Beata Szydło o wspólnym państwie żydowsko-polskim: „Nasze wspólne państwo”.

Trwa proces oswajania Polaków z utworzeniem na terytorium Polski państwa POLIN, na podobieństwo tworzenia Izraela kosztem Ziem Palestyńczyków, ze znanymi skutkami.  

Dowodzi tego wiele zachodzących procesów i zdarzeń:

 • przygotowywanego prawa, w tym dopiętego systemu pozbawienia własności i eksmisji na bruk kilku milionów Polaków;
 • propagowania kultury żydowskiej i judeochrześcijańskiej wspólnoty religijnej w: mediach, także katolickich i na ambonach;
 • przejmowania polskiej własności, w tym przez sztucznie tworzony dług za pomocą fałszywych pieniędzy;
 • radykalne zaniżenie wyceny całego polskiego majątku, tak jak w czasie grabieży prywatyzacyjnej, kiedy sprzedawano za 5-10 % wartości;
 • ogromne i szybko rosnące zadłużenie całego państwa, samorządów, polskich firm i gospodarstw domowych, z konsekwencjami przejęcia całego majątku za fałszywe długi; 
 • domaganie się odszkodowań 300 mld USD za wydumane „cierpienia” i „roszczenia”,
 • podtruwanie Polaków poprzez: żywność sprowadzaną z Zachodu, w tym GMO, leki farmaceutyczne, szczepionki,  chemię gospodarczą, chemtrails, mikrofalowy smog elektromagnetyczny i inne sposoby;
 • przejmowanie ujęć wody pitnej i  bardzo bogatych złóż różnych minerałów na terytorium Polski;
 • polityka rusofobii i konfrontacji z Rosją, z wywołaniem III wojny światowej włącznie;
 • i wiele innych działań.

Publicznym potwierdzeniem wymienionych na wstępie  planów jest wypowiedź premier RP Beaty Szydło na Międzynarodowej Konferencji „Pamięć i Nadzieja” zorganizowanej w 26 lis 2017 r. przez Radio Maryja. Istotny fragment wypowiedzi publikujemy w pierwszej części poniżej.

Czy historycznie rozpatrując, rzeczywiście jak mówi Pani Premier  Jesteśmy przyjaciółmi, jesteśmy braćmi… Żydzi i Polacy, wspólnie razem, mieszkali tutaj, nad Wisłą, budowali polskie państwo, współpracowali, byli sąsiadami, żyło się im dobrze… „ ????

Pani Premier pokornie przyjmuje błogosławieństwo rabina ( zdjęcie powyżej ) i jednocześnie systematycznie chodzi do kościoła i przystępuje do komunii.

Ta dwoistość zachowania  nasuwa  pytanie: czy jest żydówką ( wyznaje judaizm, więc ‚żydówka’ piszemy z małej litery) czy chrześcijanką ?

Jeśli jest wyznawcą obu religii abrahamowych o wspólnym rodowodzie, to któremu wyznaniu jest faktycznie wierna, a które jest jedynie marketingową przykrywką, by być dobrze odbierana publicznie lub niepublicznie ?

Z tego wynika kolejne pytanie, kiedy Pani Premier lub jej rodzina przechrzciła się na katolicyzm, lub udawała że się przechrzciła ?

Czy w okresie ostatnich trzech wieków, czy może w grupie tzw. żydów frankistów konwertorowanych na katolicyzm w XVII wieku? 

Proces odwrotny przejścia z chrześcijaństwa na judaizm jest rzadko spotykany i trudno go sobie też wyobrazić, a by ktoś publicznie tym się afiszował.

Ale w związku z opisaną sytuacją i postawionymi pytaniami: czy Pani premier ma prawo udając katoliczkę i Polkę  mówić w imieniu Polaków, że „Jesteśmy przyjaciółmi, jesteśmy braćmi…”  i wypowiadać niezgodne z prawdą historyczną twierdzenia ? ( poniżej ).

Odpowiedź na pytanie postawione do Pani Premier Beaty Szydło daje także żydówka dr Ewa Kurek w drugim artykule, fragmencie książki „POZA GRANICĄ SOLIDARNOŚCI” pt. „Żydzi polscy: cudzoziemcy czy współobywatele?”. Zamieszczone pod tekstem komentarze, a przede wszystkim 76 tekstów na linkach  na końcu tego materiału udziela wyczerpującej odpowiedzi na postawione pytanie.

Na podsumowanie warto zacytować starą mądrość życiową:

„PANIE BOŻE STRZEŻ MNIE OD PRZYJACIÓŁ,

BO OD WROGÓW OBRONIĘ SIĘ SAM”.

Polacy świadomi wrogów potrafili zawsze obronić się  sami, lub wspólnie ze Słowianami.

Gdy byli nieświadomi wrogów, zwłaszcza wewnętrznych, to ponosili klęski, nawet tak dotkliwe jak w 1939 r. dzięki rządom żydomasońskiej Sanacji, która jest wzorcem dla rządzącego obecnie  PiS-u, co wskazuje na jego rodowód !!!

Redakcja KIP

Beata Szydło o wspólnym państwie żydowsko polskim: „Nasze wspólne państwo”.

Część sympatyków PiS broniąc się przed dysonansem poznawczym dzieli sobie polityków partii rządzącej na tych ulubionych: Beata Szydło, Antoni Macierewicz, Jarosław Kaczyński oraz na tych „do dymisji”: Gliński, Czaputowicz, Gowin.

Tymczasem pomiędzy nimi nie ma istotnej różnicy. Postanowiłem przypomnieć to, co niedawno powiedziała Beata Szydło, mijając się z prawdą historyczną, ulubienica większej części elektoratu, na temat wspólnego państwa żydowsko-polskiego i relacji polsko-żydowskich:

„Żydzi i Polacy, wspólnie razem, mieszkali tutaj, nad Wisłą, budowali polskie państwo, współpracowali, byli sąsiadami, żyło się im dobrze.
Ale wreszcie przyszedł ten czas terroru. Niemiecka okupacja, niemiecka bestialska wojna, która chciała przede wszystkim zniszczyć nasze narody, nasze państwo, nasze wspólne państwo.
Jesteśmy przyjaciółmi, jesteśmy braćmi…”
Cytat za: https://youtu.be/bHAHTwFJMLY

Całość za: https://www.ekspedyt.org/2019/01/29/beata-szydlo-o-wspolnym-panstwie-zydowsko-polskim-nasze-wspolne-panstwo/?cn-reloaded=1

Dr Ewa Kurek: Żydzi polscy: cudzoziemcy czy współobywatele?

FOT. “Warszawa nieodbudowana”

Joahim Lelewel w roku 1832, a więc blisko sto lat przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości, pisał do Żydów: „W dniu zwycięstwa chcemy się dokładnie z wami obliczyć, każdy syn Polski, żyd czy katolik stanie tutaj, by złożyć rachunek z tego, co uczynił dla dobra ogółu, o ile się przyczynił do odbudowania ojczyzny.”

Ponieważ Żydzi polscy – poza chlubnymi wyjątkami – odmówili wspólnej ojczyźnie krwi i majątku, gdy w dniu zwycięstwa 1918 roku przyszło do dokładnych obliczeń, stanęli przed Polakami z pustymi rękoma. Nie pomogły żadne tłumaczenia. Polacy – zgodnie z nakazem logiki prostych faktów – stwierdzili, że zamieszkujący od bez mała tysiąclecia ich ziemie naród żydowski nie zasługuje na zaufanie, pełnię praw, szacunek i solidarność odbudowanego Państwa Polskiego; stwierdzili, że Żydzi polscy generalnie są jednak cudzoziemcami na polskiej ziemi.

Stosunek polskich Żydów do kwestii niepodległości Polski warunkuje odpowiedź na postawione w tytule rozdziału pytanie: cudzoziemcy czy współobywatele? Pojęcie obywatelskości w najbardziej powszechnym rozumieniu znaczenia tego słowa zakłada istnienie jasnych i czytelnych praw obywatelskich oraz równie jasnych i czytelnych obowiązków obywatela względem państwa.

Jedną z podstawowych zasad w dziedzinie praw i obowiązków na linii obywatel-państwo jest prawo obywatela do obrony jego osoby i ochrony jego interesów oraz obowiązek obywatela stawania w obronie państwa w sytuacji zagrożenia jego bytu.

Polacy, którzy wraz z Litwinami byli tytularnymi gospodarzami upadłej w 1795 roku wielonarodowej Pierwszej Rzeczpospolitej, mieli prawo oczekiwać od Żydów solidarności w walce o odbudowę państwa, które przez wieki zapewniało Żydom i ich interesom ochronę. 123 lata niewoli dla wszystkich mieszkających w granicach Polski narodów były czasem próby i egzaminem z obywatelskości. Żydzi polscy egzaminu z obywatelskości nie zdali. Uznając, że walka o odzyskanie niepodległości wspólnego niegdyś państwa nie jest sprawą żydowską, Żydzi polscy zachowali się nie jak obywatele Rzeczypospolitej, lecz jak cudzoziemcy. Cudzoziemcami zwano ich więc w dwudziestoleciu między-wojennym i jako cudzoziemców postrzegano w latach drugiej wojny światowej.

(…)

Jeśli więc mierzyć jedną miarą wszystkie narody świata, jeśli według jednej miary oceniać obywatelskość postaw, musimy uznać, że Polacy w roku 1918 – z powodu braku solidarności polskich Żydów w walce o odzyskanie niepodległości – mieli wszelkie podstawy i prawo uznać mieszkających w Polsce Żydów nie za współobywateli, lecz cudzoziemców właśnie. Przeświadczenie to pogłębiała roszczeniowa postawa polskich Żydów wobec odrodzonego Państwa Polskiego, która objawiła się jeszcze przed ostatecznym odzyskaniem przez Polskę niepodległości.87

Obradująca w Warszawie w dniach 21-22 października 1918 roku Konferencja Syjonistyczna w uchwale W sprawie polityki krajowej wystąpiła z postulatem przyznania Żydom w odbudowanym państwie polskim konstytucyjnie zagwarantowanej autonomii narodowej.88 Kształt autonomii, jaką polscy Żydzi spodziewali się uzyskać w Polsce, żydowscy parlamentarzyści przedstawili już w maju 1919 roku, kiedy na forum Sejmu omawiano po raz pierwszy projekty konstytucyjne. Izaak Grünbaum powiedział wówczas:

My żądamy jednego, ażeby dano możność żydostwu polskiemu do zorganizowania się dla zaspokojenia swoich specyficznych potrzeb, których nikt inny nie będzie mógł zaspokoić. Bo my nie mówimy, że nikt nie będzie chciał tych potrzeb zaspokoić, my mówimy tylko, że nikt prócz żydów samych nie jest w stanie tego zrobić. […] Żądamy, ażeby można było stworzyć na zasadach konstytucyjnych taką organizację, która byłaby władna czynić zadość specyficznym potrzebom żydostwa polskiego.89

Myśli Izaaka Grünbauma uzupełnił Samuel Hirszhorn:

Konstytucja winna zapewnić wszystkim mniejszościom narodowym, a w ich liczbie i żydowskiej, samorząd w dziedzinie kultury, szkolnictwa w języku narodowym, opieki społecznej i dobroczynności, czyli autonomii narodowo-kulturalnej. Ma to być związek o charakterze publicznoprawnym, wyobrażający osobę prawną i mający za organ lokalny gminę narodowościową, której granice odpowiadają granicom gminy politycznej, a na czele której stoi Naczelna Rada Narodowa, obierana przez wszystkich członków tego związku na zasadzie pięcioprzymiotnikowego prawa wyborczego bez różnicy płci.90

Zgłoszona rok później w Komisji Konstytucyjnej przez Izaaka Grünbauma w imieniu Związku Posłów Narodowości Żydowskiej propozycja autonomii żydowskiej zawarta została w pakiecie projektów artykułów mniejszościowych, spośród których proponowany artykuł 113 brzmiał:

Ziemie Rzeczpospolitej, zamieszkałe w przeważającej większości przez narodowości niepolskie, stanowić będą autonomiczne prowincje, [Podkr. E. K.] które otrzymają osobne przedstawicielstwo ustawodawcze, wybierane na podstawie wyborów powszechnych, bezpośrednich, równych, tajnych i stosunkowych. Osobne ustawy określą kompetencje tych ciał ustawodawczych oraz stosunek prowincji autonomicznych do Państwa.91

Na forum Sejmu w dniach 16-17 listopada 1920 roku, podczas dyskusji nad projektem artykułów mniejszościowych i propozycjami Izaaka Grünbauma, Mieczysław Niedziałkowski z PPS powiedział:

Jesteśmy gotowi przyznać szerokie prawa dla kulturalnego rozwoju każdej mniejszości, która zamieszkuje nasze Państwo. Ale od tego jest cała przepaść do tego stanowiska, które zajmuje w tej chwili w Polsce pewna część opinii żydowskiej np. stronnictwo syjonistyczne i pewna część robotniczych stronnictw żydowskich. Stanowczo, zupełnie kategorycznie i również z całym spokojem i z zupełnie czystym sumieniem socjalistycznym odrzucamy wszystkie te koncepcje, które chciałyby z Państwa Polskiego uczynić wspólną własność Polaków i Żydów.
 […] Jesteśmy gotowi przyznać wszelkie prawa dla rozwoju kulturalnego i politycznego poszczególnych odłamów mniejszości narodowościowych, rozsianych po całym Państwie Polskim, ale zachować musimy koniecznie zasadę ogólną, iż Państwo Polskie jest państwem tylko polskim [Podkr. E.K.]. 92

Oburzenie socjalistów podzielał reprezentujący polską prawicę poseł ks. Kazimierz Lutosławski, który uznał, że żydowskie żądania autonomii prowadzić musiałyby do tego:

…żeby terytorium [Polski – E.K.] było wspólną własnością kilku narodów i żeby organizm państwowy nie był wytworem życia narodu, ale żeby był tylko spółką z ograniczoną poręką, w której kilka narodów wspólnym wysiłkiem tworzy rząd dla zaspokojenia swoich materialnych interesów. […] [Proponowane rozwiązania – E.K.] sprowadzałyby do roli pariasów w tym kraju nie kogo innego tylko ludność polską. Bo jakże by to wyglądało? Obywatele narodowości żydowskiej, narodowości rusińskiej, narodowości niemieckiej dzieliliby z ludnością polską wszystkie prawa obywateli, zasiadaliby na równi z nią we wszystkich wielkich zbiorowiskach wspólnych, a obok tego mieliby odrębne ciała, w których by przygotowywali swoje solidarne stanowisko dla zbiorowego działania całego państwa. […] Gdybyśmy tą drogą poszli musielibyśmy reklamować dla nieszczęsnej ludności polskiej także prawo samorządu narodowego.93

Mimo iż polscy Żydzi, parafrazując słowa Joachima Lelewela wypowiedziane w 1832 roku, nie mieli zbyt wiele do powiedzenia o tym, co uczynili dla dobra ogółu, o ile się przyczynili do odbudowania ojczyzny, bo przez 123 lata niewoli – poza symbolicznymi wyjątkami szacowanymi na nie więcej niż 1-2% – nie okazali Polakom solidarności i nie włączyli się w walkę o odbudowę wspólnego państwa, pierwsi stanęli w szeregu tych, którzy usiłowali sięgnąć po płynące z niepodległości profity, z żądaniem współwłasności Państwa Polskiego włącznie. W ocenie pokolenia Polaków żyjących w dwudziestoleciu międzywojennym nie była to w żadnym wypadku postawa obywatelska; tak wobec odbudowanego Państwa Polskiego mogli zachować się tylko cudzoziemcy.

Ewa Kurek

POZA GRANICĄ SOLIDARNOŚCI

STOSUNKI POLSKO-ŻYDOWSKIE 1939-1945

/fragment/

______________

87 Wkraczając na teren zaboru rosyjskiego, już w czasie pierwszej wojny światowej Niemcy zapowiedzieli, że przyznają polskim Żydom prawa mniejszości narodowej. Doświadczenia zdobyte na terytorium Rosji posłużyły polskim Żydom do rozpoczęcia już we wrześniu 1918 roku (powrót Izaaka Grünbama z Rosji), a więc przed ogłoszeniem niepodległości Polski, realizacji planu budowy w Polsce żydowskiej autonomii. Patrz także: P. Wróbel, Przed odzyskaniem niepodległości w: „Najnowsze dzieje Żydów w Polsce”, red. J. Tomaszewski, Warszawa 1993, s. 122; J. Żyndul, Państwo w państwie? , Warszawa 2000, s. 85; „Hajnt”, nr 177, z dn. 4 października 1918, s. 3; Zasady naszego programu politycznego, Warszawa 1917; Organizacja Syjonistyczna w Królestwie Polskim w sprawie narodowego i politycznego uprawnienia Żydów, Warszawa 1918.

88 Materiały w sprawie żydowskiej w Polsce , red. I. Grünbaum, z. I, Warszawa 1919, s. 6-7; „Hajnt”, Nr 198, z dn. 27 października 1918, s. 3

89 Sprawozdania stenograficzne Sejmu Ustawodawczego, pos. 37, 13 maja 1919, ł. 5-6.

90 Sprawozdania stenograficzne Sejmu Ustawodawczego, pos. 37, 13 maja 1919, ł. 66.

91 Druki sejmowe: Sejm Ustawodawczy, druk Nr 1883.

92 Sprawozdania stenograficzne Sejmu Ustawodawczego, pos. 185, 16 listopada 1920, ł. 37.

93 Sprawozdania stenograficzne Sejmu Ustawodawczego, pos. 185, 16 listopada 1920, ł. 59.

Wybrane  komentarze

CzarnaLimuzyna 1 maja 2018 godz. 15:55   – w odpowiedzi do: Mosze z Tel Awiwu 13:50

“Chlubne wyjątki” potwierdzające regułę wyobcowania i negatywnego nastawienia do Polaków i państwa polskiego z kumulacją żydowskiej nienawiści w czasach stalinowskich, mającej odzwierciedlenie w aktualnej kampanii skierowanej przeciw Polsce.

Czy nie wstyd panu, panie Mosze pojawiać się z “głupia frant”, po wielokrotnym okazaniu lekceważenia swoim adwersarzom w formie braku odpowiedzi zadawane na pytania?. Ostrzegam, że pana ewentualne prowokacyjne komentarze będą kasowane bez ostrzeżenia. Za takowe zostanie uznany również pana “spam”.

Poruszyciel 3 maja 2018 godz. 17:15

Polecam streszczenie relacji polsko-żydowskich zrobione przez pana Radosława Patlewicza. Jest młodym i odważnym pasjonatem historii, rzetelnie przywiązanym do źródeł i faktów.

Poruszyciel 3 maja 2018 godz. 19:23

CzarnaLimuzyna 3 maja 2018 godz. 20:05   – w odpowiedzi do: Poruszyciel 17:15

Akurat Patlewicz jest osobą rzetelną, dobrze, że go wkleiłeś również w temacie zmiany nazwisk, bo w sieci funkcjonują podobne filmiki, które są wrzutkami zawierającymi horrendalne brednie na ten temat

CzarnaLimuzyna 3 maja 2018 godz. 23:48   – w odpowiedzi do: Marek Sas-Kulczycki 22:51

 1. Czy przeczytałeś ten fragment książki?
 2. ” Jest naturalne i właściwe, gdy ludzie wspominają chlubne wyjątki w historii swojego narodu”.

Wspominanie w kontekście historycznym owych wyjątków ma ten sam walor moralny, co wspominanie przez Niemców chlubnych wyjątków z czasów II Wojny Światowej. Można wspominać dobrych Niemców, dobrych Rosjan, dobrych Żydów, dobrych Ukraińców, tylko trzeba mieć wyczucie w jakim kontekście się to robi. Ci. co to robią robią to nieraz w niecnym celu zaprzeczenia winy i odpowiedzialności.

 1. “Nie należy rozpamiętywać zła, trzeba skupiać się na tym, co dobre”

Chodzi o pamięć, chodzi o prawdę do tej pory ukrywaną w sposób podobny do ukrywanej prawdy np. o Katyniu. Prawda o relacjach polsko-żydowskich jest wciąż zakłamywana w sposób “Goebbelsowski”. Skupianie się na tym, co dobre? W przypadku poważnego zagrożenia złem apel o skupianiu się na tym ,co dobre wygląda na sabotaż ;-). Chętnie bym się na tym skupił, wskaż mi tę żydowską dobroć, abym mógł się trochę na tym skupić.

Zauważyłem, że niektóre twoje wstawki są podobne do rytualnego mówienia o faszyzmie, antysemityzmie, rasizmie, a także do politycznie poprawnej wersji miłości, która zawsze pojawia się przy okazji poruszanego tematu naszych wrogów – wrogów nie tylko politycznych, ale wrogów naszej wiary i Kościoła

Wielu bowiem pojawiło się na świecie zwodzicieli, którzy nie uznają,
że Jezus Chrystus przyszedł w ciele ludzkim.
Taki jest zwodzicielem i Antychrystem.
Uważajcie na siebie, abyście nie utracili tego, coście zdobyli pracą,
lecz żebyście otrzymali pełną zapłatę.
Każdy, kto wybiega zbytnio naprzód,
a nie trwa w nauce [Chrystusa],
ten nie ma Boga.
Kto trwa w nauce [Chrystusa],
ten ma i Ojca, i Syna.
Jeśli ktoś przychodzi do was
i tej nauki nie przynosi,
nie przyjmujcie go do domu
i nie pozdrawiajcie go,
albowiem kto go pozdrawia,
staje się współuczestnikiem jego złych czynów.

A teraz Twoja “perełka” w bardzo złym znaczeniu tego słowa

Żydzi tylko przez pewien czas posiadali nadreprezentację w UB, co z Polakami, którzy tam się znaleźli? Czy napisałbyś o kumulacji polskiej nienawiści, oportunizmu czy służalczości?

Na początku rodzi się pytanie: Czy znasz historię?

 1. Poparcie dla komunizmu wśród Żydów było powszechne, połączone nie tylko z chęcią, ale z działaniami praktycznymi wymierzonymi przeciw państwu polskiemu.
 2. Poparcie wśród Polaków komunizmu dotyczyło zdecydowanej mniejszości (vide sfałszowane referendum) było równoznaczne z negacją polskości, w przeciwieństwie do Żydów, którzy mieli od samego początku bardzo liczną reprezentację wśród architektów tej zbrodniczej ideologii. Wystarczy porównać ilu było Dzierżyńskich, a ilu było owych Żydów. Do tego dochodzi szkoła frankfurcka i dzisiejsi żydowscy ideolodzy. Tak więc robienie z tego jakiejkolwiek symetrii jest moim zdaniem całkowitą niedorzecznością

CzarnaLimuzyna

4 maja 2018 godz. 11:04   – w odpowiedzi do: Marek Sas-Kulczycki 10:24

Zacytuję Ciebie:

Logika w oderwaniu od prawdziwych danych wejściowych (założeń) prowadzi do konstruowania spójnych wewnętrznie “rzeczywistości” wirtualnych.

I tak to właśnie jest: brakuje ci danych, a być może niektóre są fałszywe, dlatego piszesz takie rzeczy.

Gdzie ci dobrzy Żydzi? W latach 30-tych ubiegłego wielu zabrakło dobrych Niemców, a dziś brakuje dobrych Żydów. Notabene burmistrz Jersey City, który chce usunąć Pomnik Katyński też jest Żydem, który na dodatek obraził Polaków i senatora PiS.

Dlatego rażą mnie Twoje połajanki w stosunku do niego

Połajanki? Jemu się porządny opieprz należał, za treść komentarzy i lekceważący stosunek do uczestników dyskusji.

Według mnie przykłady podane przez Moszego są cennym uzupełnieniem, ponieważ często zapominamy, że żaden naród nie ma monopolu na zło, ani dobro

Ja nie zapominam, tylko ważę proporcje, a te wypadają dziś na niekorzyść Żydów. Powtarzam: masz widocznie bardzo niepełną wiedzę o rzeczywistości, skoro znów wkraczasz na wirtualny poziom, zaklinając rzeczywistość komunałami.

Poruszyciel 4 maja 2018 godz. 11:34   – w odpowiedzi do: Marek Sas-Kulczycki 10:24

ponieważ często zapominamy, że żaden naród nie ma monopolu na zło, ani dobro, że odpowiedzialność moralna jest indywidualna, a nie zbiorowa.

CL napisał o chlubnych wyjątkach:“Ponieważ Żydzi polscy – poza chlubnymi wyjątkami – …”, więc jest świadomy tego, że nie wszyscy Żydzi zachowywali się tak samo. Z tym monopolem na zło to już są Twoje fantazje i nieuczciwe insynuacje, bo nie ma w tekście cienia sugestii, że Żydzi mają monopol na zło.

zauważam jednak łatwość, z jaką rozciągasz zło popełniane przez konkretnych ludzi na cały naród żydowski.

Co to znaczy “rozciągasz zło na cały naród”? Masz jakąś obsesję na tym punkcie. CL dokonuje uprawnionego uogólnienia, podobnie jak w przypadku uogólnienia “Polak, Węgier, dwa bratanki” nie oznacza to, że każdy Węgier jest nam bratem, albo twierdzenie, że “Niemcy nas napadli w 1939”, nie oznacza wcale, że nie było wśród Niemców porządnych ludzi przyjaźnie nastawionych do Polaków. Chcesz po nazwiskach lecieć, który Niemiec napadał na Polskę, aby odpowiedzialność moralna była indywidualna, a nie zbiorowa?

Rozwadniając problem relacji polsko-żydowskich w kazamatach indywidualnej odpowiedzialności, starając się nie dopuścić do jakichkolwiek generalizacji w tym temacie pod iluzorycznymi powodami, działasz na naszą szkodę, bo wybielasz naszych wrogów, osłabiasz naszą percepcję, skąd idzie zagrożenie, przed czym i przed kim należy się bronić.

Poruszyciel 4 maja 2018 godz. 13:16   – w odpowiedzi do: Marek Sas-Kulczycki 12:25

Uważam, że CL przesadził z łajaniem Mosze.

Zgadzam się, trochę przesadził w drugim akapicie. Uważam, że komentarz Mosze nie był prowokacyjny, tylko propagandowy. Ty natomiast przesadzasz z bronieniem Żydów, bo żadna krzywda z powodu tego wpisu im się nie dzieje. Mówienie prawdy o relacjach polsko-żydowskich może być uważane za krzywdzące dla Żydów tylko z żydowskiego punktu widzenia.

Trwa wojna o Polskę, również wojna informacyjna, bo zostaliśmy jawnie zaatakowani przez naszych “przyjaciół” i naszego “sojusznika”. Skutkiem tej wojny ma być realna niewola ekonomiczna i polityczna. Ty natomiast karmisz nas jakimiś pacyfistycznymi banałami. Napisz lepiej w duchu Space’a kolejną notkę “Dziękujmy Bogu za Żydów” i powieś na pudle 😉

Przewodniczący lokalnej komórki ZMP nie powstydziłby się takiego języka…

Doprawdy? Oni też chcieli bronić Ojczyzny przed Żydami?

Przed kim i przed czym należy się Twoim zdaniem bronić?

Przed napaścią Żydów na Polskę. Czy według Ciebie nie trzeba się przed nimi bronić, gdy nas atakują? Chcesz grać rolę Palestyńczyka tłumaczącego rodakom w getcie, że nie wszyscy Żydzi są źli, że nie można “rozciągać zła na cały naród”, itd?

Klara 4 maja 2018 godz. 13:25   – w odpowiedzi do: Marek Sas-Kulczycki 12:25

Z braku argumentów najlepiej poniżyć interlokutora (przew. lokalnej ….).
Przed kim? Przed Izraelem i Diasporą Żydowską zlokalizowaną w USA.
Przed czym? Kłamstwem, Antypolonizmem, Neokomunizmem … głoszonymi i rozpowszechnianymi na całym świecie przez ww.

Poruszyciel 4 maja 2018 godz. 17:18   – w odpowiedzi do: Mosze z Tel Awiwu 15:44

Panie Mosze, ja wiem, że w Izraelu jest wielu Żydów przyjaźnie nastawionych do Polski i Polaków. Być może Pan jest jednym z nich, a być może tylko takiego udaje. Wy tworzycie tam tygiel różnych opcji politycznych i światopoglądowych, ścierających się ze sobą (Żydzi między sobą też się kłócą), ale nie ma wątpliwości, że interes Izraela jest w sprzeczności z interesem Polski. Izrael wykorzystuje Polskę i niszczy ją, żeby zrealizować swój interes, w tym chce wyłudzić od Polski ogromne kwoty pieniędzy – 300 mld USD. Zachowuje się jak gangster udający “przyjaciela” i dostaje wsparcie USA, naszego “sojusznika”! W 1939 roku było również wielu Niemców nastawionych przyjaźnie do Polski i Polaków. Nie zapobiegło to napaści na Polskę, zabiciu milionów Polaków i zupełnemu zniszczeniu kraju. Dzisiaj wojnę prowadzi się już innymi środkami niż 80 lat temu. Można przejąć inny kraj i zniewolić naród bez wysyłania tam bombowców.

Izrael jest Przyjacielem Polski i Polska przyjacielem Izraela.

To jest propagandowe kłamstwo. Podobne kłamstwa głosili sowieci, że ZSRR jest przyjacielem Polski, a Polska przyjacielem ZSRR. Na transparentach i w TV przyjaźń polsko-radziecka kwitła jak dzisiaj polsko-izraelska i polsko-amerykańska.

Niedawno były manewry lotnicze tutaj w Izraelu i kilka samolotów polskich F-16 przyleciało brać udział na korzyść obu krajów.

Bzdura, nie chodzi o żadną przyjaźń i wspólną korzyść. Izrael i USA wciągnęły Polskę do swojej brudnej wojny, jaką prowadzą na Bliskim Wschodzie. Niech mi Mosze powie, dlaczego polskie F-16 latają nad Syrią? Polska nic z tego nie ma i zaciąga na siebie winę, której Bóg nie puści płazem, oraz może mieć inne kłopoty, bo wasi wrogowie wiedzą, że to są polskie samoloty. Co Polska i Polacy z tego mają, że napadają razem z wami na inne państwa jak Irak, Syria, a za chwilę być może Iran? Netanjahu przebiera już nogami, żeby rozpocząć wojnę z Iranem. Temu służyły te wspólne manewry 80 samolotów.

Za kilka dni będą tutaj święta 3 religii: Muzułmanów = miesiąc Ramadan (15.5), Chrześcijanom = Wniebowstąpienie (17.5), Żydów = Szawuot (20.5)

Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, jedyny prawowity Król i Władca tego świata, przez usta swoich świętych proroków już nam to wspólne świętowanie zapowiedział. To będzie postępować aż do wspólnych nabożeństw, ale z tego nie będzie chleba życia, lecz ohyda spustoszenia, którą Bóg się brzydzi i budzi Jego gniew. Jedyna szansa dla żydów, w tym dla Pana, to uznanie Jezusa Chrystusa za swojego Mesjasza. Będą tacy, którzy padną na kolana przez Chrystusem i nawrócą się, oni ocaleją, będziemy wtedy braćmi żyjącymi w szczerej miłości i prawdzie, wierzącymi w tego samego Boga, a reszta zostanie wytracona i wrzucona do ognia piekielnego. Jeśli to się Panu nie podoba to pretensje może Pan kierować do Boga, ale radzę je kierować do swojego rabina i do siebie.

Dziękuję Panu za życzenia i ja również życzę Panu i Pana rodzinie wszystkiego najlepszego, tylko nie kosztem mojej Ojczyzny.

Ywzan Zeb 4 maja 2018 godz. 17:33

Ignacy Krasicki, PRZYJACIELE
Zajączek jeden młody Korzystając z swobody
Pasł się trawką, ziółkami w polu i ogrodzie
Z każdym w zgodzie.
A że był bardzo grzeczny, rozkoszny i miły,
Bardzo go inne zwierzęta lubiły.
I on też, używając wszystkiego z weselem,
Wszystkich był przyjacielem.
[…]
Gdy więc wszystkie sposoby ratunku upadły,
Wśród serdecznych przyjaciół psy zająca zjadły.

Klara 4 maja 2018 godz. 17:37   – w odpowiedzi do: Mosze z Tel Awiwu 15:44

Mosze my Polacy mamy takie przysłowie: Broń mnie Panie Boże od takich przyjaciół, bo z wrogami to my sobie sami poradzimy.
Co do F16 i tzw. manewrów, to w Polsce obawiamy się, że PAD wplącze nas w wojnę na bliskim wschodzie po stronie Izraela. Potwierdziłeś, że nasze obawy są słuszne.
Jesteś zwykłym prowokatorem. Świadczy o tym sposób w jaki prowadzisz tu dyskusję. Traktujesz interlokutorów jak niedorozwinięte dzieci, które nie mają pojęcia co się dzieje na świecie. Niech Bóg błogosławi Tobie i Twojej rodzinie.

Poruszyciel 4 maja 2018 godz. 18:30   – w odpowiedzi do: Ywzan Zeb 17:33

Bardzo go inne zwierzęta lubiły.
I on też, używając wszystkiego z weselem,
Wszystkich był przyjacielem.
[…]
Gdy więc wszystkie sposoby ratunku upadły,
Wśród serdecznych przyjaciół psy zająca zjadły.

Idealnie pasuje 🙂 Krasicki używa metafory zajączka i psów, a Pan Mosze na forum Wyborczej ustawił sobie stopkę, w której napisał za Izajaszem, że chce być wilkiem, który zamieszka z barankiem. Tak wyobraża sobie naszą wielką przyjaźń, że w każdej chwili będzie mógł nas zjeść.

Poruszyciel

4 maja 2018 godz. 19:13   – w odpowiedzi do: Marek Sas-Kulczycki 17:23

Ale ja nie bronię “Żydów” tylko pana Mosze

Udajesz głupiego, jak Mosze?

Napisałeś do CL zarzut: …rozciągasz zło popełniane przez konkretnych ludzi na cały naród żydowski. Nie powinno się tego robić ani względem Polaków, ani żadnej innej nacji.

Zatem bronisz narodu żydowskiego, czyli Żydów, przed rzekomą krzywdą, jaką im wyrządza CL, kiedy pisze prawdę o udziale Żydów w stalinowskim systemie represji i nienawiści tych Żydów wobec Polaków.

Jestem tylko i wyłącznie za mówieniem prawdy.

Ta deklaracja jest już żałosna, bo kompletnie nie pokrywa się z tym, co tutaj piszesz i czego bronisz. Próbujesz zakłamywać rzeczywistość o Żydach w czasach stalinowskich. Wymyśliłeś sobie wcześniej, że CL gdzieś twierdzi, że Żydzi mają monopol na zło, więc Ty fałszywie bronisz “prawdy”, twierdząc że nie mają takiego monopolu. Teraz piszesz do mnie nieprawdę, że nie bronisz Żydów, tylko pana Mosze, choć piszesz jak byk o “całym narodzie żydowskim”, który jest ofiarą krzywdzoną przez CL.

Dlaczego w dyskusji nie odpowiadasz na pytania, jak to robi pan Mosze. Ty mnie spytałeś “Przed kim i przed czym należy się Twoim zdaniem bronić?”. Odpowiedziałem Tobie i zadałem moje pytanie: Czy według Ciebie nie trzeba się przed nimi bronić, gdy nas atakują?

 1. Odpowiedz

CzarnaLimuzyna 4 maja 2018 godz. 21:10

Aktualnie Żydzi na całym świecie, łącznie z państwem Izrael prowadzą przeciw Polakom wojnę, używając wszystkich metod prócz jawnej agresji militarnej. Niechęć do nich, określenie ich ich jako wrogów nie tylko, że nie ma nic wspólnego z antysemityzmem, ale jest zdroworozsądkowym i patriotycznym podejściem do rzeczy. Dobrzy Żydzi? Podobnie było z Niemcami w latach 30-tych. Zabrakło wówczas dobrych Niemców, tak jak dzisiaj brakuje dobrych Żydów.

Tak samo jak głupotą lub sabotażem było przed 1939 r. apelowanie, aby nie rozciągać całego zła na cały naród niemiecki, tak dzisiaj jest – taką samą głupotą – analogiczny apel dotyczących naszych nieprzejednanych wrogów.

Żydzi bardzo często teraz dokonują nalotów i ataków rakietowych na Syrię i dążą do wojny z Iranem, z przypomnieniem naszego polskiego wątku, że dzięki targowicy pisowskiej instalują autonomiczne w relacji do państwa polskiego swoje ośrodki na terenie Polski.

Tak więc, Drogi Marku, jeżeli piszesz:

Jestem tylko i wyłącznie za mówieniem prawdy.

To proszę udowodnij to – wysil się i napisz na ten właśnie temat tabu, który stanowi istotną część składową owej prawdy do której deklarujesz takie przywiązanie.

CzarnaLimuzyna 5 maja 2018 godz. 08:08

Aleksander Nalaskowski – profesor zwyczajny pedagogiki na UMK w Toruniu(…)
źródło: wpolityce.pl/ Odwagi! Prawda za prawdę. Cała za całą.

Oto, Tel Aviv otwarcie mówi o polskich obozach i polskim udziale w Holokauście, i wali nas tym kłamstwem między oczy. Świat ma uciechę jak starożytni widzowie w cyrku Nerona. My zaś odpowiadamy via Berlin. Mówimy, „to nie my, to Niemcy”. Ale ta prawda jest tak wyświechtana, że dla świata już nudna. A trzeba otwarcie wykładać karty na stół. Mówić nie tylko o bohaterskiej rodzinie Ulmów, ale również o żydowskim udziale w przekształcaniu Polski w 1920 roku w sowiecką republikę. Jak witali bolszewików w Białymstoku, jak chcieli wprowadzać jidysz jako język urzędowy, jak zakładali wówczas komitety partyjne, jak szpiegowali na rzecz najeźdźców. Są dokumenty. I dokumenty teraz na stół. Tak samo warto przybliżyć rolę tej mniejszości w okupacji sowieckiej po 17 września 1939 roku. Szacuje się, że dzięki ich usłużności wywieziono z wschodniej Polski prawie pół miliona ludzi. Jak służyli na Podlasiu jako przewodnicy wskazujący kułaków, jak pokazywali sowieckim żołdakom ziemianki gdzie gospodarze schowali trochę żywności, jak ochoczo przywdziewali opaski „milicja obywatelska”. A trwało to prawie dwa lata.

Dlaczego nie mówimy o pochodzeniu Lenina, Trockiego, Berii, Zinowiewa, Kamieniewa, Swierdłowa i innych podpalaczy świata wprowadzających wszędzie terror, głód i śmierć? Dlaczego wobec tak rażących inwektyw rzucanych w światowy eter mamy milczeć o Bermanie, Mincu, Różańskim, Rosenbaumie, Wolińskiej i innych stalinowskich oprawcach, sadystycznych śledczych i zimnych mordercach? Nie mówmy tylko o Polakach Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, powiedzmy też o żydowskich katach po wojnie, o żydowskiej policji w gettach, o żydowskich kapo w obozach. Przestańmy się wreszcie tego bać. Na wszystko są wszak dokumenty. Prawda za prawdę. Cała za całą.

space 5 maja 2018 godz. 16:30   – w odpowiedzi do: Poruszyciel 13:16

Poruszycielu. Dla mnie prawdziwy żyd, to “czciciel Jahwe”. Dziś to my naprawdę czcimy Jahwe, czyli Boga.

Poruszyciel 5 maja 2018 godz. 20:31   – w odpowiedzi do: space 16:30

Dla mnie prawdziwy żyd, to “czciciel Jahwe”. Dziś to my naprawdę czcimy Jahwe, czyli Boga.

Czyli to my jesteśmy prawdziwymi żydami. Czy to znaczy, że te 300 mld USD nam się należą? 😉

Poruszyciel 5 maja 2018 godz. 21:40   – w odpowiedzi do: space 20:55

A skąd wiesz, że to prawdziwy Mosze i naprawdę z Tel-Awiwu? Jest tak mało przekonującym i wiarygodnym “przyjacielem”, że dla mnie równie dobrze mógłby się nazywać Wania i pracować w Moskwie.

Drogi Space, Ty jesteś prawdziwy Space, a on jest prawdziwy Mosze, albo nawet kilku prawdziwych Mosze, a że z Tel Awiwu to rzecz pewna. Ponadto, zna dobrze hebrajski i wciska nam żydowskie kłamstwa, a nie rosyjskie. Jeśli dla Ciebie to może być Wania z Moskwy to znaczy, że masz klapki na oczach i lepiej nie opowiadaj nam, co widzisz, bo będzie to dezinformacja.

CzarnaLimuzyna 5 maja 2018 godz. 22:25

Myślę, że liderzy współczesnego plemienia żmijowego to nie tylko Żydzi, ale ci wszyscy, którzy zagnieździli się we wszystkich narodach – są to zwodziciele i mąciciele religijni i ideologiczni, potrafiący zwodzić tłum “metodą na Barabasza”.

Oczywiście nadreprezentacja Żydów rzuca się w oczy (vide szkoła frankfurcka z jej współczesnymi emanacjami) Wypada także wspomnieć (w kontekście religijnym) o różnych odmianach judaizmu np. humanistyczny, gdzie wiara w Boga nie jest wymagana. Z naszej perspektywy to absurd. Prócz tego jest b. silna sekta Chabad Lubawicz bazująca na kabale. To właśnie z nimi spożywają koszerne kolacje Morawiecki i inni politycy PiS.

Reasumując: co my Polacy i katolicy mamy wspólnego z “Żydami” dla których talmud lub inne wierzenia są ważniejsze od Starego Testamentu? NIC. A propos Mosze uważam, że rozmowa z nim nie ma sensu (z wielu znanych powodów)

Poruszyciel 5 maja 2018 godz. 23:19   – w odpowiedzi do: CzarnaLimuzyna 22:25

Reasumując: co my Polacy i katolicy mamy wspólnego z “Żydami” dla których talmud lub inne wierzenia są ważniejsze od Starego Testamentu? NIC.

Mamy kilka rzeczy wspólnych i w tym problem 😉 Na przykład, te wspólne koszerne kolacje, o których Ty wspominasz, albo wspólne akcje wojskowe, o których wspomniał Mosze, czy wspólne świętowanie Chanuki. Znalazłoby się jeszcze trochę.

Poruszyciel 6 maja 2018 godz. 20:10   – w odpowiedzi do: Poruszyciel 23:19

…wspólna budżetowa kasa, na którą my pracujemy, a z której finansowane są wrogie Polsce i Polakom działania. Grzegorz Braun słusznie mówi, że jednym podpisem można by zamknąć ten kurek pieniędzy, ale dzieje się wręcz przeciwnie. Dzisiejsi decydenci kosztem zdradzonego i niewolonego narodu próbują zasłużyć sobie na najlepsze dla siebie miejsca w nowym rezerwacie.
https://youtu.be/hrYCt_ttneE

Poruszyciel 7 maja 2018 godz. 16:02   – w odpowiedzi do: CzarnaLimuzyna 22:25

Dr Krajski o Chabad Lubawicz i masonerii oraz ciekawa teza, dlaczego Kaczyński postawił na Chabad:

https://youtu.be/SWAvMKvmPu8

Poruszyciel 7 maja 2018 godz. 17:39

Prof. Dakowski o ataku żydostwa na Polskę i co szczególnie cenne, wskazuje pod koniec właściwe rozwiązanie problemu:

https://youtu.be/ilM2CjsCYxI

Za: https://www.ekspedyt.org/2018/04/30/zydzi-polscy-cudzoziemcy-czy-wspolobywatele/

Od Redakcji KIP: W uzupełnieniu do powyższych tekstów polecamy przeczytać opracowania na poniższych linkach ( zalecamy czytanie w poniższej kolejności), które dadzą wyczerpująca wiedzę na temat żydów jacy to byli „przyjaciele” i „bracia”  Polaków na przestrzeni wieków. Przeczytanie poniższych tekstów zaoszczędzi czytania co najmniej  kilkudziesięciu tysięcy stron, zwłaszcza „gazetowej” i „świątobliwej” „sieczki”, gdzie ważna prawda jest ukryta w mieszance wielkich kłamstw z mało ważną prawdą. Zalecamy drukowanie i kolportowanie  różnymi sposobami.

1.      Żydzi byli wypędzani 47 razy w ciągu 1000 lat. Dlaczego?
2.      Dlaczego Polska padła z końcem XVIII wieku ?
3.      Żydowska okupacja – ziszczone obawy Juliana Ursyna Niemcewicza i ks. Stanisława Staszica
4.      O fałszywce tzw. „przywilejów żydowskich”
5.      Żydo-masońscy prowokatorzy Powstania Listopadowego – narodowej zbrodni w „oprawie” romantycznej i pseudopatriotycznej
6.      Żydzi a Powstanie Styczniowe i jego planowo antypolski wymiar
7.      POLSKIE MAJĄTKI trafiały w RĘCE ŻYDÓW za ZDRADĘ POLSKI ?!!!
8.      PRAWDA O WIELKIEJ ŻYDOWSKIEJ REWOLUCJI PAŹDZIERNIKOWEJ W ROSJI
9. Aleksander Sołżenicyn: Rola Żydów w systemie sowieckim
10. Uszkujnik. Paradoksy historii. Tajna historia Rosji, Europy i Świata http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/08/uszkujnik-paradoksy-historii-tajna-historia-rosji-europy-i-swiata/
11.  Media przemilczają najgorszy holokaust w dziejach ludzkości. Żydowscy mordercy zabijają 66 mln w sowieckich gułagach.
12.  Przeżyjesz SZOK: 100 lat agresji żydowskiej na Polskę
13.  Jak Żydzi zdradzali Polskę w 1920 roku ?
14.  Bitwa Warszawska bez udziału żołnierzy pochodzenia żydowskiego – zapobiegliwość gen. Sosnkowskiego ocaliła Polaków przed klęską?
15.  Judeopolonia – Paradissus Judeaorum
16.  Wstrząsające kulisy pierwszych dni wojny w Polsce. Oto co wtedy robili Żydzi.
17.  To chazarskie żydostwo mordowało Polaków w Katyniu
18.  “Po pierwsze. W Katyniu nie zginął ani jeden Żyd z polskiego wojska….”
19.  Profesor Chodakiewicz: czy w Jedwabnem w 1941 r. była stacja benzynowa?
20.  Jak żydowscy pretorianie Hitlera zainicjowali Holocaust
21.  Prof. Hirszfeld mieszkaniec Getta Warszawskiego: „ Żydzi nienawidzą Polaków, a Niemcy są ich nieodwzajemnioną miłością …. itd.”
22.  ŻYDOWSKA POLICJA W SŁUŻBIE GESTAPO
23.  Stawianie histerii holokaustu z „głowy na nogi”, czyli jak „dzielnie” żydowscy żołnierze Hitlera, walczyli ze Słowianami, w tym Polakami i swoimi współbraćmi, w interesie Niemiec !
24.  1 sierpnia 1944 roku – syjonistyczna zbrodnia na Polakach
25.  Żydowskie obozy koncentracyjne
26.  Piramida i inne wyszukane tortury Salomona Morela. Komunistyczny zbrodniarz, który nigdy nie poniósł kary za sprawą… państwa Izrael.
27.  ŻYDOWSCY KACI NKWD
28.  Dwa „pogromy”(Kielce, Jedwabne) – jedno kłamstwo wielokrotnie powtarzane
29. Dlaczego Syjoniści rządzą Polską!
30.  Żydokomuna w Polsce po II wojnie światowej – według Kevina MacDonalda
31.  Jak konspirowano Syjonistów ? Zmiana nazwisk.
32.  Skąd się wzięły żydowskie nazwiska?
33.  Szokująca, brutalna prawda o hucpie w marcu 1968 r. i sprawcach terroryzmu na świecie.
34.  Prof. Żaryn o stosunku Episkopatu Polski do emigracji po marcu 68 roku 20.000 Żydów z PRL – „zbrodniarzy komunistycznych z lat stalinowskich” oraz ich rodzin.
35.  Żydzi wyjeżdżali dobrowolnie ! – prawda o Marcu 68′
36.  Żydzi znów chcą kasy od Polski. Wypędzeni w 1968 r. ze stanowisk w partii, bezpiece i rządzie domagają się odszkodowania!
37.  Współodpowiedzialność Żydów za Holokaust
38.  Religia Holocaustu a „polskie obozy śmierci”
39.  Historia powstania i upadek mitu o „holokauście”.
40.  Holokaust czy 99 procentowy mit?
41.  Dość kłamstw holokaustu
42.  ELITY III RP – RODOWÓD cz.1 – WŁADYSŁAW GAUZA [Radzę czytelnikowi to zapamiętać, czytając te dokumenty!]
43.  RODOWÓD NADZWYCZAJNEJ KASTY
44.  My weźmiemy władzę a wy Polacy pójdziecie z torbami, czyli Michnik szczery po alkoholu
45.  Czy potomkowie wdrożycieli Komunizmu Wojennego ( 1944-1956) zamierzają przywrócić terror wobec Polaków z tamtego okresu ?
46.  TAJNA POLITYKA JAKUBA BERMANA JEST WSPÓŁCZEŚNIE JAWNIE REALIZOWANA
47.  RASIZM ANTYPOLONIZMU = Rewizjonizm, odwracanie ról i restytucje: kazus polsko – żydowski
48.  Przypominamy historię mienia żydowskiego w okupowanej przez Niemców Polsce
49.  WYPŁACONE PRZEZ POLSKĘ ODSZKODOWANIA ZA MIENIE POŻYDOWSKIE
50.  Żydowscy uzurpatorzy Wywiad z prof. Normanem Finkelsteinem
51.  Pamiętne słowa sprzed 22 lat, które dziś brzmią proroczo…
52.  ZERO ODSZKODOWAŃ ŻYDOM ! -Oszczerczy Pozew i Wyrok Sądu USA wydany 3 marca 2006 – Dlaczego Panowie Tusk, Komorowski, Bartoszewski, Bracia Kaczyńscy i Duda ukrywali fakt istnienia takiego wyroku przed Polakami ?
53.  PODWÓJNE STANDARDY SYJONISTÓW. Jeden dla “Ludu Wybranego”, drugi dla “Pogan”
54.  Izrael żąda od Polski zmiany ustawy o restytucji mienia
55.  To nawet nie skandal, to ZDRADA! Potajemnie zmieniana jest pod dyktando Izraela ustawa reprywatyzacyjna!
56.  Ustawa 447 kto to robi i kto zyskuje ?
57.  Czy rzetelna prawda historyczna jest antysemicka ?
58.  Judeopolonia – atak Żydów na Polskę?
59.  Żydzi i inne nacje: symbioza czy pasożytnictwo?
60.  Żydzi i Polacy – po prostu nie pasujemy do siebie
61.  ANTYPOLONIZM JAKO FORMA RASIZMU I SZOWINIZMU
62.  Dlaczego Żydzi nie walczą z antypolonizmem ? W Izraelu jest znacznie więcej antypolonizmu niż w Polsce antysemityzmu
63.  Antypolonizm i antysemityzm – wolnoć, Tomku, w swoim domku
64.  Czy ŻYDOFASZYZM obejmie Polskę w swym „BOSKIM” UŚCISKU?
65.  Żydowski kapitalizm niszczył II RP – dzisiaj niszczy III RP
66.  ŻYDZI CHCĄ OD POLSKI MAJĄTKU NARODOWEGO
67.  Żydowskie koncerny przejmują polską wodę pitną
68.  Marek S. Program eliminacji Polaków
69.  PiS chce naprawdę oddać Polskę Żydom !
70.  Kiedy żydzi przyjdą ukraść twój dom, ten, w którym mieszkasz – Polskę…
71.  ODDALIŚCIE POLSKĘ ŻYDOM!
72.  MODUS OPERANDI, czyli jak schwytać sprawcę
73. I JAK TU NIE BYĆ ANTYSEMITĄ ?
74.  Dlaczego Polska i Polacy byli i są cały czas niszczeni ?
75.  Obiektywna analiza publicystyki politycznej Radia Maryja sprzed 5-12 lat.
76. SATANISTYCZNY HOLOKAUST- 85% LUDNOŚCI z użyciem IZRAELSKIEJ BRONI 5G ! – Ewa Pawela

Wypowiedz się