O Stowarzyszeniu

SKIP_logo

MYŚL POLSKA JAKO JEDNO ZE ŹRÓDEŁ ODKRYĆ I  IDEI
NAJBARDZIEJ TWÓRCZYCH I DONIOSŁYCH W DZIEJACH LUDZKOŚCI

 

Naród potrzebuje ducha i prawdy, gdyż one prowadzą na drogę do wolności, dobra i piękna. Niech duch śpiących pobudzi, a trzeba też, jak wzywał Cyprian Kamil Norwid : „dorabiać się prawdy”, „służyć prawdzie” oraz „walczyć prawdą i dla prawdy”. To zadanie podejmujemy odkrywając i głosząc prawdę, zmagając się o poszerzenie wolności, ukazując Piękno duchowe i moralne, a także wartości narodowe. Realizując dobra społeczne trzeba nam przekładać słowa w codzienny trud pracy organicznej „od podstaw”, jak pradziadowie, dla odbudowy i umocnienia wszystkiego co Polskę stanowi. Do tego wzywamy każdego Polaka!

 

Bo nie jest światło, by pod korcem stało,

Ani sól ziemi do przypraw kuchennych,

Bo piękno na to jest, by zachwycało

Do pracy – praca, by się zmartwychwstało.

C. K. Norwid, Promethidion

 

I.  KIM JESTEŚMY?

Jesteśmy Polakami i mamy polskie obowiązki, szczególnie teraz gdy Ojczyzna w niebezpieczeństwie. Łączy nas miłość do Kraju Ojczystego-Polski i jej tradycji historycznej oraz głęboki szacunek do wartości chrześcijańskich. Łączy nas chęć przyczynienia się do duchowego i materialnego rozwoju naszego społeczeństwa oraz do łączności ze wszystkimi Polakami w świecie. Troszczymy się o zachowanie całości terytorium kraju i wzrost majątku narodowego. Polska potrzebuje naszej wytrwałej pracy organicznej od podstaw, jak w czasach niewoli, na przełomie XIX i XX wieku.

1. Nasz stosunek do prawd podstawowych:

Podstawową placówką obrony Polski i wiary świętej jest własna duża rodzina; obowiązek jej założenia i rozwoju, a także uczciwa praca zawodowa – dla społeczeństwa, a nie dla obcych. Ale dziś, to już nie wystarcza; konieczna jest także troska i praca dla obrony i zaktywizowania środowiska; naszego miasta, powiatu, regionu. Jesteśmy za rozwojem rodzin wielodzietnych i stworzeniem im przez państwo rozwoju harmonijnego przez zapewnienie żywicielowi rodziny pracy odpowiednio opłaconej, zapewnieniem przez państwo możliwości opieki nad dziećmi (urlopy, żłobki, przedszkola), zapewnieniem dochodu dla matek.

2. Największym, niszczycielskim kłamstwem i zagrożeniem jest twierdzenie, że obecnie nic się nie da zrobić dla dobra Polski. Ten fałszywy pogląd obezwładnia nas, pozbawia nadziei i sił, zasklepia w egoizmie i bierności. Tym samym pozostawiamy wolne pole naszym wrogom. Nie pomogą nam narzekania, nie wiele pomoże wspomnienie chwały oraz rozmowy o wymarzonej Rzeczypospolitej.

3. Prawdą podstawową jest stwierdzenie, że lepsza przyszłość Polski i naszego Narodu zależy w największym stopniu od tego, co każdy z nas i my wspólnie robimy dla Nich dziś, tu i teraz. 

4.  Nasz stosunek do religii i ideologii

Jesteśmy Polakami, kierującymi się w życiu zasadami Dekalogu i wartościami chrześcijańskimi, akceptującymi nauki płynące z Nowego Testamentu.   Nie ulegamy fanatyzmom religijnym ani ideologicznym, szanujemy wartości innych religii, unikamy wszelkich ortodoksji.

5.  Nasz stosunek do współczesnych procesów politycznych:

Jesteśmy przeciw globalizmowi w finansach, przeciw monopolom światowych korporacji, przeciw polityce podporządkowania sobie rządów. Jesteśmy za umacnianiem lokalnych wspólnot, za powiększaniem suwerenności państw w dziedzinie pieniądza (pieniądz lokalny narodowy, banki miejscowe), za samorządnością, wzmocnieniem wpływu obywateli na bieg wydarzeń, wzmocnieniem edukacji i uświadamiania w sferze historii i tożsamości narodowej.

6. Przetrwanie biologiczne i rozwój całego Narodu Polskiego:

 Jesteśmy przeciw biedzie i bezrobociu uniemożliwiającym rozwój rodziny, przeciw emigracji powodującej rozbicie rodziny lub jej emigrację, przeciw propagandzie antyrodzinnej (patrz wytyczne Hitlera wobec Polaków), przeciw aborcji i sztucznemu zapładnianiu, przeciw fałszywym zasadom „edukacji” seksualnej (w tym np. promocji prezerwatyw i innych środków zapobiegających rodzeniu). Jesteśmy przeciw agresywnej promocji postaw gejów i lesbijek oraz ideologii „Gender”.

II. DO CZEGO BĘDZIEMY DĄŻYĆ?

Będziemy dążyć do opracowania wizji rozwojowej Polski w perspektywie 40 – 50 lat zgodnie z interesem Narodu Polskiego i polską racją stanu, z myślą o wszystkich Polakach w Kraju i poza Krajem. Ta wizja będzie dotyczyć problemów obecnych w wielu państwach i Narodach i będziemy starali się ją upowszechniać na forum międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem krajów zaprzyjaźnionych.

1. Będziemy dążyć do wprowadzenia w naszej Ojczyźnie zasad ładu etycznego, prawnego, finansowego, politycznego, ekonomicznego, organizacyjnego i przestrzennego w nawiązaniu do tysiącletniego dziedzictwa narodowego Polski i Polaków.

2. Deklarujemy dbałość o zachowanie w dobrym stanie i kształtowanie racjonalne środowiska przyrodniczego Polski i szeroko rozumianego krajobrazu kulturowego Kraju (z uwzględnieniem m.in. zasad Karty Florenckiej) i racjonalną politykę proekologiczną (w tym gospodarkę zasobami naszej Ziemi)

3. Będziemy zabiegać o prawdziwie polską (zgodną z polską racja stanu) politykę zewnętrzną, (zagraniczną) i wewnętrzną naszego Kraju (w tym politykę demograficzną, (w tym prorodzinną).

4. Będziemy zabiegać o właściwy rozwój i kształt kultury i sztuki polskiej w nawiązaniu do bogactwa i dorobku historycznego, w tym kultury fizycznej, tradycji, zwyczajów i obyczajów narodowych itd.

5. Będziemy zabiegać o odpowiedni stan armii polskiej (ok. 1% stanu ludności), o jej odpowiednie wyposażenie, dowództwo polskich sił zbrojnych, policji i innych służb mundurowych o charakterze narodowym

6. Będziemy wspierać i walczyć o prawdę historyczną Narodu Polskiego, o wprowadzenie do szkół i powszechną edukację historyczną wszystkich obywateli. Będziemy popierać twórczość wydawniczą, dzieł plastycznych (malarstwo i rzeźba), organizowanie uroczystości patriotycznych, przyznawanie odznaczeń dla utrwalenia pamięci o dokonaniach Narodu i o osobach przyczyniających się do jego chwały.

7. Będziemy zwalczać fałsz w wypowiedziach i dziełach o naszym Narodzie, próby antynarodowej edukacji, odznaczeń ludzi niezasłużonych, wrogich dla kraju antynarodowych uroczystości, dzieł, pomników itp. wydawnictw fałszujących naszą historię lub wręcz antypolskich i innych przejawów antypolonizmu w Kraju i za granicą.

8. Dbać o zdrowie fizyczne i moralne Narodu

Będziemy podejmować starania o zapewnienie zdrowia fizycznego i moralnego Narodu upowszechniając opiekę zdrowotną w szkołach, możliwości uczestniczenia ćwiczeń w różnych dyscyplinach sportowych, o rozszerzenie wychowania młodzieży poprzez harcerstwo (o programie przedwojennym). Dla ludności dorosłej będziemy podejmowali staranie możliwości regenerowania jej sił poprzez czas wolny dzienny, tygodniowy, roczny i zbliżenie placówek zdrowotnych do jej miejsc zamieszkania i zapewnienia opieki i leczenia na poziome odpowiednim w odniesieniu doi każdego Polaka w przypadku choroby.

9. Będziemy zwalczać promowanie wzorców amoralnych wśród młodzieży („róbta, co chceta”), szerzące się wśród niej nałogi (narkotyki), propagandę antyrodzinną, propagowanie seksu i zboczeń seksualnych, realizację idei antynarodowych i organizacji, które je propagują, wzorce antyhumanitarne, antynarodowe, antyreligijne, propagowane przez szeroko pojęte środki przekazu itp.

10. W dziedzinie gospodarki:

Będziemy zwalczać teorię neoliberalną – jej upowszechnianie i realizację w praktyce, prowadzącą do bogacenia się nielicznych kosztem doprowadzenia do biedy ogromnej większości, a w ramach tego: korporacjonizm, lichwę, kreację/emisję środków płatniczych (pieniędzy dłużnych) przez prywatne banki, emisję obligacji przez rządy obciążające długiem przyszłe pokolenia obywateli, promocję konsumpcjonizmu i manipulowanie przez banki kredytem (podażą pieniądza i jego ograniczaniem), a także nadmierną, nieuzasadnioną ekonomicznie prywatyzację i sprzedaż majątku narodowego za granicę.

Będziemy wspierać ekonomię racjonalną, wiążącą ilość pieniędzy z ilością produkowanych dóbr i wielkością obrotu (parytet gospodarczy pieniądza) ; uzależniającą podaż towarów od wielkości popytu (nowy paradygmat w ekonomii: potencjał pracy i osoby ludzkiej). Popierać będziemy rozwój spółdzielczości i samorządności w strukturach produkcji dóbr i usług. Przywrócimy monopol państwa (NBP) na emisję pieniądza, (a także monopol dotyczący produktów wysoko dochodowych jak np. spirytus). Popierać będziemy własność państwa w strategicznych działach gospodarki.

Będziemy popierać działania służące Narodowi Polskiemu w dziedzinie energetyki, w tym nowe, ekologiczne technologie.

11. W odniesieniu do Polonii

Popieramy Polaków zamieszkałych w różnych krajach za granicą niezależnie od ich powiązań z krajem. Uważamy za niedopuszczalne praktyki podburzania przez rząd naszego kraju Polonii przeciw rządom państw w którym żyją  lub też odmawianie pomocy Polonii o innych poglądach niż politycy w kraju. Sprzeciwiamy się skłócaniu i rozbijaniu Polonii. Będziemy się starali stworzyć takie warunki w Polsce, aby Polacy chcieli wrócić do kraju i aby znaleźli tu godne warunki bytu.

12. Stosunek do zagranicy

Jesteśmy za nie ingerowaniem – zwłaszcza militarnym – w sprawy innych krajów. Za równym traktowaniem sąsiadów Polski oraz za ożywieniem i zacieśnieniem stosunków z innymi krajami, zwłaszcza słowiańskimi oraz krajami Basenu Morza Bałtyckiego

Nie popieramy aktywnego udziału Polski w misjach wojskowych sojuszników, o ile nie są wywołane bezpośrednią agresją na ich terytorium.

Stosunek do mniejszości korzystającej z gościny w naszym kraju

Jesteśmy dla nich tolerancyjni i gościnni, lecz jesteśmy przeciw narzucaniu przez nie swoich tradycji, obyczajów i zachowań.

III. Sposób Działania

Zyskanie szerszych doświadczeń w takiej działalności pozwoli konkretnie dyskutować o sytuacji kraju i świata oraz analizować potrzebne i możliwe etapy poprawy sytuacji w kraju, drogą zmian instytucjonalnych, proceduralnych, prawnych i ustrojowych. Również strategiczne myślenie przyszłościowe o naszym kraju ma dużą wartość, ale wymaga specjalnych kwalifikacji. Natomiast wydaje się, że abstrakcyjne, ogólnikowe projekty, oparte jedynie na hasłach lub emocjach, oderwane od konkretów i uwarunkowań, niewiele przybliżają lepszą przyszłość. Dlatego tym bardziej należy uznać priorytet bardzo konkretnej, rzetelnej, naukowej, powszechnej pracy organicznej, od podstaw, tu i teraz.

CZŁONEK STOWARZYSZENIA WINIEN DZIAŁAĆ NA RZECZ:

1. Wspierania osiągania warunków moralnych i kulturalnych umożliwiających ludziom życie pełnią człowieczeństwa i cieszenie się swoimi niezbywalnymi Prawami naturalnymi;

2. Stanowienia wzorców i kanałów komunika­cji, które, poprzez sprzyjanie swobodnemu przepływowi nieodzownych informacji, sprawią, że każdy członek społeczeństwa, w którym funk­cjonuje, będzie miał poczucie, że jest dobrze poinformowany, a także, że będzie świadom swojej osobistej odpowiedzialności i zaangażo­wania oraz solidarności z pozostałymi członkami społeczeństwa;

3. Niezapominania, że w związku z powiąza­niem swojego członkostwa  ze społeczeństwem jego zachowanie — nawet w sytuacjach prywatnych — ma wpływ na sposób odbioru Stowarzyszenia  przez otoczenie;

4. Przestrzegania, w trakcie wykonywania swo­ich obowiązków służbowych, zasad i reguł moral­nych zawartych w polskiej tradycji narodowej i religijnej;

5. Okazywania właściwego szacunku i wspierania godności osoby ludzkiej oraz uznawania prawa każdego człowieka do własnego osądu;

6. Działania na rzecz stwarzania moralnych, psy­chologicznych i intelektualnych warunków do dialogu w jego prawdziwym znaczeniu, a także uznawania praw stron do zaprezentowania swo­ich stanowisk i poglądów.

CZŁONEK STOWARZYSZENIA WINIEN DOKŁADAĆ STARAŃ W CELU:

7. Zachowywania się zawsze i we wszelkich oko­licznościach w sposób wzbudzający uznanie i sza­cunek u tych, z którymi ma styczność;

8. Działania, niezależnie od okoliczności, w spo­sób uwzględniający interesy stron — tak interesy organizacji, na rzecz której działa, jak interesy otoczenia;

9. Wykonywania swoich obowiązków w sposób prawy, unikając języka mogącego dostarczać treści dwuznacznych, wątpliwych, mylących, oraz z zacho­waniem lojalności w stosunku do swojego Stowarzyszenia.

CZŁONEK STOWARZYSZENIA WINIEN POWSTRZYMAĆ SIĘ OD:

10. Rezygnowania z prawdy w imię innych wy­magań;

11. Rozpowszechniania informacji nie opartych na znanych lub możliwych do zweryfikowania faktach;

12. Uczestniczenia we wszelkich nieetycznych, nieuczciwych lub mogących narazić ludzką god­ność i prawość na szwank inicjatywach lub przedsięwzięciach;

13. Posługiwania się wszelkiego rodzaju „mani­pulacyjnymi” metodami lub technikami opraco­wanymi w celu wywierania wpływu na ludzką podświadomość, której drugi człowiek nie jest w stanie kon­trolować własną wolą, a tym samym nie powinien lub/i nie może być pociągany do odpowiedzialności za podjęte w takim stanie działania.

IV. Prawne podstawy funkcjonowania Stowarzyszenia  Klub Inteligencji Polskiej

Sygnatura sprawy: WA.XII NS-REJ.KRS/042650/11/385

Postanowienie     (ODPIS)

Dnia:31.01.2012 r

SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

w składzie: REFERENDARZ SĄDOWY MAŁGORZATA KAPELUSIAK po rozpoznaniu w dniu:31.01.2012 w WARSZAWIE na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku: STOWARZYSZENIE KLUB INTELIGENCJI POLSKIEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE o rejestrację w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

postanawia:

I. Wpisać do Krajowego Rejestru Sądowego:

Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

pod numerem KRS: 0000409982

V. Jak zostać członkiem  Stowarzyszenia Klub Inteligencji Polskiej?

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia Klub Inteligencji Polskiej, najpierw należy się zapoznać się z Deklaracją ideową oraz Statutem.

Jeśli utożsamiasz się z Ideami i Programem naszej  organizacji oraz zdecydowałeś się do nas przyłączyć, wypełnij Deklarację członkowską  i prześlij zeskanowane – na adres e-mail:  kontakt@klubinteligencjipolskiej.pl

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/kontakt/

Dziękujemy za zapoznanie się z zasadami Stowarzyszenia.

Rada Redakcyjna