Statut

SKIP_logo

S T A T U T

STOWARZYSZENIE  „KLUB INTELIGENCJI POLSKIEJ”    

Uchwalony na Zebraniu Założycielskim w dniu 27 października  2011 r. (z poprawkami uchwalonymi na: WZCz. „KIP” w dn. 24. 05. 2012 r. NWZCz. „KIP” w dn. 03. 09. 2012 r. ZWSWZCz. „KIP”            w dn. 15. 06. 2015 r. oraz NWZCz. „KIP” w dn. 02. 11. 2015 r.)

ROZDZIAŁ I

                                       POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie pod nazwą „Klub Inteligencji Polskiej”, zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolną, demokratyczną i samorządną organizacją obywateli – intelektualistów polskich i działa na podstawie przepisu Ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz  niniejszego Statutu.

§ 2

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedzibą władz naczelnych Stowarzyszenia jest m. st. Warszawa. 3.   Terenowymi jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia są okręgi.

                                        § 3

1.   Stowarzyszenie ma osobowość prawną.

2. Terenowe jednostki Stowarzyszenia nabywają osobowość prawną zgodnie z przepisami prawa za zgodą Zarządu Głównego.                                                                                                                             3.   Stowarzyszenie nie odpowiada za zobowiązania jednostek terenowych prowadzących działalność gospodarczą.

                                            § 4

Stowarzyszenie może używać znaku i sztandaru

                                                     §  5

1. Nazwa „KLUB INTELIGENCJI POLSKIEJ” oraz znak graficzny identyfikujący Stowarzyszenie przysługuje wyłącznie temu Stowarzyszeniu.

2. Stowarzyszenie posiada prawa autorskie do znaku graficznego (logo): na biało-czerwonym odwzorowaniu terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o średnicy ok. 10 mm, litery „KIP”.

3. Stowarzyszenie używa pieczęci okrągłej z napisem nazwy i siedziby w otoku.

                                        §  6

Stowarzyszenie ma prawo posiadać swój organ prasowy, stronę www. w Internecie, rozgłośnię radiową i stację telewizyjną oraz powoływać: fundacje, instytut analityczno- badawczy, kluby wiedzy obywatelskiej i inne podmioty organizacyjne zgodnie z obowiązującym prawem.

                                          § 7

1.   Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Działalność Stowarzyszenia oparta  jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.

2.   Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz korzystać z usług wyspecjalizowanych podmiotów prawnych.

                                                § 8

 1. Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych oraz być członkiem związku stowarzyszeń działających w kraju, jeżeli cele i metody działalności tych organizacji nie są sprzeczne z prawem polskim i prawem międzynarodowym, które Rzeczypospolita Polska zgodziła się przestrzegać.

2.  Stowarzyszenie może nawiązywać współpracę i podpisywać stosowne porozumienia z organami administracji państwowej, samorządowej, organizacjami społeczno-politycznymi i stowarzyszeniami o podobnych celach działania.

3. Stowarzyszenie może nawiązywać współpracę z organizacjami o podobnym charakterze działającymi w innych państwach, jeżeli cele i metody działania tych organizacji nie są  sprzeczne z prawem polskim i prawem międzynarodowym, które Rzeczypospolita Polska zgodziła się przestrzegać.

                                                        ROZDZIAŁ II

             CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

                                       § 9

Celami działalności Stowarzyszenia są:

1. Stworzenie obywatelskiego środowiska spotkań Polaków, zaangażowanych dla wspólnego dobra Ojczyzny.

2. Dyskutowanie ważnych dla Polski problemów, programów i zagadnień strategicznych, gospodarczych, społecznych, obronnych, kulturalnych, prawnych i geopolitycznych oraz wspólne poszukiwanie preferowanych rozwiązań.

3. Umacnianie i propagowanie patriotyzmu, chrześcijańskiej tożsamości i kultury narodowej oraz honoru i godności Polaka.

4. Kształtowanie kultury rzeczowych dyskusji, w atmosferze szacunku i życzliwości, ukierunkowanych na wzajemne zrozumienie i zbliżenie stanowisk.

5. Rozwijanie współpracy z pokrewnymi środowiskami w kraju i za granicą oraz popularyzacja idei i prac Stowarzyszenia.

§ 10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Problemowe spotkania dyskusyjne Klubu i organizowanie konferencji.

2. Publikowanie artykułów omawiających dyskutowane zagadnienia oraz prowadzenie wydawnictw Klubu.

3. Udział w spotkaniach, sympozjach i konferencjach innych organizacji, na tematy podejmowane w Klubie.

4. Inicjowanie spotkań i uczestnictwo w uroczystościach upamiętniających bohaterskie postacie i czyny w obronie Ojczyzny oraz zbieranie i popularyzacja materiałów historycznych.

5. Przedstawianie właściwym władzom i organom opinii i dezyderatów Klubu w ważnych sprawach publicznych.

                               ROZDZIAŁ III                        

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.

2. Dowodem przynależności do Stowarzyszenia jest legitymacja członkowska i odznak   Stowarzyszenia.

§ 12

1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne związane z tym środowiskiem, które identyfikują się z celami Stowarzyszenia.

2. Członkami Stowarzyszenia mogą być cudzoziemcy – obywatele narodowości polskiej przebywający na stałe poza granicami Rzeczypospolitej.

3. Członkiem Stowarzyszenia nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 13

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia zostaje osoba, która złoży pisemną deklarację i uzyska rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia, a także zostanie zaakceptowana przez władze Stowarzyszenia na zasadach określonych   w ust. 2 poniżej.

2. Kandydatura podlega akceptacji przez zarząd okręgu Stowarzyszenia i przedstawienia do decyzji na zebraniu ogólnym członków Stowarzyszenia.

3. Uchwała zebrania członków w tym przedmiocie jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

§ 14

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:

1. Wybierać i być wybierani do władz Stowarzyszenia.

2. Uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia z głosem decydującym.

3. Brać udział w zebraniach, na których władze Stowarzyszenia podejmują uchwały ich dotyczące, a także uzyskiwać bieżące informacje o uchwałach i działalności wszystkich instancji Stowarzyszenia.

4. Wysuwać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia.

5. Korzystać z pomocy prawnej, materialnej i organizacyjnej Stowarzyszenia.

6. Odwoływać się do władz Stowarzyszenia w sprawach osobi­stych.

7. Nosić odznakę Stowarzyszenia.

 § 15

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:

1. Realizować i propagować cele Stowarzyszenia oraz przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

2. Dbać o dobre imię Stowarzyszenia.

3. Należeć do jednego z klubów Stowarzyszenia.

4. Opłacić wpisowe i terminowo opłacać składki członkowskie.

5. Aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia.

      § 16

1. Członkami wspierającymi Stowarzyszenie mogą być osoby fizyczne i prawne udzielające pomocy prawnej, finansowej, rzeczowej lub merytorycznej służącej realizacji celów Stowarzyszenia.

2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie staje się osoba fizyczna i prawna, która osobiście lub poprzez upoważnionego przedstawiciela złoży pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia.

3. Decyzję o przyjęciu w poczet członków wspierających podejmuje właściwy zarząd, w którym osoba ubiegająca złoży deklarację.

    § 17

1. Członkowie wspierający Stowarzyszenie korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

2. Do obowiązków członków wspierających należy:

1/ Propagowanie celów Stowarzyszenia oraz przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

2/ Dbanie o dobre imię Stowarzyszenia.

3/   Wspieranie Stowarzyszenia prawnie, finansowo, rzeczowo i merytorycznie.

§ 18

Utrata członkostwa zwyczajnego oraz członkostwa wspierającego Stowarzyszenia następuje wskutek skreślenia z listy członków lub wykluczenia ze Stowarzyszenia.

                                                             § 19

Skreślenie z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia następuje:

1. W związku z pisemnie złożoną rezygnacją do zarządu klubu;

2. W związku z wykluczeniem ze Stowarzyszenia przez zarząd klubu w przypadku:

1/ utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego wyroku sądu za przestępstwa pospolite;

2/  nieprzestrzeganie Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

3. Wraz ze śmiercią członka Stowarzyszenia.

    § 20

1. Od uchwały zarządu klubu, dotyczącej wykluczenia, przysługuje członkowi prawo odwołania się w terminie do 30 dni, do zebrania ogólnego członków klubu.                                                                           2. Uchwała ogólnego zebrania członków klubu jest ostateczna.

§ 21

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia Klub Inteligencji Polskiej może zostać osoba fizyczna wyróżniona za szczególne zasługi dla Rzeczypospolitej Polskiej lub   Stowarzyszenia.

2. Członkowie honorowi Stowarzyszenia są otaczani powszechnym szacunkiem i zapraszani do udziału w uroczystościach i przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie.

2.a) Stowarzyszenie może przyznawać tytuł „Honorowy członek Stowarzyszenia KIP”   i „Honorowy prezes Stowarzyszenia KIP”.

3. Tytuł „Honorowy członek Stowarzyszenia KIP” nadaje Zarząd Główny Stowarzyszenia.

3.a) Tytuł „Honorowy prezes Stowarzyszenia KIP” nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

4. Członek honorowy ma prawo uczestniczyć w pracach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym.

5. Obowiązkiem członka honorowego jest wspieranie i popularyzowanie celów Stowarzyszenia.

                                                ROZDZIAŁ  IV                                STRUKTURA ORGANIZACYJNA STOWARZYSZENIA

§ 22

Struktura organizacyjna Stowarzyszenia obejmuje:

1.   Organizację krajową z władzami naczelnymi.

2.   Organizacje terenowe z władzami okręgów.

§ 23

1. Władze naczelne i władze okręgów Stowarzyszenia wybierane są na walnym zebraniu członków (delegatów) w głosowaniu taj­nym przy nieograniczonej liczbie kandydatów z udziałem co najmniej 1/2 osób upraw­nionych do głosowania.

2. Wybranym do władz jest kandydat, który mieści się w limicie ustalonym przez walne   zebranie członków (delegatów), oraz uzyskał ponad 50% głosów członków (delegatów) uczestniczących w głosowaniu.

3. Te same funkcje kierownicze: prezesa, wiceprezesa, sekretarza generalnego, sekretarzy, skarbnika władz naczelnych i przewodniczących komisji rewizyjnych można pełnić najwyżej przez dwie kolejne kadencje.

4. Decyzje władz Stowarzyszenia zapadają w formie uchwał, są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania oraz wymagają zaprotokołowa­nia lub mogą stanowić załącznik do protokołu posiedzenia.

5. Członkowie komisji rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami zarządów w związku małżeńskim ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

6. Członkowie komisji rewizyjnych nie mogą być jednocześnie członkami innych władz Stowarzyszenia na tym samym szczeblu.

7. Przewodniczący komisji rewizyjnej ma prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach zarządu danego szczebla.

8. Stowarzyszenie do osiągnięcia liczby  300 członków podejmuje statutowe decyzje podczas Walnego Zebrania Członków. Po przekroczeniu tej liczby Stowarzyszenie zwołuje Walne Zebranie Delegatów, szczegółowo zasady wyboru delegatów określi Zarząd Główny:

1/ liczba wybieranych delegatów na walne zebranie delegatów z klubu winna być proporcjonalna do liczby członków w klubie;

2/ delegaci zachowują mandaty przez okres kadencji władz.

9. W razie ustąpienia członka władz Stowarzyszenia  władze naczelne i władze okręgu mogą wybrać (dokooptować) nowego członka tylko spośród delegatów na zebraniu ogólnym.

10. Liczba wybranych (dokooptowanych) członków nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków władz pochodzących z wyboru.

11. Odwoływania członków władz Stowarzyszenia dokonują władze uprawnione do ich powoływania, jeśli zapis w Statucie nie stanowi inaczej.

12. Każdy z wybranych członków władz Stowarzyszenia może w czasie kadencji zrezygnować z pełnienia funkcji.

13. Władze Stowarzyszenia są zobowiązane:

1/   rozpatrywać wnioski, prośby i zażalenia członków Stowarzyszenia oraz informować zainteresowanych o sposobie załatwienia zgłoszonych spraw;

2/    systematycznie informować członków Stowarzyszenia o podjętych uchwałach oraz o doku­mentach normatywno-prawnych dotyczących Stowarzyszenia i jego członków.

14. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata. Walne Zebranie Członków w przy­padkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami może przedłużyć kadencje władz Stowarzyszenia o rok.

15. Władze okręgów Stowarzyszenia opracowują regulamin organizacyjny. Regulamin podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.

16. Regulamin organizacyjny okręgu jest dokumentem wewnętrznym Stowarzyszenia, określającym formę i zakres działania władz oraz osób pełniących funkcje kierownicze, zgodnie z przepisami niniejszego Statutu oraz obowiązującymi przepisami prawa.               

ROZDZIAŁ  V

WŁADZE NACZELNE STOWARZYSZENIA

§ 24

Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków (Delegatów).

2. Zarząd Główny.

3. Główna Komisja Rewizyjna.

§ 25

1. Walne Zebranie Członków (Delegatów) jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zebranie Członków (Delegatów):

1/ zwyczajne, sprawozdawcze zwołuje się raz w roku w terminie do końca   czerwca;

2/ zwyczajne sprawozdawczo-wyborcze zwołuje się co cztery lata w związku z upływem kadencji władz;

3/ nadzwyczajne, zwołuje się w miarę zaistniałych potrzeb na zasadach określonych w Statucie.

3. W Walnym Zebraniu Członków (Delegatów) biorą udział:

1/    z głosem decydującym – członkowie zwyczajni;

2/ z głosem doradczym – członkowie wspierający, członkowie honorowi i zaproszone osoby.

4. Do władz Stowarzyszenia mogą kandydować wyłącznie członkowie zwyczajni.

        § 26

1. Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków (Delegatów) jest zwoływane przez Zarząd Główny.

2. O terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego, Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków (Delegatów) Zarząd Główny zawiadamia członków (delegatów) Stowarzyszenia co najmniej na miesiąc przed terminem Walnego Zebrania.

3. Zwyczajne, Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków (Delegatów) obraduje na podstawie uchwalonego przez siebie regu­laminu obrad przedstawionego przez Zarząd Główny.

§ 27

1. Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków (Delegatów) jest zwoływane przez Zarząd Główny.

2. O terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zebrania Członków (Delegatów) Zarząd Główny zawiadamia członków (delegatów) Stowarzyszenia co najmniej na miesiąc przed terminem Walnego Zebrania.

3. Zwyczajne Sprawozdawczo -Wyborcze Walne Zebranie Członków (Delegatów) obraduje na podstawie każdorazowo uchwalonego przez siebie regulaminu obrad przedstawionego przez Zarząd Główny.

§ 28

1.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków (Delegatów) zwoływane jest:

1/    z inicjatywy Zarządu Głównego;

2/    na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej;

3/    na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby zarządów okręgów.

2. Zarząd Główny zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków (Delegatów) w terminie do 3 miesięcy od daty podjęcia uchwały lub otrzymania wniosku. Zebranie obraduje nad sprawami, dla któ­rych zostało zwołane.

3.   W Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków (Delegatów) biorą udział wszyscy członkowie (delegaci) zwyczajni Stowarzyszenia oraz zaproszeni członkowie wspierający i honorowi oraz goście. 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków (Delegatów) obraduje wyłącznie w sprawach dla, których zostało zwołane.

§ 29

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków (Delegatów) należy:

1. Uchwalanie programu i głównych kierunków działania Stowarzyszenia.

2. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej.

3. Ocena działalności Stowarzyszenia i jego władz naczelnych oraz podejmowanie uchwał odnoszących się do tej działalności, a także rozpatrywanie wniosku dotyczącego udzielenia absolutorium Zarządowi Głównemu.

4. Wybór Prezesa Zarządu Głównego oraz członków Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej.

5. Podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady Walnego Zebrania.

6. Podejmowanie uchwał w sprawach, w których Statut nie określa właściwości władz Stowarzyszenia.

7. Rozpatrywanie uchwał okręgowych walnych zebrań członków (delegatów) zawieszonych przez Zarząd Główny.

8. Uchwalanie Statutu Stowarzyszenia i jego zmian.

9.   Podejmowanie uchwały w sprawie wzoru sztandaru Stowarzyszenia.

10. Podejmowanie uchwały w sprawie wzoru odznaki Stowarzyszenia.

11. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku.

§ 30

1. Zarząd Główny składa się z 6 – 12 członków, w tym Prezesa Zarządu Głównego, 2-5 wiceprezesów Zarządu Głównego, Sekretarza Generalnego i Skarbnika.

2. Organem Wykonawczym Zarządu Głównego jest Sekretariat Zarządu Głównego, którego pracą kieruje Sekretarz Generalny.

3. Po rezygnacji lub śmierci Prezesa Zarządu Głównego w trakcie trwania kadencji, Zarząd Główny w tajnym głosowaniu wybiera spośród siebie nowego Prezesa Zarządu Głównego, który pełni obowiązki do Nadzwyczajnego Walnego Wyborczego Zebrania Członków (Delegatów) zwołanego w celu wyboru nowego Prezesa Zarządu Głównego.

4. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się stosownie do potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

5. Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje Sekretariat, zawiadamiając członków Zarządu Głównego, i Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej, nie później niż 3 dni przed datą posiedzenia.

       §  31

1. Zarząd Główny kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami Członków (Delegatów) zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków (Delegatów) i od­powiada przed nim za swoją pracę.

2. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

1/  wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków (Delegatów) Stowarzyszenia;

2/   reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz upoważnianie do działania w jego imieniu Prezesa Zarządu Głównego, wiceprezesów, Sekretarza Generalnego i Skarbnika, zgodnie z zasadami określonymi w Regula­minie Organizacyjnym Zarządu Głównego uchwalonym przez Zarząd Główny;

3/   określanie zadań i kompetencji Prezesa Zarządu Głównego, wiceprezesów, Sekretarza Generalnego, Skarbnika oraz Sekretariatu, zgodnie z zasadami określonymi w Regula­minie Organizacyjnym Zarządu Głównego;

4/   uchwalanie rocznego planu działalności i budżetu Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie sprawozdania z jego wykonania;

5/     uchwalanie wysokości składki członkowskiej i wpisowego oraz zasad ich podziału;

6/     opiniowanie aktów normatywnych, zwłaszcza opracowywanych w Sejmie RP i Senacie RP oraz w partiach politycznych, związanych ze statutową działalnością Stowarzyszenia i uprawnieniami jego człon­ków;

7/     ustalanie szczegółowych zasad powoływania i rozwiązywania terenowych jednostek organizacyjnych;

8/     podejmowanie decyzji w formie uchwały w sprawie ustanowienia i powołania fundacji, ośrodków analityczno – badawczych, klubów wiedzy obywatelskiej i innych podmiotów organizacyjnych zgodnie z obowiązującym prawem;

9/    zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i jego funduszami;

10/ udzielanie pomocy zarządom okręgów w ich pracy oraz koordynowanie i nadzorowanie ich działalności;

11/ powoływanie Rady Stałej, komisji   problemowych i innych    organów   doradczych Zarządu Głównego oraz uchwalanie regulaminów ich działania;

12/  rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządów okręgów;

13/ zawieszanie i uchylanie uchwał walnego zebrania członków (delegatów)   okręgów, jeżeli są niezgodne z przepisami prawa, postanowieniami Statutu lub uchwałami Zarządu Głównego;

14/ zawieszanie w czynnościach prezesa zarządu okręgu osoby, której działal­ność jest niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami Statutu lub uchwałami Zarządu Głównego. Po  zawieszeniu prezesa zarządu okręgu,  Zarząd Główny  wyznacza  swego  pełnomocnika do czasowego pełnienia obowiązków prezesa zarządu okręgu i zwołania nadzwyczajnego walnego wyborczego zebrania członków (delegatów) okręgu;

15/  informowanie społeczeństwa o działalności Stowarzyszenia;

16/ składanie sprawozdania ze swej działalności na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków (Delegatów);

17/ zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków (Delegatów);

18/ podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do organizacji międzynarodowych i związku stowarzyszeń (federacji) bądź nawiązywanie z nimi współpracy lub podpisywanie porozumień;

19/ ustalenie przedsięwzięć i opracowanie procedur związanych z ustanowieniem i wykonaniem sztandaru.

§ 32

W okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego działalnością Stowarzyszenia kieruje Prezydium w składzie: Prezes Zarządu Głównego, zastępcy Prezesa Zarządu Głównego, Sekretarz Generalny Zarządu i Skarbnik.

§ 33

1.   Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.

2.   Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3-7 członków.

3.   Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu Przewodniczącego,  jego Zastęp­cę oraz Sekretarza, stanowiących prezydium komisji.

§ 34

Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

1.   Kontrola stanu realizacji postanowień Statutu Stowarzyszenia, przyjętej Uchwały Programowej i   innych dokumentów uchwalonych na Walnym Zebraniu Członków (Delegatów) przez Zarząd Główny i zarządy okręgów, a także decyzji Prezesa Zarządu Głównego zawartych w uchwałach;

2. Kontrola, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności Stowarzyszenia, przede wszystkim gospodarki finansowej, w tym sprawdze­nie planu dochodów i wydatków oraz rachunkowości;

3. Informowanie Prezesa Zarządu Głównego o wynikach przeprowadzonej kontroli w jednostkach organizacyjnych Stowarzyszenia;

4. Przedstawienie sprawozdania na Walnym Zebraniu Członków /Delegatów/ wraz z oceną całokształtu działalności oraz stanu gospodarki finansowej i majątkowej Stowarzyszenia, a także złożenie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Głównego.

5.  Na wniosek Zarządu Głównego, przeprowadzenie czynności kontrolnych w zakresie całokształtu działalności, przede wszystkim gospodarki finansowej, w tym sprawdzenie planu dochodów i wydatków oraz rachunkowości w fundacji, ośrodku analityczno – badawczym i innych podmiotach ustanowionych przez Stowarzyszenie;

6.  Nadzorowanie działalności komisji rewizyjnych okręgów Stowarzyszenia;

7. Organizowanie szkoleń dla przewodniczących komisji rewizyjnych Stowarzyszenia;

8. Uczestniczenie przewodniczącego lub upoważnionego przedstawiciela (członka) Głównej Ko­misji Rewizyjnej, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu Głównego;

9.  Badanie i opracowywanie stanowisk w sprawach wniosków, skarg i zażaleń odnoszą­cych się do działalności władz i organów Stowarzyszenia, a napływających od jego członków;

10. Występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków   (Delegatów).

ROZDZIAŁ VI

WŁADZE OKRĘGU

§ 35

1. Zarząd Główny w drodze uchwały określa nazwę, zasięg terytorialny oraz miejscowość, w  której mieści się siedziba zarządu okręgu.

2. Zarząd Główny powołuje tymczasowy zarząd okręgu.

3. Tymczasowy zarząd okręgu w ciągu 3 miesięcy zwołuje pierwsze walne, wyborcze zebranie członków okręgu w celu wybrania władz statutowych okręgu.

§ 36

Władzami okręgu są:

1. Walne zebranie członków (delegatów) okręgu;

2. Zarząd okręgu;

3. Komisja rewizyjna okręgu.

§ 37

Walne zebranie członków (delegatów) okręgu jest najwyższą władzą  Stowarzyszenia na terenie określonym uchwałą Zarządu Głównego.

 §  38

1. Walne zebranie członków (delegatów) okręgu może być zwyczajne: sprawozdawcze i sprawozdawczo-wyborcze, lub nadzwyczajne.                                                                                                             2. W walnym zebraniu okręgu biorą udział:

1/  z głosem decydującym wszyscy członkowie zwyczajni (delegaci) okręgu;

2/  z głosem doradczym: członkowie władz naczelnych, członkowie honorowi, członkowie wspierający i zaproszeni goście.

3. Do władz okręgu mogą kandydować członkowie zwyczajni okręgu.

§ 39

1. Zwyczajne sprawozdawcze walne zebranie członków (delegatów) okręgu jest zwoływane przez zarząd okręgu raz w roku.

2. Zwyczajne walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków (delegatów) okręgu jest zwoływane przez zarząd okręgu co 4 lata.

3. O terminie, miejscu i porządku obrad walnego zebrania członków (delegatów) okręgu zarząd okręgu zawiadamia członków zwyczajnych co najmniej miesiąc przed terminem zebrania.

4. Walne zebranie członków (delegatów) okręgu obraduje na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. Projekt regulaminu obrad przed­stawia zarząd okręgu.

§ 40

1.   Nadzwyczajne walne zebranie członków (delegatów) okręgu jest zwoływa­ne:

1/   z inicjatywy zarządu okręgu;

2/   na wniosek:

a)      Zarządu Głównego,

b)      okręgowej komisji rewizyjnej,

c)   co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych okręgu.

2. Zarząd okręgu, nadzwyczajne walne zebranie członków (delegatów) okręgu zwołuje w ciągu 2 miesięcy od daty podjęcia uchwały lub otrzyma­nia pisemnego wniosku.

3. Nadzwyczajne walne zebranie członków (delegatów) obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

4. W nadzwyczajnym walnym zebraniu członków (delegatów) okręgu mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej oraz członkowie  wspierający i goście z głosem doradczym.

§ 41

Do kompetencji walnego zebrania członków (delegatów) okręgu należy:

1.  Uchwalanie głównych kierunków działalności okręgu;

2. Rozpatrywanie sprawozdania zarządu okręgu i  komisji rewizyjnej okręgu;

3. Ocena działalności organizacji okręgowej i władz okręgu oraz podejmowanie uchwał odnoszących się do działalności, a także rozpatrywanie wniosku komisji rewizyjnej okręgu dotyczącego udzielenia absolutorium zarządowi okręgu;

4. Wybór prezesa zarządu okręgu oraz członków zarządu okręgu i komisji rewizyjnej okręgu;

5.  Podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady zebrania.

                                         § 42

1. Zarząd okręgu składa się z 5-11 członków, w tym prezesa zarządu okręgu, 1-4 zastępców, sekretarza okręgu i skarbnika okręgu.

2. Organem wykonawczym zarządu okręgu jest sekretariat okręgu, którego pracą kieruje sekretarz okręgu.

3. Po rezygnacji lub śmierci prezesa zarządu okręgu w trakcie trwania kadencji, zarząd okręgu w tajnym głosowaniu wybiera spośród siebie nowego prezesa okręgu, który pełni obowiązki do nadzwyczajnego walnego zebrania wyborczego członków (delegatów) zwołanego w celu wyboru prezesa okręgu. 4. Posiedzenia zarządu okręgu odbywają się, co najmniej raz w   miesiącu. 5. Posiedzenia zarządu okręgu zwołuje sekretariat okręgu powiadamiając członków zarządu okręgu, przewodniczących okręgowej komisji rewizyjnej nie później niż 3 dni przed datą posiedzenia.

§ 43

1. Zarząd okręgu kieruje działalnością okręgu w okresie między walnymi zebraniami członków /delegatów/    zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami i wytycznymi władz naczelnych, jak również uchwałami walnego zebrania członków (delegatów) okręgu.

2.   Zarząd okręgu jest zobowiązana w terminie do 14 dni od daty powołania, zmiany w swym składzie, lub zmiany adresu siedziby zarządu powiadomić o powyższym Zarząd Główny.

3. Do kompetencji zarządu okręgu należy:                                                                                                1/  wykonywanie uchwał władz naczelnych oraz walnego zebrania członków (delegatów) okręgu;

2/  reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu na terenie okręgu;

3/ określanie zadań i kompetencji dla prezesa zarządu okręgu, jego zastępców, sekretarza okręgu (sekretariatu) i skarbnika oraz innych osób funkcyjnych, uchwalanie planu działalności i budżetu, uwzględniając zalecenia Zarządu Głównego, jak również zatwierdzanie sprawozdania z ich wykonania;

4/  podejmowanie współpracy z organami państwowymi i samorządu terytorialnego;

5/ podejmowanie na terenie działania badań i analiz warunków życia ludności, w tym: socjalnych, zdrowotnych i kulturalnych, opracowywanie wniosków wynikających z tych prac i przedstawianie ich Zarządowi Głównemu;

6/   powoływanie rady stałej okręgu, komisji problemowych i innych organów pomocniczych oraz ustalanie zakresu ich działalności;

7/ zarządzanie majątkiem i funduszami w ramach budżetu zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Główny oraz prowadzenie ewidencji księgowej, przychodów i roz­chodów środków finansowych i innych dokumentów według obowiązujących przepisów oraz wytycznych Zarządu Głównego;

8/ informowanie społeczeństwa o działalności Stowarzyszenia na terenie działania okręgu;

9/ składanie sprawozdania ze swej działalności Zarządowi Głównemu oraz członkom na walnym zebraniu członków (delegatów) okręgu;

10/  zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych walnych zebrań członków /delegatów/ okręgu;

§ 44

W okresie między posiedzeniami zarządu okręgu działalno­ścią Stowarzyszenia w okręgu kieruje prezes zarządu okręgu przy pomocy swoich zastępców, skarbnika i sekretarza okręgu.

                                          § 45

1.   Komisja rewizyjna okręgu jest organem kontrolnym okręgu Stowarzyszenia.

2.   Komisja rewizyjna okręgu składa się z 3-7 członków.

3. Komisja rewizyjna okręgu wybiera ze swego składu przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza, stanowiących prezydium komisji.

§ 46

Do kompetencji komisji rewizyjnej okręgu należy:

1.   Kontrola stanu realizacji przez zarząd okręgu postanowień Statutu Stowarzyszenia, przyjętej uchwały programowej Walnego Zebrania Członków (Delegatów) Stowarzyszenia i  walnego zebrania członków (delegatów) okręgu oraz postanowień zawartych w innych dokumentach uchwalonych przez Zarząd Główny oraz zarząd okręgu;

2. Kontrola, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności zarządu okręgu, przede wszystkim ich gospodarki finansowej, w tym sprawdzenie rozliczenia otrzymanych dotacji z budżetu Stowarzyszenia, planu dochodu i wydatków oraz rachunkowości;

3. Na podstawie wyników kontroli przygotowanie i złożenie zarządowi okręgu bieżącej i   rocznej informacji;

4.  Przesyłanie informacji z przeprowadzonej kontroli oceniającej działalność i wykonanie budżetu oraz wyników tej kontroli do Głównej Komisji Rewizyjnej;

5.   Przedstawienie sprawozdania na walnym zebraniu członków (delegatów) okręgu wraz z oceną całokształtu działalności statutowej oraz stanu gospodarki finanso­wej, a także złożenie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi okręgu;

6.   Uczestniczenie przewodniczącego lub upoważnionego przedstawiciela (członka) komisji rewizyjnej okręgu z głosem doradczym w posiedzeniach zarządu okręgu;

7. Badanie i opracowywanie stanowiska w sprawach wniosków napływających od członków Stowarzyszenia dot. skarg i zażaleń odnoszących się do działalności władz i organów zarządu okręgu;

8. Występowanie z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego walnego zebrania członków (delegatów) okręgu.

ROZDZIAŁ VII

MAJĄTEK I FUNDUSZE  STOWARZYSZENIA

§ 47

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

2.     Do nabywania i zbywania praw majątkowych oraz zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia jest upoważniona Zarząd Główny, z wyłączeniem możliwości wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że wykorzystanie to wynika bezpośrednio ze statutowego celu Stowarzyszenia;

3.   Zarząd okręgu  może nabywać, zbywać lub obciążać majątek nieruchomy Stowarzyszenia jedynie na podstawie pisemnego upoważnienia Zarządu Głównego.

§ 48

1.     Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, dotacji, spadków, zapisów, dochodów z działalności własnej, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarności społecznej.

2.    Stowarzyszenie, z zachowaniem przepisów, może przyjmować darowizny, dotacje, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.

3.   Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określo­nych w odrębnych przepisach.

4.   Dochód z działalności gospodarczej może być wykorzystany do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.

5.   Zarząd Główny i zarząd okręgu są zobowiązane do prowadzenia rachunkowości, stosując przepisy ustawy o rachunkowości.

6.   Środki pieniężne, powyżej kwoty 1000 zł. mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

7.   Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 49

1. Fundusze Stowarzyszenia przeznacza się na działalność statutową.

2. Podstawę gospodarki   finansowej Zarządu Głównego i zarządu okręgu stanowią budżety uchwalane przez członków Stowarzyszenia na Walnym Sprawozdawczym (Sprawozdawczo-Wyborczym) Zebraniu Członków (Delegatów) i walnym sprawozdawczym (sprawozdawczo-wyborczym) zebraniu członków (delegatów) okręgu.

§ 50

1. Decyzję w sprawach nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Główny.

2. . Dla zapewnienia ważności oświadczeń w zakresie praw, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli Stowarzyszenia, wymagany jest podpis jednego członka zarządu – prezesa zarządu lub upoważnionego – wiceprezesa lub sekretarza generalnego.

3. Dla zapewnienia ważności oświadczeń woli w zakresie spraw i zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy dwóch osób z zarządu, działających łącznie – prezesa zarządu lub upoważnionego – wiceprezesa lub sekretarza generalnego i skarbnika.

4.   Zarząd okręgu może składać oświadczenia dotyczące praw i zobowiązań majątkowych w granicach umocowania przez Zarząd Główny.

ROZDZIAŁ VIII 

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 51

1.    Statut i jego zmiany uchwala Walne Zebranie Członków (Delegatów) większością   głosów przy obecności  co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Zarząd Główny Stowarzyszenia ma obowiązek zawiadomić Sąd Rejestrowy o zmianie Statutu.

§ 52

Rozwiązanie Stowarzyszenia „Klub Inteligencji Polskiej” może nastąpić:

1. Na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków (Delegatów) podjętej większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania;

2. Na podstawie postanowienia Sądu.

§ 53

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1.. 1. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków (Delegatów) likwidatorami Stowarzyszenia są wyznaczeni członkowie Zarządu Głównego.

2.  W razie rozwiązania Stowarzyszenia przez Sąd zarządza on jego likwidację, wyznaczając likwidatora.

3. W procesie likwidacji mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.).

Sekretarz NWZCz. „KIP”     Dariusz Raczkiewicz                                   Przewodniczący NWZCz. „KIP” Marek J. Toczek

Prezes Zarządu Głównego „KIP” dr Dariusz M. Grabowski