Deklaracja ideowo-programowa

 

Stowarzyszenia Klub Inteligencji Polskiej

B Ó G – H O N O R – O J C Z Y Z N A

Klub Inteligencji Polskiej skupia aktywnych, myślących Polaków. Jesteśmy Polakami, synami i córami wielkiego Narodu, żyjącego w kraju i za granicami, dziedzicami polskiej ziemi, która nas wykarmiła, jej bogactw i gospodarki oraz dziedzicami wielkiej historii i kultury narodowej. Na sztandarach i w sercach mamy wypisane: Bóg, Honor i Ojczyzna i służymy im w życiu rodzinnym, w pracy i modlitwie, a gdy trzeba to także w walce i obronie tego co najświętsze.

Bliskie są nam również uniwersalne i wysublimowane wartości europejskie; antyczne, chrześcijańskie, ale nieco i orientalne, Zachodu i Wschodu, bliska jest nam cała Słowiańszczyzna, naród węgierski i inne narody, bliskie wszystko co dobre i szlachetne, co tchnie prawdą, wolnością i sprawiedliwością.

Jesteśmy kolejnym pokoleniem Polaków w historycznej sztafecie dziejów, tych co pracowali dla oświaty i wychowania młodzieży, budowali i rozwijali gospodarkę, formułowali i głosili dobre prawa, rozwijali i szerzyli polską kulturę, walczyli o naszą i waszą wolność oraz budowali niepodległe Państwo Polskie. Czujemy swoją odpowiedzialność za przeszłe i przyszłe losy naszej Ojczyzny.
Świadomi ogromnych zniszczeń i zagrożeń całego tego naszego wspaniałego dziedzictwa, wszystkiego co Polskę stanowi, chcemy, wbrew przeciwnościom, pracować ofiarnie i wspólnie dla jego zachowania, odbudowy i rozwoju. W Klubie Inteligencji Polskiej realizujemy nasze intelektualne, statutowe cele; dociekając i popularyzując prawdę oraz to co służy prawdzie, wolności i dobru wspólnemu w Ojczyźnie. Zajmujemy się też obserwacją i oceną wydarzeń na scenie globalnej, studiowaniem przeszłości i przyszłości, proponowaniem racjonalnych rozwiązań w warunkach krajowych, wskazywaniem i wspieraniem najważniejszych kierunków działania.

Nie wiążemy się z żadną partią ani ugrupowaniem politycznym. Chcemy pracować dla wzajemnego zrozumienia i porozumienia Rodaków we wspólnych sprawach naszej Ojczyzny, ponad osobistymi ambicjami i doraźnymi układami, ponad partykularnymi i partyjniackimi podziałami i opcjami politycznymi. Nie należy nas wpisywać w całkowicie dziś nieaktualny i bałamutny schemat <prawica, lewica i centrum>. Maszerujemy wspólnie w szerokim, polskim nurcie, chrześcijańskim i demokratycznym, ludowym i narodowym. Natomiast odróżniamy się od ośrodków i partii antypolskich, kosmopolitycznych i ateistycznych, grupujących także inne nacje oraz zagubionych i wykorzenionych kulturowo synów naszego Narodu.

Chcemy intelektualnie wspierać, budować i rozwijać Państwo Polskie jako nowoczesną organizację na służbie suwerennego Narodu, stojącą na straży jego praw i wolności oraz uprawnień i obowiązków obywatelskich. Państwo bezpieczeństwa, sprawiedliwego prawa, solidarności i pokoju, stymulujące rozkwit sił duchowych i materialnych kraju, służące wzrostowi dobra wspólnego i dobrobytu wszystkich mieszkańców (bez nędzy i bezdomności), a także Państwo współpracy i pokoju międzynarodowego.

Chcemy uczestniczyć w pracy dla Państwa Polskiego, sprawnego swoimi instytucjami oraz kompetentnymi i odpowiedzialnymi urzędnikami, bez zbędnej biurokracji i korupcji, bez partyjnictwa i sztucznych podziałów. Państwa w szerokim zakresie samorządnego, z wszechstronną reprezentacją społeczną, z demokracją gospodarczą, dialogową i partycypacyjną. Chcemy budować i wspierać Państwo skutecznie broniące zasad moralnych w życiu rodzinnym, zawodowym, gospodarczym i politycznym. Państwo otaczające troską polskie rodziny, szczególnie wielodzietne, państwo dbające o narodowe i chrześcijańskie wychowanie i wykształcenie młodzieży, o publiczną służbę zdrowia i budownictwo mieszkaniowe, o umocnienie polskiego rolnictwa, szczególnie rodzinnego, o rozwój polskiej nauki i kultury oraz o miejsca pracy dla młodego pokolenia.

Jesteśmy za rozwojem nowoczesnej, wielosektorowej gospodarki rynkowej, zachowującej rozwinięty, państwowy sektor strategiczny dóbr powszechnych oraz sektory: komunalny, spółdzielczy i prywatny; gospodarki regulowanej przez państwo i służącej rozwojowi naszego społeczeństwa. Gospodarki respektującej wymagania ochrony i zachowania dla przyszłych pokoleń naszych zasobów naturalnych, zdrowego środowiska przyrodniczego i urody polskiego krajobrazu.

Chcemy Polski, jak Matki, dla wszystkich Polaków, a szczególnie dla słabszych i upośledzonych oraz dla młodych pokoleń, ale szanujących rodziców i dorobek poprzedników, tych co żywili i budowali, a gdy trzeba to walczyli i byli mordowani. Chcemy, aby nasza Młodzież, własnym wysiłkiem umysłu i woli, podjęła śmiało i odpowiedzialnie kolejny etap historycznej sztafety dziejów, budując jaśniejszą przyszłość Ojczyzny, Europy i świata.

Każdy członek Klubu Inteligencji Polskiej zobowiązuje się włączyć świadomie w tę wielką pracę organiczną i w różny sposób służyć Narodowi i Państwu Polskiemu.

Warszawa, 28 listopada 2011 roku.