UKRYTA HISTORIA NIESAMOWITEGO ZŁA CHAZARSKIEJ MAFII The Hidden History of the Incredibly Evil Khazarian Mafia

Przypominamy publikowany już na stronie artykuł, ze strony amerykańskich emerytowanych oficerów wywiadu wojskowego www.veteranstoday.com . Tekst ten jest bardzo ważny i wyjaśnia wiele z tego, co się dzieje obecnie na świecie, w tym na Ukrainie i w Polsce. Artykuł autorstwa dr James’a Prestona i Mike’a Harrisa pod tytułem jak wyżej, w tłumaczeniu na polski z oryginalną treścią na przemian w języku angielskim. Opracowanie oparte jest m.in. na badaniach Aleksandra Sołżenicyna i Davida Icke. (Red kip.)

***

Note: The history of the Khazarians, specifically the Khazarian Mafia (KM), the World’s largest Organized Crime Syndicate that the Khazarian oligarchy morphed into by their deployment of Babylonian Money-Magick, has been nearly completely excised from the history books.

Uwaga: historia Chazarów, a konkretnie mafii Chazarskiej (dalej KM – Khazarian Mafia), największego na świecie Syndykatu Zorganizowanej Przestępczości, w który oligarchia chazarska przemieniła się poprzez rozmieszczenie babilońskiej magii pieniądza (BM-M – Babilon Money-Magic), została niemalże całkowicie usunięta z książek historycznych.

Babylonian Money-Magick, has been nearly completely excised from the history books.

Babilońska Magia Pieniądza (BM-M) została prawie całkowicie usunięta z książek historycznych.

The present day KM knows that it cannot operate or exist without abject secrecy, and therefore has spent a lot of money having its history excised from the history books in order to prevent citizens of the World from learning about its “Evil beyond imagination”, that empowers this World’s largest Organized Crime Cabal.

Współczesna KM wie, że nie może funkcjonować ani istnieć bez nikczemnej (podłej) tajemnicy, dlatego też wydała mnóstwo pieniędzy na usunięcie tego faktu  z książek historycznych, aby uniemożliwić obywatelom świata poznanie ich „zła przekraczającego wyobraźnię”, co legalizuje tę największą na świecie Zorganizowaną Przestępczość Kabal.

The authors of this article have done their best to resurrect this lost, secret history of the Khazarians and their large International Organized Crime Syndicate, best referred to as the Khazarian Mafia (KM) and make this history available to the World via the Internet, which is the new Gutenberg Press.

Autorzy tego artykułu zrobili, co w ich mocy, aby wskrzesić tę zaginioną, tajną historię Chazarów i ich dużego Międzynarodowego Syndykatu Zorganizowanej Przestępczości, powszechnie zwanego Chazarską Mafią (KM) i udostępnić tę historię światu za pośrednictwem Internetu, który jest nową prasą Gutenberga.

It has been exceedingly difficult to reconstruct this hidden secret history of the KM, so please excuse any minor inaccuracies or errors which are unintentional and are due to the difficulty in digging out the true history of Khazaria and its mafia.

Niezwykle trudno było zrekonstruować tę ukrytą tajną historię KM, więc proszę wybaczyć wszelkie drobne niedokładności lub błędy, które są niezamierzone i wynikają z trudności w odkopywaniu prawdziwej historii Chazarii i jej mafii.

We have done the best we can to reconstruct it.

Zrobiliśmy, co w naszej mocy, aby ją zrekonstruować.

It was Mike Harris that connected the dots and made the actual discovery of the presence of the Khazarian Mafia’s secret history and blood oath to take revenge on Russia for helping Americans win the Revolutionary War and the Civil War, and their blood oath of revenge against America and Americans for winning these wars and sustaining the Union.

To Mike Harris połączył fakty i dokonał rzeczywistego odkrycia obecności tajnej historii Chazarskiej Mafii i przysięgi krwi, by zemścić się na Rosji za pomoc Amerykanom w wygraniu wojny o niepodległość i wojny domowej, a także przysięgę zemsty na Ameryce i Amerykanach za zwycięstwo w tych wojnach i utrzymanie Unii.

At the Syrian Conference on Combating Terrorism and Religious Extremism December 1, 2014 — in his Keynote address, Veterans Today Senior Editor and Director Gordon Duff disclosed publicly for the first time ever that World Terrorism is actually due to a large International Organized Crime Syndicate associated with Israel.

Na konferencji syryjskiej z dnia 1 grudnia 2014 r. o zwalczaniu terroryzmu i ekstremizmu religijnego, w swojej prezentacji w programie Keynote, po raz pierwszy redaktor i dyrektor Veterans Today, Gordon Duff, ujawnili publicznie, że światowy terroryzm jest w rzeczywistości wynikiem dużej międzynarodowej organizacji przestępczości zorganizowanej związanej z Izraelem.

This disclosure sent shock-waves at the Conference and almost instantly around the world, as almost every world leader received reports of Gordon Duff’s historical disclosure that same day, some within minutes.

To ujawnienie wywołało falę wstrząsów na konferencji i niemal natychmiast na całym świecie, ponieważ prawie każdy światowy lider otrzymał raporty o ujawnieniu historycznym Gordona Duffa tego samego dnia, niektórzy w ciągu kilku minut.

And the shock-waves from his historic speech in Damascus continue to reverberate around the world even to this very day.

A fale uderzeniowe z tego historycznego przemówienia w Damaszku,  po dziś dzień rozbrzmiewają się po całym świecie.

And now Gordon Duff has asked President Putin to release Russian Intel which will expose about 300 traitors in Congress for their serious serial felonies and statutory espionage on behalf of the Khazarian Mafia (KM) against America and many Middle East nations.

A teraz Gordon Duff poprosił prezydenta Putina o uwolnienie rosyjskiego Intela, który ujawni około 300 zdrajców w Kongresie za ich poważne seryjne przestępstwa oraz ustawodawcze szpiegostwo w imieniu Chazarskiej Mafii (KM) przeciwko Ameryce i wielu narodom Bliskiego Wschodu.

We now know that the Khazarian Mafia (KM) is waging a secret war against America and Americans by the use of False-flag Gladio-style terrorism, and via the illegal and Unconstitutional Federal Reserve System, the IRS, the FBI, FEMA, Homeland Security and the TSA.

Wiemy teraz, że Chazarska Mafia (KM) opłaca tajną wojnę przeciwko Ameryce i Amerykanom prowadzoną za pomocą terroryzmu False-flag (fałszywa flaga) w stylu operacji Gladio (włoska tajna struktura wojskowa z lat 50. XX w.- przyp.tłum) oraz za pośrednictwem nielegalnego i niekonstytucyjnego systemu rezerw federalnych, IRS, FBI, FEMA, Homeland Security i TSA (kolejno: urząd podatkowy, służby specjalne, federalna agencja zarządzania kryzysowego oraz agencje bezpieczeństwa wewnętrznego USA – przyp. tłum).

We know for certain that the KM was responsible for deploying an inside-job, Gladio-style False-flag attack on America on 9-11-01, as well as the Murrah Building Bombing on April 19, 1995.

Wiemy na pewno, że KM była odpowiedzialna za przygotowanie ataku False-flag w stylu Gladio na Amerykę w dniu 11 września 2001 r., a także bombardowanie budynków Murrah 19 kwietnia 1995 r. (federacyjny budynek w Oklahoma CityUSA – przyp.tłum.).

The Hidden History of the Incredibly Evil Khazarian Mafia

by Preston James and Mike Harris Preston James i Mike Harris

 Ukryta historia niesamowitego  zła Chazarskiej Mafii

Autorstwa James’a Prestona i Mike’a Harrisa

100-800 AD – an incredibly Evil Society Emerges in Khazaria:

100-800 AD – niesamowicie złe towarzystwo pojawia się w Chazarii:

Khazarians develop into a nation ruled by an evil king, who had ancient Babylonian black arts, occult oligarchs serving as his court.

Chazarzy przekształcają się w naród rządzony przez złego króla, który praktykował  starożytne babilońskie sztuki czarnej magii i miał okultystycznych oligarchów pełniących funkcję jego dworu.

During this time, Khazarians become known to surrounding countries as thieves, murderers, road bandits, and for assuming the identities of those travelers they murdered as a normal occupational practice and way of life.

W tym czasie Chazarzy stali się znani okolicznym krajom jako złodzieje, mordercy, bandyci grasujący na drogach, by mordować podróżnych i przyjmować ich tożsamość, jako normalną praktykę zawodową i sposób życia.

800 AD – The Ultimatum is delivered by Russia and other surrounding nations:

800 AD – Ultimatum wydane przez Rosję i inne sąsiednie kraje:

The leaders of the surrounding nations, especially Russia, have had so many years of complaints by their citizens that, as a group, they deliver an ultimatum to the Khazarian king.

Przywódcy okolicznych narodów, zwłaszcza Rosji, przez wiele lat otrzymywali skargi od swoich obywateli, że jako grupa doręczają ultimatum królowi chazarskiemu.

They send a communique to the Khazarian king that he must choose one of the three Abrahamic religions for his people, and make it his official state religion and require all Khazarian citizens to practice it, and socialize all Khazarian children to practice that faith.

Wysyłają komunikat do króla Chazarów, nakazujący wybranie dla jego ludu jednej z trzech Abrahamowych religii, uczynienie jej oficjalną religią państwową oraz wymaganie od wszystkich obywateli Chazarów oraz ich dzieci, aby praktykowali tę wiarę.

The Khazarian king was given a choice between Islam, Christianity and Judaism.

Chazarski król otrzymał wybór między islamem, chrześcijaństwem i judaizmem.

The Khazarian king chose Judaism, and promised to stay within the requirements laid out by the surrounding confederacy of nations led by the Russian czar.

Chazarski król wybrał judaizm i obiecał pozostać w granicach wyznaczonych przez otaczającą konfederację narodów pod wodzą rosyjskiego cara.

 Despite his agreement and promise, the Khazarian king and his inner circle of oligarchs kept practicing ancient Babylonian black-magic, also known as Secret Satanism.

Pomimo swojej zgody i obietnicy, król Chazarów i jego wewnętrzny krąg oligarchów kontynuowali praktykę starożytnej babilońskiej czarnej magii, znanej również jako tajny satanizm (Secret Satanism).

This Secret Satanism involved occult ceremonies featuring child sacrifice, after “bleeding them out”, drinking their blood and eating their hearts.

Tajny satanizm obejmował ceremonie okultystyczne z ofiarami z dzieci, po „wykrwawieniu ich”, wypiciu ich krwi i zjedzeniu serc.

The deep dark secret of the occult ceremonies was that they were all based on ancient Baal Worship, also known as worship of the Owl.

Głębokim mrocznym sekretem okultystycznych ceremonii było to, że wszystkie opierały się na starożytnym Kulcie Baala, znanym także jako kult Sowy.

 In order to fool the confederacy of nations led by Russia that were watching Khazaria, the Khazarian king melded these Luciferian black-magick practices with Judaism and created a secret Satanic-hybrid religion, known as Babylonian Talmudism.

Aby zmylić przewodzoną przez Rosję konfederację narodów, które obserwowały Chazarię, Chazarski król połączył lucyferiańskie praktyki czarnej magii z judaizmem i stworzył tajną satanistyczno-hybrydową religię, zwaną Talmudyzmem babilońskim.

This was made the national religion of Khazaria, and nurtured the same evil that Khazaria was known for before.

Stało się to narodową religią Chazarii, na bazie której pielęgnowano to samo zło, z którego  Chazaria słynęła wcześniej.

Sadly, the Khazarians continued their evil ways, robbing and murdering those from surrounding countries who traveled through Khazaria.

Niestety, Chazarzy kontynuowali swoje złe obyczaje, okradając i mordując tych z okolicznych krajów, którzy podróżowali przez Chazarię.

 Khazarian robbers often attempted to assume their identities after they murdered these visitors, and became masters of disguises and false identities — a practice they have continued even to this very day, along with their child-sacrifice occult ceremonies, which are actually ancient Baal Worship.

Chazarscy rabusie często próbowali przejmować tożsamość po zamordowanych podróżnych stając się mistrzami przebrań i fałszywych tożsamości – praktyki, które trwają do dziś, wraz z ceremoniami okultystycznymi poświęcania dzieci, które w rzeczywistości są starożytnymi kultami Baala.

1,200 AD – Russia and the surrounding nations have had enough and take action:

1200 AD – Rosja i otaczające narody mają już dość i podejmują działania:

About 1,200 AD, the Russians led a group of nations surrounding Khazaria and invaded it, in order to stop the Khazarian crimes against their people, which included kidnapping of their young children and infants for their blood sacrifice ceremonies to Baal.

Około 1200 r. Rosjanie z grupą otaczających narodów najechali na Chazarię, aby powstrzymać zbrodnie Chazarów przeciwko ich ludom, w tym porywaniu ich małych dzieci i niemowląt na ceremonię składania ofiar z krwi dla Baala.

The Khazarian king and his inner court of criminals and murderers came to be known as the Khazarian Mafia (KM) by neighboring countries.

Król Chazarów i jego dwór przestępców i morderców stali się znani wśród ościennych krajów jako mafia Chazarska (KM).

The Khazarian leaders had a well-developed spy network through which they obtained prior warning and escaped from Khazaria to European nations to the west, taking their vast fortune with them in gold and silver.

Chazarscy przywódcy mieli dobrze rozwiniętą sieć szpiegowską, przez  którą zostali ostrzeżeni i uciekli z Chazarii na zachód do europejskich narodów, zabierając ze sobą ogromną fortunę w złocie i srebrze.

They laid low and regrouped, while assuming new identities.

Ukryli się, przegrupowali, przybierając nowe tożsamości.

In secret, they continued their Satanic child blood and sacrifice rituals, and trusted Baal to give them the whole world and all its riches, as they claimed he had promised them, as long as they kept bleeding out and sacrificing children and infants for him.

W tajemnicy kontynuowali swoje satanistyczne obrzędy z krwi ofiarnych dzieci, ufając Baalowi, że da im cały świat i wszystkie jego bogactwa, twierdząc przy tym, że im to obiecał, dopóki będą poświęcać mu krwawe ofiary z dzieci i niemowląt.

The Khazarian king and his court Mafia plotted eternal revenge against the Russians and the surrounding nations that invaded Khazaria and drove them from power.

Król Chazarów i jego mafijny dwór knuli wieczną zemstę na Rosjanach i otaczających ich narodach, które najechały Chazarię i odebrały im władzę.

The Khazarian Mafia invades England after being expelled for hundreds of years:

Mafia Chazarów najeżdża Anglię po tym, jak została wydalona na setki lat:

To accomplish their invasion, they hired Oliver Cromwell to murder King Charles 1, and make England safe for banking again.

Aby dokonać inwazji, wynajęli Olivera Cromwella, by zamordował króla Karola I i sprawił, że Anglia znów będzie bezpieczna dla ich bankowości.

This began the English Civil Wars which raged for nearly a decade, resulting in regicide of the royal family and hundreds of the genuine English nobility.

Dało to początek angielskim wojnom domowym, które szalały przez prawie dziesięć lat, w wyniku czego poniósł śmierć król i członkowie jego rodziny oraz setki prawdziwej angielskiej szlachty.

This is how the City of London was set up as the banking capital of Europe and launched the beginning of the British Empire.

Tak powstało City of London jako bankowa stolica Europy i dało początek imperium brytyjskiemu.

From David Icke’s website www.davidicke.com.

Ze strony Davida Icke’a www.davidicke.com

Prawdziwa żydowska ojczyzna to Chazaria na Kaukazie, gdzie nastąpiły masowe konwersje na judaizm w 8. wieku n.e.

Ci ludzie, bez żadnych związków z starożytnym Izraelem, przenieśli się do Wschodniej i Zachodniej Europy – a następnie ruszyli na Stany Zjednoczone i Izrael, by stać się populacją współczesnych Żydów. (popatrz, ludzka rasa wstaje z kolan)

 

David Icke was the first ever to courageously expose the Rothschilds publicly in front of hundreds.

David Icke, przed setkami innych, był pierwszym, który odważnie i publicznie zdemaskował Rothschildów.

This of course makes him an international hero and we need more with his kind of courage to break open the coverup hiding the Khazarian Mafia and bring an end to their worldwide illegitimate power.

To oczywiście czyni go międzynarodowym bohaterem. Potrzebujemy więcej ludzi z jego odwagą, aby ujawnić ukrywającą się Chazarską Mafię i położyć kres ich globalnej bezprawnej władzy.

The Khazarian Mafia (KM) decides to infiltrate and hijack all World Banking using Babylonian Black-Magick, also known as Babylonian Money-Magick or the secret art of making money from nothing also using the power of pernicious usury to accumulate interest:

Chazarska Mafia (KM) postanawia zinfiltrować i przejąć kontrolę nad całą bankowością światową za pomocą Babilońskiej Czarnej Magii, znanej również jako Babilońska Magia Pieniądza lub tajna sztuka zarabiania pieniędzy z niczego, wykorzystująca również moc szkodliwej lichwy do gromadzenia odsetek.

The KM used their vast fortune to enter into a new system of banking, based on secret Babylonian black-magic money-magic that they claimed to have learned from the evil spirits of Baal, in return for their many child sacrifices to him.

KM wykorzystali swoją ogromną fortunę, aby wejść do nowego systemu bankowego, opartego na sekretnej babilońskiej czarnej magii, której – jak twierdzili – nauczyli się od złych duchów Baala, w zamian za swoje liczne dziecięce ofiary dla niego.

This Babylonian money-magick involved the substitution of paper credit certificates for gold and silver deposits, which allowed travelers to travel with their money in a form that offered easy replacement should they lose the certificates or have them stolen.

Ta babilońska magia pieniądza polegała na zastąpieniu papierowych certyfikatów kredytowych depozytami złota i srebra, co pozwoliło podróżującym przemieszczać się z pieniędzmi w formie, która oferowała łatwą wymianę, gdyby stracili certyfikaty lub gdyby ich okradziono.

Interesting how the very problem that was started by the Khazarians also had a solution provided by them.

Ciekawe, w jaki sposób sam problem, który stworzyli Chazarowie, został przez nich samych rozwiązany?

 Eventually the Khazarian king and his small surrounding court infiltrated Germany with a group that chose the name “the Bauers” of Germany to represent them and carry on their Baal-powered system of evil.

Ostatecznie król Chazarów i jego mały dwór zinfiltrowali Niemcy wraz z grupą, która wybrała nazwę „Bauers of Germany”(bogaci chłopi z Niemiec – przyp.tłum.), aby reprezentować ich i kontynuować swój system zła oparty na Baalu.

The Bauers of the Red Shield, which represented their secret blood-based child sacrifices, changed their name to Rothschild (aka “child of the rock, Satan”).

Nazwa „Bauers of the Red Shield” (Chłopi Czerwonej Tarczy – przyp.tłum.), która symbolizowała ich tajne praktyki krwawych ofiar z dzieci, zmieniła nazwę na Rothschild (inaczej „child of the rock, Satan”).

The Rothschilds as the front Men for the Khazarian Mafia (KM) infiltrate and Hijack British Banking and then hijack the whole nation of England:

The Rothschilds jako „frontowi mężczyźni” w Chazarskiej Mafii (KM) infiltrują i przejmują Brytyjską bankowość, by następnie zdobyć kontrolę nad całym narodem Anglii:

Bauer/Rothschild had five sons who infiltrated and took over European banking and the City of London Central Banking System through various crafty covert operations, including a false report of Napoleon winning against the British, when actually he lost.

Bauer / Rothschild miał pięciu synów, którzy przeniknęli i przejęli europejską bankowość oraz System Centralnej Bankowości Miasta Londyn, poprzez różne sprytne tajne operacje, w tym fałszywe doniesienia o zwycięstwie Napoleona nad Brytyjczykami podczas, gdy w rzeczywistości on przegrał.

This allowed the Rothschilds to use fraud and deception to steal the wealth of the English nobility and the landed gentry, who had made business investments with the City of London Banking institutions.

To pozwoliło Rothschildom na wykorzystywanie oszustw w celu kradzieży bogactwa angielskiej szlachty i ziemiaństwa, którzy dokonywali inwestycji biznesowych w londyńskich instytucjach bankowych londyńskiego City.

Hello, my name is Jackob Rothschild. Moja rodzina warta jest 500 bilionów dolarów. Posiadamy niemal każdy bank centralny świata. Finansowaliśmy obie strony każdej wojny od czasów Napoleona. Mamy w garści twoje wiadomości, media, ropę i twój rząd.

The Rothschilds set up a private Fiat banking system that specialized in making counterfeit money from nothing — charging pernicious usury for the British people, using what should have been their own money.

Rothschildowie stworzyli prywatny system bankowy „fiat money”[1], który specjalizował się w tworzeniu fałszywego pieniądza z niczego – naliczając Brytyjczykom zgubną lichwę, narzucał im to, co miało być ich własnym pieniądzem.

This was the black art of Babylonian money-magick;

To była czarna sztuka babilońskiej magii pieniądza;

they claimed to insiders that such technology and secret money power was provided to them by Baal, because of their frequent child bleeding-out and sacrifices rituals to Baal.

Twierdzili wtajemniczonym, że taka technologia i tajna władza nad pieniądzem została im przekazana  przez Baala, z powodu ich częstych krwawych rytuałów poświęconych Baalowi.

Once they had infiltrated and hijacked the British banking system, they interbred with the British Royals and infiltrated and completely hijacked all of England and all its major institutions.

Po tym, jak zinfiltrowali brytyjski system bankowy, zmieszali się rasowo z brytyjską rodziną królewską oraz zinfiltrowali i przejęli całą Anglię oraz wszystkie jej główne instytucje.

Some experts believe that the Rothschilds genocided the Royal Family members by staging secretly-managed illicit and adulterous breedings with their own Khazarian men in order to replace the Royals with their own pretenders to the throne.

Niektórzy eksperci uważają, że Rothschildowie dokonali ludobójstwa na członkach rodziny królewskiej, organizując potajemnie zarządzane, nielegalne i cudzołożne hodowle z własnymi Chazarami, aby zastąpić rodzinę królewską swoimi własnymi pretendentami do tronu.

The Khazarian Mafia (KM) wages an international effort to eradicate Kings who rule by the Divine Right of God Almighty:

Chazarska Mafia opłaca międzynarodowe starania, by wytępić królów, którzy rządzą przez prawa Boga Wszechmogącego:

Because the KM claims to have a personal partnership with Baal (aka the Devil, Lucifer, Satan) because of their sacrifices to him.

Ponieważ KM twierdzi, że ma osobiste partnerstwo z Baalem (zwanym też Diabłem, Lucyferem, Szatanem) z powodu swoich poświęceń dla niego.

They detest any kings who rule under the authority of God Almighty because most feel a responsibility to make sure their own people are protected from infiltrators and treasonous “Enemies within the Gates.”

Nie znoszą żadnych królów, którzy rządzą pod autorytetem Boga Wszechmogącego, ponieważ większość z nich czuje się odpowiedzialna za to, aby ich naród był chroniony przed infiltratorami i zdradzieckimi „wrogami w bramach”.

In the 1600’s, the KM murder the British Royals and substitute their own fakes.

W 1600 roku KM morduje brytyjskich królów  i zastępuje ich własnymi podróbkami.

In the 1700’s, they murder the French Royals.

W 1700 roku mordują francuskie królów.

Right before WWI they murder, Austrian Archduke Ferdinand to start WW1.

Tuż przed I Wojną Światową mordują, austriackiego arcyksięcia Ferdynand (następcę tronu –red), aby rozpocząć I Wojnę Światową.

In 1917 they assembled their KM army, the Bolsheviks, and infiltrate and hijack Russia, murder the Czar and his family in cold blood, bayonet his favorite daughter through the chest and steal all the Russian gold, silver and art treasures. W 1917 r.

W 1917 r. zgromadzili swoją armię KM, bolszewików, zinfiltrowali i przejęli Rosję, z zimną krwią zamordowali cara i jego rodzinę, bagnetem zabili ich ukochaną córkę i skradli całe rosyjskie złoto, srebro i wszystkie dzieła sztuki.

Right before WW2, they murder the Austrian and German Royals.

Tuż przed drugą wojną światową zamordowali austriackie i niemieckie rodziny królewskie.

Then they get rid of the Chinese Royals and disempower the Japanese ruler.

Następnie pozbywają się chińskich królów i pozbawiają władzy japońskiego władcę.

The Khazarian Mafia’s intense hatred of anyone who professed faith in any God but their god Baal has motivated them to murder kings and royalty, and make sure they can never rule.

Ogromna nienawiść Chazarskiej Mafii do każdego, kto wyznawał wiarę w jakiegokolwiek Boga, ale nie w ich boskiego Baala, zmotywowała ich do mordowania królów i członków rodzin królewskich aby dać im pewność, że nigdy nie będą mogli rządzić.

They have done the same with American presidents — running sophisticated covert operations to disempower them.

Zrobili to samo z amerykańskimi prezydentami – prowadząc skomplikowane tajne operacje, aby ich osłabić.

If that doesn’t work the KM assassinates them, like they did to McKinley, Lincoln and JFK.

Jeśli to nie działało, KM organizowali na nich zamachy, tak jak zrobili to z McKinley, Lincolnem i J. F. Kennedym.

The KM wants to eliminate any strong rulers or elected officials who dare to resist their Babylonian money-magick power or their covert power gained from their deployment of their human compromise network.

KM chce wyeliminować silnych władców lub wybranych urzędników, którzy odważą się oprzeć  babilońskiej magii pieniądza lub ich ukrytej sile, uzyskanej dzięki rozmieszczeniu ich ludzkiej sieci kompromisów.

The Rothschilds create international narcotics trafficking on behalf of the KM:

Rothschildowie tworzą międzynarodowy handel narkotykami w imieniu KM:

The Rothschilds then covertly ran the British Empire and crafted an evil plan to recover the vast amounts of gold and silver the British had been paying to China for its high-quality silk and spices that were unavailable anywhere else.

Rothschildowie potajemnie prowadzili Imperium Brytyjskie i stworzyli podstępny plan, aby przejąć ogromne ilości złota i srebra, które Brytyjczycy płacili Chinom za wysokiej jakości jedwab i przyprawy, które były niedostępne gdzie indziej.

The Rothschilds, through their international spy network, had heard of Turkish opium and its habit-forming characteristics.

Rothschildowie, poprzez swoją międzynarodową sieć szpiegowską, dowiedzieli się o tureckim opium i jego właściwościach uzależniających.

They deployed a covert operation to buy Turkish opium and sell it in China, infecting millions with a bad opium habit that brought back gold and silver into the Rothschild coffers, but not to the British People.

Zorganizowali tajną operację, by kupić tureckie opium i sprzedawać je w Chinach, uzależniając miliony od opium, w wyniku czego złoto i srebro wróciło do kufrów Rothschildów, ale nie Brytyjczyków.

The opium addictions created by Rothschild opium sales to China harmed China so much that China went to war on two occasions to stop it.

Uzależnienie Chińczyków od opium, stworzone przez sprzedaż Rothschilda, tak bardzo zaszkodziło Chinom, że Chiny dwa razy podjęły wojnę, by ją powstrzymać.

These wars were known as the Boxer Rebellions or the Opium Wars.

Te wojny były znane jako Powstania Bokserów lub Wojny Opiumowe.

The money the Rothschilds gained from the sale of opium was so vast that they became even more addicted to the easy money than the opiate addicts were to the opium.

Pieniądze, które Rothschildowie zyskali ze sprzedaży opium, były tak ogromne, że stali się oni  bardziej uzależnili od łatwych pieniędzy, niż Ci uzależniani od opium.

The Rothschilds were the funding source behind the establishment of the American Colonies, by incorporating the Hudson Bay Company and other trading companies to exploit the New World of the Americas.

Rothschildowie stali za finansowaniem powstania amerykańskich kolonii, poprzez włączenie firmy Hudson Bay Company i innych firm handlowych, aby eksploatować Nowy Świat obu Ameryk.

It was the Rothschild’s who ordered the mass extermination and genocide of the indigenous people of North America to allow for exploitation of the vast natural resources of the continent.

To Rothschildowie zarządzili masową eksterminację i ludobójstwo rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej, aby umożliwić eksploatację ogromnych zasobów naturalnych kontynentu.

The Rothschild’s also followed the same business template in the Caribbean and in the Asian sub-continent of India, resulting in the murder of millions of innocent people.

Rothschildowie również realizowali ten sam plan biznesowy na Karaibach i w azjatyckim subkontynencie Indii, co doprowadziło do zamordowania milionów niewinnych osób.

The Rothschilds start the international slave trade, an enterprise that viewed these kidnapped humans as mere animals — a view that the Khazarians would impose on all the people of the world who were not part of their evil circle, which some called the “Old Black Nobility”:

Rothschildowie rozpoczynają międzynarodowy handel niewolnikami za pomocą przedsiębiorstw, które postrzegały porwanych ludzi jako zwykłe zwierzęta –pogląd ten Chazarzy przenieśli na wszystkich ludzi na świecie, którzy nie byli częścią ich złego kręgu, który nazywano „Starą Czarną Szlachtą”.

The Rothschild’s next big project was to start the worldwide slave trade, buying slaves from crooked tribal chiefs in Africa who worked with them to kidnap members of competing tribes for sale as slaves.

Kolejnym wielkim projektem Rothschildów było rozpoczęcie handlu niewolnikami na całym świecie, kupowanie niewolników od przekupnych wodzów plemiennych w Afryce, którzy pracowali dla nich, by porywać członków konkurencyjnych plemion na sprzedaż jako niewolników.

The Rothschild slave traders then took these kidnapped slaves on their ships in cramped cells to America and the Caribbean where they were sold.

Handlarze niewolnikami Rothschildów zabierali porwanych ludzi na swoje statki, umieszczali w ciasnych celach i wywozili ich do Ameryki i na Karaiby, gdzie byli następnie sprzedawani.

Many died at sea due to bad conditions.

Wielu umierało na morzu z powodu złych warunków.

The Rothschild bankers learned early on that war was a great way to double their money in a short time by lending money to both warring sides.

Bankierzy Rothschildów- wcześnie zorientowali się, że wojna byłaby świetnym sposobem na podwojenie ich pieniędzy w krótkim czasie, poprzez pożyczanie pieniędzy obu walczącym stronom.

But in order to be guaranteed collections, they had to get taxation laws passed, which could be used to force payment.

Aby jednak uzyskać zagwarantowaną zbiórkę pieniędzy, musieli ustanowić prawo podatkowe, które mogłoby zostać użyte do wymuszenia płatności.

The KM Rothschild private Fiat Counterfeit Banksters plot eternal revenge against the American Colonists and Russia who assisted them for losing the Revolutionary War:

Obracający prywatnym, sfałszowanym pieniądzem (Fiat Money  vide przyp. tłum 1Banksterzy Chazarskiej Mafii Rothschildów uknuli spisek wiecznej zemsty przeciwko amerykańskim kolonistom i Rosji, która pomogła im wygrać wojnę rewolucyjną.

Prywatny bankrut KM-Rothschilda, Fiat Counterfeit, planuje wieczną zemstę przeciwko amerykańskim kolonistom i Rosji, którzy pomagali im wygrać wojnę rewolucyjną:

When the Rothschilds lost the American Revolution, they blamed the Russian czar and the Russians for assisting the colonists by blockading British Ships.

Utraciwszy wpływ na amerykańską Rewolucję Rothschildowie obwinili rosyjskiego cara i Rosjan o pomoc kolonistom poprzez blokowanie brytyjskich statków.

They swore eternal revenge on the American colonists, just as they had when the Russians and their allies crushed Khazaria in 1,000 AD.

Przysięgali wieczną zemstę na amerykańskich kolonistach, tak jak wtedy, gdy Rosjanie i ich sojusznicy zmiażdżyli Chazarię w 1000 roku.

The Rothschilds and their English oligarchy that surrounded them plotted ways to retake America, and this became their main obsession.

Rothschildowie i otaczająca ich angielska oligarchia, przygotowywali plany odzyskania Ameryki, i to stało się ich główną obsesją.

Their favored plan is to set up an American central bank, featuring Babylonian money magic and secret counterfeiting.

Ich głównym planem było utworzenie amerykańskiego banku centralnego z babilońską magią pieniądza i tajnym jego fałszowaniem.

The Rothschild KM attempts to retake America in 1812 on behalf of the Khazarian Mafia but fails, once again because of Russian interference:

The Rothschild KM próbuje odzyskać Amerykę w 1812 roku w imieniu Chazarskiej Mafii, lecz nie udaje się im po raz kolejny z powodu rosyjskiej ingerencji:

This failure enraged the Rothschild KM, and they once again plot eternal revenge against both the Russians and the American colonists and plan to infiltrate and hijack both nations and asset strip, tyrannize and then mass-murder both nations and their populace.

Ta porażka tak rozwścieczyła Rothschild KM, że po raz kolejny knują wieczną zemstę zarówno przeciwko Rosjanom, jak i amerykańskim kolonistom oraz planują infiltrację i przejęcie zarówno narodów, jak i skarbów państw, wprowadzenie tyranii, a następnie mordowanie populacji całych narodów.

The KM’s attempts to set up a private American central bank are blocked by President Andrew Jackson, who called them Satanic and vowed to route them out by the grace and power of Almighty God.

Próby utworzenia prywatnego amerykańskiego banku centralnego przez KM są blokowane przez prezydenta Andrew Jacksona, który nazwał ich Satanistami i poprzysiągł im wyprowadzić ich przez łaskę i moc Wszechmogącego Boga.

The Rothschild banksters regroup and continue their covert attempts to install their own Babylonian money-magick bank inside America.

Banksterzy Rothschilda przegrupowują się i kontynuują tajne próby zainstalowania własnego babilońskiego banku magicznego pieniądza w Ameryce.

Finally in 1913, the Rothschild KM succeeds in establishing a major beachhead inside America — and an evil enemy of all American enter the gates of America:

W końcu w 1913 r. Rothschildowskiemu KM udało się stworzyć wielki przyczółek w Ameryce – i nikczemny wróg wszystkich Amerykanów wkracza do bram Ameryki:

In 1913, the Rothschild KM was able to establish a beachhead by bribing crooked, treasonous members of Congress to pass the illegal, Unconstitutional Federal Reserve Act on Christmas Eve without a required quorum.

W 1913 r. Rothschild KM był w stanie ustanowić przyczółek, przekupując , zdradzieckich członków Kongresu, by w dniu Bożego Narodzenia uchwalili nielegalną, niekonstytucyjną ustawę o rezerwach federalnych bez wymaganego kworum.

The Act was then signed by a crooked, bought off President, who was a traitor to America, like the members of Congress who voted for it.

Akt został podpisany przez nieuczciwego, przekupionego prezydenta, który był zdrajcą Ameryki, podobnie jak członkowie Kongresu, którzy za tym głosowali.

Rada Rezerwy Federalnej USA – 1917 r.

Napisy w „chmurkach” od lewej:

„Więc, ilu będzie musiało umrzeć, abyśmy mogli wymusić nasz mały „schemat Ponziego” (piramida finansowa – przyp.tłum.)

„Kilkaset milionów”

„Nieźle, zupełnie nieźle!”

The Rothschild KM then create an illegal taxation System in America:

 Następnie Rothschild KM tworzy nielegalny system podatkowy w Ameryce:

The KM put an illegal, Unconstitutional tax system in place, in order to make sure that Americans would have to pay for high-level USG spending, approved by a bought-off, crooked Congress and Presidential puppets, put in place by corrupt KM campaign finance.

KM wprowadziła nielegalny, niekonstytucyjny system podatkowy, aby upewnić się, że Amerykanie będą musieli zapłacić wysokie stawki na wydatki ochrony US (USG – United States Guard – przyp.tłum.), zatwierdzone przez przekupione kongresowe i prezydenckie marionetki, wprowadzone przez skorumpowaną kampanię finansowaną przez KM.

It is easy for the KM to garner enough money to elect anyone they want, because when you control a bank that is a secret major counterfeiter, you have all the money made for you that you desire.

KM łatwo jest zebrać wystarczającą ilość pieniędzy, by wybrać kogo chcą, bo kiedy kontrolujesz bank, który jest tajnym głównym fałszerzem, masz wszystkie pieniądze, które są tobie potrzebne.

At about the same time that they created their illegal tax system in America, they also bribed members of Congress to approve the Internal Revenue Service, which is their private collection agency incorporated in Puerto Rico.

Mniej więcej w tym samym czasie, kiedy stworzyli swój nielegalny system podatkowy w Ameryce, przekupili także członków Kongresu, aby zatwierdzili Internal Revenue Service (obsługa dochodu wewnętrznego – przyp.tłum), która jest ich prywatną agencją windykacyjną zarejestrowaną w Puerto Rico.

Soon afterwards, they set up the Federal Bureau of Investigation to protect their banksters, to serve their cover-up needs and prevent them from ever being prosecuted for their child sacrifice rituals, pedophile networks;

Wkrótce potem założyli Federalne Biuro Śledcze, aby chronić swoich banksterów,  finansować ich ukryte potrzeby i uniemożliwić kiedykolwiek ukaranie ich za rytuały ofiarne na dzieciach oraz działania pedofilskie;

and to also serve as a covert Intel operation on their behalf.

a także służyć jako ukryta operacja wywiadowcza w ich imieniu.

Note that the FBI has no official charter, according to the Library of Congress, and has no right to exist or issue paychecks.

Zauważ, że FBI nie ma żadnych oficjalnych uprawnień, zgodnie z Biblioteką Kongresu, i nie ma prawa do istnienia lub wypłaty wynagrodzeń.

The Rothschild KM deployed the Bolshevik Revolution in Russia to extract incredibly savage, bloody revenge on innocent Russians, which they had plotted for many years, ever since Khazaria was destroyed:

Rothschild KM rozpętała rewolucję bolszewicką w Rosji, aby wykonać niewiarygodnie krwawą zemstę na niewinnych Rosjanach, którą knuli od wielu lat, odkąd Chazaria została zniszczona:

The Rothschild KM pre-staged and engineered the Russian Revolution by using its central banks to pay for the Bolshevik infiltration of Russia and their Revolution on behalf of the Khazarian Mafia (KM).

KM Rothschildów wstępnie przygotowała i zaprojektowała rewolucję rosyjską, używając swoich banków centralnych, aby zapłacić za bolszewicką infiltrację Rosji i ich działania rewolucyjne w imieniu Chazarskiej Mafii (KM).

„Musisz zrozumieć, że wiodący bolszewicy, któryz przejęli Rosję, nie byli Rosjanami. Oni nienawidzili Rosjan. Nienawidzili chrześcijan. Rozpaleni etniczną nienawiścią, torturowali zabijali miliony Rosjan bez cienia ludzkich wyrzutów sumienia. Nie można tego przecenić. Bolszewizm popełnił największą ludzką rzeź w dziejach. Fakt, że większość świata jest nieświadoma i obojętna na tę ogromną zbrodnię dowodzi, że globalne media pozostają w rękach winowajców” –  Alexander Solzhenitsyn

The Bolsheviks were actually created and deployed by the Khazarian Mafia (KM) as the essential part of their long planned revenge on the Russian Czar and the innocent Russian people for breaking up Khazaria in about 1,000 AD for its repeated robbery, murder and identity theft of travelers from countries surrounding Khazaria.

Bolszewicy zostali faktycznie stworzeni i rozmieszczeni przez Chazarską Mafię (KM) jako zasadnicza część ich długo planowanej zemsty na rosyjskim carze i niewinnych Rosjanach za rozbicie Chazarii w około 1000 AD z powodu ich powtarzających się rabunków, morderstw i kradzieży tożsamości podróżnych z krajów otaczających Chazarię.

This little known fact explains the extreme violence taken out on Russia as long standing revenge by the Rothschild controlled Khazarian Mafia (KM).

Ten mało znany fakt tłumaczy skrajną przemoc wobec Rosji, jako odwieczną zemstę kontrolowanej przez Rothschildów mafii Chazarów (KM).

In an well-planned savage and inhuman bloodletting that stunned the world, the Bolsheviks were unleashed in full fury on behalf of the KM to gain revenge on the Russians.

W dobrze zaplanowanej bestialskiej rzezi, która wstrząsnęła światem, Rosjanie zostali zaszczuci bolszewikami przez KM pragnących zemsty.

This had been planned since the destruction of Khazaria.

Było to planowane od czasu zniszczenia Chazarii.

The Bolsheviks, at the direction of the Rothschild KM, raped, tortured and mass-murdered approximately 100 million Russians, including women, children and infants.

Bolszewicy, pod kierunkiem KM Rotszylda, gwałcili, torturowali i masowo zamordowali około 100 milionów Rosjan, w tym kobiety, dzieci i niemowlęta.

Some of the torture and bloodletting was so extreme, we are not going to mention it here in this article.

Niektóre tortury i upuszczanie krwi były tak ekstremalne, że nie będziemy o tym wspominać w tym artykule.

But readers who want to know can do some in depth internet research on the “Red Terror” or the “Bolshevik Cheka” or watch the classic movie “The Checkist” which is available on www.youtube.com.

Ale czytelnicy, którzy chcą to poznać, mogą przejrzeć Internet w poszukiwaniu tematu „Czerwony terror” lub „Bolszewicka Czeka” lub obejrzeć klasyczny film „Czeckist” dostępny na stronie www.youtube.com.

Checkist 1992 – Russian Film – eng sub (full)

https://youtu.be/X_RSDqBn0bA

The Rothschild Khazarian Mafia (KM) once again decided to sheep-dip themselves and infiltrated and hijacked all Judaism:

Mafia Chazarów (KM) pod Rothschildami po raz kolejny zdecydowała się oczyścić się infiltrując i przejmując cały judaizm:

The Rothschild KM created a master plan to control all of Judaism and mind-kontrol Judaics.

KM Rothschildów stworzył główny plan kontrolowania judaizmu i jego wyznawców.

The Rothschild KM has hijacked Judaism, patterned it off of Babylonian Talmudism (Luciferianism or Satanism), and gained control over the banking and Wall Street professions in general, Congress, the major mass media;

KM Rothschildów przejął judaizm, wzorując go na talmudyzmie babilońskim ( lucyferianizm lub satanizm) i zyskał kontrolę nad bankowością i całym Wall Street, Kongresem oraz głównymi środkami masowego przekazu;

along with most wealth and economic means of success.

wraz z większością bogactw i ekonomicznych środków sukcesu.

Thus, the Rothschild KM could pass out wealth and success to those Judaics who drank their Kool-aide and use them as cutouts, assets and Sayanims.

W ten sposób KM Rothschildów mógł przekazać bogactwo i sukces tym wyznawcom judaizmu, którzy się im podporządkowali i służyli jako marionetki, narzędzia w ich rękach oraz sayanims[2].

In this manner, the Rothschilds hijacked Judaism.

W ten sposób Rothschildowie przejęli judaizm.

Their financing of the Israeli Knesset and construction of it using Freemason occult architecture displayed their commitment to the occult and Babylonian Talmudism and all the evil accompanying it, including child sacrifice to their secret god Baal.

Finansowanie izraelskiego Knesetu i jego budowa z wykorzystaniem elementów masońskiego okultyzmu w architekturze, ukazały ich zaangażowanie w okultyzm i talmudyzm babiloński oraz towarzyszące mu całe zło, w tym poświęcania dzieci dla tajemnego boga Baala.

They set up a NWO system called World Zionism which taught and inculcated susceptible Judaics with a paranoid group delusion of racial superiority, which assumed that all Gentiles were intent on mass-murdering all Judaics.

Ustanowili system NWO o nazwie Światowy Syjonizm, który nauczał i wpajał podatnym wyznawcom judaizmu paranoiczne złudzenie wyższości rasowej, zakładające, że „goje” zamierzają masowo wymordować judaików.

Freemasonry architecture was used in the building of the Knesset and the Israeli Supreme Court, viewed through windows.

Architektura masońska została wykorzystana w budynku Knessetu i izraelskiego Sądu Najwyższego (na zdjęciu).

They called this racially-paranoid mass Judaic delusion of world conquest, “World Zionism”, which is really a form of covert Babylonian Talmudism or Luciferianism that had been unknown to mainstream Judaics.

Nazwali tę rasowo-paranoicznym, masowym żydowskim złudzeniem podboju świata, „światowego syjonizmu”, który w rzeczywistości jest formą ukrytego talmudyzmu babilońskiego lub lucyferianizmu, nieznanego dla głównego nurtu judaistycznego.

The system was designed to use Judaics as cover, but also to anoint them with Babylonian money-power, in order to use them as cutouts, and to later be sacrificed to Lucifer in two stages.

System wymyślono po to, aby używać judaików jako osłony, ale także by namaszczać ich babilońską siłą pieniądza, aby używać ich jako marionetek, a później składać w ofierze Lucyferowi w dwóch etapach.

The first stage would be a their planned WWII in Nazi work camps, cut off from supplies, resulting in the deaths of about 200,000 Judaics from starvation and disease, along with about 90,000 non-Judaic inmates from the same causes, according to respected Red Cross official figures.

Pierwszym etapem była planowana przez nich II Wojna Światowa – w nazistowskich obozach pracy,  na skutek odcięcia od dostaw śmierć poniosło z głodu i chorób 200 000 Judaików, a także około 90 000 nie-judaistycznych więźniów z tych samych przyczyn (zgodnie z oficjalnymi danymi Czerwonego Krzyża).

This number is 5% of what the Khazarian Mafia (aka the World Zionists) claim.

Ta liczba to 5% tego, co twierdzi Chazarska mafia (zwana także światowymi syjonistami).

The second great sacrifice would be a final one, when their New World Order Luciferian King would be placed into power, and when all three Abrahamic religions would be eradicated — especially Judaism, which would be blamed for all the wars and destruction of the world.

Druga wielka ofiara byłaby ostateczna, kiedy to ich Król Nowego Lucyferiańskiego Porządku zostałby dopuszczony do władzy, po tym jak wszystkie trzy religie Abrahamowe zostałyby wytępione – zwłaszcza judaizm, który byłby obwiniony za wszystkie wojny i zniszczenie świata.

By then, the Rothschilds would once again morph themselves into a complete new identity not associated with Judaism in any form, not even World Zionism.

Do tego czasu Rotszyldowie znów przemieniliby się w zupełnie nową tożsamość niezwiązaną z judaizmem w jakiejkolwiek formie, nawet światowym syjonizmem.

It is important to realize that the Rothschild KM took Germany down to nothing after WWI, created a vacuum for Fascism, and then rebuilt it, creating Naziism and installing Hitler as a counter-force to their Russian Bolshevism.

Ważne jest, aby uświadomić sobie, że Chazarska mafia Rothshildów doprowadziła Niemcy do ruiny po I Wojnie Światowej, stworzyła próżnię dla faszyzmu, a następnie odbudowała je, tworząc nazizm i osadzając Hitlera jako przeciwwagę dla rosyjskiego bolszewizmu.

Hitler became a problem for the KM when he broke free and begin acting in the interests of the German people and the free people of the world, and developed his own banking system free of the Rothschilds.

Hitler stał się problemem dla KM, gdy uwolnił się i zaczął działać w interesie narodu niemieckiego i wolnych ludzi na świecie oraz rozwinął własny system bankowy wolny od Rothschildów.

Hitler introduced a financial system that was free of usury and beneficial to the working class.

Hitler wprowadził system finansowy wolny od lichwy i korzystny dla klasy robotniczej.

This mandated the utter destruction of Germany and the German people, because the Rothschilds and the Khazarians could never allow an economic system that did not depend upon usury to exist.

To upoważniło całkowite zniszczenie Niemiec i narodu niemieckiego, ponieważ Rothschildowie i Chazarzy nigdy nie mogli pozwolić na istnienie systemu ekonomicznego, który nie zależałby od lichwy.

We see the same thing today with the Khazarian war against Islam, because Islam forbids usury.

Dziś widzimy to samo z chazarską wojną przeciwko islamowi, ponieważ islam zabrania lichwy.

That is why Israel is so vocal and aggressive about destroying the Islamic people of the world.

Właśnie dlatego Izrael jest tak głośny i agresywny, że niszczy islamskich ludzi na całym świecie.

The KM expected this to be a large WWII and when they supported both sides, this could be used to industrialize the whole world and maximize their bankster money-power.

KM oczekiwało, że będzie to wielka II Wojna Światowa, a kiedy wsparli obie strony, uznali iż można by to wykorzystać do uprzemysłowienia całego świata i zmaksymalizowania swojej potęgi banksterskiej.

The Rothschild KM then bribed and induced Members of Congress to send American Soldiers to their pre-stage and engineered WWI:

Następnie KM przekupiła i nakłoniła członków Kongresu do wysłania amerykańskich żołnierzy na zorganizowaną przez nich I Wojnę Światową:

As a continuance of their well-proven pattern of financing both sides in any war to maximize profits, the acquisition of more federal tax monies and increased international power, the Rothschild Khazarians once again bribed, blackmailed and induced members of Congress to declare war against Germany in 1917.

W ramach kontynuacji sprawdzonego modelu finansowania obu stron w każdej wojnie w celu maksymalizacji zysków, przejęcia większej ilości federalnych pieniędzy podatkowych i zwiększenia międzynarodowej potęgi, Rotszyldowscy Chazarowie po raz kolejny przekupili, szantażowali i nakłaniali członków Kongresu do ogłoszenia wojny przeciwko Niemcom tak jak w 1917 roku.

This was facilitated by a KM false-flag attack with the sinking of the Lusitania.

Zostało to ułatwione przez atak fałszywej flagi (ang. false-flag) CM, który doprowadził do zatonięcia Lusitanii.

The Rothschild KM has since developed the usual pattern of covertly staging false-flag attacks as a standard operating procedure for inducing Americans to fighting wars for the Khazarian Mafia.

Od tego czasu Rotszyldowska KM opracowała schemat działań dywersyjnych pod fałszywą flagą, jako standardową procedurę nakłaniania Amerykanów do prowadzenia wojen dla mafii Chazarów.

After WWII was finished, the Rothschild KM deployed the Cold War, and used this as an excuse to bring Nazi scientists and mind-kontrol experts to America under Operation Paperclip.

Po zakończeniu II Wojny Światowej Rotszyldowska KM rozpoczęła Zimną Wojnę i wykorzystała ją jako pretekst do sprowadzenia nazistowskich naukowców i ekspertów od kontroli umysłu do Ameryki w ramach operacji Paperclip.

This allowed them to set up a worldwide spying and espionage system that far exceeded any of their prior efforts.

To pozwoliło im na stworzenie ogólnoświatowego systemu szpiegowskiego, który dał im znacznie większe możliwości niż kiedykolwiek wcześniej.

Under this new system, they continue to infiltrate and hijack all American institutions, including the various American church systems, Freemasonry (especially the Scottish Rite and York Rite), the US military, US Intel, and most private defense contractors, the Judiciary and most agencies of the USG, including most State governments, and both major political parties as well.

W ramach tego nowego systemu, nadal infiltrują i kontrolują wszystkie amerykańskie instytucje, w tym różne amerykańskie systemy kościelne, masonerię (szczególnie rytu: szkockiego i nowojorskiego), amerykańskie wojsko, amerykański wywiad i większość prywatnych producentów broni, sądownictwo i większość agencji ochrony USA, w tym większość urzędów państwowych, a także obie główne partie polityczne.

Międzynarodowi bankierzy doszli do wniosku, że nie są w stanie utrzymać swojego monopolu na pieniądze w nieskończoność. Dlaczego wielkie narody nie miałyby płacić miliardów odsetek od kredytów, które bankierzy stworzyli z niczego (tu „thin air” -rozcieńczonego powietrza)?

Dlatego też międzynarodowi bankierzy muszą kontrolować polityków, media i szkolnictwo każdego kraju. Ponadto, muszą powołać światowy rząd na wypadek, gdy jeden kraj próbowałby odrzucić ich „dług”. Komunizm, ze swą fałszywą obietnicą powszechnego braterstwa, był ideologiczną przykrywką dla NWO. Feminizm, różnorodność, wielokulturowość i globalizm są największą maskaradą dla tego faszystowskiego programu

The Rothschild KM sets up Nazi Work Camps as a pretext to later manipulate the Allies into granting them their own private colony in Palestine, using land stolen from the Palestinians:

Rotszyldowska KM zakłada nazistowskie obozy pracy, jako pretekst do późniejszego manipulowania swoimi Aliantami w celu przyznania im własnej prywatnej kolonii w Palestynie, wykorzystując ziemię skradzioną Palestyńczykom:

The Rothschild KM was able to use their self mis-labelled, so-called “holocaust” to serve as a mind-kontrol trigger to thwart and resist any criticism of their Zionist ways.

Rotszyldowska KM była w stanie wykorzystać ich własny, niewłaściwie nazwany, tak zwany „holokaust”, aby uruchomić kontrolę umysłu oraz pokrzyżować i oprzeć się wszelkiej krytyce ich syjonistycznych metod.

The truth of the matter was that the Rothschild KM set up the Nazi work camps to make huge profits for their corporations that ran their work camps and supplied their Nazi war machine.

Prawda była taka, że to KM Rothschilda zorganizowała nazistowskie obozy pracy, by czerpać ogromne zyski dla swoich korporacji, które prowadziły swoje obozy pracy i wspomagały ich nazistowską machinę wojenną.

Once the Rothschild KM gained their own private homeland in Israel in 1947 through their covert political manipulations, they began to secretly view all of Palestine as their New Khazaria, and began plotting how to genocide all the Palestinians and steal all of Palestine for themselves.

Kiedy Rotszyldowska KM uzyskała swoją własną prywatną ojczyznę w Izraelu w 1947 r. poprzez swoje tajne manipulacje polityczne, zaczęła potajemnie postrzegać całą Palestynę jako swoją nową Chazarię i knuć spisek, w jaki sposób zrealizować ludobójstwo wszystkich Palestyńczyków i kradzież całej Palestyny dla siebie.

Their plans include their fantasy of constructing a “greater Israel” by taking over the whole Middle East and manipulating dumb American Goyim to fight and die on their behalf, taking all the Arab lands for Israel and the Khazarian Mafia (KM), so they can asset strip their wealth and natural resources, especially their crude oil.

Ich plany obejmują fantazję o budowie „większego Izraela”, poprzez przejęcie całego Bliskiego Wschodu i manipulację głupimi amerykańskimi gojami, walczącymi i umierającymi w ich imieniu, oraz zajęcie wszystkich arabskich ziem dla Izraela i Chazarskiej Mafii (KM), aby mogły pozbawić ich bogactw i zasobów naturalnych, a  zwłaszcza ich ropy naftowej.

Recent peer-reviewed Johns Hopkins genetic research by a respected Judaic MD shows that 97.5% of Judaics living in Israel have absolutely no ancient Hebrew DNA, are therefore not Semites, and have no ancient blood ties to the land of Palestine at all.

Ostatnia recenzja badania genetycznego Johna Hopkinsa opublikowana przez szanowane pismo medyczne „Judaic MD” pokazuje, że 97,5% Żydów żyjących w Izraelu absolutnie nie ma starożytnego hebrajskiego DNA, dlatego nie są Semitami i nie mają w ogóle starożytnych więzi krwi z krajem Palestyny.

By contrast, 80% of Palestinians carry ancient Hebrew DNA and thus are real Semites, and have ancient blood ties to Palestinian Land.

W przeciwieństwie, 80% Palestyńczyków nosi starożytne hebrajskie DNA, a zatem są prawdziwymi Semitami i mają starożytne więzy krwi z Ziemią Palestyńską.

This means that the real anti-Semites are the Israelis who are stealing Palestinian lands in order to build Israeli settlements, and it is the Israelis who are the ones tyrannizing and mass-murdering innocent Palestinians.

Oznacza to, że prawdziwymi antysemitami są Izraelczycy, którzy kradną ziemie palestyńskie w celu budowy osiedli izraelskich, i to Izraelczycy tyranizują i masowo mordują niewinnych Palestyńczyków.

Genetyczne pochodzenie Żydów: około 80 – 90% to Żydzi z Aszkenazu – konwertyci z okresu 700 A.D. z Kaukazu, Gruzji, odległych o około 800 mil od Izraela. Oni przeszli na judaizm nie będąc Semitami. Rzeczywiste semickie geny należą do tego samego plemienia, co Palestyńczycy.

Ten niewygodny moment: kiedy uzmysłowisz czym jest  syjonizm, państwo Izraela i, że ludobójstwo narodu palestyńskiego opiera się na kłamstwach stworzonych przez Wielką Brytanię i Amerykę, popełniających te same okrucieństwa, co holocaust, by czerpać korzyści z konfliktu na Bliskim Wschodzie.

The Rothschild KM decides to morph again and expand their ranks:

KM Rothschilda postanawia ponownie przemienić się i rozszerzyć ich szeregi:

In the meantime the Rothschild KM realized that they could not stay hidden much longer from the public unless they morphed again and expanded their secret leadership.

W międzyczasie KM Rothschilda zdała sobie sprawę, że nie mogą pozostać dłużej w ukryciu przed publicznością, chyba że znowu się zmaterializują i poszerzą tajne przywództwo.

So they worked hard to further infiltrate and hijack Freemasonry and its secret offshoots, and inducted top members into their pedophile network and child sacrifice rituals.

Więc ciężko pracowali, aby dalej infiltrować oraz przejmować masonerię i jej tajne odgałęzienia, by wprowadzić najlepszych członków do ich sieci pedofilów i rytuałów składania dzieci.

Also, key members of Congress were inducted into their secret satanic network by giving them special power, high USG, military and Intel positions, accompanied by great monetary rewards and high status.

Również kluczowi członkowie Kongresu zostali wprowadzeni do ich sekretnej sieci satanistycznej, dając im specjalną władzę, wysokie pozycje w ochronie USA, wojsku i wywiadzie, w połączeniu z ogromnymi nagrodami pieniężnymi i wysokim statusem.

Massive KM espionage fronts using Israeli-Americam “Israeli-first” dual citizens as cutouts were set up inside America to funnel the Khazarian banksters’ counterfeit money to politicians for their election campaigns, in order to own and control them when elected.

Ogromne fronty szpiegowskie KM przy użyciu izraelsko-amerykańskich „pierwszy Izrael” podwójnych obywateli, jako ich marionetki, zostały utworzone w Ameryce, aby kierować fałszywe pieniądze chazarskich banksterów do polityków na kampanie wyborcze, aby je posiadać i kontrolować, gdy zostaną wybrani.

Amerykańsko-Izraelski Komitet do Spraw Publicznych (amerykańskie proizraelskie lobby)

The Rothschild KM decides to Mind-kontrol the American masses to make it much easier to manipulate them into approving their illegal, Unconstitutional unprovoked, undeclared, unwinnable, perpetual wars needed to make huge profits and gain more world power:

KM Rothschilda decyduje się kontrolować umysły amerykańskich mas, aby znacznie łatwiej manipulować nimi, by akceptowali ich nielegalne, niekonstytucyjne, niesprowokowane, nieogłoszone, niemożliwe do wygrania, wieczne wojny potrzebne do osiągnięcia wielkich zysków i zdobycia większej potęgi światowej:

The Rothschild KM decided to gain complete control over all public education by setting up the Department of Education and creating globalist and socialist curriculums based on political correctness, diversity and “perversion is normal” teachings.

Dlaczego mamy wojny? Ponieważ rządzą nami grupy psychopatów, którzy posiadają banki kontrolujące rządy i media. Oni finansują obie walczące strony dla zysków i zdobywają zgodę społeczną poprzez medialną propagandę.

KM Rothschilda postanowiła uzyskać pełną kontrolę nad całą edukacją publiczną poprzez utworzenie Departamentu Edukacji oraz tworzenie globalistycznych i socjalistycznych programów nauczania opartych na politycznej poprawności, różnorodności i poglądzie, że „perwersja jest normą”.

Fluoride is added to the public water and toothpaste, and dentists are mind-kontrolled to believe that fluoride prevents cavities, and is not harmful to brain function or thyroid function, which it is.

Fluorek jest dodawany do publicznej wody i pasty do zębów, a stomatolodzy są poddawani kontroli umysłów, aby wierzyć, że fluor zapobiega powstawaniu ubytków i nie jest szkodliwy dla funkcji mózgu ani tarczycy, a faktycznie szkodliwy jest.

The addition of fluoride to the public water supply and to toothpaste is to dumb-down Americans by on average lowering the operational IQ and making folks much more docile than they would normally be.

Dodanie fluorku do publicznej sieci wodociągowej i pasty do zębów powoduje ospałość Amerykanów poprzez przeciętne obniżenie operacyjnego ilorazu inteligencji i sprawienie, by ludzie byli o wiele bardziej posłuszni niż byliby normalnie.

Programs to develop and deploy vaccinations to dumb-down children and create huge numbers of future chronic health problems were initiated.

Stworzono programy opracowywania i wdrażania szczepień w celu otumaniania dzieci i tworzenia przyszłych chronicznych problemów zdrowotnych.

Doctors have been mind-kontrolled and misled by biased research that was cherry-picked, ignoring any studies that were negative — and that included most of them.

Lekarzy poddano kontroli umysłu i zmylono przez stronnicze badania, które zostały im podane „na wiarę”, ignorując badania o negatywnych wynikach, które właśnie dlatego w większości włączono do stosowania.

All vaccine cell lines are contaminated with SV-40, a known carcinogenic slow-acting virus. [

Wszystkie linie komórkowe szczepionek są zanieczyszczone SV-40, znanym rakotwórczym wolno działającym wirusem.

The KM used its monetary power to gain control over all of the allopathic medical schools, and set up and controlled the American Medical Association and other medical societies, in order to make sure their agenda based on lies and deceit was continued.

KM wykorzystał swoją potęgę monetarną do przejęcia kontroli nad wszystkimi alopatycznymi[3] szkołami medycznymi, a także założył i nadzorował Amerykańskie Towarzystwo Medyczne (American Medical Association) i inne towarzystwa medyczne, aby upewnić się, że ich program oparty na kłamstwach i oszustwach był kontynuowany .

Part of this massive plan to dumb-down and mind-kontrol the American masses was the KM’s buying up and consolidating all the American mass media into six controlled major mass media (CMMM), owned and controlled by their cutouts on their behalf.

Częścią tego olbrzymiego planu tumanienia i kontrolowania umysłów mas amerykańskich był zakup przez KM wszystkich amerykańskich środków masowego przekazu i konsolidacja w sześć głównych, kontrolowanych środków (CMMM – Controlled  Major Mass Media), będących własnością i kontrolowanych przez ich marionetki w ich imieniu.

The CMMM functions as an illegal news cartel, and it should be broken up under antitrust laws and for inflicting espionage and illegal propaganda as a weapon of war against the American people.

CMMM funkcjonuje jako nielegalny kartel informacyjny i powinien zostać rozbity na podstawie przepisów antymonopolowych, a także za uprawianie szpiegostwa i nielegalnej propagandy jako narzędzi walki przeciwko narodowi amerykańskiemu.

The Rothschild KM Chieftains decide that it is time to use America to complete their final take-down and occupation of the Whole World by instituting a major False-Flag attack inside America to blame on the Islamics whom they want America to wrongly attack on their behalf:

Wodzowie Rothschild KM decydują, że nadszedł czas, aby wykorzystać Amerykę do ukończenia ostatecznego przejęcia w okupację całego świata poprzez wprowadzenie poważnego ataku „False Flag” w Ameryce, aby obwinić islamistów i spowodować, aby niesłusznie zostali zaatakowani przez Amerykanów w ich imieniu:

So the KM Chieftains use their top Israeli-American “Israeli-first” dual citizens living in America (aka, the PNACers and top NeoCon Cutouts) to plan a major nuclear attack on America on 9-11-01.

W związku z tym wodzowie KM wykorzystują swoich czołowych izraelskich Amerykanów, „pierwszych Izraelczyków”, którzy mieszkają w Ameryce (znanych też jako PNACers i najlepsze marionetki NeoCon[4]), aby zaplanować poważny atak nuklearny na Amerykę w dniach 11.09.2001 r.

Bibi Netanyahu, the operational head of the KM, deployed the Mossad and these Dual Citizens to set up and institute this attack on America which was to be blamed by the CMMM on Muslims.

Bibi Netanjahu, szef operacyjny KM, rozmieścił Mossad i tych podwójnych obywateli, aby zorganizowali i przeprowadzili atak na Amerykę, o który mieli być obwinieni muzułmanie przez kartel medialny CMMM.

They informed their top Rabbis and “Friends of World Zionism” not to fly on that day and to stay out of NYC, as did “Larry Silverfish”, one of the primary men involved in the operation.

Poinformowali swoich najlepszych rabinów i „Przyjaciół światowego syjonizmu”, aby tego dnia nie lecieli i nie mieszkali w Nowym Jorku, podobnie jak „Larry Silverfish”, jeden z głównych mężczyzn zaangażowanych w operację.

They used their main cutout in the DOD to lure the Able Danger investigators to the Pentagon Naval Intel meeting room, where they would be assassinated by a Tomahawk cruise missile that was fired from an Israeli Dolphin class Diesel submarine bought from Germany.

Użyli swojego głównego „wyłącznika” w DOD (ang. Department of Defense- departament obrony), aby zwabić badaczy Able Danger (Stan Zagrożenia) do sali konferencyjnej Pentagon Naval Intel (Wywiadu Marynarki Wojennej), gdzie zostali  zamordowani przez pocisk samosterujący Tomahawk, który został wystrzelony z izraelskiej łodzi podwodnej Diesel z Dolphin, kupionej w Niemczech.

Thirty-five of the Able Danger investigators who were investigating and tracking the Israeli theft of 350 decommissioned W-54 Davy Crockett nuclear pits out of the backdoor at Pantex in Texas were murdered by this Tomahawk hit, which was timed with the detonation of bombs pre-planted in the Naval Intel wing, which was newly hardened to no avail.

Trzydziestu pięciu badaczy Able Danger, którzy prowadzili dochodzenie i śledzili izraelską kradzież 350 wycofanych nuklearnych prętów W-54 Davy’ego Crocketta przez tylne wejście do Pantex w Teksasie, zostało zamordowanych przez wybuch tego Tomahawka, któremu nastawiono czas detonacji bomb i umieszczone w skrzydle Naval Intel, które zostało niedawno zahartowane bezskutecznie.

911 Entire Pentagon Footage with missile impact never shown to public video 2

https://youtu.be/zze32ZEjt30

Leaked New Footage Proves Missile Hit Pentagon! Before It’s News

https://youtu.be/pKB-38VaveQ

The Israeli Mossad front company, Urban Moving Systems, was used to transport the mini-nukes made from the stolen W-54 nuclear pits from Pantex (and originally made at the Hanford processing plant), where they were stored in the Israeli Embassy in NYC and transported to the Twin Towers for detonation on 9-11-01.

Firma przykrywająca izraelski Mossad – Urban Moving Systems – została wykorzystana do przetransportowania mini-nukes (małych ładunków broni jądrowej – przyp. tłum.) wykonanych ze skradzionych prętów jądrowych W-54 firmy Pantex  (i oryginalnie wyprodukowanych w zakładzie przetwórczym w Hanford), które były przechowywane w ambasadzie Izraela w Nowym Jorku i przewiezione do Bliźniaczych Wież (ang. Twin Towers) w celu przeprowadzenia detonacji w dniach 9-11.09.2001 r.

Baal aka Moloch, Lucifer, Satan.

Baal znany jako Moloch, Lucyfer, Szatan.

Take your pick it’s the same evil spirit that wants to mass-murder all humans.

Pomyśl, że to ten sam zły duch, który chce masowo mordować wszystkich ludzi.

In exchange for doing his “dirty work” he rewards those allow him to snatch their souls by giving them incredible riches, fame and power.

W zamian za wykonanie swojej „brudnej roboty” nagradza tych, którzy pozwalają mu porwać ich dusze, dając im niesamowite bogactwa, sławę i moc.

This is the secret blood contract called “selling one’s soul.”

To jest tajemna umowa o nazwie  „sprzedawanie duszy”.

The incredibly Evil Secret Agenda of the Khazarian Mafia (KM) is now revealed publicly for the very first time by Veterans Today’s own Gordon Duff.

Niezwykle Zła Tajna Centrala Chazarskiej Mafii (KM) została  teraz publicznie ujawniona po raz pierwszy przez Gordona Duffa z portalu Veterans Today.

We now know that Bibi Netanyahu ran the nuclear attack on America on 9-11-01 and did it as an overall Khazarian Mafia (KM) Agenda.

Teraz wiemy, że Bibi Netanjahu przeprowadził atak nuklearny na Amerykę w dniach 11.09.2001r. i zrobił to za całą Centralę Chazarskiej Mafii (KM).

Hold on to your chair, this is very big secret and explains a lot of what has been going on inside America, all caused by Israel and the Khazarian Mafia (KM) which has infiltrated almost all of Americas institutions of Government and society.

Trzymaj się swojego krzesła, to bardzo wielka tajemnica i wyjaśnia wiele wydarzeń w Ameryce, wszystkie spowodowane przez Izrael i Chazarską Mafię (KM), które zinfiltrowały prawie wszystkie amerykańskie instytucje rządowe i społeczne.

Now for the first time ever the very specific secret incredibly Evil Agenda of the Khazarian Mafia (KM) is going to be revealed, thanks to an interview that Mike Harris had with Veterans Today Senior Editor and Director Gordon Duff on his talk-show “The Short End of the Stick” on 3-10-15.

Teraz, po raz pierwszy, ujawniona zostanie bardzo specyficzna, tajemnica, niewiarygodnie złej Centrali Chazarskiej Mafii (KM), dzięki wywiadowi, jaki Mike Harris przeprowadził ze starszym redaktorem i dyrektorem portalu Veterans Today, Gordonem Duffem,  w swoim talk-show „ Krótki koniec drążka „w dniu 10.03.2015 r.

I have heard a lot of shocking insider’s secrets over the years but this one really takes the cake and explains exactly what Israel and its minions in America have been to us on behalf of the Rothschild Khazarian Mafia (KM) that has screwed up almost every aspect of our lives creating a poor economy, lots of unemployment and underemployment, massive crime, alcoholism and drug, screwed up schools that dumb down the kids, various eugenics programs like fluoride in the public water and toothpaste, and mercury in vaccines which are a big fraud, and rampant political corruption.

Przez te wszystkie lata słyszałem wiele szokujących poufnych tajemnic, ale ta naprawdę jest najważniejsza i wyjaśnia dokładnie, co Izrael i jego sługusi w Ameryce zrobili dla nas w imieniu Rothschildowskiej Chazarskiej Mafii (KM), która spieprzyła prawie każdy aspekt naszego życia, tworząc ubogą gospodarkę, dużo bezrobocia i niepełnego zatrudnienia, masową przestępczość, alkoholizm i narkotyki, spieprzyła szkoły by ogłupiać dzieci, różne programy eugeniczne, takie jak fluor w publicznej wodzie i pastach do zębów, i rtęć w szczepionkach, które są wielkim oszustwem oraz spowodowała szerzącą się korupcję polityczną.

This interview is now sending shock-waves around the world and when you consider the content that Gordon Duff disclosed for the first time anywhere publicly, you will be shocked.

Ten wywiad wysyła teraz fale sejsmiczne wstrząsów dookoła świata, a kiedy weźmiesz pod uwagę treść, którą Gordon Duff ujawnił po raz pierwszy publicznie, będziesz zszokowany.

And you will understand that Bibi Netanyahu is the Operational Head of the Khazarian Mafia (KM) and was the one that ordered and supervised the Israeli Nuclear Attack on America on 9-11-01.

I zrozumiesz, że Bibi Netanjahu jest Operacyjnym szefem Chazarskiej Mafii (KM) i był tym, który zamówił i nadzorował izraelski Atak Nuklearny w Ameryce 11.09.2001 r.

In this interview Gordon Duff disclosed from a written transcript of what was said at a meeting between Bibi Netanyahu and American traitor and some other spies in 1990. Gordon Duff disclosed that Netanyahu was a KGB spy like Jonathan Pollard.

W tym wywiadzie Gordon Duff ujawnił pisemny zapis tego, co zostało powiedziane na spotkaniu między Bibi Netanjahu, a amerykańskim zdrajcą i niektórymi innymi szpiegami w 1990 roku. Gordon Duff ujawnił, że Netanjahu był szpiegiem KGB, takim jak Jonathan Pollard.

And we know now that Israel was started as a satellite of Bolshevik Russia and was quite unhappy when the Soviet Union fell.

I wiemy teraz, że Izrael rozpoczął swój byt jako satelita bolszewickiej Rosji i był bardzo nieszczęśliwy, gdy upadł Związek Radziecki.

Benjamin Netanyahu was meeting in at Finks bar in Jerusalem, a well-known Mossad watering-hole.

Benjamin Netanjahu spotykał się w barze Finks w Jerozolimie, znanym „wodopoju”  Mossadu.

Here is what he said as taken directly from the transcript of the recording which was witnessed and has been 100% fully authenticated:

Oto co powiedział jako wzięty bezpośrednio z transkrypcji nagrania, którego dokonał świadek ; tekst został w 100% w pełni uwierzytelniony:

“ If we get caught they will just replace us with persons of the same cloth.

„Jeśli nas złapią, po prostu zastąpią nas osobami z tej samej gliny”.

So it doesn’t matter what you do, America is a Golden Calf and we will suck it dry, chop it up, and sell it off piece by piece until there is nothing left but the World’s biggest welfare state that we will create and control.

Więc nie ma znaczenia, co robisz, Ameryka jest Złotym Cielcem, a my wyssiemy ją do sucha, posiekamy i sprzedamy kawałek po kawałku, dopóki nie pozostanie nic poza największym na świecie państwem opiekuńczym, które stworzymy i będziemy kontrolować.

Why? Czemu? Because it’s god’s will and America is big enough to take the hit so we can do it again, again and again.

Ponieważ jest to wola Boża, a Ameryka jest wystarczająco duża, by ją wziąć jednym uderzeniem, ale możemy to zrobić raz za razem.

This is what we do to countries that we hate.

Właśnie to robimy wobec krajów, których nienawidzimy.

We destroy them very slowly and make them suffer for refusing to be our slaves .”

Zniszczymy ją bardzo powoli i sprawimy, że będą cierpieć z powodu odmowy bycia naszymi niewolnikami . 

This is exactly what the Rothschild Khazarian Mafia (KM) has been doing to America since it successfully infiltrated and hijacked America in 1913. Knowledge of what Bibi said on behalf of the Rothschild Khazarian Mafia (KM) should make us all furious and get motivated to drive these evil creatures out of America and take our great Republic back.

Właśnie to robiła Rothschildowska Chazarska Mafia (KM) Ameryce od czasu, gdy udało jej się przeniknąć i przejąć Amerykę w 1913 roku. Wiedza o tym, co Bibi powiedział w imieniu Chazarskiej Mafii Rothschildów (KM), powinna nas wszystkich rozwścieczyć i zmotywować do wypędzenia tych złych stworzeń z Ameryki i odzyskania naszej wspaniałej Republiki.

When Bibi Netanyahu mentions god’s will, the god he was referring to is Baal (also known as the Great Owl or Moloch), the god these Khazarians believe requires them to worship him by constant bloodletting and painful human sacrifice and mass-murder and that if they “sell their souls” to Baal (aka Lucifer or Satan) do this they will be rewarded with incredible riches, fame and great power.

Kiedy Bibi Netanjahu wspomina wolę Bożą, ma na myśli Baala (znanego również jako Wielka Sowa lub Moloch),w którego wierzą ci Chazarzy. Wymaga od nich wielbienia poprzez ciągłe upuszczanie krwi i bolesne ludzkie ofiary oraz masowe morderstwa, a jeśli „sprzedają swoje dusze” Baalowi (zwanemu także Lucyferem lub Szatanem), dzięki temu zostaną nagrodzeni niezwykłymi bogactwami, sławą i wielką mocą.

When they “sell their souls” what actually happens is that their souls are snatched away and they become inhuman or soulless and take on the characteristics of Baal, that is they become increasingly psychopathic and evil.

Kiedy „sprzedają swoje dusze”, to rzeczywiście dzieje się tak, że ich dusze zostają porwane , a oni stają się bezdusznie nieludzcy i przybierają cechy Baala, czyli stają się coraz bardziej psychopatyczni i źli.

What Bibi Netanyahu was discussing was the upcoming nuclear attack on America on 9-11-01, and when he mentioned “they will just replace us” he was referring to the top Circle of Twelve, the group he answers to that Veterans Today’s own Columnist and talk show host Stew Webb disclosed to the World by identifying 11 of the 12 who call themselves the “Illuminati” or “Disciples of Satan.” These men do semi-annual child sacrifice in Denver and eat the hearts of children, drink their blood after they pedophile them.

To, o czym dyskutował Bibi Netanjahu, to nadchodzący atak nuklearny na Amerykę w dniach 11.09.2001 r., a kiedy wspomniał „oni po prostu nas zastąpią”, odnosił się do czołowego Kręgu Dwunastu, grupy, której on odpowiada, że ten felietonista z portalu Veterans Today i gospodarz talk show Stew Webb ujawnili światu poprzez identyfikację 11 z 12 osób, które nazywają siebie „Iluminatami” lub „uczniami Szatana”. Ci mężczyźni czynią z półrocznego dziecka rytualną ofiarę w Denver i jedzą serca dzieci, piją ich krew po dokonaniu na nich pedofilskich aktów.

Folks, we must get this information out to everyone we can, then unite and drive these soulless Baal worshiping scum out of every nook and cranny of America and bring them all to justice and final judgement for all their incredible evil.

Ludzie, musimy przekazać tę informację każdemu, komu możemy, a następnie zjednoczyć i wyprowadzić te bezduszne, czczące Baala szumowiny z każdego zakątka i kryjówki Ameryki i oddać  ich wszystkich w ręce sprawiedliwości i ostatecznego sądu za całe ich niewiarygodne zło.

Anyone who understands what Bibi Netanyahu thinks of Americans as a golden calf to asset strip and slaughter should be enraged and driven to community organizing, and political action against Israeli espionage inside America through the Federal Reserve System, AIPAC, JINSA, the Defense Policy Board, the CFR and the like.

Każdy, kto rozumie, co Bibi Netanjahu myśli o Amerykanach jako złotym cielcu do obdarcia ze skóry i uboju, powinien być rozwścieczony i gotowy do organizowania społeczności oraz politycznych działań przeciwko izraelskiemu szpiegostwu w Ameryce za pośrednictwem Systemu Rezerwy Federalnej (ang. Federal  Reserve System) , Amerykańsko-Izraelskiego  Komitetu ds. Publicznych (ang. AIPAC -proizraelskie lobby), Żydowskiego Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego Ameryki (ang. JINSA), Rady Polityki Obronnej (ang. Defense Policy Board) , Komitetu Stosunków Międzynarodowych (ang. CFR) i tym podobnych.

_________ _________

The Rothschild KM planted has 25 nukes in major American cities and other major cities in Europe in order to blackmail the associated government.

Oszukańcza (w oryginale „szwindlowata”) Rothschildowska KM posiada 25 głowic atomowych w głównych amerykańskich miastach i innych dużych miastach w Europie w celu szantażowania stowarzyszonych rządów.

This is referred to as their Samson Option, and was first discovered and disclosed by Seymour Hersh:

Odnosi się to do ich „opcji Samsona” i po raz pierwszy zostało odkryte i ujawnione przez Seymoura Hersha:

The Rothschild KM also gained some S-19 and S-20 Warheads from a corrupt Member of Congress assigned the task to buy up Ukrainian Mirvs on behalf of the USG in order to decommission them.

KM Rothschilda zdobyła także kilka głowic S-19 i S-20 od skorumpowanego członka Kongresu, który zlecił wykupienie ukraińskich MIRV w imieniu ochrony USA (ang. USG) w celu ich likwidacji.

Instead, he sold them to the Israelis and split the money with other key Congressmen involved.

Zamiast tego sprzedał je Izraelczykom i podzielił pieniądze z innymi kluczowymi kongresmanami.

This is high treason and a capital offense punishable by execution.

To jest zdrada stanu i przestępstwo kapitałowe zagrożone karą śmierci.

Right after their attack on America, the Rothschild KM told the US Administration that they would detonate city-buster sized nukes in some American cities, including DC, if the Administration refused to allow Israel to create their own large police state occupation force inside America, based on the consolidation of all American Law Enforcement and alphabets under one central Israeli control.

Zaraz po ataku na Amerykę, Rothschildowska KM poinformowała administrację amerykańską, że będą detonować bombowce nuklearne o rozmiarach miejskich w niektórych amerykańskich miastach, w tym w DC, jeśli administracja odmówi zezwolenia Izraelowi na stworzenie ich własnego państwa z dużymi policyjnymi siłami okupacyjnymi wewnątrz Ameryki, w oparciu o konsolidację wszystkich amerykańskich systemów egzekwowania prawa i alfabetów w pod jedną centralną izraelską kontrolą.

This new Israeli occupation force called Homeland Security (DHS) was initially run by dual citizens and perverts.

Te nowe izraelskie siły okupacyjne, zwane Homeland Security (DHS), początkowo były prowadzone przez podwójnych obywateli i zboczeńców.

Former DHS Director Janet Napolitano is being sued for sexual harassment of men working at DHS whom she ordered to move their offices into the men’s lavatory.

Była dyrektorka DHS Janet Napolitano jest pozwana za molestowanie seksualne mężczyzn pracujących w DHS, którym nakazała przenieść swoje biura do toalety dla mężczyzn.

Dual Citizen traitor Michael Chertoff, (a name translated from Russian as “son of the devil”), was the criminal mastermind that set up DHS, along with former head of the East German Stasi, Marcus Wolfe, who was hired as a special consultant and died mysteriously as soon as his mission was completed.

Zdrajca o podwójnym obywatelstwie, Michael Chertoff, (imię przetłumaczono z rosyjskiego jako „syn diabła”), był przestępcą, który założył DHS, wraz z byłym szefem wschodnioniemieckiej Stasi, Marcusem Wolfem, który został zatrudniony jako specjalny konsultant i umarł tajemniczo, gdy tylko jego misja została zakończona.

The Rothschild KM never thought they would get exposed for their nuclear attack on America on 9-11-11, but they made one of the biggest tactical mistakes in history and overplayed their hand from excess hubris, based on too much easy success due to their extreme money power in the past.

Rothschildowska KM nigdy nie myślała, że zostaną ujawnieni podczas ataku nuklearnego na Amerykę w dniach 11.09.2001 r., ale popełnili jeden z największych błędów taktycznych w historii i nadużyli los z powodu nadmiernej pychy, bazując na zbyt łatwym sukcesie ze względu na ich ekstremalną siłę pieniądza w przeszłości.

Soon mainstream America will know that Bibi Netanyahu and his Likudist Party deployed the attack on America on 9-11-01 on behalf of the Rothschild KM:

Wkrótce główny nurt Ameryki będzie wiedział, że Bibi Netanyahu i jego partia Likud przeprowadziły atak na Amerykę w dniu 11.09.2001 r. w imieniu KM Rothschilda:

They thought that they had complete control over the CMMM and could prevent any of the secret IAEA and Sandia Labs investigation from ever being released to the American public.

Sądzili, że mają pełną kontrolę nad CMMM i mogą zapobiec, aby jakiekolwiek tajne dochodzenie Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (ang. IAEA) i Sandia Labs (amerykański instytut badawczy) zostaną kiedykolwiek ujawnione amerykańskiej publiczności.

They made a serious tactical error, because now the truth about their role in the 9-11-01 attack on America is being published on the worldwide Internet , the world’s new Gutenberg Press.

Popełnili poważny błąd taktyczny, ponieważ teraz prawda o ich roli w ataku na Amerykę w dniu 11.09.2001 r. jest publikowana w Internecie , nowej światowej prasie Gutenberga.

What the Rothschild KM did not understand was the power of the Internet and how truth-nuggets published and broadcast on it resonate with the people of the world and spread like wildfire, at the speed of light.

To, czego nie zrozumiała KM Rothschilda, to potęga Internetu i to, w jaki sposób ziarna prawdy publikowane i nadawane na ich temat rezonują z ludźmi tego świata i rozprzestrzeniają się jak błyskawica, z prędkością światła.

 Truth is being diffused to the masses everywhere.

Prawda jest wszędzie rozpraszona wśród mas.

This incredible tactical error by the KM is so great that it will actually doom them to the complete exposure and eventual complete destruction they deserve.

Ten niewiarygodny błąd taktyczny KM jest tak wielki, że faktycznie skazuje ich na całkowitą ekspozycję ujawnienia i ostateczne zniszczenie, na jakie zasługują.

Bibi Netanyahu’s order to proceed and deliver the nuclear attack on America on 9-11-01 will go down in history as one of the KM’s biggest mistakes, and the one that will be blamed for their exposure and destruction by the world that is now ganging up against them.

Polecenie Bibi Netanjahu, aby przygotować i przeprowadzić nuklearny atak na Amerykę w dniu 11.09.2001 r., przejdzie do historii jako jeden z największych błędów KM, i ten, który będzie obwiniony za narażenie na niebezpieczeństwo i zniszczenie świata, który teraz przeciwko nim (N.B. i KM – przypis tłum.) podnosi się.

The Russians have now leaked the IAEA and Sandia Labs and Able Danger files given to them by Edward Snowden.

Rosjanie przejęli pliki IAEA i Sandia Labs oraz Able Danger, które dostarczył im Edward Snowden.

Soon all of these files will be provided to all Americans and the world via the Internet, and this cannot be stopped.

Wkrótce wszystkie te pliki zostaną udostępnione wszystkim Amerykanom i światu za pośrednictwem Internetu i nie można będzie tego zatrzymać.

A number of Russians in the High Military Command in Russia, and in the highest positions of leadership in the Russian government realize that it was the same Organized Crime Cabal that organized the Khazarians into Bolsheviks to mass-murder 100 million innocent Russians — and these men want payback.

Wielu Rosjan w wysokim dowództwie wojskowym w Rosji i na najwyższych stanowiskach kierowniczych w rosyjskim rządzie zdało sobie sprawę, że to ta sama Kabała zorganizowanej przestępczości, która sformowała Chazarów w bolszewików masowo mordujących 100 milionów niewinnych Rosjan – i chcą wypłaty odszkodowań.

That is why they are making sure that the Rothschild banksters will be put out of business, which will decapitate the Khazarian Mafia from its endless, elastic counterfeit money supply.

Dlatego upewniają się, że banksterzy Rotszylda zostaną wyrzuceni z biznesu, co odcięłoby Chazarską Mafię od niekończącego się procederu, elastycznej podaży fałszywego pieniądza.

This is why the BRICS Development Bank was created — to replace the US Petro Dollar as the world’s reserve currency, but this one, unlike the US Petro Dollar is backed by gold, silver and real commodities, with NO counterfeiting allowed.

Właśnie dlatego powstał Bank Rozwoju BRICS, który zastąpi amerykański Petro Dollar jako światową walutę rezerwową, ale ten, w odróżnieniu od amerykańskiego Petro Dollara, jest oparty na złocie, srebrze i realnych towarach, bez dozwolonego fałszowania.

The CMMM is failing, and most Americans no longer believe any of their prime-time national stories, especially the under-thirty crowd, who cherry pick facts from the Internet and construct their own beliefs.

CMMM zawodzi, a większość Amerykanów nie wierzy już w żadne narodowe historie w „prime-time” (godziny najwyższej oglądalności), szczególnie w niecałe trzydzieści osób, które wybierają fakty z Internetu i konstruują własne wierzenia.

So many Internet users now reject the CMMM that the truth about the Israelis attacking America on 9-11-01 is becoming easier each day to believe.

Tak wielu internautów odrzuca informacje z kartelu  CMMM, że prawda o atakach Izraela na Amerykę 11.09.2001 r. staje się coraz łatwiejsza do uwierzenia.

Soon all of mainstream America will know that Bibi Netanyahu and his Mossad and dual citizens did the 9-11-01 attack on America.

Wkrótce cała mainstreamowa Ameryka będzie wiedziała, że Bibi Netanjahu, jego Mossad i podwójni obywatele przeprowadzili atak z 11 września 2001 r.

The American Military High Command knows that Bibi Netanyahu ordered his Mossad and state side Dual Citizens to attack America using nukes on 9-11-01 on behalf of the Rothschild Khazarian Mafia (KM):

Amerykańskie Dowództwo Wojskowe wie, że Bibi Netanjahu nakazał swojemu Mosadowi i  osobom z podwójnym obywatelstwem zaatakowanie Ameryki za pomocą broni nuklearnej w dniu 11.09.2001 r. w imieniu Rothschildowskiej Chazarskiej Mafii (KM):

Various deep cover covert operations are now being deployed globally to expose and decapitate the Rothschild KM from their endless, elastic money supply.

Obecnie na całym świecie wdrażane są różne tajne operacje odkrywania zasłon, aby ukazać i odciąć KM Rothschilda od niekończącej się, elastycznej podaży pieniądza.

Their days of anti-human power are now limited.

Ich dni antyhumanitarnej siły są policzone.

The secret, incredibly well-trained US team called the “Nuclear Snake-Eaters” is now hard at work searching all incoming Israeli diplomatic pouches and shipments;

Tajny, świetnie wyszkolony zespół amerykański, zwany „Zjadaczami Nuklearnego Węża” (ang. Nuclear Snake Eaters), teraz ciężko pracuje, przeszukując wszystkie przychodzące izraelskie  dyplomatyczne paczki i przesyłki;

driving by and flying over synagogues and Israeli embassies and Mossad safe-houses with high tech gamma ray and helium-3 neutron detectors;

nurkowanie i loty nad synagogami i ambasadami izraelskimi oraz bezpiecznymi domami Mosadu z zaawansowanymi technologicznie wykrywaczami promieniowania gamma i helu-3;

and using ultra high-tech custom-tuned and -focused satellites to search for any stored nuclear pits, as well as working hard to recover all stolen nuclear pits by the Israelis anywhere in the world outside of Israel.

 i używanie ultra-zaawansowanych technologicznie, dostosowanych i ukierunkowanych satelitów do wyszukiwania jakichkolwiek magazynów jądrowych, a także ciężko pracują, aby odzyskać wszystkie skradzione przez Izraelczyków głowice nuklearne w dowolnym miejscu na świecie poza Izraelem.

This super-elite team was alerted by Michael Shrimpton’s phone call to MI-6 notifying them that an Israeli “City Buster” was planted near the Olympic stadium.

Ten superelitarny zespół  ostrzegł przez telefon Michaela Shrimptona – MI-6, informując go, że w pobliżu stadionu olimpijskiego został umieszczony izraelski „City Buster”.

This call wrongly has landed him in jail.

To połączenie niesłusznie zostało utajnione.

The City Buster was recovered by the “Nuclear Snake-eaters”, who entered England and recovered and disarmed a large city buster.

The „City Buster”  został odzyskany przez „Nuclear Snake-eaters”, który wszedł do Anglii, wykrył i rozbroił wielkiego pogromcę miasta.

Sadly MI-6, wanted this nuke detonated in order to gain more power for the Khazarian Mafia in England — their home base inside the City of London Financial District — since it has been losing power fast.

Niestety, MI-6 (Secret Inteligence Service – wywiad wojskowy USA – przyp.tłum.), chciał, aby ta broń nuklearna została zdetonowana, aby zyskać więcej mocy dla Chazarskiej Mafii w Anglii – ich głównej bazy w Dzielnicy Finansowej City of London – ponieważ szybko traci znaczenie.

My, Naród,

stojący razem, aby podtrzymać naszą Konstytucję

A secret name for these KM Chieftains which run much of the world out of the City of London is Gog and Magog, despite what so many historians believe is the secret name of Russia which it is not.

Tajną nazwą dla  Wodzów KM, którzy rządzą  większością świata poza City of Londyn, są Gog i Magog[5], pomimo tego, że wielu historyków uważa, iż pod tą nazwa kryje się Rosja, ale nie jest to prawdą.

It is the secret name of the top KM, and apparently represents where they originally came from.

Ta tajna nazwa „top” KM najwyraźniej wskazuje skąd oni pierwotnie pochodzą.

The secret team of super-elite “Nuclear Snake-eaters” is ready to be deployed to Israel anytime, should the nation collapse after most European corporations divest from Israel, and the US cuts off all aid, in order to comply with American law.

Tajna ekipa super elitarna „Nuklearnych Pożeraczy Węży” jest gotowa do rozlokowania w Izraelu w każdej chwili, jeśli naród upadnie po tym, jak większość europejskich korporacji odejdzie z Izraela, a USA odetnie wszelką pomoc, aby dostosować się do amerykańskiego prawa.

It is illegal to give aid to a nation that has nukes, and which has not signed the Nuclear Non-proliferation Agreement.

Nielegalne jest udzielanie pomocy krajom, które mają broń nuklearną i które nie podpisały Umowy o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej.

Israel has nukes detectable from satellite-based Helium-3 sensors and has never admitted it, nor has it signed the Nuclear Non-proliferation Agreement.

Izrael ma bomby atomowe wykrywalne z satelitowych czujników Helium-3, ale nigdy do tego się nie przyznał, ani nie podpisał umowy o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej.

We must all demand that our Congress and Administration obey the law and immediately cut off all aid monetary and military aid to Israel, and arrest all Israeli espionage front directors of AIPAC, JINSA, the Defense Policy Board, the “Joint” in NYC, and the ADL),etc.

Wszyscy musimy domagać się od Kongresu i Administracji przestrzegania prawa i natychmiastowego odcięcia wszelkiej pomocy pieniężnej i wojskowej dla Izraela oraz aresztowania wszystkich izraelskich dyrektorów szpiegowskich AIPAC, JINSA, Rady Polityki Obronnej, „Jointu” w Nowym Jorku (,American Jewish Joint Distribution Committee (JDC) – największa „humanitarna” żydowska org.) oraz ADL (American Defamation League – żydowska organizacja lobbystyczna, i.in. związana z “holocaust” biznes), itp.

It is unknown but suspected that a significant number of these stolen nukes have been already recovered.

Nie jest to informacja jawna, ale podejrzewa się, że znaczna liczba tych skradzionych głowic  broni jądrowych została już odzyskana.

It has been reported by insiders that a very solemn message was communicated to Bibi Netanyahu and his Likudists, as well as all top members of Israeli espionage fronts in America, like AIPAC, JINSA, the Defense Policy Board, the ADL and the like. ]

Dobrze poinformowani donieśli, że bardzo uroczysta wiadomość zostało zakomunikowana Bibi Netanjahu i jego likudystom, jak również wszystkim najważniejszym członkom izraelskich frontów szpiegowskich w Ameryce, takich jak AIPAC, JINSA, Rada Polityki Obronnej, ADL i im podobne.

What was this serious warning?

Co było tym poważnym ostrzeżeniem?

If insider reports are accurate, these folks were told that if there is one more Israeli based false-flag attack, those who ordered it or were involved will be hunted down under American National Security and eliminated, and the Israeli defense structures associated with such will be turned to dust.

Jeśli informacje poufne są dokładne, ludzie ci zostali poinformowani, że jeśli zostanie przeprowadzony jeszcze jeden atak fałszywej flagi, za którym będzie stał Izrael, to ci, którzy go zamówili lub byli zaangażowani, będą ścigani w ramach amerykańskiego bezpieczeństwa narodowego i wyeliminowani, a izraelskie struktury obronne związane z taką rolą, będą obrócone w proch.

The rest of Rothschild KM history will likely be determined by YOU:

Pozostała część historii KM Rothschilda będzie prawdopodobnie zakończona przez CIEBIE:

The future of the Rothschild KM will likely be determined by Veterans Today readers and We The People who learn the secret, forbidden history of the Khazarian Mafia that was excised from the history books and libraries by the KM to protect their evil history that no one would accept if it was known.

Przyszłość KM Rothschilda będzie prawdopodobnie określona przez czytelników „Veterans Today” i „We The People”, którzy poznają sekret, zakazaną historię Mafii Chazarów, która została usunięta z książek historycznych i bibliotek przez KM, aby chronić ich złą historię, której nikt nie zaakceptowałaby, gdyby była znana.

So share this story with your family, friends and associates and take it viral.

Podziel się tą historią z rodziną, przyjaciółmi i współpracownikami i potraktuj ją jako ostrzeżenie wirusowe.

Be clear about this — unless the KM is able to operate in abject secrecy, it will be attacked from all sides and destroyed forever.

Bądź pewny – jeśli KM nie będzie w stanie działać w skrajnej tajemnicy, zostanie zaatakowana ze wszystkich stron i zniszczona na zawsze.

So take away their secrecy by exposing their hidden history for all Americans to know and understand.

Więc odrzuć ich tajność, ujawniając tę ukrytą historię dla wszystkich Amerykanów, aby ją poznać i zrozumieć.

That is why they have worked so hard to buy up and control the CMMM and public mass education including colleges and universities, to make sure the people of the world would never find out about their secret evil, which is so inhuman, so homicidal that the whole world would gang up on them and attack them from all sides at every level they exist at.

To dlatego tak ciężko pracowali, aby wykupić i kontrolować CMMM i masową edukację publiczną, w tym uczelnie i uniwersytety, aby upewnić się, że ludzie na świecie nigdy nie dowiedzą się o ich tajnym złu, które jest tak nieludzkie, tak zbrodnicze, że cały świat  napadłby na nich i zaatakował ich ze wszystkich stron na każdym poziomie, na którym się znajdują.

The big question remains: Was the true cause of leaders of the Khazarian Mafia’s incredible evil and savagery toward the human race a byproduct or nature or nurture?

Pozostaje wielki znak pytania: czy prawdziwa przyczyna niewiarygodnego zła i dzikości Chazarskiej Mafii w stosunku do rasy ludzkiej, była produktem ubocznym, naturą czy wychowaniem?

Some believe that this gross parasitism and inclination to mass-murder, engage in pedophilia and child bloodletting and child sacrifice is due to a toxic culture, best described as malignant Tribalism, characterized by a paranoid group racial superiority delusion.

Niektórzy uważają, że to kolosalne pasożytnictwo i skłonność do masowych morderstw, angażowanie się w pedofilię oraz upuszczanie krwi dzieci i ofiary z dzieci, są rezultatem toksycznej kultury, najlepiej opisanej jako złośliwy Trybalizm, charakteryzujący się grupową paranoją  złudzeń o wyższości rasowej.

Others think the leaders of the KM are the bloodline of Cain, that is, “children of Cain”, that are the Devil’s own and have absolutely no soul or human conscience, but are pure predators like a wild beast — while at the same time being incredibly two-faced , that is able to put on a good con and a nice face on the outside.

Inni uważają, że przywódcy KM to krew Kaina, to znaczy „dzieci Kaina”, które są własnością Diabła i nie mają absolutnie żadnej duszy, ani ludzkiego sumienia, ale są czystymi drapieżnikami, jak dzikie zwierzę – podczas gdy w tym samym czasie są niesamowicie dwulicowi i potrafią nałożyć na siebie dobrą maskę oraz miłą twarz na zewnątrz.

Perhaps it could be both factors.

Być może, działają tu oba czynniki.

In any case, it is time to expose this evil, the greatest evil the world has ever experienced.

W każdym razie czas wyjawić to zło, największe zło, jakiego doświadczył świat.

It is time for the world to work together to eradicate this problem now and forever, by whatever means necessary.

Nadszedł czas, aby świat wspólnie pracował nad wyeliminowaniem tego problemu, teraz i na zawsze, za pomocą wszelkich niezbędnych środków.

_________ _________

Mike Harris is the Financial Editor of Veterans Today, a radio host, a former GOP Finance Chairman, Gubernatorial Candidate for Arizona, and a Senior Vice President of Adamus Defense Group, Switzerland.

Mike Harris jest redaktorem finansowym w Veterans Today, prezenterem radiowym, byłym szefem GOP Finance, kandydatem na gubernatora w Arizonie i wiceprezesem Adamus Defence Group w Szwajcarii.

Mike is an expert in full-contact mixed martial arts.

Mike jest ekspertem od mieszanych sztuk walki.

His long term expertise in such has gained him a lot of respect and the nickname “Iron Mike”.

Jego wieloletnie doświadczenie w takich dziedzinach przyniosło mu wiele szacunku i przydomek „Żelazny Mike”.

Mike was a part of the Veterans Today group that attended the Damascus Conference to Combat Terrorism and Religious Extremism.

Mike był członkiem grupy Veterans Today, która uczestniczyła w konferencji w Damaszku w celu zwalczania terroryzmu i ekstremizmu religijnego.

Mike gave about twenty five televised interviews that were broadcast to millions of viewers in Syria, Iraq, Lebanon and Iran.

Mike udzielił około dwudziestu pięciu telewizyjnych wywiadów, które były transmitowane do milionów widzów w Syrii, Iraku, Libanie i Iranie.

In these interviews Mike emphasized and supported the historical declaration by Keynote Speaker, Veterans Today Senior Editor and Chairman Gordon Duff that the real problem behind World Terrorism is a large Organized Crime Syndicate.

W tych wywiadach Mike podkreślał i wspierał historyczną deklarację Keynote Speaker’a (głównego  mówcy), starszego redaktora Veterans Today i przewodniczącego Gordona Duffa, że prawdziwym problemem stojącym za Światowym Terroryzmem jest duży Syndykat Zorganizowanej Przestępczości.

For those who have time and interest on the Head of the Khazarian Mafia (KM) Snake.

Dla tych, którzy mają czas i są zainteresowani szefem Chazarskiej Mafii (KM).

DAVID ICKE – THE BLOODY ROTHSCHILDS!!

https://youtu.be/J1WqQi1bEtg

Star Spangled Banner As You’ve Never Heard It

https://youtu.be/YaxGNQE5ZLA

Related Article: The “Little Green Guy Book”

Powiązany artykuł:  The “Little Green Guy Book” (Mała zielona książka o facetach)

_________ _________

* *

Opublikowano za: https://www.veteranstoday.com/2015/03/08/the-hidden-history-of-the-incredibly-evil-khazarian-mafia/

[1] „fiat money” – papierowe pieniądze zadeklarowane, jako legalny środek płatniczy, niezabezpieczony w złocie lub srebrze i niekoniecznie wymienialny na monety

[2] Sayanim – hebr. wolontariusz – szpieg; izraelskie siatki sayanim – źródło: www.wolna-polska.pl

[3] alopatyczny – od słowa alopatia «metoda leczenia polegająca na stosowaniu środków wywołujących w organizmie objawy przeciwne objawom danej choroby» – pryp.tłum.

[4] NeoCon – skrót od neoconsarvatism; NeoCon – największa na świecie platforma informacyjna – przyp.tłum.

[5] Gog i Magog – biblijne: postać, naród lub kraina występujące w kontekście Apokalipsy pustoszącej Izrael – przy.tłum.

Od Redakcji KIP:

PS 1. Kilka lat temu Rada Rabinów Żydowskich w Izraelu przyjęła ustalenie, że: cokolwiek i kiedykolwiek należało do jakiejkolwiek osoby pochodzenia żydowskiego gdziekolwiek i kiedykolwiek na świecie, to taki fakt jest podstawą prawną wysuwania żądań restytucji takiego mienia, bez względu na upływ czasu jaki od takiego faktu upłynął. 

Z TAKIM USTALENIEM NIKT NIGDY SIĘ NIE SPOTKAŁ I NIE WYSTĄPIŁ W HISTORII CYWILIZACJI LUDZKIEJ !!!!!!!!

PS 2. W uzupełnieniu do powyższego tekstu polecamy przeczytać opracowania na poniższych linkach ( zalecamy czytanie w poniższej kolejności). Przeczytanie poniższych tekstów zaoszczędzi czytania co najmniej  kilkudziesięciu tysięcy stron, zwłaszcza „gazetowej” i „świątobliwej” „sieczki”, gdzie ważna prawda jest ukryta w mieszance wielkich kłamstw z mało ważną prawdą.  Zalecamy drukowanie i kolportowanie  różnymi sposobami.

1.      ANTYSEMICKIE MLEKO, ŻYDZI POSZLI ZA DALEKO…
2.      Żydzi byli wypędzani 47 razy w ciągu 1000 lat. Dlaczego?
3.      Dlaczego Polska padła z końcem XVIII wieku ?
 1. LICHWIARSKA ANTYCYWILIZACJA: PAN, czyli żyd i NIEWOLNIK, czyli chrześcijanin i muzułmanin !!!
5.      Żydowska okupacja – ziszczone obawy Juliana Ursyna Niemcewicza i ks. Stanisława Staszica
6.      O fałszywce tzw. „przywilejów żydowskich”
7.      Żydo-masońscy prowokatorzy Powstania Listopadowego – narodowej zbrodni w „oprawie” romantycznej i pseudopatriotycznej
8.      Żydzi a Powstanie Styczniowe i jego planowo antypolski wymiar
9.      POLSKIE MAJĄTKI trafiały w RĘCE ŻYDÓW za ZDRADĘ POLSKI ?!!!
10.  PRAWDA O WIELKIEJ ŻYDOWSKIEJ REWOLUCJI PAŹDZIERNIKOWEJ W ROSJI
11. Aleksander Sołżenicyn: Rola Żydów w systemie sowiecki
12. Uszkujnik. Paradoksy historii. Tajna historia Rosji, Europy i Świata https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/08/uszkujnik-paradoksy-historii-tajna-historia-rosji-europy-i-swiata/
13.  Media przemilczają najgorszy holokaust w dziejach ludzkości. Żydowscy mordercy zabijają 66 mln w sowieckich gułagach.
14.  Przeżyjesz SZOK: 100 lat agresji żydowskiej na Polskę
15.  Jak Żydzi zdradzali Polskę w 1920 roku ?
16.  Bitwa Warszawska bez udziału żołnierzy pochodzenia żydowskiego – zapobiegliwość gen. Sosnkowskiego ocaliła Polaków przed klęską?
17.  Judeopolonia – Paradissus Judeaorum
18.  Wstrząsające kulisy pierwszych dni wojny w Polsce. Oto co wtedy robili Żydzi.
19.  GESTAPO – NKWD Spotkanie Na Szczycie w Zakopanem
20.  Seks, korupcja i hazard: o „bohaterach” getta którzy nie uczestniczyli w powstaniu
21.  To chazarskie żydostwo mordowało Polaków w Katyniu
22.  “Po pierwsze. W Katyniu nie zginął ani jeden Żyd z polskiego wojska….”
23.  Profesor Chodakiewicz: czy w Jedwabnem w 1941 r. była stacja benzynowa?
24.  Jak żydowscy pretorianie Hitlera zainicjowali Holocaust
25.  Prof. Hirszfeld mieszkaniec Getta Warszawskiego: „ Żydzi nienawidzą Polaków, a Niemcy są ich nieodwzajemnioną miłością …. itd.”
26.  ŻYDOWSKA POLICJA W SŁUŻBIE GESTAPO
27.  Żydzi mordowali Polaków we współpracy z Niemcami
28.  Stawianie histerii holokaustu z „głowy na nogi”, czyli jak „dzielnie” żydowscy żołnierze Hitlera, walczyli ze Słowianami, w tym Polakami i swoimi współbraćmi, w interesie Niemiec !
29.  1 sierpnia 1944 roku – syjonistyczna zbrodnia na Polakach
30.  Żydowskie obozy koncentracyjne
31.  Piramida i inne wyszukane tortury Salomona Morela. Komunistyczny zbrodniarz, który nigdy nie poniósł kary za sprawą… państwa Izrael.
32.  ŻYDOWSCY KACI NKWD
33.  ZAMORDOWALI I ZWIALI DO IZRAELA oprawcy, którzy zakatowali Gen Augusta Emila Fieldorfa „Nila”
34.  Dwa „pogromy”(Kielce, Jedwabne) – jedno kłamstwo wielokrotnie powtarzane
 1. Dlaczego Syjoniści rządzą Polską!
36.  Żydokomuna w Polsce po II wojnie światowej – według Kevina MacDonalda
37.  Jak konspirowano Syjonistów ? Zmiana nazwisk.
38.  Skąd się wzięły żydowskie nazwiska?
39.  Szokująca, brutalna prawda o hucpie w marcu 1968 r. i sprawcach terroryzmu na świecie.
40.  Prof. Żaryn o stosunku Episkopatu Polski do emigracji po marcu 68 roku 20.000 Żydów z PRL – „zbrodniarzy komunistycznych z lat stalinowskich” oraz ich rodzin.
41.  Żydzi wyjeżdżali dobrowolnie ! – prawda o Marcu 68′
42.  Żydzi znów chcą kasy od Polski. Wypędzeni w 1968 r. ze stanowisk w partii, bezpiece i rządzie domagają się odszkodowania!
43.  Współodpowiedzialność Żydów za Holokaust
44.  Religia Holocaustu a „polskie obozy śmierci”
45.  Historia powstania i upadek mitu o „holokauście”.
46.  Oficjalne źródła z Międzynarodowego Czerwonego Krzyża dowodzą, że „holokaust” był żydowskim oszustwem.
47.  Sąd Najwyższy Rosji powiedział żydowskiemu kłamstwu – nie, pomimo rezolucji ONZ w sprawie „Holocaustu”!
48.  Holokaust czy 99 procentowy mit?
49.  Dość kłamstw holokaustu
50.  Dlaczego „polski” rząd boi się PRAWDY o holokauście?
51.  Dlaczego żydzi boją się PRAWDY o holokauście?
52.  ANTYSEMITYZM i Holokaust… wg Żydów „To taki trik.”
53.  ELITY III RP – RODOWÓD cz.1 – WŁADYSŁAW GAUZA [Radzę czytelnikowi to zapamiętać, czytając te dokumenty!]
54.  RODOWÓD NADZWYCZAJNEJ KASTY
55.  My weźmiemy władzę a wy Polacy pójdziecie z torbami, czyli Michnik szczery po alkoholu
56.  Czy potomkowie wdrożycieli Komunizmu Wojennego ( 1944-1956) zamierzają przywrócić terror wobec Polaków z tamtego okresu ?
57.  TAJNA POLITYKA JAKUBA BERMANA JEST WSPÓŁCZEŚNIE JAWNIE REALIZOWANA
58.  RASIZM ANTYPOLONIZMU = Rewizjonizm, odwracanie ról i restytucje: kazus polsko – żydowski
59.  Przypominamy historię mienia żydowskiego w okupowanej przez Niemców Polsce
60.  WYPŁACONE PRZEZ POLSKĘ ODSZKODOWANIA ZA MIENIE POŻYDOWSKIE
61.  Żydowscy uzurpatorzy Wywiad z prof. Normanem Finkelsteinem
62.  Pamiętne słowa sprzed 22 lat, które dziś brzmią proroczo…
63.  ZERO ODSZKODOWAŃ ŻYDOM ! -Oszczerczy Pozew i Wyrok Sądu USA wydany 3 marca 2006 – Dlaczego Panowie Tusk, Komorowski, Bartoszewski, Bracia Kaczyńscy i Duda ukrywali fakt istnienia takiego wyroku przed Polakami ?
64.  PODWÓJNE STANDARDY SYJONISTÓW. Jeden dla “Ludu Wybranego”, drugi dla “Pogan”
65.  Izrael żąda od Polski zmiany ustawy o restytucji mienia
66.  To nawet nie skandal, to ZDRADA! Potajemnie zmieniana jest pod dyktando Izraela ustawa reprywatyzacyjna!
67.  Jak Kaczyńscy sojusz z Izraelem budowali
68.  ŻYDZI ŻĄDAJĄ OD POLSKI ZWROTU ZAMKU KRÓLEWSKIEGO NA WAWELU
69.  Ustawa 447 kto to robi i kto zyskuje ?
70.  Dwie zrealizowane umowy o odszkodowania za mienie bezspadkowe pomiędzy: Izraelem a RFN z 1952 r., i Izraelem a Polską z 1947 r.
71.  Czy Kaczyńscy nie wiedzieli, że Żydzi już dostali odszkodowanie za mienie bezspadkowe od Niemiec i… w ramach umów indemnizacyjnych od Polski ???????
72.  Po co Polsce Izrael ? Czy tych dwóch, którzy zamierzali ukraść Księżyc – ukradną Polskę?
73.  Czy rzetelna prawda historyczna jest antysemicka ?
74.  Judeopolonia – atak Żydów na Polskę?
75.  Żydzi i inne nacje: symbioza czy pasożytnictwo?
76.  Żydzi i Polacy – po prostu nie pasujemy do siebie
77.  Kilka faktów o naturze „naszych starszych braci w wierze”
78.  „Żydzi w Polsce przygotowują ekspansję i mogą ją zrealizować, gdyż Polacy to stado tępych baranów” pod kontrolą WSI, ABW i AW
79.  ANTYPOLONIZM JAKO FORMA RASIZMU I SZOWINIZMU
80.  Dlaczego Żydzi nie walczą z antypolonizmem ? W Izraelu jest znacznie więcej antypolonizmu niż w Polsce antysemityzmu
81.  Antypolonizm i antysemityzm – wolnoć, Tomku, w swoim domku
82.  –Transformacja ustrojowa w demokrację kolonialną
83.  Czy ŻYDOFASZYZM obejmie Polskę w swym „BOSKIM” UŚCISKU?
84.  Żydowski kapitalizm niszczył II RP – dzisiaj niszczy III RP
85.  ŻYDZI CHCĄ OD POLSKI MAJĄTKU NARODOWEGO
86.  Żydowskie koncerny przejmują polską wodę pitną
87.  Marek S. Program eliminacji Polaków
88.  PiS chce naprawdę oddać Polskę Żydom !
89.  Transformacja Polski w POLIN: 2 lata więzienia za krytykę żydowskich roszczeń?!
90.  Kiedy żydzi przyjdą ukraść twój dom, ten, w którym mieszkasz – Polskę…
91.  ODDALIŚCIE POLSKĘ ŻYDOM!
92.  Dekomunizacja czyli grabież majątku narodowego…
93.  MODUS OPERANDI, czyli jak schwytać sprawcę
94.  NIECHCIANI POLACY – przez post-solidarnościowych, syjonistycznych RASISTÓW, w elitach politycznych, intelektualnych i dyplomatycznych, u władzy kolejnych ekip III RP.
95. I JAK TU NIE BYĆ ANTYSEMITĄ ?
96.  Dlaczego Polska i Polacy byli i są cały czas niszczeni ?
97.  Judeocentrycy i masowe zbrodnie
98.  DLACZEGO ŻYDZI CHCĄ MIESZAĆ RASY (MULTIKULTURALIZM)
 1. Obiektywna analiza publicystyki politycznej Radia Maryja sprzed 5-12 lat.
 2. SATANISTYCZNY HOLOKAUST- 85% LUDNOŚCI z użyciem IZRAELSKIEJ BRONI 5G ! – Ewa Pawela

Comments

 1. czystesale says:

  Głowa czy ogon ?

  „Mamy w garści twoje wiadomości ”, twoją wiedzę, twoje myśli, twoje przekonania.

  „Finansowaliśmy obie strony każdej wojny od czasów Napoleona. ”, to jest najlepsza metoda, aby wygrać każdą wojnę i przy okazji dokonać podboju kolejnych krajów świata. Za klasyczny przypadek uważa się wojnę secesyjną, kiedy klan finansował z Paryża Południe, z Londynu Północ.

  W konsekwencji „Moja rodzina warta jest 500 bilionów dolarów ”, ocena nieco przesadzona, bowiem wartość CAŁEJ Ziemi jest szacowna na około 200 bilionów, 500 bilionów byłoby 2 i pół Ziemi. Nazwijmy rzecz po imieniu, tak naprawdę nikt nie wie, na ile bilionów ocenia się majątek klanu R, nawet Forbes nie odważa się na ocenę tego majątku, zadowalając się pomniejszym płazem jak Gates i Musk.

  O pomniejszym płazie można było znaleźć pogląd, że n.p. Andrew Carnegie (baron stali, ten od Carnegie Hall) co prawda w swym testamencie rozdysponował 20% swego majątku, ale pozostałe 80% przypadło klanowi Rotsz. Nie wykluczone, że ta formuła zaangażowania klanów R

  https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/slowni/#RuR

  jest częściej praktykowana także w takich niezwykłych karierach jak wspomniani Gates i Musk.

  Tym nie mniej mam trudność zaakceptować niektóre tezy w tekście, choć wiele faktów jest sprawdzalnych i jest rzeczą dość oczywistą, że judaizm, powstał na długo przed ósmym wiekiem naszej ery, nie jest żadną religią a ideologią przestępstwa i zbrodni, masowy mord (patrz Purim) należy do podstawowego rytuału wyznawców tej ideologii. Zresztą na podobny temat już komentowano

  https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2022/02/zydowska-supremacja-trzeba-ja-nazwac-po-imieniu/comment-page-1/#comment-12709

  Nie ulega kwestii, że żydostwo należy wiązać z przestępczością, zresztą lichwa, duch święty ich ideologii, jest formą grabieży, przy czym jej wysokość zawsze uzależniają od stopnia potrzeby, wymuszając tym wyższą lichwę im potrzeba czy zagrożenie wyższą jest, to klasyczna metoda szantażu.

  Nie bez racji uznało żydostwo pieniądz za główne medium władzy absolutnej, stąd przejęcie władzy nad dolarem w 1913 było de facto zamachem stanu, który mało kto dostrzegł, po którym Amerykanie stali się niewolnikami.

  Nad rozwiązaniem zastanawiali się niektórzy, nazistom podpowiedziała głowa, zacznijcie od ogona i zaczęli, ze znanym skutkiem, Jak wiadomo ogon się dawno zregenerował i wali na wszystkie strony, jak mu głowa każe. Skojarzenie tej struktury z mafią, mafia jest pojęciem dość młodym, nie jest błędem, choć chodzi raczej o tysiącletnią organizację zbrodni, która przez tysiąclecia wypracowała niezliczone metody rabunku i walki:

  https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/wybrane-tek/

  Za poprawność informacji zamieszczonych w linkach nie gwarantuje, należy je traktować jedynie jako pewną inspirację dla własnej oceny stanu rzeczy.

Wypowiedz się