Judeocentrycy i masowe zbrodnie

nwo 13

Ważne i dobrze udokumentowane opracowanie Piotra Beina sprzed kilku lat, o siłach sterujących procesami wojny z ludzkością w formach: konwencjonalnej i niekonwencjonalnej ( „kolorowe rewolucje”:  „solidarnościowa” „pomarańczowa”, „turkusowa”, „aksamitna” itd, i inne wojny asymetryczne), na przykładzie krajów byłej Jugosławii. Znajomość opisanych mechanizmów i sterujących nimi sił jest dlatego tak ważna, ponieważ pozwala wyjaśnić to co dzieje się obecnie na Ukrainie, a także w Polsce i powiązań tych wydarzeń.

Praca ta daje także lepsze zrozumienie wydarzeń na Bliskim Wschodzie ( Liban, Irak, Afganistan, Syria, Jemen) w  Afryce ( Libia, Egipt, Tunezja, Sudan, Zair, Ruanda), exodusu uchodźców do Europy, znaczenia pomocy militarnej Rosji w Syrii jako „punktu zwrotnego” oraz ostatnich wydarzeń w Turcji, które najprawdopodobniej przyśpieszą zmianę orientacji tego kraju:  z prozachodniej – na prowschodnią.

Wnikliwa analiza i uświadomienie dalszych kierunków tych działań, w pierwszej kolejności skierowanych przeciwko Rosji, a następnie innym krajom BRICS,  pozwala uwolnić się od metodologii fałszywego oprogramowania nałożonego przez rządzących i globalne media, przy pomocy edukacji, nauki, a także religii.

Uzupełniającą lekturą dla lepszego zrozumienia tych procesów od strony ekonomiczno-gospodarczej jest książka prof. Artura Śliwińskiego pt. „EKONOMIA SIECI. Jak globalne sieci opętały świat”.

Potwierdzeniem wydarzeń w krajach byłej Jugosławii jest wyznanie byłego agenta CIA dostępne na linku: https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/06/wyznanie-agenta-cia-dostalismy-miliony-na-rozbicie-jugoslawii/

Podsumowaniem i rozwinięciem  analizy materiałów: poniższego i załączonych, przez  ludzi dociekliwych i mających odwagę myśleć samodzielnie, jest załączony powyżej  schemat ( chociaż niepełny) struktury piramidy globalnej władzy.

Materiał publikujemy w 71 rocznice ludobójstwa atomowego – zrzucenia przez Kompleks Władzy Judeocentrycznej (KWJ) bomby atomowej na japońskie miasto Hiroszima, w której zginęło bezpośrednio od eksplozji 70 800 osób, a łącznie z chorobami popromiennymi – ok. 200 tysięcy Japończyków. Składamy podziękowania dla Autora – Piotra Beina, który sporządził to opracowanie dla Uniwersytetu Miasta Hiroszima. ( Wytłuszczenia w poniższym tekście pochodzą od redakcji KIP).

Redakcja KIP

 

Judeocentrycy i masowe zbrodnie

 

Piotr Bein. Wersja autoryzowana przez autora. Tłumaczyli Ola Gordon i Piotr Bein, korekta Dorota i Piotr Bein. Praca dla Międzynarodowych badań porównawczych nad ludobójstwem (International Comparative Genocide Research) – Uniwersytet Miasta Hiroszima, 2009.

Orginał referatu w jęz. angielskim, uaktualnienia do czasu publikacji książkowej ok. 2012 r.

…………………………

Prawa autorskie i Copyright Piotr Bein 2010

Dozwolone reprodukcje wstępu i wniosków we wszelkiej formie przekazu, z podaniem autora i źródła http. Żadnego innego fragmentu ani całości nie wolno kopiować, reprodukować ani przesyłać czy w jakikolwiek inny sposób użyć w celach komercyjnych. Zainteresowane wydawnictwa i blogi mogą zlinkować do artykułu w całości.

Wykorzystanie do edukacji indywidualnej dozwolone we wszelkich formach, z podaniem autora i źródła całego artykułu.

………………………..

Wstęp

Część 1: Władza i ideologia

Podbój i prewencja

Tajna władza

Kulty mesjańskie

Władza, rasizm i proroctwa rabiniczne

Ofiary i kozły ofiarne

Geopolityka tajnych grup

Wybrańcy Boga i ludobójstwo

Część 2: Kompleks Władzy Judeocentrycznej

Neokoni i chrześcijańscy syjoniści

Marszruta Nowego Porządku Świata

Wykorzystać islamizm

Powiązania USA-Izrael-Turcja

Oportunistyczna nienawiść

Interwencjonizm

Część 3: Marionetki

Cele globalne?

Koń trojański islamizmu

Wspieraj dżihad, propaguj anty-islamizm

Podstęp KWJ

Ustępstwa?

Unia Europejska

Niemcy

Francuskie połączenie

KWJ – ochoczy kat

Watykan

Wnioski

…………………………………..

Słowa kluczowe

Bolszewizm, czystka etniczna, donmeh, frankiści, Grupa Bilderberg, interwencjonizm, judaizm, Kompleks Władzy Judeocentrycznej (KWJ), Jugosławia, komunizm, ludobójstwo, lubawiczerowie, ludobójstwo Ormian, mesjanizm, neokonserwatyści (neokoni), Nowy Porządek Świata (NWO), Palestyna, Projekt dla Nowego Amerykańskiego Wieku (PNAC), Rotszyldowie, szukanie kozła ofiarnego, tajne stowarzyszenia, terroryzm, Turcja, Wojna Globalna z Terroryzmem (GWOT), wojna informacyjna, zagłada inteligencji, zagłada płci

…………………………………

Definicje

Antysemityzm: dogmatyczne uprzedzenie wobec Żydów.

Antysyjonizm: opozycja do syjonizmu na wielu płaszczyznach – od judaistycznej religijnej, po nieżydowską świecka opozycję, przeciw brutalnemu kolonizowaniu Palestyny i ludobójstwom (niniejsza praca).

Donmeh: krypto-Żydzi nawróceni na islam na Bliskim Wschodzie, zwolennicy XVII-wiecznego otomańskiego żydowskiego mesjasza Sabataja Cwi.

Frankista: zwolennik XVIII-wiecznego radykalnego żydowskiego przywódcy religijnego Jakuba Franka, który twierdził, że jest reinkarnacją samozwańczego mesjasza Sabataja Cwi oraz Króla Dawida.

Holokaust (niniejsza praca): ludobójstwo z czasu II wojny światowej na ponad 20 grupach etnicznych, z czego Słowianie byli najliczniejszą.

Judeocentryzm: służenie wąskim, często stronniczym i skrajnie proizraelskim, projudaistycznym i/lub prosyjonistycznym interesom, bez względu na prawa innych; także popierane przez nieżydowskich syjonistów chrześcijańskich i innych.

Masoński: odnoszący się do międzynarodowej sekretnej hierarchii wolnomularskiej.

Mesjanizm (w niniejszej pracy): wiara w zapowiadanego przez hebrajską Biblię wybawiciela narodu żydowskiego.

Neokonserwatyści (neokoni): polityczna orientacja judeocentrycznych polityków i służb publicznych w USA, stawia Izrael na pierwszym miejscu.

Szoa: zagłada Żydów podczas II wojny światowej.

Syjonizm: ruch, którego celem (pierwotnie) było ponowne ustanowienie i (obecnie) rozwój i obrona żydowskiego państwa w Palestynie lub na innym terenie.

Kompleks Władzy Judeocentrycznej (judeocentrycy, kompleks jot): globalna sieć potężnych jednostek i organizacji, które orędują, wspierają i realizują radykalną politykę, stawiającą Izrael, syjonizm i judaizm na pierwszym miejscu; KWJ włącza syjonistów chrześcijańskich i umiarkowanych Żydów

……………………..

Uwagi

Umowny zapis dat: x, y, z, gdzie x = dzień, y = miesiąc, z = rok. Np.: 24.3.1999 = 24 marzec, 1999.

Odnośnik na końcu akapitu odnosi się do całego akapitu, chyba że odnośniki już w nim występują.

…………………….

Skróty

11 IX         ataki w USA 11 IX 2001 roku

BiH           Bośnia i Hercegowina

DIA           Agencja Wywiadu Wojskowego USA

D&FA       Defense & Foreign Affairs Strategic Policy (publikacja Strategiczna polityka obrony i spraw zagranicznych)

DPG          Defense Planning Guidance (raport PNAC pt. Wytyczne planowania obronnego)

BJRM       Była Jugosłowiańska Republika Macedonii

GWOT      Globalna Wojna z Terrorem (ang. Globar War on Terror)

MTKJ        Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii (ang. International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia)

KWJ          Kompleks Władzy Judeocentrycznej (kompleks jot)

KFOR       Międzynarodowe siły okupacyjne w Kosowie pod dowództwem NATO

WAK         Wyzwoleńcza Armia Kosowa

NAU         North American Union (Unia Północno-Amerykańska)

NGO         organizacja pozarządowa

NYT           New York Times (dziennik)

NWO         Nowy Porządek Świata (ang. New World Order)

OKI           Organizacja Konferencji Islamskich (ang. Organization for the Islamic Conference)

OBWE      Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie

PNAC       Projekt dla Nowego Amerykańskiego Wieku (Project for a New American Century)

PR             Public Relations

SFOR        Siły Stabilizujące ONZ-NATO w Bośni-Hercegowinie

UNMIK    Misja ONZ w Kosowie

RB ONZ   Rada  Bezpieczeństwa ONZ

BMZ          broń masowej zagłady

………………………………………………….

Wstęp

XX wiek widział rosnącą liczbę cywilnych ofiar masowych zbrodni: ludobójstwo Ormian 1915 r., bolszewickie ludobójstwo rosyjskich prawosławnych i innych, dwie wojny światowe, holokaust dziesiątek milionów Słowian, milionów Żydów i innych w II wojnie światowej, po zakończeniu II wojny światowej prześladowania patriotów w komunistycznej Europie Wschodniej oraz w europejskich koloniach, ludobójstwo Palestyńczyków. Po zniszczeniu Iraku i Afganistanu, obecnie GWOT może przekształcić się w wojnę jądrową. Praca niniejsza przedstawia wspólny wątek władzy odpowiedzialnej za masową przemoc i terror, których zrozumienie jest kluczem do prewencji. Praca opiera się na zbyt mało znanej sprawie Bałkanów, jako kazusie ilustrującym. Władzę nad innymi uzyskuje się poprzez wojny zbrojne i informacyjne, instrumenty ideologiczne (infiltracja polityczna i religijna, transformacja tradycyjnych wartości, konwersja  religijna), zniewolenie gospodarcze, kontrolę finansową (jesienią 2008 r. “ratowanie” kryzysu bankowego), wybiórczą sprawiedliwość, oraz prokreację w celu przewyższenia “przeciwnika” liczebnością. Towarzysząca praca analizuje instrumenty i lokalne animozje oraz główne podmioty w sprawie Bałkanów, [1] a praca niniejsza – bada ideologię podboju (Część 1), definiuje odpowiedzialne za niego siły (Część 2) i współdziałanie z podmiotami zewnętrznymi (Część 3).

Część 1: Władza i ideologia

Udane interwencje wymagają “słuszności po stronie interweniującego” i “głębokiej troski o bezpieczeństwo ludzi, a nie tylko o bezpieczeństwo państwa.” [2] W ostatnich interwencjach brakowało obydwu. Oficjalne instytucje, media i organizacje pozarządowe używały absurdalnych wyjaśnień. Są to upolitycznione i zdegenerowane procesy usprawiedliwiania sprawców. Uczestnicy tych działań kompromitują się, lecz są bezkarni. Obok ludzi mediów, kluczowe znaczenie w propagandzie mają naukowcy, uniwersytety i think-tanki. Po publikacji, ogromna masa krytyczna “naukowo” przepakowanej propagandy ucisza krytyków. Tendencyjni badacze uwiarygadniają sprawców masowych zbrodni, których niby chcą ujawnić, udaremniając badania i prewencję. Analitycy raczej koncentrują się na narzędziach interwencjonizmu lub grupach docelowych, zamiast dostrzec długoterminowe znaczenie sił napędzających konflikty. Proces ten jest zbyt powolny, by można było określić, ujawnić i powstrzymać “mega-sprawcę”. Zastraszanie i kontrola utrudniają ujawnienie kontrolerów.

Podbój i prewencja

Z biegiem czasu, zantagonizowane grupy etniczne uczą się żyć ze sobą. [3] Podczas krwawych konfliktów ponawiają się jednak animozje etniczne i religijne. Czy jest to omylna ludzka natura i krótka pamięć, czy też siły wyższe? Shibutani [4] wyjaśnia indywidualny udział w strukturach ludobójczych i opowiadanie się za  demonizacją i masową przemocą – oba zjawiska uwarunkowane masową dezinformacją. Indywidualne zachowanie zależy od reakcji grupy, dla której dana osoba działa. Grupowe myślenie wyjaśnia zachowanie przywódców cywilnych i wojskowych odpowiedzialnych za masowe zbrodnie: przywódcy są opanowani samousprawiedliwiającą logiką, która tworzy złudną moralność, wymaga konformizmu, akceptuje strategie wysokiego ryzyka i demonizuje wrogów i dysydentów. Myślenie plemienne czy cywilizacyjne uzupełnia argument Shibutani.

Przetrwanie grupy w czasie wojny i masowej przemocy zależy od istnienia i integralności jej “mózgu”, tj. liderów i inteligencji – jej bazy materialnej i duchowej. Ludobójstwo najpierw namierza tę bazę i należące do grupy ziemie i nieruchomości oraz aktywa ekonomiczne, religijne, kulturalne i historyczne. Ten aspekt wyznacza względną skuteczność masowej przemocy. Rosjanie stracili znaczną część swojej  inteligencji z rąk bolszewików, Ormianie z rąk “Młodych Turków” potajemnie sterowanych przez donmeh, Polacy [5] i Serbowie – z rąk hitlerowskich i sowieckich w II wojnie światowej i w powojennej komunistycznej zagładzie patriotycznego przywództwa i inteligencji. Oskarżanie przywódców Serbów bośniackich podczas wojny w Bośni służyło podobnemu celowi, by wyeliminować ich z negocjacji.

“Konflikt etniczny” usuwa rywala ze spornego terytorium. To określenie jest uzasadnieniem agresora, ale u jego podstawy leży postawa wyższości, dążąca w procesie podboju do zjednania frakcji umiarkowanych i neutralnych. Ekstremiści wykorzystują religię do siania nienawiści i przemocy wobec “wroga” lub opozycji. Zewnętrzni i lokalni aktorzy pielęgnują radykalizm, irredentyzm i ekstremizm jako zastępczą opozycję. Wojny bałkańskie  przetestowały tę strategię dla US-NATO przed rozszerzeniem agresji w Azji. Rozbiór Jugosławii sprawdził amerykańską strategię dzielenia i podbijania [6] przewidzianą dla Rosji, [7] Azji oraz całego świata.

Zachodni interwencjonizm pozoruje przyczyny bezpieczeństwa narodowego lub grupowego, demokrację i prawa człowieka (“nasze wartości”), a agresja wewnętrzna wyraża się dominacją bazowej ideologii (“jeśli nie jesteś z nami, jesteś przeciwko nam”), represją wobec przeciwników politycznych, ograniczeniem swobód obywatelskich oraz kłamstwami i oszustwem. Przed rozpoczęciem masowej przemocy “oni” są oddzielani od ludzkości, a ich walka o prawa nazywana jest “etniczną”, “faszystowską”, “ekstremistyczną”. Jedynym rozwiązaniem oferowanym na Bałkanach było wyeliminowanie rywali poprzez zdefiniowanie niższości Serbów. W GWOT, niepożądanymi są “islamiści”.

Podręczniki NATO i Pentagonu wymieniają “instrumenty władzy”: walkę zbrojną, dyplomację, sankcje ekonomiczne i działania specjalne (tajne akcje i wojna informacyjna). [8] Podbój stosuje też “broń prawną” w postaci trybunałów jak MTKJ, które utrudniają rozwiązywanie konfliktów i legitymizują wojny (“zadowalające rozwiązanie”), zapewniając, że ““okropności wojny” nie są argumentem przeciwko samej wojnie”. [9] Analiza przebiegu wojny informacyjnej mogłaby zidentyfikować głównych aktorów oraz cele i metody przemocy. Analiza prewencyjna wykorzystałaby znajomość polityki władzy, stosunków między grupami i konfliktów – czynników często analizowanych przez wywiad zagrożonej grupy. Niektóre publikacje obrony i wywiadu dokładnie przedstawiają wydarzenia, podczas gdy winowajcy oszukują i dezinformują. Przymusowe konwersje Serbów w Chorwacji na katolicyzm, podobnie jak w II wojnie światowej, pozostają chyba jedyną dotąd utajnioną bronią w konflikcie bałkańskim.

Dziesiątki dziennikarzy i dyplomatów dostarczają obiektywnych informacji z “niewłaściwej strony”, poprzez analizy i publikacje na czasie. Wyzwaniem dla niezależnych przewidywaczy masowej przemocy jest odrzucenie demonizacji, dehumanizacji i kłamstw. Znaczenie wojny informacyjnej wypłynęło, gdy bombardowanie studia telewizyjnego RTS Belgrad zabiło 16 i raniło 130 pracowników za to, że  “wypełniali fale radiowe nienawiścią i kłamstwem”; RTS byłoby do zaakceptowania, gdyby Miloszewić zapewnił “tyle samo czasu na wiadomości zachodnie”, “bez cenzury”. [10] Pod presją NATO, serbski rząd marionetkowy oskarżył dyrektora RTS, Dragoljuba Milanowicia, o zlekceważenie ostrzeżenia o nalotach. Milanowić uniknął śmierci spóźniając się na wywiad, zorganizowany w studiu belgradzkim przez CNN z USA. Programy RTS pokazywały ofiary cywilne, tj. działania niepożądane dla bombardujących. W rzeczywistości Serbowie oglądali BBC i Sky News i brali ostrzeżenia przed nalotami z CNN, podczas gdy Zachód ograniczył dostęp do mediów opozycyjnych.

Tajna władza

Szereg tajnych elitarnych klubów władzy [11] wychodzi na wierzch [12]; opinie są co do tego, który jest najważniejszy. Grupa Bilderberg wydaje się wpływać na światową władzę najskuteczniej. Grupę zainicjował polski Żyd, emigrant, mason i syjonista, Józef Retinger. [13] Był czołowym zwolennikiem Rady Europy, która obecnie posiada władzę nad członkami UE. Spotkania Grupy Bilderberg rutynowo odmawiają udzielania informacji, [14] mimo że dwóch reporterów z Economist bywa tam co roku. Podobna zasada niepodawania źródła utrudnia raportowanie z posiedzeń Rady Stosunków Międzynarodowych (CFR), gdzie obecni są szefowie mediów, prezenterzy wiadomości i wpływowi reporterzy. Tajne spotkania Bilderberg, strzeżone przez służby ochrony rządu, zapraszają mężów stanu, monarchów, biznesmenów, bankierów, naukowców i media. Szefowie czołowych światowych korporacji spotykają się z politykami, aby zastanowić się nad polityką, podobno prywatnie. Zachodnie konstytucje zakazują politykom udziału w tajnych spotkaniach w sprawach państwowych i globalnych. Konstytucje demokratycznych monarchii Europy Zachodniej zakazują mężom stanu takiego angażowania się, jednak niektórzy z nich są aktywnymi członkami Grupy Bilderberg. Po wycieku protokołu ze spotkania w 1999, Europejscy Zieloni i Parlament potępili udział komisarza UE w spotkaniu Grupy Bilderberg. [15]

Niektórzy obserwatorzy twierdzą, że na czele tajnego rządu światowego stoją Rotszyldowie. Oni określają porządek dzienny posiedzeń Grupy Bilderberga i decydują, kto ma być zaproszony. David Rockefeller pośredniczy w ustalaniu programu spotkań, a Henry Kissinger może też być bezpośrednim mediatorem. Spotkania prawdopodobnie piorą mózgi wszystkim uczestnikom (30-osobowy komitet sterujący i ok. 90 zaproszonych gości wybranych ze względu na ich wiedzę, pozycję i doświadczenia). Następnie komitet sterujący zbiera się prywatnie, by podejmować decyzje. Liczni członkowie Bilderberga lub zaproszeni  są członkami Komisji Trójstronnej, CFR i Królewskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (Royal Institute of International Affairs, W. Brytania). Wraz z Grupą Bilderberg, te na pozór państwowe organy odgrywają kluczową rolę w kierowaniu polityką, formowaniem konsensusu elit i badaniem prawdopodobnej opozycji. Grupa Bilderberg nie jest światowym super-rządem, ale “częścią coraz gęstszego systemu międzynarodowego zarządzania”, który omija proces demokratyczny poprzez międzyrządowe porozumienia wykonawcze. [16]

Oskarżenia pod adresem Grupy Bilderberg są odrzucane jako teorie spiskowe – to jest “prywatny klub dyskusyjny”. Wśród krytyków były główne media. W 1977 r. Times napisał o spotkaniu Grupy: “klika najbogatszych, gospodarczo i politycznie najsilniejszych i najbardziej wpływowych osób Zachodu spotyka się w tajemnicy, aby zaplanować wydarzenia, które później po prostu występują przez przypadek”. Felietonista Financial Times, Lombard zauważył: “Jeśli Grupa Bilderberg nie jest jakiegoś rodzaju spiskiem, to działa jako wyjątkowo dobra jej imitacja”. [17] Brytyjski ekonomista i były delegat Grupy, Will Huston, porównał jej spotkanie z corocznym Światowym Forum Ekonomicznym: “ustalony konsensus jest podstawą, na której tworzona jest polityka światowa”. [18] Krytycy oskarżają, że Grupa uważa się za ponad-rządową, manipuluje finansami globalnymi, określa stopy procentowe, wybiera polityków na władców, wskazuje tych, których chce usunąć od władzy i decyduje, które państwa mają prowadzić wojnę z innymi. [19]

W 1974 r. Kongres USA poinformował, że Chase Manhattan Bank, jeden z 300 akcjonariuszy Rezerwy Federalnej, [20] miał co najmniej 5 % akcji w 28 firmach radiowych i telewizyjnych, zaledwie 5 % znaczącego wpływu na media. Jeżeli media nie zgadzają się z nimi, bankierzy żądają spłat pożyczki. Sprzeciwianie się im może wpłynąć na karierę zawodową. [21] Doradca finansowy i międzynarodowy dziennikarz Joan Veon [22] stwierdziła, że media nie podają “uzgodnień dotyczących globalnej  gospodarki, ani światowej infrastruktury środowiskowej, militarnej i politycznej”. Na spotkaniu Grupy w 1991 r. David Rockefeller podziękował Washington Post, New York Times, Time i “innym wielkim publikacjom” za promowanie NWO i osłabianie państwowości:

“Dla nas byłoby niemożliwe opracowanie planu dla świata, gdybyśmy na przestrzeni lat byli narażani na ujawnianie naszych działań. Ale świat jest teraz bardziej wyrafinowany i przygotowany do marszu w kierunku rządu światowego. Ponadnarodowa suwerenność elit intelektualnych i światowych bankierów jest z pewnością lepsza od narodowego samostanowienia,   praktykowanego w minionych stuleciach”. [23]

Spotkanie Bilderberg w 1999 r. oceniło kampanię NATO w Kosowie (“gigantyczny sukces”, “przedmiot szerokiego zrozumienia w oczach opinii publicznej”) i uważało za stosowne, aby zająć się  Husajnem i Miloszewiciem w celu zniechęcenia innych. Kissinger powiedział, że NATO było w niebezpieczeństwie zastąpienia starych imperiów szeregiem stałych protektorów. Krytycy uważali, że kilka fragmentów na temat Kosowa, z adnotacją “nie wolno cytować”, zatwierdzało interwencję Rosji w Czeczenii. Jugosłowiańskie gazety Polityka i Vojska twierdziły, że o interwencjach  NATO zadecydowała Grupa Bilderberg. [24]

Przywództwo Rotszyldów w Grupie Bilderberg wyjaśniałoby ulokowanie przy władzy Busha, by doprowadzić USA do GWOT i kraj do długu, by obwinić nie-żydowski rząd za szkody, które skrajni Żydzi  “wywołują celowo Amerykanom i nie-Żydom Bliskiego Wschodu”; żydowskie elity odciążają się od winy i doprowadzą nie-żydowskie rządy do wzajemnych wojen, wspierając dążenia do zastąpienia ich “żydowskimi rządami na całym świecie” po “takim zmęczeniu nie-żydowskich narodów wojną, że będą chętnie rezygnować z suwerenności na rzecz światowego rządu żydowskiego”, a “to doprowadzi do takich obozów zagłady, jakich świat jeszcze nie widział.” [25]

Kulty mesjańskie i bankierzy

Niektóre kulty najpotężniejszych na świecie osób czczą Boga poprzez nasienie Króla Dawida przekazywane przez wcielenie Mesjasza. Niektórzy judeocentrycy wierzą, że dusza Boga mieszka w dynastii Rotszyldów, czyniąc jednego z nich królem żydowskim. Radykalni żydowscy konwertyci na islam w Turcji, donmeh pochodzą od XVIII-wiecznego kultu Baruchyah Russo, który podobno miał duszę boga XVII-wiecznego fałszywego mesjasza Sabataja Cwi. Przodkowie Cwi narazili na wstyd obalonego przez donmeh sułtana. Z tych kultów wywodzą się chasydzcy żydzi. Polski Żyd, Jakub Frank, ogłosił się następcą samego Sabataja i dołączył do donmeh. Frank walczył z rabinami, którzy wierzyli, że Żydom nie wolno przyspieszać przybycia Mesjasza ani emigrować do Palestyny. Zwolennicy Franka, frankiści mają przekonania podobne do iluminatów, bolszewików i komunistów, których liderami byli w nieproporcjonalnej większości Żydzi. Potężni frankistowscy Żydzi uważają, że ich wcielony król przywróci biblijny Izrael i zniszczy nie-Żydów i ich religie. Całkowite zło i cierpienia, łącznie z antysemityzmem, przyspieszą “zbawienie”. [26] Młodoturcy mieli zażyłe relacje z donmeh, podobnie jak hitlerowcy z frankistami: żydowski węgierski patron Hitlera, Mojżesz Pinkeles (Ignacy Trebitsch-Lincoln) i Adam Alfred Rudolf Glauer (Rudolf Glandeck Freiherr von  Sebottendorf) pomogli Hitlerowi dojść do władzy.

Dla frankistów, Mesjasz musiał być krypto-żydowskim dręczycielem innych Żydów. [27] Wielu najważniejszych hitlerowców było żydowskimi syjonistami, [28] wspomaganymi przez żydowskich bankierów, którzy również finansowali bolszewików, [29] większość których była skrajnymi Żydami. [30] Międzynarodowe elity syjonistyczne współpracowały z hitlerowcami [31] oraz współdziałały w zmowie eksterminacji Żydów niechcianych w Palestynie. [32]

Jakub Frank oddawał żonę i córkę na przysługi seksualne, by zdobyć konwertytów i wpływy. Aby uzyskać korzyści polityczne, oskarżył Żydów o rytualne składanie ofiar z ludzi i zaapelował do przywódców muzułmańskich i chrześcijańskich. Frankiści skorumpowali nie-Żydów przywódcami komunistycznymi, masońskimi i iluminackimi, którzy wszczepili mitologie Franka w rząd, szkolnictwo i prasę, oraz wdrożyli je. “Ostatecznym celem Franka było zniszczenie życia na Ziemi, a środki do tego celu dziś istnieją. Naziści i komuniści, ci ostatni pod krypto-żydowskim przywództwem, wyrządzili ludzkości straszliwe szkody. Żydzi frankiści mają do wykonania jeszcze gorsze zło”. Frankiści nieustannie dostarczają rewolucjonistów, od marksistów do współczesnych syjonistów. Podważają religie i społeczeństwa chrześcijańskie i muzułmańskie, ściśle przestrzegając nakazu milczenia o ich dążeniu do zniesienia wszelkich praw. [33]

Rotszyldowie planowali kupić Palestynę od  tureckich sułtanów, którzy nią rządzili. W tym celu zadłużyli sułtanów. Kiedy to się nie udało, żeby rządzić światem, chcieli zdobyć Palestynę poprzez upadek imperium tureckiego i “konflikt między narodami o posiadanie Palestyny i opanowanie Wschodu i świata”, tj. “ogólną walkę Azji, Europy i Afryki o Jerozolimę”. [34] Spisek unikał chrześcijańskiego i muzułmańskiego odwetu za rotszyldowski zakup Ziemi Świętej. Zmęczywszy świat wojnami i  przejmując Palestynę, judeocentrycy mogli pokazać się jako zwolennicy wiecznego pokoju. “Formułę Rotszyldów” widać też w destrukcyjnej polityce Rezerwy Federalnej, [35] dominującej w USA  władzy finansowej, która jest “w całości własnością prywatną, chociaż chce uchodzić za instytucję rządową. Ma prawo drukować i wydawać pieniądz – tradycyjne prerogatywy monarchów. Utworzono ją dla finansowania wojen. Funkcjonuje jako monopolista pieniądza, posiadając całkowitą władzę nad wszystkimi pieniędzmi i kredytem.” [36]

Bankier Mayer Amszel Rotszyld rzekomo chciał (1770 r.) [37]  unowocześnić kult Lucyfera (iluminati, “Oświeceni”) ku dominacji nad światem i narzucić go “pozostałością po ludzkości” po zaaranżowaniu kataklizmu. [38] Przedstawił (1773 r.) plan “skłonienia Gojów do wzajemnego wyniszczenia się tak, że zostanie tylko proletariat, garstka milionerów oddanych naszej sprawie i wystarczająca liczba policjantów i żołnierzy do ochrony naszych interesów. Nazwijmy to Nowym Porządkiem. Powołajmy wtedy Dyktatora”. [39] W realizacji szatańskiego planu rzekomo zinfiltrowano masonów pod pozorem “pokoju na ziemi” ,  który miał zniszczyć wszystkie istniejące rządy i religie  poprzez “podział mas na przeciwstawne obozy, w coraz większej liczbie”; ludzie “walczyliby i osłabiali się, stopniowo niszczyli rządy i instytucje religijne”. [40] Domniemany plan wymienił narzędzia: masonerię, terror, media, demoralizację i manipulacje gospodarczo-polityczne.

Książka Carra, źródło domniemanego planu NWO, z kolei nie podaje źródła. Jednak inni autorzy  wnioskują podobnie: Bjerknes o judeocentrycznej przyczynie głównych wstrząsów, Sutton o wsparciu hitlerowców i bolszewików przez żydowskich bankierów, David Irving o manipulacjach przez żydowskich bankierów Churchillem, by grał w II wojnie światowej wg planu, [40a] Makow o iluminatach, [40b] czy Pinay o masonerii. [40c] G.E. Griffin i Mullins odnotowują siły rotszyldowskie w historii USA; do tego Des Griffin ujawnia władzę bankierskiej enklawy City of London nad polityką brytyjską. Tak więc jest prawdopodobne, że iluminaci stali się narzędziem Rotszyldów w tworzeniu Jednego Rządu Światowego i to właśnie oni podżegają do największych wojen i rewolucji od tego czasu. Wykład (1969) [40d] też zgadza się z domniemanym planem. Co najmniej od 1990 r. przemowy niektórych osobistości i elitarne konferencje otwarcie wymieniają NWO. [40e] Geostrateg USA, Robert Strausz-Hupe wytyczył drogę do NWO po II wojnie światowej. [40f]

Liczne wydarzenia wskazują na stopniową realizację planu NWO: denacjonalizacja w UE i plany następnych unii kontynentalnych, “wojna z terrorem” przeciw światu arabskiemu i wolnościom obywatelskim na Zachodzie; “kryzysy” finansowe i gospodarcze, “pandemia” AH1N1 w 2009 r.; zatuszowanie katastrofy atomowej Fukuszima (większej niż Czarnobyl). Powstaje Rząd Światowy, a stoi za tym władcza tajna grupa, rozporządzając mediami, polityką, religiami, finansami i instytucjami takimi jak ONZ, Światowa Organizacja Zdrowia, Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, trybunały sprawiedliwości i organizacje pozarządowe. Film Thrive [40g] Fostera Gamble’a na http://www.thrivemovement.com wyjaśnia, jak elity manipulują pieniądzem, zaopatrzeniem w energię, żywność i wodę, techniką, zdrowiem i farmaceutykami, jak indoktrynują masy i kontrolują ruchy dysydenckie. Wydaje się, że tylko jeden aspekt podlega debacie wśród “teoretyków spiskowych” NWO: czy Rotszyldowie (być może z innymi bankierami i klanami) zarządzają iluminatami, czy na odwrót.  Talmudyczny rabinat terroru też może być u steru.

Władza, rasizm i proroctwa rabiniczne

Powołując się na babiloński Talmud, jedna z największych na świecie grup ortodoksyjnych Żydów, chasydzcy lubawiczerowie wymieniają “grzechy Jezusa Nazarejczyka” i czekają na wskrzeszenie Menachema Mendela Schneersona (ich Mosziach, czyli mesjasz, zwany “Rebe”). [41] Niemiecki historyk Wolfgang Eggert uważa lubawiczerów za węzeł tajemnej potęgi światowej w spisku kabalistycznym, od syjonistów po iluminatów:

“Możemy rozpocząć w dowolnym punkcie historii (nawet od rewolucji amerykańskiej lub dalej wstecz od Olivera Cromwella) […] twórcą (lub korzystającym z) tego wszystkiego jest judaizm kabalistyczny. Wszystko służy ich planowi, realizacji biblijnych proroctw.” [42]

W przeciwieństwie do innych chasydów, “przymuszanie ręki Boga” nie jest przestępstwem dla lubawiczerów, a podstawową wartością ich kultu jest rasizm. W 1797 r. rabin Szneur Zalman z Lijadów (teraz na Białorusi) założył prekursorów lubawiczerów, chasydzkich chabadów. On zradykalizował średniowieczne idee żydowskie, które określały żydoskość rasowo, a nie religijnie. Zalman wierzył, że tylko żydowskie dusze są boskie. Dla chasydów również ciała nie-Żydów są gorsze. Chabadzi nie porzucili rasizmu Zalmana. [43] Dla Schneersona, (przykładu braterstwa i współczucia wg prezydentów USA przyjaznych lubawiczerom), “ciało Żyda jest zupełnie odmiennej jakości niż ciało [członków] wszelkich innych narodów świata” i wszystko “istnieje tylko dla Żydów.” [44]  Rabin lubawiczerów, Naftali Estulin powiedział: “Świat czeka na nas, aby wypełnić naszą rolę w przygotowaniu świata, aby powitać Mosziacha”. [45]

Również bez wymaganego w judaizmie ortodoksyjnym przyjścia Mosziacha, rabin Kook uzasadnił powrót Żydów do Palestyny, syjonistyczną drogą do rabinicznego zbawienia, które zniszczy wszystkich z wyjątkiem syjonistów. [46]  Po raz pierwszy w Palestynie, jesziwa Kooka stworzyła ultra-rasistowski ruch osadników, finansowanych i wspieranych przez lubawiczerów. Kook zachęcał swoich studentów do walki o Zachodni Brzeg i sam w niej uczestniczył. [47] Rabini lubawiczerów nadali ideologiczny kręgosłup syjonizmowi II wojny światowej i palestyńskiemu zniewoleniu, wprowadzili izraelski neo-Sanhedryn i sprawują zdumiewającą władzę w USA. Mieli bezpośredni dostęp do prezydenta Busha przez jego sekretarza prasowego, Ari Fleischera, reformowanego Żyda. Wspierał ich senator Joseph Lieberman, ortodoksyjny Żyd. Szef Senackiej Komisji Sił Zbrojnych, Carl Levin zachwalał “ideały” lubawiczerów Senatowi USA. Żydowscy kongresmeni regularnie przychodzą na seminaria rabina lubawiczerów. B. zastępca sekretarza obrony Paul Wolfowitz, b. rewident księgowy Pentagonu Doy Zakheim (ortodoksyjny rabin, wplątany w zniknięcie bilionów dolarów 11 IX) i b. zastępca sekretarza skarbu Stuart Eizenstat (zwolennik oszukańczego restytucjonizmu w Europie Wschodniej) są lubawiczerami, “ruchem o monumentalnym znaczeniu”, który rządzi “ogromnymi zasobami finansowymi świata” i władzą; “jej rabini dominują lub zamierzają zdominować społeczność żydowską w zaskakująco wielu krajach”. [48]

Wiodący radykalni politycy Izraela radzą się lubawiczerów. Rebe Schneerson jest “ukrytym władcą Izraela”: “Żaden żydowski mąż stanu z wizytą w USA, czy z Likudu czy z Partii Pracy, nie może ominąć prywatnej audiencji u nich. Sekta (“choroba psychiczna” wg b. berlińskiego rabina Waltera Rotszylda) propaguje swoje cele polityczne przez izraelską dyplomację, Mossad i lobbing. [49] Nikt nie jest bardziej “powszechnie respektowany i ciepło przyjmowany w Waszyngtonie niż Levi Shemtov, główny przedstawiciel lubawiczerów, “nieoficjalny rabin Kapitolu”.” [50] W jego waszyngtońskiej “ambasadzie” są zdjęcia powiązanych z nim polityków, np. “b. republikańskiego przewodniczącego Izby Reprezentantów Newta Gingricha, bliskiego przyjaciela […] prezydenta Billa Clintona, wice prezydenta Ala Gore i b. premiera Benjamina Netanjahu”; Rada Bezpieczeństwa Narodowego (NSC) i departament stanu podzielają zainteresowania Shemtova, a lobbyści lubawiczerów kontaktują się z kilkudziesięcioma ambasadorami. [51]

Wolfowitz doprowadził do II wojny nad Zatoją Perską, wspomagany przez chrześcijańskich syjonistów. [52] W przededniu wojny (21.03.2003), zwołał spotkanie ze “specjalistą kodu biblijnego”, Michaelem Drosninem, z udziałem szefa Dyrektoratu Działań Połączonych Sztabów i naczelników wywiadu wojskowego, np. gen. Lowell Jakoby z DIA i dr Linton Wells, szef “centrum nerwowego” wywiadu dowództwa, kontroli i łączności w Pentagonie. Szczególnie chodziło zebranym o przepowiednię daty klęski Iraku. Wywiady USA i Izraela przeanalizowały wyniki zebrania, Amerykanie “przyjęli je bardzo poważnie” [53] i rozpoczęli Operację Wolność Iraku w przepowiedzianym dniu. Oprócz Busha i Chenney, doradca bezpieczeństwa narodowego Rice i inni doradcy prezydenta, sekretarz sprawiedliwości Ashcroft, wielu kongresmenów i Chertoff z departamentu bezpieczeństwa wewnętrznego (bezpieka DHS) wsparli Wolfowitza, każdy związany z siecią apokaliptyków. Oni wsparli wojnę z Iranem, widząc w Rosji uczestnika bitwy “Goga przeciwko Magogowi” na bliskowschodnim polu Armagedonu. Zainspirowane Biblią masońskie i niby-masońskie zakony starają się “spełnić księgę” i wspierają urojenia swoich członków, że ci będą wśród nielicznych wybrańców. Opublikowana celem odwrócenia szaleństwa, petycja Eggerta ostrzega, że “wierzący w przyjście niebiańskiego Mesjasza” po nuklearnej III wojnie światowej, prezydent Iranu Ahmadineżad może przystąpić do kliki. [54]

Wszystkie postacie terroru – od faryzejskiej kontroli, przez wpływ średniowiecznych rabinów na Żydów, po bolszewicki, nazistowski i izraelski terror w Palestynie – wywodzą się z talmudycznej ideologii. [55] Celem rabinicznego terroru są żydowskie masy, by móc nimi manipulować w spełnianiu woli rabinów, jak i wyznaczony w danym czasie wróg zewnętrzny. GWOT kontynuuje starożytny terror rabiniczny, wprowadzony na arenę międzynarodową, jakim były dwie wojny światowe. Przywódcy lubawiczerów parają się praniem brudnych pieniędzy, związkami z mafią i handlem narkotykami [56] i zostali skazani za to. Lubawiczerowie przejęli większość rabinatów na świecie (reformowanych, konserwatywnych i ortodoksyjnych).

Skrajny amerykański judeocentryk, Alan Dershowitz, na światowej konferencji lubawiczerów w Nowym Jorku (czerwiec 2006) wezwał ich, by przy każdej uczelni na świecie mieli co najmniej jednego   wysłannika.  Kiedy znikną przeciwnicy, Mosziach nawróci na chasydyzm wszystkich, którzy przeżyją. Pomoże wojsko, tak jak 11 IX wykorzystano samoloty za zgodą dowództwa Północno-Amerykańskiej Przestrzeni Powietrznej. Atakamii obwiniono terrorystów islamskich, aby rozpocząć GWOT. Levin pozwolił kłamać nt. 11 IX gen. Richardowi Myersowi (13.9.2001), wiceprzewodniczącemu Kolegium Szefów Połączonych Sztabów USA i b. dowódcy NORAD oraz ówczesnemu dowódcy NORAD, gen. Ralphowi Eberhardowi (25.10.2001). Komitet Levina awansował Myersa na przewodniczącego Kolegium. [57] Działania Levina przyczyniły się do postępu w dominacji judeocentryków.

11 IX zbiegł się z proroczym harmonogramem i celami lubawiczerów, jak w II wojnie nad Zatoką Perską. [58] Zaraz po 11 IX, lubawiczerowie “przepowiedzieli” dokładnie dzień ataku na Irak, ale ich rabin uczynił to 10 lat wcześniej, gdyż w przeddzień święta Purim zakończyła się II  wojna nad Zatoką. Wg magazynu lubawiczerów Emes News (24.10.2001), bliscy rabina lubawiczerów znają jego zdanie o inwazji na Irak, mimo że media nie przewidziały takich planów, a departament stanu zaprzeczał im. IsraelNN (26.3.2003) wyjaśnił zbieżność ataku z naukami mędrców, zauważając, że Żydzi “są głównymi aktorami”, a nie-Żydzi mają “role drugoplanowe” i “czyniący zło są rekwizytami i dekoracją w tle”; Bóg stworzył świat dla Żydów “i naszym obowiązkiem jest wdrożenie  Tory”. Artykuł pokazuje kabalistycznie cud dokonany przez boga w Trybunale Norymberskim, podczas gdy “Saddam Husajn, Jaser Arafat, Bashar Assad, Osama bin Laden i inni dyktatorzy, terroryści i mułłowie w regionie są współczesnymi Hamanami i Hitlerami. Przed nami są jeszcze wielkie rzeczy”.

Ofiary i kozły ofiarne

II wojna nad Zatoką Perską wybuchła wskutek machinacji Wolfowitza. Lieberman ujawnił, że strategia konfliktu zgadzała się z planem podsuniętym Kongresowi przez niego i senatora Johna MacCaina, poprzez przepchnięcie Aktu Wyzwolenia Iraku. Zwolennik  MacCaina w wyborach 2008 roku, Liebermann nazywa Schneersona “najwspanialszym religijnym Żydem w moim życiu”. [59] Judeocentrycy poświęcają miliony istnień i zadają cierpienia setkom milionów nie-Żydów i Żydów pod fałszywym pretekstem mesjańskim. Życie i cierpienie nic dla nich nie znaczą, kiedy chodzi o zbawienie niewielu. David Ben-Gurion, ojciec syjonistycznego państwa, oświadczył (7.12.1938), że gdyby miał do wyboru ocalenie wszystkich żydowskich dzieci w Niemczech przez wywiezienie ich do Anglii lub zabranie tylko połowy z nich do Izraela,

“wybrałbym to drugie rozwiązanie. Albowiem musimy rozważyć nie tylko życie tych dzieci, ale również historię ludu Izraela”. [60]

Kultowe składanie ofiary w Szoa po to, by naciskać ocalałych do zamieszkania w Izraelu, nie spowodowało nawet miliona imigrantów. Wielki Izrael ma zasadnicze znaczenie dla skrajnych judaistycznych przekonań; wojny nie ustaną, aż cel zostanie osiągnięty i kult liczy się ze złożeniem ofiary z żydowskich mas. [61]  Syjoniści przemocą zagarniają arabskie ziemie. W maju 1948 r. Ben-Gurion ponownie wyraził swoją strategię rozwoju opartą na “karabinie maszynowym”:

“Słabym punktem jest Liban, gdyż rząd muzułmański jest sztuczny i łatwy do osłabienia. Tam ustanowimy chrześcijańskie państwo i wtedy zniszczymy Legion Arabski, usuniemy Trans-Jordan i Syria się podda. Następnie zbombardujemy i zdobędziemy Port Said, Aleksandrię i Synaj.” [62]

Poprzez krypto-Żydów i przyjaznych nie-Żydów, Rotszyldowie wprowadzali mesjanizm i mity supremacji, podważając suwerenność i kultury nie-Żydów oraz prowadzili ich do wyniszczających rewolucji i wojen. Rotszyldowie manipulowali Żydami z przeciwnych skrajności: “międzynarodowe marsze pod szyldem Rotszylda i międzynarodowi robotnicy pod flagą Karola Marksa – obaj Żydzi nie do pogodzenia”. [63] Marks był gorliwie anty-chrześcijański i anty-gojowski. [64] Marksistowscy Żydzi dążą do zastąpienia narodowej suwerenności rządem światowym, opierając się na komunistach i jednostkach “międzynarodowych”, poddanych kontroli żydo-masońskiej: Liga Narodów, ONZ, UE i wkrótce Unia Am. Płn. Przez 2000 lat judeocentrycy głosili liberalizm dla nie-Żydów, “aby usunąć bariery przeciwko dostępowi Żydów do imigracji, następnie rządu, handlu, szkolnictwa wyższego i mediów”. Kiedy znajdą się u władzy, Żydzi wprowadzają “najbardziej despotyczny i niewolniczy system”, obezwładniają społeczeństwo “gromadzeniem bogactwa narodu i korumpują media, rządy i uniwersytety”. [65]

Księga Kapłańska Tory, rozdział 16 oraz księga Joma w Talmudzie  uzasadniają wykorzystanie kozła ofiarnego jako judeocentryczny sposób usuwania winy. Żydzi ofiarowali Bogu kozła w dniu przebłagania. Układali wszystkie swoje grzechy na innego kozła i wypędzali go na pustynię. Judeocentrycy czynią kozły ofiarne ze swoich ofiar w mediach. Stosując anty-serbizm, przygotowali opinię publiczną do krwawej interwencji i potajemnie wzniecili prastare bałkańskie nienawiści, by zaatakować naród serbski i obciążyć go za zbrodnie. Judeocentrycy robią kozła ofiarnego z Hezbollahu i Palestyńczyków, Izrael przesadza z siłą Hezbollahu, by mieć pretekst do całkowitego zniszczenia starożytnych Żydów libańskich, zaplanowanego w księdze Ezechiela Tory. Zagłada dzieci libańskich w drugiej wojnie z Libanem przerwała fałszywą nadzieję zakończenia syjonistycznej agresji; z ofiar zrobiono kozły ofiarne, “by znów zaatakować Liban i okraść naród libański i ziemię libańską. I znowu atakują bezbronnych Palestyńczyków w Strefie Gazy.” [66]

Geopolityka tajnych grup

Rotszyldowie lansowali antysemityzm, by zmusić zasymilowanych Żydów do migracji. Żydzi stawiali opór, np. dr Izrael Abrahams z Ligi Brytyjskich Żydów powiedział, że niesyjonistyczni Żydzi nie mogli jechać do Izraela, jako rasistowskiego państwa żydowskiego, bo obywatelstwo i narodowość nie miały nic wspólnego z religią. Żydowska diaspora nie stanowi narodu, gdyż Żydzi należeli do wielu narodów i są podzieleni wg narodowości, Żydzi nie mogli kontrolować palestyńskiej polityki, ani być przez nią kontrolowani. [67]

Masy żydowskie walczyły o autonomię lub się asymilowały, z wyjątkiem sytuacji, gdy wszczęty przez  syjonistów terror zmuszał ich do ucieczki do Palestyny. Syjonistyczni hitlerowcy najpierw wzięli się za zasymilowanych Żydów niemieckich, a następnie za zasymilowane i ortodoksyjne żydostwo Europy Wschodniej. Plany Rotszyldów ziściły się dopiero po tym, gdy (w większości) wschodnio-europejskie masy pod okupacją syjonistycznych hitlerowców były przerażone zagładą swoich współbraci w Szoa. Całopalna ofiara Bogu w postaci holokaustu zwierząt ofiarnych były w tradycji żydowskiej od starożytności. Żydzi wierni Torze (pięciu pierwszym księgom hebrajskich pism) odrzucili jednak syjonistyczne wykorzystanie Holokaustu i roszczenia do Palestyny. Gdy Izrael zostanie uznany jako “syjonistyczne państwo, które nie kieruje się naukami tradycyjnej wiary żydowskiej, Żydzi na całym świecie będą mogli żyć w pokoju.” [68] Bjerknes (str. 349-368) wymienia około 260 syjonistycznych nienawistnych materiałów źródłowych z l. 1597-1897, autorstwa kabalistów popierających wojny światowe, powszechne zagłady, obalanie “antychrystów” (papież, sułtan Turcji i car Rosji), niszczenie ich oraz niemieckich i francuskich imperiów, jak i katolickiej i muzułmańskiej wiary. Krzyki za wojną światową i Bitwą Armagedonu towarzyszyły wspieraniu “przywrócenia Żydom Palestyny” i rządu światowego.

Fałszywi mesjasze przewodzili milionom zdradliwych żydowskich zwolenników, którzy infiltrowali nieżydowskie kultury. Oszukali miliardy chrześcijan i muzułmanów, podszywając się pod nie-Żydów i przyklejając się do przywódców religijnych, ale skrycie pozostawali wierni swojemu kultowi. Nihilistyczne pasje bolszewików i nazistów, którzy starali się zastąpić wszystkie religie obietnicą szczęścia na Ziemi (tysiącletnia Rzesza Hitlera, bolszewicki rząd międzynarodowego proletariatu), pochodzące z Reformacji jako rewolucji przeciwko katolickiej korupcji, rewolucji często uzasadnianej Pismem Świętym. Oprócz rewolucji, iluminaci dążyli do zniesienia własności prywatnej i religii – najważniejsze cele bolszewików i komunistów. Potajemnie stojąc za innymi rewolucjami, żydowscy reformatorscy frankiści byli bardziej nihilistyczni i zachęcali swoich członków do wstępowania i infiltracji innych religii po to, by je zniszczyć, do infiltrowania rządów po to, by obalać państwa, praktykować mafijne milczenie w obliczu prawa oraz kłamać i oszukiwać. [69]

Donmeh wywodzą się z włoskich lóż masońskich, które rozprzestrzeniły się do terrorystyczno-rewolucyjnych Salonik w Turcji poprzez sefardyjskiego Żyda Emmanuela Carasso, wielkiego mistrza masońskiego i syjonistycznego, stojącego na czele Komitetu Unii i Postępu, której przywódcy Młodych Turków (Djavid Bey, Mustafa Kemal “Ataturk”, dr Nazim i inni) byli Żydami, krypto-Żydami i masonami. Komitet rekrutował spiskowców, a ich liderów wybierał z masonerii. Loże masońskie planowały przewrót przeciwko sułtanowi. Donmeh również współplanowali wojny bałkańskie, rewolucję bolszewicką i pierwszą wojnę światową. Donmeh odegrali ważną rolę w tworzeniu Ligi Narodów, by kontrolować państwa z korzyścią dla  syjonistów. Podobnie w 1945 r. powstało ONZ z hojnej darowizny Rockefellerów”. [70]

Carasso współpracował z rewolucjonistą, terrorystycznym żydowskim syjonistą Władimirem Żabotyńskim i Izraelem Lazarewiczem Helphandem (Aleksander Parvus), który inspirował krypto-żydowskiego bolszewika Lwa Trockiego (Lew Bronstein) do “permanentnej rewolucji”. Helphand przywiózł Lenina (1917) ze Szwajcarii do Rosji. [71] Carasso i Helphand odnieśli korzyści z rewolucji Młodych Turków w postaci handlu bronią i zbożem. W Turcji, Żabotyński szerzył propagandę dla światowego żydostwa, po umocnieniu się donmeh. [72] Założył antysemicki rewizjonistyczny ruch syjonistyczny i anty-arabski, anty-zachodni terrorystyczny Irgun, by ukraść ziemie od Nilu po rzekę Eufrat. Terror Carasso-Parvus odniósł sukces:

“Ilekroć popełniany jest desperacki czyn, jest on zawsze dokonany przez Żyda i rzadko znajdzie się  jeden lojalny członek tej rasy w całym imperium. Masakry, które wstrząsnęły światem, zdarzały się tak często, że w celu ich opisania została wymyślona nazwa “pogrom”, a były organizowane i kierowane przez rozzłoszczone organa policji, w odwecie za zbrodnie popełniane przez żydowskich rewolucjonistów”. [73]

Wybrańcy Boga i ludobójstwo

Judeocentrycy uważają Żydów za wybranych przez Boga, brzydzą się gojami i uzurpują sobie licencję na ich zabijanie. W judaizmie Tora dokumentuje objawione przez Boga prawo, ale Talmud wypacza go na prawo cywilne i ceremonialne oraz  legendy, np. chrześcijanie, “którzy akceptują tzw. boskość Jezusa”“bałwochwalcami według Tory, podlegającymi karze śmierci”. [74] Talmud ogranicza obowiązek ratowania życia do życia żydowskiego; cytuje rabina Szymona ben Johai: “Nawet najlepsi goje wszyscy powinni być zabici”. [75] Każdego roku w święto Purim, Izraelczycy chodzą na pielgrzymkę do grobu ben Johaia, który zalecał eksterminację gojów. [76] Wg Talmudu goje nie są ludźmi. Biblijnym dowodem tego twierdzenia jest rzekomo Ezekiel 34:31 i 23:20, ale to nie popiera tezy, że tylko Żydzi są ludźmi.

Książki judaizmu są pełne “najbardziej ofensywnych nakazów wobec wszystkich gojów” i “wyraźnych ataków na chrześcijaństwo i Jezusa (po którego imieniu autor dodaje pobożnie “Niech imię nieprawego zginie. [77] Talmud i kabała pokazują Żydów jako danych przez Boga mistrzów, którym goje muszą służyć i przestrzegać judaistycznych praw. Postawa ta zawarta jest w słowach premierów Izraela, Ariela Szarona (“My, naród żydowski, kontrolujemy Amerykę i Amerykanie to wiedzą”) i Menechema Begina, który powiedział:

“Jesteśmy boskimi bogami na tej planecie, […] tak różniącymi się od gorszych ras, jak one od owadów […] inne rasy to bestie i zwierzęta, bydło w najlepszym wypadku […] uznawane za ludzkie ekskrementy. Naszym przeznaczeniem jest rządzić nad gorszymi rasami”. [78]

Kiedy usuwa się symbole chrześcijańskie i demokracje głoszą rozdział religii od państwa, Senat USA uhonorował (26.3.1991) urodziny Rebe Schneersona. Jako pierwsza osoba religijna, otrzymał pośmiertnie Złoty Medal Kongresu za przyczynek do “globalnej moralności”. Przemówienie Rebe w 1983 r. zobowiązuje “każdego Żyda, by “wszystkie narody świata przestrzegały 7 Praw Noego”. Rebe  porównuje świat do statku na wzburzonym morzu, kierowanego przez rządy państw, uchodzące za “prawdziwych arbitrów” “tylko z powodu ciemności wygnania”, ale losy świata “są w rękach Żydów”. Żydzi angażują się w “wyższe rzeczy”, tj. Torę i dobre uczynki – “prawdziwe wyznaczniki”. “Rządy państw sterują statkiem, Żyd wytycza kurs”. [79] Właściwie Talmud i Prawa Noego są rabiniczną korupcją Tory, ale prawo publiczne USA nr 102-14 uznaje Rebe i “7 Praw Noego”, z których jedno określa ścięcie za “bałwochwalstwo Jezusa [80] jako podstawę moralną ludzkości. Prawa Noego to oszustwo, rasistowska sprawiedliwość dla gojów, podczas gdy Talmud naucza nienawiści, przemocy, wykorzystywania i zabijania, zwłaszcza chrześcijan. Schneerson nauczał: “Żydzi są dumą stworzenia, goje są szumowiną”, ale mają rolę do służenia Wybranym. Żydzi są Kapłanami, zaś prawa Noego są “religią dla szeregowych”. Masoni nazwali siebie “Noahidami” i włączyli takież przepisy do swej  konstytucji z 1723 r.

Rabin Estulin napisał o “rewolucji Rebe w 2001 r.”, która dała Bushowi-juniorowi “możliwość dokończenia tego, co zaczął jego ojciec: zwalczanie zła na świecie, jako początek i przedsmak spełnienia proroctw mesjańskich”, tak jak “zorganizował to” Rebe Schneerson. W następstwie 11 IX, chasydzi “widzą, że USA jest pchane w kierunku wypełnienia ich historycznej roli nauczania świata [Praw Noego] w świecie”. Estulin wskazuje na żywotny interes lubawiczerów w GWOT:

“wszystkie wydarzenia na świecie są dla nas korzystne. Żydzi walczą z terroryzmem arabskim od 50 lat [… Po 11 IX] narody zaczynają wreszcie zauważać sprawiedliwość w uporczywej wojnie [Jerozolimy] z terroryzmem”. [81]

Apokaliptyczna mentalność “Wybrańców Boga” wytycza drogę  judeocentrycznemu ludobójstwu. Krypto-żydowski syjonista Ataturk lansował turecki nacjonalizm i anty-imperializm na trupie imperium tureckiego, kończąc islamską solidarność i władzę. Donmeh zamordował 1,5 mln Ormian, by wywołać wojny bałkańskie i I wojnę światową – oczekiwaną przez Żydów od tysiącleci “Bitwę Armagedonu”. [82]  Przy pomocy żydowskich finansistów, I wojna światowa miała zniszczyć imperia i monarchie, poróżnić chrześcijan z muzułmanami, Słowian z Niemcami, a Żydom przekazać Palestynę. [83] Wiodący XIX-wieczny syjonistyczny polityk Mojżesz Hess w Rom und Jeruzalem (1862) przewidział “wojnę ras” oraz “ostatni kataklizm” (Armagedon). Ofiarami judeocentryków stali się w Szoa sami Żydzi, z powodu fałszywych przepowiedni syjonistycznych.

Dla donmeh, Ormianie byli “Amalekitami”, których Bóg chciał zgładzić. Rozkazy Talaata Paszy i dr Nazima odzwierciedlały judaistyczne przykazania odnośnie “wymazania” Ormian. Kolonizacja Palestyny wymagała upadku imperium tureckiego, które rządziło Jerozolimą. Zagłada inteligencji ormiańskiej, dominującej w tureckich elitach, gwarantowała upadek imperium [84] i wyeliminowała konkurencję wobec tureckich Żydów, co otworzyło drogę dla Króla Jerozolimy. Życie ormiańskich chrześcijan było ofiarą rzuconą “w ogień Molocha w celu sztucznego tworzenia “Końca Czasów” żydowskiej mitologii”. [85] W 1911 r. Times of London wezwał światowe żydostwo do ratowania Ormian, ale żydowscy przywódcy kłamali na ten temat, wplątując w ludobójstwo światowe żydostwo.

W l. 1890-1930 zagładę chrześcijan określano jako “holokaust”. [86] Syjoniści w Turcji wymordowali Ormian dla złożenia petycji na konferencji planowanej po I wojnie światowej, celem redukcji imperiów do państw podzielonych “wg rasy”, co usprawiedliwiłoby utworzenie Izraela. [87] Amerykański syjonistyczny rabin Stephen Wise cynicznie uhonorował swoich żydowskich pobratymców w Rosji i chrześcijańskich Ormian, żądając “sprawiedliwości dla niewielkich liczebnie narodów”, które zdobędą wolność, ale “musimy zobaczyć, czy przetrwają do jutra”. [88] Głoszona przez KWJ “sprawiedliwość dla niewielkich narodów wspierała islam i dżihad na Bałkanach. Jednostronna deklaracja “niepodległości” Kosowa, post-facto uprawomocnia skradzioną poprzez terror Palestynę i otwarła nowe możliwości utworzenia Judeopolonii w Europie Środkowo-wschodniej. [89] Owa “sprawiedliwość” jest krokiem naprzód w kierunku NWO, poprzez osłabienie Europy i chrześcijańskich przeciwników, ustanowienie nowych wasali UE, oraz wbicia klina w Europę.

Część 2: Kompleks Władzy Judeocentrycznej

Pod parasolem lojalności judeocentrycznych i chrześcijańskich syjonistów, na politykę międzynarodową wpływały tysiące żydowskich i gojowskich polityków, ekspertów, potentatów medialnych, dziennikarzy, redaktorów i wydawców, bankierów i biznesmenów, profesorów i intelektualistów, jak również firm PR, ośrodków badawczych i organizacji. Krytycy USA nazywają ich Lobby Izraela, [90] a część składową tego Lobby – neokonserwatystami (neokonami). [91] “Kongres, przywództwo państwa i jego rząd, samorządy lokalne oraz media krajowe i lokalne, wszystkie są pod wpływem żydowskiego “lobby” programu pro-izraelskiego do tego stopnia, że nikt lub niewielu odważyłoby się krytykować Izrael lub jego amerykańskich przedstawicieli”. [92]  Petras nazywa lobby globalnie międzynarodowym Układem Władzy Syjonistycznej, [93] ale niniejsza praca przyjmuje bardziej precyzyjne określenie: Kompleks Władzy Judeocentrycznej (KWJ), ponieważ syjonizm jest ograniczony historycznie i geograficznie, a liczący tysiące lat judeocentryzm szybko rozszerza swoje podboje na cały świat.

W rozumieniu judeocentrycznym, Izraelczycy i Albańczycy z Kosowa mają prawo do niepodległości, ale nie mają go Palestyńczycy, Kurdowie ani Serbowie. [94] Podbój Palestyny przez KWJ [95] przypomina albański podbój Kosowa, gdzie po dwustu latach terroru i “podboju demograficznego”, pogorszonego przez Tito i politykę KWJ, neo-faszystowscy sojusznicy przejęli ojczyznę Serbów, pomimo sprzeciwu większości w ONZ. Zanim proklamowano Izrael (15.5.1948), siły syjonistyczne zabrały 75% Palestyny, wyrzucając 780 tys. z 1,3 mln Palestyńczyków. Koenig Report (1976) nawoływał do “stosowania terroru, mordów, nękania, konfiskaty ziemi i odebrania wszystkich świadczeń socjalnych by pozbyć się arabskich mieszkańców z Galilei” [96] Izrael potępiły za to rezolucje większości ONZ, lecz Izrael zignorował je. Praca Clean Break (1996) z amerykańsko-izraelskiego think-tanku doradziła mającemu objąć władzę prawicowemu prezydentowi Izraela, Netanjahu, by “użył każdej możliwej metody na odbudowę syjonizmu”, a są to: upadek Syrii i Iraku poprzez wykorzystanie wewnętrznych i zewnętrznych napięć wśród państw arabskich, odsunięcie Husajna przez koalicję Izrael-Turcja-Jordania w celu zmniejszenia ambicji Syrii oraz bliskie więzi z USA.

Współautorem Clean Break jest neokon Richard Perle, również zaangażowany na Bałkanach. [97] Pozostający na zewnątrz aktorzy wzniecili nienawiści na Bałkanach i dodali własne. W Jugosławii w 1999 r. bombowce NATO zrzucały puste zbiorniki paliwa z napisem: “Czy nadal chcesz być Serbem?”. Niekiedy samoloty NATO czekały po zbombardowaniu cywilnych celów, by uderzyć w nie ponownie, zabijając ratowników i ocalałych rannych. Serbska ingerencja w ambicje Hitlera również rozwścieczyła go, manipulującego Jugosłowianami poprzez nienawiści etniczne w celu wyeliminowania Serbów.

Instytucje po 11 IX (bezpieka DHS, Patriot Act) przywołują wspomnienia o tajnej policji gestapo i ustawodawstwie hitlerowskim wobec przeciwników politycznych. Michael Chertoff, obywatel USA i Izraela stoi na czele DHS z byłymi wysokimi rangą oficerami KGB. Jest to alarm o ludobójstwie. Chertoff gwarantuje bezpieczeństwo Koszer Nostra, żydowsko-rosyjskiej mafii z bazą w Izraelu, która rządzi globalną przestępczością zorganizowaną. [98]

Neokoni i chrześcijańscy syjoniści

Neokoni amerykańscy, “zawiła sieć połączeń zawodowych i rodzinnych, skoncentrowana wokół żydowskich publicystów i organizatorów”, rekrutują zarówno Żydów, jak i gojów do wykorzystania “bogactwa i potęgi Stanów Zjednoczonych w służbie Izraela […są] półtajnym oddziałem masowego i wysoce skutecznego lobby pro-izraelskiego.” [99] Neokoni “wydają się być Żydami”. Ich osobiste relacje z przywódcami izraelskimi obejmują USA, globalne żydostwo i ich priorytety, “od silnego poparcia dla Izraela, do gwałtownego sprzeciwu wobec pozytywnego działania, będąc pod silnym wpływem wartości, interesów i zbiorowej pamięci historycznej Żydów”. [100]

MacDonald zauważa: “szczególne roszczenia moralne Żydów i Izraela można słusznie postrzegać jako zamierzony wynik żydowskiej działalności etnicznej”. [101] Ale KWJ nie jest wyłącznie “żydowski”. Neokoni wykorzystują masy żydowskie [102] i syjonistyczno-chrześcijańskie wierzące w to, że Izrael musi istnieć dla II Przyjścia Chrystusa. Syjoniści sfinansowali amerykańskiego pastora Cyrusa Scofielda, który przed 1908 r. wprowadził kłamliwe przypisy do starej Autoryzowanej wersji Biblii króla Jamesa/Jakuba oraz podważył zasady chrześcijaństwa mitologią stworzoną przez XVI-wiecznych krypto-żydowskich Jezuitów. [103]

Chrześcijańscy fanatycy [104] umożliwiają wystąpienie apokaliptycznej zagłady. Eggert ujawnia chrześcijańskich ewangelistów związanych z Białym Domem, którzy chcą zniszczenia meczetu Al-Aksa i odbudowy Trzeciej Świątyni; wierzą we wniebowstąpienie 144 tysięcy Wybranych, Armagedon oraz masową śmierć Izraelczyków przed II Przyjściem. To jest sprawa “życia wiecznego i śmierci” dla tych, którzy w to wierzą, np. dla “niektórych z najbardziej wpływowych ludzi w Ameryce. John Ashcroft, prokurator generalny [który przed objęciem stanowiska namaścił się w hołdzie Królowi Dawidowi] naprawdę wierzy w to, podobnie jak kilku znanych senatorów i przywódca większości Izby reprezentantów, Tom DeLay”. [105] Timothy LaHaye, autor apokaliptycznych bestsellerów, założył i pierwszy przewodniczył tajnej Radzie Polityki Narodowej (CPN), parasolowej organizacji z prawicowym chrześcijańskim programem bliskowschodniej polityki zagranicznej dla przyspieszenia II Przyjścia. Wiodący chrześcijańscy syjoniści i neokoni są członkami tajnych “kilkuset najsilniejszych grup konserwatystów w kraju”. Oprócz ewangelickich pastorów jak LaHaye, do CPN należy Bush, który uzurpuje sobie rolę Mesjasza (“mam nadzieję, że Bóg przemawia przeze mnie), jak również Cheney, Wolfowitz, Chertoff, Rumsfeld, wierchuszka DIA i CIA oraz były ambasador przy ONZ John Bolton; ci “protestanccy  prawicowcy” wierzą, że wkrótce nastąpi Armagedon”. [106]

Lobby Izraela stworzyło “tyranię Izraela w USA”, [107] zagrażającą “światowemu pokojowi i stabilności, globalnej gospodarce i samej przyszłości demokracji w tym kraju“. [108] Mając neokonów w CIA, DIA, departamencie stanu i Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, super-tajna Agencja Bezpieczeństwa Narodowego (NSA) “jest gotowa do penetracji przez wywiad izraelski “. [109] KWJ mający wpływ na bezpieczeństwo USA i zaangażowanie wywiadu ujawniło się we wspieraniu nielegalnych secesji. [110] W styczniu 1999 r. neokon Morton Abramowitz przedstawił opcje na rzecz niepodległości Kosowa: uzbrojenie i szkolenie WAK, usunięcie Miloszewicia, zbombardowanie Serbii, oraz przejęcie Kosowa pod protektorat NATO przez siły lądowe. [111]

Żydówka uratowana z rodziną przez Serbów w czasie II wojny światowej, Madeleine Albright uwiarygodniła WAK do przedstawicielstwa w “negocjacjach” Ramboulliet, które pod groźbą bombardowania szantażowały Serbów inwazyjnymi nalotami NATO. Sponsorowany przez USA i NATO terroryzm WAK w Kosowie stał się terrorystycznym bombardowaniem jugosłowiańskich cywilów i infrastruktury przez USA-NATO (24.3.1999). W dniu rozpoczęcia nalotów, Europol przygotowywał raport łączący WAK z albańskimi gangami narkotykowymi. [112] Kiedy członkowie NATO zgodzili się na zawieszenie nalotów na okres prawosławnej Wielkanocy, Albright sprzeciwiła się tej “nadzwyczajnej wrażliwości”, ponieważ obchodzić  chrześcijańskie święto w czasie wojny serbsko-muzułmańskiej byłoby niestosownym i prowokacyjnym.

Amerykanie i ich sojusznicy ponieśli straty w liczbie tysięcy ludzi w amerykańskich wojnach na rzecz Izraela. Amerykański podatnik daje Izraelowi jedną piątą łącznej pomocy zagranicznej. USA zawetowało prawie wszystkie rezolucje RB ONZ przeciwko Izraelowi. Interwencjonizm USA wywołał konfrontacje z grupami religijnymi i narodowymi, które chcą zapobiec hegemonii USA: świat słowiański, a zwłaszcza Rosja i jej sojusznicy, suniccy rebelianci i szyiccy Irańczycy w świecie islamskim. Na Bałkanach KWJ popchnął USA do interwencji w niepotrzebnej wojnie, która  osłabiła największego cywilizacyjnego sojusznika USA – Europę, odwróciła sympatyków słowiańskich, a także ustanowiła konia trojańskiego dżihadu przeciwko Zachodowi. Neokoni “pozostaną wpływową siłą także poza Irakiem”.  [113]

Marszruta Nowego Porządku Świata (NWO)

W latach poprzedzających 11 IX, GWOT i “wyzwolenie” Iraku (ale z podobnym odniesieniem do ludobójstwa i masowych morderstw), interwencjonizm USA na Bałkanach pochodził z sojuszu neokonów i liberalnych “jastrzębi”, którzy z prawicą i lewicą poparli WAK za Clintona. Więc neokoni Lawrence Kaplan i William Kristol w The War Over Iraq (2003) sądzą, że “potęga USA, która wyzwoliła Bałkany spod serbskiej agresji, powinna być skierowana na Irak. Po raz kolejny, kluczem była moralność”. Liberalne jastrzębie przyjęły tę retorykę. [114] Krzycząc “ludobójstwo!”, zwolennicy Clintona naciskali na potrzebę demonstracji potęgi USA, okazji do “zmiażdżenia czaszek Serbów” (Kristol). Tą wojowniczością zaraziła się Hillary Clinton, której głos zalegalizował bombardowania w 1999 r. W marcu 1999 r. po ośmiu miesiącach ciszy od afery z Lewinsky, Hillary zażądała, by Bill zbombardował Jugosławię. Nazajutrz on “poinformował swoich sojuszników z NATO, że zaleca bombardowania.” Tak się składa, że ocalony z warszawskiego getta Marek Edelman apelował z Warszawy o zaprzestanie ludobójstwa, gdyż czuł “albańską krew”. Zainspirował dwóch niemieckich Zielonych, Joschkę Fischera i Daniela Cohn-Bendita. Dołączyli Hillary i Bill. Taka histeria wybaczyła “szkody uboczne” od “inteligentnych” bomb i wzmocniła wojowniczość. [115]

Hillary Clinton i media KWJ wciąż aprobują interwencjonizm w Kosowie, jako zatrzymanie ludobójstwa. Jako narzędzie budowania państwa i inspirowania demokracji, ta clintonowska wersja jest równie katastrofalna (choć w proporcji do mniejszego Kosowa), jak republikańska wersja w Iraku. Społeczność międzynarodowa zaakceptowała czystki etniczne WAK jako fakt dokonany. Podobnie jak czystki etniczne Serbów przez chorwackie wojsko i neonazistowskich najemników w zachodniej Sławonii i Krajinie. [116] Instrukcja KWJ do redaktorów nakazywała milczenie i anty-serbską selektywność w czasie pogromów w  marcu 2004 r. w Kosowie. Narodowa Rada Albańsko-Amerykańska (narzędzie KWJ podobnie jak inne ekstremistyczne lobby bałkańskie w USA) oskarżyła Belgrad. Mówiąc, że przemoc odzwierciedla rosnącą niecierpliwość albańskiej większości, KWJ siało propagandę wśród Albańczyków – pionka w niszczeniu chrześcijan. Abramowitz oskarżał Serbię, NATO i UE o opóźnianie niepodległości, co wywoływało przemoc. Przyszły ambasador USA w Belgradzie, Michael Polt kłamał, że dzięki interwencji KFOR, ekstremiści nie osiągnęli celu – terroru. [117] Chorwacki, kosowski i bliskowschodni szyicki produkt interwencjonizmu to regionalne destabilizatory. Zachód i państwa islamskie wspierały Kosowo i części Czarnogóry, Macedonii i Grecji w przyszłości Wielkiej Albanii, przeciwko Serbom podzielonym pomiędzy wasalami USA-NATO-UE. Szyickie super-państwo na zbałkanizowanym Bliskim Wschodzie jest również “interesem narodowym USA”.

Po zburzeniu Muru Berlińskiego, poprzednicy neokonów znaleźli nowego wroga w świecie islamskim, by w imię NWO toczyć wojny przeciw terroryzmowi. Amerykański geostrateg Robert Strausz-Hupe napisał w Geopolitics (1942): “Wiele państw zostanie połączonych w kilka dużych grup. Ale w każdej z nich jeden naród kontrolujący strategiczną sferę będzie rządził pozostałymi”. [118] W inauguracyjnym artykule w Orbis (kwiecień 1957) Strausz-Hupe oręduje za “jednolią władzą świata” jako antidotum na “wybuchowe i rozpuszczone siły w Azji” i za “wieloraką równowagą energii jądrowej”. Przywództwo USA przeciw ZSRR i ku NWO wymagałoby zastąpienia ONZ rozszerzonym NATO, “zalążkiem powstającej federacji światowej”. Z sojuszu 16 krajów w 1994 r. bez partnerów, nigdy nie przeprowadzając operacji wojskowej, rozszerzone NATO razem z partnerami zapewniają dziś obecność wojskową od wybrzeża Atlantyku w Afryce, poprzez Zatokę Perską i Azję, do regionu Pacyfiku. B. republiki ZSRR i Jugosławii są w Partnerstwie dla Pokoju NATO, z wyjątkiem Rosji, a 49 niepartnerskich państw afrykańskich namierzono na integrację z NATO. [119]  Ciesząc się ze “współpracy operacyjnej w misjach pokojowych na Bałkanach i w Afganistanie, ONZ i NATO zadeklarowały (23.9.2008) “rozszerzone konsultacje i współpracę”. [120]

NWO nie nadszedłby spokojnie, gdyż “po wszystkich okresach rewolucyjnych następowało tworzenie uniwersalnego porządku na modłę i pod dominacją jednego mocarstwa”. Strausz-Hupe zasugerował, że brudną robotę wykonaliby Amerykanie. “Nadrzędne mocarstwo polityczne” musi ukrócić najbardziej “wsteczną siłę tego stulecia” – mocarstwo narodowe (“szkoła przemocy i dyktatury […] ściśle parafialne; podważa obietnice i wymogi nowoczesnej technologii; utrudnia wymianę towarów i idei […] hamuje wzrost gospodarczy i kulturowy”). [121] W Protracted Conflict (1959), Strausz-Hupe nakreślił drogę do NWO przy pomocy uczynnego Imperium Amerykańskiego; Europa Zachodnia w pierwszej kolejności musiałaby się zjednoczyć. Zjednoczyła się, wchłaniając państwa post-sowieckie, zwabione obietnicami, które zmieniły się w narzucone wyrzeczenia. Większość krajów UE sprzeciwia się metodom NWO, [122] np. Polska nie złożyłaby wniosku o członkostwo w NATO i UE, gdyby nie KWJ i masońska propaganda zdrajców zakorzenionych od czasów żydokomuny. [123] ZSRR musiało zaakceptować zjednoczenie Niemiec, co przepowiedział Strausz-Hupe w 1965 r. w In My Time, ale to oznaczało remilitaryzację i rewizjonizm niemieckiego i judeocentrycznego ludobójstwa podczas II wojny światowej.

Zjednoczenie  Europy było konieczne dla “integracji europejskiej”, przed zjednoczeniem z Unią Ameryki Północnej, gdzie również wprowadza się metody totalitarne dla usprawiedliwienia GWOT. [124] Pomysły są podobne do marksistowskich; w NWO Żydzi “osiągną panowanie nad światem”, będą “wszędzie korzystać z praw obywatelskich” i ustanawiać “wszystkich przywódców bez sprzeciwu”. Następnie władcy żydowscy “zniosą własność prywatną” i skorzystają ze wszystkich zasobów państwowych: “kiedy nadejdzie czas Mesjasza, w rękach Żydów znajdą się wszystkie nieruchomości całego świata”. [125]

Mentor neokonów, b. guru Uniwersytetu Chicago i korporacji RAND, Wohlstetter również nienawidził ZSRR i komunizmu wierząc, że USA musiałoby wygrać wojnę atomową, by powstrzymać ZSRR. Wohlstetter i Strausz-Hupe zainspirowali anty-sowiecką doktrynę Perle i Wolfowitza o zaatakowaniu ZSRR bronią jądrową.

Wykorzystać islamizm

Bałkańska islamofilia KWJ kontrastuje z anty-islamizmem strachu GWOT. Syjoniści wykorzystali islamizm i anty-islamizm dla terroru państwowego, tak jak nazizm i antysemityzm dla ustanowienia Izraela. [126] Potwierdzając niepokój wyrażony przez Nazemroaya, [127] “wysoce nieetyczni Żydzi” wzniecają “nuklearną III wojnę światową mając złudną nadzieję, że będą zabijać gojów i przy życiu zostawią tylko “sprawiedliwych Żydów”. Syjoniści szkodzą “państwom muzułmańskim przez  krypto-żydowskich przywódców i żydowskich agentów, którzy dochodzą do władzy pod pretekstem antysyjonizmu”; Żydzi również “tworzą sztuczne podziały o podłożu religijnym i podziały  wśród narodów muzułmańskich”. [128]

Izrael wspierał Hamas, aby zrównoważyć Organizację Wyzwolenia Palestyny z konkurencyjną alternatywą religijną. Izraelscy prawicowcy byli pewni, że “Hamas i inne grupy, gdyby uzyskały kontrolę, powiedziałyby, że nie mają nic wspólnego z procesem pokojowym i storpedowałyby każde porozumienie”. Urzędnik departamentu stanu USA ds. anty-terroryzmu, Larry Johnson stwierdził, że Izraelczycy “robią więcej, by wzniecać i podtrzymywać terroryzm, niż by go ograniczać”. W czasopiśmie dla judaizmu i syjonizmu [129] Oded Yinon w “Strategii Izraela na lata 1990opowiedział się za wykorzystaniem wewnętrznych napięć wśród państw arabskich, zamiast dążeniem do pokoju. W 1983 r. demokratyczny kongresmen Charlie Wilson  potajemnie negocjował poważną umowę na broń z Pakistanem w imieniu izraelskiego producenta broni, wspierając antysowiecki dżihad. Agent Mossadu, Menasze prowadził (1984-1989) izraelską siatkę zbrojeniową, dostarczając broń islamskiemu rządowi Iranu dla wojny iracko-irańskiej, “nie mniej niż 160 mln dolarów przekazano frakcji Szamira [Likud]”. Pieniądze te poszły do kierowanych przez Mossad palestyńskich terrorystów, “którzy dokonywaliby zbrodni w imię palestyńskiej rewolucji, najczęściej nieświadomie”. [130]

Wojna radziecko-afgańska wykorzystała bojowników muzułmańskich. Doradca Cartera ds. bezpieczeństwa, geostrateg Zbigniew Brzezinski był zwolennikiem “de facto sojuszu z siłami islamskiego odrodzenia, a także z Republiką Iranu” po upadku szacha (1978). Pomysł zrealizowano w Amerykańskiej Komisji na rzecz Pokoju w Czeczenii (ACPC), zainicjowanej przez Brzezińskiego (później nazwa zmieniona na “Kaukaz”) dla “pokojowego rozwiązywania wojny rosyjsko-czeczeńskiej”. [131] Pro-dżihadowska ACPC obejmowała współpracowników-neokonów i promowała wsparcie dla powstania czeczeńskiego, postrzeganego jako wyzwolenie narodowe zamiast ruch terrorystyczny związany z międzynarodowym dżihadem, a oburzającego Rosję. Islamizm pomógł pokonać ZSRR tylko po to, by zająć miejsce zimnowojennego “zagrożenia komunizmem”. Neokoni poparli islamizm na Bałkanach, podczas, gdy gdzie indziej zwalczali “dżihad”. Wojna przeciwko Saddamowi stała się wojną z terroryzmem islamskim dziewięć dni po 11 IX. Think-tank neokonów, PNAC naglił prezydenta USA: “każda strategia mająca na celu zwalczanie terroryzmu i jego sponsorów musi obejmować zdecydowane kroki w celu odsunięcia od władzy Saddama Husajna”. Kaplan i Kristol stosowali podobnie kłamliwą retorykę w The War Over Iraq (“domniemany związek między Osamą i Saddamem”), wskazującą cel KWJ za wszelką cenę.

KWJ “udowodnił” powiązanie Saddam-Osama oraz broń nuklearną Iranu. Oddany syjonista Michael Ledeen [132] przekazał “dowód” ws. programu nuklearnego Iranu drogą irackich terrorystów, których Mossad szkoli do ataków na Iran. Ledeen, współpracownik Ahmeda Chalabi (przeciwnik polityczny Saddama związany z neokonami PNAC, znalazł “dowody” na BMZ Saddama i powiązania z Al Kaidą) jest zamieszany w inne tajne operacje wojenne (afera Iran-Contras, sfałszowane dokumenty nt. uranu z Nigru). Ledeen, zwolennik faszyzmu bez antysemityzmu, miał powiązania z terrorem włoskiej faszystowskiej tajnej armii NATO, Gladio, [133] użytym do manipulacji opinią publiczną. Ledeen jest “pierwszym kandydatem na głównych organizatorów równoległych ataków 11 IX”. B. sekretarz obrony Caspar Weinberger wymienił Ledeena, Wolfowitza, Perle i Feitha jako członków  X Komitetu, który rzekomo przekazywał tajne materiały wywiadowcze izraelskiemu szpiegowi, Pollardowi. [134]

Powiązania USA-Izrael-Turcja

Izrael i Turcja współpracowały w aferze Iran-Contras. W 1985 r.  nieoznakowane samoloty Izraela i USA załadowane bronią latały z Izraela przez Cypr do wschodniej Turcji, czasem zatrzymując się w nowych bazach USA w Turcji. Przesłuchania w Kongresie USA zajmowały się tym tylko pośrednio, a media KWJ milczały, pomimo niezbyt dobrych relacji turecko-izraelskich. Afera Turcja-Iran-Bałkany powstała w l. 1992-1995. Później Perle powiedział, że  uzbrojenie i wyszkolenie bośniackich muzułmanów było “żywotnym interesem” USA, a członek  NATO, Turcja, była “kandydatem numer jeden do tego zadania”. [135] Dyplomaci Izraela i Pakistanu uczestniczyli w tajnych spotkaniach w Waszyngtonie, zaaranżowanych przez ambasadora Turcji. [136] Udział w nich brał Wilson, który organizował dostawy broni Izraelowi i Pakistanowi na potrzeby wojny w Afganistanie. [137] Złapano pakistański statek z bronią dla Bośni (styczeń 1993). Według szefa pakistańskiego wywiadu, Pakistan dostarczył zdalnie sterowane rakiety muzułmanom bośniackim (marzec 1992 – maj 1993). [138] Przy pomocy Turcji, Iran zorganizował przerzut broni przez Chorwację do Bośni. Brały w tym udział amerykańskie samoloty transportowe C-130 i AWACS. W marcu 1992 r. radykalny muzułmański bośniacki mafiozo, powiązany z bośniackim wywiadem, negocjował handel broni między Turcją i Bośnią. Przy jego współpracy, specjalne siły USA zbudowały lotnisko w Bośni dla tajnego przerzutu amerykańskiej broni. [139]

Izrael zjednał Turcję do swej strategii przetrwania. Perle i ambasador USA w Turcji Strausz-Hupe zorganizowali związek USA-Izrael-Turcja. Ważne w tym były żydowsko-amerykańskie grupy wewnątrz USA i izraelski establiszment obrony kraju, wspierani przez “konserwatywne grupy żydowsko-amerykańskie” pracujące z tureckimi dyplomatami w Waszyngtonie i turecko-amerykańskimi biznesmenami powiązanymi z Żydami tureckimi i izraelskimi. [140] używając neofaszystów, ultra-prawicowców i mafię, armia turecka z CIA i Gladio potajemnie prowadzili w 1970 r. terror, który zabił dziesiątki tysięcy osób i zdestabilizował Turcję, [141] potwierdzając rewelacje o prawicowcach (i muzułmanach) w organizowanych przez KWJ państwowych usługach terrorystycznych. [142] Pro-amerykański przewrót w Turcji był (wrzesień 1980) odpowiedzią na “rozkład porządku i bezpieczeństwa oraz wzrost terroryzmu i szeroko zakrojonej przemocy”, co “groziło zmniejszeniem wsparcia przez USA”. [143] Po przewrocie kilkaset tysięcy lewicowców uwięziono i torturowano przez wiele lat bez procesu. Układ Turcja-Izrael (23.2.1996) ożywił wymuszoną przez USA oś Jerozolima-Ankara z l. 1950-ych, która w 1958 r. utworzyła tajny pakt wojskowy. Układ  z 1996 r. uzupełnia inny tajny układ (z 18.9.1995), a obydwa układy wiąże umowy o zachowaniu tajemnicy (31.3.1994). Dowodzi to głębokich relacji Izrael-Turcja, pomimo obniżania znaczenia porozumienia i okazjonalnego rozmrażania wzajemnych stosunków. Oprócz wzrostu  kurdyjskiego nacjonalizmu, Turcja ma się zmierzyć z rozrachunkiem ludobójstwa Ormian. Podczas kampanii w 1982 r. przeciw Palestyńczykom w Libanie, izraelskie wojska zajęły ormiańskie bazy i przekazały Turcji zdobyty materiał wywiadowczy. Izraelsko-amerykańskie wsparcie sugeruje obecność neo-donmeh w tureckich  elitach. Anty-ormiańskie działania Izraela zatuszowały ludobójstwo Ormian – wielkie tabu KWJ.

Oportunistyczna nienawiść

Krypto-żydowscy hitlerowcy napędzali niemiecką nienawiść do Żydów, spełniając syjonistyczne poświęcenie żydowskich cierpień dla Izraela: “Skłonię antysemitów do likwidacji żydowskiego majątku. Antysemici […] wzmogą prześladowania i ucisk Żydów”. [144] Syjonistyczne marionetki doszły do władzy i zrujnowały Niemcy, obiecując 1000 lat Rzeszy, co miało nastąpić poprzez wyniszczające i niekończące się wojny. Syjoniści hitlerowscy nauczyli Niemców, że Hitler był Mesjaszem 1000-letniej Rzeszy. Obecnie judeocentrycy koncentrują się na Izraelu i obiecują NWO – wieczne szczęście przez “wojny bez końca”, które wykorzystują nie-żydowskich żołnierzy i środki, oraz nastawiają chrześcijan przeciwko muzułmanom. Mega aktorzy radykalnego “żydowskiego Boga” przeniknęli całe spektrum polityki USA, dążąc do pokonania Ameryki, odpowiednika Imperium Otomańskiego dla donmeh. Robią to manipulując fobiami, co wyprzedza interwencje i masowye zbrodnie.

“Zmiana” przywództwa USA po wyborach 2008 r. pokazuje, że kameleon KWJ nie zmienia swojego charakteru. Wice-prezydent Biden, sekretarz stanu Clinton, szef sztabu Emanuel i kilku wysokich rangą doradców to syjoniści. Większość pozostałych to również syjoniści lub zwolennicy NWO związani z Radą Stosunków Zagranicznych (CFR), Komisją Trójstronną i Grupą Bilderberg. Sekretarz obrony Gates zastąpił Donalda Rumsfelda za kadencji Busha, był dyrektorem CIA w czasach Busha-seniora, współkierował grupą zadaniową CFR z Brzezinskim i był zaangażowany w aferę Iran-Contras. Polityka USA pozostanie anty-rosyjska i anty-serbska. B. główny negocjator USA w Dayton, mający spełnić kluczową rolę w departamencie stanu Clintonowej, Holbrooke zasugerował to w szeroko publikowanej “Bośniackiej beczce prochu” (22.10.2008), napisanej z b. bośniackim wysokim przedstawicielem w Bośni, Paddy Ashdown. Spodziewając się zwycięstwa Obamy, artykuł apelował, by USA odnowiło zobowiązania do “przetrwania Bośni jako państwa, przez utrzymanie skutecznej obecności wojsk i […] znalezienia sposobów uwolnienia Bośni z konstytucyjnej pętli”, czyli likwidacji Republiki Serbskiej w BiH. Interwencjonistyczna narracja nadal dominuje dyskurs, jak w  analizie NYT (13.12.2008) pt. “Obawy przed nowymi konfliktami etnicznymi w Bośni”, rzeczywiście będącej pro-muzułmańskim apelem o wzmożenie interwencji USA celem “połączenia” BiH, by uniknąć kolejnej wojny. Twierdząc, że “przywódcy całej Bośni” mieli nadzieję na większe zaangażowanie USA, NYT przygotowuje podstawę polityczną i ideologiczną, jako że takie nadzieje mają wyłącznie radykalni muzułmanie. Media USA nawijają: “Bośnia jest w głębokim kryzysie […] Mówi się nawet o nowej wojnie”. [145]

Albright pokonała Serbów wojną informacyjną, “dyplomacją”, tajnymi działaniami i MTKJ. Hillary Clinton postępuje tak samo. Wiceprezydent Joseph Biden, żarliwy syjonista (“Jestem syjonistą. Nie musisz być Żydem, by być syjonistą”) [146] i serbofob, jest również oddany muzułmańskiej BiH. Mladić i Karadzić zastąpią Miloszewicia w MTKJ i mantra o ludobójstwie w Bośni stanie się “ludobójstwem Republiki Serbskiej na muzułmanach w Srebrenicy”. Od czasów umowy w Dayton, kierowany przez KWJ Zachód kwestionuje legalność Republiki Serbskiej, oraz dąży do ograniczenia władzy tego “ludobójczego tworu” niegodnego istnienia, “produktu serbskiej kampanii czystek etnicznych”.

Po rozpadzie ZSRR, neokoni wzywali do konfrontacji, pomimo słabości Rosji. Notatka Pentagonu “Wytyczne Planu Obrony” (DPG 1992) pióra  neokonów Wolfowitza i Lewisa Libby, zalecała totalną wojnę USA-NATO z Rosją, gdyby Moskwa zagrażała bezpieczeństwu USA i rodzącym się demokracjom w b. bloku sowieckim. DPG zapewniało, że Rosja nie użyje atomu, ale jak tylko skończy się “współpraca” Jelcyna, Rosja spręży swoje możliwości nuklearne w regionie bałtyckim, podkreślanym przez DPG. Neokoni uważają Serbię za przyrostek Rosji, do oderwania dla hegemonii USA w Europie. W retoryce neokonów nt. secesji Kosowa rozbrzmiewał anty-rusycyzm, a wkrótce potem  potępili oni rosyjską obronę suwerenności Kaukazu. Żydzi głęboko nienawidzą Rosjan, których przodkowie zniszczyli chazarskie imperium, ojczyznę przodków wielu neokonów. Carowie Rosji wladali większością terenów, na których Żydzi mieszkali w Europie, w tym carski zabór Polski. Syjoniści w Rosji chcieli przywłaszczyć sobie bogactwa Rosji i zmusić rosyjskich Żydów do wyjazdu do Palestyny.

Czerwony terror zamienił Rosję “w pustynię zamieszkałą przez białych czarnuchów”. Trocki obiecał “przelać rzeki krwi”, które “przewyższyłyby wszystkie klęski kapitalistycznych wojen”; “najwięksi bankierzy zachodni będą z nami współpracować. Jeśli wygramy rewolucję, ustanowimy władzę syjonistów na resztkach jej cmentarza i staniemy się taką siłą, że cały świat padnie na kolana […] Terrorem i rozlewem krwi wpędzimy rosyjską inteligencję w kompletne osłupienie, idiotyzm i upodlenie”. Zaapelował do Żydów w Rosji, by “wspaniale i radośnie” “nienawidzili wszystko, co rosyjskie” i z “zapałem” “unicestwiali rosyjską inteligencję – oficerów, inżynierów, nauczycieli, generałów, duchownych, naukowców i pisarzy!”. [147] Obietnice te spełnił.

Nienawidzący chrześcijan bolszewicy dokonali ludobójstwa na chrześcijańskich Słowianach, głównie Rosjanach. Głosili rewolucję komunistyczną poprzez zastąpienie boskiej władzy państwową. Wśród bolszewików przeważali fanatyczni Żydzi, a większość Żydów radzieckich uczestniczyła i sympatyzowała z rewolucją. Bolszewicka prasa l. 1917-1921 dokumentuje, że na 514 stanowisk w państwie bolszewickim, Żydzi zajmowali 437 (85%), a Rosjanie tylko 21. [148] W 1921 r. pracownicy organów bezpieczeństwa Czeka wymordowali ponad 140 tys. osób. [149] Aleksandra Sołżenicyna uznano za antysemitę i kłamcę za ujawnienie udziału Żydów w rewolucji i sowieckich pogromach. [150]

W l. 1930-ych, tajna policja NKWD “była jedną z najbardziej zażydzonych ze wszystkich radzieckich instytucji”. [151] Żydzi zarządzali Gułagiem w najgorszym okresie sowieckiego terroru (1930-1938), który pochłonął miliony istnień ludzkich. Stalin był figurantem dla chazarskich Żydow: jego zastępcy w partii komunistycznej, Łazara Kaganowicza i jego kuzyna Lawrentego Berii, który został szefem tajnych służb. Kaganowicz nakazał zniszczenie majestatycznej Cerkwi  Chrystusa Zbawiciela w Moskwie [152] oraz ludobójstwo przez zagłodzenie 5 mln ludzi na Ukrainie (1932-1933). [153] W systematycznym niszczeniu chrześcijan przez bolszewicki terror w ciągu 50 lat po 1918 r. w Rosji, a później w Europie Wschodniej, zamordowano 600 biskupów, 40 tys. księży, 120 tys. zakonników i zakonnic oraz miliony świeckich. [154] W l. 1918–1938 liczba otwartych cerkwi w ZSRR spadła z 50 tys. do poniżej 500.

Żydowscy bankierzy sfinansowali bolszewicką rewolucję i radziecką gospodarkę. [155] Dziś zarządzają  USA i globalnie poprzez Bank Rezerw Federalnych USA, MFW, Bank Światowy oraz rzeszę banków inwestycyjnych. Stara nienawiść zniszczyła imperium rosyjskie, cara (antychryst dla Żydów) i rosyjskich prawosławnych. Żydzi od wieków przeciwstawiali zachodnich chrześcijan prawosławnym, by zapewnić sobie dominację. Krypto-Żydzi i rząd Izraela “szerzą nienawiść religijną do Rosjan w USA”, indoktrynują również ewangelistów w USA “fałszywym przekonaniem, że Rosja jest “Gogiem i Magogiem” [narody pod panowaniem szatana] z żydowskiej księgi Ezekiela” i uczą amerykańskich chrześcijan, że “Ameryka musi wywołać wojnę nuklearną z Rosją, by nastąpił powrót Jezusa, choć ci Żydzi nienawidzą Jezusa i rosyjskich chrześcijan”.[156] Krypto-żydowscy “jezuici stworzyli mit o “Pęknięciu”, o którym krypto-Żydzi nauczają chrześcijan, aby utrzymać ich w fałszywym przekonaniu, że nie poniosą konsekwencji bezbożnego ataku na ludzkość”. Syjonistyczni Żydzi nastawili chrześcijan w USA do “odczuwania nienawiści do muzułmanów” i wojen z narodami muzułmańskimi i wykorzystują “swą kontrolę nad kościołami do podsycania wojny nuklearnej z Rosją”. [157]

Interwencjonizm

Perle i Wolfovitz entuzjastycznie wspierali interwencje USA w imieniu islamistów Bośni i Kosowa. Po skardze Perle, że Izetbegowić był niedofinansowany, USA i 13 innych państw zebrali fundusze na program “szkolenia i wyposażenia” muzułmanów bałkańskich. [158] B. współpracownik NSA poinformował, że Arabia Saudyjska, Iran, Malezja, Brunei, Jordania i Egipt “zdeponowały miliony dolarów w kasie USA na zakup broni dla Bośniaków”. Kancelarią funduszu “była nie inna firma niż Feith i Zell, firma obecnego urzędnika Pentagonu i znaczącego neokona, Douglasa Feitha”. Działania te wspierał Perle, b. szef Feitha, potem członek Rady Polityki Obrony Rumsfelda. [159]

Zaangażowanie KWJ na Bałkanach wynika z ideologii interwencji, zapewnionej w wytycznych DPG: prawo USA do “zachowania głównej odpowiedzialności za zajmowanie się wybiórczo“ zagrożeniami dla interesów własnych i sojuszników lub które mogły “poważnie zachwiać relacjami międzynarodowymi”, zwłaszcza w b. bloku ZSRR. DPG oczekiwało doraźnych koalicji, “posiadając jedynie ogólne porozumienie w zakresie celów, które należy spełnić […] Poczucie, że w końcu USA wspiera porządek świata, będzie ważnym czynnikiem stabilizującym”. Dla Wolfowitza Serbia była “potencjalnym aktywem Rosji, która mogła i powinna być zbrutalizowana i podzielona”, by zdobyć hegemonię USA w Europie. W połowie l. 1990-ych, Wolfowitz z Abramowitzem utworzyli serbofobiczny think-tank Action Council, finansowany przez Sorosa, krytykujący administrację USA za niezbrojenie muzułmanów i brak uderzenia na Serbów w Bośni, niezbombardowanie Serbii w 1998 r. (czego domagali się neokoni w reklamie na całą stronę NYT) oraz brak dążenia do zwycięstwa w Kosowie po rozpoczęciu nalotów. [160] Nierealistyczne żądania neokonów frustrowały ekspertów Pentagonu. Inwazja lądowa spowodowałaby katastrofę wojsk NATO. Rakiety dalekiego zasięgu ziemia-powietrze i jugosłowiański nalot prewencyjny na lotnisko Rinas, zniszczyły śmigłowce apacz wysłane na miejsce wbrew zaleceniom ekspertów.

List otwarty (11.9.1998) 33 członków PNAC brzmi jak “strategia “międzynarodowej społeczności” oparta na “faktach” medialnych. List wezwał Clintona do “aktywnego wsparcia w każdy możliwy sposób zastąpienia [Miloszewicia] demokratycznym rządem zobowiązanym zakończyć przemoc etniczną”, po “7 latach agresji i ludobójstwa na Bałkanach”, w tym na kosowskich Albańczykach, “z których wiele tysięcy musi zmierzyć się z możliwością zimy i głodu, po wygnaniu ze swoich domów i gospodarstw w ostatnich serbskich atakach. Ponad 15 % ludności Kosowa jest już bezdomnymi”. Pilna potrzeba zakończenia “masakry w Kosowie” doprowadziła PNAC do wyciągnięcia “nieuniknionego wniosku”: “Nie może być pokoju i stabilizacji na Bałkanach, tak długo, jak u władzy pozostaje Slobodan Miloszewić”. On “rozpoczął konflikt bałkański”, spowodowany “cierpieniami milionów nie do opisania” i “poważnie zaszkodził własnemu krajowi”. [161]

Uznając okazjonalną “współpracę Miloszewicia w realizacji porozumienia z Dayton”, sygnatariusze byli pewni, że ich “”pakt z diabłem” przetrwał przydatność, jaką się cieszył “. PNAC naglił do co najmniej prowadzonych przez USA “międzynarodowych wysiłków” na rzecz “porozumienia ws. nowego statusu politycznego dla Kosowa” z “ogromnym naciskiem Zachodu na Miloszewicia”, “znacznym zwiększeniem funduszy na wsparcie opozycji demokratycznej w Serbii” i eskalacji “sankcji gospodarczych na Serbię”. Sankcje dyplomatyczne i prawne powinny towarzyszyć ekonomicznym, a USA, powinno “energicznie wspierać śledztwo trybunału w Hadze odnośnie Miloszewicia jako zbrodniarza wojennego”. [162]

Na tle NWO Strausza-Hupe poprzez USA-NATO i anty-serbizm Wohlstettera pt. uderzmy ich atomem, list powinien wywołać czujność na nadchodzące zbrodnie wojenne wywołane przez KWJ. List pośrednio ujawnił ideologię skazania milionów nie-Żydów i uczynienia z ofiar kozłów ofiarnych. Określił narzędzia judeocentrycznego podboju: wykorzystanie nie-żydowskich sił “zachodnich” i “międzynarodowych” przeciw nie-Żydom, stosowanie “sankcji gospodarczych” bankierów, pozwalanie “dyplomatom” KWJ na niesłuszne naciski (podczas gdy “siły demokratyczne” V kolumny organizacji pozarządowych i opłacanej przez Sorosa “opozycji” oraz media zrobiły swoje) i założenie holokaustycznego trybunału, żeby zatwierdził uczynienie kozła ofiarnego ze “zbrodniarza wojennego” (ogólnie wszystkich Serbów). List podkreślił “niepodległość” Kosowa, kluczowy element islamizacji Bałkanów jako początek destabilizacji Europy.

W l. 1991-1997, w celu opracowania polityki USA po zimnej wojnie, prezydent Fundacji Carnegie dla Pokoju Międzynarodowego (CEIP) Abramowitz ustanowił komisje kierowane przez elity polityczne, m.in. Madeleine Albright, Richarda Holbrooke, Richarda Perle i Jamesa Schlesingera. Dwaj ostatni zrezygnowali z pracy w komisjach. “Car” wojny z terroryzmem, Richard Clarke uważał Abramowitza w departamencie stanu za swojego “szefa i mentora”. Za instrukcjami Abramowitza, b. protegowany Reagana opracował kampanię poparcia publicznego dla prac CEIP. Zaangażowanie USA w Bośni wspierał kandydat Clinton, [163] kierując się pracą CEIP  pt. “Samostanowienie w NWO” pióra Mortona Halperina (urzędnik departamentu stanu za Albrightowej) i Davida Scheffera (pełnomocnik Albrightowej ds. zbrodni wojennych). Ten ostatni sugerował jednostronny interwencjonizm humanitarny po rozpadzie ZSRR. Książka CEIP Changing Our Ways’ Role in the New World (Zmiana roli naszego kierunku w Nowym Świecie) zapewniała, że “zniszczenie lub przemieszczenie grup ludzi wewnątrz państw może uzasadniać interwencję międzynarodową” i USA powinno “dostosować” do tego NATO oraz OBWE.

Administracja Busha była podzielona w kwestii interwencji wojskowej w Bośni, pomysłu neokonów z Perle i Wohlstetterem oraz “filantropami liberalnymi” na czele. Przeciwnicy interwencji zgodzili się na nią tylko tam, gdzie zagrożone były interesy strategiczne USA. [164] Wg Ivo Daaldera, koordynatora polityki Rady Bezpieczeństwa Narodowego w Bośni i autora Getting to Dayton (Droga do Dayton), do listopada 1994 r. presja USA na naloty NATO w Bośni doprowadziła do największego kryzysu Paktu od 1956 r. Różnice opinii między Albright, Lakem i Holbrookem z jednej strony a Pentagonem z drugiej, wypłynęły 7.8.1995 r. Chroniąc doktrynę Strausza-Hupe odnośnie NWO poprzez przywództwo USA w NATO, grupa Albright chciała uzyskać zobowiązanie do interwencji wojskowej w Bośni, gdyż “chodziło o  wiarygodność USA” jako światowego lidera. Pentagon chciał uniknąć trwałego zaangażowania militarnego, ale Clinton je wspierał. Amerykański publicysta mieszkający w Paryżu, William Pfaff wyśmiał (30.8.1995) europejską “klęskę przewodzenia Europie”. W książce To End a War (Zakończyć wojnę) Holbrooke wspomina: “Prasa i opinia publiczna były bardzo pozytywne” w kwestii bombardowania Serbów bośniackich.

Część 3: Marionetki

Separatyzm słoweński, chorwacki i albański, ekstremizm religijny tych dwóch ostatnich oraz bośniacki islamizm wystąpiły przeciwko Serbom. To nie mogłoby udać się im bez wsparcia KWJ, prowadzonego przez aktorów zewnętrznych: USA, W. Brytania, Niemcy i Watykan. Dowodem na to są klęski wojenne lokalnych aktorów w walkach bez pomocy z zewnątrz. Bombardowania USA-NATO w Kosowie były nieskuteczne, a Serbów pokonano innymi sposobami pod wpływem lub kontrolą KWJ: dyplomacją, wojną informacyjną, tajną pomocą wojskową i działaniami, sankcjami ekonomicznymi, prawnie i poprzez organizacje pozarządowe. [165] W uzewnętrznianiu władzy, KWJ wykorzystuje międzynarodowy globalizm i zewnętrzne interesy narodowe, np. niemiecki militaryzm i neokolonializm. KWJ manipuluje radykalnym islamem i chrześcijańskim fundamentalizmem oraz osłabia Watykan. Sojusze powstają na bazie wspólnych celów i historycznego precedensu, np. watykańsko-niemieckie wsparcie dla Chorwacji.

Bliskowschodnia polityka KWJ zantagonizowała świat islamski. [166] Obserwatorzy twierdzą, że pomoc USA muzułmanom bośniackim pasuje do planu wynagrodzenia za krzywdy wyrządzone światowi islamskiemu i zyskania go dla przeciwwagi siłom Europy, Chin i Rosji. [167] USA nie przejmowało się rynkami arabskimi, gdy zaatakowało i zajęło Afganistan i Irak, wspierało zbrodnie Izraela w Palestynie, czy kiedy ogłosiło GWOT. W 1994 r. plan neokonów odnośnie ujarzmienia Serbów był w zaawansowanym stadium realizacji. Nawet jeśli był arabski nacisk na wzmocnienie bałkańskiego islamu, KWJ mógł temu zapobiec, gdyby było to z korzyścią dla KWJ. W 1994 r. Pentagon przypomniał amerykańskiemu profesorowi o “niesamowitej presji Saudyjczyków i innych”, aby pomóc bośniackim muzułmanom:

“Przypominają nam, że świat islamski zaopatruje nas w potrzebną ropę […] Państwa islamskie mają miliardy petrodolarów do inwestowania w “przyjaznych państwach” i oferują potencjalny rynek ponad miliarda ludzi [… i] proces pokojowy między Izraelem i światem islamskim powinien ruszyć, gdyby największy przyjaciel Izraela był także przyjacielem państw islamskich.” [168]

Bałkańska polityka wzmocniła wpływy USA w Europie, mające na celu zapobiec powstaniu supermocarstwa Europa po zimnej wojnie. Re-definiując ten cel z obronnego na agresywny, NATO wzmocniło swoją rolę interwencjonistycznego policjanta. Na pierwszy rzut oka wygląda jakby to było prawdziwym interesem narodowym USA. Ale bałkańskie  interwencje USA-NATO poprzedziły wojny KWJ na Bliskim Wschodzie i w Azji Środkowej, sprzeczne z interesem narodowym USA. Poza tym, jaki sens ma podważanie UE, jeśli gotowe są plany połączenia jej z Unią Północno-Amerykańską?

Dyrygowanie przez KWJ wyjaśnia, dlaczego mocarstwa zachodnie wspierały ten sam dżihad na Bałkanach, który obrócił się przeciwko nim w dniu 11 IX, a później w Madrycie, Londynie i Mumbaju. To również wyjaśnia, dlaczego neofaszystowska Chorwacja, który usunęła setki tysięcy Serbów i odmówiła powrotu wypędzonym, UE rozważa na członka, podobnie jak federację BiH rządzoną przez muzułmańskich radykałów, którzy negują niezależność bośniackich Serbów i Chorwatów. Serbowie powracający do Chorwacji i Kosowa spotykają się z wrogością i śmiercią. Ich nieruchomości są przejmowane przy pomocy instytucji międzynarodowych.

Cele globalne?

Długoterminowym planem KWJ na Bałkanach była destabilizacja Europy i ten program ukrywa się dezinformacją. Mocarstwa zachodnie chciały rozbić Jugosławię i jej sektor publiczny, opiekę społeczną i opozycję wobec korporacji wielonarodowych: “Miloszewić nie mógł zrozumieć  przesłania politycznego o upadku muru berlińskiego. Inni politycy komunistyczni przyjęli zachodni model, ale nie Miloszewić”. [169] Komunizm, przeciwieństwo “modelu zachodniego”, jest tworem świeckich judeocentryków: Marksa, bolszewików i komunistów. KWJ wybrało Jugosławię, bo jej model różnił się od tego narzuconego przez KWJ, metamorfozy w ciągu jednej nocy z komunistów socjalizmu w kapitalistów. USA nie ma narodowego interesu w b.j Jugosławii. NATO nie miało demonstrować swojej siły w wojnach domowych wśród nie-członków NATO.

USA przygotowało się do następnych wojen, przenosząc bazy wojskowe z Europy Zachodniej do Albanii, Węgier, Kosowa, Macedonii, Bułgarii i Rumunii, rzekomo w celu ochrony transportu ropy naftowej. Przyjazne stosunki USA z Saudyjczykami gwarantują bezpieczeństwo dostaw ropy, mimo saudyjskiego wsparcia terroru wahabbitów, z którym GWOT rzekomo walczy. Rosja zabezpieczyła korytarze rurociągów w regionie bez jednego wystrzału. Najbardziej znaczący, szeroko dyskutowany korytarz USA nie przebiega nawet blisko Kosowa, a Camp Bondsteel, baza bez lotniska i portu, a więc nieadekwatna do “otaczania Rosji”, transportuje afgańską heroinę i chroni albańskich przestępców w Kosowie.

To nie wielki biznes, ale izraelskie lobby kieruje amerykańskim imperializmem, a “Izrael, w przeciwieństwie do lewicowej ortodoksji, nie pomaga USA w kontrolowaniu ropy i gazu.” [170] Inni twierdzą, że arabskie  petrodolary pomagają amerykańskiej polityce wspierać bałkańskich islamistów. W rzeczywistości, Rezerwa Federalna USA w rękach judeocentryków może bez ograniczeń kreować pieniądzę z długu. Pierwsza dziesiątka akcjonariuszy Rezerwy Federalnej to: Rotszyldowie (Londyn i Berlin), Lazard Brothers (Paryż), Izrael Seiff (Italia), Kuhn-Loeb (Niemcy), Warburgowie (Amsterdam i Hamburg), Lehman Brothers (Nowy Jork), Goldman & Sachs (Nowy Jork), Rockefellerowie (Nowy Jork).

Judeocentryczni bankierzy już teraz mogą kreować globalny pieniądz. Spotkanie G20 (kwiecień 2009) rozpoczęło “rewolucję w światowym porządku finansowym”. Wcześniej nieaktywny, sztuczny pieniądz  papierowy (SDR), emitowany przez MFW, wniósłby miliardy do gospodarki światowej i spowodowałby globalną płynność: “Przywódcy G20 pozwolili MFW na tworzenie pieniędzy i rozpoczęcie globalnego “zagłodzenia ilościowego”[…], w którym de facto do gry wprowadza się waluty świata. To jest poza kontrolą suwerennej instytucji. “Wkrótce po zachodnich “wykupach”, w ramach “bodźca globalnego” o wartości 5 bln dolarów, który ma być wypłacany przez globalnych podatników w 2010 r., uczestnicy spotkania G-20 rozdali 1 bln dolarów na tzw. rozwój państw III świata. “Z czasem, SDR może przekształci się w parking dla zagranicznych holdingów centralnych banków narodowych, za przykładem Ludowego Banku Chin.” [171] Wg obserwatora, by udawać, że to chiński pomysł, klika Rotszylda potajemnie wprowadziła Chińczyków “żeby  podkreślić potrzebę odrodzenia SDR […] Chińczycy i G20 zatwierdzili plany SDR Rotszylda na przyszłość.” [172]

Wiosną 1999 r. Clinton oświadczył, że zamęt etniczny podobny do tego w Jugosławii może wystąpić na Ukrainie, w Mołdawii, południowej Rosji, Gruzji, Armenii i Azerbejdżanie, zagrażając amerykańskim celom “stabilności, dobrobytu i wolności” b. krajów komunistycznych. Gdyby naprawdę była życzliwość i handlowy lub wojskowo-strategiczny cel, który dba o narodowe interesy Amerykanów, wtedy politycy USA reprezentowaliby takie interesy. Holbrooke, przyszły architekt porozumienia z Dayton oraz nalotów 1999 r. wg planów neokonów, był bankierem z Wall Street i został doradcą Hyundai Group w l. 1980-ych. Jego nominacji na ambasadora USA przy ONZ towarzyszyły zarzuty, że wykorzystywał stanowisko dyplomatyczne do celów prywatnych. Swoją dyplomatyczną rolę splamił “masakrą w 1980 r. szacowaną na 2000 bezbronnych studentów i robotników w Kwangju (Korea Płd.) i w l.  1970-tych, kiedy w wyniku masowych mordów przez indonezyjskie wojsko okupacyjne zginęło “co najmniej 200 tys. osób, jedna trzecia ludności Timoru Wschodniego”. [173]

Amerykański dyplomata William Walker pomógł dokonać “masakry” w Raczak, jako szef misji obserwacyjnej OBWE w Kosowie. Haszim Thaczi przyznał w BBC (24.3.2000), że jednostki WAK działające w Raczaku i wielu żołnierzy zginęło w walkach z siłami Jugosławii. WAK potajemnie zabijało Albańczyków, by uzyskać sympatię Zachodu dla secesji. Albright przyznała, że incydent w Raczaku przypominano w celu utrzymania presji na przywódców europejskich do dokonania interwencji. Amerykańscy urzędnicy – Holbrooke, Albright i Walker służyli KWJ. Ambasador USA w Salwadorze w 1989 r. Walker osłaniał zabójstwo sześciu Jezuitów przez salwadorski szwadron śmierci, rekrutowany, szkolony i wykorzystywany przez wojsko USA do popełnienia najgorszych zbrodni wojennych. Walker był pełnomocnikiem Oliwiera Northa i neokona Elliotta Abramsa w nielegalnym transporcie broni w aferze Iran-Contras. Wcześniej był zastępcą szefa w ambasadzie w Hondurasie, gdy władze USA  rekrutowały funkcjonariuszy wśród Gwardii Narodowej obalonego Somozy w celu stworzenia Contras, oraz utworzenia szwadronów śmierci, które zamordowały setki honduraskich robotników, związkowców i studentów. [174]

Międzynarodowa społeczność powołała Ashdowna w Bośni (2002-2006). Odrzucił on fakt, że Izetbegowić dążył do ustanowienia Islamskiej Republiki. Zapewnił bezpieczne schronienie dla Al Kaidy. Na taśmie pokazanej w MTKJ, Ashdowna przyłapano na kontroli broni WAK w Albanii, obiecując, że “zrobi wszystko, co będzie mógł”, by zapewnić pomoc oraz poinformować Blaira. Zeznał (14.3.2002), że z Albanii widział Serbów ostrzeliwujących Kosowo podczas nalotów NATO. Serbski gen. Delić udowodnił, że Ashdown nie mógł stamtąd widzieć wiosek ani być w odciętym Kosowie.

Niemcy przejmowały kontrolę nad Słowenią i Chorwacją, a później Bośnią. Polityka USA w Bośni widocznie osłabiała interesy Niemiec, oraz dzieliła i osłabiała UE. W zamian za poparcie państwa muzułmańskiego, USA wywarły presję na Izetbegowicia, by nie podpisywał jakichkolwiek porozumień pokojowych proponowanych przez Europę, a tym samym przedłużał cierpienia wszystkich grup etnicznych w Bośni. Gdyby administracja Clintona nie odrzuciła czterech propozycji pokojowych, trwająca 42 miesiące wojna skończyłaby się wcześniej. Przy porównywalnych wysiłkach dyplomatycznych, innych niż te z KWJ, USA mogły zapewnić sobie lojalność, jeśli nie zależność powstających republik lub nienaruszonej Jugosławii, z powodu brutalnej historii niemiecko-austriackiej w regionie i ogólnej sympatii Słowian do USA.

Interesy komercyjne poszerzają się i kolonizują b. Jugosławię. Niektórzy obserwatorzy przypisują  kradzież Kosowa jego bogactwu. Każda nieruchomość jest kosztowna, gdy ocenia się ją wg  zachodnich cen rynkowych. Nieruchomości Kosowa są warte około 220 mld dolarów. [175] Bank Światowy szacuje wartość zasobów mineralnych na 19 mld dolarów, w tym metali szlachetnych w kopalniach Trepca, rzekomego powodu kradzieży Kosowa. Czy to wszystko warte było krwawego i długiego terroru, wojny i czystek etnicznych ćwierci miliona nie-Albańczyków? Bombardowania Jugosławii w 1999 r. wyrządziły szkody materialne o porównywalnej wartości (ale jakim kosztem militarnym USA-NATO?). “Międzynarodowi inwestorzy” przejęli część majątku narodowego Polski bez bombardowań. Serbia ani Kosowo nie leżą też na strategicznych szlakach komunikacyjnych, np. Via Egnatia od granicy tureckiej przez Grecję do europejskich autostrad omija Serbię.

Koń trojański islamizmu

Islam i chrześcijaństwo są w konflikcie od VII w.; “praktycznie cały świat islamski” był na ziemiach chrześcijańskich, ale społeczności  chrześcijańskie “wszystkie wytępiła zinstytucjonalizowan dyskryminacja, przemoc lub opresja”. [176]

Jak w sojuszu faszyzmu z islamem podczas II wojny światowej, bałkańscy i zewnętrzni radykalni muzułmanie wspierali i przeprowadzali czystki etniczne i eksterminację Serbów bośniackich i kosowskich. Po arabskim szantażu ropą w 1973 r. Wspólnota Europejska zgodziła się wesprzeć arabską, anty-izraelską politykę w zamian za szerokie umowy handlowe. W wyniku awantury o karykatury Mahometa, UE zrobiła przegląd politycznie poprawnej terminologii dotyczącej islamu. Dla  “obrony interesów w świecie muzułmańskim, prawdziwego obrazu islamu i walki ze stereotypami nt. islamu i muzułmanów”, Organizacja Konferencji Islamskiej (OIC) i jej 56 państw członkowskich zwróciły się do ONZ i UE o zapewnienie, że wolność słowa nie koliduje z “poszanowaniem różnorodności kulturowej, przekonań religijnych i symboli religijnych.” [177] Spodziewając się milczenia Zachodu o “stale rosnącej populacji muzułmanów”, która “chroni” bojowników dżihadu gotowych wysadzić się w powietrze”, [178] obserwatorzy serbscy obawiali się, że byłoby być przestępstwem “mówić lub pisać o przymusowej islamizacji chrześcijańskich ziem Kosowa i Metohija, o niszczeniu serbskich monastyrów i cerkwi oraz o terrorze, którego doznają chrześcijańscy Serbowie” od muzułmańskich Albańczyków.

Wspieraj dżihad, propaguj anty-islamizm

Przyszły laureat Nagrody Króla Faisala roku 1994 i osobistość roku 2001 świata islamskiego, Izetbegowić utworzył w Bośni skorumpowany rząd. Twierdził, że potrzebuje wojny, by ustanowić Republikę Islamską. Z błogosławieństwem USA, wezwał o pomoc państwa islamskie i międzynarodowy dżihad. Prowadzona przez Iran pan-islamska koalicja finansowana przez kraje petrodolarowe rozpoczęła bośniacki dżihad. Po zakończeniu wojny w Bośni, mudżahedini stanowili zagrożenie dla wojsk NATO. USA zażądało ich wycofania, ale ok. 3500 z nich pozostało, niektórzy bez możliwości powrotu do swoich krajów. Pod koniec l. 1990-ych administracja Clintona pozorowała, że trudno ich powstrzymać, ale tysiącom ludzi pozwolono przemieszczać się między Bałkanami i Zachodem. W 2000 r. departament stanu USA był zaniepokojony zagrożeniem dla Zachodu niesionym przez setki dżihadystów, bośniackich obywateli po walce z Serbami. Urzędnicy USA twierdzili, że jeden z bojowników bin Ladena wysłał agentów do Bośni i że w 1990 r. Bośnia posłużyła za “miejsce przerzutu i bezpieczne schronienie” dla Al Kaidy i innych.

800 muzułmanów, którzy otrzymali bośniackie obywatelstwo i 1000 rodzimych Bośniaków mają powiązania z terrorystami. CIA i MI6 naciskali Izetbegowicia, by zmusił ich do opuszczenia kraju. Spełnił to niechętnie, więc SAS najechał na obóz mudżahedinów, zabijając wielu z nich (potwierdzając, że  neutralizacja była możliwa od samego początku, był to wybór Zachodu). Niektórzy zostali zmuszeni do opuszczenia kraju przez granicę z Chorwacją, a następnie zastrzelili ich chorwaccy strażnicy. Były też “wypadki samochodowe i przypadki śmiertelnych potrąceń, tajne operacje w celu pozbycia się mudżahedinów.” [179] W Kosowie ponownie zaangażowana była Al Kaida. Miloszewić powiedział MTKJ, że w 1998 r. poinformowano Holbrooke’a,

“iż w północnej Albanii bin Laden wspomagał WAK, że zbroił, szkolił i przygotowywał członków tej organizacji terrorystycznej w Albanii. Jednak zdecydowali się współpracować z WAK i pośrednio, w związku z tym, z bin Ladenem, choć wcześniej zbombardował ambasady w Kenii i Tanzanii [i] już wypowiedział wojnę.[180]

Dżihadyści i WAK infiltrowali i destabilizowali sąsiadujące obszary, [181] myśląc o Wielkiej Albanii. Bałkańskie bazy dżihadu były bardzo ważne w atakach 11 IX w USA, a następnie w Londynie i Madrycie. [182] Słowiańscy mudżahedini mają wygląd Europejczyków. Zachodnie wsparcie Izetbegowicia i WAK przypominało antysowiecką “afgańską pułapkę Brzezinskiego”. [183] USA wspierało terror w Kosowie, a od marca 2001 r. w b. Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, działając z Kosowa. NATO “nie chciało lub nie mogło” rozbroić WAK i postanowiło interweniować dopiero, gdy “terror przedostał się do spokojnej dotąd Macedonii i [WAK] przejęło kontrolę nad ok. 30 % terytorium Macedonii.” [184]

Perle chwalił współarchitekta wojskowego porozumienia Turcja-Izrael, ambasadorowi USA w Turcji, Strausz-Hupe, który zamiast potępić nacjonalizm, stojący na drodze NWO, poparł syjonizm i ożywił Islam (szowinizm państwowej religii) jako potencjalnych sojuszników w projekcie NWO. Extremiści żydowscy wymyślili komunizm, jako pozorne rozwiązanie wyzysku mas przez “kapitalistów”, tylko po to, by zastąpić go judeocentryczną koncepcją NWO, pasującą do czasów po zimnej wojnie, rzekomo w celu ochrony człowieka przed nowymi zagrożeniami. Atak 11 IX i GWOT wykonały tę wersję judaistycznego mesjanizmu, wymyślając dowody “zagrożenia azjatyckiegoi BMZ. Rzecznik Izby Reprezentantów USA. Newt Gingrich wymyślił “islamski totalitaryzm” (8.2.1995). Podobnie jak syjonistyczni naziści nauczyli Niemców nienawiści i strachu wobec Żydów, “zabójców Chrystusa”, neokoni uczą Zachód strachu i nienawiści wobec “islamofaszystów”. Rabin Jakow Perrin tak przekazał judaistyczną pogardę wobec Arabów: “Jeden milion Arabów nie jest wart żydowskiego paznokcia.” [185]

Neokon “fanatycznie wrogi Arabom”, Daniel Pipes potępił akademickie lewicowe, anty-syjonistyczne i pro-islamskie perspektywy jako antyamerykańskie. [186] Oczernia profesorów, którzy “odmówili poparcia pro-izraelskiego stanowiska” i zachęca studentów do “szpiegowania nauczycieli i donoszenia na łajdaków”. [187] Symbol “islamskiego totalitaryzmu” towarzyszy eskalacji GWOT, czyniąc miliardy umiarkowanych muzułmanów globalnym, śmiertelnym wrogiem, choć większość muzułmańskich imigrantów odrzuca radykalizację. Wojowniczość dżihadu, wspieraną przez CIA, MI6 i Mossad, wykorzystano w każdym GWOT i sprawach bałkańskich, [188] w skandalu z “duńskimi karykaturami Mahometa” [189] oraz w atakach w Mumbaju. [190] Prawdę przykryto fałszywymi oskarżeniami o ukrywanie Al Kaidy, BMZ oraz potencjałem nuklearnym “osi zła”, (termin KWJ). Proces samospełniającego się proroctwa wywołał konfrontacyjną spiralę chaosu i nienawiści – judeocentryczny modus operandi.

Podstęp KWJ

Neokoni z niemieckimi i brytyjskimi kolegami wspierali islamistów na Bałkanach, pokazując, że “islamski totalitaryzm” Gingricha jest taktyką KWJ. Ich interwencja w Bośni, w imieniu mniejszości muzułmańskiej (przeciw większości muzułmanów), naruszyła zasady ONZ i prawo międzynarodowe, ale świat przyjął ją, bo rzekomo zatrzymała rozlew krwi. W 1999 r. naloty USA-NATO na Jugosławię rozpoczęły dojście Putina do władzy. Aby powstrzymać bezprecedensową w sensie prawnym niepodległość Kosowa, wskazał on na podobne ambicje kaukaskie. Zachód był wściekły:

“Kreml gra własne, separatystyczne gry w Gruzji i Mołdawii […] Putin wykorzystał Kosowo jako kij do  pokonania Zachodu i przypomnienia światu, że Rosja nadal ma weto w Radzie Bezpieczeństwa”. [191]

Przywołując DPG, Holbrooke oskarżył Putina o starania, “aby umocnić rolę Rosji jako regionalnego hegemona” i potwierdził sugestię, że status Kosowa wpływa na inne spory terytorialne. Kosowo jest wyjątkowym przypadkiem i nie ustanawia żadnych precedensów dla innych ruchów separatystycznych […], ponieważ w 1999 r. z poparciem Rosji, [ONZ] otrzymało prawo do samodzielnego decydowania w sprawie przyszłości Kosowa.” [192] W rzeczywistości, rezolucja ONZ nr 1244 gwarantowała “suwerenność i integralność terytorialną Federalnej Republiki Jugosławii” pod tymczasową administracją ONZ. Rosja upierała się twierdząc, że Serbowie i Albańczycy muszą negocjować wspólnie uznane rozwiązanie, zgodne z rezolucją 1244. [193] Aby ominąć legalność wsparcia bałkańskich muzułmanów, Nicholas Burns z ONZ  argumentował również “wyjątkową sytuację” Kosowa: “Miloszewić próbował zniszczyć ponad milion kosowskich albańskich muzułmanów”, ale ONZ, NATO i UE “zachowały tam spokój przez osiem i pół roku. A teraz, 94 lub 95 % obecnych mieszkańcow to kosowscy albańscy  muzułmanie.” [194]

Kosowska większość jest mniejszością w Serbii jako całości, choć milion Albańczyków dostało się tam nielegalnie śladami NATO. Ponad 10 % ludności Kosowa to nie-Albańczycy, a Albańczyków kosowskich (w tym nie-muzułmanie) przeciwnych secesji zmuszono do milczenia. Nie wiadomo, czy więcej niż 50 % pełnoprawnych muzułmańskich Albańczyków z Kosowa poparłoby secesję. Przeciwnie, “większość” to mniejszościowi ekstremiści. “Ludobójstwo” Burna jest również absurdalne. W szczytowym punkcie konfrontacji jugosłowiańskich sił  anty-terrorystycznych i WAK w l. 1998-1999, wspieranej przez Zachód i dżihad, po obu stronach zginęło ok. 2000 osób. To było tak proporcjonalne do liczby ludności, jak śmiertelna przestępczość w stolicy USA w tym samym okresie. Liczby nie uzasadniały interwencji humanitarnej. W przypadkach porównywalnych lub bardziej poważnych, USA i sojusznicy nie reagowali, ani nawet nie zwiększali poparcia dla sprawcy, na przykład w Timorze Wschodnim. [195]

Geopolityka bośniackich islamistów dostosowała się do OKI (1-2.2.1992): uznanie niezależnej BiH, pomoc Albańczykom z Kosowa w drodze do niepodległości, uznanie politycznej autonomii Sandżaku (Raszka) i sterowanie b. republiką Jugosławii, Macedonią, do wspólnej suwerenności muzułmańsko-macedońskiej. Dnia 5.1.2004 r. z-ca dyrektora Ośrodka ds. Bezpieczeństwa i Tropienia Terroryzmu (CSIT) w belgradzkim Instytucie Studiów Politycznych, Darko Trifunowić powiedział, że urzędnicy Republiki Serbskiej w BiH dali natowskiemu  SFOR i organizacjom międzynarodowym w BiH plan, który łączył islamskich ekstremistów i terrorystów na Bałkanach. Plan był  wynikiem badań międzynarodowych ekspertów ws. zbrodni wojennych jednostek dżihadu na bośniackich Serbach i Chorwatach. Plan poparł amerykański kongresman Randy Cunningham. Rohanowi Gunaratne, zaproszonemu przez Ashdowna, grożono śmiercią, kiedy potwierdził obecność Al Kaidy w Bośni. CSIT udowodniło, że nikt w Bośni nie zidentyfikował członków Al Kaidy i nikt nie odpowiedział, dlaczego sześciu z nich wzięło udział w 11 IX, ponieważ międzynarodowi urzędnicy ukryli “zbrodnie wojenne na Serbach i Chorwatach w imię Allaha” i rzeczywiste przyczyny wojny w Bośni. [196]

CSIT dowiedział się od Narodowej Służby Wywiadu Kirgistanu, że ponadnarodowi ekstremiści islamscy w b. republikach radzieckich Kazachstanu, Tadżykistanu, Uzbekistanu i w chińskiej prowincji Sinkiang, starali się utworzyć Zielony Korytarz w Azji Środkowej pod patronatem Al Kaidy. Połączony z Bałkanami korytarz będzie biegł od Sinkiang do Albanii, Bośni i Kosowa. Wywiad z terrorystycznej grupy wahabbitów w Bośni wykazał saudyjsko-irańskie, antyrosyjskie wsparcie w Czeczenii i budowę bazy dla przyszłych działań w okupowanym przez Turków Północnym Cyprze. [197] Ashdown zaprzeczał, jakoby w Bośni istnieli terroryści lub organizacje wspierające terrorystów, ale jednocześnie wspierał program islamizmu i ścigania jedynie domniemanych serbskich zbrodniarzy wojennych. Tego należało się spodziewać po b. polityku W. Brytanii i urzędniku MI6. Członek Partii Pracy i brytyjskiego parlamentu, Michael Macher  ujawnił związek brytyjskiego rządu z szeroką siecią islamskiego terroryzmu: “wywiad brytyjski użył grupy al-Muhajiroun w Londynie do rekrutacji muzułmanów z brytyjskimi paszportami do wojny z Serbami w Kosowie”. Scotland Yard zainteresował się domniemanym członkiem al-Muhajiroun, Haroonem Rashidem Aswatem, który mógł brać udział w  zamachach w Londynie, ale MI6 go chroniło. [198]

Artykuł w Haaretzu (18.2.2008) udaje, że dżihadu nie osadzono w podbrzuszu Europy, by osłabić cywilizację zachodnią. To jest kontynuacja niszczenia od wewnątrz, stosując wojnę idei i uniwersalistyczne narzędzia imigracji, wielokulturowości i neoliberalizmu. [199] W drugą rocznicę afery “duńskich karykatur Mahometa”, pozorna bitwa wolności słowa z muzułmańską wrażliwością jest wyraźnie robotą KWJ we współpracy z duńskimi służbami bezpieczeństwa. [200]

Koń trojański KWJ polega na podjudzaniu islamistów przeciw  Zachodowi, by “udowodnić” nam, że zagrożeniem nie jest cywilizacja judeocentryczna, lecz muzułmańska. Książka The Cell (Komórka, 2002) pióra reporterów śledczych Johna i Chrisa Millerów, oraz Michaela Stone’a twierdzi, że można było zapobiec bombardowaniu ambasady USA w Afryce Wschodniej (7.8.1998), w którym zginęły 224 osoby i było ponad 4,6 tys. rannych: “sprawa spisku w Afryce Wschodniej była znana wcześniej FBI, CIA, departamentowi stanu, a także służbom wywiadowczym Izraela i Kenii”. Po 11 IX wyszło na jaw, że trzech z domniemanych porywaczy brało jakiś udział w zamachach bombowych, a wywiad USA był świadomy tego pod koniec 1999 r., jeśli nie wcześniej.

Ujawniając porozumienie między Jerozolimą i Waszyngtonem, Haaretz stwierdza nieistnienie islamizmu  bałkańskiego – czegoś, co KWJ wyczuje na innej planecie. Zagrożone suwerenności Izraela i Kosowa mają wspólny wątek – jeden KWJ, drugi albańscy muzułmanie: “Izrael, który powstał w wyniku walki Żydów o dom ojczysty, powinien wyciągnąć rękę do innych narodów walczących o samostanowienie.” [201] Gdyby Kosowo było w Palestynie, armia Izraela i Mossad zwalczaliby albański terroryzm. Ponieważ Kosowo jest w Europie, jak postanowiło KWJ, jest przyjacielem w potrzebie.

Ustępstwa?

Dlaczego wspierać bałkański ekstremizm, który mierzy w cywilizację zachodnią, lecz walczyć z islamistami gdzie indziej? USA rzekomo interweniowało by uspokoić świat islamski obiektywizmem względem demokracji bałkańskich muzułmanów, kontrastującej z zacofanymi, plemiennymi serbskimi wartościami. Ten rzekomy obiektywizm miał  zrównoważyć negatywne postrzeganie GWOT i izraelskiego podboju Palestyny – wojny o demokrację, której świat islamski nie może zrozumieć. Znaczący demokrata z kongresowego komitetu polityki zagranicznej,  Biden określił tę politykę w 2005 r.:

“Jeśli uda nam się z Kosowem, pokaże to muzułmanom na całym świecie, jak Stany Zjednoczone przyszły z pomocą ludności muzułmańskiej w Kosowie i pomogły im zbudować silną, niezależną, wieloetniczną demokrację.” [202]

W 2005 r. było już zbyt oczywiste, że to Albańczycy wyczyścili Kosowo z innych grup etnicznych terrorem i panuje w Kosowie nie rząd a mafia. Biden zamierzał także ukryć konia trojańskiego KWJ. Gdyby neokoni nie chcieli zwycięstwa islamistów na Bałkanach, nie organizowaliby wsparcia dla bałkańskiego dżihadu. Ambasador USA w Zagrzebiu, Peter Galbraith potwierdził politykę ustępstw, gdy Zachód stanął po stronie bośniackich muzułmanów przeciwko bośniackim Chorwatom, którzy zostali osaczeni w federacji rządzonej przez radykalnych muzułmanów. Nawet chorwacki kościół katolicki zatwierdził to ustępstwo przeciwko bośniackim katolikom chorwackim, skazując ich do oddania ziemi przodków, kiedy przenosili się do Chorwacji.

Pojęcie ustępstw jest bezpodstawne. Agencje wywiadowcze mogły przewidzieć ich niepowodzenie. Muzułmanie odnoszą się do Zachodu z większą pogardą z powodu GWOT i są bardziej przekonani, że Allah jest prawdą a nasz Bóg jest fałszem, ponieważ albańscy muzułmanie mogą niszczyć świątynie naszego Boga, podczas gdy nasi żołnierze w Kosowie nie reagują. Nie powiodła się naprawa wizerunku Zachodu. Islamskie lobby wykorzystało to dla postępu islamu w świecie zachodnim, z korzyścią dla KWJ. To udowadnia muzułmanom na całym świecie niższość i dekadencję Zachodu.

Dzięki pomocy USA, W. Brytanii i Niemiec udzielonej bałkańskim muzułmanom, po raz pierwszy od upadku imperium tureckiego, w Europie powstały dwa państwa muzułmańskie, Bośnia i Kosowo. Za gażę 250 tys. dolarów, Clinton odsłonił (20.3.2003) pomnik z napisami arabskimi na miejscu “masakry w Srebrenicy,” dokonanej w 1995 r. przez siły Serbów bośniackich. [203] Język arabski jest obcy bałkańskim muzułmanom, a miejsce to stało się miejscem międzynarodowych pielgrzymek islamskich. Mudżahedini bin Ladena wzięli udział w najbardziej okrutnych zbrodniach wojennych dokonanych przez siły bośniackich muzułmanów stacjonujące w Srebrenicy. Ten pomnik oddaje im cześć.

KWJ ukryło islamski udział w problemie bałkańskim. Chociaż bogata w ropę Arabia Saudyjska, współzałożyciel OKI, naciskała ONZ na aprobatę secesji Kosowa, to KWJ mogło działać wbrew prawu. OKI wszczęło potępienie Serbów przez ONZ i zmusiło Zachód do wprowadzenia sankcji, bombardowania bośniackich Serbów i Jugosławii oraz inwazji w Kosowie. Nie jest tajemnicą, jak OKI “przekonuje” Zachód wg wymagań KWJ, znając manipulacje przez “muzułmańskich” krypto-Żydów i masonów, donmeh, które wykończyły imperium tureckie. OKI widzi Kosowo jako wyłącznie kwestię muzułmańską, ale kraje NATO pozwoliły, by OKI zderzyło się z sekularyzmem, kiedy w sierpniu 1992 r. na Londyńskiej Konferencji nt. Jugosławii, OKI stało się pełnym członkiem komitetu nadzorującego. Zgodnie z Misją ONZ w Kosowie (UNMIK),

“islamizacja i  re-islamizacja społeczeństwa w Kosowie jest realizowana poprzez zewnętrzną pomoc, pochodzącą zarówno od radykalnych instytucji islamskich, jak i z najbardziej oficjalnych źródeł zachodnich […] UE i UNMIK zobowiązały się do budowy lub naprawy ponad stu meczetów w tym samym czasie, gdy albańscy nacjonaliści niszczyli setki chrześcijańskich zabytków religijnych w prowincji.” [204]

Setki meczetów, zbudowanych na tych terenach zabranych prawosławnym Serbom i innym, stanowią ośrodki indoktrynacji dla islamistów, podczas gdy chrześcijańskie cerkwie stoją w ruinie lub zrównane z ziemią. Islamskie fundusze i interesy wspierają społeczności muzułmańskie na tych terytoriach. W Kosowie służą setkom tysięcy nielegalnych imigrantów z Albanii.

W poszukiwaniu świeckiej albańskiej tożsamości narodowej w ostatnich 200 latach, muzułmanie przeważali nad prawosławnymi i katolikami. Albańscy przywódcy polityczni podkreślają, że naród wpędzono w  islam, ale kłamią, że nigdy nie zaakceptowano tej religii. Lantos, DioGuardi, Bob Dole i inni radzili Albańczykom, by pozbyli się wizerunku muzułmanów. Na pogrzebach szeroko przedstawianych w mediach, Albańczykom zalecano trzymanie świec, jak czynią katolicy. Powiedziano im, aby czcili kult Matki Teresy i wzięli udział w uroczystościach w kościele katolickim, gdzie katolicy stanowili mniej niż 1 % kosowskich Albańczyków. Szerzono pogłoskę, jakoby masy albańskich muzułmanów przechodziły na katolicyzm, ale zdementowali ją lokalni imamowie. “Chrzest” Ibrahima Rugovy miał wywrzeć wrażenie na Zachodzie, że Albańczycy byli katolikami, w przeciwieństwie do prawosławnych Serbów. OKI podtrzymywało to oszustwo, kiedy wysłało kondolencje do Prisztiny po śmierci Rugovy. Gdyby konwersja była prawdziwa, OKI nie zrobiłby tego, gdyż Koran skazuje na śmierć zwolenników muzułmanów nawróconych na inne religie. [205]

Unia Europejska

Walcząc u boku aliantów, Jugosławia straciła 27 % ogółu ludności w I i 30 % w II wojnie światowej. Rotszyldowie, syjoniści i ich protestanccy zwolennicy podjudzali do obu wojen, stworzyli i sponsorowali dojście Hitlera do władzy, ale obwinili Niemców. Obłuda królowała w stolicach światowej władzy. By zostać wybranym, syjonistyczny prezydent Roosevelt, jak i syjonistyczny prezydent Wilson, kłamali, że byli przeciwni zaangażowaniu USA w europejskie wojny. Od października 1939 r. Roosevelt potajemnie komunikował się z syjonistą Churchillem, że USA uratuje Brytyjczyków, co zachęciło ich do zadeklarowania wojny. [206] Skorumpowani przywódcy niemieccy realizowali plan wojny niemiecko-słowiańskiej za pieniądze Rotszyldów. Słowianie byli na celowniku na dwa lata przed decyzją konferencji Wansee (20.1.1942) o eksterminacji Żydów. Sporadyczne zabijanie Żydów przez syjonistycznych hitlerowców stało się ludobójstwem, zgodnie z planem światowych elit syjonistycznych (“zbrodniarze wojenni, którzy przyczynili się do unicestwienia 6 milionów naszych braci”);

“Stanowisko syjonistów, że żydowska krew jest olejem namaszczającym wymaganym przez koło napędowe syjonistycznego państwa, nie należy do przeszłości, ale jest nadal aktualne.” [207]

Pomimo dezaprobaty ministrów NATO, gensek NATO, b. niemiecki minister obrony Manfred Worner podkreślił gotowość NATO do ataku na Serbię. W Brytania była oczywistym zewnętrznym winowajcą za Bałkany, bo dostosowała się do bałkańskiej polityki neokonów USA. Analitycy wskazali więc na Niemcy jako głównego gracza. Teraz jest to “UE”. UE uzyskało de facto kontrolę nad BiH, gdy Wolfgang Petritsch objął biuro przedstawicielstwa ONZ w 2002 r. w imieniu Niemiec, Francji i W. Brytanii. [208] Niemcy sprzeciwiały się pokojowi w Kosowie, [209] separując Kosowo od Serbii do UE oraz pilnując, by USA ani albańskie interesy nie zintegrowały Kosowa z Wielką Albanią. [210] W maju 2006 r. referendum w Czarnogórze zdecydowało o opuszczeniu  federacji z Serbią. Niemcy i UE dawały “nieprzerwane wieloletnie wsparcie głównym osobistościom Czarnogóry”, pomimo ich zbrodniczej działalności. [211] UE mogło włączyć pozostałe miini-państwa jako “strefę wolnego handlu”. [212]

Niemcy

Niemcy prowadziły Europę przeciwko Serbom (“naziści”, “hitlerowiec Miloszewić”) – swemu ludobójczemu celowi w II wojnie światowej, pod pretekstem zapobieżenia nowemu “Auschwitz” i “obozom śmierci” w Bośni. Kiedy chorwaccy neofaszyści rozpoczęli wypędzanie Serbów przez zastraszenie, terror i brutalne czystki etniczne na początku słoweńskiej i chorwackiej secesji, niemiecki magazym wojskowy Bundeswehr 2000 (1994) nawiązał do Blitzkriegu, który “zmusił Jugosławię do poddania się”:

“W świetle tej tradycji widzimy nasz udział w lotach AWACS nad Bośnią oraz w misji NATO […] Społeczeństwo wie, jak ważny jest pokój dla Niemiec. Udowodniliśmy to dwa razy w obecnym stuleciu [… i] jesteśmy obecni jeszcze raz!”

Niemcy były największym dostawcą broni dla Chorwacji, w sprzeczności z prawem niemieckim i embargiem ONZ. [213] Sprzęt wojskowy pochodził z NRD, przestarzały po zjednoczeniu Niemiec. Uwalniając Bundeswehrę po raz pierwszy od II wojny światowej, Niemcy jako pierwsze uznały secesje, od Chorwacji po Kosowo. Spleciona z holokaustycznymi zwrotami i odniesieniami do “wartości europejskich”, niemiecka narracja przekroczyła zakłamanie Clintona. Internacjonalistyczni, lewicowi intelektualiści i przywódcy namówili opinię publiczną do wsparcia interwencjonizmu, dołączając do dziennikarzy, “którzy zamienili konflikt w Jugosławii na melodramat, w którym główne role grają muzułmanie jako niewinne ofiary, a Serbowie jako ludobójczy złoczyńcy”. [214]

Cohn-Bendit wzywał: “Niemcy nie powinny na zawsze pozostać w przymusowej antyfaszystowskiej kwarantannie”, stąd hasło “prawicowiec to każdy przeciwny interwencji wojskowej w Bośni”. On był na  granicy szaleństwa: “NATO powinno zbombardować [miasto Serbów bośniackich] Pale”, co “bez wątpienia miałoby straszliwe konsekwencje”. Tageszeitung (Berlin) i Tages-Anzeiger (Zurych) opublikowały petycję europejskich intelektualistów, z podtekstami uderzająco podobnymi do retoryki neokonów:

“na całym terytorium b. Jugosławii dotkniętej kryzysem, sankcje należy zaostrzyć do takiego stopnia, by broń ofensywna całkowicie została zniszczona lub oddana ONZ. Jeśli ultimatum nie zostanie spełnione w ciągu kilku dni, naloty będą musiały zniszczyć wszystką broń ofensywną.“ [215]

Powoływano się na humanizm, prawa człowieka, cywilizację i “ideę europejską”, czyli “ostatnią ideę, o którą warto walczyć” (słowa Cohn-Bendita), by uzasadnić bombardowania i “chronić życie ludzkie”. Rada Niemieckiej Prasy poczuła się w obowiązku przypomnieć zasady pracy korespondentów wojennych: “militarny język” nie powinien dominować w mediach i należy unikać “eufemistycznych pojęć, takich jak szkody uboczne”. [216] Śpiący militaryzm i media zwarły szeregi, przez co najbardziej żarliwi obrońcy praw człowieka i demokracji wsparli całkowicie totalną wojnę NATO. Użytkownicy wyrażeń “obóz koncentracyjny”, “Auschwitz” i “ludobójstwo” “najbardziej skutecznie przyczynili się do relatywizacji nazistowskiego okrucieństwa i trwającej rehabilitacji niemieckiego militaryzmu.” [217]

W 1999 r. niemiecki minister obrony Rudolf Scharping obawiał się “osłabienia poparcia przez media, ostrzeżeń o odwróceniu się opinii publicznej na rzecz zaprzestania kampanii nalotów NATO i powrotu do negocjacji. To katastrofa, której mój kolega, Joschka Fischer, chciałby uniknąć za wszelką cenę.” [218] Szef działu zagranicznego w niemieckiej telewizji skomentował wejście Berlina “do wojny świadomie i z przekonaniem”:

“Nigdy nie oglądałem ministra obrony […] jak gdyby musiał przekonywać się do tego, co mówi.” [219]

Minister spraw zagranicznych Fischer zasugerował (11.10.2000), by dla zachowania “demokracji i pokoju”, niemieccy biznesmeni i wojsko, wkroczyli do Serbii nauczyć Serbów żyć w pokoju z sąsiadami. [220] 3800 żołnierzy Bundeswehry nie ochroniło cerkwi i monastyrów w pogromach w marcu 2004 r. Aby usprawiedliwić “zapobiegawczą interwencję” Bundeswehry, niemieccy politycy i media twierdzili, że Miloszewić zaplanował ogromne czystki etniczne w Kosowie. Scharping promował Operację Podkowa, sfabrykowaną przez wywiad [221. Niemiecki program telewizji ARD zdemaskował (8.2.2001) tę zmyłkę i  pokazał rzecznika NATO Jamie Shea, który wskazał Scharpinga, Schrödera i Fischera jako “wspaniały przykład liderów”, którzy nie “zgadzają się z opinią publiczną, ale wiedzą, jak ją kształtować”, pomimo “szkód ubocznych i pomimo długości nalotów […] Gdybyśmy stracili poparcie niemieckiej opinii publicznej, stracilibyśmy również poparcie naszych partnerów.” [222]

W Kosowie Niemcy stworzyły własną siatkę w policji i służbach bezpieczeństwa. Niemiec, Joachim Rücker w UNMIK był szefem “prywatyzacji” majątku jugosłowiańskiego państwa. [223] Kiedy proces przed MTKJ b. premiera Kosowa Ramusha Haradinaja za rozkazywanie oraz udział w torturach i zabójstwach dobiegał końca, Rücker był pod ostrzałem za pomoc w zastraszaniu świadków do składania zeznań przeciwko Haradinajowi. Struktury mafijne Thaçi sięgają Niemiec, gdzie władze państwowe zapobiegają dochodzeniom ws. Albańczyków kosowskich. [224]

Niemiecki rząd wspiera węgierskich irredentystów w Wojwodinie. [225] Federalna Unia Mniejszości Europejskich lansuje przedefiniowanie granic Wojwodiny. Niemiecki Ethnos-Nation napisał, że zapobieganie wojnie domowej w Serbii wymagało “maksymalnej autonomii” dla Wojwodiny. [226] Irredentyści domagają się podziału b. Jugosławii, przypadkowo zgodnego z mapami OKI. Niemcy wspierają prawa albańskiej mniejszości w Kosowie, jednocześnie odmawiając takich praw Serbom w Republice Serbskiej w BiH. W Wojwodinie, gdzie w zgodzie żyje 28 mniejszości od II wojny światowej, Niemcy przyznają szczególne prawa niektórym mniejszościom. W 2002 r. Wojwodina stała się pełnoprawnym członkiem Rady Regionów przy Radzie Europy, wtrącającej się niemieckiej “organizacji pozarządowej”.

Bundeswehra zaangażowała do wojny psychologicznej Psycho Truppe, potajemnego następcę i kontynuację hitlerowskiego personelu i struktury. Truppe współpracuje z niemieckimi agencjami rządowymi, zajmującymi się zagranicznymi mediami i służbami specjalnymi. Jej  celem jest “propaganda i dezinformacja do manipulowania opinią”. W 2002 r. wśród 750 żołnierzy Truppe był “personel redakcyjny” rozmieszczony w Kosowie, BiH i Afganistanie. Rozgłośnia państwowa Deutsche Welle wspierała ich dziennikarskimi kontaktami, których związek z niemieckim wywiadem BND przyczynił się do rozpadu Jugosławii. [227]

Francuskie połączenie

Serbowie owinęli czarnym płótnem pomnik francusko-serbskiej solidarności, kiedy francuskie lotnictwo dołączyło do nalotów USA-NATO. W pogromach w 2004 r. żołnierze francuskiego KFOR  obserwowali wioskę, w której płonęło 130 domów; rzekomo byli zbyt zajęci oddzielaniem Serbów od Albańczyków (ale tak naprawdę pozostali w koszarach). [228]

Antyamerykańska za Chiraca, Francja Sarkozy dostosowuje się do polityki “USA” na Bliskim Wschodzie i NWO. Osobiste skandaliki  prezentowane w mediach takich jak Libération przyjaciela Sarkozy, Édouarda de Rothschild, próbowały odwrócić uwagę od krytyki, w tym oskarżeń Sarkozy o pracę jako sajan (pomocnik), “jednego z tysięcy żydowskich obywateli krajów innych niż Izrael, współpracujących” z Mossadem, faktycznie “czwartym wysokiej rangi szpiegiem Izraela” wg Le Figaro. [229] Sarkozy przypomniał “trzewiowe przywiązanie każdego Żyda do Izraela, jako drugiej matki-ojczyzny”. [230] Jako minister spraw wewnętrznych Francji, Sarkozy nawiązał z Netanjahu “przyjaźń opartą na bliskości ideologicznej i politycznej. Jeśli Netanjahu wróci na główną pozycję w Izraelu, będzie ciekawe, czy ich osobista dynamika doprowadzi do świeżego startu Izraela i Francji oraz bardziej konstruktywnej roli Europy w regionie”. [231] Netanjahu powiedział o Sarkozy, że jego gospodarcza ideologia i krytyka, przypomina ludziom Netanjahu. [232]

Rodzinne powiązania Sarkozy z Rotszyldami, korsykańską mafią i CIA pomogły mu zdobyć władzę. [233] podobnie jak lubawiczerowie,  Sarkozy wierzy w ich Mesjasza, tj. rabina (Rebe) Schneersona. W liście z pozdrowieniami opublikowanym we Francji i za granicą, Sarkozy mówł o Schneersonie “Mosziach” (Mesjasz). Rabin Dovid Zaoui ciężko pracował, aby wybrano Sarkozy: “Wiedziałem, że Rebe chciał prezydenta […] W końcu nawet przywódcy, którzy uważali, że nie poprą go, zmienili zdanie, zwłaszcza gdy zobaczyli jego poważną walkę z antysemityzmem.” [234] Sarkozy przeszedł szkolenie w departamencie stanu USA, dzięki drugiemu małżonkowi swej macochy, Frankowi Wisnerowi, który przejął polityczne planowanie Pentagonu od Wolfowitza. Nikt nie skomentował związku Sarkozy z Wisnerem, ówczesnym rzecznikiem rządu Francji. W partii gaullistowskiej młody Sarkozy zdradził Chiraca na rzecz poglądów Rotszylda, którym de Gaulle oparł się. Partia Lambertystyów pomogła Sarkozy dojść do władzy. Ta grupa trockistów, odpowiednik SD/USA Maxa Shatchmana, która założyła neokonów, pracowała dla CIA przeciwko stalinistom zimnej wojny. CIA również zasadziło swoich agentów – Lionela Jospina, który został premierem i Jean-Christophe Cambadélis, głównego doradcę marokańskiego Żyda, Dominique Strauss-Kahna, którego zadaniem jako kandydata było wyeliminować konkurenta do prezydentury Sarkozy. Strauss-Kahn był na liście płac USA, a rektorka Uniwersytetu Stanford, Condoleezza Rice przyjęła go na wykładowcę. Gdy tylko objął urząd, Sarkozy i Rice podziękowali Strauss-Kahnowi nominacją na szefa MFW. Przemawiając w Madrycie (15.12.2008) wezwał on wszystkie rządy, aby natychmiast zażegnały kryzys gospodarczy, który w przeciwnym razie może trwać długo i wywołać zamieszki.

Na sekretarza generalnego Pałacu Elizejskiego, prezydent Sarkozy powołał Claude Guéanta, b. prawą rękę Charlesa Pasqua’ego, korsykańskiego oszusta, który został ministrem spraw wewnętrznych i nawiązał kontakty z Arabią Saudyjską i Izraelem oraz został honorowym oficerem Mossadu. W 1982 r. Sarkozy ożenił się z siostrzenicą Achille Peretti, kumplem Pasqua w tajnej korsykańskiej organizacji przestępczej Unii Corse, która w znacznym stopniu kontroluje europejsko-amerykański handel narkotykami (słynne “francuskie połączenie”). Z-ca elizejskiego genseka, Francois Perol był partnerem zarządzającym w Banque Rothschild. Doradca dyplomatyczny Sarkozego, Jean-David Levitte to syn b. dyrektora Agencji Żydowskiej, współodpowiedzialnej za skazanie na śmierć Żydów w gettach II wojny światowej. Chirac usunął Levitte ze stanowiska francuskiego ambasadora przy ONZ, uznając go za zbyt bliskiego George’a Busha. Alain Bauer jest odpowiedzialny za wywiad i nie pojawia się w żadnym wykazie. Jest on wnukiem Wielkiego Rabina Lyonu, który był wielkim mistrzem głównej loży masońskiej Wielkiego Wschodu Francji i z-cą szefa amerykańskiej NSA na Europę. W Ośrodku Badań Międzynarodowych i Strategicznych Cheney’a, przyszła  minister gospodarki i finansów Sarkozego, Christine Lagarde  przewodniczyła z Brzezińskim grupie roboczej, która nadzorowała prywatyzację Polski. Lagarde zorganizowała lobbing na rzecz firmy Lockheed Martin przeciwko francuskiemu producentowi Dassault. Frank Carlucci (drugi najważniejszy w CIA po rekrutacji przez ojca Wisnera) nominował przyrodniego brata Sarkozy, Olivera, na dyrektora funduszu inwestycyjnego Carlyle Group, spółki zarządzającej funduszami Bushów i bin Ladenów. Piąty na świecie makler Oliver Sarkozy  zarządza głównymi aktywami państw Kuwejtu i Singapuru. Sarkozy spędził wakacje 2008 r. w pobliżu rancza Busha, na koszt Roberta Agostinelli, włosko-nowojorskiego bankiera handlowego, syjonisty i znaczącego neokona, który pisze felietony w wydawnictwie KWJ, Commentary.

Wg Sarkozego, referendum ws. konstytucji UE “wpędziłoby Europę w  niebezpieczeństwo” przez “rozdźwięk między obywatelami i rządami”. Przywódca brytyjskiej Partii Niezależności, Nigel Farage oskarżył Sarkozy i brytyjskiego ministra Gordona Browna o “niezwykle cyniczny plan polityczny”. “On nie pozwala własnym obywatelom wyrażać swoich opinii, ale i stara się w W. Brytanii blokować referendum obiecane przez rząd”. Sarkozy zamierzał wykorzystać swoją turę przewodnictwa UE w drugiej połowie 2008 r., by ustanowić nowe uprawnienia federalne UE. [235] Kiedy referenda w Irlandii i Czechach odrzuciły konstytucję UE (Traktat Lizboński (13.12.2007), de facto poddanie suwerenności narodowej), Sarkozy wysłał marionetkę KWJ, polskiego krypto-Żyda prezydenta Lecha Kaczyńskiego (Kalkstein), by przekonał czeskiego prezydenta Waclawa Klausa do ponownego przeprowadzenia referendum. Sarkozy udał się do Dublina na podobne “przekonywanie”.

Podczas kryzysu ratowania banksterów jesienią 2008 r., tj. tworzenia Nowego Porządku Finansowego Świata, Sarkozy i Gordon Brown wezwali do “nowej międzynarodowej struktury finansowej na dobę globalną”, która ustanawiałaby globalne zarządzanie Rotszylda pod przykrywką “reformowania i regulacji” rynków. Przekonanie Sarkozy, że politykę należy oprzeć na tych samych zasadach, co ideologia syjonistów, iluminatów, masonów, Bismarcka, bolszewików, nazistów i komunistów dowodzi, jak daleko zaawansowany jest projekt  KWJ pt. NWO. Po bombardowaniu w “Kosowie”, głównodowodzący USA-NATO, Clark podkreślił przestarzałość państw czystych etnicznie (z wyjątkiem Kosowa, oczywiście). [236] Baptysta Clark, katolik Sarkozy i katoliczka Albright (obecnie episkopalna), “nie wiedzieli” o swojej żydowskości i jak frankiści wzięli udział w polityce anty-chrześcijańskiej, anty-cywilizacyjnej.

Nominowany przez Busha specjalny wysłannik ds. niepodległości Kosowa, Frank Wisner (przejął polityczne planowanie Pentagonu po Wolfowitzu) podkreślił, że bałtycki Żyd, Bernard Kouchner został ministrem spraw zagranicznych Sarkozego, z priorytetem dla niepodległości Kosowa i zakończenia francuskiej polityki pro-arabskiej. Z funduszami z Narodowego Funduszu na rzecz Demokracji, Kouchner wziął udział w afgańskich działaniach Brzezinskiego przeciw ZSRR, wraz z bin Ladenem i braćmi Karzai. Za prezydentury jednego z braci Karzai, Afganistan stał się największym w świecie producentem opium. Lotnictwo USA przewozi heroinę do bazy Camp Bondsteel w Kosowie, skąd mafia Thaçi rozprowadza ją na Zachód. Zyski z opium finansują nielegalną działalność CIA. Karzai i Thaçi to długoletni przyjaciele  Kouchnera, który “nie wie” o ich działalności przestępczej, mimo międzynarodowych raportów na ten temat.

W l. 1990-ych Kouchner pracował z Izetbegowiciem, a następnie został wysokim przedstawicielem ONZ w Kosowie (1999-2001). Kouchner i jego Lekarze bez Granic (MSF) publikowali (1995) w prasie francuskiej i na ścianach paryskich budynków plakat pokazujący “serbskie obozy śmierci” w Bośni z wieżyczką jak w Auschwitz. Z innymi intelektualistami żydowskimi we Francji, Kouchner spopularyzował prawo do “interwencji humanitarnej” (“humanitarnej wersji doktryny ataku prewencyjnego prezydenta Busha – co uzasadniało europejskie zaangażowanie w wojnę w Kosowie, aby uniknąć czystek etnicznych.”) [237] Udawana klęska interwencji na Bałkanach częściowo uzasadniła bardziej krwawe interwencje w Afganistanie i Iraku. Kiedy KWJ potrzebowało II wojny nad Zatoką Perską powodu braku porozumienia USA-Europa, Thomas Friedman (NYT 23.1.2005) cytował Kouchnera o islamskim terrorze jako największym zagrożeniu. Poparcie przez Kouchnera sprzeciwiało się francuskiej opinii publicznej, która źle życzyła Bushowi w Iraku. Zamiast filozofować, filozofowie tacy jak Bernard-Henri Lévy i Andre Glucksmann moralizowali nt. spraw międzynarodowych i popierali wojnę w Iraku. Profesor uniwersytetów w Szwajcarii i Niemczech, Tarik Ramadan stał się “antysemitą” za dołączenie do francuskiej debaty z udziałem Levy, Glucksmanna, Kouchnera, Alaina Finkelkrauta i Alexandra Adlera nt. konfliktow izraelsko-palestyńskiego i w Iraku. Wg Ramadana, ci “nowi filozofowie” to pro-izraelscy apologeci. [238]

KWJ – ochoczy kat

Rezolucja UE [239] na 10-tą rocznicę Srebrenicy posłużyła militarystom UE. Ponaglając międzynarodowe instytucje do stosowania doświadczeń “ze Srebrenicy i wojen w b. Jugosławii” i do “większej gotowości do przyszłych misji pokojowych”, europosłowie wezwali do wzmocnienia unijnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Wysoki Przedstawiciel UE ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, Javier Solana, oświadczył, że Srebrenica częściowo wynikła z braku silnej i zjednoczonej Europy, ale od tego czasu UE ma wspólną politykę zagraniczną oraz “kierownictwo zdolne do jej wsparcia”.

W BiH, EUFOR zastąpił SFOR (2.12.2004), ale pozostał pod dowództwem NATO. Obie siły nadużywały prawa. SFOR zorganizował napad na dom księdza (kwiecień 2004); pobito jego i jego rodzinę pałkami w trakcie “poszukiwań przestępców wojennych”. Media zignorowały protesty, a przyjęły wersję SFOR, że obrażenia spowodowało wysadzenie wejścia do domu. SFOR również zabił Serbów bośniackich podejrzanych o zbrodnie wojenne (“oskarżonych o zbrodnie wojenne”) i ich rodziny dla “samoobrony”, lub gdy ofiary “usiłowały uciec”. Media “wybieliły te nadużycia”. [240]

Niemiecka polityka zagraniczna wskazuje na globalnego “chętnego kata KWJ”. Najbardziej wpływowa instytucja niemieckiej polityki zagranicznej i wojskowej, Federalne Kolegium Badań Bezpieczeństwa (BAKS) opracowuje programy, po raz pierwszy wprowadzone w USA za definicją “islamskiego totalitaryzmu” przez neokonów. Nieuniknione konflikty młodych muzułmanów na tle ubóstwa i obcej okupacji najlepiej ograniczać interwencjami wojskowymi. Takie wojny są użyteczne i niezbędne, programy BAKS coraz częściej widać w analizach innych instytucji politycznych. [241]

Gdy KWJ krzyczy “nuklearny Iran!”, Niemcy i inni specjaliści z NATO apelują o politykę pierwszego uderzenia atomowego, gdyby globalna dominacja Zachodu była zagrożona. Klaus Naumann, b. generalny inspektor Bundeswehry, b. szef polityki NATO w strategii nuklearnej i kontroli zbrojeń, przewodniczy niemieckiej firmie odkażania atomowego, pracującej dla rządów Niemiec i USA. [242] Niemcy wysyłają oddziały bojowe i pomocy technicznej do Afganistanu, tworzą tam oddziały paramilitarne, szkolą afgańskich żołnierzy, w tym nieletnich żołnierzy. Wyszkolona przez Niemcy afgańska policja jest niesławna z barbarzyństwa i tortur  dzieci. Berlin i Bruksela wspierają  eskalację GWOT do Pakistanu, dając fundusze na zatrudnienie cywilów w wojsku. [243] Bundeswehra szkoli i zaopatruje w sprzęt jednostkę logistyczną armii irackiej z bazy lotnictwa w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA). Niemcy są najważniejszym partnerem w rejonie Zatoki Perskiej, sprzyjając polityce neokonów. Od inwazji na Irak w 2003 r. Niemcy są w “strategicznym partnerstwie” z ZEA. Francja również planowała utworzenie bazy do szkolenia wojsk Emiratów Arabskich, ale przyczyną tego mogą być przygotowania do wojny Izrael-NATO z Iranem. Od 1990 r. Francja była drugim co do wielkości  dostawcą broni do ZEA. Emiracki wahhabizm jest koniem trojańskim KWJ w GWOT. “Wpływowe siły” sugerują, by Francja podporządkowała  się przywództwu Niemiec. [244]

Siły niemieckie przymierzają się do “pokojowej pozycji” na Bliskim Wschodzie, bez wątpienia po to, by pomóc GWOT i pacyfikacji Palestyny. W styczniu 2008 r. Niemiecka Rada Stosunków  Zagranicznych (DGAP) poradziła rządowi, by rozważył rozmieszczenie okrętów wzdłuż Strefy Gazy, w oparciu o “doświadczenie zdobyte u wybrzeży Libanu”. Władze niemieckie mają już jednostki policji na terenie Autonomii Palestyńskiej. DGAP ostrzegło, by nie służyć bezpośrednio interesom Izraela, [245] ale Berlin przyspieszył kampanię tybetańską, wbrew niemieckim biznesom i ostrzeżeniom o podobieństwie do “operacji mocarstw kolonialnych XIX i XX w.”, które zantagonizowały regiony Chin z  “krwawymi konsekwencjami”. [246] “Organizacja pozarządowa” rządu Niemiec, Fundacja Friedricha Naumanna powiązana z partią FDP, odegrała kluczową rolę w anty-chińskich “protestach” wzdłuż trasy płomienia olimpijskiego. Niemieckie media zajmowały się wtedy zamieszkami w Zachodnich Chinach, które rozpoczęły się pogromami tybetańskich gangów wobec nie-Tybetańczyków, w tym chińskich muzułmanów. Pro-tybetańską kampanię opracował departament stanu USA i samozwańczy tybetański rząd na uchodźstwie. Uczestniczyła w tym neokon Paula Dobriansky, podsekretarz stanu USA i specjalny koordynator ds. Tybetu. Kościół ewangelicki sugerował, by niemieccy sportowcy potępili chińską politykę dla mediów. [247]

Po pogromach w marcu 2004 r. w Kosowie, Niemcy rozważali legalizację broni chemicznej, używanej do kontroli tłumu, by Bundeswehra mogła “właściwie reagować” podczas misji międzynarodowych. [248] Generalny inspektor Bundeswehry nalegał (maj 2004), by niemieccy żołnierze i rezerwiści byli gotowi “na częste, długotrwałe operacje”, a Bundestag zdecydował przedłużyć okupację Kosowa bezterminowo. [249] Lotnisko w Lipsku udostępniono (23.3.2006) NATO dla transportu lotniczego, z pogwałceniem umów przeciw obecności NATO. Publiczne protesty zmusiły niemiecki rząd do odłożenia “zaangażowania w wojnę” w Kongo. Obecność policji UE w Kongo wyjaśniono potrzebą uniknięcia możliwych rozruchów podczas wyborów, [250] ale tak naprawdę Niemcy chciały utrzymywać kontakty z kongijskim łamaczem embarga na broń i kontrolować zarządzaną przez Niemców kopalnią, gdzie chronili się uzbrojeni bojownicy. [251]

Pomimo oskarżeń prezydenta Kagame i rządu w Ruandzie, że “potępia i prześladuje bezlitośnie wszelkie formy opozycji”, Niemcy wspierają Ruandę i udzielają bezpośredniej pomocy jej policji i sądownictwu. Tak wspomagany rząd Ruandy (odpowiedzialny za wojny we wsch. części Konga) ma duży kontyngent żołnierzy, gotowych do interwencji przeciwko islamskiemu Sudanowi. Podczas wizyty w kwietniu 2008 r. Kagame spotkał się z niemieckim ministrem obrony. Elity wojskowe Ruandy rzekomo brały udział w ludobójstwie w Ruandzie. UE oskarżyło o masakrę w trakcie próby puczu i o wojskową inwazję w Kongo, która zabiły ponad milion osób. Wśród oskarżonych był z-ca dowódcy oddziałów ONZ/Unii Afrykańskiej w Darfurze, stacjonujących pod naciskiem rządów zachodnich. Kagame nie ma w oskarżeniach a prezydent Horst Kohler przyjął go z honorami wojskowymi. Podczas wizyty Kohlera w Ruandzie (luty 2008), organizacje praw człowieka oskarżyły rząd Kagame o tortury, egzekucje poza wymiarem sprawiedliwości i inne przestępstwa. [252]

Krótko po totalitarnym przepchaniu konstytucji UE, najbardziej wpływowy polityczny think-tank Niemiec, Fundacja Bertelsmanna zażądała odebrania decyzji w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa mniejszym członkom UE. Stałymi członkami “Rady Bezpieczeństwa UE” będzie tylko siedem krajów mających największe budżety wojskowe. Programy kompleksowego uzbrojenia wymagały “wspólnych działań propagandowych i zdecydowanego przywództwa”, gdyż Europejczków “bardziej obchodzi walka z ubóstwem niż tworzenie globalnego rządu”. [253]

Rozwiązując oddzielenie władzy wojskowej, policyjnej i wywiadowczej, Berlin zalegalizował (6.10.2008) “wojskowe metody” ws. wewnętrznych. Połączenie oddziałów niemieckich organów represji na frontach krajowych i zagranicznych umożliwia elastyczne zwalczanie potencjalnych rozruchów obywatelskich na całym świecie. [254] Przypomina to dostosowanie oddziałów bojowych USA do użytku wewnętrznego w miejsce Gwardii Narodowej i przypomina o porozumieniu USA-Kanada o wpuszczeniu wojska sąsiadów w przypadku “konieczności”.

Watykan

Judeocentrycy identyfikują katolicyzm z Watykanem w Rzymie, a Rzym ze zniszczeniem Świątyni i wygnaniem diaspory. Oskarżają katolików i Watykan za: zbrodnie przeciwko Żydom (rzymskie getto, inkwizycja); konkurencję jako wybrańców Boga i przeszkadzanie w hegemonii oraz krucjaty do Ziemi Świętej. Judeocentrycy stworzyli reformację Marcina Lutra, infiltrację frankistów w kościele w celu jego zniszczenia i zjudaizowania. Zinfiltrowali stanowiska we władzach Polski i wpływali na wrogów Polski od l. 1700-ych. Od początku lat 1790-tych, frankiści spowodowali cierpienia Polski pod tyranią Rosji. Później obrócili imperia pruskie i austro-węgierskie przeciwko Polsce, aż przestała istnieć. W l.  1900-ych frankiści  zdominowali struktury Polski i jej Kościół Katolicki. Niektórzy Żydzi wykorzystali masonerię do konwersji chrześcijan na judaizm. Krypto-Żydzi i masoni utworzyli ruch Jezuitów i zorganizowali mit Pęknięcia, by chrześcijanie fałszywie uwierzyli, że nie poniosą  konsekwencji ataków na ludzkość. Rotszyldowie kupili papieża, mieli zamiar uczynić go Królem Palestyny. Rotszyldowie staliby się Królem pośrednio, a papież – antychrystem w oczach protestantów. Katolicy oddali jałmużnę Rotszyldom przez papieży, na sfinansowanie zniszczenia siebie przez protestantów (chrześcijanie prawie przechrzczeni na judaizm), a także wspieranie antychrześcijańskiej prasy. [255]

Aby pozyskać konwertytów, judeocentrycy w Anglii wymyślili proroctwa celem zniszczenia Kościół Katolickiego i zaatakowali papieża i Turków poprzez spisek “przywrócenia Żydów Palestynie”. W 1641 r. broszura z proroctwami Ursuli Shipton (Ursula Sontheil, 1488-1561) stwierdzała kilka faktów rzekomo pochodzących z jej życia. Ukazało się wiele późniejszych wydań. W 1862 r. Charles Hindley dodał wiarygodności tej mistyfikacji, ale później przyznał się do fałszerstwa. Kabalistyczny Żyd, Hindley przygotowywał chrześcijan do przyjęcia męczeństwa dla dobra  Żydów. [256]

Sojusz z KWJ wyjaśnia poparcie Watykanu dla wojen bałkańskich. Przesłonięta dyplomacją, ekumenizmem i innymi herezjami, niechęć Watykanu wobec prawosławia znalazła ujście w podziale Jugosławii –  kolejna okazja do dzielenia ziem prawosławnych. Watykan pierwszy uznał nielegalne secesje Chorwacji i Słowenii, które wywołały wojny na Bałkanach. Watykan cynicznie zapewnił Serbów, że jego anty-serbskie stanowisko to nie “wrogie działanie” i przedstawiciel papieża pozostanie w Belgradzie. W próbach Watykanu i Niemiec kontrolowania Europy Wschodniej i Bałkanów w XX w. prawosławnych Serbów i Jugosławię (“przeszkoda na ich drodze”) wiązano z Rosją, “głównym antagonistą Niemiec i Watykanu”. “Serbię utożsamiano z Rosją i byłaby […] celem dla Niemiec i Watykanu, które starały się zniszczyć lub osłabić Rosję”. [257] Jan Paweł II dołączył do “społeczności międzynarodowej” od pierwszego dnia rozpadu Jugosławii. Watykan zmierzał do przejęcia obszarów prawosławnych do katolickich diecezji w b. republikach Chorwacji oraz BiH. Ultimatum neo-ustaszy “zostań Chorwatem lub odejdź” konwertowało prawosławnych Serbów na katolicyzm, na skalę mniejszą niż w II wojnie światowej. Bałkańskie wojny domowe zniszczyły, uszkodziły, zbezcześciły i splądrowały meczety, kościoły i cerkwie. W Chorwacji cerkwie zamieniono na kościoły katolickie. Gdy Chorwaci ponieśli klęskę od sił muzułmańskich i Serbów bośniackich, papież poprosił o interwencję USA-NATO w Bośni. Ale był obojętny na los ponad 350 tys. prawosławnych Serbów w Krajinie.

Chorwaccy biskupi katoliccy wystosowali list otwarty (1.2.1991), który kłamał, że Serbska Cerkiew Prawosławna była przeciwna zachodnim wartościom, które przyjęli Chorwaci, antykomunistyczni demokraci. Chorwacka propaganda była siłą napędową polityki USA i tworzyła podwaliny pod anty-serbskie dziennikarstwo. Miesiąc przed secesją, prezydent Tudźman spotkał się z Janem Pawłem II (25.5.1991), tak jak Pius XII przyjął Pawelicia (18.5.1941). Wizyty papieża w Chorwacji (10-11.9.1994, 2-4.10.1998 i 5-9.6.2003 – jego setny wyjazd za granicę) zalegalizował rząd Tudźmana. Wizyta w 1994 r. moralnie poparła czystki etniczne w Krajinie. Papież nie skrytykował ani nie potępił Tudźmana, który negował Holokaust, a Izraelczyków nazywał “żydo-nazistami”, dokonującymi ludobójstwa w Palestynie, ale zaprzeczał ludobójstwu ustaszy i planował włączyć BiH do Wielkiej Chorwacji.

  1. urzędnik departamentu stanu USA ds Jugosławii, który zrezygnował w 1992 r. w proteście przeciwko bałkańskiej polityce USA, ujawnił, że Watykan wezwał do wojskowej interwencji, by powstrzymać “serbskich agresorów”, których porównywał do hitlerowców. [258] Aprobata anty-serbskich działań wojskowych przez Chorwatów i muzułmanów w Bośni i dwuznaczne wypowiedzi Watykanu ws. Kosowa wykazują anty-prawosławną postawę i przyzwolenie na podbój islamski. Przed secesją, Chorwacja otrzymała (4.10.1990) 2 mld dolarów pożyczki od Rycerzy Św. Jana z Jerozolimy, zakonu rzymsko-katolickiego z siedzibą w Rzymie, prawdopodobnie kierowanego z Niemiec. Pożyczkę bez odsetek na 10 lat, dano pod warunkiem, że nie będzie użyta na cele wojskowe, ale Chorwacja mogła przesunąć fundusze i podjąć je z programów społecznych. Chorwacka ambasada w Waszyngtonie zaprzeczyła sprawie kredytu, ale egzemplarz umowy istnieje. [259]

Aprobata neo-faszystowskiego rządu i watykańska beatyfikacja kardynała Stepinaca (3.10.1998) sygnalizowały ukrywanie zbrodni ustaszy i współpracę z neo-faszystami. Działania Jana Pawła II “pogarszały wrogość i konflikty między katolikami i prawosławnymi. On nie chciał pojednania, ale podboju”. [260] Proces Alperin vs Bank Watykański przed Sądem Federalnym w San Francisco pozwał (listopad 1999) w imieniu Serbów, Żydów i Romów ocalałych z obozów koncentracyjnych oraz ich rodzin i organizacji, reprezentujących ponad 800 tys. ofiar Holokaustu w Chorwacji. Prywatny adwokat papieża przyznał udział Watykanu w ludobójstwie, lecz usprawiedliwił to prawem międzynarodowym.

Watykańska instytucja charytatywna Caritas przemycała broń dla WAK, łącznie z moździerzami skradzionymi z baz NATO w Niemczech. Odbiorcą był pewien proboszcz we Włoszech. Jeden z trzech kierowców konwoju, zatrzymany przez włoskie organy celne, miał związki z BND. [261] Przed deklaracją “niepodległości” Kosowa papież Benedykt powiedział, że Watykan postąpi jak społeczność międzynarodowa. Wykorzystując skrajnych Albańczyków do złamania wpływu prawosławnych Serbów, jak to robił Berlin, wysocy hierarchowie katoliccy ogłosili, że “nowy etap” może zacząć się “niepodległością” Kosowa. [262]

Polscy pseudo-katoliccy hierarchowie i duchowni, np. filosemicki arcybiskup Józef Życiński (Reiffstein) i ojciec Adam Boniecki (Aaron Ajngold) są symptomami judaizacji. Ich kolega jezuita Obirek zrzucił sutannę dla małżeństwa z Źydówką z ambasady Izraela w Warszawie. W przypadku warszawskiego arcybiskupa Wielgusa, nagłośnionym przez NYT, zdominowane przez KWJ państwo polskie naruszyło suwerenność Kościoła Katolickiego. Zdominowane przez KWJ media i sondaże przyczyniły się do ograniczenia mediów katolickich oraz wyeliminowania polskich partii reprezentujących większość anty-KWJ w wyborach 2007 r. W skali globalnej, judaizację Watykanu widać w dokumencie (11-13.3.2007) wspólnej komisji Watykanu i naczelnego rabinatu Izraela, która promuje wymyślone przez rabinów “Prawa Noego”. Dokument apeluje o przyjęcie ich przez chrześcijan, heretycko sugerujący biblijną podstawę. [263]

Wnioski

Liczne grupy władzy odpowiadają za miliony ofiar śmiertelnych w wojnach i ludobójstwach XX w., ale apokaliptyczno-mesjańscy judeocentrycy dążący do NWO zdają się prowadzić je wszystkie. Ekstremalni Żydzi i żydowscy bankierzy wszczynali, wspierali i realizowali wojny oraz rewolucje. Judeocentrycy sprzedali kilkaset tysięcy nowych osadników w Izraelu za dziesiątki milionów zabitych w wojnach XX w., łącznie z masami Żydów przeciwnych syjonizmowi. Życie ludzkie nic dla nich nie znaczy, zgodnie z talmudyczną nienawiścią i fanatyzmem. Sabatajscy frankiści i donmeh oraz syjoniści nadal są obecni w światowych ośrodkach władzy. Jest to Kompleks Władzy Judeocentryczny (KWJ), globalna sieć skrajnych judeocentryków i nie-żydowskich zwolenników, nie tylko syjonistów. Wszyscy oni kierują się ideologią “końca czasów”. Przewodzi im rabinat lubawiczerów, tak jak robił to rabinat talmudyczny przez tysiąclecia w terrorze przeciwko Żydom i gojom. Ich polityka grozi wojną Izrael-NATO z Iranem lub Indii z Pakistanem, które mogą okazać się atomową III wojną światową, ze starym przeciwnikiem Rosją i Słowianami jako kozłami ofiarnymi, jak widać w “polskim kryzysie rakietowym”.

Eksterminacja gojów i Żydów mogłaby przyćmić ludobójstwo atomowe wojsk i ludności w III wojnie światowej. Powiązane z KWJ tureckie elity przypominają donmeh, odpowiedzialny za ludobójstwo Ormian, upadek imperium tureckiego, I wojnę światową i współpracę w realizacji rewolucji bolszewickiej, która doprowadziła do ludobójstwa dziesiątek milionów prawosławnych. KWJ zakorzenione w Turcji i Pakistanie zyskuje wpływy w Iraku, Iranie i wśród Kurdów. Wiara elity KWJ w całkowite zło i zniszczenie gojów dla zbawienia Żydów, przyświecały judeocentrykom na czele światowej polityki od XVII w. Proces ten manipuluje światową społecznością żydowską, w tym ortodoksyjnymi Żydami, którzy sprzeciwiają się syjonizmowi i NWO jako sprzecznymi z Torą. Polityka judeocentryczna podąża śladami tradycji syjonistów, bolszewików, komunistów i nazistów, ubrana w nowe wyrażenia i retorykę. Retoryka i historia KWJ oraz ostatnie wydarzenia wskazują na rozwój spisku NWO, np. konstytucja (13.12.2008) pozbawiająca członków UE suwerenności w ramach przygotowań do totalitaryzmu, czy zaawansowane prace nad Unią Am. Płn, z myślą o połączeniu tych dwóch Unii. Amerykański Patriot Act mierzy w swobody obywatelskie w ramach przygotowań do apokaliptycznego planu KWJ, podczas gdy nowa konstytucja UE zawiera podobne klauzule. Te dwie ustawy są ostrzeżeniem przed masową zbrodnią, na co także wskazuje  dwulicowość polityków KWJ.

KWJ skłóca muzułmanów z chrześcijanami i innymi, posługując się wydarzeniami jak 11 IX, Operacja Duńskie Karykatury i terror w Mumbaju. Na Bałkanach KWJ wspierało w tym celu islamizm i międzynarodowy dżihad. Deklaracja niepodległości Kosowa to nie koniec. Islamski Zielony Korytarz z Zachodnich Chin do podbrzusza Europy czeka na wykorzystanie, podobnie jak członkostwo Turcji w UE i  islamizm imigrantów. KWJ wykorzystuje również islamistów na Bliskim Wschodzie. Rozgrywacze władzy w KWJ mogą skierować islamistyczny koń trojański przeciw Zachodowi, by spełnić swój apokaliptyczny cel zniszczenia.

Ekstremiści wykorzystują religie chrześcijaństwa, islamu i judaizmu do wzbudzania nienawiści i przemocy wobec “wroga” lub żydowskiej opozycji. KWJ terroryzuje Żydów, ale obwinia za to gojów. Sprzecznie z katolickim “kochaj bliźniego”, chorwaccy zabójcy i ekstremiści z błogosławieństwem Watykanu zabijali Serbów, Romów i Żydów, a od niedawna, dokonali czystek etnicznych na swych prawosławnych i muzułmańskich braciach słowiańskich. Niektóre państwa islamskie bazują prawa na tradycjach Koranu, które dyskryminują niemuzułmańskich dhimmi. Judeocentrycy uważają, że są wybrańcami Boga, a gojów (nie-Żydów) uważają za niższe istoty. Poprzez antysemityzm, hitlerowscy syjoniści przeciwstawili Niemców Żydom przeciwnym emigracji do Palestyny. W końcu zniszczyli masy żydowskie przy pomocy międzynarodowych elit syjonistycznych, kiedy Żydzi w gettach odmówili emigracji. Podobnie, antysłowianizm, antykomunizm i antybolszewizm wepchnął Niemców w hitlerowsko-syjonistyczny plan zagłady Słowian. Europejscy i północno-amerykańscy neonazistowscy najemnicy dołączyli do niedawnych  wojen bałkańskich – przeciwko “komunistycznym” Serbom. Krypto-żydowscy przywódcy i agenci wywracają muzułmanów antysyjonizmem, by napędzać GWOT. KWJ tworzy sekciarskie podziały i konflikty wśród muzułmanów i chrześcijan, jak również między nimi. Podstęp KWJ 11 IX pogłębił niechęć chrześcijan do muzułmanów i przygotował do przemocy wobec wybranych państw islamu oraz ukrócenia praw obywatelskich, przyśpieszając bolszewizację USA. Podwójny obywatel Izraela i USA był szefem bezpieki DHS z b.  wysokimi oficerami KGB, co ostrzega o potencjalnym ludobójstwie.

GWOT i terror KWJ w Palestynie pokazują władzę KWJ, podobnie jak pokazują ją konflikty na Bałkanach. Neokoni USA ponoszą główną odpowiedzialność za wszystkie te interwencje, ale fakt ten jest mało znany dla wojen bałkańskich, które wykonują globalny plan KWJ, z udziałem ich mediów, tajnych działań, międzynarodowych banków, sądów, sankcji i organizacji pozarządowych (V kolumna KWJ globalnie). Kuracje MFW i Banku Światowego wywołały hiperinflację i zwiększyły ubóstwo, zwiększając napięcia między grupami w Jugoslawii. Rządy USA i europejskie, globalny islam i Watykan pomogły wzniecić stłumioną nienawiść i przyczyniły się do konfrontacji, przypominając politykę brygad śmierci w innych regionach. Oni również zapewnili tajną pomoc wojskową pomimo embarga. Wg neokonów, departament stanu USA zdjął ze swej listy niektóre organizacje terrorystyczne, otwierając drogę dżihadowi do Bośni. W l. 1992-1995 afera neokonów “Turcja-Iran-Pakistan-Bałkany” uzbroiła i wyszkoliła bośniackich muzułmanów. Z udziałem Turcji, irański kanał broni prowadził przez Chorwację. Pod koniec 1994 r. amerykańskie dostawy broni odbywały się przez potajemnie zbudowane lotnisko w Bośni. Afera nosiła odciski palców KWJ, tak jak afera Iran-Contras, w której Izrael i Turcja współpracowały w nielegalnej sprzedaży broni do Iranu. W interwencji w Kosowie, neokoni zderzyli się ze specjalistami Pentagonu i przywódcami europejskimi. Neokoni realizowali jednostronną bałkańską politykę interwencyjną pod fałszywym pretekstem, zanim PNAC zastosował podobną strategię do GWOT. Anty-rusizm (a co za tym idzie anty-serbizm) uzasadniano rzekomym  ciągłym rosyjskim zagrożeniem bezpieczeństwa światowego i wyznaczoną wiodącą rolą USA-NATO w marszu do NWO, w którym  syjonizm i “ożywiony islam” mają być potencjalnymi sojusznikami.

Bałkańska strategia USA-NATO “dziel i podbijaj” przetestowała “bałkanizację świata”, a następnie spróbowała jej na Kaukazie, gdzie Rosja stanowczo zareagowała. Zachód nie wygrał “humanitarnych interwencji”, ale broń dyplomatyczna, gospodarcza i propagandowa poskutkowały. Interwencjonizm podszywa się pod przyczyny humanitarne – rzekome obozy śmierci i masowe gwałty, wyolbrzymione i sfałszowane masakry przedstawiane jako ludobójstwo, nieistniejące czystki etniczne oraz rzekome zagrożenie dla własnej państwowości. Przyjazne wobec KWJ sądy i media chronią interwencjonistów KWJ. Gdy KWJ napotyka sprzeciw, przywołuje się ustawodawstwo o “antysemityzmie, rasizmie i ksenofobii”. Egzekwowane politycznie nieproporcjonalnie surowym prawem, holokaustyczne oszczerstwa KWJ zniesławiają i rujnują krytyków. Rasiści KWJ roszczą sobie wysoką moralność i nienawistnie oraz fałszywie szkalują narody i ostrzegaczy. Podnoszą przy tym holokaustyczną tarczę moralną ofiar, żeby nie być ściganym jako złoczyńca. KWJ rozszerza tę taktykę na nie-holokaustyczne podmioty (np. muzułmanów) celem wywrócenia  Zachodu islamizmem, odwrócenia krytyki od masowych zbrodni KWJ (np. ludobójstwo w Ruandzie) i uzasadnienia interwencjonizmu KWJ wydarzeniami jak “masakra” w Srebrenicy i “11 IX Osamy”. Ważniejsze organizacje żydowskie nie sprzeciwiły się holokaustyzmowi, ani odwracaniu roli ofiara-złoczyńca II wojny światowej.

Wywiad mógł przewidzieć, że nie ma sensu wspierać bałkańskich muzułmanów dla uspokojenia świata islamskiego poprzez kompensację szkód, jakie Zachód wyrządził muzułmanom. Muzułmanie czują do Zachodu większą pogardę z powodu GWOT. Są przekonani, że Allah jest prawdziwy (niszczenie chrześcijaństwa na Bałkanach dzieje się w obecności naszych wojsk, a my wznosimy pomniki dżihadystom pod fałszywym pozorem) i że miało miejsce ludobójstwo bałkańskich muzułmanów. “Zmiana” Obamy jest zwodnicza. Kameleon KWJ zmienił się po prostu z neokona w “liberała”. Judeocentrycy i entuzjaści NWO to personel Białego Domu, Pentagonu oraz przywództwo wywiadu. Judeocentrycy wiodą też elity bankierskie odpowiedzialne za niedawne “kryzysy” i “ratowanie finansów”. Niektórzy analitycy obawiają się, że to oraz inne tendencje oznaczają przyspieszenie kroku w kierunku planu NWO, który polega na zagładzie milionów ludzi.

………………………………..

[1] Bein, Piotr “Mass Deception on Mass Violence” w Scherrer (red.) Moers: IFEK-IRECOR 2008

[2] Instytut Pokoju w Hiroszimie  “Humanitarian Crisis and International  Intervention” 2003

[3] Shibutani, Tamotsu i Kwan, Kian Ethnic Stratification NY:  Macmillan 1965

[4] Shibutani, Tamotsu Society and Personality 1961

[5] Bein, Piotr i Pągowski, Stefan “Revisionism, Role Reversal  and Restitutions” Scherrer op cit

[6] Brzezinski, Zbigniew The Grand Chessboard 1997

[7] Steigan, Pål w Klassekampen 17.4.1999

[8] Bein, Piotr “NATO (Mis) Information” CADU International  Conference Against Uranium Weapons CADU International (Konferencja przeciwko broni uranowej, Manchester, listopad 2000) http://www.stopnato.org.uk/duwatch/bein/psyops.htm

[9] Skoco, Mirjana i Woodger, William w Hammond, Philip i Herman, Edward (red.) Degraded Capabilitys London and Sterling: Pluto Press 2000 s. 30

[10] Komandor lotnictwa NATO David Wilby (8.4.1999) cyt. w Herman, Edward and Peterson, David 31.5.1999 http://www.zmag.org/ZSustainers/ZDaily/199905/may_31herman.htm

[11] http://listverse.com/miscellaneous/top10secretsocieties/

[12] Van der Reijden, Joël 14.8.2005  http://home.planet.nl/~reijd050/organisations/1001_Club.htm

[13] Pająk, Henryk Retinger Lublin: Retro 2004

[14] Estulin, Daniel w CounterPunch 27.5.2005; http://www.bilderberg.org/2005.htm#breaking

[15] Kerte, Jens w Politiken 18.3.1999

[16] Thompson, Peter w Sklar, Holly (red.) Trilateralism Boston: South  End Press 1980

[17] Cyt. w Kerte op cit

[18] http://www.mega.nu:8080/ampp/bilderberg.html#metatop

[19] Ibid

[20] Mullins, Eustace http://www.apfn.org/apfn/reserve.htm

[21] http://www.wealth4freedom.com/truth/chapter14.htm

[22] Cyt. w  Lippmann, Walter 20.5.1997 http://www.TheWinds.org ;  http://www.wealth4freedom.com/truth/14/mediatruth.htm

[23] Cyt. z Rivera, David Allen http://user.pa.net/~drivera/fw8.htm; http://www.bilderberg.org/2005.htm

[24] Kerte op cit

[25] Bjerknes, Christopher The Jewish Genocide of Armenian Christians 2007 http://www.jewishracism.com/Jewish_Genocide_Enlarged.pdf

[26] Cyt. z Biblii, Talmudu i Kabały, ibid

[27] Bjerknes op cit s. 421-425, 430

[28] Bronder, Dietrich Bevor Hitler kam, 2. erweiterte Auflage, 1975, p. 211, 246-247 http://www.forsite-verlag.de/ uploads/ media/ Dietrich_Bronder_-_Bevor_Hitler_kam__1975_.pdf

[29] Sutton, Antony Wall Street and the Rise of Hitler http://reformedtheology.org/html/books/wall_street/index.html; Sutton, Antony Wall Street i rewolucja bolszewicka http://reformedtheology.org/html/books/bolshevik_revolution/index.html

[30] Zob. Oportunistyczna nienawiść

[31] Brenner, Lenni 51 Documents Barricade 2002; Weber, Mark http://www.rense.com/general34/ZAND.HTM; http://www.jewsagainstzionism.com/antisemitism/nazisupport.cfm

[32] Shonfeld, Moshe The Holocaust Victims Accuse NY: Neturei Karta 1977 http://www.jewsagainstzionism.com/resources/onlinebooks/holocaust victims accuse.pdf ; Weissmandl, Michael Ber Min Hametzar 1961 http://www.jewsagainstzionism.com/antisemitism/holocaust/holocaustmillions.cfm

[33] Bjerknes s. 425-427; Commentary styczeń 1971; Encyclopaedia Judaica NY Macmillan 1971 Vol 7 Col 55-71

[34] Chicago Daily Tribune 27.6.1880

[35] Griffin, G.E. The Creature from Jekyll Island American Media  2002 s. 217-234

[36] Mullins op cit

[37] Spingola, Deanna http://www.teamliberty.net/id260.html

[38] Spingola op cit cyt. z: Hitchcock, Andrew The History of the House of Rothschild http://www.iamthewitness.com/DarylBradfordSmith_Rothschild.htm

[39] Carr, William Pawns in the Game

[40] Fagen, Myron http://100777.com/myron

[40a] O’Keefe, Theodore Irving on Churchill http://www.ihr.org/jhr/v07/v07p498_Okeefe.html

[40b] Makow, Henry Illuminati http://www.cruelhoax.ca/ ; Illuminati2 http://www.cruelhoax.ca/?illuminati2

[40c] Maurice, Pinay The Plot against the Church http://www.catholicvoice.co.uk/pinay/

[40d] http://www.overlordsofchaos.com/html/new_order_of_barbarians.html i następne

[40e] http://www.threeworldwars.com/nwo-timeline2.htm#90

[40f] Zob. Roadmap to NWO

[40g] http://dl.dropbox.com/u/2346872/THRIVE%20-%20What%20on%20Earth%20Will%20it%20Take%20%282011%29%205.1%20AC3.mp4

[41] http://www.noahide.com/yeshu.htm 26.3.2008.

[42] Eggert, Wolfgang Israels Geheim-Vatican Munich: Chronos 2001/2008

[43] New Republic 4.5.1992; Forward 19.12.2003; Foxbrunner, Roman Habad Northvale: Jason Aronson 1993 s. 108-109

[44] Washington Report of Middle East Affairs marzec 2000 cyt. w Eggert, Wolfgang Petycja http://www.apocalypse-no.net/en

[45] http://www.beismoshiach.org/Moshiach/moshiach341.htm

[46] Cyt. na http://mauricepinay.blogspot.com/2008/10/more-on-synod-rabbi.html

[47] Haaretz 7.3.2008

[48] Jerusalem Post 19.10.2001

[49] Focus 20.6.1994 cyt. w Eggert, Wolfgang Erst Manhattan, dann Berlin Munich: Chronos 2008 s. 20-21

[50] Jerusalem Post 22.10.2000 cyt. w Petycji Eggerta op cit

[51] Washington Post 3.7.1999 cyt. w Petycji Eggerta op cit

[52] Zob. Neokoni i chrześcijańscy syjoniści

[53] NYT 8.3.2003 cyt. w Petycji Eggerta op cit

[54] Petycja Eggerta op cit

[55] Shahak, Israel Jewish History, Jewish Religion

[56] Kazus patrz: JTA 13.5.2008 http://mauricepinay.blogspot.com/search/label/agriprocessors

[57] Streszczenie artykułu Valentine, Carol http://www.PublicAction.com

[58] Der Spiegel 19.10.2007 cyt. w Petycji Eggerta op cit

[59] Apel, Rainer w Neue Solidarität 6.2.2003 cyt. w Petycji Eggerta op cit

[60] Yad Vashem Studies Vol XII s. 199

[61] Nazemroaya, Mahdi 28.1.2008 http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=7837

[62] Schoenman, Ralph http://www.marxists.de/middleast/schoenman/ch04.htm

[63] Munsey Magazine styczeń 1906 s. 386

[64] Atlantic Monthly lipiec 1921 s. 107

[65] Bjerknes op cit s. 236-237

[66] Bjerknes op cit s. 98

[67] London Times 17.6.1918

[68] http://www.jewsagainstzionism.com/about/mission.cfm

[69] Bjerknes op cit s. 376, cytuje: Somers et al Vox populi, vox Dei London: Harrison 1709; Paine, T. Common sense Bradford: Philadephia 1776; Encyclopaedia Judaica op cit; Scholem op cit; Sabbatai Sevi Princeton U. Press 1973; Kabbalah NY: New American Library; Antelman, M.S. To Eliminate the Opiate 1974 Vol 1 Ch 10; Graetz, H. Popular History of the Jews Vol 5, Hebrew Publishing  1937, s. 254, 259

[70] http://video.google.com/videoplay?docid=4291770489472554607&hl=en

[71] Fahey, Dennis The Rulers of Russia 1940

[72] The Universal Jewish Encyclopedia 1941 s. 2, 312

[73] National Geographic Magazine maj 1907 s. 313-314

[74] http://www.mechonmamre.org/jewfaq/Gentiles.htm

[75] Jewish Encyclopedia Funk and Wagnalls 1907 s. 617

[76] Jewish Press 9.6.1989

[77] Shahak op cit

[78] cytaty z Szarona i Begina: ibid

[79] http://www.noahide.org/article.asp?Level=478&Parent=88

[80] http://www.noahide.org/article.asp?Level=173&Parent=166

[81] http://www.beismoshiach.org/Moshiach/moshiach341.htm

[82] http://www.youtube.com/watch?v=9lOZMvzq4_k

[83] Berliner Tagesblatt 23.8.1914; NYT 4.5.1913 recenzja do Baker,  Granville The Passing of the Turkish Empire in Europe 1913

[84] Odnośniki w Bjerknes op cit s. 66-67

[85] Ibid s. 87-88

[86] Np. NYT 10.9.1895; Churchill, Winston The World Crisis Scribner’s 1929 Vol 5 s. 157

[87] Dearborn Independent 21.8.1920

[88] NYT 15.5.1916

[89] Bein i Pągowski op cit

[90] Mearsheimer, John i Walt, Stephen “The Israel Lobby” w London Review of Books 21.3.2006

[91] MacDonald, Kevin “Neoconservatism as a Jewish Movement”; Understanding Jewish Influence Washington: Summit Publishers  2004.; Occidental Quarterly 3(2) lato 2003, 3(3) jesień 2003 i 4(2) lato 2004

[92] Petras, James http://www.rebelion.org/noticia.php?id=12606

[93] Petras, James The Power of Israel Lobby Clarity Books 2006;  recenzja Lendman, Stephen http://www.globalresearch.ca/index.php?context=viewArticle&code=LEN20061026&articleId=3604

[94] Collon, Michel 26.3.2008 http://www.michelcollon.info

[95] Schoenman op cit

[96] cyt. przez Al Hamishmar (Israel) 7.9.1976

[97] Washington Times 7.10.2002

[98] Johnson, Raphael w Culture Wars styczeń 2009

[99] Understanding Jewish Influence op cit

[100] Noah, Timothy w NYT 13.1.2008 recenzja Heilbrunn, Jacob They Knew They Were Right, cyt. przez Connelly, Edmund w Occidental Observer 22.1.2008

[101] MacDonald, Kevin “Stalin’s Willing Executioners” 5.11.2005

[102] Petras, James “American Jews on War and Peace” 15.12.2007

[103] Canfield, Joseph Incredible Scofield and His Book; O’Malley, J.W. The First Jesuits Harvard U. Press 1993; McDougall, D. The rapture of The Saints Artisan 1998

[104] Carlson, Charles na http://whtt.org/index.php?news=2&id=1204

[105] Petycja Eggerta op cit cytuje: Rothschild, Matthew w Progressive, luty 2003; Hill, Michael w CounterPunch 4.1.2003; Monbiot, George w Guardian 20.4.2004

[106] Petycja Eggerta op cit cytuje: Brubaker, Jack w Lancester New Era 16.7.2004; Kirkpatrick, David w NYT 28.8.2004; Lind, Michael Made in Texas

[107]The Power of Israel Lobby op cit

[108] Lendman op cit

[109] Madsen, Wayne 24.5.2005 http://www.onlinejournal.com/Special_Reports/052405Madsen/052405madsen.html

[110] “Mass Deception on Mass Violence” op cit

[111] American Spectator czerwiec 1999

[112] London Times 24.3.1999

[113] Goldstein, Evan cyt. przez Connelly, Edmund w Occidental Observer 22.1.2008

[114] Heilbrunn op cit

[115] Raimondo, Justin 1.12.1999 http://www.antiwar.com/justin/j120199.html ; 18.2.2008 http://www.antiwar.com/justin/?articleid=12378

[116] http://www.veritas.org.yu/srpski/publikacije.htm

[117] Beta 27.3.2004; Washington Times 19.3.2004; NYT 18.3.2004;  Reuters 18.3.2004

[118] http://web.mit.edu/mitmsa/www/NewSite/libstuff/Crane/Chap2.htm

[119] http://groups.yahoo.com/group/stopnato/message/36421

[120] Chossudovsky, Michel 25.2.2008 http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=8168

[121] Strausz-Hupe, Robert w Orbis nr 1 1957

[122] http://video.google.com/videoplay?docid=4291770489472554607&hl=en

[123] Chodakiewicz, Marek w World Politics Watch 25.9.2006

[124] Chossudovsky, Michel 13.3.2008 http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=8323

[125] Levy, Baruch do Marks, Karl w La Revue de Paris 574 1.6.1928

[126] Dreyfuss, Robert Devil’s Game

[127] Nazemroaya op cit

[128] Bjerknes op cit s. 99

[129] Kivunim luty 1982

[130] Menashe, Ari Ben Profits of War 1992

[131] Guardian 8.9.2004

[132] Al Jazeera “Były szef CIA Reagana” 12.4.2005

[133] http://rasputin.gnn.tv/?page=2

[134] Chamberlin, Peter “Neoconservatism  Fascist Zionism” 19.8.2007 na http://rense.com/general77/neneo.htm

[135] Daily News (Turcja) 22.1.1996

[136] Haaretz 18.2.2005

[137] Wiebes, Cees Intelligence and the War in  Bosnia

[138] South Asia Tribune 23.12.2002

[139] Scotsman 3.12.1995

[140] Evriviades, Marios 24.3.2000 http://web.archive.org/web/20000612235740/http://http://www.idis.gr/people/evriv.html

[141] Komisar, Lucy w Progressive April 1997; Ganser, Daniele http://www.buergerwelle.de/pdf/secret_warfare_and_natos_stay_behind_armies.htm ; Kurkcu, Ertugrul na http://mediafilter.org/CAQ/caq61/CAQ61turkey.html

[142] Chamberlin, Peter 5.2.2008 w http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=8001; “Neoconservatism  Fascist Zionism” op cit; Chossudovsky, Michel 20.1.2008 http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=7718

[143] Perle, Richard w FPRI Wire wrzesień 1999

[144] Herzl, Theodore Diary Część I s. 16

[145] Np. Time 22.12.2008

[146] Shalom TV 4.4.2007 http://www.youtube.com/watch?v=yAZmO80dLfE

[147] Cyt. w Młoda Gwardia nr 6 1991

[148] Fahey op cit

[149] http://www.britannica.com/eb/topic175358/FeliksEdmundovichDzerzhinsky

[150] Guardian 24.1.2003

[151] Slezkine, Yuri The Jewish Century Princeton U Press 2004

[152] “Mother Russia is cast down” NYT 26.9.1995

[153] Koestler, Arthur The Thirteenth Tribe Random House 1976

[154] http://www.countrydata.com/cgibin/query/r12521.html

[155] Wall Street and the Bolshevik Revolution op cit

[156] Bjerknes op cit s. 68

[157] Ibid

[158] Arms Trade News 10.2.1997

[159] Madsen, Wayne w Counterpuch 18.9.2003

[160] Trifkowić, Srdja http://www.chroniclesmagazine.org/?p=507

[161] http://www.newamericancentury.org/kosovomilosevicsep98.htm

[162] Ibid

[163] American Spectator czerwiec 1999

[164] International Security sierpień/wrzesień 1999

[165] “Mass Deception on Mass Violence” op cit

[166] “The Israel Lobby” op cit

[167] NYT 30.12.1995

[168] Hatchett, Ronald Międzynarodowa konferencja nt. konfliktu w Jugosłowii, Moskwa 16-18.1.1996 http://www.srpskamreza.com/nwo/Hatchett1996.html

[169] Washington Post 4.8.1996

[170] Neumann, Michael w Counterpunch 18.11.2005

[171] Pritchard, Ambrose w Telegraph 3.4.2009

[172] Bradshaw, R.D. http://theinfounderground.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=4822

[173] Cook, Mark http://covertaction.org//content/view/86/75/

[174] Ibid

[175] Tanjug 17.2.2008

[176] Trifkovic, Srdja cyt. w Borojevic op cit

[177] Goodenough, Patrick w CNSNews.com 21.4.2006

[178] Borojewić, Boba http://www.serbianna.com/columns/borojevic/031.shtml

[179] Ibid

[180] Transkrypcja MTKJ wstępnego wystąpienia obronnego Miloszewicia 1.9.2004 s. 32262 http://www.un.org/icty/transe54/040901IT.htm

[181] Taylor, Scott Diary of an Uncivil War Esprit de Corps 2002  s. 191-194

[182] D&FA 2.5.2005, 20.6.2005, 11.7.2005; D&FA Special Report, lipiec 2005

[183] Brzezinski, Zbigniew w Observateur 15-21.1.1998

[184] Taylor, Scott w Halifax Herald 10.9.2001

[185] NY Daily News 28.2.1994

[186] De Atkine, Norvell i Pipes, Daniel w Academic Questions zima 1995-96

[187] Raimondo, Justin http://antiwar.com/justin/?articleid=8512

[188] Chamberlin, Peter “Unraveling the Myth of Al Qaida” 13.1.2008  http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=7787; “Unraveling the Myth of Al Qaida” op cit; “ExReagan CIA Head” op cit; “Al Qaeda and the “War on Terrorism”” op cit

[189] Bein, Piotr “Operation Danish Cartoons” 10.3.2008 http://www.wirtualnapolonia.com/kresy/opinie.asp?opinia=322

[190] Rashtriya Sahara 26.11.2008 http://ghulammuhammed.blogspot.com/2008/11/cia-mossad-hand-behind-sangh-parivars.html

[191] NYT 6.12.2007

[192] Ibid

[193] 15.12.2007 http://www.ruvr.ru

[194] Cyt. przez Szamuely, George w Counterpunch 15.2.2008

[195] Chomsky, Noam w Al Ahram 18-24.5.2000

[196] http://www.kosovo.net/erpkiminfo_jan04/erpkiminfo08jan04.html

[197] D&FA październik 2004

[198] Guardian 10.9.2005

[199] Hornbeck, Stanley recenzja The Culture of Critique w American Renaissance czerwiec 1999 nr 54

[200] “Operation Danish Cartoons” op cit

[201] Haaretz 18.2.2008

[202] Cyt. w Voice of America 8.11.2005

[203] http://www.srpskamreza.com/Bosnia/Srebrenica/AlQaedagalery.html

[204] Del Valle, Alexander Guerres contre Europe Paris: Edition des Syrtes 2000 s. 125

[205] Jevtić, Miroljub w Mihailović, Kosta (red.) Kosovo and Metohija Past Present and Future Belgrade: SANU 2006 s. 305-324

[206] Kallen, H.M. cyt. przez Hertzberg, A. The Zionist Idea NY: Harper Torchbook 1959 s. 532; Bjerknes op cit s. 430-431

[207] Przedmowa do Shonfeld op cit

[208] European Foundation Intelligence Digest nr 141 2.5.2002

[209] http://www.germanforeignpolicy.com/en/fulltext/33490

[210] “Koniec imperium” op cit

[211] http://www.freenations.freeuk.com/gc61.html

[212] Ibid

[213] Daily Telegraph 20.4.1997

[214] Droste, Wiglaf w Bittermann, Klaus (red.) Serbia Must Die Belgrade 1996 s. 171-189, 192

[215] Ibid

[216] German Press Council oświadczenie prasowe 19.5.1999 cyt. przez Deichmann, Thomas w Degraded Capability op cit s. 153

[217] Deichmann op cit s. 159

[218] Cyt. przez Collon, Michel http://lists.peacelink.it/balcani/msg01531.html

[219] Reinhard, Albrecht cyt. przez Deichmann s. 153

[220] http://globalresistance.com/analysis/real.htm

[221] Były generał niemiecki, doradca OSCE, Loquai, D. Heinz w Konflikt w Kosowie

[222] Cyt. przez Collon op cit

[223] http://www.germanforeignpolicy.com/en/fulltext/55971

[224] http://www.germanforeignpolicy.com/en/fulltext/56126

[225] http://www.germanforeignpolicy.com/en/fulltext/41717; inne irredentystyczne org. pozarządowe kierowane i finansowane przez Niemcy: Reformist  Coalition of Vojvodina, German Southeast European Society,  European Center  for Minority Issues, Network of Danube Offices

[226] Ethnos-Nation 1 (1993) Vol 1 s. 59-68

[227] http://www.germanforeignpolicy.com/en/fulltext/27092; *34956; *50324

[228] Agence France Presse 21.3.2004

[229] Nkrumah, Gamal w Al Ahram Weekly 3.11.2007 http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=7245; Iran-Daily.com 17.10. 2007

[230] Australian Jewish News 8.5.2007

[231] European Jewish Press 6.5.2007

[232] IsraelNN 8.5.2007

[233] Meyssan, Thierry  http://www.wakeupfromyourslumber.com/node/9143

[234] http://www.beismoshiach.org/_pdf/606.pdf

[235] Telegraph 15.11.2007

[236] CNN News 4.10.1999

[237] http://www.zcommunications.org/blog/writers/index.php/weblog/entry/bernard_kouchner

[238] http://www.zcommunications.org/blog/writers/index.php/weblog/entry/bernard_kouchner

[239] http://europaeuun.org/articles/lv/article_4886_lv.htm

[240] Malic, Nebojsa w Antiwar.com 12.1.2006

[241] http://www.germanforeignpolicy.com/en/fulltext/56132

[242] http://www.germanforeignpolicy.com/en/fulltext/56136

[243] http://www.germanforeignpolicy.com/en/fulltext/56137; *56195; *56187

[244] http://www.germanforeignpolicy.com/en/fulltext/56135; *56138

[245] http://www.germanforeignpolicy.com/en/fulltext/56128

[246] http://www.germanforeignpolicy.com/en/fulltext/56150

[247] http://www.germanforeignpolicy.com/en/fulltext/56145; *56176

[248] Der Spiegel 3.5.2004

[249] http://www.germanforeignpolicy.com/en/fulltext/43564

[250] Inni też używają “kryzysów humanitarnych” dla militaryzacji. Po interwencji w 1999 r. armia USA zbudowała  Camp Bondsteel w Kosowie. W wyniku tsunami w grudniu 2004 r. wojska USA i Australii ustanowiły bazy w Indonezji.

[251] http://www.germanforeignpolicy.com/en/fulltext/55988

[252] http://www.germanforeignpolicy.com/en/fulltext/56130; *56149

[253] http://www.germanforeignpolicy.com/en/fulltext/56125

[254] http://www.german-foreign-policy.com/en/fulltext/56190

[255] Bjerknes op cit s. 67-69, 265-266, 287, 342-343; Chicago Tribune 4.6.1887

[256] “The Prophesie of Mother Shipton” London, 1641, cyt. przez  Bjerknes op cit s. 368

[257] Savich, Carl http://www.rastko.org.yu/istorija/iii/cksavich-originsofwar.html

[258] Kenney, George w LM nr 99 1997

[259] Carr, T.W. Sympozjum nt. wojny bałkańskiej Chicago  31.81.9.1995 http://www.srpskamreza.com/nwo/carrs95.html

[260] “Another Side of the Pope” op cit

[261] Wilcoxson, Andy http://www.freenations.freeuk.com/news-2004-11-15.html

[262] germanforeignpolicy.com 21.12.2007 cyt. 4.1.2008 http://www.byzantinesacredart.com/blog/general/

[263] http://mauricepinay.blogspot.com/2007/03/theyre-making-their-move.html

…………………………

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 17:37

Wspomóż mnie. Od lat pracuję bez wynagrodzenia, badając struktury władzy globalnej i związek z polską racją stanu. Poniższy referat naukowy jest cząstką tej pracy, więcej w trakcie tłumaczenia na polski.

Wspomóż mnie na konto lub Pay Pala.

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Do dodania w następnej wersji:

††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Prawa autorskie i Copyright Piotr Bein 2010

Dozwolone reprodukcje wstępu i wniosków we wszelkiej formie przekazu, z podaniem autora i źródła http. Żadnego innego fragmentu ani całości nie wolno kopiować, reprodukować ani przesyłać czy w jakikolwiek inny sposób użyć w celach komercyjnych. Zainteresowane wydawnictwa i blogi mogą zlinkować do artykułu w całości.

Wykorzystanie do edukacji indywidualnej dozwolone we wszelkich formach, z podaniem autora i źródła całego artykułu.

Opublikowano za: https://piotrbein.wordpress.com/2010/04/22/judeocentrycy-i-masowe-zbrodnie/

Wypowiedz się