Szokujące wytyczne żydów

Myliłby się ten kto by sądził, że prezydent Donald Trump odmówi czegokolwiek żydowskiemu lobby w USA lub państwu Izrael czy światowej diasporze żydowskiej. Przeciwnie zarówno jego powiązania rodzinne (córka jego Ivanka wyszła za ortodoksyjnego Żyda i przeszła na judaizm) jak i strach przed siłą amerykańskiego żydostwa skłania przywódcę jedynego supermocarstwa na świecie do pospiesznego i wręcz gorliwego wypełniania żydowskich żądań.

My Polacy doświadczyliśmy tego, gdy Trump bez najmniejszych wahań podpisał słynną ustawę S.447. Nie inaczej postępuje Kongres, który przegłosowuje żydowskie żądania w formie ustaw lub rezolucji jednogłośnie, lub prawie jednogłośnie, a niekiedy przez aklamację.

Zanim jednak przejdę do omówienia szczegółów amerykańskiej służebności wobec żydostwa przyjrzyjmy się niesłychanie ciekawemu a z drugiej strony przerażającemu dokumentowi uchwalonemu w lutym 2018 r. na konferencji zorganizowanej przez Europejski Kongres Żydów, oraz uniwersytety w Nowym Jorku, Tel Avivie i Wiedniu.

Dokument nosi tytuł „Koniec z antysemityzmem. Katalog wytycznych do walki z antysemityzmem”.

Autorzy opracowania to: Armin Lande z Instytutu Studiów Żydowskich na Uniwersytecie Wiedeńskim zajmujący się tekstami z Qumran; Ariel Muzicant, przewodniczący wiedeńskiej loży B’nai B’rith, członek zarządu Muzeum Żydowskiego w Wiedniu i Wiedeńskiego Instytutu Badań nad Holocaustem Szymona Wiesenthala; Dina Porat, profesor Uniwersytetu w Tel Awiwie i główny historyk w Instytucie Yad Vashem; Lawrence H. Schiffman, hebraista na Uniwersytecie w Nowym Jorku, dyrektor Globalnego Instytutu Zaawansowanych Badań nad Żydami; Mark Weitzman, członek amerykańskiej delegacji do Międzynarodowego Urzędu ds. Pamięci Holokaustu, gdzie przewodniczy Komitetowi ds. Antysemityzmu i Negacji Holokaustu. Jest członkiem panelu doradczego Ekspertów ds. Wolności Wyznania i Przekonań Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) oraz współprzewodniczy Grupie Roboczej do Spraw Międzynarodowych Światowego Forum Antysemityzmu. Fragmenty tego „dzieła” przedstawiam poniżej.

Wszystkie państwa i organizacje powinny…

„(…) Wszystkie państwa, społeczeństwa, grupy religijne, organizacje zajmujące się kulturą, internet, ośrodki akademickie i edukacyjne, media, business, grupy polityczne i rządowe organizacje i instytucje powinny przyjąć i wdrożyć definicję antysemityzmu przyjętą przez Międzynarodowy Sojusz na Rzecz Pamięci o Holocauście. Walka z antysemityzmem powinna znaleźć się w legislacji każdego państwa najlepiej jako wpis w konstytucji. Prawodawcy powinni stworzyć ramy prawne do skutecznego zwalczania antysemityzmu. W związku z tym istniejące prawo powinno zostać zaostrzone, a jeśli to konieczne należy stworzyć nowe rozwiązania umożliwiające walkę z antysemityzmem.

Ze względu na umiędzynarodowienie mediów tradycyjnych i internetowych walka z antysemityzmem może być skuteczna jedynie, gdy stanie się kluczowym elementem polityki zagranicznej oraz polityki organizacji międzynarodowych takich jak UE i ONZ. Rządy i organizacje międzynarodowe powinny potępić jawny i usankcjonowany prawnie antysemityzm, który istnieje w wielu krajach np. w Iranie.

Każde państwo i organizacja międzynarodowa powinny mianować swojego przedstawiciela do walki z antysemityzmem W zależności od wielkości każde państwo powinno mieć przynajmniej jeden, jeśli nie więcej, instytut do studiów nad antysemityzmem. Każde państwo powinno wesprzeć finansowo walkę z antysemityzmem roczną kwotą o wysokości 0,02% swojego PKB. Każda grupa, organizacja i instytucja powinna przeznaczyć rocznie kwotę wysokości 1% swojego budżetu na walkę z antysemityzmem w kontekście własnej działalności.

Osoby, które głoszą lub mają poglądy antysemickie nie powinny mieć prawa do zajmowania znaczących stanowisk ani do sprawowania funkcji umożliwiających wywieranie wpływu na polu kultury, religii i edukacji. Elity, decydenci i osoby wpływowe powinny dawać dobry przykład w walce z antysemityzmem, powinny głośno wypowiadać się przeciwko wszelkim przejawom antysemityzmu, powinny natychmiast podejmować działania przeciwko wszelkim przejawom antysemityzmu.

Podmioty gospodarcze powinny być zniechęcane do współpracy z państwami i organizacjami, które w jakikolwiek sposób wspierają antysemityzm. Podmioty gospodarcze powinny zaprzestać również sprzedaży lub reklam internetowych, lub tradycyjnych produktów z treściami antysemickimi (…).

Istniejące antysemickie stereotypy oraz symbole muszą zostać wykorzenione z kulturowej i religijnej pamięci świata. Powinny zostać zidentyfikowane jako antysemickie i nie wolno pozwolić na to, żeby generowały antysemityzm. Z tego względu gdziekolwiek to możliwe, antysemickie treści powinny być usuwane z obiegu internetowego i poza-internetowego. Antysemickie treści w mediach społecznościowych i innych mediach powinny zostać zakazane i usunięte. Treści antysemickie, których nie można usunąć z kulturowej i religijnej pamięci świata, powinny zostać opatrzone komentarzami ostrzegającymi przed ich antysemicką naturą.

Należy podkreślać i zamieszczać offline i online pozytywne treści na temat judaizmu. W tym celu należy podkreślać zasługi Żydów dla danej społeczności lub państwa poprzez upamiętnianie żydowskiego wkładu w dziedzictwo światowe. Istniejące i powstające książki i dokumenty na temat judaizmu powinny zostać przetłumaczone na jak najwięcej języków i dystrybuowane po przystępnych cenach lub za darmo zarówno offline jak i online.

Historia antysemityzmu powinna zostać właściwie przedstawiona w kulturowej i religijnej pamięci świata, a niewłaściwe opisy należy poprawić wszędzie tam gdzie możliwe.

Istniejące i powstające książki i dokumenty na temat antysemityzmu od jego starożytnych początków aż po dzień dzisiejszy powinny zostać przetłumaczone na jak najwięcej języków i dystrybuowane po przystępnych cenach lub za darmo zarówno offline jak i online.

Głos ofiar antysemityzmu od starożytności po dzień dzisiejszy powinien być nagłośniony i zobrazowany zarówno offline jak i online. Aby to zrealizować należy stworzyć internetową bazę danych.

Dodatkowo, oprócz dni upamiętnienia Holocaustu, ofiary prześladowań antysemickich powinny zostać specjalnie upamiętnione w krajach w których te prześladowania miały miejsce: muzea, filmy dokumentalne itp. powinny koncentrować się nie tylko na shoah, ale powinny też uwzględniać inne przejawy antysemickiej przemocy.(…)

Nauczanie na temat holocaustu musi zostać uzupełnione innymi strategiami edukacyjnymi, które przekazują szerszy rys historyczny horroru antysemityzmu, jak również zrozumienie wkładu Żydów w wiele dziedzin współczesnej kultury i cywilizacji. Należy nauczać o historii, kulturze i religii judaizmu na wszystkich poziomach systemu edukacyjnego od przedszkola po uniwersytety. W szkołach należy nauczać historii antysemityzmu od jego starożytnych początków aż do dnia dzisiejszego. Nauka powinna trwać od najniższego poziomu edukacji po uniwersytety i dalszą edukację.

Na gruncie edukacji nie jest możliwe zwalczanie irracjonalnej religijnej natury antysemickiej nienawiści wyłącznie przy pomocy racjonalnych argumentów. Muszą być one uzupełnione emocjonalnymi doświadczeniami, zarówno religijnymi, jak i świeckimi. Edukacja na wszystkich poziomach powinna zawierać emocjonalne spotkania z judaizmem i Żydami. Poza edukacją czynnikiem o charakterze kluczowym jest kontakt z żywym judaizmem. Szczególnie ważne jest, aby osoby decyzyjne i wpływowe miały kontakt z żydowską kulturą i religią w wymiarze praktycznych kontaktów z judaizmem zarówno w Izraelu, jak i zagranicą. Z tego względu zaleca się, żeby religijne organizacje i instytucje uczestniczyły w imprezach międzyreligijnych od grup dyskusyjnych po wspólne modlitwy. Powinno się zachęcać organizacje polityczne, instytucje i podmioty gospodarcze do współpracy z Izraelem i Żydami na gruncie religijnym, kulturowym, akademickim, edukacyjnym i biznesowym”.

USA w awangardzie walki z antysemityzmem

Wprawdzie omawiana powyżej uchwała została podjęta w lutym 2018 r., to już od 2016 r. trwały w Stanach Zjednoczonych prace nad rezolucją Combating European Anty-Semitism Act of 2017, którą Trump podpisał 14 stycznia. Jak się wydaje, władze amerykańskie wiedziały o przygotowywanej uchwale i nastąpiła koordynacja prac obu stron. Rezolucję Izba Reprezentantów uchwaliła jednogłośnie w maju 2017 r. a w grudniu 2018 r. zatwierdził ją Senat. Według twórców rezolucji w interesie USA leży walka z antysemityzmem zarówno w kraju jak i zagranicą. Ich zdaniem istnieje potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa środowiskom żydowskim w Europie, ponieważ – jak twierdzą – nastąpił wzrost liczby antysemickich incydentów w Europie.

Rezolucja nr 672 zobowiązuje Departament Stanu do dokumentowania aktów antysemityzmu i podejmowania działań zachęcających inne rządy do przyjęcia definicji antysemityzmu zredagowanej przez International Holocaust Remembrance Alliance. Departament musi ponadto uwzględniać w corocznym raporcie na temat wolności religijnej incydenty antyżydowskie. Także Departament ma informować o współpracy USA z europejskimi służbami bezpieczeństwa w celu zwalczania antysemityzmu. Raport taki będzie informował, co robią europejskie rządy dla przyjęcia i stosowania wspomnianej definicji antysemityzmu.

Izba Reprezentantów wyznaczyła prezydentowi 90-dniowy termin na powołanie Specjalnego Wysłannika ds. Monitorowania i Zwalczanie Antysemityzmu w randze ambasadora. Jak było do przewidzenia, rezolucja została uchwalona tylko przy jednym głosie wstrzymującym się.

Tajne rokowania polskich rządów

Rozmowy między władzami polskimi a rządem izraelskim oraz organizacjami żydowskimi są skrzętnie ukrywane przed polską opinią publiczną. Co ciekawe, to właśnie strona żydowska niejednokrotnie uchyla rąbka tajemnicy na temat tych rokowań. Tak więc właśnie ze źródeł izraelskich dowiadujemy się, że ambasador RP w Kanadzie Andrzej Kurnicki spotkał się w grudniu 2018 r. z reprezentantami The World Jewish Restitution Organization zajmującej się kwestią uzyskiwania żydowskich nieruchomości w Europie (poza Niemcami i Austrią).

Nadmienić należy, że Kurnicki oprócz funkcji ambasadora jest również Pełnomocnikiem MSZ ds. Stosunków z Diasporą Żydowską. Jest on fachowcem w dziedzinie finansów i pracował w dwóch dużych amerykańskich firmach ubezpieczeniowych The New York Life i The Prudential oraz w banku Legg Mason. W Polsce był sekretarzem rady nadzorczej Banku Ochrony Środowiska. Należy więc przypuszczać, iż rząd polski zamierza w sposób dyskretny zaspokoić roszczenia żydowskie. Również uporczywe milczenie najwyższych dostojników Rzeczpospolitej skłania do takiego przypuszczenia.

Prawdopodobnie Kurnicki ma za zadanie wytargować od strony żydowskiej mniejszą kwotę niż zgłoszone do polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości 300 mld dolarów. Czy byłoby to 300 mld czy zgłoszone początkowo 60 mld dolarów i tak państwo polskie nie byłoby w stanie udźwignąć tego haraczu. Pozostaje więc „obdarowanie” przedstawicieli Holocaust Industry polskimi nieruchomościami. Być może ten proceder już się w tajemnicy rozpoczął. Ale jednak nie sposób będzie utrzymać tę tajemnicę w nieskończoność.

Atak na cywilizację łacińsko-chrześcijańską

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że przedstawione w części pierwszej artykułu wytyczne, a właściwie dyrektywy stanowią atak na cywilizację łacińską, której najwięcej elementów pozostało właśnie w Europie Środkowo-Wschodniej, a szczególnie w Polsce.

Tekst jest napisany z pozycji narodu sprawującego (w niektórych przypadkach dopiero mającego sprawować) władzę na całym świecie, z pozycji zwierzchników funkcjonujących rządów i państw narodowych, już nie narodu wybranego, ale narodu panującego na świecie.
W sposób bezczelny autorzy rozkazują, kto nie może wykonywać funkcji publicznych, co ocenzurować, w jakiej wysokości państwa i organizacje mają łożyć na propagowanie walki z domniemanym antysemityzmem, propagandę judaizmu, promowanie prawdziwych i rzekomych zasług żydostwa. Itp., itd.
Generalnie wytyczne można sprowadzić do totalnego prania mózgów.
Należy zakładać, że nacisk na realizację owych wytycznych będzie skierowany w głównej mierze na nasz kraj, ponieważ wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że tu właśnie zostanie ustanowiony Polin.

Prawdopodobnie naciski te zostaną z powodzeniem zrealizowane, gdyż wpływy żydowskie w naszym kraju są znaczne, a lobby filosemickie wyjątkowo gorliwe i usłużne. Ciekawa też będzie reakcja krajów zachodnich na realizowanie przez Stany Zjednoczone omówionych dyrektyw.

Przy tej okazji USA mają szansę jeszcze bardziej zwiększyć swoje wpływy w Europie Zachodniej. W Polsce nie muszą, ponieważ zostaliśmy już sprowadzeni do pozycji amerykańskiej kolonii, zarządzanej przez gubernator Mosbacher.

Zbigniew Lipiński

2 lutego 2019 r.

Myśl Polska, nr 7-8 (10-17.02.2019)

http://mysl-polska.pl

https://marucha.wordpress.com/2019/02/11/szokujace-wytyczne/?unapproved=811891&moderation-hash=3c033edaa376be8894dbc4d83c4296ec#comment-811891

Od Redakcji KIP:

PS 1. Kilka lat temu Rada Rabinów Żydowskich w Izraelu przyjęła ustalenie, że: cokolwiek i kiedykolwiek należało do jakiejkolwiek osoby pochodzenia żydowskiego gdziekolwiek i kiedykolwiek na świecie, to taki fakt jest podstawą prawną wysuwania żądań restytucji takiego mienia, bez względu na upływ czasu jaki od takiego faktu upłynął. 

Z TAKIM USTALENIEM NIKT NIGDY SIĘ NIE SPOTKAŁ I NIE WYSTĄPIŁ W HISTORII CYWILIZACJI LUDZKIEJ !!!!!!!!

 

PS 2. ŻYDZI – Julian Tuwim

“Czarni, chytrzy, brodaci,
Z obłąkanymi oczyma,
W których jest wieczny lęk,
W których jest wieków spuścizna,
Ludzie,
Którzy nie wiedzą, co znaczy ojczyzna,
Bo żyją wszędy,
Tragiczni, nerwowi ludzie,
Przybłędy.

Szwargocą, wiecznie szwargocą
Wymachując długimi rękoma,
Opowiadają sobie jakieś trwożne rzeczy
I uśmiechają się chytrze,
Tajnie posiedli najskrytsze
Z miliarda czarnych, pokracznych literek
Ci chorzy obłąkańcy,
Wybrany Ród człowieczy!
Pomazańcy!
Pogładzą mokre brody
I znowu radzą, radzą…
– Tego na bok odprowadzą,
Tego wołają na stronę,
Trzęsą się… oczy strwożone
Rzucą szybko przed siebie,
Czy ktoś nie słyszy…

Wieki wyryły im na twarzach
Bolesny grymas cierpienia,
Bo noszą w duszy wspomnienia
O murach Jerozolimy,
O jakimś czarnym pogrzebie,
O rykach na cmentarzach…
…Jakaś szatańska Msza,
Jakieś ukryte zbrodnie
(…pod oknami… w piątki… przechodnie…
Goje… zajrzą do okien… Sza! Sza-a-a!)”

 

PS 3. W uzupełnieniu do powyższego tekstu polecamy przeczytać opracowania na poniższych linkach ( zalecamy czytanie w poniższej kolejności). Przeczytanie poniższych tekstów zaoszczędzi czytania co najmniej  kilkudziesięciu tysięcy stron, zwłaszcza „gazetowej” i „świątobliwej” „sieczki”, gdzie ważna prawda jest ukryta w mieszance wielkich kłamstw z mało ważną prawdą.  Zalecamy drukowanie i kolportowanie  różnymi sposobami.

0. UKRYTA HISTORIA NIESAMOWITEGO ZŁA CHAZARSKIEJ MAFII The Hidden History of the Incredibly Evil Khazarian Mafia
1.      ANTYSEMICKIE MLEKO, ŻYDZI POSZLI ZA DALEKO…
2.      Żydzi byli wypędzani 47 razy w ciągu 1000 lat. Dlaczego?
3.      Dlaczego Polska padła z końcem XVIII wieku ?
 1. LICHWIARSKA ANTYCYWILIZACJA: PAN, czyli żyd i NIEWOLNIK, czyli chrześcijanin i muzułmanin !!!
5.      Żydowska okupacja – ziszczone obawy Juliana Ursyna Niemcewicza i ks. Stanisława Staszica
6.      O fałszywce tzw. „przywilejów żydowskich”
7.      Żydo-masońscy prowokatorzy Powstania Listopadowego – narodowej zbrodni w „oprawie” romantycznej i pseudopatriotycznej
8.      Żydzi a Powstanie Styczniowe i jego planowo antypolski wymiar
9.      POLSKIE MAJĄTKI trafiały w RĘCE ŻYDÓW za ZDRADĘ POLSKI ?!!!
10.  PRAWDA O WIELKIEJ ŻYDOWSKIEJ REWOLUCJI PAŹDZIERNIKOWEJ W ROSJI
11. Aleksander Sołżenicyn: Rola Żydów w systemie sowiecki
12. Uszkujnik. Paradoksy historii. Tajna historia Rosji, Europy i Świata https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/08/uszkujnik-paradoksy-historii-tajna-historia-rosji-europy-i-swiata/
13.  Media przemilczają najgorszy holokaust w dziejach ludzkości. Żydowscy mordercy zabijają 66 mln w sowieckich gułagach.
14.  Przeżyjesz SZOK: 100 lat agresji żydowskiej na Polskę
15.  Jak Żydzi zdradzali Polskę w 1920 roku ?
16.  Bitwa Warszawska bez udziału żołnierzy pochodzenia żydowskiego – zapobiegliwość gen. Sosnkowskiego ocaliła Polaków przed klęską?
17.  Judeopolonia – Paradissus Judeaorum
18.  Wstrząsające kulisy pierwszych dni wojny w Polsce. Oto co wtedy robili Żydzi.
19.  GESTAPO – NKWD Spotkanie Na Szczycie w Zakopanem
20.  Seks, korupcja i hazard: o „bohaterach” getta którzy nie uczestniczyli w powstaniu
21.  To chazarskie żydostwo mordowało Polaków w Katyniu
22.  “Po pierwsze. W Katyniu nie zginął ani jeden Żyd z polskiego wojska….”
23.  Profesor Chodakiewicz: czy w Jedwabnem w 1941 r. była stacja benzynowa?
24.  Jak żydowscy pretorianie Hitlera zainicjowali Holocaust
25.  Prof. Hirszfeld mieszkaniec Getta Warszawskiego: „ Żydzi nienawidzą Polaków, a Niemcy są ich nieodwzajemnioną miłością …. itd.”
26.  ŻYDOWSKA POLICJA W SŁUŻBIE GESTAPO
27.  Żydzi mordowali Polaków we współpracy z Niemcami
28.  Stawianie histerii holokaustu z „głowy na nogi”, czyli jak „dzielnie” żydowscy żołnierze Hitlera, walczyli ze Słowianami, w tym Polakami i swoimi współbraćmi, w interesie Niemiec !
29.  1 sierpnia 1944 roku – syjonistyczna zbrodnia na Polakach
30.  Żydowskie obozy koncentracyjne
31.  Piramida i inne wyszukane tortury Salomona Morela. Komunistyczny zbrodniarz, który nigdy nie poniósł kary za sprawą… państwa Izrael.
32.  ŻYDOWSCY KACI NKWD
33.  ZAMORDOWALI I ZWIALI DO IZRAELA oprawcy, którzy zakatowali Gen Augusta Emila Fieldorfa „Nila”
34.  Dwa „pogromy”(Kielce, Jedwabne) – jedno kłamstwo wielokrotnie powtarzane
 1. Dlaczego Syjoniści rządzą Polską!
36.  Żydokomuna w Polsce po II wojnie światowej – według Kevina MacDonalda
37.  Jak konspirowano Syjonistów ? Zmiana nazwisk.
38.  Skąd się wzięły żydowskie nazwiska?
39.  Szokująca, brutalna prawda o hucpie w marcu 1968 r. i sprawcach terroryzmu na świecie.
40.  Prof. Żaryn o stosunku Episkopatu Polski do emigracji po marcu 68 roku 20.000 Żydów z PRL – „zbrodniarzy komunistycznych z lat stalinowskich” oraz ich rodzin.
41.  Żydzi wyjeżdżali dobrowolnie ! – prawda o Marcu 68′
42.  Żydzi znów chcą kasy od Polski. Wypędzeni w 1968 r. ze stanowisk w partii, bezpiece i rządzie domagają się odszkodowania!
43.  Współodpowiedzialność Żydów za Holokaust
44.  Religia Holocaustu a „polskie obozy śmierci”
45.  Historia powstania i upadek mitu o „holokauście”.
46.  Oficjalne źródła z Międzynarodowego Czerwonego Krzyża dowodzą, że „holokaust” był żydowskim oszustwem.
47.  Sąd Najwyższy Rosji powiedział żydowskiemu kłamstwu – nie, pomimo rezolucji ONZ w sprawie „Holocaustu”!
48.  Holokaust czy 99 procentowy mit?
49.  Dość kłamstw holokaustu
50.  Dlaczego „polski” rząd boi się PRAWDY o holokauście?
51.  Dlaczego żydzi boją się PRAWDY o holokauście?
52.  ANTYSEMITYZM i Holokaust… wg Żydów „To taki trik.”
53.  ELITY III RP – RODOWÓD cz.1 – WŁADYSŁAW GAUZA [Radzę czytelnikowi to zapamiętać, czytając te dokumenty!]
54.  RODOWÓD NADZWYCZAJNEJ KASTY
55.  My weźmiemy władzę a wy Polacy pójdziecie z torbami, czyli Michnik szczery po alkoholu
56.  Czy potomkowie wdrożycieli Komunizmu Wojennego ( 1944-1956) zamierzają przywrócić terror wobec Polaków z tamtego okresu ?
57.  TAJNA POLITYKA JAKUBA BERMANA JEST WSPÓŁCZEŚNIE JAWNIE REALIZOWANA
58.  RASIZM ANTYPOLONIZMU = Rewizjonizm, odwracanie ról i restytucje: kazus polsko – żydowski
59.  Przypominamy historię mienia żydowskiego w okupowanej przez Niemców Polsce
60.  WYPŁACONE PRZEZ POLSKĘ ODSZKODOWANIA ZA MIENIE POŻYDOWSKIE
61.  Żydowscy uzurpatorzy Wywiad z prof. Normanem Finkelsteinem
62.  Pamiętne słowa sprzed 22 lat, które dziś brzmią proroczo…
63.  ZERO ODSZKODOWAŃ ŻYDOM ! -Oszczerczy Pozew i Wyrok Sądu USA wydany 3 marca 2006 – Dlaczego Panowie Tusk, Komorowski, Bartoszewski, Bracia Kaczyńscy i Duda ukrywali fakt istnienia takiego wyroku przed Polakami ?
64.  PODWÓJNE STANDARDY SYJONISTÓW. Jeden dla “Ludu Wybranego”, drugi dla “Pogan”
65.  Izrael żąda od Polski zmiany ustawy o restytucji mienia
66.  To nawet nie skandal, to ZDRADA! Potajemnie zmieniana jest pod dyktando Izraela ustawa reprywatyzacyjna!
67.  Jak Kaczyńscy sojusz z Izraelem budowali
68.  ŻYDZI ŻĄDAJĄ OD POLSKI ZWROTU ZAMKU KRÓLEWSKIEGO NA WAWELU
69.  Ustawa 447 kto to robi i kto zyskuje ?
70.  Dwie zrealizowane umowy o odszkodowania za mienie bezspadkowe pomiędzy: Izraelem a RFN z 1952 r., i Izraelem a Polską z 1947 r.
71.  Czy Kaczyńscy nie wiedzieli, że Żydzi już dostali odszkodowanie za mienie bezspadkowe od Niemiec i… w ramach umów indemnizacyjnych od Polski ???????
72.  Po co Polsce Izrael ? Czy tych dwóch, którzy zamierzali ukraść Księżyc – ukradną Polskę?
73.  Czy rzetelna prawda historyczna jest antysemicka ?
74.  Judeopolonia – atak Żydów na Polskę?
75.  Żydzi i inne nacje: symbioza czy pasożytnictwo?
76.  Żydzi i Polacy – po prostu nie pasujemy do siebie
77.  Kilka faktów o naturze „naszych starszych braci w wierze”
78.  „Żydzi w Polsce przygotowują ekspansję i mogą ją zrealizować, gdyż Polacy to stado tępych baranów” pod kontrolą WSI, ABW i AW
79.  ANTYPOLONIZM JAKO FORMA RASIZMU I SZOWINIZMU
80.  Dlaczego Żydzi nie walczą z antypolonizmem ? W Izraelu jest znacznie więcej antypolonizmu niż w Polsce antysemityzmu
81.  Antypolonizm i antysemityzm – wolnoć, Tomku, w swoim domku
82.  –Transformacja ustrojowa w demokrację kolonialną
83.  Czy ŻYDOFASZYZM obejmie Polskę w swym „BOSKIM” UŚCISKU?
84.  Żydowski kapitalizm niszczył II RP – dzisiaj niszczy III RP
85.  ŻYDZI CHCĄ OD POLSKI MAJĄTKU NARODOWEGO
86.  Żydowskie koncerny przejmują polską wodę pitną
87.  Marek S. Program eliminacji Polaków
88.  PiS chce naprawdę oddać Polskę Żydom !
89.  Transformacja Polski w POLIN: 2 lata więzienia za krytykę żydowskich roszczeń?!
90.  Kiedy żydzi przyjdą ukraść twój dom, ten, w którym mieszkasz – Polskę…
91.  ODDALIŚCIE POLSKĘ ŻYDOM!
92.  Dekomunizacja czyli grabież majątku narodowego…
93.  MODUS OPERANDI, czyli jak schwytać sprawcę
94.  NIECHCIANI POLACY – przez post-solidarnościowych, syjonistycznych RASISTÓW, w elitach politycznych, intelektualnych i dyplomatycznych, u władzy kolejnych ekip III RP.
95. I JAK TU NIE BYĆ ANTYSEMITĄ ?
96.  Dlaczego Polska i Polacy byli i są cały czas niszczeni ?
97.  Judeocentrycy i masowe zbrodnie
98.  DLACZEGO ŻYDZI CHCĄ MIESZAĆ RASY (MULTIKULTURALIZM)
 1. Obiektywna analiza publicystyki politycznej Radia Maryja sprzed 5-12 lat.
 2. SATANISTYCZNY HOLOKAUST- 85% LUDNOŚCI z użyciem IZRAELSKIEJ BRONI 5G ! – Ewa Pawela

Comments

 1. krnabrny1 says:

  Powiem jedno, oni sami sobie strzelają w kolano, dlaczego? a no popatrzmy na taki manifest.

  Ja Polak, ZGADZAM się na wspomaganie walki z ANTYSEMITYZMEM, w pierwszej kolejności tych którzy są NAJBARDZIEJ UCISKANI przez wszelkie ANTYSEMICKIE DZIAŁANIA, zatem rozpocznijmy od UZBROJENIA PALESTYŃCZYKÓW którzy jako naród semicki najwiecej ucierpieli…..a potem zobaczmy co się stanie:-). Jako manifest proponuje przekazanie Palestyńczykom 30 myśliwców F-35 które miały służyć Polsce i Polakom, myślę że to wspaniały gest dla wszelkich narodów SEMICKICH!:-))

 2. krnabrny1 says:

  Ha, pragnę tylko nadmienić że NIESTETY armia amerykańska dnia 21 czerwca 2019 roku odmówiła wykonania prezydenckiego rozkazu ataku na Iran, co generalnie rzecz biorąc MA PEWIEN wpływ na te piękne, szczytne i wzniosłe plany:-))))

  https://benjaminfulford.net/2019/06/24/khazarian-mafias-satanic-summer-solstice-iran-sacrifice-backfires-big-time/

  Na dodatek, ku WIELKIEMU NIESZCZĘŚCIU okazało się że ludzie z karabinami w tym wspaniałym kraju jakim jest U.S.A. ZORIENTOWALI się co jest grane. RAMBO NIE ŻYJE!!:-)))

  https://www.veteranstoday.com/2019/06/06/another-holocaust-fabrication-on-the-block/

 3. marcin says:

  Artykuł: https://israeltodaynews.blogspot.com/2019/02/donald-trump-converted-to-judaism-two-years-ago.html

  Tłumaczenie:

  ————–
  Donald Trump przeszedł na judaizm dwa lata temu, twierdzi urzędnik Białego Domu

  SOBOTA, 23 LUTEGO 2019

  Prezydent Donald Trump przeszedł na judaizm dwa lata temu i dołączył do synagogi Chabad Lubavitch w Nowym Jorku, według urzędnika Białego Domu wysokiego szczebla.

  Historia ta rzekomo była „trzymana” przez redaktorów CNN od miesięcy, ale ma zostać ogłoszona w ciągu najbliższych kilku dni. David Elias Goldberg, członek Żydowskiego Centrum Studiów Antysemickich, przeprowadził również wywiad ze źródłem z Białego Domu.

  Według źródła, Trump został „popchnięty” do tego kroku przez swoją córkę Ivankę i jego zięcia, Jareda Kushnera, aby dołączyć do wiary. Początkowo Trump stawiał opór, stwierdzając, że może zagrozić jego bazie ewangelicznych wyborców chrześcijańskich. Zmienił jednak zdanie i oficjalnie nawrócił się na początku 2017 r. Ceremonia odbyła się prywatnie i była strzeżona w tajemnicy przez prawie dwa lata.

  Wygląda na to, że Biały Dom jest gotów powoli publikować te informacje, a do lata oczekuje się, że Trump w pełni ogłosi swoją nową wiarę podczas wieczornej telewizyjnej konferencji prasowej.

  David Elias Goldberg wyda swój 25-minutowy wywiad z tym urzędnikiem Białego Domu w nadchodzących dniach na swoim kanale YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCjSL2D4cTt6Rx-QHVydEqSg).
  ————–

  David Goldberg to urzędnik, który twierdził, że Stany Zjednoczone zaatakują Iran po przeprowadzeniu ataku “fałszywej flagi”. Już nie żyje: https://www.sgtreport.com/2019/06/white-house-insider-who-predicted-iran-false-flag-david-goldberg-found-dead-in-his-new-york-apartment/
  Faktem jest że język miał długi i zapłacił za to wysoką cenę.

  Trochę o doktrynie misiów z Chabad Lubawicz: https://treborok.wordpress.com/tajemnica-tanji-lub-co-ukrywaja-medrcy-syjonu/

  • krnabrny1 says:

   No jeśli jest tak jak Pisze kolega Marcin to Trump już POZAMIATAŁ za sobą. Oni uderzają w najczulszy punkt Amerykanów, brak identyfikacji narodowej, na co chorowali od zawsze, oni są kolonistami, sami w zasadzie nie wiedzą kim są….a tutaj żydzi chcą im wskazać drogę i dokonać asymilacji:-))

   Jednakże biorąc pod uwagę resztę świata, to może się okazać że bracia Semici mogą nie chcieć handlować swoją ropą z żydem:-) Zupełnie inaczej wówczas wyglądają wszystkie pozorowane działania jakie wykonuje USA mające wprowadzić “pokój” na bliskim wschodzie. Rosja ma się dogadywać z żydem……. a Chińczyk?;-)))

   Jeśli dodamy do tego fakt że psyspieszyli działania z fałszywą flagą w Iranie a na dodayk nie udałó im się …. cóż moim zdaniem Trump zostanie znaleziony w swoim apartamencie, a na wybory wystawiona zostanie piękna Ivanka:-)))))

 4. marcin says:

  https://medium.com/@MosheSchulman/president-trump-converts-to-orthodox-judaism-54d5004bfec8

  Prezydent Trump przyjmuje ortodoksyjny judaizm

  Prezydent Trump ogłosił, że pójdzie w ślady swojej pięknej córki i nawróci się na ortodoksyjny judaizm. Jest to bezprecedensowy ruch na prezydenta, ale jest przekonany, że pomoże to złagodzić wszelkie ostre i negatywne uczucia wobec niego od czasu ataku Charlottesville i jego licznych błędów, jeśli chodzi o stosunki rasowe i antysemityzm. Idealna w czasie Chanuki i okresu świątecznego, decyzja Trumpa przychodzi po kilku dniach konsultacji z jego rabinem rejonowym D. Rabbi Garym Busey’em.
  Prezydent Trump jest gotów jeść tylko koszerne jedzenie, nawet jeśli oznacza to rezygnację z nocnych fast foodów, takich jak McDonald’s i taco bowl z Trump Grill. Ale nie może się doczekać ryb gefilte i tradycyjnego gulaszu ziemniaczanego, chulent. Nie jest jasne, czy Melania i Baron również się nawrócą, ale Prezydent Trump zachęca ich do przyłączenia się do niego. Nawet jeśli oznacza to, że Melania będzie musiała nosić długie spódnice i peruki.
  „Kocham naród żydowski”, powiedział Trump w oświadczeniu. „W zeszłym roku podobała mi się wspaniała Chanuka z latkami i dreidelami w moim niesamowitym Mar-a-Lago, i pomyślałem, dlaczego nie założyć jarmułki i po prostu się nawrócić. Zamierzam znów uczynić religię wielką. Uwierzcie mi.
  “Trump planuje przepisać Dziesięć Przykazań, powołując się na to, że są to pradawne zasady i muszą zostać ulepszone, aby pasowały do świata, w którym żyje. Jeśli chodzi o szabat, i tak odpoczywa w sobotę, więc dostosowanie jego stylu życia nie będzie problemem. Trump nie zamierza nosić jarmułki. Wierzy, że sposób, w jaki postępuje codziennie, to Bóg obawiający się wystarczająco; jednak będzie nosił jarmułkę, kiedy jest w synagodze, jak to się dzieje w zwyczaju. „Mam szacunek dla tradycji i zwyczajów dla wszystkich ludzi” – powiedział Trump. „Z wyjątkiem nielegalnych”. Trump planuje także odbudowę Ściany Płaczu, powleczenie jej złotem Trumpa i zmianę nazwy na Ściana Trumpa. Żadne kartki nie będą mogły być składane w jej szczelinach. Za dużo kłopotu.
  Aby upamiętnić to historyczne nawrócenie, Trump, jego rodzina i niektórzy członkowie rządu odwiedzą Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, aby uhonorować naród żydowski, który przybył przed nim i skrytykować, jak mógłby stworzyć lepsze muzeum. Hope Hicks zostanie poproszona o pozostanie w tyle. Za dużo gojów.
  Prezydent Trump chce wyjaśnić kilka kwestii dotyczących jego konwersji:
  1) nie oznacza to, że zaprzeczy Davidowi Duke.
  2) nadal będzie wspierać Steve’a Bannona i Breitbart.
  3) Na pewno nie zostanie obrzezany w wieku 71 lat.
  Aby poszerzyć swoją żydowską wiedzę, Trump planuje natychmiastowe obejrzenie “Skrzypka na dachu”. „Słyszałem wielkie wspaniałe rzeczy” – powiedział. Obejrzy także maraton Curb Your Enthusiasm, nawet jeśli oznacza to brak kilku codziennych informacji wywiadowczych. Zespół przejściowy Trumpa skontaktował się z Hulu i HBO, aby założyć konto prezydenckie. Poprosił także swoich pracowników o wypełnienie Białego Domu fotografiami Romana Vishniaca.

 5. marcin says:
 6. krnabrny1 says:

  Oczywiście nikt tego oficjalnie nie powie, ale nawet ja prosty Goi zorientowałem się w tym zaraz po ogłoszeniu i wkleiłem na innej stronie taki oto komentarz:
  “autor: KRNABRNY (anonim) (2019-06-21 14:59)
  Jest jeszcze jedna opcja na którą ja stawiam. Nie było wogóle wylotu na Iran, ani powrotu. Trump użył tej sytuacji aby pokazać światu że jego wojsko go po prostu słucha. Na rozkaz wystartowali, na rozkaz wylądowali…wszystko gra….a to z kolei oznacza że wojsko nie bardzo już go słucha, w sumie nie wiadomo “po której stronie” stoi US Army?;-)))
  Już od dawna dochodzą słuchy że marines zaczeli się orientować że nie są U.S. Army tylko bandą najemników wykorzystywaną do podbijania kolejnych krajów. To samo z lotniskowcami, taki okręt to duże bydle, niezły straszak ale co jest w środku? Może tylko kapitan i podstawowa obsługa?;-)))”

  Dodatkowo żeby wzmocnić Wasz APETYT pozwolę sobie pokazać inną UKRYWANĄ prawdę, otóż w U.S>A szykuje się kolejny kryzys na wielką skalę ale NIESTETY już nie walutowy…gorszy, tam CIĄGLE PADA!!!!
  https://www.zerohedge.com/news/2019-06-24/shocking-after-photos-reveal-awful-truth-about-widespread-us-crop-failures-2019

Wypowiedz się