Rabini

rabini

W starożytnym Egipcie kapłani byli grupą mędrców, która oprócz tego, że miała wpływ na losy kraju, to byli oni również nauczycielami młodych pokoleń, doradcami ludzi dorosłych, spełniali obowiązki religijne, jako astrologowie mieli wpływ na politykę, a ponadto byli znawcami własnego kraju i sąsiadów.

Podobne funkcje w narodzie żydowskim pełnią rabini. I nie ma w tym nic dziwnego, wszak Mojżesz czerpał ze źródeł wiedzy egipskiej. Był mężem Egipcjanki, Sefory, córki kapłana, i jako jego zięć i uczeń, czerpał z tej nagromadzonej przez wieki mądrości.

W 1869 roku w Pradze rabbi Reiehhorn wygłosił mowę nad trumną rabina ben Jehudy. Poniższy fragment, który jest częścią tej mowy, pochodzi ze zbioru tekstów poświęconych sprawie żydowskiej, zebranych przez Adolfa Nowaczyńskiego, a wydanych w książce „Mocarstwo anonimowe” w 1921 roku i wznowionych przez Dom Wydawniczy „Ostoja”, Krzeszowice 2013.

„Co stulecie – my uczeni Izraela, przyjęliśmy jako zwyczaj zbierać się w sanhedrynie, by sprawdzać, jakie zrobiliśmy postępy nad opanowaniem świata, obiecanego nam przez Jehowę, i jakie zwycięstwa odnieśliśmy nad chrystianizmem.

W tym roku zebrani nad grobem naszego wielebnego Symeona-ben-Ihudy możemy z dumą powiedzieć, że wiek ubiegły zbliżył nas do celu i że ten cel będzie niedługo osiągnięty.

Złoto zawsze było i będzie siłą niepokonaną. Kierowane umiejętną ręką będzie najużyteczniejszą dźwignią dla tego, który je posiada, a przedmiotem pożądania dla tych, którzy go nie mają. Złotem kupujemy sumienia najbardziej uporczywe, ustalamy całość wszystkich wartości, kurs dla wszystkich produktów, przychodzimy z pomocą kredytem (pożyczką) państwom, które później zdane są na naszą łaskę.

Wszystkie ważniejsze banki i giełdy wszechświatowe, wierzytelności dla wszystkich rządów, są w naszych rękach.

Inną wielką siłą, jak powiadamy, jest prasa. Powtarzając nieustannie pewne idee, prasa przyjmuje je w końcu jako prawdy. Teatr oddaje usługi podobne. Wszędzie; prasa i teatr są posłuszne naszym wskazówkom.

Przez nieustanne pochwały systemu demokratycznego, podzielimy chrześcijan na partie polityczne, zburzymy ich jedność narodową i zaszczepimy rozłam. Bezsilni poddadzą się prasie naszego kapitalizmu zjednoczonego, oddanego naszej sprawie.

Pchać będziemy chrześcijan do wojen, wyzyskując ich pychę i ich głupotę. Wyginą i zostawią miejsca wolne dla naszych. (Tak się dokładnie stało w naszym przypadku po powstaniu styczniowym).

Posiadłość ziemi zawsze tworzyła wpływy i władzę. W imię sprawiedliwości socjalnej i równości będziemy dzielili wielkie majątki. Część ziemi damy chłopom, którzy tak bardzo tego pragną, a którzy niedługo będą obdłużeni przez wyzysk. Nasze kapitały zrobią nas panami. My staniemy się teraz wielkimi posiadaczami, a posiadanie tej ziemi zapewni nam władzę.

Starajmy się zastąpić w obiegu złoto przez monetę papierową; nasze kasy będą przepełnione złotem, będziemy regulowali wartość papierów, co nas uczyni panami wszystkiego, co istnieje.

Mamy pomiędzy sobą zdolnych mówców, którzy potrafią zdobyć się na entuzjazm i przekonywać tłumy; rozpowszechniać będą pomiędzy ludem, oznajmiając im zmiany, jakie mają zajść a które urzeczywistnione dadzą szczęście całemu rodowi ludzkiemu.

Przez złoto i pochlebstwa pozyskamy proletariat, który się podejmie zniszczyć kapitalizm chrześcijański. Przyrzekniemy robotnikom płacę o jakiej nigdy nie marzyli, podniesiemy jednak równocześnie ceny towarów potrzebnych, tak iż nasze zyski będą jeszcze większe.

W ten sposób przygotujemy Rewolucję, którą chrześcijanie sami będą prowadzili, a z której my będziemy zbierać owoce.

Przez nasze szyderstwo i nasze napaści ośmieszymy i zohydzimy ich księży; ich religia stanie się tak samo śmieszna i wstrętna, jak ich kler. Będziemy więc także panami ich dusz, bo nasze nabożne przywiązanie do naszej religii i naszych obrządków wytwarza wyższość naszą i wyższość naszych dusz. (Film „Kler”)

Posłaliśmy już naszych ludzi na wszystkie ważne posterunki. Postaramy się dostarczyć gojom adwokatów i lekarzy; adwokaci są wtajemniczeni we wszystkie interesy; lekarze raz wprowadzeni w dom, stają się spowiednikami i kierownikami sumienia.

Ale przede wszystkim tam zajmujmy stanowiska, gdzie można nauczać. Przez nauczanie możemy wszczepiać idee, które są nam potrzebne, przygotowując umysły do naszej wygody.

Jeżeli jeden z naszych wpadnie nieszczęśliwie w szpony sprawiedliwości u chrześcijan, śpieszmy mu z pomocą, znajdźmy tyle świadectw, by go uwolnić od jego sędziów, czekając cierpliwie, aż się sami staniemy sędziami.

Monarchowie chrześcijańscy, nadęci ambicjami i próżnością, otaczają się zbytkiem i liczną armią. My dostarczymy im potrzebnych pieniędzy, których domaga się ich szaleństwo i będziemy ich trzymali na smyczy.

Starajmy się nie przeszkadzać małżeństwu naszych ludzi z chrześcijankami, bo przez nie dojdziemy do kół najwięcej dla nas zamkniętych. Jeśli nasze córki wyjdą za gojów, nie będą nam mniej użyteczne, bo dzieci z matki żydówki należą do nas.

Szerzmy idee wolnych związków, by zniszczyć u kobiet chrześcijańskich przywiązanie do zasad i praktyk religijnych.

Od wieków synowie Izraela, pogardzani i prześladowani, pracowali, by sobie utorować drogę do władzy. Dobiegają kresu. Badają życie ekonomiczne przeklętych chrześcijan; ich wpływ jest przeważający w polityce i obyczajach.

W godzinę oznaczoną, zawczasu, rozpętamy Rewolucję, która rujnując wszystkie klasy chrześcijaństwa, ujarzmi nam wszystkich chrześcijan. I tak dopełni się obietnica Boża dana swojemu ludowi.”

W innym tekście „Żydzi i kahały”, Wilno, 1870, zamieszczonym w tym samym zbiorze, czytamy:

„Bracia! Od wielu lat trwa walka narodu żydowskiego o panowanie nad światem, które przyrzeczono już Abrahamowi. Krzyż odebrał je od nas: jesteśmy wszędzie prześladowani i poniżani, wytępić nas jednak nikt nie zdoła. Owszem, jesteśmy wszędzie, rozproszeni po całek kuli ziemskiej. To dowód oczywisty, iż cała ziemia, wszystkie kraje powinny należeć do nas, do narodu wybranego. Nie o samą ziemię jednak chodzi: wszystko złoto, jakiekolwiek i gdziekolwiek się znajduje, powinno być naszą własnością i to nastąpi niebawem. Wtedy władza nad całym światem znajdzie się w naszych rękach i spełni się to, co Abrahamowi przyrzeczono.

Złoto! Wszak to siła i władza nad światem, radość, upojenie i nagroda najwyższa.

Osiemnaście wieków należało do naszych wrogów; następne jednak będą niepodzielnie naszym udziałem, będziemy władcami całego świata!

Dość jest rzucić już dziś okiem na Europę: posiadamy większość złota, kilka miliardów franków, w tylu miastach: Paryż, Londyn, Hamburg, Berlin, Wiedeń, Rzym, Neapol, Amsterdam, Petersburg – wszystko to już nasze! Samych Rotszyldów tylu posiadamy, a inni potentaci pieniężni – w różnych miastach Europy i Ameryki.

Wszystkie państwa, wszyscy prawie panujący zadłużyli się u Żydów po uszy i są od nich zależni. Giełda reguluje te wszystkie długi. Odraczamy terminy ich płatności, udzielamy nowych pożyczek dla rządów, abyśmy je coraz silniej trzymali w swych rękach. Lecz nie sami tylko panujący; musimy uzależnić od siebie: prezydentów rzeczypospolitych, ministeria, parlamenty; wszystko to powinno nam się poddać, powinno ulegać naszej władzy jeszcze bardziej, niż dzisiaj, zupełnie absolutnie, bezwzględnie, bezapelacyjnie. Powinniśmy ująć w swe ręce – rzecz oczywista – wszystko to, co się nam jeszcze wymyka, a więc: resztę kapitału, wszystkie koleje żelazne, całą żeglugę, wszystką ziemię, lasy, bogactwa mineralne, resztę fabryk. Musimy kierować dowolnie dochodami skarbów państwowych, budżetami wszystkich krajów, nie wypuszczając ze swych rąk ceł i podatków.

Bardzośmy błądzili dotąd, lekceważąc własność ziemską, ten istny kapitał żelazny. Trzeba to naprawić; niech każdy z nas uzna za swój obowiązek zawładnąć jak największym obszarem ziemi w każdym kraju, w każdej części świata. Powinniśmy w tym celu dążyć do zrujnowania większej własności ziemskiej; na im mniejsze działki je poćwiartujemy, tym łatwiej będzie wykupić własność ziemską, zawładnąć nią całkowicie. Aby ułatwić sobie to zadanie, należy wpływać na rządy państw poszczególnych i skłonić je do zrzucenia całego ciężaru podatków na obecnych właścicieli ziemskich. Gdy ich wyrugujemy, potrafimy przerzucić ciężary podatkowe na inne profesje i stany. Nie obawiajcie się roli: praca robotników chrześcijańskich da nam zyski obfite, jak to już dziś widzimy: w przemyśle, handlu, na kolejach itp., bo praca była i będzie niewolnicą spekulacji. Aby pracę należycie wyzyskać, trzeba mieć tylko odrobinę sprytu, przebiegłości, umieć stosować fortele i podstępy. Chyba nie jesteśmy tak ograniczeni, abyśmy tego nie potrafili.

Nie przerażajcie się również tym, że mnóstwo żydów chrzci się. To wcale nie szkodzi. Będą naszymi najlepszymi pomocnikami, będą stopniami, po których dostaniemy się tam, dokąd wejść jeszcze nie możemy, pozostając formalnie żydami. Nie trwóżcie się: ten chrzest nie zmieni ani na jotę ducha, etyki, dążności żyda. Za paręset lat, a może i prędzej, nie będziemy już potrzebowali nawet pozornie zmieniać wyznania; przeciwnie, wszyscy chrześcijanie zapragną przejść na wiarę Mojżesza, lecz my ich odtrącimy z nienawiścią i wzgardą.

W sferze handlu powinniśmy ująć w swe ręce wszystko, bez żadnych wyjątków. Bezwzględnie nie należy dopuścić wrogów do handlu, zwłaszcza takimi artykułami, jak: zboże, wełna i wódka. Są to przedmioty podstawowe, które nam dadzą zyski kolosalne. Nie przejmujmy się tym zgoła, iż, skutkiem naszej spekulacji i podniesienia np. cen zboża, mogą nastąpić epidemie, głód, wielka nędza; przy swym sprycie wrodzonym łatwo całą winę zwalimy na rząd i jego fiskalizm. Mogą następnie wyniknąć wichrzenia, niepokoje, zaburzenia wśród ludu zgłodniałego. Tym lepiej! Nie obawiajmy się tych rozruchów wewnętrznych, raczej im dopomagajmy, gdyż wszelkie zamieszki ludowe dopomagają nam tylko do zwiększenia władzy, do skupienia bogactw w naszych rękach.

Wszelkie, nawet najwyższe stanowiska rządowe i społeczne powinny być dla nas dostępne, lecz tylko te, które przynoszą ze sobą cześć, władzę, przywileje, zyski, albowiem te posady, których udziałem jest wiedza i praca, a mierne wynagrodzenie, mogą zostać przy chrześcijanach.

Rzeczą jest oczywistą, iż powinniśmy ująć w swe ręce ministeria najważniejsze, a więc oświaty publicznej, skarbu, spraw wewnętrznych i sprawiedliwości. Gdy posiądziemy te w każdym kraju, będziemy panami wszechwładnymi.

Powinniśmy też pamiętać o medycynie: wszak wtedy życie i zdrowie wrogów będziemy posiadali we własnych rękach; wszak będziemy znali wtedy najgłębsze tajemnice rodzinne i osobiste, nie wyłączając sfer rządowych i ludzi najbogatszych. Da to nam możność osiągania zysków kolosalnych i olbrzymio powiększy nasze wpływy, naszą władze. Ale nie dosyć na tym, obok prawa i medycyny, poznajmy gruntownie nauki społeczne i ekonomiczne; przy ich pomocy wywołać zawsze potrafimy, przy swym sprycie wrodzonym, zamieszanie i przewrót w głowach ludzi, stojących na czele władzy, najczęściej niezbyt wykształconych, niepewnych siebie, idących po omacku.

Nie poprzestańmy jednak na tym i nie zapominajmy, że potęgą olbrzymią jest dziś prasa. Przy pomocy złota i przebiegłości wrodzonej łatwo ją opanujemy; mając prasę w rękach, będziemy mogli urabiać opinię publiczną w kierunku dla nas pożądanym, zmienić, przeobrazić poglądy i pojęcia dotychczasowe w zakresie np. moralności, spraw religijnych i wszelkich w ogóle kulturalnych. Ująwszy całkowicie w swe ręce prasę, szczególnie codzienną, powinniśmy nią tak kierować, aby służyła wyłącznie do naszych celów i zadań. Osiągnęliśmy to częściowo i dużo organów codziennych jest już w rękach ludzi naszych; nie zatrzymujmy się jednak w połowie drogi i zawładnijmy jak najprędzej cała prasą codzienną, wszystkimi bez wyjątku jej organami we wszystkich krajach i miastach.”

Czytając te fragmenty, aż trudno uwierzyć, że pochodzą one sprzed 150 lat, tak aktualnie brzmią. Jest tu opisane wszystko, co my nazywamy marksizmem, marksizmem kulturowym, marszem przez instytucje, teorią krytyczną, gender – bo jak inaczej interpretować słowa: mając prasę, będziemy mogli urabiać opinię publiczną w kierunku dla nas pożądanym, zmienić, przeobrazić poglądy i pojęcia dotychczasowe w zakresie np. moralności, spraw religijnych i wszelkich w ogóle kulturalnych. Dziś nadal te wszystkie wysiłki w celu zdemoralizowania gojów są prowadzone nie tylko w prasie i teatrze, ale również w kinie, radiu, telewizji i internecie.

Ks. dr Stanisław Trzeciak w książce „Talmud o gojach a kwestia żydowska w Polsce”, wydanej po raz pierwszy w 1939 roku, a wznowionej w 2013 roku przez Dom Wydawniczy „Ostoja”, pisze:

W „Mowie rabina we Lwowie” wygłoszonej w r. 1912 czytamy: „Nie może być nierozerwalności chrześcijańskiego małżeństwa”.

Gdyby ktokolwiek wątpił o autentyczności tej mowy, ziejącej bezdenną nienawiścią i pogardą dla gojów i gdyby nie mógł zrozumieć tej bezczelności, z jaką żydzi mieszają się do chrześcijańskiego Sakramentu małżeństwa, to niech sobie uprzytomni, że żydzi będąc w większości w Komisji Kodyfikacyjnej uchwalili dla Polski w r. 1929 to, co w wymienionej mowie było postanowione, jako cel dla propagandy w krajach chrześcijańskich. Zresztą, praktyka życia wykazuje, że żydzi istotnie tak postępują, jak w owej mowie wskazano. Zaciekła ich dążność do zaprowadzania rozwodów i ślubów cywilnych w Polsce, opiera się na prastarych ich uchwałach, a wszystko to zmierza do osłabienia Polski przez zachwianie jej fundamentu, jakim jest zdrowa moralnie katolicka rodzina.

W tej książce przytacza też autor fragment „Mowy na cmentarzu żydowskim w Pradze” poświęcony szkole:

„Głównym filarem Kościoła jest szkoła. Na wychowanie chrześcijańskiej młodzieży musimy uzyskać wpływ. Dlatego należy najpierw przeprowadzić oddzielenie szkoły do Kościoła. Pod hasłem postępu i równouprawnienia wszystkich religii musi nastąpić przemiana szkół chrześcijańskich na bezwyznaniowe. Wtedy będą mogli być Izraelici nauczycielami we wszystkich szkołach. Chrześcijańskie zaś wychowanie ograniczy się do domu, a ponieważ masy nie mają na to czasu, religijność wyższych stanów będzie wstrząśnięta i wkrótce zniknie. Agitacja za zniesieniem własnej posiadłości kościołów i szkół przeprowadzi przejście majątków kościelnych i szkolnych w posiadanie państwa, a zatem wcześniej czy później w ręce Izraela.”

W okresie od marca do sierpnia 1919 roku istniała Węgierska Republika Rad. W tym czasie wprowadzono do szkół „poglądowe uświadomienie o stosunkach płciowych”, a komisarzami ludowymi do spraw wychowania publicznego młodzieży byli sami Żydzi. Tak więc to, co dzisiaj zaczyna się w niektórych szkołach, to nic nowego. Przeobrażeniem poglądów i pojęć dotychczasowych w zakresie moralności zajmują się oni, a przynajmniej próbują się zajmować, od dawna. Chodzi oczywiście o przeobrażanie moralności gojów i tylko gojów.

Można by tylko zdać sobie pytanie: czy dzisiaj nie jest podobnie? Sądząc po tym, w jakim kierunku zmierza szkolnictwo i edukacja, to chyba tak. Wszędzie i wszystko kontrolują Żydzi.

Przez złoto i pochlebstwa pozyskamy proletariat, który się podejmie zniszczyć kapitalizm chrześcijański.

„Komitet statystyczny miasta Warszawy wykazał, że wypadki 1905 r. zburzyły i zniszczyły w Królestwie około 2.000 mniejszych zakładów przemysłowych, należących do Polaków. Cofnięty został o dziesiątki lat wstecz swojski, dopiero kiełkujący przemysł. Lud roboczy zubożał. Wielcy kapitaliści żydowscy drwili zaś sobie z tej „pseudo-antykapitalistycznej rewolucji”. – Stanisław Didier Rola neofitów w dziejach Polski.

Nie od dziś i nie od lat 60-tych ubiegłego wieku, czy jeszcze wcześniejszych – dążą Żydzi do demoralizacji społeczeństw, wśród których żyją. Do ich pauperyzacji i ogłupienia. To ostatnie ma się odbywać poprzez odpowiedni system edukacji i wychowania. Dążą też do depopulacji tych społeczeństw poprzez propagowanie zboczeń i dewiacji. Jednym słowem dążą do zburzenia ich dotychczasowego systemu wartości, bo tylko wtedy można je sobie całkowicie podporządkować.

September 12, 2019 Wiesław Liźniewicz

Opublikowano za: https://bb-i.blog/2019/09/12/rabini/

Od Redakcji KIP:

Poniższy zestaw 13 materiałów kolejno zamieszczonych i 5 uzupełniających, zawiera koncentrat informacji i wiedzy fundamentalnych światopoglądowo.

Zalecamy kilkakrotne czytanie i neutralne analizowanie w podanej kolejności. Zaoszczędzi to czytania, co najmniej kilkudziesięciu tysięcy stron powszechnie kolportowanej wiedzy i informacji, gdzie ważna prawda ukryta jest w mieszance mało ważnej prawdy i wielkich kłamstw.

Krzyżowa i wnikliwa analiza informacji oraz wiedzy zawartych w opracowaniach umożliwia skokowy wzrost świadomości, niezbędnymi, aby nadążyć za przyśpieszającymi zmianami otaczającej rzeczywistości.

Rabini
Autor „Wojny i Pokoju” Lew Tołstoj o wierze żydów oraz chrześcijan
Biblia – żydowska księga zbrodni – wyssana z palca
Biblijne korzenie żydowskiego rasizmu
Chrześcijaństwo widziane oczami biografa Rothschildów
UKRYTA TYRANIA, czyli TAJEMNICE BABILONU
Archonci (3) Karmapolis: Wywiad z Johnem Lashem o Kodeksie z Nag Hammadi, gnozie, Archontach i religiach
[ Archonci (1): Pochodzenie Archonów
Archonci (2) Gnostycy, Annunaki, Archonci i Gadzia Agenda]
Crimen Sollicitationis, czyli „zamiatanie pod dywan według… ‘boskiego prawa’ ”!?.
Ludzie w ornatach od mokrej roboty (3)
[ Cześć 1 zamieszczona na linku: http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2019/05/tajna-struktura-w-lonie-kosciola-katolickiego-w-polsce/
Cześć 2 zamieszczona na linku: http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2019/11/czego-krwawa-luna-szukala-w-laskach/
http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2019/11/kosciol-trampolina-dla-syjonizmu-w-polsce/ ]
Frankiści
Christopher Jon Bjerknes: STAROŻYTNY ŻYDOWSKI PLAN PRZEJĘCIA ŚWIATA ZA POMOCĄ LICHWY
Handel dziećmi na mięso, seks i rytuały satanistyczne – Ewa Pawela
LICHWIARSKA ANTYCYWILIZACJA: PAN, czyli żyd i NIEWOLNIK, czyli chrześcijanin i muzułmanin !!!

Comments

 1. krnabrny1 says:

  WIADOMOŚCI Z DRUGIEJ STRONY
  Przeczytajcie to z uwagą. Zwracam uwagę że to żydowska wizja tego co się dzieje.
  Ja zwracam uwagę na fakty i zadaję pytania.
  A. Skąd biedni Palestyńczycy nagle mają SETKI RAKIET?
  B. Żydzi mają swoją tzw. „tarczę”, działającą na zasadzie zestrzeliwania pocisków swoimi pociskami, kiedy skończy im się amunicja?
  C. Tak zmasowany atak sugeruje że Palestyńczycy lub ktokolwiek to robi LICZĄ i WIEDZĄ to że tarcza antyrakietowa w wydaniu Izraelskim kończy się w momencie wyczerpania amunicji.

  https://www.jpost.com/Middle-East/Massive-barrage-towards-southern-and-central-Israel-shatters-quiet-607709

  PONAD 350 RAKIET WYSTRZELONYCH W IZRAELU, KTÓRE ROZMIESZCZAJĄ CZOŁGI, BATERIE ARTYLERYJSKIE WZDŁUŻ GRANICY Z GAZĄ PROGNOZOWANA ESKALACJA!

  Liczba Palestyńczyków zabitych od początku walk między Izraelem a palestyńskim Islamskim Dżihadem wzrosła do 23 środowego popołudnia po tym, jak IDF uderzyła w grupę terrorystów przygotowujących się do wystrzelenia pocisku przeciwpancernego na izraelskie pozycje za granicą Gazy.

  Ponad 100 rakiet zostało wystrzelonych w stronę Izraela od środy rano, co zwiększyło całkowitą liczbę ofiar od wybuchu walk we wtorek do 350 !!!!!

  Izrael rozmieścił baterie artyleryjskie wzdłuż granicy z Gazą, a 13 Palestyńczyków zginęło w serii ataków w środę. IDF był w stanie pogotowia rano po tym, jak cisza nocna w Izraelu została złamana przez kilka zapór rakietowych wystrzelonych przez palestyński Islamski Dżihad w kierunku południowego i środkowego Izraela w środę rano.

  Syreny rakietowe po raz pierwszy zabrzmiały w gminach przygranicznych w Gazie około 6 rano, a wkrótce potem w pobliżu Latrun i Beit Szemesz pod Jerozolimą.

  Mieszkańcy zgłosili odgłosy głośnych eksplozji, prawdopodobnie przechwytywacze rakietowe Iron Dome wystrzeliwane w kierunku rakiet wystrzeliwanych z Gazy.

  Następnie kilkadziesiąt salw zostało wystrzelonych przez cały ranek w kierunku południowych społeczności izraelskich graniczących z Shfela i Strefą Gazy, a także miast Netivot, Aszkelon i Sderot.

  Po ostrzale rakiety IDF uderzyły w kilka palestyńskich islamskich dżihadystów (PIJ) w środkowej Strefie Gazy, zabijając dwóch Palestyńczyków zidentyfikowanych jako 38-letni Khaled Moawad Faraj, dowódca polowy z grupą terrorystyczną i 32-letni Alaa Ashtyawu, agent z grupą.

  Kolejne pięć osób zginęło podczas izraelskiego nalotu na motocykl w dzielnicy Zeitoun w Gazie. Kilka innych zostało rannych.

  PIJ potwierdził, że Faraj, główny dowódca brygady grupy, został zabity i ostrzegł przed odwetem. Ministerstwo Zdrowia Gazy poinformowało, że liczba ofiar palestyńskich od wtorkowego poranka wynosiła 12; IDF podało, że większość to terroryści PIJ.

  Chociaż IDF nie chce, aby sytuacja przerodziła się w operację wojskową w Strefie, nastąpił niewielki wzrost rozmieszczenia żołnierzy wzdłuż ogrodzenia granicznego w Gazie z ograniczoną liczbą kompanii i batalionów. Baterie i czołgi artyleryjskie rozmieszczono także wzdłuż granicy z Gazą.

  Ogień rakietowy nastąpił po sześciu godzinach względnego spokoju, w którym nie wystrzelono żadnych rakiet, po wystrzeleniu ponad 220!!!! rakiet w kierunku południowego i środkowego Izraela po zabójstwie dowódcy PIJ Bahaa Abu al-Ata w precyzyjnym nalocie przed świtem.

  Minister obrony Naftali Bennett powiedział w środę rano, że al-Ata „był architektem terroru należącym do islamskiego dżihadu, który działał przeciwko obywatelom Izraela”.
  Bennett ostrzegł, że Izrael zamordował go wczoraj i „nie zawaha się podjąć działań w przyszłości. Dziś rano wysyłamy jasne przesłanie do wszystkich naszych wrogów, we wszystkich dekretach: kto chce nas skrzywdzić w ciągu dnia, nigdy nie przeżyje nocy. ”
  IDF oświadczyło, że 90% rakiet zmierzających w kierunku obszarów mieszkalnych zostało przechwyconych przez system obrony przeciwrakietowej Iron Dome. Z rakiet, które nie zostały przechwycone, 60% z nich spadło na otwarte tereny.

  Dziesiątki innych rakiet wystrzelonych przez grupę spadły w Strefie Gazy, w tym jedna, która według Haaretza uderzyła w biuro Palestyńskiej Niezależnej Komisji Praw Człowieka, która miała swoje biura na piątym piętrze biurowca Al-Harara w Gazie Miasto.

  Po ostrzale rakietowym przez cały dzień IDF wystrzelił trzy fale odwetowych nalotów, uderzając w dziesiątki celów należących do grupy w zablokowanej enklawie przybrzeżnej.
  We wtorek wieczorem rzecznik PIJ Abu Hamza ostrzegł, że „nadchodzące godziny dodadzą nowy tytuł porażki dla [premiera Benjamina] Netanjahu”.

  Według rzecznika IDF gen. Bryg. Hidai Zilberman, nocny spokój nie wskazywał na zawieszenie broni pri, ale raczej, że PIJ zarządzał zapasami bronzez kilka dni walki.

  „Palestyński Islamski Dżihad wznowił strzelanie dziś rano i grupa zamierza strzelać rakietami w sposób podobny do tego, co widzieliśmy wczoraj”, powiedział Zilberman w środę rano.

  Według rzecznika Hamas nie był jeszcze zaangażowany w walkę, ale „sytuacja jest niestabilna” , IDF celowała w pozycje PIJ i infrastrukturę, które mogą zranić lub zabić cywilów, więc Hamas nie będzie miał powodu dołączyć:
  „Nie atakujemy Hamasu, a cele PIJ, które uderzamy, nie znajdują się w centrum miasta Gaza – jak pięciopiętrowe budynki – ponieważ rozumiemy, że idziemy po linie. Nie chcemy zabijać cywilów, którzy mogliby poprowadź Hamas do przyłączenia się do walki. ”

  IDF nadal gromadzi dane wywiadowcze przeciwko celom PIJ w całym Strefie.
  „Mamy stosunkowo bogaty bank docelowy PIJ i będziemy nadal przygotowywać dodatkowe opcje, zarówno defensywne, jak i ofensywne”, powiedział Zilberman.
  Al-Ata został opisany przez szefa sztabu IDF gen. Aviv Kochavi we wtorek jako człowiek „, który podkopał ciszę w południowym Izraelu” i który „działał pod każdym względem, by sabotować próby spokoju z Hamasem. Był żywą tykającą bombą i do dziś pracował i planował ataki. Był odpowiedzialny za większość ataków, które miały miejsce w ciągu ostatniego roku. ”
  Od czerwca wojsko pracuje nad powstrzymaniem Al-Aty od dalszego planowania i przeprowadzania ataków i ostrzału rakietowego w kierunku Izraela.

  JERUSALEM POST
  Przez ANNA AHRONHEIM 13 LISTOPADA 2019

  ____________________________________

 2. krnabrny1 says:

  Tutaj potwierdzenie że TO SIĘ DZIEJE NAPRAWDĘ!
  https://www.youtube.com/watch?v=jUxYTDRUfjA

 3. krnabrny1 says:

  TUTAJ TO SAMO WIDZIANE ZE STRONY ALJAZEERA
  https://www.aljazeera.com/news/2019/11/israel-targeted-killings-latest-updates-191112062846745.html

  Izraelskie ataki: wszystkie najnowsze aktualizacje
  Izrael uderza w Gazę drugi dzień w najbardziej brutalny atak od miesięcy, gdy wysłannik ONZ udaje się do Kairu na rozmowy mediacyjne.

  Siły izraelskie zabiły czołowego islamskiego dowódcę dżihadu podczas nalotu na jego dom w mieście Gaza, wyzwalając nową spiralę przemocy.

  Krótko po ataku we wtorek rano, który zabił Bahaa Abu al-Ata i jego żonę, wystrzelono rakiety z grup palestyńskich w oblężonej Strefie Gazy do Izraela . W odpowiedzi na ostrzał rakietowy w Gazie wystrzelono dziesiątki nalotów. Według urzędników zdrowia 24 Palestyńczyków zginęło podczas bombardowania Izraela w Gazie.

  Siły izraelskie zabijają dowódcę Islamskiego Dżihadu w ataku w Gazie
  Izraelski ostrzał zabija Palestyńczyka na okupowanym Zachodnim Brzegu

  Oddzielnie, syryjskie media państwowe poinformowały we wtorek, że w Damaszku do islamskiego dżihadu doszło do osobnego ataku rakietowego Akram al-Ajouri , zabijając dwie osoby, w tym jednego z jego synów. Syria powiedziała, że ​​Izrael przeprowadził atak w Damaszku. Izrael nie skomentował.

  Oto najnowsze aktualizacje:
  (WYBRAŁEM KILKA NAJWAŻNIEJSZYCH BO JEST TEGO WIELE!)
  _________________________________________________________
  Islamski dżihad nadal strzela rakietami w izraelskie domy. Nasze czołgi właśnie celowały w terrorystyczne cele Islamskiego Dżihadu w Gazie .

  Przemoc atakuje ludność cywilną.
  Celujemy w terror.
  – Izraelskie siły obronne (@IDF) 12 listopada 2019 r

  _________________________________________________________
  OBEJRZYJ: Żelazna kopuła Izraela w akcji, przechwytująca rakiety nad środkowym Izraelem.

  Około. 20 z 50 rakiet wystrzelonych przez islamskiego dżihadu z # Gazy w izraelskich cywilów zostało przechwyconych. pic.twitter.com/qy8uBMc4dL
  – Izraelskie siły obronne (@IDF) 12 listopada 2019 r

  _________________________________________________________

  Dziesiątki rakiet wystrzelono z Gazy do Izraela w ciągu ostatniej godziny, w tym rakiety dalekiego zasięgu do Tel Awiwu. Setki tysięcy w schronach bombowych. Większość rakiet przechwyconych przez Iron Dome Missile Defense. Zgłoszono niewielkie obrażenia. pic.twitter.com/Ma0ttd95mY

  – Breaking911 (@ Breaking911) 12 listopada 2019 r

  _________________________________________________________

 4. krnabrny1 says:

  Teraz moja prywatna opinia.
  To doskonała precyzja o strategia. Oznacz to że ataki na Izrael będą kontynuowane i przeprowadzane falowo do skutku. Do skutku, rozumiem jako moment w którym Żydzi będą chcieli w końcu zacząć rozmawiać, albo do momentu aż ich tarcza rakietowo wyłączy się z powodu braku amunicji.

  Bez względu jednak jak to się stanie to ŻYDZI DECYDUJĄ JAK TO SIĘ SKOŃCZY!

 5. krnabrny1 says:

  MAMY JUŻ ODPOWIEDŹ NETANYAHU! Oznacza to że nie są gotowi do rozmów jeszcze!
  https://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Islamic-Jihad-says-not-ready-for-ceasefire-PM-PM-will-do-whats-needed-607731

  ISLAMSKI DŻIHAD MÓWI, ŻE NIE JEST GOTOWY NA ZAWIESZENIE BRONI; PM: IZRAEL ZROBI TO, CO POTRZEBNE

  Autorstwa LAHAV HARKOV , TOVAH LAZAROFF 13 LISTOPADA 2019 16:09

  „Nie będziemy tolerować ataków na naszych obywateli”, powiedział Netanjahu.
  „W ostatnim roku zgromadziliśmy masę tych ataków.”

  Premier Benjamin Netanyahu zagroził, że w środę będzie nadal atakował palestyński Islamski Dżihad, ponieważ grupa terrorystyczna ogłosiła, że ​​nie jest jeszcze gotowa do podjęcia rozmów o zawieszeniu broni.

  „Nie mówimy o mediacji, nie należy o tym rozmawiać” – powiedział rzecznik PIJ. „Kiedy zakończymy naszą odpowiedź, którą chcemy wysłać, będzie można mówić o uspokojeniu”.

  Ponad 220 rakiet zostało wystrzelonych w Izrael przez terrorystów PIJ w Strefie Gazy, w odpowiedzi na celowe zabicie przez Izrael przywódcy Bahaa Abu al-Aty .
  Wcześniej tego dnia w prasie arabskiej pojawiły się doniesienia, że ​​Izrael przekazał Islamskiemu Dżihadowi wiadomość za pośrednictwem ONZ, że jest gotów zamordować swoich przywódców w Syrii, jeśli ogień rakietowy natychmiast nie ustanie.

  Podczas przemówienia w Knesecie Netanjahu spierał się z arabskimi MK z listy wspólnej, która oskarżyła go o zbrodnie wojenne.

  „Nie będziemy tolerować ataków na naszych obywateli”, powiedział Netanjahu. „W ostatnim roku zgromadziliśmy masę tych ataków.”

  Al-Ata „był gotowy do przeprowadzania coraz większej liczby ataków terrorystycznych, w tym także w dzisiejszych czasach”, dodał premier. „Udaremniliśmy go, nie zmierzaliśmy w kierunku eskalacji, ale zrobimy wszystko, aby obronić naszych obywateli. ”

  „Nie jesteśmy nastawieni na eskalację, ale odpowiemy na każdy atak przeciwko nam i zareagujemy bardzo ostro”, powiedział Netanjahu.

  „Islamski Dżihad dobrze by było aby zrozumiał teraz, nim będzie za późno. Wierzę, że Islamski Dżihad zaczyna przyswajać tę wiadomość. Rozumieją, że będziemy ich nadal bić bez litości. Rozumieją, że Izrael jest bardzo silny i że nasza wola jest bardzo wielka. ”
  (Notka tłumacza: Te słowa oznaczają że Pan Benjamin jest już w narożniku!)

  Według premiera rakiety, które Islamski Dżihad wystrzelił do Izraela, stanowiły zbrodnie wojenne.

  Po spokojnej nocy fala rakiet uderza w Izrael

  „Główna zasada jest prosta: z jednej strony są wojownicy, a z drugiej strony cywile” – powiedział. „Możesz przekroczyć tę linię przypadkowo, ale nie umyślnie. Każda armia [nawet] wśród najbardziej moralnych armii na świecie przypadkowo uderza w niewinnych ludzi, ale to nie jest zbrodnia wojenna.

  „Przestępstwem wojennym jest to, co robią terroryści w Gazie, kiedy strzelają do nas… Celowo celują w cywilów, w dzielnice mieszkalne. Kiedy strzelają do dzielnicy mieszkalnej w Aszkelonie, co ich zdaniem, że armia tam jest? To nonsens – dodał.
  (Notka tłumacza: Pan Benjamin dostaje to co wysyłał Palestyńczykom przez ostatnie 70 LAT!!!!)

  Netanjahu powiedział, że wielokrotnie odrzucał prośby instytucji obrony o atak, ponieważ chciał zminimalizować szkody dla ludzi, którzy nie są zaangażowani w atakowanie Izraela.
  „To całkowicie różni się od tego, co robią ci terroryści – i są tu MK, którzy ich bronią”, powiedział.
  MK Ahmed Tibi ze Wspólnej listy został usunięty z plenum za wielokrotne przerywanie Netanjahu. Gdy został eskortowany, krzyknął: „Przez ciebie moja rodzina jest zagrożona. Kłamca!”

  Wspólna lista MK Aida Touma-Sliman napisała na Twitterze: „Netanjahu stanął w Knesecie i powiedział, że IDF nie popełnia zbrodni wojennych i nie uderza w cywilów. A co z żoną starszego dowódcy islamskiego dżihadu, która została zabita, gdy spała z nim w łóżku? A co z tysiącami cywilów zabitych podczas naszych powtarzających się wojen z Gazą? To nie są cywile?

  Minister obrony Naftali Bennett powiedział w środę, że żaden terrorysta, który planuje zaatakować Izrael w ciągu dnia, nie przeżyje nocy.

  Wcześniej w środę Izrael uderzył w dom jednego z dowódców Brygad Al-Qud, wojskowego ramienia palestyńskiego Islamskiego Dżihadu, w Rafah w południowej Strefie Gazy. Źródła podają, że dom należy do rodziny Abu Hadaid.
  PIJ potwierdził, że 38-letni Khaled Moawad Faraj, dowódca polowy z grupą terrorystyczną oraz 32-letnia Alaa Ashtyawu zostali zabici. Powiedział, że Faraj był dowódcą brygady centralnej grupy i zagroził odwetem. Ministerstwo Zdrowia Gazy poinformowało, że liczba ofiar palestyńskich od wtorku rano wynosi 22. IDF podało, że większość to agenci PIJ.
  Późnym rankiem kolejnych trzech terrorystów zginęło w wyniku nalotu IAF podczas próby wystrzelenia rakiet do Izraela, poinformowały w środę media palestyńskie.
  Podczas wczorajszego spotkania rządu Netanjahu publicznie zwrócił się do obywateli Izraela i ostrzegł ich, że bitwa przeciwko islamskiemu dżihadowi „może zająć trochę czasu”.

  „W ciągu ostatnich 24 godzin zniszczyliśmy ważne cele Islamskiego Dżihadu”, powiedział Netanjahu. „Celowaliśmy w komórki terrorystyczne, które planowały wystrzelić rakiety na terytorium państwa Izrael, z których kilka zostało złapanych na gorącym uczynku”.

  Premier nie chce eskalować przemocy, ale jest zdeterminowany, by chronić swoich obywateli, i jako taki „zareaguje bardzo ostro”.

  „Islamski dżihad dobrze by to zrozumiał teraz, zamiast kiedy będzie za późno”, kontynuował Netanjahu. „Wierzę, że Islamski Dżihad zaczyna internalizować to przesłanie. Rozumieją, że nadal będziemy uderzać w nich bez litości. Rozumieją, że Izrael jest bardzo silny i że nasza wola jest bardzo wielka”.
  Premier powiedział, że kraj jest zdeterminowany, aby „walczyć o obronę naszego kraju”, a jeśli uważają, że te zapory lub strajki osłabią nas lub osłabią naszą determinację, są w błędzie.
  „Dlatego mają tylko jeden wybór – powstrzymać te ataki lub przyjąć coraz więcej ciosów. Wybór należy do nich” – dodał.

  Netanjahu podziękował żołnierzom IDF obsługującym systemy antyrakietowe Iron Dome, które w ciągu ostatnich dwóch dni zestrzeliły rakiety z nieba nad Izraelem. Namawiał także obywateli Izraela, by postępowali zgodnie z instrukcjami Dowództwa Frontu Narodowego.
  „Gdy dochodzi do ofiar, prawie we wszystkich przypadkach są to ludzie, którzy nie słuchali dowództwa IDF Home Front. Instrukcje te są proste i jasne, i proszę was wszystkich o ich przestrzeganie – powiedział Netanjahu. „Razem będziemy nadal robić wszystko, co trzeba zrobić, aby bronić bezpieczeństwa państwa Izrael i jego obywateli. Razem odniesiemy zwycięstwo. ”

 6. krnabrny1 says:

  MAY JUŻ ODPOWIEDŹ PALESTYŃCZYKÓW!

  https://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/gaza-news/PLOs-Hanan-Ashrawi-Israel-committed-war-crimes-must-answer-for-them-607620

  IZRAEL PRZEKROCZYŁ CZERWONĄ LINIĘ!

  Urzędnicy palestyńskiego Islamskiego Dżihadu (PIJ) w Strefie Gazy powiedzieli, że „przedwczesne” jest mówienie o wysiłkach mediacyjnych w celu zakończenia walk z Izraelem , które rozpoczęły się wkrótce po przedwczesnym zabójstwie izraelskiego dowódcy PIJ Bahaa Abu al-Ata i jego żona.

  Urzędnicy odpowiadali na niepotwierdzone doniesienia, w których twierdzono, że Egipt rozpoczął konsultacje z Izraelem i grupą z Gazy, próbując osiągnąć nowe porozumienie o zawieszeniu broni.

  „Przedwczesne jest mówienie o wysiłkach mediacyjnych lub zawieszeniu broni, zanim krew naszych męczenników wyschnie” – powiedział we wtorek rzecznik PIJ Musab al-Braim, dodając, że mimo to PIJ „docenia i szanuje wszelkie arabskie wysiłki mediacyjne”.

  Inny rzecznik PIJ, Daoud Shehab, również zaprzeczył, że Egipt lub jakakolwiek inna partia wkroczyła, aby zakończyć ostatnią falę przemocy.

  Pięć Palestyńczyków zginęło, a 27 zostało rannych podczas izraelskich ataków, według źródeł palestyńskich w Strefie Gazy .

  Kilku przywódców PIJ odpowiedziało na zabójstwo Abu al-Aty, oświadczając, że ich grupa jest teraz w stanie wojny z Izraelem. Przysięgali także, że Izrael zapłaci „wysoką cenę”, i oskarżyli rząd Izraela o „przekroczenie wszystkich granic”.

  Groźby pojawiły się, gdy tysiące kibiców PIJ wzięli udział w pogrzebie Al-Aty w mieście Gaza kilka godzin po jego śmierci.

  „Izrael wypowiedział nam otwartą wojnę” – powiedział starszy urzędnik PIJ Khaled al-Batsh. „Nie pozwolimy Izraelowi na zmianę zasad zaangażowania, a [premier Benjamin] Netanjahu zapłaci cenę i znów poniesie porażkę”.

  Batsh powiedział, że PIJ ma wystarczającą liczbę rakiet i ludzi, aby kontynuować walkę z Izraelem „i bronić przedsiębiorstwa oporu”.

  Hamas powiedział, że zabójstwo Al-Aty nie pozostanie bezkarne i że Izrael ponosi pełną odpowiedzialność za konsekwencje swoich działań.

  „Krew naszego ludu i ich przywódców jest czerwoną linią”, powiedział rzecznik Hamasu Fawzi Barhoum. „Jest to niebezpieczna eskalacja i kontynuacja agresji i zbrodni przeciwko naszemu ludowi oraz [palestyńskiemu] ruchowi oporu”.

  Przywódca Hamasu Ismail Haniyeh oskarżył Izrael o próbę wprowadzenia zamieszania na arenie palestyńskiej w celu podważenia jedności palestyńskiej.

  „Ta agresja zwiększy przestrzeganie przez naszych obywateli ich praw”, powiedział w oświadczeniu. „Umocni także jedność między palestyńskimi grupami oporu. Ta zbrodnia nie jest odłączona od prób likwidacji sprawy palestyńskiej. Polityka zabójstw się nie powiedzie.

  „Wspólna sala operacyjna” dla kilku grup palestyńskich w Strefie Gazy powiedziała, że ​​jej „wstępna reakcja” na zabójstwo dowódcy PIJ jest „jasnym przesłaniem, że krew naszych męczenników nie będzie marnowana na marne”. Izrael, to groził, że „zapłaci bardzo wysoką cenę za swoją agresję i zbrodnię”.

  W osobnych oświadczeniach PIJ i inne mniejsze grupy terrorystyczne ostrzegły, że ich odwet za zabójstwo Al-Aty jeszcze się nie skończył. Ostrzegli także Izrael przed „eksportowaniem wewnętrznych kryzysów” do Palestyńczyków, dodając, że celowe zabójstwa są „czerwoną linią”.
  W Ramallah prezydencja PA potępiła zabójstwo palestyńskiego „obywatela” w Strefie Gazy w odniesieniu do zabitego dowódcy PIJ.

  „Prezydencja potępia trwające zbrodnie Izraela przeciwko naszemu ludowi w Strefie Gazy, które doprowadziły do ​​męczeństwa trzech osób, w tym obywatela i jego żony, oraz zranienia jego dzieci, gdy ich dom w mieście Gaza był celem”, PA powiedziała w oświadczeniu, w którym nie wymieniono al-Aty z imienia. „Prezydencja obarcza rząd okupacyjny pełną odpowiedzialnością za następstwa i pogorszenie sytuacji w Strefie Gazy i wzywa społeczność międzynarodową do zobowiązania rządu Izraela do natychmiastowego powstrzymania agresji”.

  Rząd AP w Ramallah potępił także izraelską „agresję” w Strefie Gazy i oskarżył Netanjahu oraz ustanowienie bezpieczeństwa o „próbę eksportowania ich wewnętrznych kryzysów przez wywoływanie wojen zewnętrznych”.

 7. krnabrny1 says:

  Jako podsumowanie całej sytuacji i Pana Benjamina Netanyahu przytoczę tutaj stare powiedzenie.
  AROGANCJA KROCZY PRZED UPADKIEM.

 8. krnabrny1 says:

  Będę niezwykle wdzięczny redakcji KIP za zredagowanie poważnego artykułu z tego materiału. Niestety polskie media o tym milczą, a POLACY MUSZĄ TO WIEDZIEĆ.

  Dla nas bowiem oznacza to tyle że POLSKI RZĄD NIE MA GDZIE JUŻ JEŹDZIĆ PO INSTRUKCJE!!!

  PONADTO Polacy MUSZĄ WIEDZIEĆ CO OZNACZA PALESTYŃSKIE SŁOWO NAKBA !!

  • Klub Inteligencji Polskiej says:

   Po skończeniu obecnego cyklu tematycznego za kilka dni i na podstawie obserwacji eskalacji wydarzeń w Izraelu, możemy ten temat opracować i opublikować. Proszę nam podsyłać teksty i myśli do wykorzystania w tym temacie.

   • krnabrny1 says:

    „za kilka dni”. „po skończeniu cyklu tematycznego” …. w momencie kiedy umierają tam ludzie? Zdaje się że zrozumiałem.

    • Klub Inteligencji Polskiej says:

     Jeśli uważa Pan, że nagłośnienie tego teraz przyniesie efekt, to proszę przygotować tekst z wyjaśnieniem szerszego kontekstu ( w tym określenia NAKBA) i wykorzystaniem przesłanych w komentarzach bieżących informacji oraz propozycją tytułu, który przyciągnie uwagę – po dopracowaniu zamieścimy dziś lub najpóźniej jutro.
     Pozdrawiamy

     • krnabrny1 says:

      Dziękuje, materiały poszły już do innego wydawnictwa.

 9. krnabrny1 says:

  https://www.haaretz.com/israel-news/gaza-israel-rockets-day-2-islamic-jihad-tel-aviv-hamas-syria-1.8122258

  SYTUACJA GODZINA PO GODZINIE

  17.00 Islamski dżihad: kluczowe będą następne godziny

  Rzecznik Islamskiego Dżihadu twierdzi, że „najbliższe godziny będą kluczowe dla reakcji Islamskiego Dżihadu”.

  4.50 Izrael Minister obrony Izraela Naftali Bennett: Każdy terrorysta ma na plecach tykający zegar

  Świeżo nominowany minister obrony Naftali Bennett rozmawiał po ocenie sytuacji z premierem Netanjahu i innymi wysokimi rangą urzędnikami w dowództwie Południowego Dowództwa IDF. „Jesteśmy w drugim dniu naszej kampanii w Gazie, osiągnięcia są dobre, ale droga jest jeszcze daleko przed nami”, powiedział. „Musimy uświadomić wszystkim terrorystom, że mają na plecach tykający stoper, to ich decyzja, czy kontynuować angażowanie się w działalność terrorystyczną, a tym samym położyć kres ich życiu, czy przestać. Mamy nadzieję, że islamski dżihad nie zdecyduje się na umieszczenie Gazy mieszkańcy w niebezpieczeństwie ”

  16.45 Netanjahu: Mamy nadzieję, że kampania będzie krótka

  Premier Netanyahu rozmawiał przed oceną sytuacyjną w kwaterze głównej dowództwa południowego IDF z ministrem obrony Naftalim Bennettem, szefem sztabu generalnego IDF. Aviv Kochavi, dyrektor Shin Bet Nadav Argaman, dyrektor NSC Meir Ben-Shabbat. „Jesteśmy w trakcie kampanii. Mamy nadzieję, że będzie ona jak najkrótsza. Nie jesteśmy nastawieni na eskalację, ale zrobimy wszystko, co konieczne, aby przywrócić spokój i bezpieczeństwo mieszkańcom Izraela, w tym mieszkańcom południe. Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze – powiedział.

 10. krnabrny1 says:

  Droga redakcjo KIP, mam prośbę o wyjaśnienia.
  Przedstawiłem tutaj ważne w swojej treści artykuły, nawiązałem rozmowę z moderatorem o stworzenie z nich artykułu, moderator odpisał „za kilka dni”.

  Jakież było moje zaskoczenie gdy wszedłem tutaj i okazało się że cały wątek rozmowy został usunięty?
  Rozumiem że nie jestem właścicielem tej strony ale generalnie to już wykracza poza EDYCJĘ i stało się CENZURĄ!

  Stąd moje pytanie, jaki był powód usunięcia całego wątku? (posiadam printscreeny z tej rozmowy oraz świadków)

  Czyżby użycie słowa NAKBA był powodem usunięcia całości?

  Nie mam oczywiście pretensji bo nie ma takiego słownika w którym słowo INTELIGENCJA występowało by jako synonim słowa UCZCIWOŚĆ.

  • Klub Inteligencji Polskiej says:

   Pańskie pretensje są nieuzasadnione i zbyt daleko idące ponieważ:
   1) Na naszą propozycje zamieszczenia tej tematyki za kilka dni po jej opracowaniu, a następnie ustępstwie, że możemy puścić ją tego samego dnia lub następnego, jeśli Pan to opracuje z wyjaśnieniem słowa NAKBA, Pan odpowiedział: „Dziękuje, materiały poszły już do innego wydawnictwa”.
   Tym stwierdzeniem określił Pan, że sprawa artykułu ( zamiast zamieszczonych komentarzy) jest nieaktualna, ponieważ inne wydawnictwo podjęło kwestie artykułu i dlatego dyskusja w tym temacie w postaci dwóch ostatnich Pana komentarzy została usunięta.
   2) Naszym prawem jako administratorów i redaktorów Strony jest dopuszczanie tekstów i komentarzy lub nie i nie ma to nic wspólnego z cenzurą.
   3) Znaczenie słowa NAKBA nie ma tu nic do rzeczy i stanowi wybujały konstrukt wyobraźni, w świetle przedstawionych wyżej wyjaśnień i zamieszczonych tekstowych Pana komentarzy.
   4) Zarzucanie nam nieuczciwości w świetle zaprezentowanych faktów i toku całej dyskusji, w tym przywróconych dwóch Pana komentarzy jest co najmniej NIETAKTEM ze strony Pana wobec Nas jako Redakcji.

   • krnabrny1 says:

    Dobra, długa odpowiedź i…. nie na temat.
    1. Pisałem o cenzurze POSTÓW, napisałem to bardzo wyraźnie.
    Bardzo ładnie że znów je wkleiliście:-)
    2. Pisałem że NIE MAM PRETENSJI , a Wy odpisujecie „Pańskie
    pretensje są nieuzasadnione”
    3. Słowo NAKBA zostało WSKAZANE PRZEZ WAS, choć nieraz
    wyjaśniałem tu jego znaczenie, „konstrukt” zatem pochodzi od Was:-)
    4. NIE ZARZUCIŁEM NIKOMU NIEUCZCIWOŚCI!
    Wykazałem odnosząc się do słowników że inteligencja nie jest synonimem uczciwości. Tłumacząc to na Polski, oznacza tyle że, NIE MUSICIE BYĆ UCZCIWI , wystarczy że będziecie INTELIGENTNI, nie ma podstaw aby Was oskarżać o cokolwiek.

    Podsumowując jeszcze raz zadam to samo pytanie:-)
    DLACZEGO USUNIĘTE ZOSTAŁY POSTY, A TERAZ ZNÓW PRZYWRÓCONE?

    • Klub Inteligencji Polskiej says:

     Proszę przeczytać jeszcze raz co Panu odpisaliśmy jest wszystko wyjaśnione także to, dlaczego komentarze bez znaczenia zostały przywrócone (także po to aby panu dzisiaj odpowiedzieć), co ujmuje punkt pierwszy. Wszystko co napisaliśmy podtrzymujemy i niniejszym kończymy dyskusje z Panem na ten temat !

Wypowiedz się