NAJPOTĘŻNIEJSZY I NAJNIEBEZPIECZNIEJSZY PROGRAM KONTROLI UMYSŁU W HISTORII ŚWIATA (aktualizacja)

Zamieszczone w dniu 16 kwietnia 2024 r., autor: State of the Nation

Źródło The Armchair Prophet
SOTN Exclusive

Przejdźmy od razu do rzeczy.

Sam Jezus Chrystus nigdy nie założył religii zwanej chrześcijaństwem.

Jezus Chrystus nigdy nie powiedział, że jest JEDYNYM Synem Bożym. W rzeczywistości powiedział, że wszyscy jesteśmy synami i córkami tego samego Boga Wszechmogącego. Że wszyscy jesteśmy dziećmi tej samej Istoty Najwyższej.

Jezus Chrystus przyszedł, aby całkowicie obalić porządek judaistyczny ustanowiony przez Stary Testament plemion hebrajskich, co też uczynił.

Z tego powodu, dominującej judaistycznej struktury władzy, reprezentowanej przez Sanhedryn, a zwłaszcza przez skorumpowanych faryzeuszy i dogmatycznych saduceuszy, Jezus był energicznie prześladowany i sądzony za głęboką opozycję, jaką reprezentował zarówno wobec establishmentu politycznego jak i religijnego tamtych czasów.

Faktem historycznym jest to, że Jezus Chrystus został ukrzyżowany na krzyżu, ponieważ odważnie wszedł do świątyni jerozolimskiej, przewracając stoły wymieniających pieniądze, a jednocześnie zaniósł bicz do skorumpowanych strażników tego tak zwanego miejsca kultu.

Program Kontroli Umysłu

Istnieje OGROMNA różnica między chrześcijaństwem a sposobem, w jaki zostało ono pojmowane przez zwykłych ludzi… oraz kościelnictwo, instytucjonalne wymysły zarówno ludzi, jak i agentów o wyraźnie antychrześcijańskich intencjach.

Kościelnictwo zostało stworzone przez plemię banksterów, które było odpowiedzialne za ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa.

Ich głównym celem było stworzenie ruchu/organizacji/religii politycznej, która mogłaby zostać wykorzystana do podboju całego świata… Nikt nie wiedział, kto tak naprawdę wydawał rozkazy na samej górze.

Aby osiągnąć ten cel, postanowili zbudować armię chrześcijańskich żołnierzy, co uczynili na wiele sposobów, zarówno w sposób widoczny, jak i potajemny.

Przenieśmy się szybko do trzeciego tysiąclecia i widzimy, że NATO składa się ze wszystkich głównych chrześcijańskich narodów na Ziemi. Widzieliśmy również, że I wojna światowa, II wojna światowa i nadchodząca III wojna światowa są inscenizowane między narodami historycznie chrześcijańskimi.

Plemię banksterów, które bardzo potajemnie działało za tronem cesarza Konstantyna, było całkiem świadome ustanowienia chrześcijaństwa oficjalną religią państwową Cesarstwa Rzymskiego. Mimo że Konstantyn Wielki był pierwszym chrześcijańskim cesarzem, ten cyniczny czyn został ostatecznie skonsumowany w 380 r. n.e.

“W 380 roku n.e. cesarz Teodozjusz wydał edykt z Tesaloniki, który uczynił chrześcijaństwo, a konkretnie chrześcijaństwo nicejskie, oficjalną religią Cesarstwa Rzymskiego”.

Powinno być intuicyjnie oczywiste, że każda religia, która staje się religią państwową, będzie używana jako bardzo skuteczny środek kontroli i manipulacji nad wieloma obywatelami.

Oznacza to, że niektóre z kluczowych podstawowych dogmatów i artykułów wiary oraz ogólnie akceptowanych zasad religijnych zostały starannie spreparowane przez kontrolowane przez banksterów wyższe warstwy Kościoła Rzymskokatolickiego w celu kontrolowania mas.

Czym dokładnie są te kanoniczne wyznania wiary, doktrynalne stwierdzenia i fundamentalne wierzenia, które zostały wyryte w kamieniu jako środek do manipulowania chrześcijanami w ciągu ostatnich dwóch tysiącleci?

Na przykład:

Że Jezus Chrystus był jedynym “SYNEM BOŻYM” – który kiedykolwiek narodził się z człowieka – z którego nigdy w historii ludzkości nie było nikogo, kto wzniósłby się na ten sam poziom całkowitej doskonałości duchowej. (Co jest oczywistą nieprawdą.)

To szczególne, rażące przeinaczenie Jezusa Chrystusa było źródłem tak wielu manipulacji masami na przestrzeni wieków, że dosłownie przygotowało scenę dla dzisiejszych Czasów Ostatecznych.

Bądźmy szczerzy, kiedykolwiek jakikolwiek chrześcijanin naprawdę wierzy, że Jezus Chrystus jest wyższy niż wszystkie inne bóstwa i bóstwa, bogowie i boginie, mistrzowie duchowi i święte istoty, święci i siddhowie, widzący i mędrcy wszystkich innych religii i cywilizacji, będzie WIELE starć i konfliktów… jak widzimy dziś na całym świecie.

Witamy w 2024 roku!

Czego, proszę mi się spodziewać, kiedy jakaś religia dogmatycznie i fanatycznie wierzy, że nadzwyczaj szczególny bóg (bogowie) ich wiary religijnej jest jednym i jedynym, ponad wszystkimi innymi po wsze czasy?!

Naprawdę?

A każdy, kto nie przyjmuje Jezusa Chrystusa jako swego “Pana i Zbawiciela”, jest potępiony na wieczne potępienie w ognistych otchłaniach piekła.

Porozmawiaj o: “NAJPOTĘŻNIEJSZYM I NAJNIEBEZPIECZNIEJSZYM PROGRAMIE KONTROLI UMYSŁU W HISTORII ŚWIATA”.

Jeśli chodzi o nieobliczalne i niszczycielskie szkody wyrządzone na całej planecie przez to całkowicie fałszywe i młodzieńcze pojęcie wyższości religijnej, zróbmy szybką retrospektywną ocenę, której dowodem jest 2000 lat wojen i konfliktów zbrojnych, rozlewu krwi i walk. Nie obejmuje to zdumiewających i niezwykle brutalnych wiecznych wojen opisanych w Starym Testamencie. Zanim jednak to zrobimy, zastanówmy się nad naszym poprzednim wywodem na temat tej bardzo ważnej kwestii religijnej.


Kiedy kościelnictwo zastąpiło
prawdziwy chrystianizm

Ordynowany chrześcijański kaznodzieja

Jak rozpocząć opowiadanie historii, która została opowiedziana więcej niż jakakolwiek inna w całej cywilizacji zachodniej w ciągu ostatnich dwóch tysięcy lat?

W tym przedstawieniu tego, co jest być może najważniejszym fragmentem historii dla obecnej rasy ludzkiej, zostaną przedstawione niezwykłe i rzadko brane pod uwagę dowody, których nie można zignorować. Po pierwsze i najważniejsze, odsłaniając najbardziej zaskakujące aspekty tej boskiej epopei, nie chcemy nikogo urazić. Przede wszystkim przekazujemy nowo wyłaniające się szczegóły tej zrewidowanej sagi religijnej z najwyższym szacunkiem dla wszystkich religii świata, ich wyznań, a zwłaszcza ich oddanych i szczerych wyznawców.

Historia, którą za chwilę usłyszysz, może wydawać się znacznie odbiegać od narracji, która była przekazywana przez wieki; Niemniej jednak główne przesłanie jest wciąż takie samo. Jednak dzięki tej nowej opowieści, to święte przesłanie jest jeszcze bardziej wzniosłe i inspirujące niż kiedykolwiek, a także łatwiej dostępne dla każdego duchowego poszukiwacza. Mamy nadzieję, że się z tym zgodzicie i ufacie, że cierpliwie rozważycie jego głębokie znaczenie i niesamowite implikacje dla całej ludzkości.

Każda cywilizacja jest zbudowana na fundamencie podstawowych wierzeń duchowych, dominujących tradycji religijnych i akceptowanych systemów filozoficznych. Osoby, które przejmują inicjatywę w projektowaniu i konstruowaniu różnych elementów społeczeństwa obywatelskiego, opierają się na tym krytycznym fundamencie. Dlatego bardzo ważne jest, aby była ona zdrowa i silna, ponieważ każda sfera życia będzie pod wpływem tych duchowych i religijnych wpływów w najgłębszy i najbardziej zasadniczy sposób.

Każda instytucja i system – polityczny, ekonomiczny, finansowy, społeczny, naukowy, akademicki itd. – który się rozwija, nieuchronnie będzie posiadał piętno tych dominujących szkół myślenia, jak również uzyska imprimatur najwyższych władz, które służą jako strażnicy tego, co jest dozwolone i włączone do społeczeństwa.

Jest rzeczą oczywistą, że im bardziej te fundamentalne paradygmaty odbiegają od duchowej prawdy, prawa naturalnego i uświęconych tradycją przykazań pism świętych, tym bardziej niedoskonałe stają się rozwijające się instytucje. Wady systemowe w końcu wyjdą na jaw i wyprzedzą deklarowany cel każdego mandatu instytucjonalnego, karty, procesu, procedury, protokołu itp. Witamy w XXI wieku!

W najbardziej dramatycznych przypadkach zaprowadzanie pokoju jest wykorzystywane jako przykrywka dla podżegania do wojny, rozpowszechnianie kłamstw jest przedstawiane jako mówienie prawdy, a nienawiść maskuje się jako miłość. Ilustrując tę dynamikę, wiele instytucji politycznych, społecznych i/lub ekonomicznych przekształciło się w przeciwieństwo tego, co mają osiągnąć. Szczególnie jaskrawym i trafnym przykładem dla tego eseju jest to, jak Departament Wojny USA przekształcił się w Departament Obrony. Nasze współczesne społeczeństwo, które wyłoniło się z cywilizacji zachodniej, dostarcza licznych ilustracji tej tragicznej transformacji w szerokim spektrum instytucji społecznych.

Jaki jest sens tego wprowadzenia?

Ponieważ jeden z fundamentalnych paradygmatów religijnych cywilizacji zachodniej opierał się na historycznie niedokładnym eposie, wiele z tego, co wyłania się z tej religijnej historii, jest nieprawdą. Dlatego też to, co zostało zbudowane na tym wadliwym fundamencie, jest również podatne na wszelką przeszłą krytykę, obecne wezwania do ujawnienia prawdy, jak również przyszłe próby poprawnej rewizji zapisu historycznego.

Najbardziej masowa manipulacja historią w historii

Aby w pełni zrozumieć głębię i wszechobecność fałszywej narracji otaczającej życie Jezusa Chrystusa, wystarczy wziąć pod uwagę następujące centralne punkty religii rzymskokatolickiej. Każdy z tych artykułów wiary opiera się na ewidentnie fałszywych pojęciach, które były wielokrotnie demaskowane w ciągu 2000 lat.

I. Że Jezus Chrystus jest JEDYNYM “Synem Bożym”
Taka fałszywa przesłanka spełnia dwie funkcje: (i) podporządkowuje ona wszystkich innych Bogów i bogów Jezusowi Chrystusowi oraz (ii) zezwala i zachęca do podporządkowania chrześcijaństwu wszystkich innych religii. Dwumilenialna supremacja Kościoła Rzymskokatolickiego nad sprawami światowymi jest świadectwem sukcesu tego globalnego programu kontroli umysłu.

II. To, że papież jest Wikariuszem Chrystusa na ziemi
, że papież jest wybranym przez Boga i autentycznym przedstawicielem Chrystusa na ziemi, upoważniło narody chrześcijańskie do panowania nad wszystkimi innymi, tak jak to robiły przez dwa tysiąclecia. Wieki kolonizacji miały miejsce pod religijnym nakazem Watykanu; cały imperializm europejski został pobłogosławiony przez papiestwo.

III. Że wieczne piekło i potępienie czekają tych, którzy zostali tak osądzeni przez Boga
Ta fałszywa nauka wyklucza rzeczywistość reinkarnacji. Wszyscy, którzy po śmierci znajdują się w wiecznym piekle, nie mogą się reinkarnować, aby wieść lepsze życie. Czy nieskończenie współczujący i miłosierny Bóg kiedykolwiek osądziłby kogoś tak surowo i ukarałby tak surowo?

IV. Jezus zmartwychwstał trzy dni po ukrzyżowaniu
Jedynym sposobem na ubóstwienie proroka jest nadanie mu boskiej mocy. Nic nie czyni tego lepiej niż zmartwychwstanie i wstąpienie do nieba w ciele. Taka wymyślona historia jest decydującym momentem życia Jezusa na ziemi, a także tym, który oddziela go od wszystkich innych bóstw, które nigdy nie powstały z martwych.

V. Że Jezus odkupił wszystkich wierzących, umierając za ich grzechy
Ten podstęp zdejmuje wszelką odpowiedzialność z tych, którzy stworzyli dla siebie złą karmę. Teraz wszystko, co muszą zrobić, to powiedzieć, że wierzą w Jezusa i w magiczny sposób uwolnią się od wszystkich owoców swojego grzesznego zachowania. Ta religijno-psychopatyczna dynamika kładzie największy nacisk na wierność kościelnictwu – orędownikowi między Jezusem a człowiekiem. Kiedy taka osobista odpowiedzialność została zastąpiona gołosłownymi deklaracjami zbawienia przez Jezusa, świat był łatwiejszy do przejęcia przez fałszywych chrześcijańskich fanatyków i fanatyków Jezusa.

VI. To, że Jezus narodził się z Dziewicy i którego poczęcie nastąpiło bez udziału mężczyzny
To, że Najświętsza Maryja Panna była dziewicą, jest całkiem prawdopodobne i bardzo łatwe do uwierzenia; to, że urodziła dziecko pod nieobecność ludzkiego rytuału godowego, było jednak innym sposobem na ubóstwienie zarówno Matki Najświętszej, jak i Dzieciątka. Taka narracja została również zapożyczona z innej mitologii religijnej, która poprzedzała chrześcijaństwo i pochodziła z różnych regionów Cesarstwa Rzymskiego.

VII. Nauczanie Jezusa, aby “nadstawić drugi policzek” jest właściwe dla wszystkich ludzi, w każdym miejscu, w każdym czasie
Nauczanie to jest zniekształcone w konkretnym celu przekonania uciśnionych, że można być wiecznie uciskanym. Że jedynym słusznym sposobem reagowania na tych, którzy chcą cię podporządkować, jest płynięcie z prądem i nie walka ani bez przemocy, ani w zaciekłej samoobronie. I tak biedni i uciskani na świecie siedzą obecnie na plantacjach wielkości krajów.

VIII. Tylko ci, którzy przyjmą Jezusa Chrystusa jako swojego “Pana i Zbawiciela”, zostaną zbawieni od ognia piekielnego To
właśnie tam program kontroli umysłu wszedł na najwyższe obroty przez ostatnie sto lat przy wsparciu filozoficznych podstaw hiszpańskiej inkwizycji. Czy może być większe zagrożenie dla miliardów “niewierzących” i “pogan”, “pogan” i “heretyków” świata niż ta niezbyt zawoalowana groźba wiecznego potępienia?!

To uzupełnia krótką listę najpotężniejszych i najbardziej celowych programów kontroli umysłu związanych z Kościołem Rzymskokatolickim, a także z większością protestanckich sekt i denominacji. Ze względu na jego skuteczność w popychaniu mas w określonym kierunku na przestrzeni wieków, konieczne stało się ujawnienie go takim, jakim naprawdę jest – serią celowych oszustw popełnianych na niczego niepodejrzewających, aby nastawić religię przeciwko religii w imię Boga.

Kluczowe formuły i podstawowe równania w tym schemacie, aby sprawować kontrolę nad światowym zarządzaniem, zaczynają się od serc i umysłów, ciał i dusz wierzących. Kiedy dusza jest wystarczająco zniewolona przez fałszywy paradygmat kościelny (w przeciwieństwie do prawdziwego paradygmatu chrześcijańskiego), jednostka może zostać poruszona praktycznie w dowolnym kierunku, w którym chcą ją poruszyć ci, którzy chcą ją kontrolować. Kierunek ten jest zazwyczaj skierowany w stronę werbowania ciał i umysłów do chwytania za broń w celu rabunku ekonomicznego, kradzieży finansowej lub grabieży/grabieży zasobów naturalnych. (Proszę odnieść się do krajobrazu Bliskiego Wschodu w ciągu ostatnich ponad stu lat).


* Ciąg dalszy nastąpi i wyjaśnię, w jaki sposób dobrze ukryte i najwyższe szczeble tradycji judaistycznej całkowicie kontrolują dziś całe chrześcijaństwo poprzez swoje lichwiarskie kartele bankowe.


Uwaga autora: Napisałem tę sesję poradnictwa duchowego specjalnie po to, aby obudzić ewangeliczne skrzydło amerykańskiego protestantyzmu, powszechnie znane jako “ewangeliczni chrześcijanie”. Ich niezwykle gorliwe i hojne wsparcie dla syjonistycznego państwa Izrael jest w znacznym stopniu odpowiedzialne za kontynuację niedawnego ludobójstwa w Gazie i gwałtownie nasilający się palestyński holokaust. To, że Kongres Stanów Zjednoczonych jest zaludniony przez tak wielu tych wysoce błędnych chrześcijańskich syjonistów, stało się zmorą ludzkiej egzystencji, ponieważ kolektywnie posiadają oni niesamowitą moc amerykańskiej sakiewki. Nie mamy na myśli żadnego braku szacunku, publikując rewelacje w tym eseju. Wszyscy jesteśmy głęboko wdzięczni i na zawsze jesteśmy wdzięczni za przesłanie Jezusa Chrystusa. Ukształtowała nasze życie i wpłynęła na naszą duchowość w najgłębszy i najbardziej znaczący sposób.


Fotelowy prorok
Stan narodu
16 kwietnia 2024 r


Fotelowy Prorok wychowywał się w bardzo pobożnej, ale dogmatycznej włoskiej rodzinie rzymskokatolickiej. Jest ordynowanym chrześcijańskim kaznodzieją i ma doktorat z chrześcijańskiej służby międzywyznaniowej. Jego program doktorancki obejmował dogłębne zanurzenie się we wszystkich głównych religiach i tradycjach duchowych w historii świata. Jego obecne prace w toku to: ANTYCHRYST: Nie uwierzysz, kto to naprawdę jest

Opublikowano za: https://stateofthenation.co/?p=223608

Comments

 1. adamd says:

  “Błogosławieni ubodzy duchem,
  albowiem przed nimi otwarte sa bramy Królestwa Niebieskiego”
  .. spotykają się dwie sąsiadki.. wie pani.. do tej Maryśki z pod dziesiątego co noc przychodzi Matka Boska…
  Niesamowite! a skąd pani się dowiedziała?!
  Jak to skąd.. sama mi o tym powiedziała!

Wypowiedz się