Idiotyczne odpowiedzi na bardzo ważne pytania poważnych osób dotyczące chemtrails !

MOTTO:

„Są dwa sposoby, aby zrobić z siebie głupca. Jeden to wiara w to, co nie jest prawdą; drugi to niewiara w to, co jest prawdą.”

Soren Kierkegaard.

Wyrażamy wielkie uznanie dla posła i profesora Jana Szyszko i poseł Barbary Chrobak za złożone interpelacje sejmowe w sprawie smug chemicznych nad Polską, tzw. chemtrails.

Oboje odważnie dotknęli tematu tabu – kryminalnego procederu trucia ludzi opryskami z nieoznakowanych i rejsowych samolotów.

Prof. Szyszko za wystosowanie interpelacji w tej sprawie w 2013 r. był często ostro atakowany za różne drobne lub wydumane sprawy, między innymi przy powoływaniu na ministra ochrony środowiska w 2015 r.  Do rządu Morawieckiego już nie wszedł, głównie za tą interpelację.

Mimo istnienia w świecie bardzo wielu dowodów m.in. ONZ i Rządu Brytyjskiego w tej sprawie, przedstawiciele rządu, a przede wszystkim utytłane „autorytety” i dziennikarze traktują ludzi podnoszących ten ważny problem jak idiotów, podpierając się różnymi dowodami mającymi znamiona naukowości, w stylu, że „Ziemia jest płaska, a kto będzie chciał iść do końca Ziemi to wpadnie do piekła”.

Prezentujemy zatem w kolejności: interpelację posła Jana Szyszki, odpowiedź podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, interpelację poseł Barbary Chrobak, dwa filmy dokumentujące szkodliwość chemtrails i cały zestaw tekstów na naszej stronie z dowodami na ten temat na końcu.

Redakcja KIP

1.   Interpelacja posła profesora Jana Szyszko nr 16893

do prezesa Rady Ministrów

w sprawie chemitrails

Szanowny Panie Premierze! W ostatnich miesiącach byłem wielokrotnie informowany i pytany przez zaniepokojonych ludzi o przyczyny i skutki częstego stosowania, jak określają, oprysków z samolotów metodą chemitrails. Niektórzy kojarzą to z wojskowymi projektami badawczymi w atmosferze, wyrażając zaniepokojenie o swoje zdrowie. Muszę przyznać również, że wiele sprzecznych informacji pojawia się w Internecie.

W zaistniałej sytuacji uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Co to jest chemitrails?
 2. Od kiedy chemitrails jest obserwowane w Polsce?
 3. Czy chemitrails jest celowo wywoływane na terenie Polski, a o ile tak, to w jakim celu i jaki to może mieć wpływ na zdrowie człowieka i stan środowiska przyrodniczego?

Z poważaniem

Poseł Jan Szyszko

Warszawa, dnia 2 kwietnia 2013 r.

Za: http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=0A8244A2

2.    Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację nr 16893 w sprawie chemitrails

Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na pismo z dnia 25 kwietnia br., znak: SPS-023-16893/13, przy którym została przekazana interpelacja pana Jana Szyszki, posła na Sejm RP, w sprawie chemitrails, przedstawiam stosowne wyjaśnienia przygotowane we współpracy z Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwem Budownictwa, Transportu i Gospodarki Morskiej oraz jednostkami podległymi i nadzorowanymi.

 1. Co to jest chemitrails?
 2. Od kiedy chemitrails jest obserwowane w Polsce?
 3. Czy chemitrails jest celowo wywoływane na terenie Polski, a o ile tak, to w jakim celu i jaki może mieć wpływ na zdrowie człowieka i stan środowiska przyrodniczego?

Zgodnie z posiadaną przez Ministerstwo Środowiska wiedzą pojęcie chemitrails czy też chemtrails odnosi się do smug powstających za lecącym samolotem. Ministerstwo Środowiska nie może wskazać legalnej definicji chemitrails, ponieważ nie występuje ona w oficjalnych dokumentach i opracowaniach znanych resortowi.

Większość środowiska naukowego utrzymuje, że przedmiotowe ślady na niebie to smugi kondensacyjne wytwarzane w wyniku emisji spalin zawierających ośrodki krystalizacji z działających silników samolotowych w określonych warunkach atmosferycznych i na odpowiedniej wysokości. Przebieg zjawisk powstawania i zaniku smug kondensacyjnych oraz cechy morfologiczne wykazujące dużą zmienność zależnie od wysokości lotu, jak i warunków meteorologicznych panujących w otoczeniu lecącego samolotu czynią opracowanie obiektywnych kryteriów oceny wizualnej służących odróżnieniu ˝normalnych˝ smug od ˝anormalnych˝ zadaniem bardzo trudnym, którego wykonalność nawet dla dobrze wyposażonego instytutu jest wysoce dyskusyjna.

W pewnych uwarunkowaniach na określonym pułapie smugi kondensacyjne mogą nie powstawać w ogóle, lecz zmiana wysokości lotu nawet o kilkaset metrów może spowodować pojawienie się takich smug. Relatywnie często smugi kondensacyjne przekształcają się w chmury typu cirrus o znacznych rozmiarach. W danych warunkach smugi kondensacyjne mogą też ulec zanikowi – wskutek szybkiej sublimacji drobnych kryształków lodu bądź na skutek silnego wiatru. Procesy powstawania i rozwoju smug kondensacyjnych są przedmiotem badań wielu ośrodków naukowych w związku z zapotrzebowaniem, jakie powstało w konsekwencji ustaleń Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC).

W związku z mierzalnym przyrostem stopnia intensywności ruchu lotniczego wzrosła frekwencja powstawania smug kondensacyjnych i rozwoju chmur typu cirrus, stąd postulaty klimatologów o zbadanie wpływu smug kondensacyjnych nad USA i Europą na bilans cieplny ziemi. Na pewnych wysokościach smugi kondensacyjne wykazują efekt ocieplający, a na innych – efekt schładzający planetę. Dostrzeżono możliwość programowania tego wpływu przez linie lotnicze tak, by uzyskać sumaryczny efekt schładzający planetę.

Ponieważ w mediach pojawiają się wypowiedzi sugerujące, że niektóre samoloty celowo rozpylają bliżej nieokreślone substancje chemiczne, o szkodliwym i niepożądanym działaniu dla organizmów żywych, informuję, że głównymi produktami spalania lotniczych paliw do napędu silników turbinowych umożliwiających loty na dużych wysokościach są para wodna i dwutlenek węgla, a stosowanie środków ochrony roślin za pomocą statków powietrznych jest regulowane przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009 r., str. 1) oraz ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455).

Zgodnie z regulacjami wskazanych wyżej aktów prawnych sprzętem agrolotniczym mogą być stosowane jedynie środki ochrony roślin, dla których przeprowadzona analiza ryzyka potwierdziła, że taki sposób aplikacji jest bezpieczny. Informacja o możliwości stosowania środka ochrony roślin sprzętem agrolotniczym musi być ponadto bezwzględnie zamieszczona w etykiecie takiego preparatu. Zgodnie z przepisami ww. ustawy o środkach ochrony roślin zabiegi agrolotnicze będą musiały być zamieszczane w planie zabiegów akceptowanych przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, a informacja o planowanych zabiegach agrolotniczych będzie udostępniana na stronach internetowych wojewódzkiego inspektoratu. Ustawa ta zabrania także stosowania przy wykorzystaniu sprzętu agrolotniczego herbicydów, desykantów oraz preparatów szczególnie szkodliwych dla człowieka.

Obowiązujące przepisy zapewniają zatem pełny nadzór nad wykonywaniem zabiegów agrolotniczych w celu zapewnienia bezpieczeństwa takich zabiegów dla zdrowia człowieka oraz dla środowiska.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z informacjami uzyskanymi od Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do stosowania środków ochrony roślin nie są wykorzystywane technologie wiązane ze zjawiskiem chemitrails, a w szczególności środki ochrony roślin nie są obecnie aplikowane za pomocą samolotów o napędzie odrzutowym. Do zabiegów agrolotniczych wykorzystywane są natomiast samoloty An-2, PZL M18 Dromader oraz śmigłowce Mi-2.

Ponadto informuję, że Ministerstwu Środowiska nie są znane jakiekolwiek informacje na temat rozpylania przez samoloty niedozwolonych substancji chemicznych w polskiej przestrzeni powietrznej.

Z wyrazami szacunku

Podsekretarz stanu

Beata Jaczewska

Warszawa, dnia 31 maja 2013 r.

3.    Interpelacja poseł Barbary Chrobak nr 23562 do ministra zdrowia, ministra środowiska w sprawie rozpylania w atmosferze szkodliwych substancji

Data wpływu: 29-06-2018

Szanowny Panie Ministrze!

Zgłosili się do mnie obywatele zaniepokojeni procedurą rozpylania w atmosferze szkodliwych substancji z wnioskiem o podjęcie działań w kierunku wyjaśnienia, czy nad terytorium Polski odbywają się za wiedzą rządu programy modyfikacji pogody i zarządzania promieniowaniem słonecznym. Inne nazwy to: chemtrails, smugi chemiczne, geoengineering, geoinżynieria klimatu. Istnieją dziesiątki patentów dotyczących modyfikacji pogody i tworzenia sztucznych chmur poprzez rozpylanie cząstek w atmosferze.

Obywatele, którzy obserwują to zjawisko, twierdzą, że proceder zabiegów geoinżynieryjnych odbywa się z różnym nasileniem przez większość dni w roku. Liczbę Polaków świadomych tych działań można szacować w dziesiątkach tysięcy, m.in. grupy na portalach społecznościowych i inne. Nie jest to mała liczba, zważywszy na fakt, iż zagadnienie to jak do tej pory praktycznie nie jest omawiane w mediach głównego nurtu w Polsce. W Internecie można znaleźć setki tysięcy zdjęć i filmów przedstawiających te działania. Reportaże na ten temat ukazały się m.in. w telewizjach: CBS, NBS, CNN, ZDF, RTL, Australian News Chanel i inne. Natomiast BBC podaje, że rozpylanie aerozoli w atmosferze „to najtańszy i najbardziej efektywny sposób na walkę z globalnym ociepleniem”. Osoby wpływowe mówiły publicznie o korzyściach i konieczności stosowania geoinżynierii, m.in. były dyrektor CIA John Brennan, prof. David Keith, członek IPCC, John Holdren, doradca naukowy Obamy, Al Gore, były wiceprezydent USA.

Istnieje świadectwo Kristen Megan, byłej podoficer w siłach powietrznych USA, która pracowała przy zaopatrzeniu w środki chemiczne lotnictwa. [ 2 film na linku: Coraz więcej wpływowych środowisk oskarża rząd USA o planową depopulację Ziemian za pomocą geoinżynierii (chemtrails)    -red. kip]

Twierdzi ona, że tony aluminium, baru, strontu i innych substancji, z którymi miała do czynienia, są używane do rozpylania w atmosferze. Są też relacje pilotów, jednak do tej pory tylko anonimowe. Ted Gunderson, były wysokiej rangi agent FBI, również potwierdza zrzuty z samolotów nad terytorium Ameryki Północnej i Europy [na linku: Były szef amerykańskiego FBI otruty – potwierdził że smugi chemiczne są prawdziwe   – red.kip]

W dokumencie Armii USA pt. “Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025” przedstawione jest, że programy geoinżynieryjne będą mocno rozwijane do roku 2025, pozwalając na wdrożenie globalnego systemu przewidywania, oceny i modyfikacji zjawisk pogodowych. Czytamy tam np. „Niektóre narzędzia interwencyjne istnieją już dzisiaj a inne mogą być rozwijane i udoskonalane w przyszłości”. Na stronie internetowej firmy American Elements, potentata w produkcji chemicznej, można przeczytać: „American Elements utrzymuje produkcję na skalę przemysłową dla wszystkich materiałów zasiewania chmur i materiałów modyfikujących warunki pogodowe. Ponadto dostarczamy wskazówki dla klientów dotyczące tematów takich jak wybór odpowiednich materiałów do zasiewu chmur na ziemi i w powietrzu”.

Gazeta Bloomberg w artykule “Geoengineering to Alter Climate Moves Closer to Reality” podała, że w ramach paryskiego porozumienia COP21 kraje nieświadomie zgodziły się w nim na jawne stosowanie geoinżynierii klimatu. Fundacja Carnegie w dokumencie “Carnegie Climate Geoengineering Governance (C2G2) Initiative” pisze m.in. “Długofalowym celem Inicjatywy Geoinżynieryjnego Zarządzania Klimatem Carnegie (C2G2) jest zachęcanie do dialogu w sprawie oraz opracowanie ram zarządzania geoinżynierią klimatu”.

Piąte sprawozdanie Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) ostrzega, że mimo globalnych skutków ubocznych i długoterminowych konsekwencji techniki geoinżynieryjne obejmujące zarządzanie promieniowaniem słonecznym (SRM) powinny być dalej utrzymywane: “Jeśli SRM zostałyby zakończone z jakiegokolwiek powodu, istnieje wysokie przeświadczenie, że temperatura na powierzchni kuli wzrośnie bardzo gwałtownie do wartości zgodnych z wymuszaniem przez gazy cieplarniane”. Dokument “Climate Change 2013: The Physical Science Basis”.

Z relacji osób obserwujących opryski geoinżynieryjne wynika, iż tzw. smog jest znacznie bardziej nasilony w dni, kiedy te działania są przeprowadzane. Mogło by to być odpowiedzią na pytanie, dlaczego smog jeszcze kilkanaście lat temu nie był takim problemem, pomimo że i wówczas do ogrzewania używano głównie węgla, a produkcja przemysłowa była wyższa. Zwiększona liczba samochodów na drogach nie jest odpowiedzią na to pytanie, gdyż jak pokazują doświadczenia dużych zachodnich miast, gdzie znacznie ograniczono ruch samochodów, smog zmniejszył się w tylko nieznacznym stopniu.

O tym, że rządom państw zdarzają się eksperymenty na nieświadomych obywatelach, wiemy z historii, gdyż zwykle po kilkudziesięciu latach programy te są odtajniane. Np. brytyjskie siły powietrzne w latach 1953-1964 rozprzestrzeniały z samolotów tysiące kg m.in. siarczku kadmu nad terenami zamieszkałymi. Podobnie w Saint Louis i innych amerykańskich miastach w tajemnicy rozpylane były szkodliwe substancje chemiczne.

Polska jest sygnatariuszem Traktatu o otwartych przestworzach, który przewiduje udostępnianie przestrzeni powietrznej także do „obserwacji rejonów zagrożonych klęskami ekologicznymi lub do nadzoru realizacji międzynarodowych porozumień o ochronie środowiska naturalnego”.

Mając powyższe na uwadze, zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

 1. Czy Traktat o otwartych przestworzach przewiduje możliwe jakieś inne działania poza obserwacją w celu wypełnienia zawartych porozumień?
 2. Jak wygląda procedura zgłaszania i rejestracji lotów w ramach tego traktatu? Czy wszystkie takie loty są rejestrowane i sprawdzana jest zgodność ich liczby z deklarowaną? Proszę o wyszczególnienie ich liczby i celu odbytych w roku 2017.
 3. Czy podległy Panu Ministrowi resort ma wiedzę na temat jakichkolwiek działań przeprowadzonych lub przeprowadzanych w ramach programów modyfikacji pogody i zarządzania promieniowaniem słonecznym przy użyciu samolotów na terytorium RP? Jeżeli tak, to proszę o kompletną listę.
 4. Jeżeli rząd posiada informacje o przeprowadzaniu tych programów i działań, dlaczego nie podjął do tej pory debaty publicznej na temat skutków oddziaływania rozpylanych substancji na zdrowie ludzi i stan środowiska oraz zasadności tych zabiegów?
 5. Czy rząd lub jego organy w ramach jakichkolwiek krajowych ustaw lub/i międzynarodowych porozumień uczestniczy lub ma wiedzę o realizacji jakichkolwiek zobowiązań/wytycznych związanych z eksperymentami lub programami modyfikacji pogody lub/i zarządzania promieniowaniem słonecznym na teranie kraju lub/i poza nim?

Z poważaniem

Barbara Chrobak

Poseł na Sejm RP

Za: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=3323CEFA&view=6

Profesor David Keith: Setki tysięcy ludzi umrze przez programy geoinżynierii

https://www.youtube.com/watch?v=CMypcnbKLdo

Przesłuchanie w sprawie Geoinżynierii (Chemtrails) 3 filmy poniżej

https://killuminati.pl/zeznania-ekspertow-pilotow-lekarzy-…/

Zeznania Ekspertów, Pilotów, Lekarzy, Biologów – na temat Geoinżynierii (Chemtrails). „Dnia 15 lipca 2014 roku, obywatele Północnej Kalifornii zebrali się, tworząc największą frekwencję w historii Rady Nadzorczej Shasta County (400 +, prezes Les Baugh potwierdził tą rekordową frekwencję na początku spotkania). Głównym celem tego spotkania było przedstawienie informacji, które dowodzą, że istnieje bardzo tragiczne skażenie metalami ciężkimi oraz problem promieniowania UV w całym regionie Shasta County (i na świecie). 10 ekspertów przedstawiło Radzie dane, aby potwierdzić zasadność tych obaw. Na koniec prezentacji, zarząd jednogłośnie przyjął potrzebę zbadania zanieczyszczenia metalami ciężkimi i przyjął odpowiednią uchwałę. To wideo dokumentuje wydarzenia w tym przełomowym dniu, w walce o ujawnienie przestępstwa, jakim jest globalna geoinżynieria. Wszyscy eksperci podają swoje nazwiska, które są ukazane w tym filmie (Jest to edytowana, skrócona wersja).” Dane Wigington

https://youtu.be/GE4ofzxdvxQ

https://youtu.be/gPRodaGwiug

https://youtu.be/DXA6oK5ik5g

geoengineeringwatch.org

Od redakcji KIP: Polecamy dla Dociekliwych i Samodzielnie Myślących przeczytanie i przeanalizowanie, co najmniej zamieszczone na poniższych linkach teksty o: globalnym ociepleniu, geoinżynierii, modyfikacjach pogody i środowiska, smugach chemicznych (chemtrails), fałszywym smogu węglowym, ludobójstwie na skalę globalną, kontroli umysłu, falach SSSS itp. oraz połączeniu wielu „puzli” w pełniejszy obraz świata w którym żyjemy. Zalecamy czytanie i analizowanie w podanej kolejności:

Globalne Ocieplenie, Geoinżynieria, Modyfikacje Pogody i Środowiska.
Chemiczne smugi – czyżby tajna kontrola klimatu?
Twory zwane państwem, a nowe choroby
Ocieplenie klimatu – to kłamstwo wymierzone w naszą cywilizację
Plan depopulacji opracowany przez NASA
Chemtrails – Smugi Chemiczne – już nie teoria spiskowa
Pandemia raka ? Chemtrails – potworny plan depopulacji świata !
Coraz więcej wpływowych środowisk oskarża rząd USA o planową depopulację Ziemian za pomocą geoinżynierii (chemtrails)
Były szef amerykańskiego FBI otruty – potwierdził że smugi chemiczne są prawdziwe
Smugi chemiczne to czyste ludobójstwo, które trzeba powstrzymać
Chemtrails: Skutki toksycznych metali i chemicznych aerozoli na zdrowie człowieka
Chemtrails nad Krakowem, a „smog medialny” o smogu węglowym !!!
Walka z urojonym smogiem, a „chemtrails” i nasze zdrowie
Depopulacja Polski
Chemtrails – dowody zbrodni przeciwko naszemu narodowi
Chemtrails, HDTV, fale SSSS i kontrola umysłu

Wnikliwe przestudiowanie i przemyślenie zawartych treści zaoszczędzi czytania co najmniej kilkunastu tysięcy stron, w tym zwłaszcza gazetowej „sieczki”, gdzie ważna prawda ukryta jest w mieszance wielkich kłamstw z mało ważną prawdą, która służy jedynie uwiarygodnieniu wielkich kłamstw.

Więc trzeba czytać i analizować, analizować, analizować… i wydobywać ważną prawdę na powierzchnię oraz … realizować według zasady australijskich Aborygenów: „Musisz stać się tą zmianą, którą chcesz widzieć w świecie.”

Redakcja KIP

 

Comments

 1. mrspock says:

  Pytać rząd czy dokonuje przestępstw? Po prostu zbierać informacje na ten temat i wyrobić sobie zdanie. Gorzej jest co z tym zrobić. Nie da się teraz zorganizować rewolucji z tymi wszystkimi nieprzytomnymi ludźmi którzy zachowują się jak zombi. Musimy poczekać na rozwój wypadków aż w wielu krakach powstanie jawna dyktatura faszystowska. Wtedy ludzie tego nie wytrzymają i zorganizują rewolucje.

Wypowiedz się