PROKURATOR WOJSKOWY – możliwość popełnienia kolejnego umyślnego przestępstwa

 

 

Wojskowy Prokurator  Okręgowy w Warszawie                                                                                                                          Warszawa, dnia 22.08.2013 r.

 

ul. Nowowiejska 26 B

00-911 Warszawa

 

Od: Grażyna Niegowska

ul. Piaskowa 1 m. 9

05-119 Legionowo

 

 

Dot. Śledztwa sygn. akt Pg.Śl. 45/13.

Sąd młotek

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa umyślnego

 

Składam zawiadomienie o możliwości popełnienia przez prokuratora WPG w Warszawie Wojciecha Skrzypka kolejnego przestępstwa umyślnego na moją szkodę, polegającego na poświadczeniu nieprawdy w Postanowieniach z dnia 2, 6 i 14 sierpnia 2013 r., sygn. akt Pg.Śl. 45/13, co powoduje istotną szkodę dla moich interesów prawnych i wyczerpuje znamiona czynu spenalizowanego w treści art. 271 § 1 K.k.

 

Jednocześnie uprzejmie proszę o przekazanie do akt śledztwa PG.Śl.45/13 kopii tego zawiadomienia, jako że w jego treści przeprowadziłam dowód mający kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy.

 

Uzasadnienie

 

W Postanowieniach z dnia 2, 6 i 14 sierpnia 2013 r. prokurator WPG w Warszawie Wojciech Skrzypek poświadczył nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne.

W uzasadnieniach postanowień o oddaleniu moich wniosków dowodowych z dn. 18.07, 6.08 i 8.08, dotyczących pozyskania danych teleinformatycznych – niezbędnych do zrealizowania celu postępowania, prokurator Wojciech Skrzypek napisał, że Prokuratura Rejonowa w Legionowie uzyskała wszelkie możliwe wnioskowane dane, o ile możliwości techniczne na to pozwalały.

 

Zacytuję uzasadnienie Postanowienia z dnia 6 sierpnia 2013 r. o oddaleniu wniosku dowodowego:

„Mając na względzie fakt, iż postanowieniem z dnia 19 kwietnia 2013 r. o żądaniu wydruku połączeń teleinformatycznych oraz danych użytkownika sieci telekomunikacyjnej, Prokuratura Rejonowa w Legionowie zwróciła się już o przekazanie wszelkich możliwych danych wnioskowanych przez Grażynę Niegowską i o ile możliwości techniczne na to pozwalały, takie dane uzyskała, zatem stwierdzić należy, iż przedmiotowy wniosek w sposób oczywisty zmierza do przedłużenia postępowania”.

Argumentacja ta, nie znajdująca żadnego potwierdzenia w treści  pisma operatora sieci PTK Centertel z dn. 26 kwietnia 2013 r., została także wykorzystana w uzasadnieniach Postanowień z dnia 2 i 14 sierpnia 2013 r. dla oddalenia moich wniosków dowodowych.

 

Tymczasem z pisma operatora sieci PTK Centertel z dn. 26 kwietnia 2013 r. wynika, że operator sieci Orange chciał w pełni zrealizować żądanie PR w Legionowie i prosił jedynie o „jednoznaczne określenie zakresu żądanych informacji”. Dlatego przy piśmie z 26 kwietnia 2013 r. przekazał jedynie: biling połączeń wchodzących na numer abonencki 518 169 798, wykaz stacji bazowych pośredniczących w  połączeniach w dniu 11.11.2012 r. oraz numer IMSI dla numeru wskazanego przez prokuratora.

 

Pozostałych zaś danych, które z całą pewnością są możliwe do pozyskania, operator sieci komórkowej nie przesłał z tego jedynie powodu, że nie były one precyzyjnie wyartykułowane.

 

Zestawienie dokumentów w postaci:

– postanowienia PR w Legionowie z dn. 19 kwietnia 2013 r.,

-pisma od operatora sieci z dn. 26 kwietnia 2013 r. podpisanego przez Mirosławę Szewczyk,

– postanowień z dn. 2, 6 i 14 sierpnia 2013 r. , a w szczególności Postanowienia z dnia 14 sierpnia 2013 r. o oddaleniu wniosku dowodowego,

Jednoznacznie dowodzi, że prokurator kpt. Wojciech Skrzypek wydał Postanowienia z dn. 2, 6 i 14 sierpnia 2013 r. o oddaleniu wniosku dowodowego na podstawie nieprawdziwych okoliczności, mających istotne znaczenie prawne.

 

I. Stan faktyczny

 

Stan faktyczny, ustalony na podstawie powyższych dokumentów oraz zarejestrowanych aparatem fotograficznym połączeń wychodzących na 997 z numeru abonenckiego 518 169 798, jest następujący:

W dniu 19 kwietnia 2013 r. prokurator Prokuratury Rejonowej w Legionowie, p. Agnieszka Rokosz wydała postanowienie o żądaniu wydruku połączeń teleinformatycznych i danych użytkownika sieci telekomunikacyjnej.

Prokurator Agnieszka Rokosz zażądała:

– wykazu połączeń wychodzących i przychodzących dla numeru 518 169 798 w dniu 11.11.2012 r. wraz z lokalizacją nadajników BTS oraz z podaniem numeru IMSI, z którego inicjowane były połączenia na numer 997 oraz numerów: MCC, MNC, Cell ID, LAC, CID.

– wszystkich innych danych /parametrów, którymi dysponuje operator, a które pozwolą na ustalenie, czy w dniu 11.11.20912 r. doszło do uzyskania zdalnego dostępu do aparatu telefonii komórkowej marki Samusng  model CGH – C300 o podanym numerze IMEI wraz z kartą SIM 8948031224583469144 i numerem abonenckim 518 169 798 poprzez kilkakrotne, zdalne zainicjowanie połączeń z przedmiotowego aparatu na numer 997 przy użyciu komórkowej stacji pośredniczącej.

Dowód 1: Postanowienie z dn. 19 kwietnia 2013 r. wydane przez prok. Agnieszkę Rokosz z Prokuratury Rejonowej w Legionowie (sygn. akt 1Ds.118/13),akta sygn. akt Pg.Śl.45/13.

 

Następnie, pismem z dn. 26 kwietnia 2013 r. Specjalistka Mirosława Szewczyk przekazała:

– wykaz połączeń wchodzących na numer 518 169 798,

– lokalizację stacji bazowych, uczestniczących w połączeniach na w/w numer abonencki; przy tej okazji operator sieci komórkowej podał żądane parametry: LAC i CID,

– całkowicie wiarygodny (por. uzasadnienie postanowienia z dnia 2 sierpnia 2013 r.) numer IMSI, z którego inicjowane były połączenia na numer 997, tj. numer 260034558346914, w skład którego wchodzą wartości MCC (260), MNC (03) oraz station ID (4558346914). Ostatni z tych parametrów, czyli „station ID”, zawiera dane: HLR (45) oraz ID (8346914). Zakreślona na czerwono cyfra 5, nie występująca w  sekwencji  identyfikującej oryginalną kartę SIM 8948031224583469144 dla numeru abonenckiego 518 169 798 – w połączeniu z w/w dokumentami świadczy w sposób nie budzący najmniejszych nawet wątpliwości, że karta SIM o numerze 8948031224583469144 została sklonowana (zmodyfikowany numer IMSI: 260034558346914) i że z duplikatu karty SIM dla numeru abonenckiego 518 169 798 były zdalnie wykonywane połączenia na alarmowy numer 997 w dniu 11.11.2012 r.

 

Pomimo, że operator sieci komórkowej nie sprecyzował jednoznacznie,  dla jakiego „wskazanego” przez prokuratora numeru został ustalony IMSI, to prokurator Wojciech Skrzypek, po zapoznaniu się z materiałami śledztwa o sygn. akt PG.Śl. 45/13 sam ustalił, że z całą pewnością nie jest to oryginalne IMSI dla abonenckiego numeru 518 169 798. Wynika to wprost z treści Postanowienia z dnia 14 sierpnia 2013 r., w którym prokurator Wojciech Skrzypek napisał:

„Prokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Warszawie, kpt. Wojciech Skrzypek po zapoznaniu się z materiałami śledztwa o sygn. akt PG.Śl. 45/13 prowadzonego w sprawie o czyn określony w art. 267 § 1i 2 kk postanowił:

Na podstawie art. 170 § 1 pkt 5 i § 3 kpk oddalić wniosek dowodowy Grażyny Niegowskiej z dnia 8 sierpnia 2013 r. o:

– ustalenie numeru IMSI dla nr abonenckiego 518 169 798 oraz dla nr karty SIM podanego w postanowieniu z dnia 19 kwietnia 2013 r., wydanym przez prokuratora Agnieszkę Rokosz z PR w Legionowie”.

Skoro prokurator Wojciech Skrzypek, po zapoznaniu się z materiałami śledztwa o sygn. akt PG.Śl. 45/13 uznał, że nie ma w nich danych w postaci numeru IMSI dla nr abonenckiego 518 169 798 oraz dla nr karty SIM podanego w postanowieniu z dnia 19 kwietnia 2013 r., to jednocześnie potwierdził,  że podany przez operatora sieci komórkowej numer IMSI 260034558346914  stanowi duplikat karty SIM dla numeru abonenckiego 518 169 798.

 prokuratura wojskowa

 

W dalszej części pisma z dn. 26 kwietnia 2013 r. Specjalistka Mirosława Szewczyk napisała:

„W celu realizacji pkt. 1 ppkt drugi (kreska dolna) niezbędne jest jednoznaczne określenie zakresu żądanych informacji”.

Dowód 2: Pismo z dn. 26 kwietnia 2013 r. od operatora sieci Orange , sygn. akt Pg.Śl.45/13.

 

 

Powyższe przekonuje, że operator sieci Orange oczekiwał jedynie na sprecyzowanie przez Prokuraturę żądanych informacji. Dopiero po ich otrzymaniu mógłby się wypowiedzieć na temat technicznych możliwości ich pozyskania i przekazania Prokuraturze.

 

W opisanym stanie faktycznym prokurator referent Wojciech Skrzypek nie miał żadnych merytorycznych przesłanek, aby stwierdzić, że Prokuratura Rejonowa w Legionowie pozyskała wszelkie możliwe wnioskowane dane.

Dowód 3: Postanowienia z dn. : 2, 6 i 14 sierpnia 2013 r. o oddaleniu wniosków dowodowych.

 

Należy zatem uznać, że w treści postanowień z dn. : 2, 6 i 14 sierpnia 2013 r. prokurator referent Wojciech Skrzypek poświadczył nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne i tym samym wprowadził mnie w błąd.

 

II. Uzasadnienie popełnienia czynu zabronionego z art. 271 par. 1 kk.

 

Prokurator referent Wojciech Skrzypek, poświadczając nieprawdę w w/w dokumentach, stworzył swoim zachowaniem realne zagrożenie dla toczącego się śledztwa, polegające na tym, że brakujące, a możliwe z technicznego punktu widzenia dane teleinformatyczne nie zostaną w sposób procesowy pozyskane, co  może doprowadzić do trwałej utraty dowodów materialnych w postaci:

 

  1. wykazu połączeń wychodzących z numeru  518 169 798. Jest on z całą pewnością możliwy do pozyskania przez operatora. Wykaz połączeń wychodzących z numeru 518 169 798 jest  standardowym wykazem, o który Prokurator może wystąpić w ciągu 24 miesięcy od daty zdarzenia telekomunikacyjnego.

Dowód 4: „Materiał szkoleniowy operatora sieci Plus GSM: „O danych od operatora, jakie biegły może otrzymać’, Paweł Baraniecki, Katowicce 14.04.2012, akta sprawy Pg.Śl. 45/13.

 

Nie ma żadnych technicznych przeszkód w pozyskaniu tego dowodu.

 

  1. numeru IMSI dla abonenckiego numeru 518 169 798. Numer ten jest możliwy do pozyskania w taki sam sposób, jak pozyskany już przez operatora sieci komórkowej, całkowicie wiarygodny numer IMSI, z którego inicjowane były połączenia na numer 997 (pismo z dnia 26 kwietnia 2013 r..

Nie sposób tu nie zauważyć, że ustalenie IMSI dla abonenckiego numeru 518 169 798 nie jest rzeczą trudną. Wystarczy znajomość zasad tworzenia numeru zapisanego na karcie SIM w oparciu o numer IMSI. W tym konkretnym przypadku tworzy go zapewne sekwencja cyfr: 26003 4583469144.

Dowód 5: Artykuł: „SIM: что такое IMSI, и чем он отличается от серийного номера SIM-ки” umieszczony pod adresem: http://pro-gsm.info/imsi-iccid.html , akta sygn. PG. Śl. 45/13.

 

Nie ma żadnych technicznych przeszkód w pozyskaniu tego dowodu.

 

  1. treści wiadomości tekstowych wysyłanych w dniu 11.11.2012 r. z numeru 792 422 972 na numer 518 169 798. Pozyskanie tych danych również jest technicznie możliwe, gdyż numer 792 422 972 jest  nadal aktywny w sieci jako tzw. numer abonentowy, a karta SIM z tym numerem jest w użytkowaniu dziennikarki Małgorzaty Pietkun. Zatem w każdej chwili można zgrać treść tych wiadomości na płytkę CD.

 

Nie ma żadnych technicznych przeszkód w pozyskaniu tego dowodu.

 

Powyższe uzasadnia, że Wojciech Skrzypek, który jest prokuratorem WPG w Warszawie, poświadczył nieprawdę w Postanowieniu z dnia 2 sierpnia 2013 r, Postanowieniu z dnia 6 sierpnia 2013 r. oraz w Postanowieniu z dnia 14 sierpnia 2013 r,

 

III. Uwaga

 

Zaistniała pilna konieczność zwrócenia uwagi WPO w Warszawie na to, że pozyskane dotychczas materiały śledztwa syg. akt PG.Śl. 45/13, do których zalicza się treść decyzji prokuratorskich jednoznacznie dowodzi, iż w dniu 11.11.2012 r. doszło do uzyskania zdalnego dostępu do aparatu telefonii komórkowej marki Samusng model CGH – C300, w którym była zainstalowana karta SIM o numerze abonenckim 518 169 798 z seryjnym numerem 8948031224583469144. Do tego czynu mogło dojść jedynie przy użyciu urządzenia pośredniczącego, w którym zainstalowano sklonowaną kartę SIM, udającą przed rzeczywistą stacją bazową abonencki numer 518 169 798.

 

Prokurator kpt. Wojciech Skrzypek potwierdził ten oczywisty fakt w treści Postanowienia z dnia 14 sierpnia 2013 r., oddalając mój wniosek dowodowy o ustalenie numeru IMSI dla numeru abonenckiego 518 169 798 oraz dla numeru karty SIM podanego w postanowieniu z dnia 19 kwietnia 2013 r., wydanym przez prokurator Agnieszkę Rokosz z PR w Legionowie.

 

Postanawiając o oddaleniu pozyskania IMSI mojej karty SIM prokurator referent z WPG w Warszawie automatycznie potwierdził, że „całkowicie wiarygodny” numer IMSI, podany przez operatora sieci PTK Centertel z dn. 26 kwietnia 2013 r., jest numerem, z którego były wykonywane połączenia na 997. Innego, bardziej logicznego wniosku nie da się wywieść, dokonując oceny z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania i kształtując swe przekonanie na podstawie wszystkich dotychczas pozyskanych w sprawie dowodów.

 

IV. Wniosek końcowy

 

Niezależnie od okoliczności łagodzącej, polegającej na udowodnieniu przez prokuratora kpt. Wojciecha Skrzypka. że w dniu 11.11.2012 r. doszło do popełnienia przestępstwa z art. 267 § 1 i 2 kk., zachodzi pilna potrzeba zabezpieczenia moich interesów przed szkodliwymi działaniami tego prokuratora.

 

W związku z powyższym wnoszę o ściganie karne prokuratora kpt. Wojciecha Skrzypka z WPG w Warszawie za przestępstwo umyślne, popełnione ze szkodą dla moich interesów prawnych.

 

 

 

Z poważaniem

 

 

dr Grażyna Niegowska

Niegowska -skrzypek

 

 

 

 

Wypowiedz się