Życzenia Wesołych Świat Bożego Narodzenia

Ż y c z e n i a

W e s o ł y ch  Ś w i ą t  B o ż e g o  N a r o d z e n i a

i  

C i e p ł a  R o d z i n n e g o   w   G r o n i e   N a j b l i ż s z y c h

d l a

CZYTELNIKÓW Strony KIP i SYMPATYKÓW Stowarzyszenia

s k ł a d a j ą 

Zarząd i Redakcja Strony

Stowarzyszenia KLUB INTELIGENCJI POLSKIEJ

 

 

 

Comments

  1. nanna says:

    Wesołych Świąt!

Wypowiedz się