ŻYCZENIA: ODWAGI SAMODZIELNEGO MYŚLENIA ORAZ WYZBYCIA SIĘ STRACHU I LĘKU, POCZĄWSZY OD ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

ŻYCZENIA NA ŚWIĘTA WIELKANOCNE  2021: Wyzbycia się strachu i lęku, które są tak naprawdę, największymi wrogami człowieka, które obniżając wibracje, osłabiają układ odpornościowy i kumulowanie energii życiowej, a w konsekwencji przyciągają to, czego się obawiamy i lękamy. Edukacji na aktualne i nie tylko tematy oraz Odwagi Samodzielnego Myślenia i przebudowy Samoświadomości, zgodnie z Czytaj dalej

Życzenia Wesołych Świat Bożego Narodzenia

Ż y c z e n i a W e s o ł y ch  Ś w i ą t  B o ż e g o  N a r o d z e n i a i   C i e p ł a  R o d z i n n e g o   w   G r o n i e   N a j b l i ż s z y c h d l a CZYTELNIKÓW Strony KIP i SYMPATYKÓW Stowarzyszenia s k ł a d a j ą  Zarząd i Redakcja Strony Stowarzyszenia KLUB INTELIGENCJI POLSKIEJ       Czytaj dalej