Polacy przeciwko covidowemu terroryzmowi i ludobójstwu

Polacy muszą włączyć się w międzynarodowy ruch protestu

W dniu 10 października 2020 r. w wielu miastach Polski doszło do wielotysięcznych manifestacji przeciwko obecnej polityce rządu polskiego pod kierownictwem premiera Mateusza Morawieckiego – wywołanej tzw. pandemią . Politykę tę wspierają także polscy parlamentarzyści zarówno z szeregów rządzącej partii PiS, jak i partii rzekomo opozycyjnych. Bez podstaw medycznych, a nawet wbrew coraz liczniejszym przeczącym dowodom naukowym i klinicznym rząd polski od ponad pół roku realizuje politykę zdrowotną, społeczną i medialną, która nosi coraz wyraźniejsze cechy totalitaryzmu o cechach ludobójczych.
Polskie rodziny i polscy przedsiębiorcy  ponoszą dotkliwe, realne straty ekonomiczne. Polityka rządu – autoryzowana przez parlament i całkowicie niesamodzielnego prezydenta- uderza także w społeczeństwo, niszcząc więzi rodzinne, konfliktując przeciwników pandemii ze zmanipulowaną medialnie i zastraszaną częścią społeczeństwa.
Niszczona jest psychika dzieci i młodzieży polskiej oraz  system edukacyjno-wychowawczy, w którym dominuje coraz powszechniejszy izolacjonizm oraz zerwanie naturalnych więzi koleżeńskich i niezbędnych mechanizmów socjalizacji.
Działania rządu oraz struktur władzy państwowej i samorządowej noszą coraz wyraźniejsze cechy przestepstw. Winni tego stanu nie tylko muszą być wyraźnie nazwani, ale także pociągnięci do odpowiedzialności nie tylko politycznej, ale i karnej.
Na świecie narasta coraz lepiej uzasadniony naukowo, klinicznie i prawnie protest przeciwko autorom i przestępczym beneficjetom zjawiska o nazwie „globalna epidemia Covid -19”.
Niektóre kraje oparły się psychozie pandemii ( Białoruś, Szwecja, w dużym stopniu Dania), a w Niemczech powstała pozaparlamentarna komisja śledcza złożona z naukowców, lekarzy i prawników pracująca nad przygotowaniem zbiorowego, międzynarodowgo pozwu, adresowanego także do władz państwa niemieckiego odpowiedzialnych za kolaborowanie z globalnymi oszustami naukowymi, medycznymi, politycznymi i ich protektorami ze sfer finansowo-biznesowych.
Najbardziej świadomi i odważni Polacy muszą także przeciwstawić się oszustwu pandemii i włączyć się w międzynarodowy ruch protestu i egzekucji niezbywalnych praw człowieka oraz praw do narodowej i państwowej suwerenności. Polacy musza także pociągnąć do odpowiedzialności fukcjonariuszy państwowych  oraz nierzetelnych naukowców i dziennikarzy winnych za chaos medyczny, społęczny, gospodarczy i informacyjny.
PZ
Aneks: wykaz  naważniejszych podstaw prawnych do kwalifikacji działań władz i instytucji państwowych napędzjących psychozę  tzw. pademii
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Preambuła
„…ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot. Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej.”
  • Art. 7.
Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.
  • Art. 8.
1.Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Art. 9.
Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego.
  • Art. 30.
Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.
  • Art. 31.
1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.
2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.
3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
  • Art. 39.
Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.
  • Art. 151.
Prezes Rady Ministrów, wiceprezesi Rady Ministrów i ministrowie składają wobec Prezydenta Rzeczypospolitej następującą przysięgę:
„Obejmując urząd Prezesa Rady Ministrów (wiceprezesa Rady Ministrów, ministra), uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej Polskiej, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem.”
Przysięga może być złożona z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”.
  • Art. 230.
1. W razie zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego, Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów może wprowadzić, na czas oznaczony, nie dłuższy niż 90 dni, stan wyjątkowy na części albo na całym terytorium państwa.
2. Przedłużenie stanu wyjątkowego może nastąpić tylko raz, za zgodą Sejmu i na czas nie dłuższy niż 60 dni.
  • Art. 232.
W celu zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej oraz w celu ich usunięcia Rada Ministrów może wprowadzić na czas oznaczony, nie dłuższy niż 30 dni, stan klęski żywiołowej na części albo na całym terytorium państwa. Przedłużenie tego stanu może nastąpić za zgodą Sejmu.
Kodeks Karny 
Art. 18. [Sprawstwo i podżeganie]
§ 1. Odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, ale także ten, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego czynu.
§ 2. Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego.
Art. 118. [Wyniszczenie grupy narodowej]
§ 1. Kto, w celu wyniszczenia w całości albo w części grupy narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub grupy o określonym światopoglądzie, dopuszcza się zabójstwa albo powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu osoby należącej do takiej grupy,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.
§ 2. Kto, w celu określonym w § 1, stwarza dla osób należących do takiej grupy warunki życia grożące jej biologicznym wyniszczeniem, stosuje środki mające służyć do wstrzymania urodzeń w obrębie grupy lub przymusowo odbiera dzieci osobom do niej należącym,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności.
Art. 129. KK
ZDRADA DYPLOMATYCZNA

Kto, będąc upoważniony do występowania w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej w stosunkach z rządem obcego państwa lub zagraniczną organizacją, działa na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.§ 1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

ART. 160. KK
NARAŻENIE NA NIEBEZPIECZEŃSTWO UTRATY ŻYCIA ALBO CIĘŻKIEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU
§ 1.
Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Art. 231. [Nadużycie uprawnień]
§ 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Art. 296. [Szkoda majątkowa]
§ 1. Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej znaczną szkodę majątkową,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 1a. Jeżeli sprawca, o którym mowa w § 1, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody majątkowej,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 lub 1a działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 3. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 lub 2 wyrządza szkodę majątkową w wielkich rozmiarach,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 4. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 lub 3 działa nieumyślnie,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 4a. Jeżeli pokrzywdzonym nie jest Skarb Państwa, ściganie przestępstwa określonego w § 1a następuje na wniosek pokrzywdzonego.
Oświadczeie Reinera Fuellmicha
Polskie tłumaczenie:
 
Wybrane Komentarze

WPS

https://www.youtube.com/watch?v=IusTDKg6mT4

stanislav 14.10.2020 02:52:45

Friedrich Wilhelm Nietzsche !

Kto żyje ze zwalczania wroga jest ZAINTERESOWANY aby wróg istniał jak najdłużej !
Friedrich Wilhelm Nietzsche .

w Polsce za dużo jest beneficjentów Covida 19 by szybko plandemia znikła ! za duże pieniądze hulają wśród beneficjentów Covida 19 by z takiego Covida zrezygnować !

Lekarze w większości zarabiają za nic nie robienie lub udawania ze coś robią !

Rząd uzyskał władze Absolutną i to bezterminowo !!!!!!!!

Wszelkie Urzędy zamknięte na wakacjach płatnych !

Reasumując ! Polacy dostali się w brudne łapy bandytów żydowskie !

Ireneusz Tadeusz Słowianin Lach.

ele 14.10.2020 09:45:54

Tak – to prawda, że

świrus jest podtrzymywany forsą, którą skumulowały nieliczne kosmate łapki a teraz w wymiarze globalnym – napędzają nią tę świrusową hucpę.
Wniosek?
Skumulowana forsa tego świata w nielicznych, kosmatych łapkach – służy głównie – dzieciom diabła – do wyniszczania ludzkości vide – świrusowa hucpa – i realne tego konsekwencje.
Na koniec – dzisiaj forsa wbrew pozorom – w gestii dzieci diabła stała tą przysłowiową smołą i siarka w której w Piekle – gotują się grzesznicy.

demonkracja 14.10.2020 10:02:32

@ele 09:45:54

Jak ci lekarze tyrają..poniżej losowy przykład.
https://ranking.abczdrowie.pl/s/kardiolog/wroc%C5%82aw?pora=po_17&strona=2

Oscar 14.10.2020 10:22:58

A cóż to za problem dla PIS i pseudo opozycji. ❗

Nihil = wartość demokracji zerowa ❗❗❗

Łącznie z Dudą który przysięgał stać na straży tejże KONSTYTUCJI R.P.

Przecież w Polin rządzi żydoukrobolszewia a tam gdzie rządzi żydoUKRObolszewia nie istnieją żadne prawa człowieka i żadna demokracja. Tsm działa prawo dyktatury i działają represje policyjne. Kontrole, mandaty, wymuszanie posłuszeństwa i terror.

I to wszystko bez wprowadzenia zgodnie z prawem stanu wyjątkowego ❗

Polskę zamieniono w Polin i chulaj dusza prawa nie ma ❗❗❗

Zdrajcy kolaborują z banderowskim pomiotem łajnem , wykrzykując upa zwyrodnialców pozdrowienia tym samy mając w dupie setki tysięcy zakatowanych Polaków przez ukraińskich siepaczy to czego można się po takimi scierwami spodziewać ? Ze w Polin bedą dbać o prawa człowieka ?.

Scierwa dbają tylko o swoje własne prawa i tych którzy nimi z poza Polski sterują ❗❗❗czyli wszechobecne ( USA, Izrael, Bruksela ).

Takie są fakty w pseudo demokracji i pseudo suwerenności i wolności które są gwarantowane w KONSTYTUCJI.

Od 1989 roku Polskę przejęła mafia żydukrobolszewicka.

Leonardo da Vinci 14.10.2020 13:23:17

@kowalskijan584 14:43:08

Są różne filozofie życia
– pasożyty czyli patrioci siebie samego
żyją by jak najwięcej skonsumować zgromadzić a jak najmniej dawać z siebie.. to takie solidaruchy w PRLu (robić nie ale mordę drzeć o podwyżki pierwsi) ..albo taka opozycja totalna i na zmianę …

– pasożyty grupowe czyli patrioci jakiejś grupy mafii ..to samo tylko w odniesieniu do grupy (mafia żydowska, romska, nadzwyczajna kasta, urzędasy różnego szczebla..policja..kler)

– pasożyty skali narodowej (plemiennej) to samo tylko skala większa)
dzisiaj to solidaruchy , mafia żydowska..zachód generalnie.. biznesmeni różnej maści (zysk a wszelką cenę a podatków nie płacić)

To wszystko to patriotyzmy „Kalego” od podstawowego osobisty aż do plemiennego..(narodowego).

A nie na tym polega cywilizacja przyszłości… demokracja..
To nie jest kłębowisko pasożytów, w którym każdy pasożyt walczy twardo o najlepsze kąski, najlepszą pozycję.. kosztem innych pasożytów.
To istota kapitalizmu i neoliberalizmu.

Chodzi o to by wszyscy mieli szansę w życiu by nie musieli dla przeżycia godzić się beznadziejną nędzę albo na śmierć w męczarniach z głodu od chorób..lub innych pedofilii czy biznesmenów tuczących się na ludzkim nieszczęściu.
Chodzi o to by stworzyć świat symbiotyczny o obiegu zamkniętym jak w przyrodzie w którym każdy jest bezpieczny w sensie życia, głodu, opieki medycznej ..jak chce może się edukować i wspinać po drabinie społecznej by zarządzać kiedyś tą symbiotyczną społecznością..

To za trudne do pojęcia dla prostych Wicanów.

Oscar 14.10.2020 14:59:59

@Oscar 14:59:59

„Chodzi o to by stworzyć świat symbiotyczny o obiegu zamkniętym jak w przyrodzie w którym każdy jest bezpieczny w sensie życia, głodu, opieki medycznej”

Próba stworzenia takiego świata ma miejsce na Białorusi, no i widzimy, że żadnemu z sąsiadów to nie pasuje, a nawet jakiejś niewielkiej części Białorusinów. I ta niewielka grupa „aktywnych” chce się dobrać „do koryta”, żeby żyć ponad stan (no bo oni wyrastają przecież ponad przeciętność), ale kosztem reszty (tej, jak to oni nazywają, „ciemnej masy”). Inaczej być nie może, bo w przyrodzie nic nie ma za darmo – żebym więcej miał jeden, odjąć od gęby musi sobie drugi.

Obieg zamknięty mamy na naszej planecie od zarania dziejów, bo nikt nie dowozi dóbr z zewnątrz (spoza planety). Nam ciągle nasza planeta dostarcza to, co do życia jest potrzebne i będzie tak jeszcze co najmniej drugie tyle, ile do tej pory ludzkość na ziemi egzystuje.

A że banda oszustów prowokuje pewne sztuczne deficyty, także w skali globalnej, żeby ogłupić ludzi po to, żeby w końcu ich zniewolić, to jest zupełnie inna opowieść…

rumpelsiltskin 14.10.2020 22:15:38

Większość ludzi chętnie się do tego ustawi .

Mikrochip jest TUTAJ: DARPA Biochip, aby „uratować” nas przed COVID może kontrolować ludzkie DNA

Weź mikroczip lub ponieść konsekwencje.

Aktywiści i zaniepokojeni obywatele muszą przestać mówić o „nadchodzącym mikroczipie” i o tym, jak odmówią przyjęcia chipu, gdy nadejdzie czas. To jest teraz. Wkrótce ludzie na całym świecie będą musieli podjąć bardzo trudną decyzję – wziąć mikroczip lub ponieść konsekwencje. Sądząc po liczbie ludzi chodzących w maskach podczas moich podróży do supermarketu, powiedziałbym, że szanse nie są na korzyść wolnej ludzkości. Większość ludzi chętnie się do tego ustawi .
Podaję za:
https://www.lewrockwell.com/2020/10/no_author/the-microchip-is-here-darpa-biochip-to-save-us-from-covid-can-control-human-dna/

TŁUMACZENIE:
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&tl=pl&u=https%3A%2F%2Fwww.lewrockwell.com%2F2020%2F10%2Fno_author%2Fthe-microchip-is-here-darpa-biochip-to-save-us-from-covid-can-control-human-dna%2F&sandbox=1

andrzejw5 15.10.2020 00:48:49

@Berkeley72 09:36:13

„Powyższy „włoski” program NIE TESTOWANIA przypomina program „stłuczenia termometru” by nie było potwierdzenia, że jesteś chory”

To nie jest dobre porównanie. Chodzi bardziej o to, żeby temperatury nie mierzyć pompką do roweru, bo ona po prostu do tego się nie nadaje.

Sam twórca testu zastrzega i jest to napisane na każdej załączonej do niego ulotce, że nie wolno go stosować w diagnostyce. Pomimo tego robi się to. Na tym polega oszustwo i przestępstwo.

Dlaczego tak jest, najlepiej, moim zdaniem, tłumaczą polscy naukowcy w tym filmie: https://youtu.be/MJPFuWZJmjs

rumpelsiltskin 15.10.2020 11:44:19

@Berkeley72 12:50:14

Dlaczego to Chiny mają służyć za przykład, a nie np. Białoruś? Chiny uczestniczą w tym oszustwie od samego początku, bo to na terenie tego państwa „skonstruowano” wirusa (tam zamawiający zdecydowali się złożyć zamówienie na produkt). W Chinach także odbyła się światowa prezentacja i premiera nowego „wynalazku”. Oczywiście była to pełna mistyfikacja, ale nie wątpię, że pewna ilość ludzi zmarła, najpewniej związana w jakiś sposób z wewnętrzną chińską opozycją…

Chiny opracowały wirusa i wypromowały go, ale nie bawią się w to dalej. Zakończyły przedstawienie pt. „Pandemia” i teraz odcinają kupony i zarabiają kasę, gdy cały świat ogranicza produkcję i usługi, a Chiny są największą fabryką wszystkiego na świecie.

Chiny to nie jest dobry przykład czegokolwiek, to państwo wciąż zamknięte, więc nie wiadomo do końca, co tam się naprawdę dzieje.

Białoruś jest nam bliższa od Chin pod każdym względem. Tam walczy się z koronawirusem jak ze zwykłą grypą, bo to jest tego typu choroba. Koronawirus, choć wyhodowany sztucznie, to jednak okazał się niczym więcej niż „tradycyjną” grypą. Tak walczy się z nią na Białorusi z bardzo dobrym skutkiem i tak należy z nią walczyć w Polsce.

Dla lepszej orientacji w problemie, proponuję lekturę polskiej ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2008 Nr 234 poz. 1570). Ustawa była pisana w czasach, gdy do problemu chorób zakaźnych podchodzono tak ja należy. Proszę zapoznać się z tym dokumentem, to mądrej głowie, a Pańska przecież taka jest, powie wiele, a może nawet wszystko na temat prawidłowego zwalczania tego typu zjawisk jak choroby zakaźne.

rumpelsiltskin 15.10.2020 13:18:44

@Pedant 14:48:40

„w dobrze rządzonym państwie bycie zamożnym jest chwalebne, w źle rządzonym haniebne”

W Polsce bycie zamożnym nie kojarzy się z uczciwą pracą od pokoleń na finansowy sukces rodziny. Na świecie jest podobnie, więc Konfucjusz miał dużo racji. Ale to oznacza, że nasze rządy są złe.

W demokracji liberalnej pierwszy milion trzeba przecież ukraść… Stosując zasadę zatrutego drzewa, co jest złe u zarania, jest złe w całości.

rumpelsiltskin 15.10.2020 14:54:49

@rumpelsiltskin 14:54:49

„Na świecie jest podobnie, więc Konfucjusz miał dużo racji.”

Gdy Przewodniczący Deng oznajmił, że „od dzisiaj bogacenie będzie czymś chwalebnym” skierował to w dwóch kierunkach.

Na Zachodzie zrozumieli to, że „chciwość jest czymś dobrym” (greed is good), i że Deng przeszedł na neoliberalną stronę mocy.

Chinczycy znając całe przysłowie, zrozumieli to inaczej – „od dzisiaj Chiny będą dobrze rządzone”.

Tak można się wypowiadać aby ci co mają wiedzieć o co chodzi, wiedzieli, a ci co źle życzą, nie.

Pedant 15.10.2020 15:28:45

Opublikowano za: https://wps.neon24.pl/post/158183,polacy-przeciwko-covidowemu-terroryzmowi-i-ludobojstwu

Wypowiedz się