ALARM DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI !!! Dzieci ofiarami bezprawnych i bezsensownych obostrzeń

Prezentujemy bardzo ważne Pismo informacyjno- prawne Stowarzyszenia Centrum Informacji o Zdrowiu DOBROSTAN do wszystkich Placówek Oświatowych w Polsce, adresowane do rodziców, nauczycieli i dyrekcji o: konsekwencjach zdrowotnych dla dzieci oraz prawnych dla nauczycieli i dyrekcji z powodu zastosowania bezprawnych przepisów pandemicznych ( pełny List Stowarzyszenia poniżej i na jego stronie).

Stowarzyszenie Klub Inteligencji Polskiej wyraża pełne poparcie dla tego Listu i działań Stowarzyszenia.

W poniższym nagraniu filmowym przedstawicielka Stowarzyszenia DOBROSTAN Teresa Łabaziewicz bardzo syntetycznie omawia ten LIST i sposób jego doręczania przez Rodziców do Placówek Oświatowych, ponieważ ma on charakter pisma przedprocesowego do pozwów indywidualnych i zbiorowych.

W związku z powyższym apelujemy do naszych Czytelników o wsparcie finansowe Stowarzyszenia Centrum Informacji o Zdrowiu DOBROSTAN mające na celu  zakup baz mailingowych i finansowanie kampanii mailingowych. Dodatkowym uzasadnieniem dotychczasowych prospołecznych działań Stowarzyszenia jest przeprowadzenie kampanii informacyjnych do: organizacji pozarządowych, Sejmu i Senatu, samorządów terytorialnych i przedsiębiorców w skali kraju.

Dane do wpłaty: mBank 26 1140 2004 0000 3902 7928 6607

W tytule: Darowizna Czas na prawdę.

Redakcja KIP

 

Opublikowano za: niezaleznatelewizja

Informacje o akcji wysyłki zawiadomienia do placówek oświatowych:

http://cioz-dobrostan.pl/covid-19/szkoly/zawiadomienie-do-placowek-oswiatowych-w-polsce/

Zawiadomienie do placówek oświatowych do pobrania:

http://cioz-dobrostan.pl/wp-content/uploads/Zawiadomienie-do-placowek-oswiatowych_Skan.pdf

Baza danych placówek oświatowych do pobrania:

https://drive.google.com/file/d/1nVdX4QFoM8CDQhz6fu0Dx0ndQiaR8Vd2/view?usp=sharing

Link do kampanii edukacyjno-informacyjnej „Lekarze o COVID – CZAS NA 
PRAWDĘ”:

http://cioz-dobrostan.pl/lekarze-o-covid19/

 

LIST STOWARZYSZENIA DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W POLSCE

Wrocław, 28.09.2020

Stowarzyszenie Centrum Informacji o Zdrowiu DOBROSTAN

DO:

Dyrekcji Placówki Oświatowej

DW:

Związek Nauczycielstwa Polskiego

Wojewódzkie Ośrodki doskonalenia nauczycieli

Kuratoria oświaty w Polsce

Ministerstwo Edukacji Narodowej

ZAWIADOMIENIE
dotyczące stosowania przez placówki oświatowe procedur
w czasie epidemii COVID-19

 

Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Państwa w imieniu stowarzyszenia Centrum Informacji o Zdrowiu DOBROSTAN z siedzibą we Wrocławiu. Poniższe kierujemy powodowani tylko i wyłącznie dobrem wspólnym, a w szczególności dzieci i uczniów, realizując założenia i cele statutowe naszego Stowarzyszenia.

Niniejszym informujemy, iż prowadzone przez dyrekcje placówek oświatowych wobec dzieci działania polegające na pomiarze temperatury, narzucaniu obowiązku zakrywania ust i nosa, narzucaniu obowiązku stosowania płynów dezynfekcyjnych, umieszczaniu w izolatorium, pobieraniu materiału do badania technikami molekularnymi PCR i Real-Time RT-PCR lub pokrewnymi w kierunku zakażeń układu oddechowego wirusami SARS/MERS/SARS-CoV-2 oraz przekazywaniu do sanepidu informacji o stanie zdrowia dzieci (dalej zwane w skrócie procedurami COVID-19) nie mają podstaw prawnych. Jednocześnie, jeżeli szkoła działa w trybie stacjonarnym, a zajęcia nie zostały zawieszone, nie ma podstaw do wprowadzania reżimu sanitarnego narzuconego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W związku z powyższym, mając na względzie w szczególności dobro dzieci, Stowarzyszenie wnosimy o:

 1. Natychmiastowe zaprzestanie stosowania ww. procedur COVID-19 na terenie Państwa placówki, gdyż są one niezgodne z prawem, a ponadto ich stosowanie naraża uczniów na utratę życie lub zdrowia. (Art. 160. § 1. KK Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. )
 1. Poinformowania odpowiedzialnych osób, w szczególności grono nauczycielskie, wprowadzających oraz stosujących procedury COVID-19 wobec podopiecznych, o ewentualnych skutkach prawnych działań przez nich podejmowanych.
 1. Zwrotne ustosunkowanie się do niniejszego pisma w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszego ZAWIADOMIENIA za pośrednictwem wiadomości wysłanej drogą elektroniczną bądź tradycyjna pocztą na dane kontaktowe podane w stopce.

Z uwagi na cele statutowe naszego stowarzyszenia, w oparciu o treść art. 61 § 1 pkt. 5 Kodeksu postępowania cywilnego oraz art. 304 § 1 Kodeksu postępowania karnego, jesteśmy uprawnieni nie tylko do złożenia stosownego powództwa, czy wstąpienia do toczących się postępowań, ale również do złożenia zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa. W związku z powyższym zastrzegamy sobie traktowanie niniejszego pisma, jako pisma procesowego. W przypadku braku jakiejkolwiek reakcji z Państwa strony w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma, zastrzegamy sobie możliwość skorzystania z przywołanych powyżej praw.

Zastrzegamy sobie również prawo udostępnienia niniejszego pisma osobom poszkodowanym oraz ich opiekunom prawnym, jako dowodu w sprawie. Udostępnienie, o którym powyżej, dotyczyć będzie osób poszkodowanych podjętymi przez Państwa działaniami, o ile osoby te wystąpią na drogę sądową postępowania odszkodowawczego lub karnego wobec sprawców skutków związanych z stosowaniem wobec nich procedur COVID-19. Powyższe zastrzeżenie dotyczy również występowania poszkodowanych w ramach powództwa zbiorowego.

UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadziła do Prawa oświatowego przepisy szczególne umożliwiające zmianę funkcjonowania jednostek systemu oświaty w przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami zagrażającymi życiu lub zdrowiu dzieci i młodzieży (art. 30b i 30c). Art. 30b ww. ustawy deleguje Ministra Edukacji Narodowej do czasowego ograniczenia lub czasowego zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w drodze rozporządzenia. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 automatycznie ogranicza funkcjonowanie tych jednostek, w których zajęcia zawieszone zostały na podstawie odrębnych przepisów (dopiero w przypadku zawieszenia zajęć stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 30c). Ww. odrębne przepisy to ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny obowiązujące w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach wydane na podstawie art. 95a ustawy o systemie oświaty (w brzmieniu sprzed uchylenia tego przepisu). Do rozporządzenia wydanego na podstawie art. 95a dodano 12 sierpnia 2020 r. uprawnienie dla dyrektora do zawieszenia zajęć na czas oznaczony (Dz.U. 2020 poz. 1386).

Reasumując, dopiero po zawieszeniu zajęć i wprowadzeniu kształcenia na odległość decyzją dyrektora, zastosowanie znajdują przepisy szczególne wydane na podstawie art. 30c Prawa oświatowego, w tym przepisy odrębne dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej. W przypadku, gdy szkoła działa w trybie stacjonarnym, a zajęcia nie zostały zawieszone, nie ma podstaw prawnych do wprowadzania reżimu sanitarnego narzuconego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Szkoła może i powinna działać zgodnie z dotychczasowymi przepisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69, z późn. zm.).

Ponadto, poszczególne nakazy i wytyczne zostały umocowane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 1394) wydanym na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378). Na mocy wyżej wymienionego rozporządzenia §13c dyrektor może wdrożyć ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz na podstawie wytycznych1 Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej. Jednakże z ww. wytycznych nie ma wskazanego obowiązku dokonywania pomiaru temperatury ciała dziecka, w szczególności bez zgody rodzica. Wytyczne te nie precyzują również obowiązku zakrywania ust i nosa za pomocą m.in. maseczki, przyłbicy czy części odzieży. Natomiast obowiązek korzystania z płynów dezynfekcyjnych czy też umieszczanie dziecka w izolatorium nie jest zgodny z prawnymi aktami wyższego rzędu.

_______________________________

 1. https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol-dzialania-men-w-organizacji-roku-szkolnego-20202021-w-warunkach-epidemii

_____________________________

Ponadto, rozporządzenie Rady Ministrów z 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U 2020 r. poz. 1356) zostało wydane na mocy art. 46a i 46b ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r poz. 1239 z późn. zm.).

Art. 46b pkt 4 ww. ustawy precyzuje, iż do stosowania środków profilaktycznych, którymi wg ww. rozporządzenia są m. in. zakrywanie ust i nosa (za pomocą maseczki, przyłbicy czy części odzieży), stosowanie rękawiczek czy środków dezynfekcyjnych, zobowiązane są osoby chore lub podejrzane o zachorowanie, natomiast stosowanie środków profilaktycznych przez osoby zdrowe jest dobrowolne. Powyższa ustawa w Art. 2 precyzuje również, kim jest osoba chora i podejrzana o zachorowanie. Osoba chora to taka, która posiada odchylenia od stanu prawidłowego w badaniach dodatkowych, natomiast podejrzana o zachorowania to taka, która miała styczność z ogniskiem zakażenia. Tym samym należy mieć na względzie, iż zarządzenia dyrekcji wprowadzające nakazy i zakazy, pozostają w sprzeczności z aktem wyższego rzędu, jakim jest Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Obowiązek zasłaniania ust i nosa przez rodziców i inne osoby trzecie na mocy powyższych aktów prawnych również nie ma podstawy prawnej.

Powyższa ustawa i rozporządzenie nie reguluje także kwestii pomiaru temperatury ciała w budynkach użyteczności publicznej. Obowiązek pomiaru temperatury rodzica/opiekuna lub dziecka bez wyraźnej zgody rodzica lub opiekuna narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych szczególnej kategorii dotyczących zdrowia, ponieważ do wykonywania pomiaru nie upoważnia żaden obowiązujący przepis – a wręcz zabrania art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. Nr 119, s. 1). Wytyczne GIS w tym zakresie są zgodne z RODO. GIS wyraźnie wskazuje, że pomiaru temperatury ciała dziecka dokonuje się tylko, gdy zaistnieje taka konieczność, w przypadku zaistnienia objawów chorobowych, co wymaga uzyskania wyraźnej zgody rodzica. (Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 32). Placówka oświatowa nie może przyjąć wewnętrznych regulacji sprzecznych z tymi wytycznymi, które miałyby przewidywać wykonywanie pomiarów temperatury bez wcześniejszego uzyskania wymaganych zgód. Jednocześnie, obowiązujące przepisy i ww. wytyczne nie uprawniają do odmówienia przyjęcia do placówki dziecka, którego rodzic nie zgadza się na pomiar temperatury. Wytyczne dopuszczają jedynie odmowę przyjęcia dziecka przejawiającego objawy choroby (wezwanie do odebrania).

Wytyczna dot. umieszczania dziecka w izolatorium również nie znajduje odzwierciedlenia w żadnych powszechnie obowiązujących ustawach czy rozporządzeniach, a jednocześnie jest sprzeczna z art. 31. Konstytucji RP, który stanowi, iż nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje. Natomiast ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane wyłącznie w ustawie, nie zaś w wytycznych. Art. 31

Konstytucji RP stanowi, iż:

 1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.
 1. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.
 1. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

Odnośnie badań sanitarno-epidemiologicznych, będących postępowaniem mającym na celu pobranie materiału do badania technikami molekularnymi PCR i Real-Time RT-PCR w kierunku

_____________________

2) https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/Wytyczne-GIS-%C5%BC%C5%82obki-przedszkola-Pierwsza-aktualizacja.pdf)

__________________________

zakażeń układu oddechowego wirusami SARS, MERS, SARS-CoV-2 lub innym postępowaniom mającym na celu pobieranie materiału do badań sanitarno-epidemiologicznych związanych z wirusami SARS, MERS, SARS-CoV-2, należy zauważyć, iż są one zaliczane do badań genetycznych. W myśl ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty ( Dz. U. 1997 Nr 28 poz. 152 z późn. zm.) badanie genetyczne zalicza się do eksperymentów medycznych. Ww. ustawa wyróżnia dwa rodzaje eksperymentów medycznych – eksperyment leczniczy i eksperyment badawczy. Badania technikami molekularnymi PCR i Real-Time RT-PCR w kierunku zakażeń układu oddechowego wirusami SARS, MERS, SARS-CoV-2 zalicza się do eksperymentu medycznego-badawczego. Natomiast Art. 39 Konstytucji RP stanowi, iż:

„Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.”

co znajduje swoje odzwierciedlenie również w Art. 25 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty ( Dz. U. 1997 Nr 28 poz. 152 z późn. zm.), który stanowi, iż:

„1. Przeprowadzenie eksperymentu medycznego wymaga pisemnej zgody osoby badanej mającej w nim uczestniczyć. (…) Zgoda tak złożona powinna być odnotowana w dokumentacji lekarskiej.

 1. Udział małoletniego w eksperymencie medycznym jest dopuszczalny tylko za pisemną zgodą jego przedstawiciela ustawowego. Jeżeli małoletni ukończył 16 lat lub nie ukończył 16 lat i jest w stanie z rozeznaniem wypowiedzieć opinię w sprawie swego uczestnictwa w eksperymencie, konieczna jest także jego pisemna zgoda.”

Za wyrażenie świadomej zgody uznaje się wyrażone na piśmie, opatrzone datą i podpisane oświadczenie woli o wzięciu udziału w badaniu klinicznym, złożone dobrowolnie przez osobę zdolną do złożenia takiego oświadczenia, a w przypadku osoby niezdolnej do złożenia takiego oświadczenia – przez jej przedstawiciela ustawowego.

Co więcej, Art. 27. ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty ( Dz. U. 1997

Nr 28 poz. 152 z późn. zm.), który stanowi, iż:

„1. Osoba lub inny podmiot uprawniony do udzielenia zgody na eksperyment medyczny może ją cofnąć w każdym stadium eksperymentu.”

Warto również zauważyć, że w przypadku wykonywania badania sanitarno-epidemiologicznego, będącego postępowaniem mającemu na celu pobranie materiału do badania diagnostycznego technikami molekularnymi PCR i Real-Time RT-PCR w kierunku zakażeń układu oddechowego wirusami SARS, MERS, SARS-CoV-2 lub innym postępowaniom mającym na celu pobieranie materiału do badań sanitarno-epidemiologicznych związanych z wirusami SARS, MERS, SARS-CoV-2., brak jest faktycznej podstawy prawnej do wykonania takiego badania.

Ponadto, badania metodą PCR i Real-Time RT-PCR w kierunku zakażeń układu oddechowego wirusami SARS, MERS, SARS-CoV-2, zgodnie ze swoją charakterystyką opisaną w dokumentacji technicznej, są przeznaczone wyłącznie do badań, a diagnozowanie zakażenia/choroby na ich postawie jest niezgodne z ich przeznaczeniem. W dokumencie agencji rządu federalnego Stanów Zjednoczonych CDC wchodzącej w skład Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej „CDC 2019- Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Pane”3  z 13 lipca 2020 r., który jest podręcznikiem instruktażowym, dotyczącym testów PCR czytamy:

Wykrycie wirusowego RNA może nie wskazywać na obecność wirusa zakaźnego lub że 2019-nCoV jest czynnikiem powodującym objawy kliniczne”. (…)

Ten test nie może wykluczyć chorób wywołanych przez inne bakteryjne lub wirusowe patogeny.”

Pozytywne wyniki […] nie wykluczają infekcji bakteryjnej lub współzakażenia innymi wirusami. Wykryty czynnik może nie być definitywną przyczyną choroby.”

__________________

3) https://www.fda.gov/media/134922/download

_____________________

Tym samym należy stwierdzić również brak faktycznych podstaw naukowych, aby traktować wyniki takich testów, jako miarodajne.

W kwestii przekazywania danych osobowych do Państwowej Inspekcji Sanitarnej, informujemy, iż zgodnie z art. 32a ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi państwowy inspektor sanitarny lub Główny Inspektor Sanitarny może żądać udzielenia informacji i przekazania danych osobowych wyłącznie w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym.

Z uwagi na to, że kwestia ograniczeń, zakazów, nakazów i obowiązków związanych ze stanem epidemii została kompleksowo uregulowana w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie delegacji ustawowej, nie ma możliwości modyfikacji tych regulacji aktem niższego rzędu. Ponownie podkreślamy, iż zgodnie z art. 31 ust. 3 ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób (ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw). Zatem wszelkie regulacje mające wpływ na wolności i prawa obywateli znajdować się mogą wyłącznie w ustawie, ewentualnie w rozporządzeniu wydanym ściśle według wskazań ustawy. Inne akty nie mogą ingerować w wolności i prawa oraz w zakres uregulowany uprzednio w rozporządzeniu Rady Ministrów. Regulaminy i zarządzenia wewnętrzne mogą zawierać jedynie pomniejsze ustalenia.

Należy również podkreślić, iż Minister Edukacji Narodowej na konferencji prasowej 10 września 2020r. osobiście podkreślił, iż, tu cytat: „ w wytycznych ogólnopolskich nie ma takiego obowiązku (chodzi o obowiązek zakrywania ust i nosa). Nie ma takiej podstawy prawnej, aby dyrektor żądał od rodzica zrzeczenia się jakichkolwiek ewentualnych roszczeń z powodu zachorowania. (…) Jest to niezgodne z prawem. Podobnie nie może żądać zaświadczeń o stanie zdrowia dziecka. MEN nie nakłada obowiązku mierzenia temperatury. Potrzebna jest zgoda rodzica.” 4

Jednocześnie zwracamy Państwa uwagę na fakt, iż zakaz wchodzenia rodziców na teren placówki oświatowej nie znajduje odzwierciedlenia w żadnych powszechnie obowiązujących ustawach czy rozporządzeniach – szkoła jest miejscem publicznym.

Ponadto, zgodnie z uzasadnieniem prawomocnego postanowienie Sądu Rejonowego w Kościanie z dnia 8 czerwca 2020 r. II W 71/20 wprowadzony rozporządzeniami powszechny obowiązek noszenia maseczek łamie prawa i wolności konstytucyjne.

Również, w przekazach medialnych oraz rządowych przemilcza się dobrze znane fakty naukowe, co do wątpliwej skuteczności i bezpieczeństwa stosowania ww. procedur COVID-19.

W odniesieniu do stosowania przymusu zakrywania ust i nosa, należy zauważyć, iż stężenie wydychanego dwutlenku węgla pod maseczką jest dla dzieci śmiertelnie niebezpieczne. Dopuszczalne stężenie (NDS) dwutlenku węgla w powietrzu wynosi 5000 ppm, czyli 0,5 %. Już stężenie powyżej 1500 ppm powoduje dyskomfort osób przebywających w pomieszczeniu, objawiający się przygnębieniem i spadkiem wydajności pracy. W powietrzu wydychanym przez człowieka dwutlenek węgla występuje w stężeniu od 4 do 5,2 %, pod maseczką stężenie to może być jeszcze większe. Natomiast stężenie śmiertelne to 10 %. 5Wysokie stężenie dwutlenku węgla uwzględnione jest w tabeli substancji toksycznych w rozporządzeniu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2002 nr 212 poz. 1833).6 Długotrwałe noszenie maseczek powoduje zatrucie dwutlenkiem węgla. Kiedy dwutlenek węgla występuje w podwyższonym stężeniu, pobieranie tlenu przez płuca jest utrudnione. Mogą wystąpić bóle i zawroty głowy, osłabienie, szum w uszach, zaczerwienienie spojówek i natężona potliwość, przyśpieszone bicie serca, pow. 100 uderzeń na minutę. Jeśli stężenie dwutlenku węgla będzie bardzo wysokie, mogą wystąpić


4) https://www.gov.pl/web/edukacja/pierwszy-tydzien-nowego-roku-szkolnego

5) https://instalreporter.pl/ogolna/wentylacja-a-poziom-dwutlenku-wegla-czyli-jak-wietrzyc/

6) http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20022171833

———————————————-

drgawki, zaburzenia świadomości oraz zatrzymanie oddechu, może również dojść do nieodwracalnego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego.7 Nie istnieją także dowody naukowe potwierdzające, iż noszenie maski czy przyłbicy przez osoby zdrowe w szerszej społeczności, w tym powszechne maskowanie społeczności, może zapobiec zakażeniu wirusami układu oddechowego, w tym SARS-CoV-2.8 Co więcej, noszenie maseczek powoduje niedotlenienie9, a niedotlenie z kolei zmniejsza odporność10, powoduje progresję raka11 oraz jest związane z pogorszeniem przebiegu chorób autoimmunologicznych12.

W związku z powyższym, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na zagrożenie odpowiedzialności prawnej, związanej z zaangażowaniem placówki oświatowej w stosowanie niezgodnych z prawem procedur COVID-19, stwarzających realne zagrożenie dla życia i zdrowia dzieci. W tym zakresie na szczególną uwagę zasługuje Art. 160 Ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 1997 Nr 88 poz. 553 z późn. zm.)


7) Kao TW, Huang KC, Huang YL, Tsai TJ, Hsieh BS, Wu MS. The physiological impact of wearing an N95 mask during hemodialysis as a precaution against SARS in patients with end-stage renal disease. J Formos Med Assoc. 2004;103(8):624-628; https://www.medonet.pl/zdrowie,hiperkapnia– -objawy–przyczyny–leczenie,artykul,1730452.html

8) Bin-Reza F, Lopez Chavarrias V, Nicoll A, Chamberland ME. The use of masks and respirators to prevent transmission of influenza: a systematic review of the scientific evidence. Influenza Other Respir Viruses. 2012;6(4):257-267. doi:10.1111/j.1750-2659.2011.00307.x; Smith JD, MacDougall CC, Johnstone J, Copes RA, Schwartz B, Garber GE. Effectiveness of N95 respirators versus surgical masks in protecting health care workers from acute respiratory infection: a systematic review and meta-analysis. CMAJ. 2016;188(8):567-574. doi:10.1503/cmaj.150835

9) Beder A, Büyükkoçak U, Sabuncuoğlu H, Keskil ZA, Keskil S. Preliminary report on surgical mask induced deoxygenation during major surgery. Neurocirugia (Astur). 2008;19(2):121-126. doi:10.1016/s1130-1473(08)70235-5;

10) Shehade H, Acolty V, Moser M, Oldenhove G. Cutting Edge: Hypoxia-Inducible Factor 1 Negatively Regulates Th1 Function. J Immunol. 2015;195(4):1372-1376. doi:10.4049/jimmunol.1402552; Westendorf AM, Skibbe K, Adamczyk A, et al. Hypoxia Enhances Immunosuppression by Inhibiting CD4+ Effector T Cell Function and Promoting Treg Activity. Cell Physiol Biochem. 2017;41(4):1271-1284. doi:10.1159/000464429

11) Role of HIF-1 in Cancer Progression: Novel Insights. A Review doi: 2174/1566524018666181109121849

12) Deng W, Feng X, Li X, Wang D, Sun L. Hypoxia-inducible factor 1 in autoimmune diseases. Cell Immunol. 2016;303:7-15. doi:10.1016/j.cellimm.2016.04.001


 

1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

2. Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

oraz Art. 207 § 1a Ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 1997 Nr 88 poz. 553 z późn. zm.)

Kto znęca się (…) psychicznie nad osobą nieporadną ze względu na jej wiek, stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Narzucenie, niemających należytego umocowania w prawie, obowiązków zakrywania ust i nosa, korzystania z płynów dezynfekcyjnych, poddania się badaniu technikami molekularnymi PCR i Real-Time RT-PCR lub pokrewnymi w kierunku zakażeń układu oddechowego wirusami SARS/MERS/SARS-CoV-2 spełnia również znamiona przestępstwa wymuszenia posłuszeństwa.

Wymuszenie posłuszeństwa jest przestępstwem ściganym z Art. 191 § 1 Ustawa z 6 czerwca 1997 r.

Kodeks karny (Dz. U. 1997 Nr 88 poz. 553 z późn. zm.), który stanowi:

„Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

W literaturze oraz judykaturze można odnaleźć pogląd, zgodnie z którym przez pojęcie groźby należy rozumieć nie tylko przemoc fizyczną, ale również przemoc psychiczną, która może polegać chociażby na zwykłym zaniechaniu czy też przymusie kompulsywnym. Ponadto przepis art. 191 § 1 kk stanowi ogólnie o przemocy, więc na zasadzie lege non distinguente komentator przyjmuje, że chodzi o każdą postać przemocy, w tym psychicznej, która wykracza poza pojęcie groźby bezprawnej (red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do artykułów 222-316, wydanie 4, 2017, Legalis).

Natomiast Art. 231 Ustawa z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 1997 Nr 88 poz. 553 z późn. zm.) stanowi:

 • Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
 • Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Na marginesie należy dodać, iż przywołane przepisy przewidują również odpowiedzialność karną dla sprawcy ww. przestępstwa, który działa nieumyślnie. Nie mniej jednak, należy uznać, iż z chwilą otrzymania niniejszego pisma, powzięli Państwo informację na temat zagrożenia, związanego z stosowaniem procedur COVID-19, stąd Państwa dalsze działanie będzie rozumiane, jako świadome, tj. podejmowane z pełną wiedzą i rozeznaniem, a także wynikającą odpowiedzialnością.

Zapłaty     odszkodowania     bądź     zadośćuczynienia    będzie     można     dochodzić     od funkcjonariuszy publicznych, którzy uczestniczyli przy wydawaniu i wykonywaniu stosownych procedur COVID-19. Powyższe wprost wynika z ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz. U. z 2016 poz. 1169 – tj. z poźn.zm.). Przepisy przywołanej ustawy dają więc możliwość uzyskania odszkodowania wprost od dyrektora szkoły wprowadzającego procedury COVID-19, jak również od osób, które nadzorują i egzekwują ich wykonywanie. Oprócz roszczeń odszkodowawczych, w związku z zaistniałą po stronie uczniów szkodą wynikłą na skutek stosowania procedur COVID-19, wskazujemy również na przepisy ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa obowiązującego każdego pracownika placówki oświatowej o ile wystąpienie takiego naruszenia zostanie prawomocnie uznane na skutek sądowego orzeczenia. W przypadku uzyskania takiego orzeczenia rodzice będą uprawnieni do wyciągnięcia konsekwencji prawnych wobec osób odpowiedzialnych za wydawanie decyzji w ramach procedur COVID-19. Zgodnie z przywołaną ustawą z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa – art. 5, art. 7, art. 8 i art. 9 ustawy wskazują, że finalnie odpowiedzialność za błędnie wydane decyzje spoczywać będzie na pracownikach organu, którzy zobowiązani będą do osobistego pokrycia pełnej szkody, bez ograniczeń wynikających z kodeksu pracy.

W związku z faktem, iż roszczenia odszkodowawcze z tytułu zagrożenia uszczerbku na zdrowiu lub śmierci, będących pod Państwa opieką uczniów, mogą być bardzo dużych rozmiarów, w tym miejscu informujemy Państwa o możliwych przyszłych roszczeniach odszkodowawczych względem osób wprowadzających i stosujących procedury COVID-19 na terenie placówek oświatowych. Równocześnie informujemy, iż w przypadku podjęcia przez te osoby działań, mających na celu wyzbycie się majątku osobistego (darowizna, sprzedaż, przeniesienie i innych) oraz tym samym utrudnienie przyszłej egzekucji po potencjalnie korzystnych dla poszkodowanych wyrokach sądów, dochodzić oni mogą roszczeń na podstawie m.in. skargi paulińskiej lub innych dostępnych instrumentów prawnych. Z tego względu wzywamy Dyrektora Placówki Oświatowej do poinformowania odpowiedzialnych osób, w szczególności grono nauczycielskie, wprowadzających oraz stosujących procedury COVID-19 wobec podopiecznych, o ewentualnych skutkach prawnych działań przez nich podejmowanych.

Uznajemy niniejszym, iż przyjęli Państwo powyższe do wiadomości, i że posiadają świadomość skutków wydawanych decyzji, które mają bezpośredni wpływ na stan zdrowia powierzonych Państwa opiece dzieci.

Z uwagi na wezwanie placówki oświatowej do niezwłocznego zaniechania wykonywania procedur COVID-19, oczekujemy od Państwa niezwłocznego ustosunkowania się do niniejszego pisma. Z uwagi na cele statutowe naszego stowarzyszenia, w oparciu o treść art. 61 § 1 pkt. 5 Kodeksu postępowania cywilnego oraz art. 304 § 1 Kodeksu postępowania karnego, jesteśmy uprawnieni nie tylko do złożenia stosownego powództwa, czy wstąpienia do toczących się postępowań, ale również do złożenia zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa. W związku z powyższym zastrzegamy sobie traktowanie niniejszego pisma, jako pisma procesowego. W przypadku braku jakiejkolwiek reakcji z Państwa strony w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma, zastrzegamy sobie możliwość skorzystania z przywołanych powyżej praw.

Zastrzegamy sobie również prawo udostępnienia niniejszego pisma osobom poszkodowanym oraz ich opiekunom prawnym, jako dowodu w sprawie. Udostępnienie, o którym powyżej, dotyczyć będzie osób poszkodowanych podjętymi przez Państwa działaniami, o ile osoby te wystąpią na drogę sądową postępowania odszkodowawczego lub karnego wobec sprawców skutków związanych z stosowaniem wobec nich procedur COVID-19. Powyższe zastrzeżenie dotyczy również występowania poszkodowanych w ramach powództwa zbiorowego. Z uzyskanych informacji medialnych wynika, że o takie odszkodowanie i pociągnięcie do odpowiedzialności karnej wystąpili już na drogę sądową rodzicie, których dzieci zostały narażone na wspomniane procedury COVID19.

Kierując powyższe treści, w trosce o nasze dobro wspólne, a w szczególności dobro naszych dzieci, jesteśmy w pełni świadomi niełatwej roli, w jakiej Państwo występują i się znaleźli, jako Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek edukacyjnych w zaistniałej sytuacji.

Z jednej strony potężna – wg wielu światowych naukowców – niczym nieuzasadniona opresja wywierana przez władze na społeczeństwo. A z drugiej strony zależność Państwa funkcji zawodowej od władzy, zważywszy chociażby na groźbę utraty pracy w przypadku nierealizowania pozaprawnych wytycznych władzy.

Jak powyżej zostało wykazane, władze naszego kraju działają z naruszeniem prawa i to w jego podstawowych zapisach konstytucji. Robią to mając tego pełną świadomość, podczas gdy całą odpowiedzialność administracyjną, cywilną i karną przenoszą na Państwa wywierając presję z racji podległości zawodowej, aby to Państwo działali wg ich oczekiwań naruszając prawo i narażając się na odpowiedzialność.

Dowodem na świadome pozaprawne działanie władzy jest fakt, iż stara się przeforsować i wprowadzić ustawę nazywaną wymownie przez opinię publiczną ustawą „bezkarność +”. Celem tej ustawy, której próby wprowadzenia były podjęte już dwukrotnie – bez powodzenia i w najbliższym czasie będzie podejmowana kolejna próba, jest usankcjonowanie przestępstw w ramach przeciwdziałania COVID-19, aby byli Państwo przeświadczeni, że działając pozaprawnie w opresji wobec uczniów, narażając ich życie i zdrowie, będą zwolnieni z odpowiedzialności.

Nic bardziej mylnego!

Aż się prosi w tym miejscu przywołać minione czasy największej gehenny ludzkości, gdy w procesie Norymberskim sprawcy, siedząc na ławie oskarżonych, jedyne wytłumaczenie swoich czynów, jakie mieli – to takie, iż oni „tylko wykonywali rozkazy i byli posłuszni ustawom”. Przywołany powyżej przykład niech będzie wzięty pod rozwagę w podejmowanych przez Państwa decyzjach.

Aby Państwo sami mogli powziąć informacje i mieć własne zdanie w kwestii epidemii, zachęcamy do zapoznania się z szerokimi opracowaniami, opiniami i danymi naukowymi najwybitniejszych na świecie lekarzy i naukowców z dziedziny wirusologii, biologii, epidemiologii i innych dziedzin nauki, którzy jednogłośnie nazywają kryzys COVID-19 „wielką światową pomyłką – fałszywym alarmem, a wskaźnik śmiertelności osób, u których zdiagnozowano COVID-19 porównują do wskaźników pospolitej grypy sezonowej, link poniżej:

http://cioz-dobrostan.pl/lekarze-o-covid19/

Powyższych informacji na pewno nie uzyskacie Państwo śledząc wydarzenia w oficjalnych mediach. A wszelkie próby dotarcia do Państwa z innymi opiniami naukowymi aniżeli głoszą media rządowe są metodycznie i konsekwentnie cenzurowane. Jest wielu polskich wybitnych lekarzy i naukowców, którzy nie zgadzają się z dyktatem rządowym, są wśród nich m.in.:

prof. dr hab. Ryszard Rutkowski z białostockiego Uniwersytetu Medycznego, dr Zbigniew Martyka, ordynator oddziału zakaźnego w Dąbrowie Tarnowskiej,

prof. Ryszarda Chazan, była kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.

Prof. Władysław Pierzchała – były Kierownik Katedry i Kliniki Pneumonologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

prof. Rafał Krenke – kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

prof. Tadeusz Płusa – były kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie

prof. Piotr Kuna – były kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. Norberta Barlickiego w Łodzi 

prof. Bolesław Samoliński – kierownik Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii WUM, Warszawa

prof. Marek Leszek Kowalski – kierownik Kliniki Immunologii, Reumatologii i Alergii, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

prof. Jacek Roliński – kierownik Katedry i Zakładu Immunologii Klinicznej, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

prof. Henryk Skarzyński – Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach 

prof. Stanisław Sulkowski – Zakład Patomorfologii Ogólnej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

prof. Jacek Jassema – kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii, Gdański Uniwersytet Medyczny 

prof. Cezary Szczylik – kierownik Kliniki Onkologii Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

dr Marek Balicki – psychiatra, były minister Zdrowia 

prof. Janusz Heitzman – kierownik Kliniki Psychiatrii Sądowej, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa

prof. Radosław Kaźmierski – kierownik Kliniki Neurologii i Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szanowni Państwo,

Wszyscy macie pośród bliskich własne dzieci, wnuki oraz młodzież, którą powierzono w zaufaniu Państwu pod opiekę.

Chociażby w trosce o swoich najbliższych uczyńcie wysiłek, aby poznać prawdę w kwestii rzeczywistych zagrożeń epidemii COVID19. Dopiero poprzez tą wiedzę i własne sumienie oraz świadomi odpowiedzialności prawnej, podejmujcie decyzje.

Tylko w jedności możemy zatroszczyć się o nasze wspólne sprawy.

Dlatego oczekujemy, iż Państwo, jako dyrekcja, zapoznacie z tymi materiałami również grono pedagogiczne szkoły, aby świadomie, wspólnie i odpowiedzialnie podejmować decyzje dotyczące zdrowia i życia Państwa podopiecznych.

Postulujemy również o przekazanie otrzymanego zawiadomienia drogą mailową na ręce rady rodziców oraz wszystkich rodziców, którzy po zapoznaniu się z prawami rodziców oraz obowiązującymi przepisami prawa, mogliby stać się dla Państwa wsparciem w działaniu zgodnie z literą prawa, a wbrew pozaprawnym wytycznym władzy.

Bądźmy razem i jednoczmy się dla prawdy.

A szczególnie bądźmy ostrożni w przekonaniu, że władze państwowe, które chcą zagwarantować sobie w drodze ustawy bezkarność za dotychczasowe działania, są zainteresowane przekazywaniem prawdziwych i rzetelnych informacji.

Z poważaniem

Zarząd Stowarzyszenia

Centrum Informacji o Zdrowiu DOBROSTAN

Organizacje wespół zawiadamiające:

 1. Stowarzyszenie zwykłe „Szczecin Kontra” 70-477 Szczecin, al. Wojska Polskiego 56/1
Stowarzyszenie Centrum Informacji o Zdrowiu DOBROSTAN
ul. Wolbromska 18/1b, 53-148 Wrocław
biuro@cioz-dobrostan.pl
www.cioz-dobrostan.pl

Cała Polska wysyła ZAWIADOMIENIE DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH w obronie swoich dzieci przed bezprawnym reżimem sanitarnym_WAŻNE

 

‼️ WAŻNE ‼️

‼️ NASZE DZIECI SĄ ZAGROŻONE‼️
‼️ RATUJMY JE PRZED BEZPRAWNYM REŻIMEM SANITARNYM W SZKOŁACH‼️
‼️ WYŚLIJ ZAWIADOMIENIE INFORMACYJNO-PRAWNE DO PLACÓWKI OŚWIATOWEJ‼️
‼️ POINFORMUJ DYREKCJE O ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA SPOWODOWANIE 
ZAGROŻENIA ŻYCIA TWOJEGO DZIECKA I EGZEKWUJ SWOJE KONSTYTUCYJNE PRAWA‼️
‼️ POBIERZ GOTOWE ZAWIADOMIENIE I WYŚLIJ LISTEM POLECONYM ZA 
POTWIERDZENIEM ODBIORU DO PLACÓWKI OŚWIATOWEJ W IMIENIU STOWARZYSZENIA 
DOBROSTAN LUB ZANIEŚ BEZPOŚREDNIO DO SEKRETARIATU‼️ PLACÓWKI. POPROŚ O 
PIECZĄTKĘ i DATĘ OTRZYMANIA PISMA‼️

‼️PISMO DO POBRANIA ORAZ INSTRUKCJĘ WYSYŁKI ZNAJDZIESZ TUTAJ:
👉 
http://cioz-dobrostan.pl/covid-19/szkoly/zawiadomienie-do-placowek-oswiatowych-w-polsce/

☑️UDOSTĘPNIJ AKCJĘ WYSYŁKI!
https://www.facebook.com/CentrumInformacjioZdrowiuDOBROSTAN/posts/1013031175878378?__tn__=K-R


‼️NIECH KAŻDA PLACÓWKA W POLSCE ZOSTANIE POINFORMOWANA O 
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STOSOWANIE BEZPRAWNYCH PROCEDUR SANITARNYCH WOBEC 
NASZYCH DZIECI.

‼️DYREKCJA MA WYBÓR !
‼️TO JEST WEZWANIE DO PRZESTRZEGANIA PRAWA !!

REŻIM SANITARNY:przymusowy pomiar temperatury be zgody rodziców
• Przymus zakrywania ust i nosa
• narzucanie obowiązku stosowania płynów dezynfekcyjnych,
• umieszczanie w izolatorium,
• pobieranie materiału do badania technikami molekularnymi PCR i 
Real-Time RT-PCR lub pokrewnymi w kierunku zakażeń układu oddechowego 
wirusami SARS/MERS/SARS-CoV-2 bez zgody rodzica
• przekazywaniu do sanepidu informacji o stanie zdrowia dzieci

⚠️ ☢️ Zagrożenia w związku z stosowaniem wobec dzieci reżimu 
sanitarnego:
• zatrucia chemiczne płynami do dezynfekcji rąk, hospitalizacje,
• podduszanie, niedotlenienie mózgu, przekładające się na rozwój 
intelektualny dziecka,
• niedotlenienie mięśnia sercowego,
• śmierć z powodu niedotlenienia (przypadki w Niemczech potwierdzone 
sekcją zwłok)
• grzybica jamy ustnej,
• grzybica przewodu pokarmowego,
• obniżenie odporności, podatność na infekcje,
• alergie i uczulenia,
• ogromny stres spowodowany przetrzymywaniem dzieci w izolatce czy 
przymusowym pomiarem temperatury,
• pogorszenie przebiegu chorób autoimmunologicznych,
• progresja nowotworów i śmierć z powodu niedotlenienia,
• brak odporności psychicznej wobec napotykanych okoliczności,
• przemoc psychiczna i znęcanie się (obniżanie zachowania czy wydalanie 
ze szkoły za brak maseczki),
• ograniczanie dostępu do zajęć,
w późniejszych latach życia:
• podatność na wykorzystanie,
• osamotnienie,
• podatność na używki,
• w skrajnych sytuacjach trwała nieporadność życiowa i myśli samobójcze.

Więcej o akcji:
https://www.youtube.com/watch?v=7QHypu5PNag

Link do akcji na fb:
https://www.facebook.com/CentrumInformacjioZdrowiuDOBROSTAN/posts/1013031175878378?__tn__=K-R

Link do zawiadomienia:
http://cioz-dobrostan.pl/wp-content/uploads/Zawiadomienie-do-placowek-oswiatowych_Skan.pdf

Link do bazy placówek oświatowych:

https://drive.google.com/file/d/1nVdX4QFoM8CDQhz6fu0Dx0ndQiaR8Vd2/view?usp=sharing

Surrealistyczny świat szkoły: zakazane sporty kontaktowe, zakazany śpiew 
na lekcjach muzyki, książki na kwarantannie, podczas gdy w zagranicznych 
marketach wielkopowierzchniowych biznes kwitnie bez kwarantanny 
produktów.


Wiele wskazuje na to, iż obostrzenia związane z pandemią COVID-19 
wprowadzone przez władzę są irracjonalne oraz niewspółmierne do 
zagrożenia. Świadczą o tym statystyki śmiertelności porównywane przez 
wielu światowej sławy naukowców - wirusologów, biologów, epidemiologów 
(więcej na ten temat pod linkiem 
http://cioz-dobrostan.pl/lekarze-o-covid19/) do pospolitej sezonowej 
grypy. 90 % osób zakażonych koronawirusem nie ma żadnych objawów 
chorobowych, co znaczy, iż wirus dla przeważającej większości jest 
niegroźny, 96% zakażonych wyzdrowiało, a tylko 1 % jest w stanie 
krytycznym. Zdaniem wielu komentatorów, pandemia koronawirusa jest akcją 
fałszywej flagi, mającą na celu ograniczenie naszych praw i wolności.

Władza polityczna wprowadza obostrzenia drogą pozaprawną, wydając 
rozporządzenia, zalecenia i wytyczne, a także komunikaty w telewizji, 
które nie mają żadnego umocowania w prawie, ustawach czy Konstytucji. 
Dobrym przykładem łamania prawa jest nałożenie na obywateli powszechnego 
obowiązku zakrywania ust i nosa, podczas gdy ustawa z 5 grudnia 2008 
roku o „zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi” 
w art. 46b pkt 4 stanowi, że w rozporządzeniu Rady Ministrów można 
ustanowić: „obowiązek poddania się badaniom lekarskim oraz stosowaniu 
innych środków profilaktycznych i zabiegów WYŁĄCZNIE przez osoby CHORE i 
PODEJRZANE O ZACHOROWANIE; Ustawa jednocześnie określa, że osoby 
podejrzane o zachorowanie to tylko te, u których „występują objawy 
kliniczne choroby lub odchylenia od stanu prawidłowego w badaniach 
dodatkowych, mogące wskazywać na chorobę zakaźną”.

Szczególnie dotkliwie obostrzenia są stosowane wobec najmłodszych - 
naszych dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, gdzie na mocy 
niemających umocowania w obowiązującym prawie, wytycznych i zaleceń, 
został wprowadzony reżim sanitarny.

Dlatego kierujemy prośbę do wszystkich, którzy mają dzieci, wnuki, 
bliskich, ale nie tylko, również do każdego, komu bliskie jest dobro 
naszych dzieci, a tym samym przyszłych pokoleń, aby zapoznać się z 
pismem, które zostało wysłane przez nasze stowarzyszenie drogą mailową 
do wszystkich placówek oświatowych w Polsce, jako żądanie 
natychmiastowego zaprzestania bezprawnej opresji wobec naszych dzieci 
oraz wziąć udział w akcji wysyłki tego pisma do placówek oświatowych. 
Jest to pismo, które może być traktowane jako procesowe, a rodzice mogą 
go wykorzystać w przyszłych procesach odszkodowawczych z tytułu 
uszczerbku na zdrowiu swoich dzieci w związku z stosowaniem bezprawnego 
reżimu sanitarnego (zatrucia chemiczne płynem do dezynfekcji, grzybice 
układu oddechowego, pogorszenie stanu zdrowia spowodowane 
niedotlenieniem w efekcie przymuszania do zakrywania ust i nosa) przez 
dyrekcję placówki oświatowej.

Niezależnie od wysyłki mailowej, potrzebne jest nasze wspólne działanie, 
jako rodziców, dziadków i ludzi dobrej woli, aby:

1. zawiadomienie dotarło do jak największej liczby placówek oświatowych 
drogą tradycyjną, na papierze
2. informacja o akcji wysyłki zawiadomienia dotarła do jak największej 
liczby osób.

Dlatego też, jeśli czytacie tę wiadomość, prosimy, wydrukujcie pismo 
dostępne pod linkiem 
http://cioz-dobrostan.pl/covid-19/szkoly/zawiadomienie-do-placowek-oswiatowych-w-polsce/ 
i wyślijcie je do placówki/placówek listem poleconym za potwierdzeniem 
odbioru w imieniu stowarzyszenia lub złóżcie w sekretariacie placówki, 
prosząc jednocześnie o potwierdzenie otrzymania takiego pisma przez 
placówkę.


To jest naprawdę ważne!
Bądźmy razem w tym czasie bezprawia, dzielmy się prawdą i jednoczmy.
RatujMY Nasze dzieci!W jedności siła!


#ratujMYdzieci #jesteśMY #działaMY #reżimSanitarny #bezprawie #dzieci 
#szkoła #dobrostan #zawiadomienie #placówkiOświatowe

Z wyrazami szacunku
Teresa Łabaziewicz/Karol Talkowski

Zarząd Stowarzyszenia
Centrum Informacji o Zdrowiu DOBROSTAN

Comments

 1. krnabrny1 says:

  Tak, takie inicjatywy są niezwykle potrzebne, uświadomienie ludzi co do tego wirusa pociągnie za sobą jednak inne skutki.
  Przede wszystkim ludzie oprócz tego uświadomią sobie że media którym wierzyli przekazują nieprawdziwe informacje.

  Co gorsza uświadomienie sobie tego co powyżej pociągnie w skutkach świadomość tego że władza w tym kraju i nie tylko również błednie informuje społeczeństwo.

  Dlatego właśnie oni tak dbają o to aby ludzie NIE UŚWIADOMILI sobie istoty tej „epidemii”

  Ale to jeszcze nie koniec.
  Ludzie, jak widzę, często zadają sobie pytania jak to możliwe że rządy często największych i zdawało by się niezależnych gospodarczo czy ekonomicznie krajów pozwalają na takie działania?

  Jak to możliwe że te rządy ŚWIADOMIE, wiedząc o tym że ten wirus jest „medialny”, doprowadzają do upadku swoich gospodarek?

  Ludzie próbują to tłumaczyć tylko łapówkami, tak jak to było z Panem Łukaszenko który ogłosił że dostał telefon z WHO z propozycją łapówki za ogłoszenie stanu pandemii na Białorusi.

  Niestety to tylko marchewka, zawsze musi być jakiś kij, aby to mogło zadziałać.

  Zatem tak jak pisałem tutaj już dawno temu, jedynym kijem jaki można sobie wyobrazić w tej sytuacji na wszystkie rządy jest …. szantaż wypuszczenia PRAWDZIWIE ZJADLIWEGO WIRUSA.

  Nie widzę innego logicznego wyjaśnienia pozwalającego usprawiedliwić tak szalone działania, gdzie zdawało by się nawet niezależna w miarę Rosja, udaje grę w pandemię, a nawet to że pracują nad szczepionką.

  Myślę że każdy człowiek który nieco zna historię wie że to powtórka z rozrywki, jakieś 50 lat temu takim samym narzędziem szantażu była bomba atomowa i arsenał broni nuklearnej.

  Trzeba tu pamiętać że od 2 wojny światowej NIKT OFICjALNIE NIE UŻYŁ BRONI ATOMOWEJ W KONFLIKCIE Z INNYM KRAJEM..wówczas ten arsenał był tylko i wyłącznie kijem, do możliwości SZANTAŻU INNYCH KRAJÓW.

  Jakie zatem z tego wyjście.
  Wiem jedno, JEŚLI RAZ UGNIESZ SIĘ PRZED SZANTAŻEM BĘDZIESZ SZANTAŻOWANY DO MOMENTU, AŻ METODA BĘDZIE DZIAŁAĆ.

  Wnioski ozostawiam każdemu z osobna.

 2. krnabrny1 says:

  Aby to zgrabnie podsumować napiszę jeszcze jedno, do tej pory jak widać większość Państw wybrała ZŁOTO, Pan Łukaszenko wybrał jednak co innego „OŁÓW”.

  Tym samym powiedział na głoś „SPRAWDZAM!”. On chce wiedzieć czy ta zabawa ma podstawy czy też jest to tylko blef.

  Zobaczymy co się stanie, jeśli niewiele to oznacza że całość jest jedynie blefowaniem i nikt nie wypuści wirusa tak jak nikt nie zdecydował się na odpalenie głowic jądrowych w 3 ŚWIATOWEJ WOJNIE TERMONUKLEARNEJ.

  Jeśli natomiast Ci ludzie są zdecydowani i POSIADAJĄ TAKIE MOŻLIWOŚCI pojawi się zaraza o globalnym zasięgu która naprawdę może zabijać.

  WYBÓR NALEŻY DO LUDZI, dla mnie oczywiste jest to co napisałem wyżej.

 3. krnabrny1 says:

  Polecam w tym temacie zobaczenie starego filmu z lat 90-tych „12 małp” z Bradem Pitem i Brucem Willisem

 4. krnabrny1 says:

  Tutaj mam jeszcze cytat, bardzo a propo, który jest początkiem innego bardzo dobrego artykułu który zaraz przetłumaczę i zamieszczę:

  „Represja jest jedyną trwałą filozofią. Mroczny szacunek strachu i niewolnictwa, mój przyjacielu, sprawi, że psy będą posłuszne biczowi, dopóki ten dach zasłoni niebo.

  – Marquis St.Evrémonde (z Dickensa Tale of Two Cities)

 5. krnabrny1 says:

  A tutaj sam artykuł, moim zdaniem niezwykle pouczający.

  https://fort-russ.com/2020/10/history-as-warfare-the-1619-project-and-the-plot-to-destroy-the-republic/

  TŁUMACZENIE WŁASNE:

  HISTORIA JAKO WOJNA: „Projekt 1619” i spisek mający na celu zniszczenie Republiki.

  „Represja jest jedyną trwałą filozofią. Mroczny szacunek strachu i niewolnictwa, mój przyjacielu, sprawi, że psy będą posłuszne biczowi, dopóki ten dach zasłoni niebo.

  – Marquis St.Evrémonde (z Dickensa Tale of Two Cities)

  Głównym walka kulturowa wybuchła między Donalda Trumpa niedawno ogłoszonej 1776 Komisją a NY Times’ 1619 Projektu .

  Podczas gdy zlecenie Trumpa mające na celu „promowanie patriotycznej historii” naiwnie maluje niektóre rażące hipokryzje historii Ameryki, umieszczając postacie takie jak Hamilton, Jackson, Jefferson i Lincoln na tej samej łodzi (w ten sposób zatrzymując trochę za dużo wody z kąpieli razem z dzieckiem) reprezentują ważną, ważną bitwę kulturową o duszę Ameryki, która obecnie niepewnie stoi w obliczu nowej wojny domowej, groźby wojskowego zamachu stanu i całkowitej dezintegracji.

  W swoim niedawnym przemówieniu z 17 września atakującym Projekt 1619 i ogłaszającym jego Komisję z 1776, Trump powiedział całkiem słusznie:

  „Niezależnie od tego, czy chodzi o tłum na ulicy, czy o„ anuluj kulturę ”w sali konferencyjnej, cel jest ten sam: uciszyć sprzeciw, odstraszyć cię od mówienia prawdy i zastraszać Amerykanów, by porzucili swoje wartości, swoje dziedzictwo i ich sposób życia.

  „Jesteśmy tu dzisiaj, aby ogłosić, że nigdy nie poddamy się tyranii. Odzyskamy naszą historię i nasz kraj dla obywateli wszystkich ras, kolorów, religii i wyznań.

  „Radykałowie palący amerykańskie flagi chcą spalić zasady zawarte w naszych dokumentach założycielskich, w tym fundamentalną zasadę równej sprawiedliwości w świetle prawa. Aby radykalnie przekształcić Amerykę, muszą najpierw spowodować, że Amerykanie stracą wiarę w to, kim jesteśmy, skąd pochodzimy i w co wierzymy…. Lewicowa rewolucja kulturalna ma na celu obalenie rewolucji amerykańskiej ”.

  Atakując podstawy teorii Critical Race, która usiłuje stwierdzić, że wiara w racjonalne myślenie, ciężka praca i nuklearna rodzina są wynikiem „bieli”, Trump przywołał Martina Luthera Kinga, mówiąc:

  „Gdzie dzieci ocenia się nie na podstawie koloru skóry, ale na podstawie charakteru”. Teoria rasy krytycznej, projekt z 1619 r. I krucjata przeciwko historii Ameryki są toksyczną propagandą, ideologiczną trucizną, która, jeśli nie zostanie usunięta, rozpuści więzi obywatelskie, które nas łączą. To zniszczy nasz kraj ”.

  Co to jest projekt 1619?
  The New York Times ‚1619 Project, który został ujawniony w czerwcu 2019 roku przez Nikole Hannah-Jones i próbuje oczernić całą historię Ameryki jako zwykłe oszustwo promujące niewolników od momentu przybycia pierwszego niewolnika do Jonestown w 1619 roku.

  Podczas swojego krótkiego istnienia ten „projekt” szybko zdobył tysiące naukowców i pomimo swoich sprawdzonych błędów ( które musiał potajemnie ukrywać na sposób orwellowski ), Jones nadal otrzymywał nagrodę Pulitzera, która legitymizuje oszustwo w umysłach niezliczonych administratorów szkół, decydentów i naukowców.

  Jeśli naprawdę zaakceptujemy twierdzenia Projektu 1619, który przekształcił się w program nauczania Pulitzera i został już osadzony w 4500 amerykańskich szkołach , wówczas rozpad Ameryki nie byłby wielką stratą dla świata. W rzeczywistości należałoby stwierdzić, że skoro republika była zawsze budowana na obronie niewolnictwa (posuwając się nawet do malowania Imperium Brytyjskiego jako bastionu przeciw niewolnictwu, z którego ojcowie założyciele oderwali się tylko ze strachu przed ich niewolnicy usunięci), wtedy Ameryka była zawsze… zła.

  Pierwszy paradoks
  Gdyby było prawdą, że powstanie republiki amerykańskiej było spowodowane po prostu chęcią ochrony instytucji niewolnictwa przed kochającymi abolicję Brytyjczykami, to należałoby zapytać: dlaczego każde państwo amerykańskie zamknęło afrykański handel niewolnikami do 1793 roku? ”

  Nie wierzysz mi? Niech fakty mówią same za siebie.

  Do 1784 roku sześć stanów nowego kraju głosowało za całkowitym zniesieniem niewolnictwa (Rhode Island w 1774, Vermont w 1777, Pensylwania w 1780, Massachusetts w 1781, New Hampshire w 1783 i Connecticut w 1784), podczas gdy import wszystkich nowych niewolników został zakazany przez wszystkie inne stany do 1793 r. Ważne zarządzenia północno-zachodniego Kongresu Kontynentalnego w 1787 r. zapewniały, że żadne niewolnictwo nie będzie dozwolone na ogromnych terytoriach północno-zachodnich (co doprowadziło do późniejszego dodania Ohio, Indiany, Illinois, Michigan i Wisconsin jako wolne państwa). Porozumienie to zostało zawarte podczas Kongresu Kontynentalnego w 1774 r., Na którym wszystkie kolonie podpisały ustawę o zakazie importu, stwierdzając: „Nie będziemy importować ani kupować importowanych niewolników po pierwszym dniu grudnia; po tym czasie całkowicie zaprzestaniemy handlu niewolnikami,

  Kolejny paradoks
  Jeśli Wielka Brytania groziła zaprzestaniem handlu niewolnikami, jak uczą autorzy Projektu z 1619 r., To dlaczego Imperium odrzuciło dziesiątki petycji z kolonii w latach 1650-1765, żądających zniesienia niewolnictwa? Zamiast przeciwstawiać się niewolnictwu, Brytyjska Królewska Kompania Afrykańska, pod kierownictwem Tajnej Rady i Zarządu Handlu, wprowadziła masę 8 milionów afrykańskich niewolników do obu Ameryk tylko w XVIII wieku! Te same organizacje nieustannie dążyły do ​​zniweczenia wszelkich wysiłków zmierzających do ustanowienia produkcji w koloniach w latach 1630-1765, o których wszyscy wiedzieli, że była jedyną skuteczną drogą do wyzwolenia społeczeństwa od niewolniczej pracy.

  Ponadto, JEŚLI prawdą jest, że rewolucja 1776 r. Była napędzana intencją ochrony gospodarki niewolniczej przed kochającym wolność Imperium Brytyjskim, to dlaczego Anglia zakazała niewolnictwa tylko w 1807 r. I dlaczego czekali do 1833 r., Aby rozpocząć rozszerzanie tego zakazu na ich kolonie? Czy ojcowie założyciele mieli kryształową kulę i reagowali na wydarzenia, które miały nastąpić dopiero za 65 lat? Jeśli Brytyjczycy naprawdę nienawidzili niewolnictwa, to dlaczego imperium przez tak wiele pokoleń utrzymywało globalny system ujarzmienia, głodu i wyzysku w Azji, Irlandii i poza nią?

  Więc co się stało? Czy Imperium Brytyjskie poważnie forsowało program przeciwko niewolnictwu? Dlaczego amerykańska trajektoria walki z niewolnikami rozpadła się tak szybko po rewolucji i dlaczego zgnilizna rozprzestrzeniła się do tego stopnia, że ​​do 1861 r. Konieczna była wojna domowa?

  Jak przystąpić do poważnego śledztwa?

  Kwestia pieniędzy
  Ponieważ jeden z najskuteczniejszych kluczy do zrozumienia historii zaczyna się od pytania „kto kontroluje pieniądze”, ekonomia jest dobrym punktem wyjścia.

  Takie podejście do sprawy sprawi, że dociekliwy umysł stanie w obliczu walki między dwoma przeciwstawnymi paradygmatami państwowości, które definiowały świat, w którym powstała rewolucja amerykańska, jako część międzynarodowego fenomenu z udziałem przywódców z Rosji, Francji, Niemiec, Irlandii, Hiszpanii, Indii. i Maroko.

  Bitwa o to, jaki system ekonomiczny będzie rządził Ameryką po uzyskaniu niepodległości politycznej w 1783 r., Stanie się tutaj bardzo cenną kwestią.

  Tam, gdzie niektórzy gracze w tym wieku wierzyli, że „wartość” powinna być zamknięta w zasadach kultu pieniądza i zysku (czego pragnęli wszyscy ludzie, ponieważ pieniądze kupowały przyjemność i pomogły nam uniknąć bólu), inni nie zgadzali się z tym i wierzyli, że wartości należy szukać gdzie indziej. Ci inni wierzyli, że wartość wykracza poza kwestie przyjemności / bólu i dotyka czegoś mniej przemijającego i bardziej uniwersalnego… ale co?

  Przedstawiamy Bena Franklina

  W XVIII wieku te ostatnie siły skupiały się wokół postaci „ojca ojców założycieli” Ameryki, Benjamina Franklina, który nakreślił niektóre z najważniejszych polityk, które doprowadziły do ​​suwerennej kontroli nad walutą z jego 1729 O konieczności posiadania waluty papierowej , dalej. Franklin używał swoich potężnych maszyn drukarskich do rozpowszechniania zarówno suwerennych broszur bankowych, jak i przeciwko niewolnictwu, książek i traktatów przez dziesięciolecia przed ogłoszeniem samej rewolucji w 1775 roku. Jedną z najpotężniejszych książek o walce z niewolnictwem wydrukowaną przez Franklina była wpływowa książka „ All Slave Keepers Who Keep the Innocent in Bondage ” autorstwa Benjamina Lay, w którym argumentował, że każdy chrześcijanin trzymający niewolników jest obrazą Boga.

  Lay napisał: „Nie ma większego grzechu, jaki piekło może wymyślić, niż prorokować i bluźnić czystej i Świętej Prawdzie, którą jest Bóg we wszystkich, i usuwać stworzenia Boże stworzone na Jego obraz, ze wszystkich wygód życia i ich kraju… i przynieść we wszystkie nieszczęścia, które smoki, węże, diabły i obłudnicy mogą zdobyć io których myślą ”.

  Zdaniem Franklina i jego współmyślicieli kwestie te (ekonomia i niewolnictwo) reprezentują dwie strony tej samej walki.

  Franklin argumentował w swoich licznych pismach, że „wartość” pochodzi z tego, co tworzysz, co zaspokaja potrzeby ludzkości, a nie z tego, jakie „rzeczy” posiadasz lub chcesz konsumować. Ponieważ społeczeństwo twórców / producentów wymaga suwerennej produkcji, aby generować prawdziwe bogactwo i ciągłe wewnętrzne ulepszanie infrastruktury w celu koordynowania rozwoju wszystkich części narodu w ramach jednolitej intencji, Franklin wyraźnie uznał, że produkcja generowana przez „niewolniczą pracę” jest chimerą i faktycznie reprezentował formę „anty-wartości”. Podobnie jak dzisiejsza konsumpcja heroiny, anty-wartość oznacza po prostu jakąkolwiek formę „chwilowych zysków”, które mogą być nawet mierzalne jako PKB i generować przepływy pieniężne, ale w rzeczywistości reprezentują zniszczenie zdolności tego społeczeństwa do utrzymania się w czasie. (1)

  Powód jest prosty.

  Niewolnictwo niszczy twórcze moce umysłu zarówno u niewolnika pracującego, który jest ceniony tylko za swoją zwierzęcą pracę, jak również u upadłego pana niewolnika, którego potencjał twórczy zostaje wąsko zdefiniowany przez sposoby utrzymywania niewolnika pod kontrolą.

  Nie jest więc przypadkiem, że Franklin również stworzył sojusz przeciwko niewolnictwu w latach sześćdziesiątych XVIII wieku, a później założył w 1785 roku Towarzystwo Wspierania Wyzwolenia Niewolników ”wraz z kilkoma oddanymi mu protegowanymi. Wśród tych protegowanych znalazły się postacie Alexandra Hamiltona, Johna Jaya i gubernatora Morrisa, którzy stali się twórcami i przywódcami „amerykańskiego systemu ekonomii politycznej”, opartego na wykorzystaniu banku narodowego, kredytu produkcyjnego, ceł ochronnych i dużych skala produkcji w celu promowania suwerenności gospodarczej nowego narodu. Część tego przedstawiłem w moim niedawnym eseju How to Save a Dying Republic: Hamilton’s Genius.

  Kiedy Jefferson przejął kontrolę nad prezydencją w latach 1801-1809, odnieśli wielkie zwycięstwo zwolenników niewolnictwa oligarchów w Ameryce, którzy widzieli ogromne zyski, które można osiągnąć poprzez szerzenie swojej osobliwej formy społeczeństwa pod przewrotną formą Manifest Destiny.

  Wprawdzie ci oligarchowie byliby znacznie szczęśliwsi ze zwycięstwa Aarona Burra na stanowisku prezydenta w 1801 r., Ponieważ natychmiastowe rozwiązanie unii między niewolnikami a wolnymi państwami nastąpiłoby już w 1804 r. (O czym będzie mowa w przyszłym eseju). W przeciwieństwie do Burra, Jefferson był przynajmniej przeciwny rozbiciu Unii na północne i południowe konfederacje (z połączeniem wolnych państw z Kanadą, a państwa niewolnicze stały się ich własnym narodem) i właśnie dlatego Hamilton (polityczny nemezis Jeffersona) ironicznie zorganizował się agresywnie dla swojego zwycięstwo, pokonując fatalny gniew Burra.

  Niestety, żarliwa wiara Jeffersona w agrarianizm, nienawiść do produkcji, zamiłowanie do niewolnictwa i brytyjskie myślenie o oświeceniu nadal czyniły go narzędziem rakotwórczego rozwoju potęgi niewolników podczas jego kadencji.

  Globalna gra Imperium Brytyjskiego
  Niszcząc indyjskie tkaniny i podporządkowując „chińskiemu smokowi” program masowego spożycia opium, który splamiłby XIX wiek , londyńskie miasto szybko przejęło kontrolę nad światowymi producentami tekstyliów, co stworzyło główny rynek eksportowy dla bawełny z południowych plantacji niewolników i nowy zaczął się zestaw nałogów: uzależnienie od łatwych pieniędzy pochodzących z taniej niewolniczej pracy. Ta proto-globalizacja ustanowiła globalny, zamknięty system kontroli obejmujący wszystkie narody poprzez zbiory pieniędzy, wolny handel, spekulacje i narkotyki.

  Do 1840 r. Ponad 20% brytyjskiej populacji było zatrudnionych przy produkcji tekstyliów w tak antyludzkich warunkach, jakie Charles Dickens opisał w swojej Opowieści o dwóch miastach i innych pismach.

  Najlepsze i najgorsze czasy
  Wraz z zamordowaniem Hamiltona w 1804 roku i podważeniem amerykańskiego systemu kredytowego w latach 1804-1836, brytyjski wolny handel wzrósł wraz z zniesieniem ceł ochronnych, a kredyty na projekty infrastrukturalne, takie jak Kanał Erie, drogi, kolej itp. Zmniejszyły się. Spekulacje szalały, ilekroć ten system monetarystyczny został wyzwolony, napędzany przez boomy i załamania oraz powstanie programów „praw państwowych”, które zastępowały wszystkie inicjatywy krajowe. Proces ten został zaczerpnięty bezpośrednio z klasycznej taktyki dzielenia na podbój, którą nakreśliłem w moim ostatnim eseju Lincoln and the Greenbacks.

  Bystry ekonomista wigów przyglądający się temu dwubiegunowemu procesowi w Ameryce (porównując go do przygnębiającej stagnacji kanadyjskiej sytuacji gospodarczej w latach 1791-1850) stwierdził w 1853 roku:

  „Chociaż stosunek wzrostu liczby ludności był większy w Kanadzie niż w Stanach Zjednoczonych, to jednak wzrost ich zamożności ledwo nadążał za populacją i są oni tak biedni, jak pół wieku od tamtej pory. Przez cały czas korzystali z dobrodziejstw wolnego handlu z Anglią, my mamy tylko część czasu. Ilekroć usiłowaliśmy zapewnić sobie wygodę i środki niezbędne do życia z naszego własnego przemysłu, poprawialiśmy nasz stan jako narodu; aw okresach wolnego handlu i dużych importów zagranicznych towarów ponownie znaleźliśmy się w stanie graniczącym z bankructwem; podczas gdy Kanadyjczycy byli stale wyczerpani i utrzymywani w tak ubóstwie przez Wolny Handel, że nie byli w stanie uzyskać wystarczającego kredytu, aby mieć kolejne wzloty i upadki dobrobytu i bankructwa ”. (2)

  Rozprzestrzenianie się władzy niewolników
  Do 1836 roku 2. Bank Narodowy został oficjalnie zabity po masowej kampanii propagandowej, która przekonała oszukany tłum, że jest to narzędzie tyranii w Ameryce, a przez następne sześć dekad jedyni prezydenci, którzy podjęliby jakiekolwiek poważne wysiłki w celu ożywienia nacjonalistycznej Ameryki system skończyłby martwy podczas pełnienia urzędu (Harrison w 1841, Taylor w 1850, Lincoln w 1865, Garfield w 1880 i McKinley w 1901). Człowiek, którego dziś słynie z tego, że „zabił bank” i „spłacił długi Amerykanów”, był w rzeczywistości siłą czystego zniszczenia. Jackson „spłacił dług”, odcinając wszystkie projekty infrastrukturalne i uruchamiając masowe spekulacje, które doprowadziły do ​​niszczycielskiej paniki bankowej w 1837 r., Która doprowadziła naród do niezgody i depresji. Zatwardziały rasista,

  Ta historia jest opisana w najdrobniejszych szczegółach w przełomowym badaniu historyka Michaela Kirscha z 2012 roku „How Andrew Jackson Destroyed the United States”.

  W latach 1801-1840 eksport bawełny z południa eksplodował ze 100 000 bel rocznie do 1 miliona bel rocznie, a 80% eksportu trafiało do Wielkiej Brytanii. Trójkąt City of London-Wall Street-New Orleans zdominował system światowy, a Nowy Orlean reprezentował ponad 12% całego amerykańskiego kapitału bankowego. Południowe stany niewolnicze stały się czwartą co do wielkości gospodarką świata dzięki wsparciu Imperium Brytyjskiego zarówno pod względem finansowym, jak i logistycznym potrzebnym do importu masowego niewolnictwa do obu Ameryk. Ta degeneracja postępowała powoli aż do prezydentury Jacksona i jego przedstawiciela Martina van Burena, ale potem eksport bawełny wzrósł do 4 milionów bel rocznie do 1860 roku, a siła niewolników wzrosła ogromnie na mocy ustawy Kansas-Nebraska z 1854 roku, która zapewniła rozprzestrzenianie się niewolnictwo na zachód od Mississippi.

  Podczas gdy wielu radykalnych abolicjonistów w USA i Kanadzie brytyjskiej opowiadało się wówczas za rozwiązaniem związku jako alternatywą dla wojny domowej, silniejsze dusze, takie jak Frederick Douglass, dostrzegły wyższą historyczną walkę, jaka się toczy . Jako lekcja dla współczesnych anarchistów, którzy wierzą w Projekt 1619 i nie czują dziś żalu z powodu pożaru Ameryki podczas nowej wojny domowej, Douglass poświęcił czas na zbadanie historii i zerwał z Williamem Lloydem Garrisonem (przywódcą ruchu abolicjonistycznego) broniąc Konstytucji w 1852 roku:

  „Różnię się od tych, którzy za to postawią opierają się na twórcach Konstytucji Stanów Zjednoczonych. To oszczerstwo na ich pamięć… W tym dokumencie [konstytucji Stanów Zjednoczonych] nie ma żadnego nakazu, zezwolenia ani sankcji za nienawistną rzecz; ale interpretowana tak, jak powinna być interpretowana, Konstytucja jest Dokumentem Chwalebnej Wolności. Przeczytaj jej preambułę, rozważ jej cele. Czy jest wśród nich niewolnictwo? Czy to jest przy bramie? czy jest w świątyni? Nie jest. Chociaż nie zamierzam w tej chwili dyskutować nad tą kwestią, pozwólcie mi zapytać, jeśli nie jest to czymś szczególnym, że jeśli konstytucja miała być, przez jej twórców i adoptujących, narzędziem niewolnictwa, dlaczego ani niewolnictwo, ani niewolnictwo, nigdzie nie można w nim znaleźć niewolnika ”.

  To lepsze zrozumienie historii i zasad Konstytucji sprawiło, że Douglass sprzymierzył się z Lincolnem, gdzie pracował z całych sił, aby zwerbować 200 000 czarnych żołnierzy do sprawy. W późniejszym okresie życia Douglass zaatakował brytyjski wolny handel i „tanią siłę roboczą” w obronie systemu nacjonalistycznego, pisząc w 1871 roku :

  „Cheap Labour” to wyrażenie, które nie ma wiwatującej muzyki dla mas. Ci, którzy tego wymagają i starają się je zdobyć, mają niewiele sympatii dla zwykłego człowieczeństwa. To krzyk nielicznych przeciwko wielu. Kiedy pytamy, kim są ludzie, którzy nieustannie wzywają do taniej siły roboczej, nie znajdujemy biednych, prostych i pokornych; nie klasa, która kopie i trudzi się o swój codzienny chleb; nie bezrolną, słabą i bezbronną część społeczeństwa, ale bogatych i potężnych, przebiegłych i sprytnych, tych, którzy żyją w pocie innych ludzi ”.

  Brytyjska ręka za wojną domową
  Podczas całej wojny domowej zawsze dało się odczuć przewodnią rękę Imperium Brytyjskiego, poczynając od zaopatrywania południa w okręty bojowe, broń i środki finansowe, po zapewnianie wsparcia logistycznego i dyplomatycznego na arenie międzynarodowej. Nawet Brytyjska Kanada została przekazana głównej siedzibie wywiadu Konfederacji, która przez całą wojnę przeprowadzała operacje szpiegowskie, pranie brudnych pieniędzy i terrorystyczne przeciwko Unii.

  Przemawiając do brytyjskiego parlamentu, Lord Robert Cecil (markiz Salisbury) zwięźle wyraził brytyjską logikę, kiedy powiedział w 1861 roku:

  „Północne stany Ameryki nigdy nie będą naszymi pewnymi przyjaciółmi, ponieważ jesteśmy rywalami, rywalami politycznymi, rywalami handlowymi…. W przypadku stanów południowych sprawa jest całkowicie odwrotna. Ludność to ludność rolnicza. Dostarczają surowiec naszej branży i konsumują produkty, które z niego wytwarzamy. Z nimi każdy interes musi nas prowadzić do pielęgnowania przyjaznych stosunków, a kiedy wybuchła wojna, natychmiast wrócili do Anglii jako ich naturalny sojusznik.

  Przyszła część zajmie się rolą brytyjskich operacji w Kanadzie, które zorganizowały morderstwo Lincolna, sabotowały przemysłową rekonstrukcję Południa i zniweczyły umiędzynarodowienie systemu Lincolna na całym świecie w XIX i XX wieku. Ten sabotaż potencjału stworzył podstawy dla istoty osadzonej w Ameryce, która teraz organizuje nową wojnę domową i rozpad republiki raz na zawsze.

  Matthew Ehret jest redaktorem naczelnym Canadian Patriot Review , ekspertem BRI ds. Taktycznych rozmów oraz autorem 3 tomów serii książek „Untold History of Canada” . W 2019 roku był współzałożycielem fundacji Rising Tide z siedzibą w Montrealu Zobacz też

  Przypisy
  (1) W umysłach dyrygentów takich jak Franklin (w tym francuskiej szkoły Colbertist i jej międzynarodowych liderów, takich jak Jonathon Swift, Daniel Dafoe i Cotton Mathers w Ameryce, którzy wszyscy napisali broszury wspierające produkcję zamiast niewolniczej pracy), maszyna wyprodukowana przez twórczy umysł człowieka może wykonać pracę 100 robotników – wyzwalając w ten sposób tych robotników od wymagań materialnych sił natury i uwalniając ich do rozwijania ich mocy umysłu.

  (2) Ezra Champion Seaman, Essays on the Progress of Nations (1853), s. 599

 6. krnabrny1 says:

  Ja dodam od siebie że Projekt 1619, niesie ze sobą wiele prawdy.
  Ten artykuł jest dobry, ale trzeba go czytać ze świadomością że nie wszystko co w nim napisano jest właśnie takie:-)

Wypowiedz się