Czy POPiS po wygranych wyborach wdroży podatek katastralny, który docelowo pozbawi kilka milionów Polaków mieszkań, wyrzucając ich na bruk ? [po aktualizacji]

Tajny Plan Wysiedlenia Polaków z Mieszkań i Domów był przygotowywany od blisko 30 lat, przez postsolidarnościowe partie, razem z częścią Kościoła Katolickiego, w tym Katolicki Uniwersytet Lubelski i środowisko Radia Maryja !!!

Przedstawiamy syntetycznie i chronologicznie wiele elementów przygotowania tego planu od początku kolonialnej transformacji,  realizowane przez 30 lat procesy, ciągłość historyczną, systemowe uwarunkowania i bardzo ważną role systemu pieniądza i kredytu, która jest w dalszym ciągu mało znana .

Bardzo ważnym elementem tego procederu było niszczenie spółdzielczości, w tym mieszkaniowej. Ta własność wspólnotowa stanowiła najważniejszą blokadę tego systemowego procederu pozbawienia Polaków własności, w tym prywatnej mieszkaniowej. Spółdzielczość od początku jej powstania w XIX wieku, gdy Polska była pod zaborami, była OSTOJĄ POLSKOŚCI !!!

Było to powtórzenie takiego samego procederu, jaki w trakcie transformacji kolonialnej, przeprowadzono  już z własnością państwową, wypracowaną przez pokolenia Polaków. Niszczenie polskiego rolnictwa jest także elementem pozbawienia Polaków własności.

Postaramy się powiązać wiele z pozoru niezależnych ze sobą „kropek” w logiczną całość procesów współzależnych ze sobą, w ciągu 30 lat, których źródła tkwią w historii powojennej.

W 1983 roku przyjęto nową Ustawę Prawo Spółdzielcze -ustawę która w Spółdzielczości przy wszystkich jej wadach otworzyła nowy proces “repolonizację Spółdzielczości” poprzez polonizację organów spółdzielni.

1. Jedną z pierwszych ustaw solidurnościowego rządu Balcerowicza- Mazowieckiego było uchwalenie antyspółdzielczej „spec ustawy” na początku 1990 r. Ustawa ta zlikwidowała wszystkie struktury ponadpodstawowe  w spółdzielczości. Jej skutkiem była utrata przez spółdzielnie ogromnego majątku ( w tym systemu hurtowni i magazynów), który w części został zmarnowany, a w części przejęty w sposób spekulacyjny i służy  różnym grupom interesów, głównie powiązanych z kapitałem obcym, a nie spółdzielcom, jako ich byłym współwłaścicielom. Ze względu na dominację spółdzielczości konsumenckiej w handlu ( Powszechne Spółdzielnie Spożywców Społem w miastach i Gminne Spółdzielnie „Samopomoc Chłopska” na wsi) zniszczono ich system handlu hurtowego, by otworzyć ten obszar dla zagranicznych hipermarketów. Także  rozwalono system gospodarczy wszystkich Branżowych Związków Spółdzielczych. Więcej na ten temat można przeczytać na linku: https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2014/03/protest-towarzystwa-spoldzielcow-w-obronie-spoldzielczosci-i-spoldzielcow/

Innym efektem tej ustawy były następujące procesy samodesemityzacji oranów spółdzielczości podstawowej, która była efektem oporu społecznego przeciwko prywatyzacji majątku i wyprowadzania majątku spółdzielczego oraz powstania nowego pola błyskawicznego bogacenia. Proces ten spowodował umocnienie się ekonomiczne i organizacyjne  spółdzielczości podstawowej w sytuacji, kiedy zsemityzowane struktury ponadpodstawowe, utraciły możliwość bezpośredniego wpływu na działania Spóldzielni.

To przyniosło inne zagrożenie, a mianowicie  środowiska związane z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim uznały, że ten obszar społeczno gospodarczy powinien być kontrolowany przez struktury związane z kościołem. Dowodem na to jest “szczególna troska i opieka “Radia Maryja” od zarania jego powstania, we wszystkich możliwych formach oraz opracowana inna forma odebrania spółdzielcom ich wspólnego majątku.  Ten sposób wywłaszczenia wypracowany przez struktury polityczne tworzące koalicję Akcji Wyborczej Solidarności & Unii Wolności przez tzw. uwłaszczenie, jako kara za repolonizację spółdzielczości, jej samo-odbudowę oraz neutralność wyznaniową, ideologiczną, itd.

W okresie 2001-2015 wypracowano proces prawno-ekonomiczny wymuszonego samozniszczenia spółdzielczości mieszkaniowej w celu przejęcia jej majątkowych aktywów ukoronowany systemem ustaw dotyczących tzw. mieszkaniówki w pierwszej połowie 2018 roku i dokończonych w 2019 roku.  Polega on na oddaniu wolnych zasobów terenowych Spółdzielni “mafii deweloperskiej”. Określenia “mafia deweloperska na której garnuszku chodzą układy polityczne” stanowi cytat z wypowiedzi jednej z pań Profesor udzielonej w wywiadzie w 2019 roku w Programie I Polskiego Radia PR24. Formą realizacyjna tego procesu jest narzędzie podatkowe nazywane “podatkiem Katastralnym”.

2. Majątek państwowy można było łatwo sprywatyzować, a w kolejnym etapie  przejąć lub doprowadzić do bankructwa lub likwidacji przez obce korporacje, głównie: niemieckojęzyczne, angielskojęzyczne, francuskojęzyczne itp.

Priorytetowymi działaniami w tym zakresie objęto jednostki gospodarcze, które realizowały produkcję eksportową oraz organizowały zbyt na zagranicznych rynkach. Taki sam priorytet zastosowano w stosunku jednostek, które produkowały w oparciu nowoczesne własne technologie zakładowe, opracowane przez Polskie Instytuty Badawcze oraz zakupione know how spoza granic Polski. W przypadku własnych technologii i myśli technicznej realizowano nielegalne, bezpłatne  i pirackie przejęcie polskiej własności intelektualnej.

Według analityków z USA Zachód zaoszczędził okres  30 lat na realizację prac badawczych, dla uzyskania tych rozwiązań oraz nakłady finansowe szacowane na bliskio 2 biliony $ USA.

Zaznaczyć należy, że w dokumentacji prywatyzacyjnej,  nie wliczano wartości posiadanej technologii do wartości sprzedaży ( kłania się tutaj ograniczoność intelektualnych  < oby tylko>:  prywatyzatorów, ideologów prywatyzacji za wszelką cenę,  ich akademickich  nauczycieli i mentorów oraz nieuctwo kadry w ośrodkach kształcących ekonomistów itp.).

Robotnicy ani zarządzający państwowymi zakładami nie bronili swoich miejsc pracy i majątku, który uznawali za niczyj i łatwo dawali się przekupić przysłowiowymi ochłapami. Byli i są wykorzystywani do dnia dzisiejszego przez działaczy solidarnościowych, zasiadających w ławach parlamentarnych,  do wywoływania strajków pro-prywatyzacyjnych, bądź też strajków solidarnościowych itp. Skutkiem  wywoływanych strajków była utrata kontraktów i wiarygodności,  a dla inicjatorów i ideologów tych strajków było to celem strategicznym.

3. Spółdzielcy jako współwłaściciele i większość zarządów spółdzielni, bronili: idei spółdzielczości, w tym podmiotowości Członków spółdzielni oraz tych form organizacyjnych i gospodarczo-społecznych, opartych na priorytecie personalnym, a nie kapitałowym.  To spowodowało, że spółdzielczość przetrwała, co prawda znacznie osłabiona nieustannymi atakami na tą własność wspólnotową.

Gdy Trybunał Konstytucyjny w 1991 r. zakwestionował niszcząca spółdzielczość „spec ustawę”  z 1990 r., jako niezgodną z Konstytucją, dopiero koalicja PSL-SLD  przywróciła nowelizacją ustawy z 1994 r. możność zrzeszania, ale tylko w związkach lustracyjno-szkoleniowo-doradczych, bez działalności gospodarczej.

Wtedy  do walki ze spółdzielczością  włączyły się struktury Kościoła Rzymsko Katolickiego od Episkopatu począwszy. Episkopat włączył do tego zadania  ośrodki intelektualne ( Katolicki Uniwersytet Lubelski) oraz struktury Księdza Rydzyka: Radio Maryja, Nasz Dziennik, Telewizję Trwam  oraz terenowe Kluby Radia Maryja. Te kluby tworzone były we wszystkich parafiach na bazie pisemnych umów z Ordynariuszami ( członkami episkopatu).

Jednak te działania nie przynosiły efektów w postaci: wyboru  do Rad Nadzorczych i Zarządów  osób wskazywanych przez te struktury, przejmowania przez Spółdzielnie obowiązków związanych z przejęciem utrzymania porządku na nieruchomościach kościelnych,  wsparcia materialnego i organizacyjnego  inwestycji kościelnych, organizowania przyjęć i spotkań Spółdzielców z udziałem duchownych.

Takie spotkania z udziałem duchownych  równały się z obowiązkiem datków, które struktury państwowe, samorządowe itp. masowo udzielały. Spółdzielnie, jako instytucje, nie brały czynnego udziału w obchodach kościelnych, nie uczestniczyły  poprzez swoich członków władz w np. “noszeniu baldachimów nad duchownymi”, w czym tak zasmakowali politycy sejmowi, lokalni, radni, wójtowie, starostowie, prezydenci. 

To spowodowało działania karania niepokornych członków Władz Spółdzielni,  nadrzędnych struktur Spółdzielczych,  poprzez podjęcie różnorodnych form działań: ideologicznych, teologicznych, ustawodawczych, prawnych ( ustawiane orzecznictwo sądowe lub bezczynność organów ścigania), propagandowych ( szczucie i zaszczuwanie) kontrole skarbowe z fingowanymi wynikami kontroli ustalanymi często poza aparatem skarbowym.  

4. W 1992 r. uchwalono zmianę w prawie spółdzielczym, że zarządy spółdzielni ( chodziło głównie o spółdzielnie mieszkaniowe) nie mogą reprezentować swoich członków wobec władz publicznych.

5. Uchwalono ustawę o własności lokali w dniu 24.06.1994 r. na sprzecznych z DEKALOGIEM podstawach ideologicznych  neoliberalizmu i wolnego rynku. A więc   wykorzystano najniższe instynkty: egoizmu, chciwości, dominacji i bezwzględnej rywalizacji, nazywanej konkurencją, czyli klasycznego OPIUM DLA MAS ( więcej na ten temat na linku: https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2018/12/dr-krzysztof-lachowski-wolny-rynek-opium-dla-mas-a-wiez-istota-istnienia/ ).

Ustawa ta zapoczątkowała proces powstawania wspólnot mieszkaniowych i tzw. uwłaszczenie posiadaczy mieszkań komunalnych, zakładowych, i spółdzielczych.

Czyli zapoczątkowała systemowy proces UWŁASZCZENIA, który mimo oporu Polaków, znalazł się obecnie na dobrze przygotowanym w wielu ustawach  etapie, tuż przed  fazą finałową – WYWŁASZCZENIA !!!

6. W 1994 r. Radio Maryja rozpoczyna totalitarną kampanię przeciw spółdzielczości na wzór:  kampanii prowadzonych w III Rzeszy przeciwko żydom i w okresie wczesnych lat 50 przez żydokomunę przeciwko tzw. „kułakom”. Do tej kampanii oczerniającej spółdzielczość, jak na komendę przyłączają się wszystkie media, jak i cześć struktur Kościoła Katolickiego.

Wszelkie nasilenia ataków na Spółdzielczość były skorelowane z terminami wysuwania indywidualnych roszczeń niemieckich bądź żydowskich.

Kampania ta została rozwinięta w okresie rządów koalicji AWS z UW przeciwko Spółdzielniom Mieszkaniowym, działaczom spółdzielczym, członkom władz Spółdzielni, pracownikom Spółdzielni, jak i prawnikom prowadzącym obsługę prawną.  Bazę organizacyjną dla tych działań stanowiły parafialne  koła Rodzin Maria Maryja, dla których każdego wieczoru w Radiu Maryja przekazywane były zawoalowane instrukcje działań, propagandowych form, różnych form terroryzmu i nie tylko.

Te działania dyskredytujące wspierały ogólno krajowe media, takie jak np. Gazeta Prawna, Gazeta Wyborcza itp.  Kampania została ukoronowana wyodrębnieniem spółdzielczości mieszkaniowej z ustawy Prawo Spółdzielcze i uchwaleniem ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w 2001 roku.

Nierzadkie były również formy terroru bezpośredniego, grożące utratą nie tylko dobrego imienia, ale i życia, przy całkowitej bierności organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

 Jedną z takich form było powodowanie katastrof dźwigowych, podpalanie dźwigów, uszkadzanie elementów sterujących pracą dźwigów, w określonych terminach  i nie tylko. Niezależnie od opisanych wyżej form terroru i terroryzmu, wobec oponentów tych działań wobec spółdzielczości stosowano: nacinanie ( nie przebijanie a nacinanie) przednich lewych opon w samochodach stanowiących ich własność, nękanie nachodzeniem mieszkań itd. itd.

W szkoleniach dla pracowników służb skarbowych, jak i prawników służb skarbowych nie ukrywano zaleceń, które można streścić następująco: oszukujcie, fałszujcie,  bo sędziowie są niedouczeni i tym samym będą utrzymywać w mocy wasze ustalenia.

 Zakładano różnego rodzaju tzw. ruchy obrony lokatorów i spółdzielców, które zawierały umowy ze strukturami kościelnymi na temat wsparcia logistycznego ich działalności, na  wzór umowy, którą zawarło Kierownictwo Podziemnej Solidarności z Episkopatem Kościoła Katolickiego w Polsce ( źródło: red Bratkowski – pisemna wypowiedź, w której ujawnił istnienie umowy pomiędzy KK a Podziemną Solidarnością). Ten ponadpartyjny program wspierał także Prezydent Kwaśniewski, najprawdopodobniej dla zapewnienia sobie wyboru na Prezydenta na II kadencję.

7. Wymienione powyżej działania były przygotowaniem gruntu do wprowadzenia podatku katastralnego. Decyzje  nad wdrożeniem tego podatku podjęło Ministerstwo Finansów już w 1993 roku, opracowując dokumentację  w formie zbiorów dokumentalnych i elektronicznej bazy danych do wprowadzenia tego podatku. W latach 90 przeprowadzono zmiany w ustawie o ewidencji gruntów i budynków tworząc kompatybilny system dokumentacji elektronicznej, jak i dokumentalnej, z już działającym systemem Ministerstwa Finansów i równoczesną digitalizacją dokumentacji formalno-prawnej, dokumentującej wszelkie zapisy. Analogiczną operację prowadzono w Służbach Skarbowych, z tą różnicą, że ewidencję gruntów informatycznie zdecentralizowano do szczebla powiatowego.  Miało to na celu uniemożliwienie prowadzenia na bieżąco monitoringu: materialnego bogacenia się elit, przepływu gruntów na rzecz Kościoła i cudzoziemców, w połączeniu z blokadą monitoringu ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz miejsc położenia kopalin itp.

Opóźnienia we wprowadzaniu tego systemu, były spowodowane utrzymywanym, nie wyklucza się że celowo, bałaganem prawnym na terenie miasta stołecznego w Warszawie.

8. Spółdzielnie próbowano wielokrotnie przekształcić w spółki kapitałowe, a spółdzielnie we wspólnoty mieszkaniowe ( w 1999 r. ustawa nie przeszła tylko 7 głosami a w 2012 r. – 11 głosami) po to, aby poprzez to indywidualne uwłaszczenie na budynku i ziemi, można było łatwo wywłaszczyć lub usunąć z mieszkań czynszowych za nawet niewielkie zadłużenie.

Podatek katastralny umożliwia zrobienie tego hurtowo, w skali masowej ze wszystkich mieszkań we własności indywidualnej, ale także spółdzielczej !!!

W ciągu 30 lat było ponad 70 projektów nowych ustaw spółdzielczych, w tym wydzielających z ustawy prawo spółdzielcze branże np. mieszkaniową, SKOK, Pracy, Banków Spółdzielczych itp.  oraz nowelizacji prawa spółdzielczego. To jest absolutny rekord w skali światowej. Stanowione prawo spółdzielcze, wielokrotnie podważane przez Trybunał Konstytucyjny, jest nie tylko bardzo niespójne, ale wręcz stwarza możliwości do: działań przestępczych i dowolności interpretacji przez wymiar sprawiedliwości.

W innych krajach nowelizacje odbywają się raz na kilka lub kilkanaście lat, a pełne  zmiany ustawy spółdzielczej raz na kilkanaście lub kilkadziesiąt lat.

Efektem tego są najgorsze warunki prawno- organizacyjne funkcjonowania spółdzielni  ze wszystkich krajów w Europie ( porównywalne ma jedynie Bułgaria i Rumunia).

9. Spółdzielnie mieszkaniowe, mimo znacznego ograniczenia im możliwości budowy nowych mieszkań, posiadają bardzo duży majątek w postaci budynków i ziemi, zwłaszcza w miastach. Zakusy na to mają od lat deweloperzy, głównie obce korporacje powiązane z zagranicznymi bankami i polskimi strukturami politycznymi. Należy tu zaznaczyć, że dużo spółdzielni zostało pobudowanych na terenach pożydowskich, które od 1989 roku są nawiedzane przez różnego rodzaju roszczeniowców.

Ustaleniami “Małego Traktatu Wersalskiego Osoby pochodzenie żydowskiego zwolnione zostały  z płacenia podatków od nieruchomości”.  O tym przywileju przypomną sobie w odpowiednim czasie “starsi bracia w wierze”, kiedy po wprowadzeniu podatku katastralnego, jako narzędzia wywłaszczenia i wyzucia Polaków z ich własności, będą ogłoszenia typu oddam, mieszkanie/nieruchomość z dopłatą. Osoby pochodzenia żydowskiego nie protestują przeciwko wprowadzeniu tego typu podatku, poniewaz przypomną  wszystkim o tzw. Małym Traktacie Wersalskim z 1922 r, w którym Polska zobowiązała się do zwolnienia osób pochodzenia żydowskiego z podatku od nieruchomości. Reprezentująca Polskę delegacja na obradach Traktatu Wersalskiego, miała przystawiony “pistolet do głowy”, że jeżeli nie podpisze tego zobowiązania w tzw. Małym Traktacie Wersalskim, to Pomorze Gdańskie pozostanie w granicach Państwa Niemieckiego. Więc podpisanie Małego traktatu Wersalskiego było warunkiem podpisania Dużego Traktatu Wersalskiego, który jest powszchnie znany.

Kościół Katolicki też nie będzie protestował i bronił Polaków przed podatkiem katastralnym, ponieważ na mocy Konkordatu jest zwolniony z płacenia tego typu podatku od posiadanych nieruchomości.

Dlatego do idei podatku katastralnego, w wydaniu neo-żydokomunistycznym, wróciły “żydo patriotyczne” elity III RP, ponieważ oni sami  i ich ziomkowie, nie będą takim podatkiem obciążeni, podobnie jak związki wyznaniowe.

W związku z tym, w celu uniknięcia opłacenia podatku katastralnego, przy zachowaniu prawa zamieszkiwania, będzie przekazanie praw własności związkom wyznaniowym wszelkiej maści.

Jedną z przyczyn ataków na traktat Poczdamski i PRL jest między innymi przerwanie ciągłości prawnej pomiędzy II RP, a Państwem Polskim powołanym w 1944 roku i przywoływaniem Traktatu Wersalskiego. Ten traktat właśnie ustalił granicę Polską na wschodzie, zgodnie z linią Curzona, która była pochodną linii granicznej ustalonej w traktacie Brzeskiem w 1918 roku.

10.W tym procederze przygotowania wywłaszczenia Polaków z majątku, w tym własnych mieszkań, biorą udział siły: zewnętrzne, rządzących elit solidurnościowych, ośrodki prawnicze, media i struktury Kościoła  Katolickiego.

Ponieważ oddziaływanie Kościoła jest mało znane, należy podać kilka przykładów. Piszący te słowa brał udział kilka lat temu w konferencji zorganizowanej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na temat prawa spółdzielczego, z udziałem wielu utytułowanych prawników z całego kraju. Udział wzięli także stale „koncesjonowani” autorzy zmian i nowelizacji prawa spółdzielczego, niezależnie od tego, jaka opcja była u władzy.

Był bardzo zaskoczony dominującym nurtem w referatach i głosach w dyskusji, który sprowadzał się do sentencji „JAK WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELCZĄ Z RĄK LICZNYCH, PRZEJĄĆ W RĘCE NIELICZNYCH”. Kiedy zabrał głos i wyraził tą opinię ze zdziwieniem, że dzieje się to w Uczelni, która ma przymiotnik KATOLICKI  w nazwie, wywołał konsternację i milczenie wśród zebranych na Konferencji osób.

 11. Trzy lata temu Towarzystwo Spółdzielców zorganizowało spotkanie z prof. Ewą Łętowską, byłą Rzecznik Praw Obywatelskich, byłą członkinią Trybunału Konstytucyjnego i Najwyższego Sadu Administracyjnego,  na temat  zagrożeń dla spółdzielczości, z udziałem ówczesnego Prezesa Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej Alfreda Domagalskiego.

Pani prof.  Ewa Łętowska eksponowała zagrożenie dla spółdzielczości ze strony m.in. klanów prawniczych, sugerowała zorganizowane użycie mediów społecznościowych do doradztwa i obrony spółdzielczości.

W odpowiedzi Pani prof. Łętowskiej   prowadzący spotkanie dr Krzysztof Lachowski prezes zarządu Towarzystwa Spółdzielców stwierdził m.in. tak:

 • „zaprosiliśmy Panią profesor przede wszystkim jako członka słynnej Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a w drugiej kolejności jako Rzecznika Praw Obywatelskich członka Trybunału Konstytucyjnego i Najwyższego Sadu Administracyjnego. Trzeba tu jednak podkreślić, że Pani Profesor będąc Rzecznikiem Praw Obywatelskich, jako jedyna spośród Rzeczników, faktycznie broniła praw obywatelskich w Polsce.”

Podtekst był taki, że ta Spółdzielnia padła ofiarą przestępczości zorganizowanej klanu prawniczego, wskutek czego wierzyciele zajęli hipoteki wyodrębnionych uwłaszczonych mieszkań. Ta sytuacja spowodowała,  że Pani Profesor, jako sędzia w stanie spoczynku, a uprzednio  Rzecznik Praw Obywatelskich, przystąpiła do walki  przeciwko stosowanym przestępczym praktykom  i rozwiązaniom prawnym “mafii deweloperskiej” rządzącej parlamentem i strukturami politycznymi, kolejnych kadencji parlamentarnych.  Nie ważyli się tego robić tacy Prezesi Trybunału Konstytucyjnego jak: prof. Rzepliński ( też i Prezes Fundacji Helsinskiej), prof Zoll, Safian, czy też prof. Gardocki Prezes Sądu Najwyższego.

 • zaproponował by zapoznała się z podobnym procederem dotyczącym prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych i wręczył jej książkę, obecnego na spotkaniu autora dr Ryszarda Ślązaka, pt. Czarna księga prywatyzacji 1988-1994, czyli jak likwidowano przemysł” oraz ustrojowe koncepcje rozwiązań systemowych pt. „Autonomiczne i prospołeczne systemy finansowe w warunkach kryzysu”, materiały z konferencji zorganizowanej w 2014 roku, pod tym samym tytułem, przez Krajową Radę Spółdzielczą i Warszawska Szkołę Zarządzania – Szkołę Wyższą, na której referentami byli w większości członkowie Stowarzyszania Klubu Inteligencji Polskiej.

Zabierający głos w dyskusji  członek zarządu Towarzystwa Spółdzielców Zbigniew Dąbrowski zaprezentował się, jako były prezes  spółdzielni mieszkaniowych, z których 3  spółdzielnie w Trójmieście wyprowadził z sytuacji, kiedy groziła im upadłość lub likwidacja, a wielu innym pomógł wyjść z takich stanów.

Mówca zaprezentował szereg mało znanych niszczycielskich działań wobec spółdzielczości i wskazując ośrodki projektujące te działania, wymienił Katolicki Uniwersytet Lubelski i prof. Adama Bielę jako głównego konstruktora tych działań.  Na ten ośrodek intelektualny i osobę wielokrotnie składał  zawiadomienia do organów ścigania.

Poinformował, że głównym ośrodkiem propagandowym i działań społecznych niszczenia spółdzielczości było od początku transformacji:  Radio Maryja i ojciec Tadeusz Rydzyk oraz sterowane centralnie struktury terenowe.  Te Radio i struktury oskarżył do prokuratury o przestępczą działalność, wspieraną w sposób skoordynowany z działaniami  Struktur Radia Maryja przez struktury polityczne tworzące AWS i UW oraz historyczne pochodne tych struktur .

W nawiązaniu do zagrożenia spółdzielczości ze strony klanów prawniczych, jak określiła to prof. Łętowska, stwierdził, że to nie są klany, lecz gangi prawnicze powiązane politycznie. 

12. Od kwietnia obecnego roku przestała obowiązywać ochrona lokatorów przed eksmisją na bruk w miesiącach jesiennych i zimowych.  

13. Z istniejących w okresie 30 lat partii politycznych, największymi obrońcami spółdzielczości i własności prywatnej Polaków, było Polskie Stronnictwo Ludowe, a w drugiej kolejności Sojusz Lewicy Demokratycznej przed jego zniszczeniem.

14. Spółdzielczość i polskie rolnictwo jest od początku transformacji „solą w oku” dla post-solidarnościowych elit: politycznych, naukowych , kościelnych, jak i syjonistycznych.  Celami i zadaniami wymienionych elit była walka z Polską, polskością i Narodem Polskim, pod patronatem Episkopatu KK i przy operacyjnym zaangażowaniu  potomków funkcjonariuszy struktur żydokomuny w Polsce.
Spółdzielczość i kwitnące polskie rolnictwo stały na  drodze realizacji tych celów.

Tutaj należy przypomnieć, że Józef Stalin na  przełomie 1944/1945  zaproponował desemityzację struktur państwowych, politycznych, bezpieczeństwa, partyjnych, dziennikarskich, poprzez wysłanie także żydowskich działaczy PKWN do Łagru na Wyspach Sołowieckich. Władysław  Gomułka nie przyjął tej propozycji, której przyjęcie uniemożliwiłoby przypisywanie Stalinowi systemu terroru realizowanego przez rodziców i dziadków obecnych elit III RP. Polska rozwijała by się wtedy w szybszym tempie, a Polacy nie byliby oskarżani o holocaust.

Hasło holocaustu służy do terroryzowania Polaków przez elity III RP.

 Podobne działania żydokomuny wobec Polaków w Polsce w latach 50 spowodowały, że Józef Stalin zapowiedział wprowadzenie w strukturach  władzy państw Demokracji Ludowej, w miejsce osób pochodzenia żydowskiego  – osoby narodowości, które historycznie  zamieszkiwały w danym kraju.

 Zapowiedź ta spowodowała  łańcuch zdarzeń:

 • zamordowanie Stalina przez Berię;
 • rozpoczęcie procesu destalinizacji przez Berię kata: Rosjan, innych obywateli ZSRR oraz  w państwach demokracji Ludowej,
 • Ławrentija Berię ( gruzińskiego żyda) zastrzelił Marszałek Żukow przed rozpoczęciem posiedzenia Biura Politycznego, do którego Beria wprowadził punkt “zjednoczenia Państwa Niemieckiego” w I etapie i przywrócenia w przyszłości granicy z 1937 roku,
 • I Sekretarza KC KPZR  Nikitę Chruszczowa usunięto z funkcji I sekretarza KC KPZR,  po tym kiedy jego  zięć Adżubej podjął sondaż w Niemczech, w którym przedstawiał  elitom  Niemieckim propozycję zjednoczenia Niemiec,  w zamian za wystąpienie z NATO.

Działania te zostały udokumentowane przez Polskie Wojskowe Służby Informacyjne ( tak dzisiaj opluwane, może m.in. dlatego), na bazie których  Władysław Gomółka ( tak opluwany przez żydokomunę, potomków Żydokomuny oraz duchownych KK jako “ciemniak”)  podjął skuteczną interwencję u Breżniewa,  żądając  przerwania tych działań zagrażających bezpieczeństwu Polski, Polaków i Granicy zachodniej Polski.

 Tenże “Ciemniak” uniemożliwił    podjęcie decyzji  przez Biuro Polityczne PZPR o dokonaniu eksterminacji około 1 miliona Polskich Rolników, którzy odmówili  poddania się akcji rozkułaczenia,  zainicjowanej przez protoplastów osób: zakładających III RP  i rządzącej III RP neo-żydokomuny.
Będąc Ministrem do spraw Ziem Odzyskanych doprowadził do ich szybkiej  integracji z Państwem Polskim.

W 1968 w ramach tzw. Wydarzeń Marcowych, których celem było odsunięcie Władysława Gomułki od władzy i przywrócenie do władzy żydokomuny rządzącej Polską  w latach 1945-1956, miedzy innymi za to, że:

 • zlikwidowano ANALFABETYZM,
 • zbudowana została techniczna infrastruktura umożliwiająca rozwój rolnictwa,
 • zbudowano przemysł produkcji i sieć rozsyłu energii elektrycznej,
 • zelektryfikowano tereny wiejskie,
 • budowano i odbudowano systemy irygacyjne,
 • podjęto program budownictwa mieszkaniowego komunalnego i Spółdzielczego,
 • zrealizowano Program budowy 1000 szkół Podstawowych,
 • otworzono dostęp do wyższych uczelni młodzieży pochodzenia Robotniczego i Chłopskiego,
 • rozbudowywano Bezpłatną służbę zdrowia;
 • rozbudowywano system Kolonii letnich dla dzieci i wczasów pracowniczych,
 • doprowadził do uznania Polskiej granicy na Odrze i Nysie przez Republikę Federalną Niemiec- za co został ukarany zorganizowaniem tzw. wydarzeń Grudniowych w 1970 roku i utratą władzy ( zaznaczyć należy że obecnie rządząca żydokomuna wywodzi się z tych środowisk komunistycznych  z okresu II RP które kwestionowały przynależność do Polski Śląska, Wielkopolski i Pomorza),
 • zbudowano Przemysł Chemiczny i produkcji nawozów sztucznych,
 • założono pełną, jednolitą Ewidencję gruntów,
 • zlikwidowano system rozdrobnienia ziemi gospodarstwa rolnych poprzez masową akcję scalania gruntów;
 • utworzono miliony nowych miejsc pracy,
 • zlikwidowano epidemię chorobę gruźlicy wśród ludzi i zwierząt,
 • stworzono nowoczesną armię i przemysł zbrojeniowy,
 • uregulowano ustawowo prawa własności we wsiach i miastach,
 • zbudowano podstawy przemysłu elektronicznego,
 • rozbudowano i budowano przemysł budowlany: cementownie, fabryki Domów itp.,
 • odbudowano i rozbudowano Przemysł Ciężki i Górnictwo,
 • zbudowano Przemysł Maszyn i Urządzeń Rolniczych,
 • rozbudowa i budowa Przemysłu Lekkiego,
 • odbudowa i budowa systemu Kolei wraz z ich elektryfikacją,
 • budowa od podstaw systemu usług socjalnych,
 • skanalizowanie Miast,
 • budowa system usług Kulturalnych,
 • zbudowano w Polsce przemysł rakietowy,
 •  w 1952 r. dokonano pierwszej na świecie udanej próby z wystrzeleniem wielostopniowej rakiety przeznaczonej do celów cywilnych – badań stratosfery;
 • w 1966/1967 r. dokonano pierwszej na świecie próby z systemem antyrakietom,
 • polska była drugim krajem na świecie, w którym zbudowano Lasery,
 • zbudowano przemysł Lotniczy,
 • zbudowano w Polsce przemysł samochodowy,
 • zbudowano reaktory Atomowe,
 • Polska jako jedno z pierwszych państw na świecie podjęła na przemysłową skalę w latach 60 XX wieku, produkcję tranzystorów i układów scalonych,
 • na początku lat 60 XX wieku, rozpoczęto produkcję komputerów w Polsce,
 • odbudowano i rozbudowano przemysł obronny,
 • Polska w latach 60 i 70 była w pierwszej 5-ce na świecie w zakresie osiągnięć naukowych w naukach podstawowych,
 • Polska w latach 60 i 70 była w pierwszej dziesiątce potęg przemysłowych na świecie.
Ten skrótowy opis lat 60-tych PRL dokumentuje ogromne osiągnięcia w kraju, zdecydowanie najbardziej zniszczonego II wojną światową, ze wszystkich krajów biorących w niej udział i to bez zaciągania kredytów zagranicznych !!!

15. Kolejnym ważnym elementem działań tej strategii zmierzającej do pozbawienia Polaków mieszkań poprzez podatek katastralny, są sztucznie zawyżone 2,5-3 krotnie ceny wykonawstwa inwestycji mieszkaniowych, w tym materiałów budowlanych. Dominację na rynku budowlanym przejęły firmy obce, które jedynie angażują polskie firmy budowlane jako podwykonawców, płacąc im niskie ceny lub doprowadzając do bankructwa, a sami przejmują w granicach od 50 nawet 70% czystej nadwyżki. Działania kolejnych posolidarnościowych  rządów ograniczyły bardzo mocno budowę mieszkań przez spółdzielnie mieszkaniowe i uprzywilejowały w tym zakresie zagraniczne firmy deweloperskie.

16. Gwałtowny wzrost cen mieszkań i uruchomienie tzw. bańki spekulacyjnej zapoczątkował rząd koalicji Akcji Wyborczej Solidarność z Unią Wolności. Ceny wzrosły z poziomu ok. 2 tysięcy za metr kwadratowy w Warszawie na przełomie tysiąclecia, do obecnego poziomu 9 -15 tysięcy a nawet ponad 20 tysięcy za m2 w Śródmieściu Warszawy.

 Niemożność zakupu mieszkań z niskich przeciętnych płac i dochodów, zmusza do zadłużania się w bankach na długie okresy spłaty po 20 – 30 lat i więcej, przy najwyższym w Europie oprocentowaniu kredytów mieszkaniowych wynoszącym 4,5%. Ale gdy doliczmy niestosowane w innych krajach różne wydumane opłaty dodatkowe jak: ubezpieczenie kredytu, drakońskie prowizje płacone w momencie pobrania kredytu, dowolny spread w kredytach dewizowych, opłaty za każdą zmianę umowy, czy informację, można oszacować koszty kredytu w przeliczeniu na przeciętne oprocentowanie w wysokości 5,5 – 6,0 %!!!

Należy tu dodać, że przy oprocentowaniu 3% potrzebujemy 30 lat, aby narastające procenty spowodowały, że spłacamy dwukrotnie więcej niż wyniósł zaciągnięty kapitał kredytu. Przy oprocentowaniu 5 %, łączna kwota spłaty podwaja się po 18 latach. Należy tu dodać przestępczy proceder stosowania powszechnie rat równych ( anuitetowych) przez banki, ponieważ w ciągu 30 lat zwiększają wielkość spłacanych odsetek o 30 % w porównaniu do rat malejących, w których odsetki wraz ze zmniejszaniem się wysokości spłacanego kapitału systematycznie maleją.

Przestępczą działalność  kolejnych rządów w ustanawiania prawa dotyczącego kredytów i w działalności samych banków udowadniał w ciągu kilkunastu lat Wojciech Sawicki ( członek naszego Stowarzyszenia), w tym w 3 skargach na Rząd RP do Unii Europejskiej. Więcej na ten temat w artykule:II skarga Wojciecha Sawickiego na kolejny Rząd RP do Komisji Europejskiej w związku z zalegalizowaniem grabieży kredytowej Polaków w Polsce

Trzeba też dodać, że przeciętne dochody w Polsce są niższe 3-4 krotnie niż w Unii Europejskiej.

Także kryminalnym procederem wciągnięto ogromną rzeszę młodych Polaków kredytobiorców mieszkaniowych,  zaciągających kredyty denominowane we franku szwajcarskim, w pułapkę zwyżki kursu. To spowodowało, że ich wartość kredytu zaciągniętego na mieszkanie lub dom jest obecnie większa o 30 do nawet 70 %, niż wartość zakupionej nieruchomości, mimo spłacania od 7  do kilkunastu lat.

Wszystkie kolejne POPiS-owe rządy akceptują ten bandycki proceder i chronią banki !!! Więcej na ten temat w poprzednim artykule na linku: „Premier Morawiecki chroni przestępcze interesy banków i wysyła kredytobiorców frankowych do sądów”.

Spłaty kredytów  przez 20-30 i więcej lat uczyniły z Polaków niewolników.

Koszt zakupu mieszkania lub domu nie wynosi 300 tysięcy, 600 tysięcy czy milion w momencie zakupu, lecz z odsetkami, które muszą zapłacić do końca okresu spłaty, (jeśli będą w stanie  spłacić) wynosi w zależności od okresu kredytowanie odpowiednio: 600 – 900 tysięcy; 1,2 – 1,8 miliona i 2 – 3 milionów !!! Jeśli nie spłacą, to przejęte nieruchomości sprzedawane są przez firmy windykacyjne za 10-40 % wartości, a pozostały dług obciąża kredytobiorcę. TEGO NIE MA NIGDZIE NA ŚWIECIE !!!

Jeśli zatem uwzględnimy sztucznie zawyżone ceny inwestycji mieszkaniowych i materiałów, następnie sztucznie zawyżone ceny mieszkań na rynku nieruchomości i do tego łączne koszty kredytów wraz z odsetkami i innymi opłatami, to wartość mieszkań i domów jest zawyżona od 5 do 9 razy !!!!

Piszący te słowa zainicjował, był współzałożycielem i wiceprezesem ( ze względu na sztywny czas pracy nie zgodził się być prezesem) małej spółdzielni mieszkaniowej zarejestrowanej na początku lat 80-tych w Warszawie na Ursynowie ( 110 jednostek mieszkalnych). Inwestycja została zrealizowana sposobem gospodarczym, w części z własnych środków, a w większości z zaciągniętego  kredytu, który w momencie zasiedlania w latach 1990-91 r., aż 106 osób spłaciło w całości. Cena uzyskana ze  sprzedaży posiadanego 3-letniego dużego Fiata, przez piszącego, pokryła 40 % wartości kredytu spłaconego w 80 %, ponieważ dzięki spłacie w całości – 20 % zostało umorzone.

 W technologii wielkiej płyty budowano wtedy tanio, wielokrotnie taniej niż obecnie, jeśli uwzględnimy siłę nabywczą przeciętnej płacy/dochodu wtedy i dzisiaj. Natomiast mieszkania i segmenty w omawianej spółdzielni zostały zbudowane taniej o 1/3 niż kosztował 1 m2 w technologii wielkiej płyty.

17. Przedstawione wyżej patologie systemu kredytowego w Polsce odróżniające go negatywnie od  innych krajów, to zaledwie 1/8 wysokości piramidy góry lodowej, w tym większość schowana pod „wodą”, przed oczyma przeciętnego konsumenta. Natomiast  podstawa piramidy góry lodowej, to cały mechanizm pieniądza odsetkowego i spekulacji, które są bardzo mało znane na uczelniach ekonomicznych, a  ich absolwenci nie mają na ten temat żadnego pojęcia. A wygląda on następująco:

 • To nie zgromadzone oszczędności i depozyty pozwalają tworzyć środki na udzielane kredyty, jak uczy się w szkołach i na uczelniach, ale odwrotnie to pieniądze generowane w zdecydowanej większości z niczego w celu  udzielania kredytów –  tworzą depozyty. Bardzo dobrze na liczbach jest to przedstawione w artykule na naszej stronie: SKĄD BANKI BIORĄ PIENIĄDZE NA UDZIELANIE KREDYTÓW, CZYLI JAK DZIAŁA KOSMICZNY „PRZEKRĘT” WSZECHCZASÓW
 • Inflację nie powoduje nadmierny popyt na rynku, lecz odsetki bankowe, które są pozaprawnym sposobem emisji pieniądza poprzez zapisy księgowe.  Wszystkie odsetki od kredytów są oszustwem, ponieważ są pobierane od pieniędzy, których bank nie posiada.
 • Raport Kanadyjskiego Biura Kontroli Finansów wskazuje, na co wydano dług publiczny netto Kanady w ciągu 125 lat, w okresie 1867 – 1992 r., wynoszący 423 miliardy $. Na pokrycie deficytu budżetowego wydatków planowych wydano 37 mld.$.  Pozostałe 386 mld $ wydano na pokrycie kosztu wypożyczenia tych 37 miliardów $. To znaczy Rząd wydał ca 9% na rzeczywiste dobra i usługi dla kanadyjskiego społeczeństwa [emerytury, edukacja, kultura, opieka społeczna, zdrowie, utrzymanie wojska i policji, pomoc społeczna itp.] zaś 91% na tzw. obsługę długu, to jest na spłatę procentów od kredytu. W roku 2003 proporcja wynosiła już 93% i 7%. Ta sytuacja dotyczy prawie każdego kraju na świecie. Tłumaczenie artykułu z prasy kanadyjskiej  na stronie http://szczesnygorski.pl/ekonomiczne/kim-opiekuje-sie-panstwo-opiekuncze/
 • Z badań prof. Margrit Kennedy z Niemiec  Zachodnich z 1982 r., a więc kiedy  gospodarka ta, była obok Japonii, najbardziej dynamiczną gospodarką świata, wynika że, odsetki płacą nie tylko zadłużeni kredytobiorcy i pożyczkobiorcy, ale wszyscy obywatele jako konsumenci, ukryte w cenach zakupywanych towarów i usług w wysokości 30-50 %. (książka „Pieniądz wolny od inflacji i odsetek” s. 24wyd. Zielone Brygady). Na tej podstawie można szacować, że w dużo gorszej sytuacji finansowej obecnych zjednoczonych Niemiec, te ukryte odsetki wynoszą 40-60 %, a w jeszcze gorszej sytuacji finansowej Polski nawet 50-70 %.
 • Bernard Lietaer profesor Uniwersytetu w Belgii,  współtwórca waluty europejskiej ECU, na bazie której stworzono EURO uważa, że banki tworzą pieniądze z niczego.Potwierdził to kilka lat temu były członek Rady Polityki Pieniężnej Krzysztof Rybiński stwierdzeniem „Banki kredują kredyty <z powietrza>, bez żadnych depozytów, po prostu decydują,  ile i komu trzeba dać  kredytu, bez względu na ilość zebranych depozytów” http://www.wykop.pl/ramka/1611529/banki-tworza-pieniadz-z-powietrza/
 • Profesor Maurice Allais  laureat nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii z 1988 r., napisał w swej książce( „Les Conditions Monetaires d’une Economie de Marche” -„Monetarne uwarunkowania rynku ekonomicznego”, str.2): „W istocie, obecny sposób tworzenia pieniądza z niczego przez system bankowy jest, nie waham się tego powiedzieć, aby pomóc ludziom wyraźnie uzmysłowić sobie, o co tu chodzi, podobny do wytwarzania pieniędzy przez fałszerzy, tak słusznie potępianego przez prawo. Mówiąc konkretnie, daje te same rezultaty.”
 • Gdyby zwykły człowiek zaczął drukować pieniądze i puszczać je do obiegu – to byłby przestępcą. A w sytuacji gdyby te pieniądze pożyczał jeszcze na procent i inkasował dodatkowo procenty, to byłby przestępcą do kwadratu. Natomiast gdyby jeszcze za niespłacone należności: kapitału, odsetek, prowizji i innych wydumanych kosztów, przejmował majątek od dłużników i sprzedawał za 1/3 – ½ wartości, obciążając pozostałym długiem kredytobiorcę/pożyczkobiorcę, a nawet jego następne pokolenia – to byłby kosmicznym przestępcą do n-tej potęgi. A gdy to samo robią instytucje całego systemu bankowego, to nie tylko jest to legalne, ale jeszcze rządzący, nauka, edukacja i media nazywają je „instytucjami zaufania publicznego”. Czy można sobie wyobrazić większy szczyt bezczelności ? Chyba nie.
 • Rynki finansowe pozwalają ten wyemitowany pieniądz z niczego dodatkowo wielokrotnie wirtualnie zwiększyć  tworząc wielkie bańki spekulacyjne. Według  bardzo ostrożnych szacunków Banku Rozliczeń Międzybankowych w Bazylei (spełniającego funkcje Centralnego Banku Ziemi – we własności prywatnej kilkunastu rodzin bankierskich i królewskich, podobnie jak amerykański Bank Rezerwy Federalnej, Bank Anglii i Centralny Bank Europejski itp.), na początku 2004 roku balon spekulacyjnych pieniędzy osiągnął kwotę prawie 900 bilionów dolarów i był 22 razy większy niż ówczesny roczny PKB całego świata. Ten balon spekulacyjny podwaja się co 7-9 lat.  Inne szacunki mówią nawet o 5 i więcej trylionach dolarów. W ciągu doby na rynkach finansowych przepływała w 2004 roku kwota 1,5-2,0 bln USD, która była większa niż roczny PKB Niemiec.
 • Ten proceder dobrze podsumowuje film „Gdy już będziesz gotów… http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=7Aa0lhQnhSk

18. Cały zaprezentowany mechanizm pieniądza, w tym kredytu powoduje zadłużanie wszystkich: osób fizycznych, rodzin,  firm, samorządów i całych krajów, powodując większe zniewolenie niż w epoce niewolnictwa – w starożytności i na początku nowej ery, ponieważ obejmuje zadłużeniem zdecydowaną większość społeczeństwa i następne pokolenia.

W starożytnych  krajach: Sumerze, Asyrii, Babilonie, Egipcie, Grecji, Państwie Żydowskim  następowało anulowanie długów, wypłacanie odszkodowań ofiarom i wyzwalanie z niewoli  co 7 do kilkunastu lat, rzadko w większym odstępie czasu.

Znany ze słynnego Kodeksu –  Król Babilonu Hammurabi anulował długi 4 razy w ciągu swojego 42 letniego panowania. Władcy starożytności poprzedzali zwykle anulowanie długów amnestiami i robili to częściej z własnej inicjatywy,  zapobiegając tym samym narastaniu nierówności, powstawaniu wielkich domen prywatnych, zapewniając posiadanie własności tym, którzy na niej pracowali i zapobiegając rewoltom i niepokojom społecznym, gdy zbyt dużo ludzi popadało za długi w niewolę. Występowały też sytuacje darowania długów wymuszone niepokojami i buntami społecznymi powodowanymi przez kryzys ekonomiczny i wzrost nierówności majątkowych. ( więcej: http://jeznach.neon24.pl/post/81507,oddluzanie-w-starozytnosci).

Należy tu jednak podkreślić, że tamten pieniądz był pieniądzem prawdziwym, to znaczy miał pokrycie w wytwarzanych dobrach i usługach. Natomiast obecne wszechogarniające zadłużenie opiera się na pieniądzu prawdziwym w co najwyżej kilku procentach, a pozostały dług jest fałszywy, jako efekt emisji pieniądza z niczego i odsetek bankowych nie mających pokrycia realnych dobrach w obiegu.

Mimo tego, obecnie kwestia anulowania spłaty długów, zarówno wobec osób i firm,  jak i samorządów oraz  państw  jest tematem tabu. A szefowie państw i rządów, banki centralne, Międzynarodowy Fundusz Walutowy i media, przedstawiają długi tak, jak gdyby ich spłata była nieunikniona, niepodlegająca dyskusji i obowiązkowa.

19. Skutki zadłużania na procent są  znane w religiach. Jezus w Kazaniu na Górze zabronił pożyczania na % i wypędził spekulantów pieniądzem ze Świątyni Jerozolimskiej. Do dziś religie judaizmu i islamu zabraniają pożyczania na procent. Kościół Katolicki przez 1000 lat ( między IV wiekiem  a XIV) zabraniał lichwy.

Dziwi więc bardzo fakt, że obecne hierarchie kościołów chrześcijańskich nie podejmują tego, tak ważnego problemu gospodarczego i społecznego. Jezus w Ewangelii św. Mateusza powiedział:

Po  owocach ich poznacie” i Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy! Bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa” (Mt 23, 27).

Podsumowując wymienione działania przygotowawcze oraz procesy gospodarcze, społeczne i kulturowe ostatnich 30 lat, należy stwierdzić że:

1) Podatek katastralny będzie wprowadzony na pewno, jako element wyzucia Polaków z ich własności, zapewnienia środków dla pokrycia luk budżetowych oraz dla realizacji Ustawy 447 kongresu USA, jako że zdigitalizowana dokumentacja zakładanej ewidencji gruntów, zawiera dane, których ujawnienia żąda ta ustawa.

2) Rozpoczęte działania błyskawicznego uchwalenia przez POPIS w Sejmie ustawy ( w Senacie na razie zahamowane) o szybkim wdrożeniu infrastruktury telefonii bezprzewodowej 5G, opartej na technologii izraelskiej, są po to, aby spacyfikować spodziewany powszechny opór społeczny Polaków po wprowadzeniu podatku katastralnego.

Więcej na  temat 5G na linkach:

MIĘDZYNARODOWY APEL o powstrzymanie 5G na Ziemi i w przestrzeni kosmicznej (ten Apel  podpisany przez ponad 100 tysięcy Organizacji ( w tym nasze Stowarzyszenie) i Osób Fizycznych ze 187 krajów świata został przez nas wysłany imiennie do blisko 80 Senatorów RP w dniu 10.07.2019 r.)

HOLOKAUST_85% LUDNOŚCI z użyciem CHIŃSKO-IZRAELSKIEJ BRONI 5G !Ewa Pawela © VTV- https://www.youtube.com/watch?v=3FXdH9jQTSw

5G Gigantyczne zagrożenie dla zdrowia – dr Barrie Trower w rozmowie z sir Julianem Rose: https://youtu.be/mElVn08aZQk

3) Uchwalona prze POPiS ustawa 1066 o „bratniej pomocy” obcych sił policyjnych i instalowanie w Polsce baz amerykańskich, ma także na celu pacyfikacje oporu Polaków, gdy wybuchną niepokoje społeczne w dużej skali.

4) W związku z przedstawioną powyżej bardzo poważną sytuacją dla Polaków i Polski, konieczne jest rozpoczęcie realizacji ratunkowej „mapy drogowej” zawartej w II części następującej publikacji: Sytuacja jest bardziej poważna, niż się zdaje… to dla Polaków i Polski BYĆ, albo NIE BYĆ !!!!!!

5) Złota myśl Marshalla McLuhana: „Tylko małe sekrety muszą być strzeżone. Wielkie trzymane są w sekrecie dzięki niedowierzaniu opinii publicznej.”

6) Opracowanie jest przeznaczone dla tych: co mają oczy, żeby widzieć, uszy żeby słyszeć, szerokie samodzielne myślenie i wyobraźnię, aby przewidywać skutki !!!

***

Potwierdzeniem przedstawionej przez nas analizy 30 lat przygotowań do wprowadzenia podatku katastralnego jest rzeczowa merytorycznie prezentacja Atora na poniższym linku na youtube. Należy do niej dodać następujące uwagi:

 • Podatek katastralny nie będzie ustalany według poniesionych nakładów przez właściciela, lecz według aktualnych cen transakcyjnych na rynku w danym rejonie lub miejscowości. Wystarczy, że ktoś kupi 2-3 mieszkania po wysokiej cenie np. podstawiony deweloper i ta cena za 1m2 będzie obowiązywać wszystkich mieszkańców w okolicy lub danej miejscowości.
 • Odwrócona hipoteka nie jest dożywotnia tylko do określonej sumy.

Pod filmem zamieściliśmy wybrane komentarze słuchaczy, świadczące o rosnącej świadomości nadchodzącego zagrożenia !

Redakcja KIP

Wyciekł Tajny Plan Wysiedlenia Polaków z Mieszkań i Domów – Analiza Komentator Pieniądze Podatki PL

https://youtu.be/_g3uLTrnab4

Opublikowany wideoprezentacje 24 cze 2019

Obejrzało blisko 400 tysięcy osób !!!

► Wyciekł Tajny Plan – Platformy Obywatelskiej ► https://youtu.be/f2OTG64SYDU ► Instagram Atora ► https://www.instagram.com/ator_official/ ► Ator na Twitterze ► https://twitter.com/KrzysztofAtor ► Cała seria ► https://www.youtube.com/playlist?list… ► Inne serie filmów ► (Lekkie vlogi) https://www.youtube.com/playlist?list… + (Życiowe tematy) https://www.youtube.com/playlist?list… + (Teorie Spiskowe) https://www.youtube.com/playlist?list… ► Daj lajka na “Fejsie” ► https://www.facebook.com/Wideoprezent… + https://www.facebook.com/AtorOficjal + http://bit.ly/PSA_GrupaFacebook Wyciekł Tajny Plan Wysiedlenia Polaków z Mieszkań i Domów – Analiza Komentator Pieniądze Podatki PL – Krzysztof Ator Woźniak z YouTube Komentator na Wideoprezentacje mówi prosto z mostu jak jest bez owijania w bawełnę. Powiązane vlogi: 1. ► Wyciekł Tajny Plan – Platforma Obywatelska Chce Rozbicia Dzielnicowego Polski? ► https://youtu.be/f2OTG64SYDU 2. ► Izrael zaprosił do Polski Władimira Putina Prezydenta Rosji TVP Info i TVN Milczą ► https://youtu.be/tfdM4kyAodE 3. ► Idzie Kryzys w Polsce – Minister Finansów Ucieka do NBP ► https://youtu.be/UmERhE3upCY Darowizny (wsparcie dla twórcy) związku z ograniczaniem możliwości zarabiania przez YouTube: – Bank (koniecznie wpisz DAROWIZNA w tytule przelewu): 85 1560 0013 2243 3952 8000 0006 – Paypal (koniecznie wpisz DAROWIZNA w tytule przelewu): https://www.paypal.me/AtorOficjal ► ► Kontakt biznesowy: firma@goldenbox.pl ► ► ► Czytaj codziennie ► https://steemit.com/@wideoprezentacje ► Źródło ► https://www.tvp.info/42931271/podatek… #polityka #wybory2019 #wybory #komentator #ator

Wybrane komentarze

Małgorzata Kitka

@Marcin Dobruchowski Marcin, w jakim świecie Ty żyjesz? Akurat autor tego filmiku jest dalekowzroczny. Ty chyba żyjesz w oparciu o wiadomości TV a prawdziwych skutków “zamierzeń” nie widzisz nawet po fakcie? Mam na myśli, że nie wiążesz faktów.

Dominika Szymanska 3 tygodnie temu

@Marcin Dobruchowski on opowiada to co już dawno się dzieje w Kanadzie. Starych ludzi nie stać na to aby mieszkać w swoim domu, na który tutaj zazwyczaj pracujesz cale życie. Ja na swoje będę pracować 40 lat. Ale rząd idzie na rękę starym i nie musza płacić podatku od gruntu i tak powoli przenosi się dom na rzecz rządu – a dzieci później jak chcą taki dom rodziców odziedziczyć to musza spłacić te wszystkie lata nie zapłaconych rocznych podatków z 7-9 % procentu. A spróbuj taką darowiznę sprzedać do rząd zabiera ogromne sumy od sprzedaży, bo wtedy się liczy jako twój zarobek, to ci odbiorą 54%! I tak cię tu udupia i tak – on wie co mówi na ten temat.

Amy Gould 2 tygodnie temu

Marcin Dobruchowski , niestety, ale to nie są żadne brednie, takie podatki istnieją w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie żydki dorwały się do władzy, natomiast ten podatek nie jest nigdy korzystny, jest bowiem metodą okradania obywateli przez “rządzących” darmozjadów, oraz ich rodzinki i kolesiów.

Dawid Pawłow 2 tygodnie temu

@Marcin Dobruchowski ludzie w Polsce wola słuchać TVN tam mówią tylko prawdę która ich satysfakcjonuje.

11 1110 0111 3 tygodnie temu

Jeżeli to wprowadzą to musimy zorganizować protesty, przy których żółte kamizelki z Francji mogą się schować

MK 3 tygodnie temu

Jeżeli to wprowadzą to musimy po nich iść, wywlekać z domów z bękartami i zrobić im siekankę, mielonkę czy inną eutanazję. Niestety. Bez litości dla insektów, które spłodzili i ‘wydalili’. Inaczej nawet ulice Nasze nie będą.

11 1110 0111 3 tygodnie temu

Naprawdę według niektórych z was to od razu musi dojść do mordu i zamachu stanu żeby się coś zmieniło ?! Wystarczy że Warszawe sparaliżuje 300 000 osób. Widać po naszych politykach jacy są “strachliwi”. Jak będą trząść swoje dupska ze strachu przed utrata posadki, to nie wprowadza tak durnych podatków.

kriswolf 3 tygodnie temu

@11 1110 0111 Niby prawda, ale lepiej będzie zorganizować jakieś szubienice.

MrPumparapum 3 tygodnie temu

Muszą być protesty takie jak przy ACTA w 2012 roku. emil wasilewski 3 tygodnie temu

Jak tak patrzę na to co się w polsce dzieje i jak bardzo ludzie mają wyjebane na to wszystko to zaczynam obawiać się o  swoją rodzinę która tam żyje, rząd i ta jebana unia wykończy nas wszystkich tylko w imię czego i dla kogo. Państwo już doprowadziło do tego że młodzi utalentowani ludzie uciekają z kraju bo jak np mi rodzice nie dali nic bo sami nic nie mają ja sam w tym kraju nie byłem w stanie zarobić na coś więcej jak przetrwanie z miesiąca na miesiąc i jeszcze trzeba fuchy brać po pracy paranoja a tu jeszcze takie rzeczy miejmy nadzieję że zaczną znosić te podatki i nie wprowadza tego o czym tu mowa bo na prawdę trzeba będzie zacząć organizować ruch wyzwoleńczy i publicznie winnych ściąć bo robią z nami co chcą a to my tworzymy to państwo zwykli ludzie

Marcin Ł. 3 tygodnie temu

Nie ma co straszyć bo rząd, żaden tego nie wprowadzi. Bo wybuchnie rewolta, prawdziwa a nie te farbowane lisy z KODu

Daris Mako 3 tygodnie temu

@Powiernik Zrozumienia Primo- wątpię czy byłeś tak blisko ludzi którzy rzeczywiście rządzą tym obszarem aby twierdzić że masz wiedzę (a może się mylę..). Byłem świadkiem jak naprawdę “mocnych” ludzi doprowadzono do dna. Widziałem powiązania które definiują możliwości i powiem Ci że dosłownie WSZYSCY mający jakiekolwiek znaczenie są “umoczeni”- łącznie ze mną(choć ja teraz już nic nie znaczę). Reasumując..”Ciszej nad tą trumną Panowie”.

jagoda g 3 tygodnie temu

A za co i komu mam płacić za MÓJ DOM NA MOJEJ DZIAŁCE ?!!! WYSTAWIONY ZA MOJE PIENIĄDZE KTORE ZAROBIŁAM CIĘZKO PRACUJĄC!!! To nic innego tylko GRABIEŹ w białych rekawiczkach! Nikomu nic nie dam,jak przyjdą to ich PRZYWITAM!!!

Babcia Grace 2 tygodnie temu

Masz racje! Ale co z tej racji masz? PiSiory przecież kładą łapę na wszystko! Jak zechcą to będziesz płacił! Ten podatek, za śnieg, za deszcz, licznik ci nawet na studnie ,Twoja, na Twojej posesji założą licznik I będziesz płacił! Jak nie Komornik zabierze ci za długi! Jedno wyjście, to won z PiSem. I to szybko, zanim wyjdzie Ustawa! Bo następni nic nie będą mogli zrobić!

Babcia Grace 2 tygodnie temu

@Paul Kondratowitz Nie Uni! PiS szuka kasy! Wzoruje się na USA I Kanadzie! Tu są takie podatki!

Maria Sadowska 2 tygodnie temu

@Babcia Grace won w ogóle z nie Polakami w polskim rządzie i na urzędach. Widać za dobrzy dotąd byliśmy dla tych, którym udzielaliśmy gościny i się to to poczuło, jakby u siebie było,  a my w gościnie a nie na odwrót

Bartosz Kołaczyński 2 tygodnie temu

@Babcia Grace Autor mówi o planie środowisk powiązanych z PO oraz o ustawach jakie JUŻ w UE działają oraz “wynikający z członkostwa w UE” na finansowanie. Wątek dotyczący PIS’u jest wprowadzony na podstawie “jakiejś” teorii a plan wprowadzenia podatku jest oparty o teorie w teorii… Polacy nie są głupi i jak rząd będzie sam z siebie chciał taki podatek wprowadzić to wyjdą na ulice a co do UE to jakoś wizerunek PIS jest “anty” EU w przeciwieństwie do wasali z “innych ugrupowań”.

Marian Rudzinski 3 tygodnie temu

Mieszkam w USA od 53 lat. U nas ten podatek się nazywa Real Estate Tax. Miałem nadzieję, że nigdy tego nie nałożą na was w Polsce. Od tego podatku nie ma ratunku, musisz zapłacić. Jeżeli będzie zaległość nawet kilka centów, wcale nie powiadomią a dom zostanie wystawiony na sprzedaż. W każdym powiecie jest raz w roku licytacja na posiadłości zalegające na tym podatku. Jeżeli się dowiesz, że coś tam zlegasz możesz spłacić przed licytacją, ale jak już będzie pod licytacją to jest za późno. Wystarczy się spóźnić o jeden dzień po terminie natychmiast jest nałożona kara, pewien procent za każdy dzień na twój dom (nie na ciebie) i tam zostanie aż będzie spłacony. Oczywiście jak ktoś to kupi od powiatu to oczywiście wyrzucą z domu siłą na ulicę. Ja się kiedyś zawsze chwaliłem przed amerykanami, że w Polsce nigdy nikt nie został wyrzucony z rodzinnego domu za podatek. Wierzcie mi, będą was wyrzucać z waszych własnych domów rodzinnych i to na pewno. Szybko się znajdą spekulanci, specjalizujący się w wykupywaniu waszych domów. U nas tutaj to nie jest nic nowego, więc musimy tylko uważać by płacić. Ktokolwiek by nie mógł zapłacić musi dom stracić i nie ma litości. Dochody z tych podatków są używane na potrzeby lokalnych władz powiatowych, np. szkolnictwo itp. Każdy powiat ma Assesora, który ma za zadanie wyceniać raz w roku lub co dwa lata zależy od danego powiatu i stanu w którym się znajduje. Tak to wygląda u nas. Ja mieszkam teraz w Indiana, to trochę ten podatek jest niższy, ale sie w głowie się nie mieści ile ludzie muszą płacić w Chicago. Ten człowiek na tym filmiku, dobrze tłumaczy konsekwencje tego podatku. Nie musi to być tajny plan na wysiedlenie Polaków, to jest po prostu marzenie lokalnych “władców” na ich wymysły. Jeżeli tego jeszcze nie wprowadzono nie pozwólcie, a tych mających takie zamiary nie dopuszczajcie do władzy.

Peter Kicker 2 tygodnie temu

Na 100% Polacy będą płacić ten podatek czy za PiS czy PO bo tak jest w innych krajach zachodnich niestety polskie władze będą do tego zmuszone, chyba ze Polacy wyjdą z Unii? ale większość nie chce więc będą woleli płacić ten diabelski podatek z którego płacąc tak na prawdę nic nie będą mieli.

IMHO 2 tygodnie temu

Zapominasz, że owszem płacisz ten tax, ale nie ma tak wysokiego dochodowego, jak w Polsce, ani VAT. Ten podatek służy temu, żeby nie opodatkowywać pracy, tylko majątek. Kwestia wyboru.

Marian Rudzinski 2 tygodnie temu

@ara araSposób obliczania zależy od stanu i powiatu w jakim się znajduje. Np. w powiecie Cook w którym się znajduje Chicago od domów do 6 mieszkań i poniżej biorą pod uwagę 16% wartości i od tej sumy obliczają podatek ( chyba 1.5%) nie wiem ile teraz bo już tam nie mieszkam od 20 lat. Na budynkach powyżej 6 mieszkań podatek był obliczany od 32% oszacowanej wartości. Z tego co wiem teraz przeciętny domek w okolicach gdzie mieszkają Polacy muszą płacić ok. $8000 rocznie za przeciętny domek. Nie mógł bym tam dalej mieszkać, bo po moich stratach majątkowych została mi tylko moja emerytura $800 na miesiąc. Jak sprzedawałem mój ostatni dom w Chicago mój podatek był tylko $2400 rocznie. Teraz byłoby ponad $8000. Wyniosłem się z Chicago w porę. Wszystko tam sprzedałem. Mieszkam teraz od 20 lat w Indiana na wsi, mam 7.5 hektara ziemi piękny dom i staw z rybami, kozy kury, a mój podatek od domu jest tylko $1200 rocznie. Moje miejsce tutaj jest warte ok. $200000. Takie są różnice. Niespodzianki będziecie mieli kiedy wam zaczną wyceniać, a kiedy już przyjdzie zawiadomienie do zapłacenia to będzie już ciążyło na waszym domu aż do wypłacenia do ostatniego grosza. Sprzedać i wynająć mieszkanie nie będzie rozwiązaniem także bo właściciele tych mieszkań będą musieli sami także płacić, tylko oni będą mogli ściągać ze swoich lokatorów by wyrównywać swoje koszta. Wasi lokalni “władcy” na pewno będą korzystać ze wzorów przez wiele lat wypróbowanych u nas. Jak jest w zachodniej Europie to nie wiem, ale napewno podobnie.

Marian Rudzinski 2 tygodnie temu

@Patryk Nowak Patryk wygląda, że jesteś jednym z tych polskich głupków, których straszą Putinami, Trumpami, żydami, zdrajcami, itp. abyście się gryźli między sobą, a wrogowie Polski kontynuują swoje plany. Świat jest teraz podzielony między globalistami i wszystkim co się wiąże z ich diabelskimi planami, a patriotami i to jest coraz bardziej widoczne. Będą wam uwodzić waszą młodzież i kształtować według swoich ideologii w tym chaosie politycznym, religijnym i moralnym. Nie wiem, może na krótko uda się wygrać patriotom, to jest tym, którzy walczą o swój kraj nie będąc zazdrosnym, tym, którzy walczą o swoje kraje. Czas na przebudzenie. Wszelkie ustawy i ich konsekwencje powinny być analizowane dogłębnie daleko w przyszłość, oraz dopatrywać się ukrytych podstępów i wpływów wrogów na ustawodawców. Mam nadzieję, że kiedyś Bóg da wam wybrać prawdziwego patriotę, może kogoś z młodego pokolenia. Nazywającego dobre dobrym, a złe złym, a nie odwrotnie jak to jest w modzie “politycznie poprawnego” świata. Nie szukającego własnej chwały, ani prywatnego zysku, ani specjalnych uprawnień tylko dla siebie i swojej kasty rządzącej. Ja nigdy nie musiałem z Polski uciekać jak mnie posądzasz, do żydowskiej Ameryki. Nie masz pojęcia o tym kraju, nie wszystko tutaj jest żydowskie. W 60-tych latach świat był inny i nie tylko tutaj. Chociaż “lewactwo” próbuje i powoli przejmuje ten kraj, to jeszcze mamy wiele swobody. Uświadomione społeczeństwo, które nie musi polegać na oficjalnych mediach prasy i telewizji zaczyna się budzić i dostrzegać ich propagandę. Próbują nam odebrać broń, przejmować umysły i prać mózgi młodym w publicznych szkołach i uniwersytetach na “lewackie” ideały ale jeszcze jest nadzieja. Nasz prezydent Trump atakowany jest ze wszystkich stron w każdy dzień, przez wewnętrzne i światowe lewactwo, otoczony wrogami w rządzie, a nawet własnej partii, a jednak funkcjonuje. Widzę, że Polacy mają jakieś pretensje wobec niego. Nie ma się po nim niczego spodziewać dla Polski. Polacy i polskie rządy powinny być za Polską jak on jest za swoim krajem, nie ulegać ani się nie poddawać a bronić. Chronić swój naród od głupich praw i ustaw przeciwdziałającym wolności, rozwojowi i przesiębiorczości swoich obywateli przede wszystkim. Ja jestem już stary i to jest mój kraj bo tutaj mieszkam tak bardzo długo, nawet groby moich rodziców są tutaj. Życzę dla was by Polska została Polską, ale to wy musicie o to walczyć, tylko nie między sobą. A od zdrajców to ty mnie nie wyzywaj bo mnie nie znasz i widać ja bym cię też nie chciał znać.

Helena Folmer 2 tygodnie temu

@Marian Rudzinski ogromnie dziękuję za obszerne informacje i przekazaną wiedzę w tym temacie, to wszystko b. cenne. Jak to czytam przypomina mi się wypowiedź Rakowskiego z okresu SOLIDARNOŚCI cyt. nie chciejcie, to ZGNIŁY ZACHÓD. A stara sąsiadka mówiła, cyt. OD WSCHODU ZAWSZE WIEJE ŚWIEŻY I ZDROWY WIATR. Jak się klimat ociepli, a będziemy mieli dobre układy z Rosjanami, to może nas wpuszczą na Syberię? Na Syberii byłam w 1987 r. dobrowolnie i za własne pieniądze na wycieczce.

Lidia Pszczoła 4 dni temu

@Peter Kicker …bo większość Polaków już od lat ma problem z logicznym myśleniem

Słowiański Leszczu 3 tygodnie temu

Zydostwo chce przejąć Polskę w całości

Piotr Cz 2 tygodnie temu

@Babcia Grace Nikogo, od 30 lat robią nas w bambuko. Rotacyjne się zmieniają i śmieją się nam prosto w twarz. Mam nadzieję że nie długo pojawi się nowy gracz na scenie i zrobi z nimi wszystkimi porządek. P. S. polecam film z YouTube pt. Nikt

Łukasz Romek 3 tygodnie temu

@Andrew Wazagow to że będziemy płacić te od 1 do 3 % wartości mieszkania rocznie… to że ktoś sobie coś tam kiedyś powiedział nie znaczy że tak będzie i że była by szansa by tak było, Po rządziło tyle lat i jakoś czegoś takiego nie wprowadziło.. wiele różnych historii ludzie opowiadają , sieją panikę a zazwyczaj nic z tego nie wynika… on poprostu buduje swój kanał na sensacji, na strachu ludzkim, a jak wiadomo powszechnie negatywne zdarzenia przyciągają.. ludzie łykają haczyk bardzo łatwo

Jan Patyk 3 tygodnie temu

No Ludziska szyjcie żółte kamizelki i na ulice !!!

Babcia Grace 2 tygodnie temu

@wiedzmin10a Masz racje! Od początku PiS, to było celem Kaczyńskiego. Psychologia! Skłócic Naród, krytykować poprzedników! Obiecywać dużo. MANIPULACJA! Takim narodem łatwiej sie steruje!

lidia k 3 tygodnie temu

Podatek „ Katastrofalny”. Niedługo wprowadza podatek , że żyjesz i oddychasz.

Alexander 2 tygodnie temu

@mirka wie odkąd rządzi PiS to po cichu wprowadził 56 nowych podatków. Jakoś Jarosławowi Pierwszemu, miłościwie nam panującemu, nie przeszkadzało. Oj naiwny człowieku, nie ma takiej niegodziwości której nie zrobią politycy, aby otrzymać się u władzy. Nie ważne z jakiej opcji.

Xiao Mi 3 tygodnie temu

Artur Zagaj Karolków? Przecież to religia narzucona siłą z Watykanu w celach kontroli. Słowianie mieli swoje wierzenia, o których mówi się jak o dzikusach. Zobacz ksiądz co roku na komendzie pyta kto gdzie z kim. Oni mają taką bazę danych że Facebook może pozazdrościć.

Ania Magdalena 3 tygodnie temu

Z W W każdym “kapitalistycznym systemie” jest powyżej 90% ludności niewolnikami, wiec dlaczego Polska miałaby być wyjątkiem ?

marti160 3 tygodnie temu

@Jaro K jaro, jestem ona. Pewnie wyjdziemy protestować, chociaż sama awantura w necie ma duże oddziaływanie na polityków. Nie żyjemy w Chinach że ta sama partia będzie rządziła nami do końca naszych dni nieważne co zrobi. Myślę że nikt się nie odważy na taki krok, bo po prostu nie wygra następnych wyborów i tyle.

Irena Nink 3 tygodnie temu

Ten numer napewno im nie przejdzie rozdał kupę pieniędzy i teraz szukają gdzie indziej a przecież wiemy kto Polska rządzi i cala Europa chcą nas zniszczyć ale Polacy to naród nie głupi i tu się bardzo pomylą

asylka7 2 tygodnie temu

Zaczęłam budować dom, jak tak teraz słucham to nie wiem czy dobrze zrobiłam..

owl master 2 tygodnie temu

zamknij w stanie surowym – co najmniej połowa wartości

Wieslawa Kostur 2 tygodnie temu

@owl master No ale to nie jest rozwiązanie, bo my chcemy normalnie żyć. Ja już 20 lat remontuję dom po rodzicach. Wszystkie oszczędności w niego wkładam. I co dalej?

Wieslawa Kostur 2 tygodnie temu

@owl master Hm…materiały budowlane są bardzo drogie, ja nie biorę kredytów i dlatego to tak długo trwa. Dom jest podstawą egzystencji człowieka, dlatego chcą nas uderzyć w zasadniczy punkt. Oj, ludzie się wściekną ❗ Remonty mniejsze czy większe zawsze trzeba robić i jeszcze podatek katastralny. Kto to wytrzyma?

Olgierd noicoztego 2 tygodnie temu

Proszę aby wszyscy przestali używać słowa elity-na całym świecie pozostały już tylko kliki i koterie prosto nie ma i już nie będzie elit.

Polish Warrior 3 tygodnie temu

POPiS to jedna partia, podzielona dla zmylenia przeciwnika tj. Narodu, na dwa obozy. Rządzą i dzielą pod różnymi nazwami od 30 lat. Niestety, ale czarno widzę przyszłość naszego kraju…

Monika Wieczorek 2 tygodnie temu

Ojoj, coraz głośniej o tym podatku. Znając życie, pewnie już dawno podpisane, teraz tylko muszą nas z tym oswoić, tak jak amerykańska ustawa 447… Albo Polska zapłaci pseudo – żydom 330 mld dolarów, albo przejmą nasze ziemie i bogactwa naturalne. Spróbujmy źle zagłosować w wyborach jesienią, to zginiemy… Pozwólmy odejść z polityki tym dinusiom politycznym…

Marek Strzecki 2 tygodnie temu

Pamiętajmy że nie byłoby świń przy korycie, gdyby nie barany przy urnach wyborczych

Marek Myszograj 3 tygodnie temu

Za domek jednorodzinny to trzeba minimum 10 tys zł podatku rocznie zapłacić. Masakra. Ludzie rozniosą rząd albo uciekną z kraju. Za takie pomysły fundacja sorosa wypad z Polski!

adam szubartowicz 3 tygodnie temu

Dojdzie do wojny domowej jak to wprowadzą

IMHO 2 tygodnie temu

Trzeba było protestować, jak PIS uwłaszczył spółdzielców. Ludzie się cieszyli, że są “właścicielami”, ale przecież chodziło o to, żeby ich opodatkować katastrem. 😉

riko kowal 2 tygodnie temu

ale,  to   już  od  dawna   nie  jest   żadną  tajemnicą…  ta  wiadoma  podła  nacja  juz  dawno      to  zaplanowała  ,  a     ten  tchórzliwy     klęczący  rząd    wszystko   realizuje  !!!!!!!!!!!!!

Przemysław Rz. 2 tygodnie temu

@Stanislaw93 to nie głosujmy ani na Pis ani na Koalicję Obywatelską z PO na czele tylko na nowe partie, które chcą się uporać z tym co się dzieje. Pewnie nawet nie słyszeliście o Konfederacji (nie mylić z koalicją obywatelską) i o Agrounii… Posłuchajcie, poczytajcie… Naprawdę jest alternatywa a nie w kółko Pis albo PO a wlasciwie to już koalicja obywatelska. Ile można wybierać między świnią a warchlakiem? Potrzeba Polaków z krwi i kości a nie sprzedawczykow i lizusow pro unijnych czy pro amerykanskich.

KowalskyLeon 3 tygodnie temu

Tych, którzy wprowadzą w Polsce podatek katastralny, trzeba będzie wykastrować. Tak jak i tych, którzy zdradzają Polskę i Polaków w interesie szatanów złajdaczonych, czyli usa, izraela i światowego żydostwa.

Telemasz 3 tygodnie temu

@Maciek Kania Tak, tylko że jedni uważają, że okrada ich PiS, inni, że PO, jeszcze kolejni uznają, że skoro dostali jakiegoś “plusa”, to pyskować nie wypada – co by nie pisać, władza warszawska rozgrywa lokalne bydło inteligentnie i na kilka ruchów do przodu. Jeśli wprowadzą kataster, to też pewnie zaczną od minimalnych stawek, do tego pewnie jakieś “dofinansowanie +” i z czasem zaczną śrubę przykręcać; w końcu 447 będą musieli płacić realnymi pieniędzmi.

hary pomidor 3 tygodnie temu

@Ike Broflovski. I tu masz rację. Na pytanie czy bogatsi maja płacić większy podatek to Polacy już mówią że tak. A jak tak sru im podatek katastralny. A potem tym co na niego głosowali. I wtedy przyjdą eskimosi i po taniosci wykupą. A Polak zaskoczy po fakcie.

odod kol 3 tygodnie temu

Polacy nie chcą słyszeć oni są jak zaczarowani. Mówić do nich a oni że tak nie może być, głupoty gadam, czego straszysz

Stanisław Dominiak 2 tygodnie temu

Chazarska dzicz u władzy, więc wszystkiego najgorszego można się spodziewać dopóki ludzkość się nie obudzi i nie zrobi z tym g…m porządku.

Jull Nowak 3 tygodnie temu

o podatku katastralnym słyszałam w audycji 9 lat temu

maciej wójcik 4 godziny temu

A czy plebanie i gminy żydowskie też będą płacić?

Tom F 3 tygodnie temu

Zgadzam się w całości. Nie dla podatku katastralnego!

King of the earth 3 tygodnie temu

A ja nie kastrować bogaczy, będzie wesoło!

Jan Jahn 2 tygodnie temu (edytowany)

Tom F ja wyjdę dalej nie dla pisu i reszty zdrajców

ornowska malgorzata 2 tygodnie temu

Chcą wygnać Polaków z Polski.

Jarema Nowicki 3 tygodnie temu (edytowany)

Krzysiu szkoda czasu na to , polski nie było 200 lat na mapie i jakoś tam było , teraz polska jest na mapie a i tak jej nie ma , paradoks taki , No wreszcie będzie u nas jak w Ameryce ludzie w namiotach i przyczepach kempingowych będą mieszkać Polacy zapłacą dadzą radę w końcu biorą po 500+. Ludzie starsi maja poprosić o eutanazje

Panda Gamer 3 tygodnie temu

Trzeba ruskie wojsko tu sprowadzić, załatwią sprawę

Ignacy Sandal 3 tygodnie temu

Przespałeś! O katastrze przebąkiwano już na początku lat 90 tych!!! 😬

Max 3 tygodnie temu

Tak było od tysięcy lat. Jeszcze zatęsknimy za komuna, gdzie mieszkania były za minimalna kaucje i minimalny czynsz, energia za grosze, gaz za grosze i woda za grosze. Każdy miał prace i nikt nie był bezdomny. Takie zwykle podstawowe rzeczy, A poza tym żywność była jedynie bio.

hary pomidor 3 tygodnie temu (edytowany)

I wszyscy spotkamy się na Madagaskarze. Po prostu szach i mat dla Polski. Nawet traktatu rozbiorowego ni trzeba będzie podpisać.

G Kow 3 tygodnie temu

Klasa średnia to jest niszczenia już ponad 10 lat gdzie są nasze firmy ile ludzi poszło na bruk itd.: To jest tak skłócimy głupich Polaków i ich zniszczymy, a także ograbimy.

Stanisław W 3 tygodnie temu (edytowany)

Sprawa z podatkiem katastralnym wisi nad Polakami od 3 lat. Osobiście staram się o tym mówić od 3 lat. Ale mnie miłośnicy pisu wyśmiewają. Ja się nie zrażam. To świadczy tylko ze jesteśmy w czarnej dupie

Ad rem 3 tygodnie temu

Podatek katastralny wisi nad Polakami od lat 90-tych. Na początku lat 2000-nych został utworzony departament w MF do spraw podatku katastralnego i był utrzymywany przez kolejne rządy.

STOP2NWO 3 tygodnie temu (edytowany)

Ja mówię o tym od podpisania traktatu lizbońskiego przez ZDRAJCE kaczyńskiego. Zazwyczaj ludzie nie rozumieją, że coś tak podłego mogło komuś przyjść do łba i tylko machają ręką… Szacunek za nagłaśnianie sprawy.

czesiu420 3 tygodnie temu

sprawa krąży już dłużej. notariusze wiedza o tym od baardzo dawna

Damian Zwiernik 3 tygodnie temu (edytowany)

Tzw szury mówiły o tym rok, dwa lata temu, ale co oni niby wiedzą. Okazuje się że tzw. szaleńcy są z wiedzą dwa lata do przodu od ludzi uważających się za sensownie myślących.
 1. Pawlowska 3 tygodnie temu

Bedzie super rozbiór, kolejny raz. Żydokomuna i masoni od dawna chcą przejąć Polskę. Indianopolin.

mruczkaa 3 tygodnie temu

@Zbigniew Tokarek reprywatyzacja w Polsce zaczęła się po 1989 r zatem nie tylko Tusk ale i Kaczory za to odpowiadają. Poza tym odpowiada za to tysiące Polaków w tym dyrektorów firm, którzy do tego się przyczynili poprzez lenistwo jak i poprzez sztuczne zaniżanie wartości środków trwałych. Nierzadko sami kupowali część zakładu.

boguslawa czachor 3 tygodnie temu

@Zbigniew Tokarek PC Centrum powstało z pieniędzy Bagsika i Gąsiorowskiego. Ukradli polskie pieniądze i zwiali do Izraela. Dlatego teraz Izrael jest naszym przyjacielem i tak musi byc. Jonny Daniels jest jednym ze 100 wpływowych Żydów na świecie. PO nic nie może zrobić.

boguslawa czachor 3 tygodnie temu

@mruczkaa Dlatego wydaje mi się ze to wszystko prędzej czy później runie .Przyszłość będzie należeć do polityków którzy będą mogli ogarnąć wszystko, wykorzystywać pozytywne strony wszystkiego i podejmować krótkotrwale decyzje z długotrwałym skutkiem .

Piotr Serafin 3 tygodnie temu

Moim zdaniem problem nie leży tylko w politykach, lecz również w tym, że Polscy obywatele w większości nie interesują się sprawami publicznymi de facto swoimi sprawami tylko pozwalają by mniejsza grupa rządziła i tylko czekają na rezultaty w postaci profitów najlepiej darmowych pieniędzy i żeby coś ten rząd dał i to najlepszy argument żeby ten rząd wybrać. A właśnie chodzi by obywatele byli w pełni świadomi co się dzieje w państwie i na świecie żeby sami obywatele doszukiwali się prawdy tam gdzie ona jest a nie pozwalali by ktoś tą prawdę narzucał i zamydlał oczy a niestety większość oddaje głos tylko na tych co więcej obiecują nie na tych co naprawdę mogą coś zrobić i też wielka szkoda, że nie ma na scenie politycznej osób które dbają o interes państwa tylko o swoje interesy kosztem obywateli. Taki opresyjny rząd to również zaniedbanie obywateli a rozstrzelanie takiego rządu tez by nic nie dało bo jednak ktoś musi rządzić i nie może być anarchii, niestety desperackie protesty to nie załatwianie problemu potrzebni są politycy chcący dobrze dla Polski i Polaków a do tego też jest potrzebny naród Polski wykształcony i ambitny a nie tylko “napić sie i zakąsić” i tylko coś za darmo.

Ra Wa 3 tygodnie temu

Polacy? Gdzie oni? Widzę POpaprańców i ich satelitów różnych maści i kolorów, którzy obdarzają niezdrową miłością swoją internacjonalistyczną ojczyznę w Bruxeli, widzę fanatycznych wyznawców złośliwego i mściwego Krasnala Pyrka, którzy za swojego Wielkiego Stratega gotowi się sami zetrzeć na Plindze, widzę kosmopolityczne i cyniczne Biurwy, którym wszystko jedno komu służą, widzę patologię, która prócz “pińćset+”, dotacji, dopłat i dodatków do prądu, czynszu i podręczników szkolnych i tak nic nie ma. Gdzie więc ci Polacy? Masz na myśli te ( co pokazały ostatnie wybory) niecałe 4% zorientowanych kto im szykuje betonowe lakierki na ostatnią drogę? Ci mogą sobie co najwyżej pokiwać palcem w bucie póki beton dobrze nie zwiąże. Reszta siedzi gdzieś za granicą i nie wróci. Znakomita większość Polactwa sama sobie winna swoich wcześniejszych WYBORÓW. “Jak se ścielita tak sie wyśpita”.

Lipczynskyy 3 tygodnie temu

Kupiłam mieszkanie w Warszawie i boje się teraz tego podatku!! Nie będzie mnie stać żeby za niego zapłacić

Ciamcia Ramcia 3 tygodnie temu

Wszystko przygotowuje się pod przejęcie Państwa Polskiego przez judeoparchy.

Paul Kondratowitz 2 tygodnie temu

Oczywiście… Święta racja, Niemcy już czekają na te posunięcie… Jeżeli PIS wprowadzi ten podatek kastralny to oznacza jego koniec….

matahuan 5 dni temu

Coś czuję, że jak to wprowadzą to wzrośnie nagle “terroryzm” na Wiejskiej

IMHO 2 tygodnie temu

@M S Uwłaszczenie to element wprowadzania katastru. Docelowo każda nieruchomość ma mieć wpis w księdze wieczystej i ma zostać wyceniona. Wtedy ruszy kataster.

Maciej Ogórkiewicz 3 tygodnie temu

Całkiem możliwe, że dojdzie do rozlewu krwi, tylko problem jest tego typu, że nasi policjanci będą strzelać do nie uzbrojonego tłumu, a dodatkowo już od dawna jest taka ustawa 1066, która mówi o tym, że jak my Polacy wyjdziemy na ulicę, to służby porządkowe z innych krajów przyjadą nas stłumić.

Julian Porwich 3 tygodnie temu

Zrobią bezdomnych dla których wybudują klitki z płyty po 20 m2 za 1000 zł miesięcznie czynszu.

Polak Polak 3 tygodnie temu

Napewno PiS wyjdzie powie będziemy walczyć bo chcą 5 %podatku katastralnego na końcu ogłoszą sukces bo udało się wywalczyć do 4 %a ludzie łaał PiS jest cudowny bo tyle wywalczyli 😂

Jan Marian 3 tygodnie temu

@Max Masz rację. Ale to nie znaczy że powinniśmy ułaskawić naszych zdrajców. Za sprzedaż Polski obcym nacjom powinna być karą śmierci.

Marek Strzecki 2 tygodnie temu

JEŚLI KACZYNSKI MÓWI NIE NALEŻY TO ROZUMIEĆ JAKO TAK. CZY TO TAKIE TRUDNE DO ZROZUMIENIA CHOĆBY PO OBIETNICACH OBRONY FRANKOWICZÓW.?

Artur Poprawa 3 tygodnie temu

tak chcą spłacić roszczenia żydowskie

Mirek Miruś 3 tygodnie temu (edytowany)

dlatego w duzych miastach w usa jest 50% bezdomnych mieszkajacych w namiotach w parku, bo rzadzacy bandyci ukradli kase z kredytow i na splate dlugow opodatkowali mieszkancow od mieszkania, pozostanie Polakom do robienia to czego politycy sie boja i to wlasnie zaczelo sie w niemczech , politycy morduja ludzi podatkami a ludzie morduja politykow, wlasnie jeden z politykow w niemczech zostal zamordowany i obawiaja sie ze moze byc to pojawiajacy sie trend ze koniec negocjacji z politykami i poczatek eliminacji bandytow politykow

Janina Tomczyk 3 tygodnie temu

Ok.20% Amerykanów mieszka w przyczepach campingowych i “domkach” z 1 do 3 kontenerów!!!!

Mariusz Kaziuk 3 tygodnie temu

Dzięki jak zawsze, komentator na poziomie, no i bardzo trafny materiał, bardzo ważne i bezcenne spostrzeżenia…

Podos X 3 tygodnie temu

@StargateRush dlaczego uprawiasz szkodliwa narracje-Nigdy nie zapomnij ze …partie od 1989r-to partie interesów syjonistycznych i nie tylko!-podli , podstępni, zagorzali od pokoleń, śmiertelni wrogowie Narodu Polskiego!. A wyjście z tej chorej schizofrenicznej sytuacji -to 2czesci “EXTRA! Polexit ,Ostatnia Nadzieja Dla Polski. “Trzeba pogonic wrogow i ratowac Polske!

Boguslaw 3 dni temu

Powiem tylko, niech szlag jasny trafi PiS i PO, bo to demonokraci, a nie demokraci, czyli innymi słowy to są czciciele Szatana. Dlatego mówię, Precz z Polski łachudry i szmaciarze!!!!!!!!!!!

zdzislaw sawicki 3 tygodnie temu

Obmyślone-CHytrze?.I sa ” już ” gotowe mieszkania dla Żydów!!!

mariusz jurgielan 3 tygodnie temu

I dla Ukraińców

Jan Kowalski 3 tygodnie temu

Podatek katastralny niestety zostanie wprowadzony i to jest kwestia czasu. Ja to widzę tak: 1. Podatek katastralny będzie wynosił w pierwszej wersji np. 0,25%.

2. Zwolnione z podatku będą osoby z najniższym dochodem.

3. Zwolnione z podatku będzie pierwsza nieruchomość do np. 300 tys. Przy takich warunkach ludzie to kupią, ponieważ dotknie to w pierwszej fali ludzi naprawdę zamożnych. Ale z podatkami jest tak (dziwny fenomen nie u nas, jesteśmy społeczeństwem apatycznym) najtrudniej jest wprowadzić podatek, natomiast zmiana np. wysokości przychodzi w miarę łatwo.

marcinek235100 3 tygodnie temu

Karol Sobolewski kstastralny to jeden z postulatow podatkowych korwina

Łukasz Łuki 3 tygodnie temu

dość mocno klei się to z nadchodzącym kryzysem

caesar 3 tygodnie temu

@Armena politycy wybrani w wolnych wyborach demokracyjnych to w dalszym ciągu Polacy ( ;

Magda J. 2 tygodnie temu

Nie dość że pracujesz na swoje ciężka praca za swoje pieniądze urządzasz które zarobisz i tak wszystko idzie do góry to jeszcze im mało kasy wiecznie mało kasy .. tak jak z tym abonamentem radiowo telewizyjnym albo swego czasu chcieli wprowadzić pobieranie pieniędzy od metra sześciennego studzienki ile deszczówki napada czy coś takiego ale nie przeszło … I tak zew wszystkim na każdym kroku co jakiś czas wymyślają.. to zwykle wymysły ludzi którzy tylko chcą jak najwięcej kasy naszym kosztem dla siebie a my ich nic nie obchodzimy jesteśmy tylko parobkami dla nich .. tak oczywiście oni sobie myślą … Najlepiej to chyba na bezludną wyśle wyjechać i olać system

Wiesław Pawlaczyk 2 tygodnie temu

czyli krótko mówiąc jak do tego dojdzie to zabraknie mostów bo tyle będzie bezdomnych

MARCIN CHARONSKI 2 tygodnie temu

Super program. Dziękujemy ❤️

Piotr Warmia 3 tygodnie temu

Zarabiając najniższą krajową trzeba opłacić podatek utrzymać rodzinę, współczuję ludzie wam i sobie. Wstyd że ludzie widząc co się dzieje głosują dalej na złodzieji itd.

anna Kwietniewska 2 tygodnie temu

KIEDYŚ BYŁY PGR=OWSKIE KOŁCHOZY A W DOBIE TRZECIEGO TYSIĄCLECIA CHCE SIĘ UMIESZCZAĆ EMERYTÓW W KOŁCHOZACH …

jan kowalski 3 tygodnie temu

Tutaj taki apel do służb mundurowych, bo wiadomo ze to wami będą się bronić elity które was tez później będą rrznąć w doopska …. także panowie i panie z policji wojska itp nie zabijajcie zwyklych ludzi tylko debilnych rządzących gnojow

Jan Marian 3 tygodnie temu

Chyba Polacy w końcu zmądrzeją i wywiozą elity na taczkach. A szczególnie proniemieckie i prożydowskie.

andrew Pogorzelski 3 tygodnie temu

W nadchodzących wyborach głosujemy tylko na 100% Polaków – patriotów

Prawicowy Człowiek 3 tygodnie temu

@Marek Iwanowicz Myśle że naród właśnie nie chce podwyższania podatków po prostu został zmanipulowany do tego stopnia ,że nie wie co robi dla przykładu zapytaj przeciętnego wyborce Pisu jaki jest program wyborczy jego parti powie ci 500 plus i takie tam zapytaj go czy podwyższają podatki. Odpowie ci jakie podatki nonsens jest lepiej i tyle. A czm jest lepiej? Bo dają… Następnie skonfrontuj go z wyborcą PO i zobacz co z tego wyniknie… Na pewno nic mądrego. Utarczka słowna że ten jest katolikiem jest nie postępowy i zaślepiony a tamten to krzyże pali szatanista. Czyli bd sie wyzywać bo w tych czasach argumenty nie mają znaczenia tak ludzie są zmanipulowani. Głupie powiedzenie że ktoś jest złodziejem ze strony przeciwnej zna go z imienia nazwiska to już jest przekonany że tak jest. Łykają jak pelikan śmiecie w gazecie…

StraTedzio 3 tygodnie temu

Najgorzej by mieli Ci co wzięli kredyt żeby kupić drogie mieszkanie. Jednocześnie musieliby spłacać odsetki od kredytu i podatek katastralny.

Cogito ergo sum 3 tygodnie temu

A takich ludzi jest baaardzo dużo. Więc może w końcu ludzie pójdą po rozum do głowy i zrobią porządek w tym burdelu.

Janusz Kawasaki 3 tygodnie temu

@Artur Mularski ale PO teraz nie rzadzi tylko pisiaki co pozwalaja na oddawanie majatku żydom i podpisali ustawe 447.

Hubert Szadurski 3 tygodnie temu

Powrót do własnego kraju nigdy nie jest złym wyborem. Im więcej Polaków w Polsce tym lepiej a wszystko to na pohybel sejmowym marionetkom obcych rządów!

Mirka Xxx 2 tygodnie temu

@Kaz ZIELI Dobrze radzę bądź w Polsce ,bo na obczyźnie łatwo przeżyć, ale jeśli jesteś legalnie opłaty zjadają jeden dochód a jeśli druga połowa pracuje to żywność też droga,szkoły prywatne ,trzeba kupę kasy wydać, bo w państwowych co się dzieję, to już wspominać nie bede. ..Szukajcie szczęścia w naszej Polsce choć jest trudno…Nastały takie czasy ,że ludzie nigdzie szczęścia nieposzukaja! Życzę wytrwałości i miłości do ojczyzny, bo jak mówią swego nieznacie cudze chwalicie!!!!

mymindshelter 3 tygodnie temu

Wprowadzą ten podatek i będzie na wyłudzenia żydowskie.

rafal kurek 2 tygodnie temu

Odwrócona hipoteka nie jest dożywotnia tylko do określonej sumy.

Zbigniew S 3 tygodnie temu

ludzie nie głosujmy na POPIS !

Teresa O. 3 tygodnie temu (edytowany)

Bardzo dobry konkretny i rzetelny temat został tutaj przedstawiony, dotyczący wszystkich Polaków. Ludzie rozsyłajcie go dalej niech najwięcej ludzi się o tym dowie. Pozdrawiam serdecznie 🙂

Pan misio 3 tygodnie temu

Polska to kraj okupowany przez żydostwo.

Matibaz 3 tygodnie temu

Tak w sumie myślę, że wprowadzenie tego podatku nie jest złym pomysłem. Może byłby on impulsem dzięki któremu w końcu ludzie wyszliby na ulice walczyć o swoje i skończyć nadmierny wyzysk społeczeństwa przez zagraniczne siły.

Jean Rufio 3 tygodnie temu

No i będzie zamiast'” wasze ulice nasze kamienice ” będzie “wy na ulice bo nasze kamienice “

paweł nieważne 3 tygodnie temu

W sytuacji gdyby takie coś wprowadzono 80% ludzi wyszło by na ulice i byłby samosąd na rządzie

MrOjgyn 3 tygodnie temu

PiS nienawidzi wałęsę ? Przecież ma za nasze pieniądze ochronę i kolejny raz pis nic nie może , ale w IPN w jedną noc wykreślił punkt 55a i 55b żeby można skalować w świecie Polskę !

DJJRWN 3 tygodnie temu

No tak materiał o katastralnym i zaraz w reklamach deweloperka….

xebiko 3 tygodnie temu (edytowany)

wprowadzą w Polsce ten podatek i ustawa 447 zostanie zrealizowane

Daris Mako 3 tygodnie temu

Tak mieszkają w większości barany i idioci niestety. Nie ma żadnej prawicy a bęcwałów ubierają w koszulki tzw patriotyczne. Korwin i ekipa to malowane lisy! Mnie w stanie wojennym jak miałem 13 lat to za pierdołkę MO połamało palce w lewej ręce, nie mogłem skończyć szkoły średniej! A tzw “opozycja”- studia i doktoraty robiła!!! Ten kraj to szambo od chyba 300 lat.

To nie są barany. Oni robią tak specjalnie, a wytyczne dostają od grupy Bilderberg oraz B’nai B’rith. Ich celem jest skunlenie Polaków, aby byli obywatelami gorzej kategorii. Plan zaczęto wdrażać od “Nocnej Zmiany”.

CMXCIX 3 tygodnie temu (edytowany)

W Jastarni i Helu w nowym budownictwie 1m kwadratowy kosztuje ok 30 tys. zł.

 1. g 3 tygodnie temu

Totalny burdel w Polsce. Kupują i wynajmują i dorobią się na tym. W Szwecji coś takiego jest zabronione i mądrze.

88Netor 3 tygodnie temu

Przecież już w 2014 dawali żydom podwójne obywatelstwo. Polski paszport za freeeee.

art szp 3 tygodnie temu

Witold Gadowski mówił kiedyś w swoim felietonie że powstaje ostatnio w Polsce dużo firm deweloperskich  z kapitałem izraelskim, czy oni coś już wiedzą???

Patryk Ski 3 tygodnie temu

W 966 roku to kościół katolicki przyniósł ze sobą opcje płacenia dla niego daniny, a każdy kto nie przyjął wiary z Jerozolimy tracił wszystko, konfiskata mienia która została ustanowiona na soborze.

Androfilios N/A 3 tygodnie temu

Wszystko jest czescia misternego planu ktory syjonisci juz dawno uknuli i realizuja go krok po kroku. 1 Obalenie systemu przejecie wladzy. 2 Wystapienie o ponowne roszczenia majatkowe wobec Polski.. 3.Osiedlanie obywateli pochodzenia żydowskiego na terenie Polski. 4 Maksymalne zadłużenie Polski. 5 Wprowadzenie podatku katastralnego. 6 Wykupowanie nieruchomosci i ziemi za bezcen lub przejmowanie tego. 7 Utworzenie państwa Polin.

MuSiU LeK 2 tygodnie temu

Ludzie zamiast pisać zacznijcie o tym głośno mówić. Wszystkie ustawy jakie są cały czas nowelizowane (pisane przez Ż..d.ow). Trują nas, przygotowują żandamerie wojskową i organizacje.

Życiowe Tematy 3 tygodnie temu

Druga Palestyna……….zapamiętajcie to jak usraelskie wojska będą nas wypędzać z Polski

Lumperator 3 tygodnie temu (edytowany)

Oczywiście ze PIS chciałby wprowadzić ten podatek. Możliwe ze zrobią to na jakiś czas aby obniżyć ceny nieruchomości. Zrobili podobnie z wycinką drzew. Ułatwili wielu developerom budowę, a kiedy sytuacja się poprawiła na ich korzysc, wrócili do starych restrykcji. To obłudnicy i kłamcy! PiS to kompletne scierwo moralne. Ja już nie mówię o PO czy SLD, dość już napsuli. Ale PIS miał coś zrobić do tego dla tego kraju, a robią rzeczy paskudne.

Marek Strzecki 2 tygodnie temu

NATURALNIE ZE PIS TEGO NIE ZROBI TAK SAMO ZTRESZTA JAK NIE ZAPŁACI W TEJ CZY INNEJ POSTACI 330 MILIARDÓW DLA ZYDÓW. I JAK OBRONIŁ FRANKOWICZÓW.TO przecież oczywista oczywistość.

Marek Strzecki 2 tygodnie temu

@Felek Wyrażnie nie pojmujes o co chodzi.Czy jest normalne ze spłaca się z tytułu wziecia kredytu z banku oprócz kwoty pożyczonej również oprocentowanie, oprocentowanie od oprocentowania, i cały szereg innych opłat jak manipulacyjne i inne które tylko chorym z chciwości banksterom wpadną do ich kryminalnych łbów,? TAK ZORGANIZOWANY SYSTEM LEGALNEGO RABUNKU DOKONYWANEGO NA KLIENTACH tworzy chory system zapewniajacy korzyści tylko jednej stronie. i tworzy chroniczny coraz wiekszy dług, co niewatpliwie prowadzi do inflacji, kryzysów i załamań całego systemu finansowego. A jesli dodać, że banki zamiast inwestować w dobra trwałe wola spekulować na rynkach finansowych, to wczesniej czy pożniej prowadzi to do pęknięcia sztucznie tworzonych baniek finansowych i potwornych kryzysów, gdzie splajtowane spekulacją, lichwą i hazardem banki ratuje sie przy pomocy zrabowanych podatnikom pieniędzy. To pokazuje jak chory jest ten zachodni system finansowy i jak okradani są jego obywatele.Obecnie puka już do bram znacznie większy niż w 2008 roku kryzys finansowy. Taki Deutsche Bank narobił w międzyczasie sam jeden długów na 40 bilionów EUro przy majątku własnym rzędu 12,5 miliona EURO/ albo miliarda nie jestem pewien. ale to i tak niczego nie zmienia/ system jest chory i musi walnąć.A podpis klienta niczego nie zmienia, zresztą jak wprowadzą podatek katastralny ty też będziesz musiał pod przymusem coś tam w rodzaju cyrografu podpisać.

Alina Jurkowska 3 tygodnie temu

To się dzieje w Grecji już od kilku lat .Młodzi Grecy wyjezdzaja do pracy do krajów z wyższymi zarobkami żeby pomóc rodzicom zapłacić podatek katastralny.

Przeciwko pax sovietica 3 tygodnie temu

Odwrócona hipoteka ,dobre ,czego to złodzieje jeszcze nie wymyślą.

Iza Łęcka 3 tygodnie temu

PiS przejął władzę i pierwsze co zrobił to podniósł mi o 50% podatek od nieruchomości. I choć ponoć prawo nie działa wstecz to w grudniu trzeba było różnicę dopłacić choć podatek w całości był zapłacony już w lutym .I co ? I nic. Nikt się nie oburzał.

soul 3 tygodnie temu

Podatek katastralny to poważny temat dotyczący wszystkich, ale większość ludzi w Polsce nawet nie wie że taki podatek istnieje, wiedzą za to że PIS to polska partia narodowa służąca Polsce. Istny dom wariatów jak mawia jeden z najlepszych i bezstronnych dziennikarzy polskich.

Michał Gawęcki 3 tygodnie temu

Podatek katastralny jest w naszych warunkach podatkiem WYWŁASZCZENIOWYM. Słychać komentarze, że polityków, którzy podatek katastralny wprowadzą, czeka publiczny lincz. Próba wywarcia nacisku na Polskę przez UE, spowodować musi Polexit.

mymindshelter 3 tygodnie temu

Robią z nami, co chcą. Grabią nas na każdym kroku i odbierają wolność krok po kroku. I nie ponoszą żadnej odpowiedzialności. W końcu to wszystko wybuchnie i może polać się krew – i oby to była krew ciemiężycieli.

Sheut6 3 tygodnie temu

Bogaci będą przejmować nieruchomości biednych. Ludzie przestańcie głosować na POPiS

doti72 3 tygodnie temu

Skoro wyciekl to nie jest tajny, poprostu jest to badanie nastrojow spolecznych taki OBOP przed wprowadzeniem podatku katastralnego. Zalozmy hipotetycznie, ze ida wybory, wiec wszyscy mowia nie bedzie podatku katastralnego, a potem dodaja jak nas wybierzecie, ale prosze pamietac, ze Polska jest w UE i UE moze nam zarzucic wprowadzenie takiego podatku, wowczas partia rzadzaca podkuli ogon i go wprowadzi i zwali wine na UE. Beda sie tlumaczyc, ze oni walczyli i byli przeciwni, ale UE robi swoje bo sianka nie bedzie na budowe infrastruktury i miejsc pracy. Umyja rece. A tak naprawde to wszystko juz jest uzgodnione. Od kilku lat celowo obniza sie place lub hamuje ich wzrost, namnaza sie podatki i oplaty i pompuje rynek nieruchomosci. Niemcy tak bardzo znienawidzone przez Polakow panstwo, robi wszystko by ludzie kupowali dobra, ktore sami wytwarzaja. Samochody, elektronike itd. Udziela preferencyjnych kredytow by ludzie sie budowali, bo firmy produkuja, ludzie kupuja i gospodarka sie nakreca. Przyklad: Pracuje przy skrecaniu mebli w Niemczech na pelny etat 40 godzin tygodniowo, sobota-niedz wolne itd. Wyplata to 1700 na reke. Kawalerka z oplatami w duzym miescie 350 €, bilet miesieczny na wszystkie srodki transportu ca130 € zostaje mi na zycie 1220 jedzenie ca. 300 € reszta do wydania to ok 900 €. Dodajcie do tego druga osobe zarabiajaca podobnie np 1500 €, wieksze mieszkanie to ca 500-700 € dodatkowy bilet 130 € jedzenie 500-600€ na zycie zostaje nam 3200-700-260-600=1640€ Po zaoszczedzeniu kupilismy samochod na kredyt, rata kredytu 150€ miesiecznie, ubezpieczenie ca 700 € rocznie. W takich warunkach mozna zyc. A w Polsce: wyplata minimalna z opoznieneim 2200 rachunki 2500 zloty.

Tomasz Wójcik 3 tygodnie temu

A propos tej odwróconej hipoteki, to bank ci płaci rentę ALE. Dopóki, dopóty wartość wypłat nie przewyższy wartości mieszkania. A więc, ktoś kto żyje długo ten zapewne będzie wywalony z mieszkania. No i jak ten weteran z AK i powstaniec wyląduje w piwnicy…

Arkadiusz Zielazny 2 tygodnie temu

w tym filmie nie mówisz nic nowego. Gdy rok temu powiedziano o uwłaszczeniu polaków logicznie myślące osoby wiedziały, że jest to jeden z etapów wprowadzenia podatku katastralnego. Warto dodać, że nie wszystkim zdjęto dzierżawę(sytuacja prawna działek), ale tym osobom zapewne podniosą podatek.

beholder2012 3 tygodnie temu (edytowany)

W warunkach polskich podatek katastralny większy niż 0,1% rocznie równa się, de facto, konfiskacie nieruchomości, bo (w większości przypadków) właściciel nie da rady tego ustawicznie płacić i szybko popadnie w długi (a więc będą wysokie odsetki karne do popłacenia itd.). Pamiętajcie także, że z wszystkimi podatkami tak jakoś “dziwnie” bywa, że raz wprowadzone – nawet z niską stawką – potem już bardzo łatwo (i chętnie) są podnoszone przez tych właśnie ludzi, którzy niby-to nas reprezentują w Sejmie. Pewnie nie pamiętacie, jak to było np. z obłożeniem energii elektrycznej podatkiem akcyzowym? To przypomnijcie sobie. Jeśli więc w ogóle kataster zostanie w Polsce wprowadzony, nawet z niską stawką – kwestią czasu jest jej podnoszenie, np. każdego roku minimalnie – tak, jak to robią z cenami paliw. Pewnie niewielu z Was pamięta te czasy, kiedy benzyna (w przeliczeniu na dzisiejsze) kosztowała około złotówki za litr? Ja pamiętam…

tibestii 3 tygodnie temu

Ustrój polityczny to kwestia umowna społeczeństwa. Zawsze można obalić rząd w rewolucji albo zacząć chodzić na wybory i wybierać mądrych ludzi na ważne stanowiska. Reasumując: PRL nie był taki zły jak nam to wciskali amerykanie oraz mafia watykańska. Jak sam autor filmu zaznacza za komuny za niewielki wkład “dostawało się mieszkanie” jak na tamte czasy całkiem nowoczesne, ludzie nie byli takimi konsumpcjonistami i przez to mieli więcej czasu dla rodziny i znajomych. Ludzie byli 100x bardziej ekologiczni niż obecnie, ale o tym pamiętają tylko starsi.

Grzegorz Śliwiński 2 tygodnie temu

To jest szykowne pod roszczenia zydowskie ust. 447 w Izraelu jest wydawane tysiące paszportów Polskich wiec wiemy kto będzie kupował te nieruchomości. Tu ma być Polin niestety wojska juz sobie ściągają o ironio też za nasze pieniądze. LUDZIE OBUDZCIE SIĘ BO BĘDZIE ZA PÓŹNO!!!

M 3 tygodnie temu

Atorze to o czym mówisz zrobiono z ziemią rolna 😉 Polacy mieli zakaz kupowania dużych obszarów ziemii ( oczywiście grupy wyznaniowe i kościoły nie 😉 czyli czarni i eskimosi podzielili się krajem ) i powoli powoli już się to teraz luzuje, tylko że ceny ziemii poszybowały drastycznie w górę bo tej ziemii już zostało mało do sprzedania 😉 Czekam jeszcze na dodatkowy cfany podatek od użytków i nieużytków rolnych po to aby dobić rolników i wprowadzić obszarników mających po 10-20 tysięcy hektarów gdzie Ci rolnicy który stracili swoją ziemię będą pracować na tej samej ziemii tylko innego właściciela 😉 Trzeba przyznać że eskimosi dobrze to wykombinowali i niestety to że Polacy to w większości idioci z klapkami na oczach. Trzeba chyba pomyśleć o ewakuacji z tego chorego kraju. Wojna/ gigantyczny krach nastąpi w przeciągu 2-3 lat i wtedy będzie ciekawie…

George Rogozinski 3 tygodnie temu

Polacy, broncie sie przed podatkiem katastralnym szczegolnie. Nie ma znaczenia od jakiego procentu sie zacznie. Moze to byc jedna setna procenta, to i tak zle. Wazne na ilu procentach moze sie skonczyc. Dzis jest niewazne, jutro jest bardzo wazne. PiS szuka pieniedzy aby zaplacic zydam kosztem Polakow. Nie dajcie sie na to nabrac.

Batak 3 tygodnie temu

To co mówisz jest tak szokujące że prawie nie do wiary – ale ja wieżę . Boże proszę Cię by Polacy się przebudzili z tego letargu .Większość społeczeństwa zachowuje się jak zahipnotyzowani zombi . Niby inteligentni ludzie a odrzucają fakty które już widać na każdym kroku .

Stanisław Dominiak 2 tygodnie temu

W wyborach trzeba głosować tylko na Polaków badając nazwiska podszywających się pod Polaków, których jest mnóstwo wszędzie z rządem i wszystkimi instytucjami oraz kościołem.

artamatorcom artamator 2 tygodnie temu (edytowany)

Dzięki ze przystępnie wyjaśnienia wiec umieszczam to na FB, a ta sprawa jest szokująca i niebezpieczna jak niebezpieczna jest ustawa 447 Just która była zamilczana. Sądząc po tych toporach jakie podniesiono nad nasze głowy wydaje się, że PiS został utworzony tylko po aby ten kraj zniszczyć własnie przez takie ruchy.. .Pomijam bandytów z PO ..

jodelmeister20001 3 tygodnie temu

To jest podwyższanie progu dostępności mieszkań, jeśli kogoś nie stać na zakup za gotówkę i musi posiłkować się kredytem, z odsetkami płaci około 2x wartości mieszkania, z podatkiem w wysokości 1% rocznie, będzie musiał zapłacić 3x wartości mieszkania w przeciągu życia.

Dominika Szymanska 3 tygodnie temu

My mamy taki podatek “tax property” w Kanadzie. Problem nastepuje kiedy starzy ludzie mieszkaja w Vancouver bo kupili dom 30 -40 lat temu za 200 tysiecy a teraz te domy sa warte miliony, i musza placic podatek od wartosci domu tysiace na rok albo kilkanascie tysiecy a ich emerytury wynosza 1200 na miesiac. I tak wlasnie sa zmuszeni do sprzedazy, albo nie placa podatkow i rzad powoli zabiera im dom. A ich dzieci no to juz dupa z dziedziczenia. Tutaj jest fatalnie!

Teresa Wright 3 tygodnie temu

Elity PiSu sluchaja sie agentow mossadu i chabad lubavitch (stad mycki i menory w belvederze). Donald Trump tez slucha sie Chabad Lubavitch!

WhitePlatKing 3 tygodnie temu

Sam mieszkam w wiosce w której większość przestrzeni zajmują domki jednorodzinne. Bez zaglądania ludziom do portfeli od razu mogę powiedzieć, ze większość ludzi miała by bardzo duży problem z tym podatkiem. Jak by go wprowadzili to na polskich wsiach będzie pogrom posiadłości… Polska od jakiegoś czasu jest takim krajem gdzie przeciętna wioska nie różni się niczym od wioski na zachodzie EU. Natomiast stan majątkowy ludzi na tych wioskach to przepaść nie do przeskoczenia. Ten podatek ogólnie jest dla bogatych krajów, w Polsce większość ludzi miała by z nim problem albo bardzo mocno by go odczuła.

Andrzej M. 3 tygodnie temu

Jest to kolejny temat puszczony w obieg, by odwrócić uwagę od ustawy wprowadzającej w Polsce sieć 5G. Gdy ta sieć zostanie wprowadzona, to:

1) z Polakami będzie można zrobić wszystko, co się chce, gdyż 5G to narzędzie do wpływania na myśli i emocje oraz funkcjonowanie organizmów ludzi znajdujących się na obszarze objętym tą siecią,

2) 100-krotny wzrost promieniowania elektromagnetycznego ponad obecną normę sprawi, że w niedługim czasie wszyscy Polacy dostaną śmiertelną dawkę tego promieniowania, zachorują i umrą. Jeśli Polacy pozwolą na powstanie sieci 5G w Polsce, to już nic ich nie uratuje i można przypuszczać, że ostatni Polak w Polsce umrze przed rokiem 2030. Warto wiedzieć, że już teraz ilość zgonów w Polsce jest najwyższa od czasu II wojny światowej. O powyższych sprawach milczy władza, media głównego nurtu oraz kontrolowana opozycja. Chodzi o to, by w sprawie sieci 5G Polacy się nie obudzili przed jej zbudowaniem. Gdy sieć powstanie, to już się nie obudzą – nie będzie takiej możliwości. Koniec nadchodzi bardzo szybkim krokiem.

hubertET 3 tygodnie temu

PO-PiS i tak w dalszym ciągu zgarnia 80% sejmu. Polacy to naród masochistów.

Alexander Patriotyczny 3 tygodnie temu (edytowany)

PisPo jedno zlo!!Kiedy Polacy otworza oczy i zobacza ze stoja za tym tak naprawde pejsy…Most 2 sie zbliza i trzeba gdzies nowych opalonych polakow obdzielic…

Teresa Sapała 3 tygodnie temu

I po co tyle gadać! Oni mają tyle kasy że nic z nas nie zostanie. Wszystkio zaplanowane już dawno. Jesteśmy ciemnogrodem dającym się prowadzić do dołu!

Marek Kluz 3 tygodnie temu

Te wszystkie fundusze “odwróconej hipoteki” należą do żydów – więc wszystko jasne!

Tomasz G 3 tygodnie temu

Masakra. Mieszkam w UK, płacę około 1800£ tzw Council Tax, co stanowi około 0.5% rocznie wartości domu. Wywóz śmieci wliczony. Kwota podatku boli strasznie, jak reszta mieszkańców mojej ulicy “płaczę i płacę”. Co oni chcą w Polsce odp…, to się w głowie nie mieści.

Ceres D. 3 tygodnie temu

Mój dziadek powiedział kiedyś: “ten naród nie wyjdzie na ulicę dopóki ludzie mają co do garnka włożyć”.. No i powoli nastają czasy, że politycy doprowadzają nas do ostateczności. Co za dziady wstrętne!! Mam nadzieję, że sam pomysł wprowadzenia tego podatku będzie kroplą, która przeleje czarę goryczy i wywieziemy tą bandę na taczkach. No przecież aż mnie trzęsie!!! Co za złodziejskie kury!!

Zbigniew Dąbrowski 3 tygodnie temu (edytowany)

Podatek katastralny powoduje rozwarstwienie społeczne, powstają osiedla bogaczy i biedoty. Ciężko pracujesz stać cię na płacenie wysokiego podatku ale jak ulegasz wypadkowi i lądujesz w dzielnicy biedy. Ceny mieszkań nie spadną tylko wzrosną. Prywatne mieszkania stanowią własność w 40% Niemców posiada własny dach nad głową. Podatek katastralny ma zadanie wywłaszczyć ludzi przez banki.

Adam Jakuszewski 3 tygodnie temu

Wszystkie organizacje finansowane przez Sorosa należy niezwłocznie zdelegalizowac a członków wymordowac

PolishWoodpecker 3 tygodnie temu

Jak to wprowadzą, to następnego dnia mój Urząd miasta stanie w płomieniach z urzędniczymi kurwami w środku…..

Janina Kruszyna 3 tygodnie temu

Co to znaczy że mamy płacić co mamy w mieszkaniu, Kaczyńscy zawsze kłamali i kłamią ,np 447 też mówili że tego nie. będzie bo PiS żądzi , kiełbasa wyborcza Polaku budzimy się bo będzie dla Polaków rezerwat i zostaniecie tylko królikiem doświadczalny , GMO jedzenie modyfikowane ,szczepionki itd Polaku budzimy się PiS PO to samo zło pozdrswiam

KowalskyLeon 3 tygodnie temu

Ja się dziwię, że Polacy już 30 lat cierpliwie dają się bezczelnie okradać przez polskojęzyczne nierządy. W Polsce po 1989 roku rządzą nie Polacy, ale menty, złodzieje, judasze, jurgieltnicy, sługusy, szabesgoje, zdrajcy, obca agentura, po prostu skurwysyny najgorszego sortu. Jak długo Polacy będą to dziadostwo tak cierpliwie tolerować i paść???

Peter Masey 3 tygodnie temu

W Irlandii obowiązują dość umiarkowane stawki podatkowe: 0,18 proc. dla budynków o wartości do miliona euro oraz 0,25 proc. dla nieruchomości droższych. Właściciel sam wycenia mieszkanie a weryfikacja może się tylko dokonać jak będzie je sprzedawał. MAX 110% własnej wyceny, bo inaczej kary.

YAVAMAY studio 3 tygodnie temu

Nie wiem czy podatek katastralny to tylko zagrywka przedwyborcza , w planach NWO jest wywłaszczenie i pozbawienie własności prywatnej , o wszystkim już śpiewał J Lenon w piosence Imagine.

kikurenty 3 tygodnie temu

Według mnie podatek katastralny jest już przesądzony, to tylko kwestia czasu. Nie tak dawno licznik długu przekroczył 1 BILION zł. Nie licząc długu ukrytego, czyli wierzytelności państwa wobec przeszłych emerytów. Dodatkowo mamy roszczenia żydowskie i 447. Majątku narodowego prawie nie ma. Więc jak to spłacimy? Podejrzewam że taktyka będzie taka jak na filmiku. Media rządowe i te nie rządowe będą mówiły jednym głosem jak w sprawie 447. Najpierw że to zabranie pieniędzy złodziejom którzy maja duże majątki. Potem ze nam Unia kazała. Jak „unia nam kazała” nie będzie działać to USA nam kazało bo tam to jest od dawna. A jak najważniejszy sojusznik nam każe to obywatel Polin nie może dyskutować podobnie jak z ustawą IPN. Dla uśpienia będzie to w pierwszym roku np. 0,01 %, a później stopniowo będzie podwyższanie. Zanim tubylcy Polin się zorientują będą już płacić zamierzone 1-3%. NIESTETY SOCJALIZM WSZĄDZIE KOŃCZY SIĘ TAK SAMO. Pozdrawiam

Pawel MKU 3 tygodnie temu

O tym słyszałem od babci ok 25lat temu słyszała w pewnym radiu wtedy miałem 12lat.

Karol 3 tygodnie temu

Wprowadzenie podatku katastralnego w Polsce skończy się śmiercią zarówno systemu bankowo-finansowego, jak i samych polityków.

ciro de marcio włoska mafia 3 tygodnie temu

PIS=PO =JUDE GANG

Selstone 777 3 tygodnie temu

Nie chciałbym być na miejscu ludzi zarabiających na handlu nieruchomościami po wprowadzeniu takiego podatku.

Trzepacz Penzli 3 tygodnie temu

Ja powiem krótko, chcieliście taki rząd? To macie. Chcieliście UE? To macie. Proszę płacić i nie skamleć.

Zofia Zelan 3 tygodnie temu

Ci co duzo zarabiaja sa skapi i tez nie lubia placic. PIS tak samo chetnie podpisze jak PO. Kto zatwierdzil nowe prawo wodne? kto wprowadzil obowiazek szczepien? oczywiscie PIS. Kto obiecywal ze nie podpisze traktatu lizbonskiego? i podpisal. Lech Kaczynski. Mozna by liste zlamanych obietnic i oszustw zrobic dluzsza, co nie znaczy ze PO jest lepsze. I jedni i drudzy – to samo zlo.

Robert Nieznośny 3 tygodnie temu

Proponuje przeprowadzić badania genetyczne osób które rządzą, stanowiska obsadzać ludźmi z potwierdzonym obywatelstwem Polskim do 10 pokolenia wstecz

czesiu420 3 tygodnie temu

boję się tego podatku od wielu lat. bo on jest w zamrażarce od dawna. jak go wprowadzą to stracę dorobek pokoleń, wyrzeczenia i zaciskanie pasa mojej rodziny zostaną bezczelnie ukradzione. Nie zostanie mi nic innego jak skonstruować kuszę, narobić koktajli mołotowa i amatorskich bomb i przyłączyć sie do tysięcy rozwścieczonych Polaków mordujących polityków i burzących sejm i rozmaite urzędy. Jak do tego dojdzie nawet mi brewka nie pyknie przed dokonaniem samosądu na zdradzieckich ścierwach. Czy to mowa nienawiści ? nie, to mowa zemsty w afekcie

Andrzej Brewiarz 3 tygodnie temu

I będzie jak na zachodzie! 25% mieszkańców Los Angeles – 1 milion ludzi bez mieszkania czy domu. Biwaki i namioty w parkach i centrach miast. KDS i nie tylko, lajkuje i komentuje z dwóch kont. Zostańcie z Bogiem!

Andrzej Fron 3 tygodnie temu

Powinni jak najszybciej wprowadzić ten podatek i zacząć zabierać mieszkania wtedy może Polacy się zorientują kto nami rządzi bo teraz 80% bydełka nie wie co się dzieje. Najwięcej starszych ludzi głosowało na gangi typu PIS-uary , PO-paprancy .Jak wylądują na śmietniku to może się obudzą ze snu

Ania Magdalena 3 tygodnie temu

Prawdziwi Polacy zagłosowali by na PRL

Małgorzata Kitka 3 tygodnie temu

No i jeszcze system opieki zdrowotnej ukierunkowany na podtrzymywanie przy życiu a nie leczenie, może nagle zmienić politykę i jak w niektórych państwach stawiać na szybką eutanazję zamiast podtrzymywanie przy życiu, czy leczenie… Jeszcze są firmy oferujące opiekę dożywotnią haha w zamian za nieruchomość i rentę… zostawiają tylko środki na wyżywienie i pokrycie kosztów utrzymania i utrzymania mieszkania do śmierci. Niektóre z tych firm, poprzez system opieki zdrowotnej są powiązane poprzez te holdingi medyczne również z bankami. Kółko się zamyka (sic!). Już to obserwuję w Anglii i Szkocji oraz innych krajach. Ładnie, prawda?

Bernadeta BB 3 tygodnie temu

Temat bardzo ważny. Trzeba walczyć aby takiej patologii katastralnej nam nie wprowadzono. Tylko jedna uwaga ws.tego rzekomego otrzymywania mieszkań prawie za darmo. Otóż aby wykupić takie mieszkanie spółdzielcze na własność trzeba było spłacić kredyt bydowlany zaciągnięty przez spółdzielnię mieszkaniową na wybudowanie tego mieszkania , czyli kwotę stanowiąca wartość mieszkania. A to były grube miliony ( przed denominacja) , cała wartość mieszkania! ,, Dostać,, mieszkanie to można bylo z ZGM ale nie na własność, tylko pod najem, a właścicielem takiego mieszkania jest gmina . Warunkiem była wpłata tzw. kaucji. To tyle dla jasności, bo Pan prelengent bardzo to uprościl i odbiegł od stanu faktycznego.😊

Ursula Klimko 3 tygodnie temu

To weźmy taką sytuację- ludzie pracowali całe życie, np. handlu (to spożywka własny sklep, to potem jakieś ubrania w handlu obwoźnym), był czas jeszcze 20-15 lat temu, gdy był z tego dobry pieniądz. Wtedy też zaczęli budować dom, jeszcze trochę materiałów budowlanych przywozili z Litwy, bo wtedy się jeszcze opłacało. Międzyczasie zbudowali bardzo ładny dom. Cały czas pracują, ale w ciągu ostatnich 10-5 lat świat się bardzo zmienił, weszły sieciówki, markety, z czasem to, co zarobili, wystarczało tylko na bieżące funkcjonowanie i na życie. Znam wielu takich ludzi. Ale mają nadal bardzo ładne domy- choć z obecnymi zarobkami nie byłoby ich na nie stać! I teraz oni mieliby oddać te domy dla bandy, bo nie stać ich na zapłacenie jakiegoś wymyślonego bezprawnie podatku… To jest przestępstwo w biały dzień. I to rząd staje się przestępcą.

dariodarecki 3 tygodnie temu

Świetny materiał. Dziękuję, oczywiście przesłałem go kilku osobom. Pozdrawiam.

Mirosław Diabełek 3 tygodnie temu (edytowany)

Proponuję przed jesiennym wyborami zapytać każdego kandydata o Jego stosunek do podatku katastralnego i w zależności od odpowiedzi dokonać wyboru. Rodacy nie głosujcie na partie i osoby wywodzące się z przekrętu okrągłego stołu. Ps Stosujesz też autocenzure??? I wycinasz nieprzychylne komentarze

Marlena Staszak 3 tygodnie temu

Żydowski plan ograbienia Polaków właśnie zaczyna sie realizować to tylko kwestia kilku miesięcy i wygranych wyborów na jesień przez PiS a właściwie to przez POPiS i żadne 500+ tego nie wymaże bo dług jest około 5 bln zł a nasze zasoby naturalne to około 9 bln zł więc walka toczy się o 4 bln zł…….

MrPumparapum 3 tygodnie temu

Zastanawia mnie jedno – czemu inne narody tak bardzo boją się Polaków i Polski, że tak bardzo nas nienawidzą i za wszelką cenę chcą nas zniszczyć? Pozdrawiam Was wszystkich oraz Atora 🙂

Biały Klejnot 3 tygodnie temu

Za komuny nie dostawało się mieszkań za darmo. Proszę nie mówić nieprawdy. Wyglądało to tak , że przy otrzymaniu mieszkania wpłacało się wkład o wartości ok. 10 % a potem latami spłacało się resztę w postaci otrzymanego kredytu. Potem powstała możliwość wykupienia takiego mieszkania na własność a wartość wykupu zależałą od wartości niespłaconego kredytu. Jeśli ktoś płacił czynsz bardzo bardzo długo to czasami zdążył spłacić kredyt i wartość wykupu była niska. Natomiast jeśli ktoś zamieszkał w nowym budynku i mieszkał w nim krótko to wartość wykupu była wysoka. Dodam jeszcze , że kredyt spłacało się w czynszu ponieważ PKO i spółdzielnie mieszkaniowe współpracowały ze sobą.

Krystyna Krawieczyńska 2 tygodnie temu

Za komuny też nikt nie dostawał mieszkania. Wpłacany wkład wynosi 50% realnej wartości mieszkania, tzn. nie rynkowej, która zawsze była wielokrotnie wyższa. Drugie 50% spłacane było w miesięcznych ratach razem z czynszem. Po całkowitej spłacie na wniosek gł. najemcy status mieszkania z lokatorskiego zmieniała spółdzielnia na własnościowy.

Anonymous 3 tygodnie temu

nie ma różnicy kto bedzie rzadził i tak to wprowadza

Szyszu 3 tygodnie temu

Świetny materiał, dużo wiedzy, faktów, dzięki!! Przesyłam dalej i uświadamiam bliskich!!

incognito 3 tygodnie temu

PLATFORMA WAS TAK NIE WYRUCHAŁA JAK WYRUCHA WAS PIS KUR. AŻ WAS KUKLE BĘDĄ SWĘDZIAŁY!

Paweł Pe 3 tygodnie temu

Po dłuższym zastanowieniu przypomniały mi się słowa Davida Icke, Akcja-Reakcja-Rozwiązanie. Najpierw tworzy się sytuację, mając jednocześnie już gotowy plan jak wyjść z sytuacji, podczas gdy tłum ludzi, na których działa się poprzez emocje natychmiast dostają rozwiązanie, nieważne jakie będzie miało to konsekwencje w dalszym etapie, ale ważne aby uspokoić tłum na teraz. Dokładnie jak to zrobiono z ustawką magdalenkową, tak teraz w ten sposób może być szykowany kolejny ustawiony przewrót. Jeśli ludzie będą masowo eksmitowani to w 100% wyjdą na ulicę niezależnie czy biedny czy bogaty bo bogaty to człowiek przedsiębiorczy, który jak słyszy o kolejnej daninie to mu się nóż w kieszeni otwiera. Wojskowi, policjanci też pieniędzmi nie śmierdzą a mieszkania i domy mają i wątpię, żeby interweniowali, a raczej duża jest możliwość, że by się przyłączyli. Do tego jak lawina ruszą inne grupy społeczne jak górnicy, rolnicy, lekarze, nauczyciele, który przez 30 lat władza drażni. I w ten sposób mogą doprowadzić do sytuacji, gdzie zaproponuje się lepsze rozwiązanie zamykające kolejny etap tworzenia NWO.

Zbyszek Korytkowski 3 tygodnie temu

Krzysiu, wpadłem na twój kanał około roku temu i niestety kATORturuje sie nim 😉 Nie wiem czy zdajesz sobie sprawę, że zakładając vloga o najbardziej “niemoralnym” (tak go nazywaja ekonomiści) podatku jakim jest podatek “KATASTROFALNY”, czyli podatek od posiadania, stałeś sie narzędziem PO-PiSu, którzy własnie badaja “OPINIĘ PUBLICZNĄ”, nt. temat. Temat podatku sledzę od lat i niestety wiem , że kiedyś “MUSI” nastąpić jego wprowadzenie i zostanie wprowadzony. Jednak można odroczyc termin wypędzania przez pejsatych, prawdzich polaków z Polski. Jest jednak jeden warunek: Muszą sie niezle WQRWIĆ, a tu widzę małe szanse. Mozliwe jednak, że dzieki tobie i tobie podobnych, popis-y przestraszą sie reakcji i odroczą termin eksterminacji narodu. Nie dlatego, że się będą bali społeczeństwa, ależ absolutnie, to ICH MOCODAWCY postanowią odroczyć wyrok. Więc nagrywaj, ile sie da. Jako, że jesteś człekiem “odważnym” w moim mniemaniu, może spróbuj proszę nakręcić vloga np. kto jest właścicielem NBP, czy Banku Anglii, oraz jakichkolwiek Banków Zachodnich (Centralnych) 🙂 Aaaaaaa nuuuuszz,nuuuuuszsz ci się uda 😉 Właściciele to właśnie OWI mocodawcy. Takie ułatwienie: Kto powiedział słynne zdanie : ” Nie interesuje mnie, jaka “marionetka” zasiada na tronie imperium którego słońce nigdy nie zachodzi. Prawdziwą władzę ma TEN, KTO KONTROLUJE PODAŻ PIENIĄDZA, A TYM KIMŚ JESTEM JA” 😀 (to pewnie wiesz) Jak ci sie uda, dojść do tej wiedzy, oraz dzięki inteligencji przemycić ten materiał, to widzowie powinni dostać wszystkie możliwe odpowiedzi na tematy podatkowe i nie tylko 😉 Pozdr Krzysiu, i jak to mawiaja anglosisiaki “well done

Mirek Gasek 3 tygodnie temu

Pis i Po to zdrajcy i złodzieje każdy z nich już dawno powinien siedzieć .Nie głosujcie na to szambo oni są od dawna w zmowie jedni drugim brudy myją Leppera skasowali sam się powiesił akurat chyba w to nie wierzycie. Są to dwie zdradzieckie partie największych oszustów i krętaczy . Polacy nie głosujcie na nich to jeden wielki gnój.

Michał Godlewski 3 tygodnie temu

qwe eszrdx 3 tygodnie temu (edytowany)

czyli w dodatku cały wkład własny w takie mieszkanie /wymiana okien/drzwi/podłóg/pieca/cokolwiek innego / będzie działać jeszcze na niekorzyść….jak nic mieszkać w chlewie swoją drogą jakże wspaniali i jakże sprytni ci politycy z opozycji ….nic tylko na nich głosować !

AIKE-EKIA 3 tygodnie temu (edytowany)

Jebać PIS jebać PO jebać, Żydokomune jebać masonerie, jebać Lgbt, jebać Islam. jebać UE,Śmierć wrogom ojczyzny. po dobroci nic nie oddadzą trzeba to odebrać siłą taka jest prawda.

Andrzej Rozycki 3 tygodnie temu

Podatek katastralny jest złem. Przykład: z opodatkowanej już kasy buduję dom z materiałów również solidnie opodatkowanych a który na starość jest moją emerytalną ochroną. Przy okazji chciałbym wszystkim powiedzieć że państwo to my a towarzystwo z naszej woli mające moc decyzyjną są naszymi pracownikami.

Fazii85 3 tygodnie temu

Czy te głąby nie wiedzą ze z Polakami lepiej nie zadzierać ?? “Potrzymaj no piwo to ci pokażę”

Siwy_Boss 3 tygodnie temu

Niech politycy pokaza swoje mieszkania i to jak zyja…niech pokaza te nieruchomosci ktore ukrywaja i niech pokaza wszystkie swoje kata bankowe a wtedy my ich rozliczymy.

Jacek Grabowski 3 tygodnie temu

Skurwysyny chcą nas zajebać żywcem,ale ludzie nie chcą słuchać i mają wyjebane na wszystko…

2NIGHT OFFICIAL 3 tygodnie temu (edytowany)

tUTAJ CHODZI O COŚ INNEGO … SZYKUJE SIE POWSTANIA NOWEJ UNII DO KTÓREJ BĘDĄ MOGŁY PRZYNALEŻEĆ NAWET REGIONY POSZCZEGÓLNYCH DOTYCHCZASOWYCH PAŃSTW… ZACHODNIE CZĘSCI POSLKI ZOSTANA DO NIEJ PRZYŁĄCZONE… TAKA NOWA FORMA PODZIAŁU POSLKI W OBLICZU “ZAGARNIECIA” POLSKI DO JEDWABNEGO SZLAKU DLA NIEMCÓW – RZYMIAN…. NO I RUSKICH TEŻ… KWESTIA NAJBLIŻSZYCH 10-15 LAT …

Jan sobieski 3 tygodnie temu

Niech tylko ludzie straca mieszkania to wybuchnie wojna domowa a Platforma dostanie za swoje cwaniakowanie Malo to podatkow placimy oni chca zniszczyc ten kraj to jest uklad aby oddac kase za roszczenia dla Zydow Pierdziele taka ojczyzne i ich samolociki

Lucyna Kowal 3 tygodnie temu (edytowany)

No to to już naprawdę przegięcie😡 Przecież zniszczyli by w ten sposób 38 milionów Polaków. Kto się porwie na taką kradzież? I jaki naród pozwoli się okraść? Polscy mieszkają w różnych krajach UE i nigdy nie słyszałam żeby narzekali na taki rabunek 😡Nie wiem tylko jaka korzyść z tego straszenia ludzi : A to trzecia wojna , a to najazd kosmitów , a to meteoryt w nas walnie już za chwilkę , a to koniec świata nie wiadomo już który ,a to nadchodzi wielki kryzys , podatek katastralny czyli katastrofalny i jak tu żyć???? Są jednak ludzie bardzo podatni na takie ględzenie i może ich to doprowadzić do depresji albo agresywnych i wręcz niebezpiecznych zachowań.

CJWarlock 3 tygodnie temu (edytowany)

Problem w tym, ze w ogóle podatek od nieruchomości jest nonsensem. Szczególnie, kiedy wiele przedmiotów, jak i płac jest podwójnie i wysoko opodatkowanych. Nikt nie ma ziemi i Ziemi na zawsze na własność. Plan zabudowy przestrzennej wystarczy. Raz kupiona działka, zabudowana lub na niej wybudowany dom, materiały kupione z podatkiem, a potem jeszcze płacić “karę” za to, że się potrafiło, że się dało radę? Toż to chore, a wręcz patogenne.

Opublikowano za: https://www.youtube.com/watch?v=_g3uLTrnab4&feature=youtu.be

Comments

 1. krnabrny1 says:

  Ha! Kochana rekakcjo K.I.P, jesteście bardzo ostrożni w swoich dywagacjach i nie patrzycie zbyt daleko w przyszłość:-))
  Zadaliście retoryczne pytanie czy POPIS wprowadzi podatek katastralny?
  Wydaje się jednak że to pytanie nie jest zbyt trafne biorąc pod uwagę rzeczywistość.
  Pytanie nie powinno nawet brzmieć, Jak długo POPIS zachowa stołki?.
  Pytanie powinno brzmieć “JAK DŁUGO LUDZIE POPIS ZACHOWAJĄ GŁOWY?!”

  Myślicie że to absurdalne pytanie, a kwestia dotycząca siłowego usunięcia skorumpowanej władzy to fantazja? Może i tak ale ja obserwuję życie, już dawno peszeliśmy punkt kiedy ktoś dokonuje samospalenia przed sejmem…a to POWAŻNY ZNAK DLA WŁADZY!.
  Teraz jedyne co powstrzymuje ludzi w tym kraju od powywieszania złodzieji i zbrodniarzy to wszczepione nam pojęcia KULTURY i CYWILIZACJI. Wydaje się że w Narodzie Polskim to zainstalowane bezpieczniki przed jakimikolwiek radykalniejszymi posunięciami. Każdy z nas sobie mówi “przecież to nie jest kulturalny sposób”, “przecież nie jesteśmy zwierzętami jak wmawiają nam Żydzi!”.

  Tak to wszystko racja, ale pamiętajcie też co mówił Pan R.E.D. Oni chcą nas okraść jak złodziej śpiącego niedźwiedzia, po cichutku, kulturalnie, w białych rękawiczkach….tak aby niedźwiedź nie obudził się nim złodziej wyjdzie z jaskini z “towarem”:-)
  Ale niedźwiedź zaczyna się budzić, spełnia się scenariusz Pana R.E.D…a jak się obudzi WSZYSTKO STAJE SIĘ MOŻLIWE!!

  Pamiętajcie! Obecnie ich jedyne zawory bezpieczeństwa chroniące ich przed wybuchem to nasze fałszywe poczucie “KULTURY” i poczucia że coś jest “NIEGODNE”. Jeśli te zawory PUSZCZĄ wszystko stanie się MOMENTALNIE!!!

  RADA: Z moich doświadczeń, słowa KULTURA, CYWILIZACJA, PRAWORZĄDNOŚĆ, INTELIGENCJA to FAŁSZYWE SŁOWA (niosące za sobą sfałszowane przesłanie) służące bardziej naszej tresurze niż przynoszące jakieś wymierne korzyści LUDZIOM.!!! NIE IDENTYFIKUJCIE SIĘ Z TYMI POJĘCIAMI, SĄ INNE PRAWDZIWSZE DAJĄCE MOC!!

 2. krnabrny1 says:

  Przyjdzie jednak taki dzień wyboru, kiedy jedni wzniosą puchary, a inni rzucą puchary o ziemię, ludzie będą się pytać czy widział kto czy “on” rzucił puchar czy nie? I wtedy pojawi się Szkocki regiment, jak spod ziemi. Nasz “Szkocki regiment” już tu jest! czeka tylko na sygnał, ponoć mają nas chronić!:-)

  Ale ja wyczuwam ich, wiem że oni się tego BARDZO BOJĄ, ponieważ kończy się etap gry. który można by nazwać “Cicho Sza…Sza!!”…a z historii widać, że wszelkie żydowskie poczynania rozsypywały się po wyjściu z tego etapu, ponieważ JAWNOŚĆ to ich wróg najgorszy.

  Jak już puchary upadną zacznie się coś co już wszyscy znamy i podświadomie pamiętamy, Polacy zamienią się w SZPAKI, a jak to zrobią KONIEC GRY!

  Kto nie rozumie na czym polega zmiana w Szpaki niech zobaczy ten film ,a zrozumie co znaczy POSPOLITE RUSZENIE…nie w teorii, a w PRAKTYCE!
  https://www.youtube.com/watch?v=hoUetu2sdkc

 3. krnabrny1 says:

  Teraz czas oczekiwania, kto wypowie pierwszy magiczne słowo DOŚĆ!. A słowo to otrzyma taką MOC że stanie się PRAWDZIWE…i rzecz się dokona!

 4. krnabrny1 says:

  A na koniec zdanie do przemyślenia:
  Kiedy Żydzi nazywają nas “zwierzętami”, to nie jest hańba….to jest POCHLEBSTWO!

  Mówią nam tak żebyśmy przypadkiem nie stali się jednością z naturą, nie wezwali tajemnym językiem żywiołów na naszą pomoc, nie sprowadzili wichury, deszczu i zamieci na podstępne uczynki!! Mówią nam tak, żebyśmy przypadkiem nie zaczęli drzew pytać o radę, a dzięcioła słuchać jak wygonić stąd złe duchy! Mówią nam tak żebyśmy przypadkiem się NIE OBUDZILI!!!

 5. krnabrny1 says:

  Stary niedźwiedź mocno śpi,
  stary niedźwiedź mocno śpi.
  My go nie zbudzimy, bo się go boimy,
  jak się zbudzi, to nas zje.
  My go nie zbudzimy, bo się go boimy,
  jak się zbudzi, to nas zje.

  ..brzmi znajomo?;)))

  • mario42 says:

   Kolega to jednak ma nosa.
   Takie to proste ale to tylko kolega wyczuł 2,5 roku wcześniej. Gratulacje w 09.2022
   Wygląda na to, że niedźwiadek się zbudził, a jak to niedźwiedź po długiej drzemce jest po prostu głodny, a jak głodny to i czasami zły.

Wypowiedz się