Zbrodnicze żydowskie „posłannictwo”

 Strategicznym  celem  Żydów jest opanowanie władzy nad światem i uczynienie z  narodów nie-semickich  „podnóżka Izraela”.  Cel ten pozostaje niezmienny od chwili pojawienia się  plemion  izraelskich na terenach  Palestyny  około  XIII  wieku  p.n.e.

Już  podczas zdobywania  Palestyny  Żydzi  stosowali zbrodnicze metody ludobójstwa wobec ludów dotychczas zamieszkujących  te tereny.  Mordowani byli  wówczas wszyscy mieszkańcy zdobywanych (często podstępnie)  miast – od noworodków po starców  i kobiety.

Niezwykle  wrogi stosunek Żydów  do innych narodów  wynikał z  nakazów plemiennej religii  żydowskiej uznającej  Żydów za  „naród wybrany”  któremu służyć winny wszystkie pozostałe narody.  Aby zmusić te narody do uznania Żydów  za  „panów świata”,  żydowskie pismo święte (Stary Testament)  nakazywało  mordowanie elit przywódczych  tych narodów.

 Nakaz ten zawarty  jest  w  Psalmie 149   zatytułowanym  „Posłannictwo  Izraela”.  Brzmi on tak:

    „ Niech synowie Syjonu radują się swym  Królem,

     Niech chwała Boża będzie w  ich ustach,

     a  miecze  obosieczne  w ich ręku:

     aby  dokonać  pomsty wśród pogan

     i  karania pośród narodów;

     aby ich królów  zakuć w kajdany,

     a  dostojników  w żelazne  łańcuchy

     by wypełnić na nich pisany wyrok.”

Wyżej wymieniony religijny nakaz  Żydzi stosowali w historii  wielokrotnie.

 Tak na przykład  po wywołaniu przez nich samych w 1789 roku  rewolucji we  Francji  wymordowali rodzinę  królewską  oraz  całą elitę przywódczą a także kilkanaście tysięcy księży  katolickich.

 W 128  lat później  żydostwo ( posługując się rosyjskim i międzynarodowym motłochem)  wywołało rewolucję w Rosji.  I  tu Żydzi dokonali – zgodnie ze swym religijnym  „posłannictwem” – eksterminacji całej warstwy przywódczej  Narodu Rosyjskiego.  Ze szczególnym okrucieństwem wymordowali całą rodzinę carską nie oszczędzając nawet maleńkich carskich dzieci. Przez 70 lat panowania żydokomuny w Rosji,  Żydzi wymordowali około 70 milionów osób  stanowiących elitę  Narodu Rosyjskiego (czyli mordowano około miliona rocznie!).

Kolejnym przykładem  zbrodniczego  „posłannictwa”  żydowskiego  była Hiszpania  po przechwyceniu przez  Żydów władzy w tym kraju w 1936 roku.

Tu również rozpoczęło się wówczas mordowanie elity przywódczej Narodu Hiszpańskiego.  Mordowano rodziny szlacheckie, palono dwory i pałace.

Masowo mordowani byli księża katoliccy a kościoły palone i burzone.

Na szczęście armia hiszpańska pod dowództwem gen. Franco  zapobiegła całkowitemu wyniszczeniu elity przywódczej Hiszpanów  przepędzając z Hiszpanii  zbrodnicze żydowskie hordy.

My  Polacy doświadczyliśmy również żydowskiego „posłannictwa”  kiedy w 1949 roku  po aresztowaniu Władysława Gomułki  władza dostała się w ręce zbrodniczej  mafii żydowskiej z Bermanem, Mincem i Zambrowskim na czele.

Żydzi  rozpoczęli wówczas masowe mordowanie naszej elity narodowej.

Szacuje się, że w okresie od  1949  do 1954 roku,  żydokomuna bermanowska wymordowała około 200 tysięcy Polaków należących do warstwy przywódczej Narodu Polskiego.

Zbrodni ludobójstwa dopuścili się  też  Żydzi  dokonując ( przy pomocy libańskiego motłochu)  masakry Palestyńczyków w  obozach Sabra i Szatila  w dniach 16-18  września 1982 roku.

Obecnie zbrodnicze  żydowskie  „posłannictwo”  nakierowane jest znów na nas-Polaków. Chodzi nie tylko o ograbienie nas  na kwotę 300 miliardów  dolarów.

Chodzi o coś znacznie groźniejszego:  o  narzucenie nam żydowskiej władzy i odebranie  nam resztek suwerenności jakie pozostały Polsce po żydowskiej „transformacji ustrojowej”  z 1989 roku.

                                                                               Józef Michał  Janowski

Wypowiedz się