Nowa Synergia. Nasze Widzenie Polski – część 1- 3

sarmacja-pomponiusz_mela_1st_century

Myślenie strategiczne.

My polscy przedsiębiorcy głównie z sektora mśp, rolnicy z towarowymi gospodarstwami i patriotyczna inteligencja, działając we wspólnym środowisku ludzi szlachetnych, oceniając zmiany jakie zaszły w Polsce przez ostatnie 27 lat /nie wchodząc w skomplikowane analizy społeczno-gospodarcze/ widzimy ogromny skok cywilizacyjny w Kraju wiemy, że dwa razy więcej produkujemy towarów i usług, że eksport jest osiem razy większy, że żyjemy dłużej i znacznie lepiej. Widzimy naszą Ojczyznę, piękniejszą i bardziej zasobną. Osiągnęliśmy to wielkim kosztem. Polacy należą do najszybciej starzejących się społeczeństw na świecie. Z Polski wyemigrowało za pracą ponad 2,5 mln młodych przedsiębiorczych osób. W Kraju w dalszym ciągu jest około 10% bezrobotnych głównie młodych wykształconych ludzi a dzietność polskich kobiet obniża się do poziomu 1,2 d/k, który grozi najpierw wstrzymaniem rozwoju a w konsekwencji do fizycznej likwidacji narodu. Powstał system gospodarczy, w którym strategiczne i najbardziej rentowne sektory są w rękach kapitału zagranicznego. Przywództwo gospodarcze i polityczne od początku transformacji skutecznie blokuje powołanie powszechnego samorządu gospodarczego, zamykając możliwość konsolidacji drobnego polskiego kapitału wykluczając z życia społeczno-politycznego najbardziej pro państwową i najliczniejszą klasę zawodową jakim są mali i średni przedsiębiorcy. Dodatkowo, współczesne społeczeństwo Polskie rozpada się jako wspólnota a elity polityczne narodu nie dają gwarancji wyjścia z tego kryzysu. Największą porażkę jako naród ponosimy w obszarze kultury odchodząc od wartości, które trzymały nas razem w okresach trudnych. Ogół społeczeństwa wpadło w okres zadowolenia z widocznej poprawy warunków życia i stagnacji politycznej w kraju i na świecie co spowodowało ogólnonarodową znieczulicę na sprawy Ojczyzny. Jednak sprawy w Kraju i zagranicą idą w złym kierunku a zabetonowana scena polityczna przez dwa ugrupowania polityczne nie daje możliwości realnych zmian w systemie polityczno-gospodarczym mimo zmiany partii rządzących. Bezpieczeństwo Państwa, narodu i poszczególnych obywateli jest coraz bardziej zagrożone. Polaryzacja społeczeństwa polskiego w koło dwóch wrogich sobie doktryn politycznych i pogłębiająca się przepaść w narodzie, oraz realne zagrożenie otwartą wojną o nowy podział świata zmusza do refleksji nad przyszłością. W takiej sytuacji musi przyjść w społeczeństwie przełom świadomości, który będzie miał charakter żądań radykalnych zmian, często ze sobą sprzecznych. Może zapanować ogólna anarchia, która zniszczy demokracje pluralistyczną pod hasłem ‘władza dla ludu’. Od takiego stanu społecznego niezadowolenia, tylko krok do otwartej krwawej rewolucji. Z historii wiemy, że rewolucja to ogromne zło i straty, dlatego trzeba już teraz przygotować inny scenariusz prawdopodobnych wydarzeń wyprzedzając spodziewane niechciane fakty. Jest to robota przede wszystkim dla polskich naukowców w kraju i zagranicą oraz nowego pokolenia polityków i działaczy społecznych. Trzeba zacząć myśleć o naszym bezpieczeństwie państwowym, narodowym, gospodarczym i osobistym w kategoriach strategicznej obrony, angażując w to dzieło możliwie wszystkich Polaków.

Jak to zrobić?

Patrząc na tak określone zadania z punktu widzenia doktryny i czystej nauki sprawę mamy prostą. Analitycy powinni opracowywać na bieżąco prognozy zagrożeń, stratedzy budować a następnie korygować przyjęte strategie wskazując kierunki prac, planiści tworzyć plany     obrony i rozwoju Kraju. Nowa elita narodu świadoma oczekiwanych zmian powinna korzystając z opracowań naukowców mobilizować Polaków do aktywności politycznej i społecznej, koniecznej do przeprowadzenia wymaganych zmian. I wreszcie cały naród mimo podziałów, zjednoczony pod hasłem ‘bezpieczna Polska’ powinien wspierać reformatorów wprowadzających wielką reformę. Jest to działanie na miarę Konstytucji 3-go Maja i oczekiwań Jana Pawła II. Na dzień dzisiejszy to zadanie jest niewykonalne ponieważ ogół narodu nie czuje zagrożenia. A nawet jak czuje, że sprawy bezpieczeństwa idą w złym kierunku uważają, że ich to nie dotyczy –to sprawa polityków-mówią. Jednak o zagrożeniach się mówi coraz częściej głównie w środowisku naukowców i przedsiębiorców, którzy najlepiej znają polityków i ich partie bo najczęściej doświadczają ich nienajlepszych działań. Dosyć powszechne jest tam przekonanie, że obecna elita władzy i jej opozycja nie zapewni Polsce bezpieczeństwa. Trzeba szukać nowych ludzi mądrych i uczciwych z poza obecnych partii politycznych, którzy zaproponują przede wszystkim sposób na odbudowę wspólnoty narodowej, która jest podstawową  gwarancją naszego bezpieczeństwa oraz przedstawią program reformy państwa i gospodarki . Następnie trzeba stworzyć z tymi ludźmi partię reform i wygrać wybory wprowadzając do Parlamentu najlepszych. Będzie to elita polityczna narodu.                                                                                                                                                                                                                         Gdzie szukać reformatorów?      

 Wszędzie! W Polsce i zagranicą. Najłatwiej szukać koło siebie. Są przecież w Polsce ludzie mądrzy i szlachetni, którym leży na sercu sprawa bezpieczeństwa Polski, widzą konieczność reform, wiedzą jak Kraj zmieniać na lepsze. Trzeba z nimi o tym rozmawiać i szukać kontaktów oraz włączyć się w ich działania. Tak powstają grupy reformatorów Polski, które w przyszłości mogą się połączyć w partie polityczne. Już powstają takie grupy i efektywnie działają w środowisku naukowców, przedsiębiorców i rolników. Jedną z nich przedstawię dokładniej w następnych częściach opracowania z nadzieją na współpracę. Grupa ta nazwała się dzisiaj Ruch Nowa Synergią a jak zaczynał działalność niespełna 3-y lata temu inicjatorzy nazwali go Nowa Sarmacja.

Jak powstała Nowa Sarmacja / Nowa Synergia?

Grupa dobrych kolegów zainspirowana polską historią,  nauką społeczną Kościoła, nowoczesnym patriotyzmem wynikającym z dorobku solidarności społecznej i obawą o przyszłość Kraju, postanowiła zaproponować społeczeństwu pracę przy wspólnym budowaniu nowej bezpiecznej Polski. Na początku wydaliśmy:  

Sarmackie Przesłanie do Polaków                                                                                   

My szlachetni Polacy musimy się zebrać i działać, bo Polska jest w potrzebie!

Współczesna cywilizacja rozwija w oszalałym tempie techniki elektroniczne, które rewolucjonizują kontakty międzyludzkie. Dotychczasowe zasady współżycia, oparte na realizacji wspólnych celów w rodzinie i wspólnotach narodowych, zastępuje daleko idący indywidualizm i obojętność na sprawy publiczne. Dzisiaj, obok kryzysu ekonomicznego w skali globalnej, wystąpił i narasta kryzys obowiązujących dotąd wartości. W Polsce po ponad dwudziestu latach transformacji mamy głęboki kryzys systemu władzy, ponieważ interesy partii są wciąż ważniejsze dla polityków niż Ojczyzna, a negatywna selekcja posłów i radnych godzi w powagę Rzeczpospolitej.

Rozwoju techniki nie powstrzymamy i nie da się przywrócić starych zasad ładu społecznego, ale można i trzeba budować nową Polskę, wykorzystując potrzebną nowoczesność dla jej dobra.

Nie możemy dopuścić, by kryzys rodziny doprowadził do klęski demograficznej Narodu Polskiego, a zanik wrażliwości obywatelskiej, wobec braku alternatywy politycznej, do paraliżu państwa. – Chcemy żyć w Ojczyźnie, która zapewni bezpieczny rozwój rodzinom, umożliwi godnie życie za dobrze wynagradzaną pracę i będzie państwem sprawnym, silnym i sprawiedliwym.

Zbudowaniem Polski naszych marzeń muszą zająć się wreszcie ludzie szlachetni, którzy w działaniu łączą wartości z mądrością i umiejętnościami. Praca, Rodzina, Ojczyzna to niezbywalne wartości, które wyznaczają kierunki naszej aktywności społecznej i politycznej.

MY SZLACHETNI, czerpiąc siłę z historycznych dokonań Polaków, przeprowadzimy konieczne zmiany w naszej Ojczyźnie. Damy szansę realizacji ambitnych planów nowym pokoleniom Polaków, zachowując normy demokratyczne w praktycznym działaniu, pozostając wiernym sarmackim wartościom naszych przodków.

Jesteśmy przekonani, że w tym działaniu nie zabraknie wszystkich szlachetnych Polaków. – Dołącz do nas!

Grupa Nowa  Sarmacja.

                                                                                                                               Na jednym z pierwszych spotkań grupy inicjatywnej /w połowie 2013r./ zrobiliśmy zapis odpowiedzi na nurtujące pytania; Kim jesteśmy?, Do czego dążymy?, Dlaczego chcemy zmian?. I tak powstała:

  Prezentacja idei

NOWA SARMACJA to inicjatywa polityczna, mająca na celu kształtowanie nowej świadomości obywatelskiej Polaków, której podłożem powinny być: dobra tradycja, poszanowanie wartości moralnych, dbałość o rodzinę i Ojczyznę – Rzeczpospolitą Polską.

Nie jesteśmy partią polityczną i nie zamierzamy w przyszłości dążyć do przejęcia władzy w państwie. Chcemy stworzyć alternatywę dla tych Polaków, których działania publiczne są dzisiaj blokowane, a którzy mają świadomość szkodliwości  zacementowanej personalnie sceny politycznej i chcą działać na rzecz rozwoju polskiej demokracji partycypacyjnej, stwarzając kontrast między „tym co jest”, a „tym co mogłoby być”, gdyby obywateli/mieszkańców dopuszczono do głosu i do instytucjonalnego działania.

  Nowi Sarmaci to ludzie świadomi tego, że:

1) tworzenie dobra  nadaje ich życiu wyższy sens;

2) wszyscy Polacy jesteśmy współwłaścicielami Polski – co zobowiązuje;

3) państwo polskie musi służyć swoim obywatelom:

  • chronić ich, wspomagać potrzebujących i edukować;
  • bronić miejsca pracy, wspierać rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy ;
  • korzystać z doświadczenia i wiedzy ludzi tracących stałą pracę;
  • ulepszać permanentnie obsługę obywatela przez służbę zdrowia, w urzędach i sądach i innych instytucjach państwowych.

4)  dbałość o rodzinę jest miernikiem sprawności państwa;

5)  Polacy mają prawo do życia godnego w swoim Kraju.

Świat w jakim przyszło nam żyć jest nasycony blichtrem i tanią sensacją. Nie ma tu miejsca na wartości, które budują Człowieka, a bez których  nie jest On sobą. Nie kultywując żadnych wyższych wartości człowiek nie jest osobą ludzką, tylko przedmiotem manipulacji KAPITAŁU, kapitału globalnego, którego pazerności nie mogą powstrzymać nawet rządy najsilniejszych państw świata. Te same siły mają monopol na wszelkie informacje podsłuchując rozmowy telefoniczne i kontrolując Internet. Wąska elita multimiliarderów licząca 85 osób zgromadziła tyle bogactwa co 3.5 mld najbiedniejszych ludzi, stanowiących połowę ludności świata.

To ubezwłasnowolnianie milionów, a nawet miliardów jednostek ludzkich dzieje się pod hasłami postępu technicznego i rozwoju gospodarki rynkowej, a przecież istnienie wielkich korporacji światowych jest zaprzeczeniem wolnego rynku. Mają one przecież monopol na zyski płynące ze światowej gospodarki i niszczą wszystko, co mogłoby z nimi konkurować.

Naszymi upodobaniami rządzą media informacyjne, które żyją z reklam zamawianych głównie przez te światowe korporacje lub ich odrosty, wymyślające z dnia na dzień potrzeby zwykłego zjadacza chleba – a media przekonują te miliardy ludzi, ogłupiałych w pędzie za doraźnym materialnym szczęściem, że użycie danego produktu podniesie ich wartość, ich pozycję społeczną, postawi ich klienta na wyższym poziomie rozwoju cywilizacyjnego.

Na całym świecie – dotychczasowe zasady współżycia społecznego oparte na realizacji wspólnych celów w rodzinie i wspólnotach narodowych, zastępuje daleko idący indywidualizm i obojętność na sprawy publiczne. W Polsce, po ponad dwudziestu trzech latach transformacji, mamy głęboki kryzys systemu władzy, bo interesy partii są dla polityków ważniejsze niż interes wspólny, niż Ojczyzna!!!… – Negatywna selekcja posłów i radnych partyjnych oraz ich partyjniackie zachowania w życiu publicznym godzą w powagę Rzeczypospolitej.

 Wiemy, że rozwoju techniki nie da się powstrzymać i przywrócić starych zasad ładu społecznego, ale można i trzeba budować Nową Polskę, wykorzystując postęp i nowoczesność dla jej dobra. Elektronika, komputer, w takiej czy innej postaci, nie mogą jednak rządzić nami. Powinny nam służyć jako narzędzie do lepszego porozumiewania się i rozumienia spraw publicznych, bez prowadzenia których nie da się żyć w licznych społecznościach europejskich. – Walczmy zatem z nowym typem homo, odkrytym na początku XXI wieku przez Nowych Sarmatów. – Z typem zwanym HOMO  SINGIELUS  INTERNAUTUS!!! – Samotny Człowiek Internetowy

M u s i m y   p r z e c i w  d z i a ł a ć  rozrostowi globalizacji i atomizacji  społeczeństwa!

1) Trzeba przywrócić świadomość obywatelską, świadomość potrzeby i obowiązku powszechnej dbałości o państwo, o wspólne bezpieczeństwo i dobrobyt  we własnej Ojczyźnie.

2) Nie możemy dopuścić by trudne warunki życia polskich rodzin doprowadziły do klęski demograficznej Narodu, a zanik wrażliwości obywatelskiej do paraliżu państwa.

3) Chcemy żyć w Ojczyźnie, która umożliwia pracę każdemu, zapewnia bezpieczny rozwój polskim rodzinom, jest państwem sprawnym, silnym i sprawiedliwym.       

Praca, Rodzina i Ojczyzna są podstawowymi wartościami, które wyznaczają kierunki naszej aktywności społecznej i politycznej. Nazywamy się Nowymi Sarmatami, bo do dobrych tradycji sarmackich (nie wad szlacheckich) chcemy nawiązywać. Działamy w ramach nowoczesnej formacji politycznej, którą nazywamy inicjatywą polityczną, a nie partią.

  Inicjatywa ta czerpie wzory ze skarbnicy wartości sarmackich, a więc tego co kiedyś stworzyło Polskę „od morza do morza”, stojącą prawdziwą demokracją, z którą walczyły, niestety skutecznie, państwa autokratyczne: cesarstwo pruskie, austriackie i carat rosyjski. I nie siła argumentu zwyciężyła polską potęgę państwową, lecz argumenty siły: liczność ich armii i bezwzględność przywódców. Jest to zjawisko znane od zarania ludzkości – zawsze zwyciężali silniejsi, nie mądrzejsi. Po prostu tamte państwa, a raczej ich władcy, nie rozumieli sensu demokracji partycypacyjnej, w której każdy obywatel to PODMIOT, a nie dostarczyciel poparcia dla istniejącego porządku ustrojowego. Jednak dysponowały liczniejszymi niż nasze środkami przemocy… Ale jaka musiała być moc naszej idei demokratycznej, ogłoszonej światu 3 maja 1791 roku, że aż trzy mocarstwa europejskie musiały się zjednoczyć, żeby ją pokonać?! – Dzisiaj niby o tym pamiętamy, obchodząc uroczyście rocznice trzeciomajowe, ale czy rozumiemy do końca sens tamtego zrywu umysłów i serc ówczesnych polityków Polski?…

 slowianie-mapa-2slowianie-europe_east_roman_empire

Sarmaci tworzyli państwo samymi sobą – swoimi czynami i postawą w sprawach publicznych, a nie terrorem władcy wobec własnych poddanych, jak to było w pozostałych wielkich krajach Europy. Mieli poczucie współwłasności państwa, co zobowiązywało ich do jego obrony w sytuacjach zagrożenia. Tak wykpiwane przez wielu pospolite ruszenie było dowodem na identyfikację każdego Polaka „na zagrodzie” z własnym państwem. Jednak kiedy Ojczyzna była w potrzebie, to pospolite ruszenie, słabo zorganizowane i niesforne, odpierało wielokrotnie silniejszych wrogów Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, lejąc własną krew. Taka postawa przeciętnego Sarmaty, wypływała z miłości do Ojczyzny, wyrażanej poprzez pracę dla własnej rodziny, i dbałość o sprawy publiczne – obrony państwa przed najazdami „Hunów” wszelkiej maści i autoramentu. Miłość Sarmatów do Ojczyzny, przejawiana tak licznie czynem zbrojnym, nie wzięła się znikąd. – Państwo Polskie, o ustroju dającym wolność wypowiedzi i działania  swoim obywatelom i ceniącym zdanie każdego uprawnionego do głosu, mogło liczyć na swoich obywateli w sytuacji zagrożenia. Było to naturalne. Znamy także słabości I Rzeczpospolitej, jak warcholstwo, sejmikowanie czy skąpstwo na cele publiczne a przede wszystkim brak silnej władzy państwowej. 

   Nazwa naszej inicjatywy politycznej „NOWA SARMACJA” oraz jej hasło przewodnie: Praca, Rodzina, Ojczyzna, oddają całą naszą ideologię. Są tu zawarte wartości, wzorzec historyczny i współczesny charakter naszego działania. – Stosując demokratyczne procedury, wprowadzimy konieczne zmiany w Polsce – NASZEJ OJCZYŹNIE

Czytając dzisiaj „Prezentację ideową” pamiętam tamte spotkanie pełne wiary i entuzjazmu. Przedstawione słowa są w całości autentyczne i wyrażają ocenę ówczesnej  sytuacji polityczno-społecznej naszego Kraju i stan naszej determinacji do działania. Po upływie niespełna 3-ech lat, tekst jest prawie w całości aktualny. Dzisiaj /myślę/ mniej uwagi poświęcilibyśmy Sarmacji a więcej zagrożeniom wynikających z rozwoju globalizacji i upadkowi narodowej kultury. Tekst jest ważny bo pokazuje  skąd pochodzimy, jakie są nasze początki i inspiracje.

Na początku grupa dynamicznie się zwiększała i trzeba było pomyśleć o ramach organizacyjnych. Ponieważ od samego początku działania dążyliśmy do pozyskiwania osób o takich samych lub zbliżonych systemach wartości uważając, że tylko ludzie wybrani będą mogli zmieniać Kraj. Uważaliśmy i uważamy, że musi powstać nowa polityczna elita Polski, której cechą podstawową jest szlachetność. Za taką elitę się uważamy. Dlatego tworząc ramy organizacyjne grupy, zaproponowaliśmy spis zasad postępowania, które powinny obowiązywać członków Nowej Sarmacji w dążeniu do szlachetności.

     Kodeks

1) Nie ma ludzi idealnych, są natomiast ludzie którzy dążą do doskonałości i w rozumieniu tego Kodeksu nazywamy ich szlachetnymi.                                                                                         

 2) Nie ma stanów pośrednich między byciem lub niebyciem człowiekiem szlachetnym.

3) Za szlachetnych mogą uznać się Polacy mieszkający w kraju i zagranicą, którzy:

 • nazywają się szlachetnymi, bo ich życie normują wartości ustalone w dekalogu,
 • inspiruje ich tradycja narodowa związana z kulturą sarmacką (bez negatywnych postaw dawnej szlachty),
 • działają społecznie, pomagają ludziom, pracując wykonują dobrze swoje obowiązki,
 •  zachowują się godnie w każdej sytuacji życiowej,
 • są odpowiedzialni, lojalni, kreatywni i odważni, a nade wszystko są polskimi patriotami,
 • poszukują innych szlachetnych by z nimi tworzyć grupy Nowej Sarmacji.
 • tworzą dobro i walczą ze złem;
 • uważają się za współwłaścicieli Polski i z tego faktu wynikają ich prawa i obowiązki;
 • wypełniają swoje życie pracą dla rodziny i Ojczyzny, łącząc szczęście rodziny z pomyślnością Ojczyzny;
 • w życiu codziennym są obywatelami prawomyślnymi, a walkę o swoje prawa i lepszą Polskę prowadzą zgodnie z zasadami demokracji,
 • cenią swoją wolność osobistą i niezależność państwową,
 • dbają o swoją reputację, wysoki poziom etyczny w rodzinie i poprawne stosunki międzyludzkie w swoim otoczeniu.

4) Każdy, kto chce nazwać siebie szlachetnym powinien porównać swoje poglądy i postępowanie z Kodeksem postępowania szlachetnych. Jeżeli nie ma sprzeczności, to każdy w swoim sumieniu może przyznać sobie tytuł szlachetnego i to go upoważnia do wstąpienia do istniejącej grupy Nowej Sarmacji lub utworzenia nowej swojej grupy.

5) Z tytułu szlachetności można zrezygnować samemu lub utracić tytuł przez wykluczenie z grupy. Ważnymi powodami pozbawienia szlachetności przez kolegów z grupy mogą być: zdrada tajemnicy, nieetyczne zachowanie i postępowanie, używanie kłamstwa, brak zaangażowania w pracę społeczną.

 

Synergia w działaniu.                                                                                                             

Zaczynając pracę nad tezami programowymi mówiliśmy, że jest to początek wielkiego dzieła, którego autorami powinny być wszystkie środowiska oczekujące na reformy. W pierwszej kolejności wybraliśmy obszary życia społecznego, które uważamy są za najbardziej zagrożone, za najważniejsze i najpilniejsze do naprawy. Są nimi Praca, Rodzina, Ojczyzna-PRO. Uznaliśmy, że będą to także nasze podstawowe wartości i zarazem podstawowe potrzeby Polaków. Uważaliśmy, że ich realizacja zapewni bezpieczeństwo i pomyślność Ojczyzny oraz przywróci poczucie wspólnoty narodowej Polaków. Te cele są inspiracją naszego środowiska do połączenia wysiłku patriotycznie nastawionych Polaków do wspólnego działania przy naprawie Rzeczpospolitej. Nie są dla nas żadną przeszkodą istniejące podziały: historyczne, polityczne, społeczne, wyznaniowe, kulturowe, itp. przy zapraszaniu do współpracy wszystkich chętnych. Po prawie 3-ech latach wspólnej działalności z  zaproszonymi do współpracy różnymi środowiskami mówimy, że tworzymy Ruch o nazwie Nowa Synergia ponieważ wspólnie tworzymy nową wartość dla Polski. Jedynym kryterium wg którego oceniamy przydatność partnerów do współpracy jest ich stosunek do naszego Kodeksu.  Mamy nadzieje, że znajdziemy jeszcze większe poparcie w innych środowiskach i wspólnotach, które czerpią inspiracje do działania ze źródła polskiej historii, zdobywają i wykorzystują rzetelną wiedze, wsłuchują się w naukę Jana Pawła II, zdobywają autorytet pracując dla najbardziej potrzebujących i widzą potrzeby zmian także z pozycji zwykłego obywatela. Im proponujemy poprawienie i uzupełnienie naszych tez programowych o potrzeby i zadania własnego środowiska. Tym sposobem zbierzemy znaczną część ogólnonarodowych potrzeb, które będą podstawą do zbudowania programu wielkiej reformy Kraju i wyrazem demokracji partycypacyjnej. Najważniejszą zdobyczą tego działania będzie integracja narodu przy realizacji wspólnego celu jakim będzie Transformacja Państwa Polskiego. Podstawowym elementem spinającym wszystkie grupy wspólnie działające  jest deklaracja o tym, że tworzymy elitę narodu i każdy uczestnik tego dzieła powinien być człowiekiem szlachetnym. Daje to szanse na utrzymanie wspólnych wartości członków Ruchu przy zachowaniu autonomii współpracujących ze sobą grup, organizacji i wspólnot.

Zmiana nazwy                                                                                                            

Zmiana nazwy oraz zasad działania Nowej Sarmacji na Ruch Nowa Synergia nastąpiła w okresie ostatniej kampanii wyborczej /2015r./, najpierw prezydenckiej, a następnie parlamentarnej. W kampanii ujawniła się słabość programowa i arogancja koalicji rządowej oraz populizm programowy i agresja partii opozycyjnych. Analizując programy i wystąpienia liderów obu stron doszliśmy do wniosku, że nasze myślenie i starania o głębokie /fundamentalne/ zmiany w organizacji naszego Państwa są potrzebne, a wręcz konieczne.  Może to przeprowadzić tylko nowa elita Kraju. Zmiany jednej partii na drugą nie uczynią Polski bardziej bezpiecznej, a podzielą jeszcze głębiej naród. Podział ten obniża naszą państwową i narodową siłę, uniemożliwia integrację społeczeństwa do wspólnych działań, utrwala pogląd wrogów, że Polacy kłócąc się nawzajem nie myślą o Ojczyźnie. Podział ten spycha Polskę do grona państw podległych nie mającej „ wspólnej polskiej racji stanu”. Arogancja i agresja polityków z obu stron budziły obawy, że ten styl rządów przeniesie się po wyborach. I tak się stało. I tak będzie dalej, bo to jest jedyna znana obecnym politykom forma walki o władzę dla partii politycznych. W systemie demokracji pluralistycznej politycy wybrani przez naród /jeżeli chcą rządzić teraz lub w przyszłości/ muszą realizować wspólny program, który zapewni im przychylność wyborców w najbliższych wyborach i uznanie wodzów partyjnych za cztery lata.

Z jakimi programami wyszli do ostatnich wyborów liberałowie? Hasło „ ciepła woda w kranie” miało mówić, że w Polsce sprawy się dobrze mają i nic nie trzeba zmieniać. Natomiast populiści ze swoim hasłem „ dobra zmiana” obiecywali zmiany w obszarze opieki społecznej dla ludności /500+itd/. Żadna partia nie przedstawiła planu koniecznej Transformacji Państwa Polskiego. Po prawie rocznym okresie powyborczym, obecna opozycja poza krytyką rządzących /często słuszną/ nie przedstawia żadnego programu naprawy państwa, a  partia rządząca, poza mało znaczącymi usprawnieniami aparatu władzy, nie przedstawiła poważnej  propozycji transformacji państwa.

Wobec uzasadnionej obawy o przyszłość Kraju oraz znacznego rozwoju naszego środowiska uznaliśmy za konieczne propagowanie naszych Tez Programowych oraz uznaliśmy za konieczne usprawnienie naszej pracy i wydaliśmy do stosowania przez szlachetnych;

 Wskazania dla grup działania

1/ W działaniu szlachetnych funkcjonowanie pojedynczo nie ma sensu, ponieważ podstawową zasadą Ruchu Nowa Synergia jest działanie w ramach grup zadaniowych, które poprzez pracę ludzi szlachetnych o tych samych lub zbliżonych wartościach oraz wspólnych celach tworzy nową wartość zwaną SYNERGIĄ.                                                                                                               

2/ Każda grupa działa samodzielnie.

3/Na czele grupy stoi koordynator, odpowiedzialny za działania grupy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz.                                                                                                                                  

4/ Grupa powinna mieć plan działania. Przy układaniu planu działania grupy, należy korzystać z zapisów zawartych w Tezach Programowych Ruchu Nowa Synergia, a przede wszystkim z analizy potrzeb społeczeństwa, w którym grupa działa, zwracając uwagę na problemy życiowe sąsiadów.                                                                              

5/ Realizując plan, grupa powinna ściśle współpracować ze społecznością lokalną, tworząc  trwałe struktury wspólnoty obywatelskiej. Tak pracując można pozyskać nowych zwolenników i członków Ruchu, a także zdobyć zaufanie miejscowych obywateli do ludzi szlachetnych.                                                                                                                                      

6/ Po pierwszych sukcesach i zdobyciu zaufania grupa może i powinna podejmować nowe zadania wykraczające poza miejscowe środowisko, włączając się w inicjatywy regionalne i ogólnokrajowe organizowane przez Ruch Nowa Synergia.                                                                     

7/ W społecznych i politycznych inicjatywach Ruchu o zasięgu ogólnokrajowym powinni brać udział wszyscy szlachetni z grup Nowej Synergii. Także wszyscy szlachetni powinni wspierać grupy lokalne, które mają trudności w rozwiązywaniu swoich spraw. Wzajemna pomoc jest podstawowym zadaniem szlachetnych.          

8/ Dobrze zorganizowany system wzajemnej komunikacji w ramach grup i Ruchu oraz czytelny i pełny serwis informacji zewnętrznej jest zasadniczym elementem sprawnie działającej organizacji.

Zainteresowanie i zaangażowanie szlachetnych w realizację różnych tematów społecznych i politycznych Polski, spowodowało integrację środowiska wokół trzech tematów głównych:

1/ Obrona polskiego sektora małych i średnich przedsiębiorstw,

2/Rozwój polskiego rolnictwa wysoko towarowego,

3/ Zwiększenie bezpieczeństwa Państwa i obywateli, budując oddziały samoobrony lokalnej. Powstały grupy zadaniowe do realizacji tych tematów, które zaplanowały realizację swoich celów i z powodzeniem ich realizują. Dokonania tych grup zostaną przedstawione w kolejnych częściach opracowania.

W początkowej fazie /2014/ naszego myślenia o przyszłości zakładaliśmy, że powstaną lub rozwiną się niezależne od bieżącej polityki, naukowe ośrodki myśli strategicznego rozwoju Polski. Szukaliśmy naukowców, którzy mogliby z nami realizować ten plan. Współpracujemy z kilkoma naukowcami indywidualnie i paroma środowiskami uczelnianymi, lecz daleko nam do ośrodka myśli strategicznej. Korzystamy obecnie z pomocy naukowców przy formułowaniu naszych Tez Programowych.

 

 

 

Tezy Programowe                                 

Tezy programowe część 1

Zaczynając budowanie strategicznego planu rozwoju Polski, trzeba dokładnie przeanalizować zasady stanowienia i realizacji Polskiej Racji Stanu-PRS. PRS musi być zrozumiała i zaakceptowana przez naród. Następnym krokiem będzie zbieranie i weryfikacja opracowanych już programów i planów umiejscowionych w konkretnych rejonach Kraju dotyczących miejscowych społeczności z programami wykorzystania lokalnych zasobów. Kolejnym krokiem  powinno być przyjęcie zasad współpracy z zagranicą. Warunkiem skuteczności tych działań, będzie włączenie szerokich rzesz społeczeństwa w poparcie reformy, bez której jej realizacja jest niemożliwa. Naszym zdaniem opracowaniem programu wielkiej reformy Kraju powinien zająć się Ogólnokrajowy Komitet Zmian-OKZ powołany przez Sygnatariuszy Umowy Narodowej–SUN. Sygnatariuszami umowy powinny być te środowiska i wspólnoty, które złączą się w budowaniu programu reformy, a następnie w przeprowadzeniu transformacji w całym Kraju. Natomiast kierownikami zmian powinni być wybitni niezależni naukowcy ze swoimi zespołami mający realne wsparcie polityczne i uprawnienia zarządcze. Koordynacją realizacji całego programu zmian we wszystkich fazach prac musi być Rząd RP mający silną pozycje polityczną w Sejmie zdominowanym przez „reformatorów”. Zdajemy sobie sprawę z tego, że w Polsce są środowiska, które mają własne projekty przeprowadzenia koniecznych reform. Chcemy im przedstawić nasz plan i wybrać najlepszy by dalej razem dążyć do wspólnego celu.

Realizacją tego dzieła od początku 2014r. zajmuje się Nowa Sarmacja/Nowa Synergia, która poza sformułowaniem Tez Programowych, stara się integrować środowisko ludzi szlachetnych przez organizowanie debat programowych i współpracę z innymi wspólnotami. Dużą pomocą w upowszechnianiu naszych poglądów i dokonań ma strona internetowa www.szlachetni.org . W następnej kolejności planujemy powołać fundację, która będzie zobowiązana do obsługi organizacyjnej i finansowej całej naszej działalności. Mamy nadzieję, że na początku głównymi fundatorami będą: patriotycznie nastawieni Polacy z kraju i zagranicy, samorządy lokalne i zawodowe zainteresowane swoim rozwojem i całego Kraju. Docelowo to dzieło powinno uzyskać rangę naukowej instytucji społecznej utrzymującej się z dobrowolnych składek obywateli oraz opłat za zrealizowane prace zlecone przez organy Państwa i samorządy. Instytucja ta musi zachować niezależność polityczną, a jej opracowania i ekspertyzy cechować będzie fachowość, bezstronność i rzetelność. Zaczynając budowanie programu reformy Kraju jako przygotowanie do transformacji, nasze środowisko mając świadomość, że trzeba ją realizować krok po kroku przez wiele lat, proponuje zacząć debatę od odpowiedzi na pytania:

 -jak rozwijać Ojczyznę wzmacniając jej siłę, sprawność, i sprawiedliwość?

– jak zapewnić potrzebną pracę wszystkim Polakom w Kraju?

– jak wzmocnić polską rodzinę i uchronić Polskę przed klęską demograficzną w tym jak włączyć Polaków z zagranicy w sprawy krajowe?

Na te trzy, dla nas podstawowe, pytania próbujemy odpowiedzieć w naszych tezach programowych. Wiemy, że nasze propozycje są wielce niedoskonałe, wymagają poprawy i uzupełnień. Będziemy je poprawiać współpracując ze wszystkimi środowiskami, które tego będą chciały. Przede wszystkim zależy nam na współpracy z naukowcami, samorządami terytorialnymi i zawodowymi oraz organizacjami przedsiębiorców. Będziemy również debatować z politykami, żądając wprowadzenia do programów wyborczych zadań wynikających z potrzeb zawartych w naszych tezach. Ponadto nasz udział w dialogu społecznym i obywatelskim będzie znaczący, ponieważ jest to doskonałe miejsce do prezentowania swoich racji i pozyskiwania partnerów. Przyjmiemy również wszystkie inne propozycje oparte na narodowych wartościach zmierzające do wspólnego celu, jakim jest bezpieczeństwo Rzeczpospolitej Polskiej i jej obywateli, teraz i w przyszłości.

Trzeba przyznać, że do dnia dzisiejszego nie mamy kontaktu z ośrodkiem myśli strategicznej rozwoju Polski. Pozostaje ciągle aktualne pytanie czy taki ośrodek istnieje, czy trzeba go tworzyć? Powyższy tekst jest częścią wstępu do Tez Programowych Nowej Strategii.

Andrzej Stępniewski
Koordynator Nowej Sarmacji

Wypowiedz się