Zróbmy porządek u siebie

Przy okazji dyskusji na temat sytuacji na Ukrainie politycy sugerują w mediach, że kraj ten powinien skorzystać z naszych doświadczeń między innymi w reformie gospodarki i sądownictwa. Brzmi to jak kiepski żart ze strony kraju, w którym brak jest wizji tworzenia sprawnego, harmonijnego i stabilnego społeczeństwa z instytucjami samorządności, które działałyby niezależnie od zawirowań mafijnej władzy centralnej, gospodarka została zniszczona a wymiar sprawiedliwości jest kompletnie skorumpowany i niewydolny.

Lata doświadczeń szczególnie z wynaturzonym polskim wymiarem sprawiedliwości i obserwacji rozwiązań w innych krajach, gdzie zdarzyło mi się żyć, spowodowały, że pozwoliłem sobie przedstawić własne przemyślenia na temat organizacji społeczeństwa. Nacisku na samoorganizację społeczeństwa używam świadomie wobec struktur państwowych, które przejawiają tendencje totalitarne prowadzące niejednokrotnie do tragedii.

Na tyle, na ile pozwala mi czas i energia, śledzę dyskusje na portalach internetowych i programy polityczne wszelkich polskich organizacji. Większość z nich reprezentuje jedynie postawy roszczeniowe i krytykujące obecną władzę. Charakterystyczne, że liderzy populistycznych ugrupowań postulujących większą równość społeczną i dodatkowe obciążenia podatkowe, sami żyją w luksusie i to niejednokrotnie na koszt podatnika. Natomiast to czego mi tam brakuje i co chętnie bym widział w owych programach, to są następujące rzeczy:

 • konieczność reformy sądownictwa w kierunku orzekania przez obywateli tzn. przez niezawodowych sędziów wybieranych z dużej populacji w drodze losowania. Chodzi, między innymi, o uniemożliwienie kumulacji władzy w obrębie jednej grupy społecznej, w tym uniemożliwienie procesów politycznych. Ważne jest też wprowadzenie zdrowego rozsądku do orzekania.
 • Sędziowie i prokuratorzy powinni pochodzić z wyboru, przy jednoczesnym ograniczeniu zakresu ich władzy. Dotyczy to szczególnie najniższego szczebla. Na tym poziomie osoby te często są znane osobiście wraz z ich historią sprzed rozpoczęcia kariery zawodowej. Jest to ważne ze względu na cechy osobowości, które są trwałe i niezwykle ważne na tych stanowiskach.
 • Wprowadzenie sędziów pokoju do rozstrzygania spraw lokalnych, tak jak to było przed wojną.
 • Likwidacja państwowych sądów rodzinnych. Kwestie rodzinne powinny by rozstrzygane na poziomie społeczności lokalnej, przez osoby pochodzące z wyboru i cieszące się zaufaniem społecznym. Ludzie miejscowi znają sytuację rodzin nieporównywalnie lepiej niż odległy państwowy sędzia, muszący przesłuchiwać tabuny świadków i który tak naprawdę nie jest zainteresowany sprawiedliwym wyrokiem opartym na zdrowym rozsądku. Zmniejszy to drastycznie ilość spraw sądowych i przyniesie oszczędności.
 • Przeciwdziałanie rozwodom, a jeśli taki się wydarzy, to oboje rodzice powinni mieć prawo i obowiązek wychowywanie dzieci. Alimenty powinny być ograniczone do sytuacji, gdy rodzic nie chce wychowywać własnych dzieci.
 • Przedszkola powinny być opłacane w całości przez rodziców, tak aby nie zachęcać rodziców do posyłania dzieci do placówek opiekuńczych. Małe dzieci powinny jak najwięcej czasu spędzać z rodzicami. Chodzi o tworzenie stabilnych związków rodzinnych.
 • Przywróciłbym powszechną służbę wojskową. Przypuszczam, że rzeczywistym motywem wprowadzenia armii zawodowej jest obawa kryminalnych „elit” przed  samoorganizacją społeczeństwa, żeby uniknąć np. sytuacji jak w Poznaniu w 1955r. gdzie przeszkoleni wojskowo cywile chwycili za broń. Służba z poboru zaktywizuje społeczeństwo, nauczy organizowania się i pogłębi więzi społeczne. Nacisk powinien być na służbę lokalną.
 • Armia i służby mundurowe muszą być polskie. Niedopuszczalne jest legalne działanie obcych służb na terenie Polski. Przykładem jest obecność izraelskich uzbrojonych ochroniarzy przy wycieczkach, czy niedawno wprowadzona ustawa dopuszczająca działania obcych służb.
 • Lokalną bankowość powinna mieć priorytet. Chodzi o uniemożliwienie drenażu finansowego kraju i pogłębienie więzi społecznych.
 • Reforma prawa własności tak abświadectwa własności były w posiadaniu właściciela. W centralnym rejestrze powinny być jedynie duplikaty. Chodzi o uniemożliwienie przejmowania majątków przez przestępcze sitwy, jak kto ma miejsce obecnie. Więcej na ten temat w tym tekście.
 • Staż parlamentarny i samorządowy powinien zostać ograniczony do dwóch kadencji. Chodzi o dopływ świeżej krwi i nabieranie doświadczenia politycznego przez szersze kręgi społeczeństwa.
 • Stanowiska rządowe na poziomie ministra powinny być obejmowane przez osoby pochodzące z wyboru.
 • Większościowa ordynacja wyborcza i jednomandatowe okręgi wyborcze. Wprowadzenie takiego systemu zwiększy stabilność na scenie politycznej i przejrzystość wyborów. Nacisk powinien być na wybór osób lokalnych. Trudno sobie wyobrazić aby w takim systemie do parlamentu dostały się osoby o poglądach ekstremalnych, skłonnościach do perwersji lub ludzie o wprost zaburzonych osobowościach jak to ma miejsce obecnie.
 • Zakaz szpiegowania obywateli. Chodzi o eliminację służb bezpieczeństwa działających na rzecz kryminalnych elit władzy.
 • Policja powinna wywodzić się z lokalnych społeczności i im służyć.
 • Podatki powinny być drastycznie ograniczone a na pewno nie powinny by progresywne. Chodzi o to żeby sitwie nie dać możliwości ekscesów. Obecnie olbrzymie sumy są wydawane, między innymi, na gnębienie obywateli przez rozbudowany kryminalny system bezpieki.
 • Wprowadzić prywatne fundusze emerytalne, np. ktoś może sobie kupić nieruchomość na wynajem i potraktować to jako oszczędność na emeryturę z gwarancjami podatkowymi. Np. spłata kredytu na taki cel byłaby odliczana od podatku. Spowoduje to pozostawienie środków w kraju i uniemożliwi skoki na kasę w rodzaju niedawnego skoku sitwy na OFE. Takie rzeczy praktykuje się w innych krajach np. w Australii.
 • Zlikwidować rozdawnictwo na przykład w postaci grantów na rozwój firm. Rozdawnictwo tworzy korupcję i powoduje nieefektywność. Jest też zaprzeczeniem sprawiedliwości. Żeby komuś dać trzeba innemu zabrać.
 • Znaleźć sposób na odtwarzanie klasy średniej z zapleczem materialnym. Ludzie ci są zwykle siłą napędową społeczeństwa.
 • Reforma systemu ochrony zdrowia jest pilnie konieczna, ale na pewno nie w kierunku zwiększenia wydatków i jest to oddzielny temat.

W Polsce stworzyły się patologiczne struktury władzy, wraz z dziedziczeniem negatywnych cech osobowości i tworzeniem się oddzielnej zdegenerowanej klasy społecznej. Konieczne jest wprowadzenie mechanizmów instytucjonalnych przeciwdziałających temu zjawisku. Współczesna wiedza z zakresu psychologii społecznej wskazuje na potrzebę zapewnienia dopływu świeżej krwi dla uniknięcia tworzenia się takich struktur.

Podobne negatywne procesy społeczne mają zapewne miejsce w innych krajach postkomunistycznych. Zanim jednak zaczniemy zbawiać innych, zróbmy porządek u siebie.

Bogdan Goczyński

 

Wypowiedz się