Marynarka Wojenna do stolicy

Marynarka wojenna w suchym doku

Marzena Muszyńska

Jeśli w życie wejdzie reforma systemu dowodzenia wojskiem, dowództwo Marynarki Wojennej zostanie przeniesione z Gdyni do Warszawy. Polska będzie wówczas jedynym nadbałtyckim państwem, w którym siedziba Marynarki nie znajduje się na wybrzeżu.

W Sejmie trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy o urzędzie ministra obrony naro­dowej, który ma zmienić system dowodzenia armią. Nowe prawo likwiduje dowództwa poszcze­gólnych rodzajów sił zbrojnych. Opozycja uważa, że takie prze­kształcenia są sprzeczne z kon­stytucją.

Jeśli posłowie uchwalą usta­wę, w miejsce Dowództwa Ma­rynarki Wojennej powstanie In­spektorat Marynarki Wojennej, który będzie częścią Dowódz­twa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Dziś dowództwo tej formacji mieści się w Gdyni, po reformie ma zostać przeniesione do Warszawy.

Nie chodzi tu tylko o przenie­sienie instytucji z jednego miasta do drugiego. Zmiana ta wzbudza zaniepokojenie marynarzy, któ­rzy boją się masowych zwolnień. Nie dla wszystkich bowiem znaj­dzie się miejsce w nowej struk­turze. Z publicznych wypowiedzi gen. Mieczysława Różańskiego, pełnomocnika MON ds. reformy systemu kierowania i dowodze­nia Siłami Zbrojnymi, wynika, że zaledwie około 60 oficerów i żoł­nierzy Dowództwa Marynarki Wojennej znajdzie pracę w Do­wództwie Generalnym, w tym w Inspektoracie MW. Co z pozo­stałymi? Podczas wizyty w Gdyni gen. Różański zapewniał, że ich „potencjał zostanie wykorzysta­ny”. Nie zdradził jednak – jak i gdzie? Jak dalece można wie­rzyć takim obietnicom?

W grudniu 2012 r. minister obrony narodowej Tomasz Sie­moniak pytany o losy dowództw Wojsk Specjalnych w Krakowie i Marynarki Wojennej w Gdyni- zapewniał, że nie przewiduje przenosin. Jak mówił, nie chce skupiać się na przeprowadzkach, lecz na tym, aby nowe struktury dobrze działały.

Protest SLD

Planom przeniesienia siedziby Marynarki do Warszawy sprze­ciwia się SLD. – To jeden z nąj- bardziej nierozsądnych i skan­dalicznych projektów, jakie były prezentowane w czasie polskiej transformacji – mówi szef Soju­szu, Leszek Miller. Wiceprzewod­niczący sejmowej komisji obrony, Stanisław Wziątek dodaje, że jest to również zaprzepaszczenie do­świadczeń związanych z syste­mem dowodzenia. – To operacja na żywym organizmie, bo taki system dowodzenia nie został przećwiczony nigdzie w Euro­pie ani na świecie – przestrzega Wziątek.

Leszek Miller, który jest po­słem z Gdyni, zaapelował do pre­zydentów Gdańska, Gdyni i Sopo­tu oraz samorządów nadmorskich gmin o włączenie się do protestu przeciw próbom przeniesienia dowództwa Marynarki Wojennej do stolicy. Posłowie SLD zgadzają się, że system dowodzenia trzeba doskonalić, ale należy to robić w sposób ewolucyjny, mniej do­tkliwy dla Sił Zbrojnych.

Posłowie na okręcie

21 maja do Gdyni wybrali się na wyjazdowe posiedzenie posło­wie sejmowej komisji obrony na­rodowej. Dyskutowali gównie na temat unowocześnienia polskiej floty (średnia jej wieku to około 30 lat, do 2016 roku większość okrętów będzie trzeba wycofać z użytku) – w ciągu najbliższych 20 lat na modernizację floty ma zostać wydanych kilkanaście mi­liardów złotych.

Rozmawialiśmy także o skut­kach wejścia w życie ustawy o zmianie systemu dowodzenia sił zbrojnych, w tym o przenie­sieniu dowództwa Marynarki z Gdyni do Warszawy – mówi poseł Stanisław Wziątek. Pod­kreśla, że decyzja ta oddala prze­łożonych od żołnierzy. Dlatego zaproponował, aby w sprawie pozostawienia dowództwa Mary­narki Wojennej w Gdyni komisja obrony podjęła dezyderat i zwró­ciła się z nim do ministra obrony narodowej oraz premiera. Prze­wodniczący komisji poseł PO Stefan Niesiołowski zapowiedział omówienie tej propozycji na prezydium komisji. – Nie wiadomo, czy komisja przyjmie potem taki dezyderat, czy też odbędzie się łamanie kołem posłów koalicji rządzącej, aby go odrzucić. Słyszałem wiele wypowiedzi posłów ’platformy wyrażających zrozu­mienie dla takiego dezyderatu, podsumowuje poseł Wziątek.

Na temat miejsca Marynarki Wojennej w nowej strukturze do­wodzenia posłowie mają dysku­tować podczas jednej z najbliż­szych sejmowych komisji obrony.

MM. Dziennik- Trybuna.

Wypowiedz się