Czy judeokatolicki Kościół służy narodowi i państwu Polaków?

Kościół po stronie Polskiego Narodu, czy po stronie syjonistycznej międzynarodówki?

 
JP II_ktrórędy_do_nieba_okladk
Nie czuję się powołany, nie mam także żadnych aspiracji, żeby podjąć jakąkolwiek próbę odpowiedzi na pytanie, czy Bóg istnieje, czy nie. Kwestia istnienia Boga nie należy do sfery polityki, która zresztą i tak nie posiada najmniejszej władzy nad ludzkimi sumieniami. Zatem każdy z nas ma prawo we własnym sumieniu rozważyć kwestię istnienia Boga.

Czym innym są natomiast instytucje religijne, które korzystając z uprzywilejowanej pozycji w państwie (utrzymywane są z pieniędzy wszystkich podatników, posiadają ogromne majątki – np. Kościół judeo-katolicki) i wykorzystując zaufanie wyznawców religii wskazują im „właściwe” postawy społeczno-polityczne. Stają się tym samym rzeczywistym uczestnikiem i podmiotem życia politycznego narodu i państwa.

Instytucje religijne są stworzone przez ludzi, dla ludzi i kierowane są przez ludzi i jako takie podlegają politycznej ocenie, której podstawowym kryterium jest interes oraz dobro narodu i państwa.

Ponieważ instytucje religijne funkcjonują w rzeczywistej sferze doczesności i na nią bezpośrednio oddziałują (wskazując „właściwe” postawy społeczno-polityczne), ocena działalności tych instytucji obejmuje wyłącznie sferę rzeczywistej doczesności, a więc tę sferę, która ma zasadnicze znaczenie dla bytu narodu tu i teraz. Natomiast sfera transcendencji nie jest przedmiotem ani badań, ani ocen polityki, jest wyłączną domeną religii i filozofii.

Przyjrzyjmy się zatem działalności największej instytucji religijnej, jaką w Polsce jest Kościół katolicki i spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, czy Kościół stoi po stronie interesów Narodu Polskiego i Jego państwa?

Podane przykłady obejmują lata od 1965r. do dzisiaj.

  1. List biskupów polskich do niemieckich z 1965r. – „wybaczamy i prosimy o wybaczenie”

Hierarchowie polskiego Kościoła wkraczali tym listem w obszar bardzo ważny dla bytu państwa i narodu. Dokonali poważnego wyłomu w polityce władz państwa, która zmierzała do uzyskania niemieckiego i międzynarodowego potwierdzenia uznania zachodniej granicy Polski. List biskupów stwarzał dobry klimat dla relatywizowania trwałości i nienaruszalności tej granicy przez polityczne środowiska niemieckie. Stanowił niejako podważenie naszego strategicznego sojuszu z ZSRR (z jedynym jak dotąd zewnętrznym gwarantem naszego bezpieczeństwa) i jednoczesne otwarcie się na kierunek, z którego przyszło zagrożenie (zapowiedziana i realizowana likwidacja narodu„Generalplan Ost”) – oczywiście wszystko umotywowane katolicką etyką. Ważniejsza dla biskupów była integracja z Zachodem niż dobro narodu i państwa Polaków. List był tej integracji wstępem, powstał na Soborze SVII.

Właściwa integracja rozpoczęła się w listopadzie 1989r. symboliczną mszą pojednania w Krzyżowej, w której oprócz hierarchów Kościoła udział wzięli premier IIIRP i kanclerz RFN.

Powinno budzić zdziwienie katolików w Polsce, że identycznego procesu pojednania hierarchowie polskiego Kościoła (a także władze IIIRP) nie podjęli wobec Rosji, dzięki której nie powiodła się zapowiedziana w „Generalplan Ost”likwidacja polskiego narodu. Mogliśmy natomiast obserwować poparcie Kościoła w Polsce dla zachodniej polityki osłabiania i osaczania Rosji (patrz: p.9).

Trudna jest logika katolickiej etyki, którą posługuje się hierarchia Kościoła, wskazująca na potrzebę pojednania z tymi, którzy chcieli nas unicestwić, a nie wskazuje na taką samą potrzebę wobec tych, którzy uchronili nas przed tym unicestwieniem -?

1.1 Z pewnością ta sama logika katolickiej etyki nakazała Prezydium Episkopatu wzywać do bezwarunkowego – bo przecież chrześcijańskiego – pojednania polsko-ukraińskiego. – (http://episkopat.pl/)

2.Poparcie JPII oraz udział przedstawicieli Kościoła w tzw. obradach „okrągłego stołu” w 1989r. – syjonistyczna junta Jaruzelskiego, Kiszczaka oraz V żydowska kolumna i Kościół ustalały warunki dla powstania IIIRP.

  1. 3. Konkordat – w myśl jego zapisów wszyscy Polacy, także niewierzący oraz wyznawcy innych religii muszą finansować Kościół – instytucję posiadającą zewnętrzną jurysdykcję polityczną – poprzez ściągane z nich podatki.

4.Poparcie JPII i Kościoła dla nowego porządku politycznego – 1999r. (przemówienie JPII w sejmie) – czyli pochwała żydo-reżimu IIIRP., a więc pochwała kolonizowania Polski przez syjonistyczną międzynarodówkę finansową (USA) i uczynienia z Polaków niewolniczej siły roboczej.

5.Encyklika JPII „Centesimus annus” – pochwała likwidacji państw opiekuńczych, czyli likwidacji, ograniczenia świadczeń socjalnych na rzecz rozwiązań liberalnych, „wolnorynkowych” – pochwała społecznego darwinizmu lub żydowskiego kapitalizmu.

6.Nawoływania JPII oraz Episkopatu Polski do integracji europejskiej

  1. Prymas H.Muszyński domagał się przyspieszenia ratyfikacji traktatu lizbońskiego likwidującego niemal całkowicie obszary suwerenności politycznej i gospodarczej państwa.
  2. Uroczystości w warszawskiej katedrze z okazji objęcia urzędu prezydenta przez B.Komorowskiego oraz kościelne uroczystości związane z pochówkiem L.Kaczyńskiego na Wawelu.
  3. List Episkopatu Polski do Kościoła na Ukrainie z poparciem dla żydo-rebeli i obalenia legalnych władz Ukrainy – opowiedzenie się jawne po stronie interesów USA i syjonistycznej międzynarodówki finansowej.
  4. Abp S.Gądecki: „antysemityzm jest grzechem”– a przecież jest to reakcja obronna wywołana skrajnym żydowskim szowinizmem

Kolejna wypowiedź tego samego hierarchy: „nacjonalizm jest przeciwieństwem patriotyzmu” – patriota kocha wszystko, co wiąże się z ojczyzną, także mniejszość narodową, która jest mu nienawistna i wroga i dąży do jego eliminacji.

  1. Episkopat Polski pochwala encyklikę papieża Franciszka „Laudato si”, która z kolei daje wsparcie Kościoła na rzecz procesów depopulacji realizując tzw. proces zrównoważonego rozwoju, którego celem jest „ochrona środowiska” – ale nie człowieka.
  2. Episkopat IIIRP nawołuje do przyjmowania uchodźców – wychodzi więc naprzeciw polityce syjonistycznej międzynarodówki finansowej – USA (winnych zaistniałej sytuacji migracji ludności) rozmywania tożsamości narodowej poprzez mieszanie narodu z mniejszościami.

Są to tylko wybrane z wielu przykłady politycznej działalności Kościoła, które Czytelnik może sam łatwo zweryfikować (np. poprzez Internet).

Czy trudno zatem dojść do wniosku, że Kościół realizuje tę samą, niezmienną politykę szerzenia zachodniej cywilizacji – „cywilizacji judeo-chrześcijańskiej” -, na wschód, której pochód skutecznie zatrzymaliśmy w 1410r. pod Grunwaldem razem z Rusinami?

Z tego historycznego faktu Kościół i Zachód wyciągnęli polityczne wnioski, niestety tych samych wniosków nie potrafi wyciągnąć ciągle duża część Polaków.

Szerzenie zachodniej cywilizacji ma dla Kościoła ciągle kierunek priorytetowy – wydaje się, że jest on stawiany znacznie wyżej niż misja religijna, która jest jedynie środkiem do osiągnięcia celu głównego: ustanowienia jednego porządku cywilizacyjnego. Jeśli byłoby inaczej, czy trwałby w Kościele proces beatyfikacyjny jednego z ojców założycieli UE,  Roberta Schumana? I czy polityka Kościoła byłaby wtedy tożsama z polityką świeckich ośrodków władzy Zachodu, a mówiąc wprost: czy byłaby tożsama z imperialną polityką żydowskiej finansjery świata anglosaskiego?

Dariusz Kosiur

_____________________________________________

 JP II 8JP II

WYBRANE KOMENTARZE

Judaizm mesjanistyczny

Religia Żydów mesjanistycznych zwana jest przez nich samych judaizmem mesjanistycznym. To określenie jest stosunkowo nowe. Pojawiło się dopiero w 1895 dla określenia niektórych grup judeo-chrześcijańskich[2].

Judaizmem mesjanistycznym nazywanych jest także kilka ruchów w ramach judaizmu rabinicznego, nie mających nic wspólnego z chrześcijaństwem, natomiast wyróżniających się rozbudowanymi doktrynami eschatologicznymi.

Judaizm mesjanistyczny nawiązuje do starożytnego judeochrześcijaństwa. Nie uważa się za odłam judaizmu rabinicznego, lecz za jedno ze stronnictw dawnego judaizmu świątynnego, obok faryzeuszy (twórców judaizmu rabinicznego), saduceuszy i esseńczyków.

Do wyznawców judaizmu nie-rabinicznego (nie-talmudycznego), prócz żydów mesjanistycznych, należą także Falasze (czarnoskórzy żydzi etiopscy), Samarytanie i Karaimi (te trzy ostatnie grupy nie uznają Jezusa za Mesjasza).
>> https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBydzi_mesjanistyczni

ZWROT “JEDEOKATOLICKI” TO OBELŻYWY NOWOTWÓR Z KAROLICYZMEM NIE MAJĄCY NIC WSPÓLNEGO

Mamy obrządek rzymsko-katolicki, … mamy obrządek greko-katolicki

NIE MA OBRZĄDKU JUDEO-KATOLICKIEGO – JES JAKAŚ TAM SEKTA JUDEO-MESJANISTYCZNA, NIC POZA TYM. – TYLE NA TEN TEMAT!

Ziut Polskę Zbaw 06.09.2016 20:12:12

@Ziut 20:02:22

“Judeo-katolicki” – treść tego pojęcia nie jest istotą powyższego tekstu. Nie mniej wyjaśnię powyższy termin.
Chrześcijaństwo (a więc wszystkie jego odmiany, jak katolicyzm, protestantyzm, prawosławie, itd.), także islam, wywodzą się wprost z judaizmu biblijnego. Zatem termin judeo-katolicyzm oddaje zarówno prawdę historyczną jak też wskazuje na wspólnotę treści religijnych.

I wypada, żeby osoba identyfikująca się z Kościołem wiedziała, że terminu tego używali najwyżsi pasterze Kościoła, np. JPII, prymas H. Muszyński.

Rzeczpospolita 06.09.2016 20:18:14

Czy hierarchia służy ?

“Czy judeokatolicki Kościół służy narodowi i państwu Polaków?”

Tytuł jest próbą poprawnego sformułowania pytania. Jest to konieczne, gdyż pojęcie kościół jest tak dalece wieloznaczne, że w takim pytaniu nie można go użyć, bez ryzyka nieporozumień. To i próba odpowiedzi na postawione pytanie

https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/06/usmiech-sw-jana-pawla/#Usmiech

przy czym także wśród hierarchii kościoła katolickiego są różnice, nie wszyscy są zaprzańcami Chrystusa jak cytowani w linku.

Laznik 06.09.2016 20:20:48

@Ziut 20:02:22

Kościół katolicki jest jednym z odłamu chrześcijaństwa – chrystianizmu opartego na nauczaniu Jezusa Chrystusa. Oprócz kościoła katolickiego są jeszcze: protestantyzm i wschodnia ortodoksja (prawosławie i kościoły orientalne) oraz ich pochodne.
A wydaje się tak, jakby kościół katolicki był jedyny, naj, naj, ważniejszy niż inni chrześcijanie.
A skąd to się wzięło? Może Autor powyższej notatki jest na dobrej drodze ku wyjaśnieniu?
Np. w Niemczech pasterze chodzą do pracy zarobkowej a potem odprawiają msze w imię Chrystusa. Czyli podstawowa zasada początku chrześcijaństwa, najblizsza serca Chrystusa: skromność i ubóstwo pasterzy.
A gdzie to widać w tych wypasionych plebaniach?

lorenco 06.09.2016 20:43:32

Ze wspomnień chazarki

„30 lat temu pracowałam nad moją książką zatytułowaną „Hasidic tale sof the Holocaust” kiedy po raz pierwszy dowiedziałam się o polskim księdzu, który odmówił ochrzczenia żydowskiego dziecka ponieważ uważał że jest to niewłaściwe i że dziecko powinno pozostać w żydostwie. Polski ksiądz został Janem Pawłem II. Zadzwoniłam do niego mówiąc, że jest to pilne żeby potwierdzić tę historię. Powiedziałam watykańskim oficjelom, że mogę rozmawiać z Janem Pawłem II po polsku. I napisałam o Janie Pawle II w mojej książce, jest to na str. 142. Byłam z nim w kontakcie przez wiele lat. Od lat interesował mnie stosunek tego papieża do narodu żydowskiego. Zebrałam wiele zdjęć. Kiedy więc byłam profesorem wizytującym w Xavier University w Cincinnati, Ohio, podjęłam decyzję by skompilować wystawę o tym aspekcie jego życia pod tytułem „Wzajemne błogosławieństwa: papież Jan Paweł II i naród żydowski”. W październiku 2004 roku opowiedziałam papieżowi ze szczegółami o wystawie oraz sprezentowałam pudło zawierające muzykę kantora Moshe Koussevitzky, jego ulubioną muzykę oraz portret olejny. Pocałował mnie w rękę. Powiedział do mnie: „Mogę mówić ponieważ modlisz się za mnie do żydowskiego boga?” To było tak dla nas wspaniałe. Był to także ważny moment historyczny ponieważ pierwszy raz papież zerwał łańcuchy bolesnej historii pomiędzy katolikami i żydami, to on pierwszy wszedł do synagogi w 2000 roku i był pierwszym papieżem, który nawiązał stosunki dyplomatyczne z Izraelem. Lubiłam go. Był taki nadzwyczajny.

http://www.brooklyn.cuny.edu/bc/spotlite/news/index.php?link=090105

kfakfa 06.09.2016 20:47:28

@Ziut 20:33:43

Katoliku Ziutek,
jesteście przede wszystkim ignorantem, nieukiem-katolikiem.
Odsyłam więc nieuka-katolika do fachowej literatury biblisty, ks.prof. W.Chrostowskiego.
Jak się podciągnięcie w zagadnieniach biblii, historii Kościoła, możecie zabierać głos. Teraz proponuję siedzieć cicho.

Rzeczpospolita 06.09.2016 20:54:13

@Ziut 20:55:49

“TO NIE ODŁAM, … TYLKO PODSTAWA CHRZEŚCIJAŃSTWA”
I tu jest w Twoich słowach ta bufonada, ten faszyzm, który mnie irytuje i który katolicyzmowi przysparza wrogów. Takich jak islamscy wahabici i nie dość tego, teraz nawiedzeni “katolicy” przyczepili się do buddyzmu, co było widać niedawno tu na Neonie!
KIM WY JESTEŚCIE????

lorenco 06.09.2016 21:05:40

@Ziut 21:09:14

Jestem wolny jak ptak i nikt mi kazać myśleć nie może.
Myślisz według siebie.

kk i hitler 1 KK i Hitler KK i Hitler 3lorenco 06.09.2016 21:37:42

NIe ma czegoś takiego jak…

Kościół judeokatolicki.

Jan Paweł 06.09.2016 21:41:21

@Jan Paweł 21:41:21

1/3 episkopatu Polski w rękach Syjonistów …
http://archiwaipn.hvs.pl/13-episkopatu-polski-w-rekach-syjonistow/

lorenco 06.09.2016 21:49:52

–mechanizm zarzydzania -/ celowy błąd /

–proszę prześledzić taktykę zarzydzania . ZNAKOMITY DOKUMENT – tworzony jakby na naszych oczach. Nam krwią wpajano miłość do KK.

https://www.youtube.com/watch?v=zkdW4DnZ_XA&index=1&list=PLD73C6FAB59096D6A

ninanonimowa 06.09.2016 22:09:34

@Rzeczpospolita 20:54:13

@ Autor

Bardzo dziękuję za wpis poruszający tak wiele problemów. Z wieloma tezami się jednak nie zgadzam.

Te najważniejsze zastrzeżenia mam do tego w jaki sposób zaprezentował Pan opinie Jana Pawła II na temat wolnego rynku. Te cytaty z “Centesimus Annus” świadczą tylko o tym, że Papież potrafił trafnie zidentyfikować czerwoną zarazę, która trawi umysły wielu ludzi.

Zauważyłem, że Pan także ma problem, ze zrozumieniem prostego faktu, że im więcej socjalizmu w gospodarce (wysokie podatki i centralne planowanie) tym państwo ma mniej środków na socjal czyli na funkcje opiekuńcze. To jest jasne jak słońce.

Ponieważ łączy nas troska o Polskę załączam gorące pozdrowienia i najszczersze życzenia zweryfikowania swoich pewnych zapatrywań.

Ukłony

5*

Jasiek 06.09.2016 22:13:35

—-człowiek inteligentny musi starać się wiedzieć -rozumieć

—człowiek wierzący ma WIERZYĆ –pytanie ! w kogo on wierzy ?

http://lubimyczytac.pl/ksiazka/69929/sladami-klatwy

ninanonimowa 06.09.2016 22:36:07

@ Dugin

Ty tępo ciosany kołku!

“Kraj usytuowany na rozdrożu geopolitycznym nie powinien istnieć.”

A może wręcz przeciwnie? Np po to, żeby oddzielić od siebie ciągle wojujące militarnie, gospodarczo, kulturowo strony? Wpadłeś na to?

“Usamodzielnienie się tej przestrzeni geopolitycznej może pokrzyżować plany zbudowania osi Berlin-Moskwa”

Taką oś między kompletnie różnymi narodami (Ruskie i Prusaki w jednej osi – kuźwa jaki to poroniony pomysł! – jak wam wcisną w ruskie dupska swój pruski ordung to poczujecie co znaczy “oś”)

“Polska jest niebezpieczna również przez swoją różnorodność.”

Bo wg Dugina ma być…. chujowo ale jednakowo. Wot, maładziec! A różnorodnością będziemy inwadować Ruskich. Ani chybi! 😉

“Zachód niesie ze sobą jedynie nihilizm,…”

No to trzeba zrobić oś! Dugin, jak Ty na to wpadłeś?

“Maksymalne osłabienie Polski jest fundamentem stosunków rosyjsko-niemieckich.”

Gdzie jest kres makismum? Pan Dugin – geopolityk odpowie? Tęskno za pruską ośką? Oj, przepraszam, chodzi nie o “oś” ale o stosunki….

“Według Aleksandra Dugina to bardzo dobrze, ponieważ Europa ma stać się głównym sojusznikiem przeciwko amerykańskim czyli atlantyckim zapędom na kontynencie.”

Już to widzę jak Europa będzie się przyjaźnić z Rosją 😉 Chyba na ruskich zasadach? A pruskie zostaną exportowne do Rosji. Wypali “na pewno”. USA potrzebują Rosji pod względem militarnym do zniszczenia Europy, która jest dla USA konkurencją ekonomiczną. Rosja też jest, ale tylko militarną. Bo ekonomicznie jest duuuużo za słaba.

Panie Dugin, niech Pan nie macza paluchów w interesy Polski. Niech Pan będzie wdzięczny Bogu, że ona jeszcze jako tako istnieje.

Załączam USILNE pozdrowienia.

Jasiek 06.09.2016 22:50:22

Kunszt antychrysta

polega na tym, że udało mu się wpoić chrześcijanom, że nauka Chrystusa POCHODZI od mozaizmu, tzn. tej historyjki o „ludzie wybranym”, „arce przymierza” i o ”panowaniu nad ludami świata” przez „obrzezanie” w ramach coraz to nowego „wiecznego przymierza”, jaką to sobie koheni wymyślili, aby zdyscyplinować ludność i przy okazji okradać ją. Najważniejszym przesłaniem kohenów dla „ludu wybranego” jest przekonanie o powołaniu go do „panowania nad ludami świata”

Nie trzeba wiele spostrzegawczości, żeby zauważyć, że nauka Chrystusa jest zaprzeczeniem mozaizmu, sprzeciwem wobec niego. Przekonanie, że chrześcijaństwo pochodzi od mozaizmu odpowiada przekonaniu, że białe pochodzi od czarnego, bo też jest jego przeciwieństwem. W poprzednim tekście Laznika zamieszczono link z pytaniem o antychrysta, do dziś pozostaje ono bez odpowiedzi. Ciśnie się wręcz na usta, że jakiekolwiek porównanie czy zestawienie chrześcijaństwa z mozaizmem (nazywanym często judaizmem) jest największym możliwym bluźnierstwem, jeśli się poważniej nad tym zastanowić. Ale takich bluźnierstw mieliśmy w ostatnich czasach bez liku, niestety miliony katolików jakoś jak dotąd nie zważają na to i pozwalają się pędzić jak stado baranów na satanistyczne mszy i ekscesy hierarchów administracji kościoła.

Jakimż bluźnierstwem i błazeństwem zarazem były wycie tłumów po śmierci JP II „santo subito”, chociaż, gdy się było wsłuchać, to brzmiało to raczej „santo stupido” ?

Wielu katolików w Polsce, także w administracji kościoła, ale i w tym forum, uważa się jak widać za „Żydów nowotestamentowych” i wmawia nam, że chrześcijaństwo jest odpryskiem geniuszu mozaizmu.

Przytacza się spostrzeżenie w tekście IASzamira: „Otóż to, że Polacy z czasem zamienią się w „Żydów nowotestamentowych” (było to często wyrażanym marzeniem Czesława Miłosza), przewidywał już dwieście lat temu poeta i patriota polski Julian Ursyn Niemcewicz w napisanej przezeń satyrze politycznej „Rok 3333” ”. Jak widać nagroda Nobla dla Miłosza nie była przypadkowa.

Laznik 06.09.2016 23:06:13

@Eugeniusz Sendecki 21:26:39

R.Giertych to zgrana żydowska blotka i już nie ma sensu do niej wracać. Jedyny narodowiec w rodzinie Giertychów to Jędrzej.

Rzeczpospolita 06.09.2016 23:17:02

Czy to przypadek, że komentarze są nie na temat, czy jednak prawidłowość?

Polecam:
“Wspólne duchowe dziedzictwo chrześcijan i Żydów – list pasterski Episkopatu Polski z okazji 50. rocznicy „Nostra aetate”” – https://wiernipolsce1.wordpress.com/2015/12/10/list-pasterski-episkopatu-polski-czy-judeopolonii/

Rzeczpospolita 06.09.2016 23:27:28

@Ziut 20:02:22

powszechnmy???
Co ty Ziut piepszysz?

Kościół Katolicki ujawnia statystyki dotyczące uczestnictwa wiernych w mszach. Z danych wynika, że na niedzielne nabożeństwa przychodzi prawie 40 proc. Polaków. Socjologowie zastanawiają się jednak, ilu tak naprawdę ludzi chodzi, bo taki jest zwyczaj, a ilu chodzi, bo wierzy.

W niedzielnych mszach świętych w 2014 roku uczestniczyło 39,1 procent Polaków. Komunię świętą w tym czasie przyjmowało 16 procent mieszkających w naszym kraju katolików. Wyniki badań na ten temat przedstawił Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego.
http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/509696,kosciol-ujawnia-dane-prawie-40-procent-polakow-uczestniczy-w-niedzielnych-mszach-swietych.html

W państwach zachodniei Europy kościoły stoją pustkami i zaczynają być wyburzane.

Oświat 07.09.2016 08:27:27

Gdyby zamiast tytułu “Czy judeokatolicki kościół służy narodowi i państwu Polaków” był tytuł “Czy judeosoborowa sekta służy narodowi i państwu Polaków”, dałbym 5.

Zgadzam się ze wszystkim oprócz wzmianki o pojednaniu polsko-niemieckim.

Z tego co wiem, inicjatorem był Kardynał Stefan Wyszyński. Oceniam go w 75 % pozytywnie i 25 % negatywnie.

Z tego co wiem Wyszyński miał antyżydowskie nastawienie (chwalił Hitlera za jego politykę wobec żydów, oczywiście przed wojną), za czasów komuny ostrzegał też Polaków przed KOR, gdzie znajdował się obcy (żydowski) element.

Wyszyński też miał poglądy nacjonalistyczne, wręcz był “czułym duchowym ojcem narodu”, który mówił że Polacy powinni w pierwszej kolejności zadbać o swoich cierpiących, a nie umierać za cały świat.

Z drugiej strony jednak poszedł na kompromis z komunistami, potępiając “bandy podziemne”, ciekawi mnie też, że judeo-katolickie wydawnictwo “Znak” wydało o nim książkę w raczej pozytywnym świetle, pomimo że kardynał był ponoć nacjonalistą i antysemitą (które katolewica zwalcza z zaciekłością, ale koszerni prawicowi katolicy dziś też zwalczają to drugie) i że Kardynał był przeciwny tej grupie “katolików postępowych”.

W tym świetle zastanawia mnie, czy ten gest Wyszyńskiego miał wyraz anty-żydokomunistyczny (bo przecież żydzi chcą, w tym żydokomuna żeby Niemcy i Polacy nie mogli się ze sobą dogadać, mamy nienawidzieć Niemców bo ośmielili się przeciwstawić żydowskiej i komunistycznej supremacji); albo niestety antypolski (stopniowe wyrywanie Polski z sowieckiej strefy wpływu żeby wpaść prosto w szpony globalizmu).

Czy kiedykolwiek się dowiemy prawdy w tej kwestii?

Sukarno 07.09.2016 09:28:40

@Sukarno 09:28:40

Redakcja Więzi u Prymasa Wyszyńskiego. Gniezno 1975. Od prawej: Prymas Wyszyński, Tadeusz Mazowiecki, Jan Turnau, Zdzisław Szpakowski, Kazimierz Wóycicki (onieśmielony). – Nazwiska tych antypolskich Żydów nie są chyba Panu obce?

____________________________

Ja również znam kilka “antysemickich” (tu: antyżydowskich) anegdot o kard. S. Wyszyńskim, ale czy wyznawca żydowskiej religii może być w jakikolwiek sposób uczciwym i wiarygodnym antysemitą?

Czy to możliwe, żeby akcje protestacyjne żydowskiego KOR przeciw władzom PRL mogły odbywać się w warszawskich (i nie tylko w warszawskich) kościołach (np.: 1977 – kościół św. Marcina, 1979 – kościół św. Krzyża, itd.) bez wiedzy prymasa?
Polecam:

To nie Bóg, ale Kościół jest antynarodowy i antypolski – https://wiernipolsce1.wordpress.com/2015/08/24/to-nie-bog-ale-kosciol-jest-antynarodowy-i-antypolski/

Rzeczpospolita 07.09.2016 10:23:49

@Ziut 22:10:48

Chyba wiadomo, z czyjego poduszczenia wygłasza swoje teorie wielbiący żydowskie klimaty dziewiętnastowiecznej Polski A. Dugin (nie jest już doradcą W. Putina) – ?

Rzeczpospolita 07.09.2016 10:35:52

@Rzeczpospolita 10:23:49

No właśnie to zdjęcie jest jedną z przyczyn, dlaczego kardynał Wyszyński jest niejednoznaczną postacią.

“ale czy wyznawca żydowskiej religii może być w jakikolwiek sposób uczciwym i wiarygodnym antysemitą?”

A kto może być wiarygodnym antysemitą?

Z jednej strony Pan dużo pisze o żydowskim zagrożeniu i słusznie. Ale z drugiej strony Pan pisze o odwoływaniu się do słowiańskich korzeni. A czy ta nasza wrodzona słowiańska łagodność i tolerancja nie jest przypadkiem przyczyną tego, że żydzi obecnie są tacy mocni?

Może gdybyśmy mieli trochę azjatyckich korzeni to sytuacja wyglądała by inaczej? Bo Azjaci mają kolektywny umysł (Europejczycy są indywidualistami) i oni nie bawią się w żadną “tolerancję” ani “prawa człowieka”?

Sukarno 07.09.2016 10:48:50

@Rzeczpospolita 10:35:52

Nic nie wiadomo, zwłaszcza tym którzy zapominają (choć sądzę raczej że nie wiedzą) że A. Dugin to przede wszystkim filozof, autor wielu książek w tym akademickich i działacz polityczny od 30-stu lat stojący na tej samej pozycji.
Zaprezentowane zdjęcie pochodzi z filmu (reportażu) A.Dugina zrobionego w USA w którym zwiera się wywiad z Fukuyamą (tym który ogłosił koniec historii) i Brzezińskim.(około 2006 może 2007r )
Reportaż zaczyna się od słów:”Jesteśmy w Waszyngtonie,w centrum globalizmu,atlantyzmu i nowego światowego porządku”
https://vimeo.com/30973511
dwu częsciowa wersja jutubowa
https://www.youtube.com/watch?v=kzYdFPEqk3o
https://www.youtube.com/watch?v=oocjNUuuyxs
Dugin 1988r (organizacja którą prezentował zaliczana była wówczas do
radykalnych) https://www.youtube.com/watch?v=cLLEAAaL6Jo
Dugin 1990 https://www.youtube.com/watch?v=kA4u4N7gNQA
Dugin w 1994r https://www.youtube.com/watch?v=sfhZaQ8oKR0

ikulalibal 07.09.2016 11:28:07

@ikulalibal 11:28:07

Zgadza się.
Na stronie WPS zamieszczaliśmy jego teksty, które warto przeczytać, np.:
Państwo narodowe i świat wielobiegunowy – https://wiernipolsce1.wordpress.com/2016/03/30/panstwo-narodowe-i-swiat-wielobiegunowy/

Europa spadająca w przepaść wg. A.Dugina – https://wiernipolsce1.wordpress.com/2016/06/28/europa-spadajaca-w-przepasc-wg-a-dugina/

Aleksander Dugin o Polsce – https://wiernipolsce.wordpress.com/2012/02/25/aleksander-dugin-o-polsce/

Rzeczpospolita 07.09.2016 13:26:36

Nosiciele mozaizmu

Mozaizm, czasem określany jako judaizm, jest pomysłem dość starym, mówi się o tradycji bez mała trzech tysiącleci, dysponuje niebywałą tradycją i doświadczeniem w poruszaniu się wśród ludów. Tylko maleńki wybór i to nawet bez talmudu, „Schulchan Aruch” i niezliczonych innych spisanych doświadczeń.

https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/wybrane-tek/

To jest niebywały potencjał doświadczeń, z którym mało jaka grupa społeczna, może tylko Chińczycy czy mieszkańcy Indii mogą konkurować.

Jaką rolę spełniają te teksty, teksty stanowią zespół wskazań i metod dla organizacji przestępczych, jaką w istocie jest synagoga. Nie dziw przeto, że z szeregów środowiska żydowskiego wywodzą się być może najwięksi zbrodniarze w historii ludzkości.

https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/slowni/#Rotsz

Bowiem SYTNAGOGA JEST ŚWIĄTYNIĄ ZBRODNI..

Gdzieś na dalekich obrzeżach mozaizmu, są niezliczone odmiany nosicieli mozaizmu, znajdują się przez pomyłkę może grupy o charakterze religijnym, ale mozaizm od swego zarania tworzył organizacje o charakterze przestępczym, na co wskazują jednoznacznie wymienione w @Laznik 23:06:13 kanoniczne pojęcia mozaizmu.

MOZAIZM NIE JEST ŻADNĄ RELIGIĄ, JEST KONCEPTEM ORGANIZACJI PRZESTĘPCZEJ.

Przez brak pojęcia boga, na jego oznaczenie pozostały jedynie „cztery litery”, co w języku polskim ma szczególnie wesoły wydźwięk, jest kolejnym dowodem, że mozaizm nie jest żadną religią. Koheni, szefowie bandy, wymyślili tę ideologię jako instrukcję dla większych i mniejszych przestępców. Aby wszelkie tradycyjne wątpliwości z ich głów usunąć, wmawiają im od tysiącleci, że są „wybrani przez … tu „cztery litery””, im głupszy taki osobnik, tym szybciej uwierzy w to, że został „wybrany”.

W dyskusji koncentrują się uczestnicy na dziwaczne zjawiska, jakie można od tysiącleci obserwować, stroniąc od zasadniczego pytania, kim są właściwie nosiciele mozaizmu ?

Na ścisły związek tzw. „demokracji” i przestępczości, zwracano już uwagę wielokrotnie, patrz teksty Laznik. Powiązanie tych dwóch zjawisk tłumaczy nie tylko własności tej „demokracji” ale też rolę nosicieli mozaizmu w systemie.

W odpowiedzi na postawione pytanie, zastrzeżenie do pytania patrz Lazinik, 20:20:48. Wskazówkę można znaleźć w nagłówku autora pytania: „Roman Dmowski: Siła narodu leży w jego zorganizowaniu.”.

Kościół katolicki jest jedną z najważniejszych, jak nie najważniejszą, infrastrukturą społeczną, jaką mają Polacy do dyspozycji. Naturalnie, jeśli pozwolą wyznawcom mozaizmu (przestępstwa) jak JP II perorować o wyższości jego „starszych braci” nad Gojami, to nie jest ona pomocna, ale jeśli ta infrastrukturę uda się wykorzystać do celów narodowych, zamiast jak przygłupy gapić się bezczynnie na bezczelność zbrodniarzy, to uzyskamy zupełnie inną sytuację.

Na znaczenie dolnych organizacji społecznych zwracał Laznik w swoich wcześniejszych tekstach. Nur w środowiskach bazowych jest szansa stworzenia niezależnych o przestępczej infrastruktury państwa

https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/slowni/#PPZ

organizacji społecznych.

Te proste zasady gry politycznej nie znajdują jak dotąd zbytniego zrozumienia, w efekcie wpatrzenia w wystawionych silnie reklamowanych idoli, może należało by rzec wprost „bożków”.

Laznik 07.09.2016 14:31:36

Świetny komentarz Pani “ninanonimowa”

JUŻ WIEM ! dzisiaj rozumiem i znam przyczynę.
Słowianie zostali odcięci od moralności. Stara moralność ,WIARA poszła w zapomnienie , nowa tzn katolicyzm był i jest pełen obłudy fałszu i zakłamania. Katolicyzm przyniósł : PODZIAŁ , POGARDĘ dla biedniejszych, znieczulicę !. ——-JA/ egoizm i BÓG /egoizm — wystarczyło —- już nie potrzebni byli inni , którzy stali się BALASTEM i PRZESZKODĄ / zawracali głowę swoimi problemami / przeszkadzali i zabierali czas KTÓRY PRZECIEŻ MIAŁ BYĆ POŚWIĘCONY NA LEŻENIEM KRZYŻEM w kościele i na niekończących się modlitwach.

Dobra rodzinne , które przed chrześcijaństwem zostawały we władaniu KLANU -RODZINY w katolicyzmie trafiać zaczęły w kościoła łapy. Rodzina biedniała , nie miała już możliwości utrzymywania KLANU/ RODZINY . Pozbywano się więc sierot, starych ludzi , cioteczek ,wujenek owdowiałych itp.
Rodzina nie zasiadała już wspólnie i nie radziła jak drzewiej to bywało. Czas ! rodzinie zabrały wyprawy do kościoła , i na różne wymyślone święta. Tam Słowianin dowiedział się, że wystarczą jemu do szczęścia
ŚWIĘCI .
KŁOS /człowiek po KŁOSIE/ człowiek – KK wyciągał ze snopka / KLAN .Aż snopek przestał istnieć . Zamiast FIZYCZNEJ RODZINY pojawiła się rodzina święta na obrazach. Żydoska rodzina . Słowiański KLAN przestał istnieć , przestała istnieć i słowiańska moralność . Pozostała iluzja, którą Słowianie nie czują , ale już nie potrafią sobie przypomnieć prawdy, którą snali. MIĘDZY PIEKŁEM a NIEBEM zawieszeni są w tej chwili Słowianie.

ninanonimowa 06.09.2016 20:58:56

Rzeczpospolita 07.09.2016 16:34:48

@Rzeczpospolita 16:34:48

Panie Dariuszu….
panowie zapominacie, ze “kosciol”- sluzacy narodowi i panstwu” – jesli cos takiego mozna skleic do kupy…..nie jest zadnym Kosciolem. I nigdy nie bedzie.
Ja wiem, ze bedzie to Panom ciezko pojac…ale taka jest prawda.

RomanKa 07.09.2016 18:18:24

@RomanKa 18:18:24

Panie Romanie,
daleki jestem od tego typu marzeń i nie to jest celem moich podobnych publikacji.
Bardzo istotną kwestią jest budowa politycznej – już nawet nie koniecznie nacjonalistycznej – świadomości, a więc także odkrywanie kart prawdziwej historii i roli Kościoła dla istnienia państwa i życia narodu.

Rzeczpospolita 07.09.2016 20:41:26

Opublikowano za: http://wps.neon24.pl.neon24.pl/post/133637,czy-judeokatolicki-kosciol-sluzy-narodowi-i-panstwu-polakow

Od Redakcji KIP: Polecamy dla Dociekliwych i Samodzielnie Myślących przeczytanie i przeanalizowanie, co najmniej zamieszczone na poniższych linkach teksty o: fałszowaniu historii Polski przez Watykan i Hierarchie Kościoła Katolickiego,  relacjach Polski z Watykanem, Rządu RP z KRK, Listach KEP i Biskupów przepraszających Niemców i Banderowców za ich zbrodnie na Polakach, oskarżaniu Polaków o niepopełnione zbrodnie, sojuszu z judaizmem przeciw Polakom, judaizacji Kościoła, procesach rozpadu Polski, współuczestnictwie Watykanu w budowie Nowego Porządku Świata  i historii Ziemi, ponieważ te z pozoru odległe tematyki łączą się ze sobą w pełny obraz. Zalecamy czytanie i analizowanie w podanej kolejności.

 Wnikliwe przestudiowanie i przemyślenie zawartych treści zaoszczędzi czytania kilkudziesięciu tysięcy stron, w tym zwłaszcza gazetowej „sieczki” lub „świątobliwej”, wyłączającej umysł „nowomowy”, gdzie ważna prawda ukryta jest w mieszance wielkich kłamstw z mało ważną prawdą, która służy jedynie uwiarygodnieniu wielkich kłamstw.

Więc trzeba czytać i analizować, analizować, analizować… i wydobywać ważną prawdę na powierzchnię oraz … realizować według zasady australijskich Aborygenów: „Musisz stać się tą zmianą, którą chcesz widzieć w świecie.”

Redakcja KIP

Wypowiedz się