Sytuacja Kościoła Katolickiego w Polsce w latach sześćdziesiątych XX wieku w ocenie: biskupów i ks. Casarolego specjalnego wysłannika Watykanu.

casaroli

Nie należy iść na ustępstwa wobec państwa, domagając się przy tym zaniechania przez państwo prześladowania Kościoła. Działając zgodnie z zaleceniami kardynała ( chodzi o Stefana Wyszyńskiego ), biskupi starali się wykazać objawy prześladowania, podając przykłady rzekomej dyskryminacji. Najostrzej stawiali sprawy bpi: Bareła, Musiel, Tokarczuk, Jop, Bieniek. Zdaniem biskupów rozmowy z władzami państwowymi należy prowadzić bardzo powoli. Czas pracuje na korzyść Kościoła.

Zasadniczą gwarancją dotrzymania przez państwo porozumienia jest siła Kościoła. Władze państwowe winny uznać Kościół jako osobę prawna mająca te same prawa co stowarzyszenia wyższej użyteczności. Gwarancja przyszłej umowy winny być określone kroki rządu podjęte już teraz, a zmierzające do zaprzestania oficjalnej propagandy antykościelnej.

Do spraw, w których ustępstwa na rzecz państwa ze strony Kościoła są niemożliwe, biskupi zaliczyli nominacje za zgoda państwa biskupów i proboszczów. Ponadto – ich zdaniem – w ewentualnym porozumieniu należy zagwarantować zniesienie cenzury wydawnictw kościelnych, podatków, wymogu prowadzenia ksiąg inwentarzowych, zlikwidowanie Urzędu ds. Wyznań oraz zagwarantować swobodę praktyk religijnych żołnierzom, oficerom oraz funkcjonariuszom MO. Wyższe Seminaria Duchowne winny być niezależne od państwa.

Nie wszyscy biskupi zastosowali się natychmiast do poleceń kard. Wyszyńskiego w zakresie przedstawiania ks. Casaroli (późniejszego Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej) krzywd Kościoła w Polsce.

W diecezji płockiej na polecenie bpa Sikorskiego, który w tym celu zwołał w dniu 28 III br. specjalna naradę pracowników kurii, eksponowano wobec ks. Casaroli kościoły zburzone przez Niemców, a odbudowane przy pomocy państwa (parafia Gabin, Gostynin, katedra płocka).

W WSD płockim pokazano Ks. Casaroli tablicę pamiątkową ku czci pomordowanych profesorów WSD w czasie okupacji. Podczas zwiedzania katedry wyeksponowano tablice pamiątkowe pomordowanych biskupów Nowowiejskiego i Wetmańskiego oraz kilkudziesięciu księży. Pokazano obrabowany przez Niemców księgozbiór seminarium uzupełniony obecnie ofiarami społeczeństwa.

Na polecenie bpa Sikorskiego nie informowano ks. Casaroli o „krzywdach Kościoła”, natomiast zorganizowano wystawę obrazująca dorobek kurii płockiej w latach 1960- 1967.

W Pelpinie bp Kowalski poinformował ks. Casaroli, że w 1939 r. hitlerowcy wymordowali wszystkich członków kapituły pelpińskiej z wyjątkiem dwóch księży. Stolica Apostolska wyróżniła z tego powodu kapitułę dając jej członkom prawo noszenia mitry.

W diecezji gdańskiej pod kilkugodzinna nieobecność ordynariusza bpa Nowickiego, bp Kaczmarek usiłował realizować linię prymasa, m.in. typując do rozmów z ks. Casarolim księży znanych z negatywnej postawy wobec władz oraz rozbudowując program pobytu. Bp Nowicki po powrocie z Warszawy zmienił program wizyty. Wyeksponował zwiedzanie wybudowanego w latach 50. Kościoła w Gdańsku – Chełmie oraz zwiedzanie Westerplatte. Nie zgodził się na pokazanie Casaroli kilku niedokończonych kościołów. W czasie bezpośredniej rozmowy z prałatem rzymskim podkreślał dobre układanie się stosunków z miejscowymi władzami świeckimi.

Reakcja ks. Casaroli na stwierdzenia biskupów była spokojna, a w niektórych przypadkach krytyczna. Usiłował on przekonać biskupów, iż

„stan walki Kościoła z państwem, mimo niewątpliwej siły polskiego katolicyzmu, przynosi Kościołowi szkody. Nie można wiecznie trwać w okopach, duchowieństwo polskie jest zmęczone walką, zwłaszcza po ogromnym wysiłku w okresie milenijnym.”

Interesując się przejawami dyskryminacji Kościoła przez państwo Casaroli nie zadowalał się ogólnikami, żądał dokładnych danych. Stwierdził on, iż „stan Kościoła w Polsce i stopień religijności społeczeństwa jest zadowalający. Kościół jest silny i jednolity, cieszy się poparciem ludności. Przejawy dyskryminacji Kościoła przez państwo istnieją, są jednak wyolbrzymiane przez biskupów”.

W odpowiedzi oo. Redemptorystom w Gdyni, którzy na ręce ks. Casaroli złożyli pisemną skargę na utrudnianie przez władze świeckie zbudowania kościoła, prałat rzymski odpowiedział sufraganowi Czaplińskiemu:

„znajdźcie mi we Włoszech 160 –tysięczne miasto, w którym w okresie 20 lat zbudowano 6 kościołów”.

Oceniając sytuację Kościoła w Polsce jako dobrą Casaroli podkreślał doskonałe warunki życia i swobodę działalności biskupów.

Stwierdził on, iż „ biskupi polscy mieszkają w komfortowych pałacach, mogą bez ograniczeń poruszać się po całym kraju, posiadają luksusowe samochody, stać ich na organizowanie wystawnych przyjęć. Kościoły w Polsce są pełne wiernych, około 80 % dzieci i młodzieży uczęszcza na  lekcje religii, wiele kościołów zniszczonych odbudowano i sporo zbudowano nowych”.

Opublikowano za: Ks. Stanisław Bogdanowicz, Edmund Nowicki Biskup Gdański, Wyd.s. 543 -544.

PS. Od redakcji KIP. Polecamy dla Dociekliwych i Samodzielnie Myślących przeczytanie i przeanalizowanie, co najmniej zamieszczone na poniższych linkach teksty o relacjach Polski z Watykanem, Rządu RP z KRK, Listach KEP i Biskupów przepraszających Niemców i Banderowców za ich zbrodnie na Polakach judaizacji Kościoła, procesów rozpadu Polski i historii Ziemi, ponieważ te z pozoru odległe tematyki łączą się ze sobą w pełny obraz. Zalecamy czytanie i analizowanie w podanej kolejności.

Wnikliwe przestudiowanie i przemyślenie zawartych treści zaoszczędzi czytania kilkudziesięciu tysięcy stron, w tym zwłaszcza gazetowej „sieczki”, gdzie ważna prawda ukryta jest w mieszance wielkich kłamstw z mało ważną prawdą, która służy jedynie uwiarygodnieniu wielkich kłamstw.

Więc trzeba czytać i analizować, analizować, analizować i  …  wydobywać ważną prawdę na powierzchnię oraz … realizować według zasady australijskich Aborygenów: „Musisz stać się tą zmianą, którą chcesz widzieć w świecie.”

Redakcja KIP

Wypowiedz się