Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Uwagi ogólne:

 1. www.klubinteligencjipolskiej jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest Stowarzyszenie KLUB INTELIGENCJI POLSKIEJ

 2. Każda osoba która przystępuje do korzystania z niniejszego serwisu internetowego tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

 3. Niniejszy serwis www.klubinteligencjipolskiej.pl , (zwany dalej „serwisem” bądź „witryną”) jest stroną (witryną) internetową zawierającą informacje na temat działalności Stowarzyszenia. Informacje i materiały w nim zawarte w części pochodzą od osób trzecich oraz od instytucji współpracujących z Stowarzyszeniem i prowadzący stronę nie ingeruje w ich treść, z zastrzeżeniem innych postanowień regulaminu.

 4. Stowarzyszenie KLUB INTELIGENCJI POLSKIEJ zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości niniejszego serwisu w każdym czasie bez konieczności wcześniejszego powiadomienia użytkowników.

 5. Niniejszy regulamin nie jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) a zawartość niniejszego serwisu nie stanowi informacji handlowej, o której mowa w art. 9 przywołanej w niniejszym punkcie ustawy.

 6. Informacje o działalności Stowarzyszenia KLUB INTELIGENCJI POLSKIEJ udzielane są prasie w trybie art. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5 poz. 24 ze zm.) wyłącznie po wysłaniu zapytania na następujący adres e-mail kontakt@klubinteligencjipolskiej.pl wraz z podaniem danych osoby oraz redakcji występującej z żądaniem podania tych informacji.

II. Odpowiedzialność użytkownika

 1. Użytkownikiem jest każda osoba korzystająca z niniejszego serwisu.

 2. Użytkownik korzysta z wszelkich informacji dostępnych w niniejszym serwisie na własne ryzyko i odpowiedzialność.

 3. Korzystanie z serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.

 4. Odpowiedzialność za wykorzystanie informacji zawartych w serwisie KLUBU INTELIGENCJI POLSKIEJ oraz podjęte na ich podstawie decyzje spoczywa wyłącznie na użytkowniku.

 5. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw Stowarzyszeniu KLUB INTELIGENCJI POLSKIEJ, a związane z jego zachowaniem niezgodnym z niniejszym regulaminem lub w inny sposób zabronionym bądź wyrządzającym komukolwiek szkodę bądź krzywdę.

III. Odpowiedzialność Stowarzyszenia KLUB INTELIGENCJI POLSKIEJ

 1. Stowarzyszenie KLUB INTELIGENCJI POLSKIEJ informuje, że dane i informacje podane na stronach niniejszego serwisu oraz na stronach do których niniejszy serwis zawiera odesłania (linki) nie stanowią, w rozumieniu przepisów prawa, oferty jakichkolwiek usług, świadczonych użytkownikom serwisu internetowego, klientom i partnerom Stowarzyszenia KLUB INTELIGENCJI POLSKIEJ, i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

 2. Stowarzyszenie KLUB INTELIGENCJI POLSKIEJ nie odpowiada za zawartość żadnych witryn i stron internetowych połączonych z niniejszą witryną za pomocą odsyłaczy (linków) do lub z niniejszej witryny. Łączenie się z innymi witrynami lub stronami spoza tej witryny odbywa się całkowicie na własne ryzyko użytkownika. Stowarzyszenie KLUB INTELIGENCJI POLSKIEJ nie udziela żadnych gwarancji, bezpośrednich ani dorozumianych, odnośnie dokładności, ważności, legalności i innych cech wszelkich materiałów i informacji zawartych w witrynach osób trzecich.

 3. Stowarzyszenie KLUB INTELIGENCJI POLSKIEJ nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na przedstawionych danych, a w szczególności przytoczonych ustaw, analiz, informacji bądź regulaminów produktowych. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszego serwisu ponosi wyłącznie jego użytkownik.

 4. W przypadku otrzymania uzasadnionych bądź uprawdopodobnionych, w ocenie Stowarzyszenie KLUB INTELIGENCJI POLSKIEJ, wiadomości, iż w serwisie znajdują się treści i materiały naruszające prawo albo uzasadnione interesy lub dobra osobiste osób trzecich Stowarzyszenie KLUB INTELIGENCJI POLSKIEJ podejmie odpowiednie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

 5. Stowarzyszenie KLUB INTELIGENCJI POLSKIEJ nie jest zobowiązane do przechowywania kopii zapasowych zawierających jakiekolwiek materiały przesłane bądź opublikowane w serwisie, za wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych.

 6. Wszelkie informacje publikowane przez Stowarzyszenie KLUB INTELIGENCJI POLSKIEJ nie są w żadnym zakresie czynnościami doradztwa prawnego lub jakiegokolwiek innego jak również nie stanowią oficjalnej wykładni przepisów prawa. Wszystkie informacje publikowane w serwisie są bezpłatne i powszechnie dostępne dla każdego użytkownika Internetu.

 7. Stowarzyszenie KLUB INTELIGENCJI POLSKIEJ zastrzega sobie prawo do nie udzielania żadnych informacji, porad, bądź odpowiedzi na jakiekolwiek pytania zadane za pośrednictwem poczty elektronicznej, której adresatem jest Stowarzyszenie KLUB INTELIGENCJI POLSKIEJ, a w szczególności odpowiedzi na złożone w powyższy sposób oferty pracy.

 8. Serwis Stowarzyszenia KLUB INTELIGENCJI POLSKIEJ nie jest zarejestrowanym tytułem prasowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe.

 9. Stowarzyszenie KLUB INTELIGENCJI POLSKIEJ informuje, iż niniejszy serwis internetowy nie służy do zawierania na odległość umów dotyczących usług w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) jak również nie jest wykorzystywany do świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 10. Stowarzyszenie KLUB INTELIGENCJI POLSKIEJ nie przyjmuje i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub zainfekowanie wirusem oprogramowania komputerowego czy innego mienia użytkownika, mogące wyniknąć z dostępu do niniejszego serwisu, korzystania z niego lub przeglądania jego stron bądź z pobrania z tej witryny jakichkolwiek materiałów.

 11. Stowarzyszenie KLUB INTELIGENCJI POLSKIEJ nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z jakichkolwiek zdarzeń, które pozostają poza kontrolą Stowarzyszenia KLUB INTELIGENCJI POLSKIEJ

IV. Zastrzeżenia techniczne

 1. Ze względu na techniczne ograniczenia Stowarzyszenie KLUB INTELIGENCJI POLSKIEJ nie może gwarantować, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Stowarzyszenie KLUB INTELIGENCJI POLSKIEJ nie może też zapewnić, że przeglądanie stron w serwisie będzie odbywało się bez przerw, wad technicznych oraz że użytkownik uzyska dokładnie tę informację, której szukał.

 2. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu Stowarzyszenie KLUB INTELIGENCJI POLSKIEJ nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.

 3. Stowarzyszenie KLUB INTELIGENCJI POLSKIEJ nie gwarantuje bezpieczeństwa informacjom do niego przesyłanym. Dlatego wszelkie takie transmisje są realizowane na własne ryzyko osoby przesyłającej informacje.

V. Prawa autorskie

 1. Zarówno układ treści zawarty w serwisie internetowym Stowarzyszenia KLUB INTELIGENCJI POLSKIEJ, jak
  i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne (komentarze, artykułu, felietony), zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy
  o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Każdy z użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów tej ustawy.

 2. Zawartość niniejszego serwisu może być przez użytkowników wykorzystywana tylko w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystanie niniejszego serwisu w całości bądź jakiejkolwiek części do innych celów, a w szczególności – komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie osobom trzecim w jakikolwiek inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia ze strony Stowarzyszenia KLUB INTELIGENCJI POLSKIEJ i na warunkach określonych przez Stowarzyszenie KLUB INTELIGENCJI POLSKIEJ. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie zawartości serwisu, należy się kontaktować z Stowarzyszeniem KLUB INTELIGENCJI POLSKIEJ pod adresem kontakt@klubinteligencjipolskiej.pl

 3. Korzystanie z materiałów opublikowanych w serwisie Stowarzyszenia KLUB INTELIGENCJI POLSKIEJ w celu innym niż do użytku osobistego, a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części, odbywa się na ogólnych zasadach prawa prasowego i autorskiego.

 4. Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe, które występują na witrynach Stowarzyszenia KLUB INTELIGENCJI POLSKIEJ podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.

 5. W przypadku wyrządzania szkody z powodu naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad przez użytkownika, będzie on zobowiązany naprawienia szkody Stowarzyszenia klub inteligencji polskiej na zasadach ogólnych.

 6. Publikacja linku do niniejszego serwisu w innych serwisach wymaga pisemnej zgody Stowarzyszenia KLUB INTELIGENCJI POLSKIEJ udzielonej pod rygorem nieważności.

VI. Ochrona danych osobowych

 1. Wszelkie informacje o charakterze danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.), przekazywane do Stowarzyszenia KLUB INTELIGENCJI POLSKIEJ, pozostają własnością osoby wysyłającej, jednakże przesyłanie ich do Stowarzyszenia KLUB INTELIGENCJI POLSKIEJ za pomocą niniejszego serwisu jest równoznaczne z udzieleniem Stowarzyszeniu KLUB INTELIGENCJI POLSKIEJ zgody na przetwarzanie tych danych
  w celach określonych w informacji administratora danych osobowych w pkt 3 poniżej. Utrwalenie danych osobowych w zbiorze danych osobowych Stowarzyszenia KLUB INTELIGENCJI POLSKIEJ i ich przetwarzanie jest możliwe jedynie po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą. Wyrażenie zgody polega na „kliknięciu” myszką w odpowiednim polu na stronie internetowej, które jest odpowiednikiem podpisu pod zamieszczoną na stronie klauzulą o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych. W każdym przypadku dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami przywołanej w niniejszym punkcie ustawy.

 2. Wysłanie przez użytkownika niniejszego serwisu listu elektronicznego (e-mail) na którykolwiek adres e-mail podany na witrynach internetowych Stowarzyszenia KLUB INTELIGENCJI POLSKIEJ, jest równoznaczne z udzieleniem Stowarzyszeniu KLUB INTELIGENCJI POLSKIEJ przez użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz na wykorzystanie przez Stowarzyszenie KLUB INTELIGENCJI POLSKIEJ środków porozumiewania się na odległość w rozumieniu art. 6 Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271), w celach określonych w informacji administratora danych zamieszczonej w niniejszym rozdziale.

 3. Otrzymując dostęp do stron serwisu internetowego Stowarzyszenia KLUB INTELIGENCJI POLSKIEJ użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na zniekształcenie, utratę bądź ingerencję osób trzecich.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie ewentualne spory związane ze stosowaniem niniejszego regulaminu i funkcjonowaniem niniejszego serwisu rozstrzygają sądy powszechne miejscowo właściwe ze względu na siedzibę Stowarzyszenia KLUB INTELIGENCJI POLSKIEJ.

 2. Stowarzyszenie KLUB INTELIGENCJI POLSKIEJ zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na witrynie Stowarzyszenia KLUB INTELIGENCJI POLSKIEJ i wchodzą w życie z dniem publikacji.

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH

 • Stowarzyszenie KLUB INTELIGENCJI POLSKIEJ. informuje, iż jej siedziba znajduje się przy ULICY Nowy Świat 54/56 w Warszawie, i że jest wpisana do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem 0000409982

 • Na podstawie wyrażonej przez użytkownika zgody w sposób określony w pkt 1 niniejszego Rozdziału Stowarzyszenie klub inteligencji polskiej może przetwarzać dane osobowe w następujących celach:

 1. badanie rynku usług i ,

 2. prowadzenie statystyk na użytek Stowarzyszenia KLUB INTELIGENCJI POLSKIEJ

 3. marketing, w szczególności poprzez reklamowanie oraz oferowanie produktów i usług Stowarzyszenia KLUB INTELIGENCJI POLSKIEJ oraz instytucji współpracujących z Stowarzyszeniem KLUB INTELIGENCJI POLSKIEJ.

 4. Prowadzenia rekrutacji pracowników (dotyczy wyłącznie danych przesłanych na adresy e-mail Stowarzyszenia KLUB INTELIGENCJI POLSKIEJ)

 5. Prowadzenia naboru członków do Stowarzyszenia KLUB INTELIGENCJI POLSKIEJ.

 • Stowarzyszenie KLUB INTELIGENCJI POLSKIEJ informuje, że przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści i poprawiania danych osobowych oraz że podanie przez Pana/Panią tych danych jest dobrowolne.

 • Stowarzyszenie KLUB INTELIGENCJI POLSKIEJ informuje, że podanie przez Pana/Panią danych jest niezbędne do skontaktowania się z Panem/Panią w celach podanych przez Pana/Panią oraz określonych przez Stowarzyszenie KLUB INTELIGENCJI POLSKIEJ w niniejszej informacji administratora danych.