Członkostwo


Zostań członkiem

Dziękujemy, że wyraziłeś/wyraziłaś zainteresowanie Stowarzyszeniem Klub Inteligencji Polskiej. Stowarzyszenie powita z radością w i popierają nasze cele zawarte w Statucie Stowarzyszenia oraz w Deklaracji.
Stowarzyszenie Klub Inteligencji Polskiej pragnie zdobyć zaufanie polskiego społeczeństwa
i dlatego osoby, które pragną dołączyć do KIP powinny odznaczać się prawym charakterem, solidnością i patriotyzmem. Proszę, powiedz nam coś o sobie, jakie jest tło i powody zainteresowania się naszą organizacją i zostania członkiem Klubu Inteligencji Polskiej.

Proszę, przeczytaj o warunkach uzyskania członkostwa, prawa i obowiązki członka, wydrukuj
i wypełnij formularz wniosku – deklaracji członkowskiej i prześlij listem poleconym na adres naszego Stowarzyszenia.

 

Zostań sympatykiem

 

Jeśli bliskie są Ci poglądy zawarte w statucie Stowarzyszenia Klub Inteligencji Polskiej, ale z różnych powodów nie możesz aktywnie włączyć się w działalność organizacji– zostań naszym sympatykiem. Będziemy prosić Cię o niezobowiązujące wsparcie w różnych sprawach: udział w mailowych czy SMS-owych akcjach, poparcie finansowe dla Klubu Inteligencji Polskiej lub prowadzonych akcji charytatywnych, udział w niektórych imprezach. Czasem będziemy prosić też o Twoją opinię dotyczącą interesujących nas tematów.

 

Ankieta dla sympatyka Stowarzyszenia Klub Inteligencji Polskiej

(pola pogrubione są obowiązkowe)


Imię:          
Nazwisko:  
e-mail:      

Telefon:      

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 882)

Proszę mnie zawiadomić, gdy potrzebna będzie pomoc:
W akcjach mailowych czy SMS-owych
we wsparciu finansowym
w badaniach opinii
a także wyrażam chęć uczestniczenia w otwartych imprezach Stowarzyszenia Klub Inteligencji Polskiej

 

 

 

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§11

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.

2. Dowodem przynależności do Stowarzyszenia jest legitymacja członkowska i odznaka

Stowarzyszenia.

 

§12

1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne związane z tym

środowiskiem, które identyfikują się z celami Stowarzyszenia.

 

2. Członkami Stowarzyszenia mogą być cudzoziemcy – obywatele narodowości polskiej

przebywający na stałe poza granicami Rzeczypospolitej.

 

3. Członkiem Stowarzyszenia nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem

sądu za przestępstwo z winy umyślnej.

 

§13

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia zostaje osoba, która złoży pisemną deklaracji

uzyska rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia, a także zostanie

zaakceptowana przez władze Stowarzyszenia na zasadach określonych   w ust. 2

poniżej.

2. Kandydatura podlega akceptacji przez zarząd okręgu Stowarzyszenia i przedstawienia

do decyzji na zebraniu ogólnym członków Stowarzyszenia.

3. Uchwała zebrania członków w tym przedmiocie jest ostateczna i nie podlega

zaskarżeniu.

 

§14

 Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:

   1. Wybierać i być wybierani do władz Stowarzyszenia.

   2. Uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia z głosem decydującym.

  3. Brać udział w zebraniach, na których władze Stowarzyszenia podejmują uchwały ich dotyczące, a także uzyskiwać bieżące informacje o uchwałach i działalności wszystkich instancji Stowarzyszenia.

  4. Wysuwać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia.

  5. Korzystać z pomocy prawnej, materialnej i organizacyjnej Stowarzyszenia.

  6. Odwoływać się do władz Stowarzyszenia w sprawach osobistych.

  7. Nosić odznakę Stowarzyszenia.

§ 15

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:

  1. Realizować i propagować cele Stowarzyszenia oraz przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

  2. Dbać o dobre imię Stowarzyszenia.

  3. Należeć do jednego z klubów Stowarzyszenia.

  4. Opłacić wpisowe i terminowo opłacać składki członkowskie.

  5. Aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia.

§ 16

1. Członkami wspierającymi Stowarzyszenie mogą być osoby fizyczne i prawne udzielające pomocy prawnej, finansowej, rzeczowej lub merytorycznej służącej realizacji celów Stowarzyszenia.

2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie staje się osoba fizyczna i prawna, która osobiście lub poprzez upoważnionego przedstawiciela złoży pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia.

3. Decyzję o przyjęciu w poczet członków wspierających podejmuje właściwy zarząd, w którym osoba ubiegająca złoży deklarację.

§ 17

1. Członkowie wspierający Stowarzyszenie korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

2. Do obowiązków członków wspierających należy:

1/ Propagowanie celów Stowarzyszenia oraz przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

2/ Dbanie o dobre imię Stowarzyszenia.

3/ Wspieranie Stowarzyszenia prawnie, finansowo, rzeczowo i merytorycznie.

§ 18

Utrata członkostwa zwyczajnego oraz członkostwa wspierającego Stowarzyszenia następuje wskutek skreślenia z listy członków lub wykluczenia ze Stowarzyszenia.

§ 19

Skreślenie z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia następuje:

   1. W związku z pisemnie złożoną rezygnacją do zarządu klubu;

  2. W związku z wykluczeniem ze Stowarzyszenia przez zarząd klubu lub sąd honorowy w przypadku: 1/ utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego wyroku sądu; 2/ nieprzestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

   3. Wraz ze śmiercią członka Stowarzyszenia.

§ 20

1. Od uchwały zarządu klubu, dotyczącej wykluczenia, przysługuje członkowi prawo odwołania się w terminie do 30 dni, do zebrania ogólnego członków klubu.

2. Uchwała ogólnego zebrania członków klubu jest ostateczna.

3. Osobom wykluczonym ze Stowarzyszenia na mocy orzeczenia sądu honorowego przysługuje odwołanie w terminie 30 dni do Głównego Sądu Honorowego.


§ 21

1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna wyróżniona za szczególne zasługi dla Rzeczypospolitej Polskiej lub Stowarzyszenia.

2. Członkowie honorowi Stowarzyszenia są otaczani powszechnym szacunkiem i zapraszani do udziału w uroczystościach i przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie.

3. Tytuł członka honorowego nadaje Zarząd Główny Stowarzyszenia.

4. Członek honorowy ma prawo uczestniczyć w pracach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym.

5. Obowiązkiem członka honorowego jest wspieranie i popularyzowanie celów Stowarzyszenia.

Zaznacz poniższy tekst formularza i wydaj polecenie w opcjach drukowania „Drukuj zaznaczenie”, a następnie wypełnij odręcznie rubryki, naklej swoje zdjęcie legitymacyjne.

Prześlij listem poleconym na adres Stowarzyszenia zamieszczony w dziale „Kontakt”

lub kliknij w link Deklaracja członkowska i pobierz plik.