Czy Kaczyńscy nie wiedzieli, że Żydzi już dostali odszkodowanie za mienie bezspadkowe od Niemiec i… w ramach umów indemnizacyjnych od Polski ???????

Czy ŁUSKI ŚLEPOTY  POLITYCZNEJ Polaków, w tym polskiego kleru, przekonanych o „wielkim patriotyzmie” Kaczyńskich wreszcie opadną po przeczytaniu tego opracowania, załączonych do niego na linkach artykułów, tekstu poprzedzającego  pt. „Jak Kaczyńscy sojusz z Izraelem budowali” i następnych?

Czy jednak będą mieli rację:

  • Jacek Kurski z PiS-u (obecny PREZES TVP), który w przypływie szczerości stwierdził, że „LUDEK GŁUPI ( czytaj Polacy !) KAŻDE KŁAMSTWO KUPI”;
  • Adam Michnik występując w jarmułce w wywiadzie dla australijskiej telewizji powiedział: „Żydzi w Polsce przygotowują ekspansje i mogą ją zrealizować, gdyż Polacy to stado tępych baranów.”

W naturze człowieka jest niestety to, że łatwiej się przyzna jak kogoś oszukiwał, niż że dawał się oszukiwać i to notorycznie !!!

Ludzie dzielą się  na trzy kategorie:

  • SZCZĘŚLIWYCH – UCZĄ SIĘ NA BŁĘDACH CUDZYCH,
  • MĄDRYCH – UCZĄ SIĘ NA BŁĘDACH WŁASNYCH, JAK RAZ POPEŁNIĄ TO WYCIĄGAJĄ NAUKĘ I WIĘCEJ NIE POPEŁNIAJĄ;
  • GŁUPICH – CIĄGLE TE SAME BŁĘDY POPEŁNIAJĄ I NIC SIĘ NIE UCZĄ.

Redakcja KIP

 

Żydzi już dostali odszkodowanie za mienie bezspadkowe !!! 

W dobie wezwań o uregulowanie sprawy mienia “pożydowskiego” należy wskazywać nie tylko umowę między Polską a USA z 1960 roku (na mocy której roszczenia obywateli USA przejął rząd w Waszyngtonie), ale przede wszystkim umowę zawartą między RFN i Izraelem z 1952 roku.

Zgodnie z jej treścią Niemcy zobowiązali się do wypłaty odszkodowań za mienie (również bezspadkowe) z terenów, które podczas II wojny znajdowały się “pod niemiecką władzą”. Tak się złożyło, że współczesna Polska zajmuje obszar,  który albo do Niemców należał, albo był przez nich okupowany.

 Strona tytułowa umowy między RFN a Izraelem.

Światowy Kongres Żydów co jakiś czas wypomina Polsce, że do dziś nie zapłaciła za mienie bezspadkowe, które pozostało na terytorium Polski, po tym jak Niemcy przeprowadzili Holocaust.

Wydaje się, że w ostatnich miesiącach temat ten przywoływany był znacznie częściej niż zwykle i zyskał poparcie sporej części amerykańskich elit politycznych (np. ustawa 447 –

“Justice for Uncompensated Survivors Today”). Powyższe nie powinno nas dziwić. Wszak wycena wspomnianego mienia może być kosmiczna i liczona w miliardach dolarów.

Jakich argumentów prawnych strona polska powinna używać, aby rozbijać roszczenia żydowskich organizacji w pył?

Po pierwsze: należy każdorazowo wskazywać, iż kwestia odpowiedzialności za roszczenia ofiar Holocaustu (oraz ich spadkobierców), które po wojnie uzyskały obywatelstwo USA, została uregulowana umową międzynarodową między PRL a USA z 1960 r. Zgodnie z jej treścią USA otrzymały od PRL kwotę 40 milionów ówczesnych dolarów (dziś równowartość ok. 1 mld dolarów). W zamian władze USA przejęły na siebie wszelkie zobowiązania z roszczeń odszkodowawczych ofiar Holocaustu, które pozostawiły majątek w Polsce, a po wojnie otrzymały obywatelstwo USA i zobowiązały się, że nie będą wysuwały, ani popierały żadnych nowych roszczeń.

Po drugie: w zakresie pozostałych (nieamerykańskich) ofiar Holocaustu (i ich spadkobierców) należy wskazywać na możliwość wszczęcia postępowania reprywatyzacyjnego przed polskimi sądami. O ile mi wiadomo w ciągu ostatnich 30 lat polskie sądy zdecydowały o reprywatyzacji mienia o wartości wielu miliardów złotych. Czasem ten proces przebiegał patologicznie (vide: afera reprywatyzacyjna w Warszawie, gdzie na podstawie lewych dokumentów i oświadczeń odszkodowania za mienie przejęte przez Skarb Państwa były wyłudzane w przestępczym procederze), ale co do zasady, jeśli jakiś spadkobierca ofiar Holocaustu chciałby odzyskać majątek, który należał przed wojną do jego rodziny, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby zawnioskował o to przed polskim sądem.

Po trzecie: w zakresie pozostawionego w Polsce tzw. mienia bezspadkowego należy podkreślić, że zgodnie z prawem przeszło ono na własność Skarbu Państwa i ani Izraelowi, ani organizacjom żydowskim, ani nikomu innemu nie przysługuje w tym przypadku jakakolwiek rekompensata czy odszkodowanie.

Istotny w tym przypadku jest również fakt, iż kwestia odszkodowań za mienie pozostawione przez Żydów (w tym także za mienie bezspadkowe) na terytoriach, które znajdowały się pod jurysdykcją III Rzeszy, została regulowana umową z 10 września 1952 roku podpisaną między państwem Izrael a Republiką Federalną Niemiec. Zgodnie z treścią tej umowy Izrael (oraz szereg organizacji żydowskich) otrzymał od RFN kwotę o równowartości 822 mln dolarów (dziś to ok. 22 – 24 mld dolarów) w ramach rekompensat za mienie utracone przez Żydów w wyniku Holocaustu. Istotne w tym porozumieniu było to, że regulowało ono kwestie rekompensat za mienie pozostawione na obszarach, na których w czasie II wojny światowej rozciągała się jurysdykcja III Rzeszy.

Nie trzeba być wyjątkowym bystrzakiem, aby stwierdzić, że terytorium dzisiejszej Polski stanowi obszar, który albo do Niemców należał (Dolny Śląsk, Pomorze Zachodnie, Prusy Wschodnie), albo był przez nich okupowany (Kraj Warty, Generalne Gubernatorstwo).

 Nawet gdyby czysto hipotetycznie uznać, że żydowskie roszczenia o mienie bezspadkowe są legalne, to dlaczego Polska miałaby płacić za coś, co już raz zostało uregulowane przez głównego sprawcę Holocaustu, czyli Niemcy?

Na podstawie: BGBL.de, JTA.org

Źródło: Niezalezna.pl

Opublikowano za: https://wolnemedia.net/zydzi-juz-dostali-odszkodowanie-za-mienie-bezspadkowe/

Bierutowskie odszkodowania dla żydów niemieckich

Za mienie żydów niemieckich z terenu odzyskanych po II wojnie światowej Ziem Zachodnich i Północnych, powojenna Polska Ludowa, w okresie rządów żydokomuny, zapłaciła odszkodowanie ich spadkobiercom ocalałym z niemieckiego ludobójstwa i zgłaszającym się z roszczeniami wobec Polski i to aż z 12 krajów ówczesnego, powojennego Zachodu.

 Spadkobiercy żydów niemieckich na terenach, które znalazły się w granicach naszego państwa wystąpili z roszczeniami finansowymi  za przedwojenne mienie, całkowicie zniszczone: w czasie okrutnej wojny światowej i celowo, w czasie wycofywania się z tych terenów przez samych Niemców.

Poza osobami indywidualnymi roszczenia wobec Polski  zgłaszały, błyskawicznie reaktywowane  w Polsce powojennej, gminy żydowskie oraz gminy aż z 19 krajów Zachodu, nawet z tych krajów z których rządami nie zostały przez Polskę zawarte umowy odszkodowawcze/indemnizacyjne.

Z terenu tych odzyskanych Ziem zapłacono za mienie pożydowskie w liczbie aż za 2578 pozycji nieruchomości pożydowskich, w większości zniszczonych do stopnia gruzowiska, lub nigdy trwale nie zabudowanych.

 Początkowo we wnioskach np. strony angielskiej, francuskiej czy holenderskiej o odszkodowanie zawierane były przeróżne oszustwa, wskazywano im, że niemal każda nieruchomość była zabudowana, choć większość nigdy nie była trwale zabudowana i nie uwzględniano skutków wojny, tak jakby wojny nie było i nie było żadnych zniszczeń.

Z tego względu eksperci z danego kraju wspólnie z polskimi musieli weryfikować niemal każdą nieruchomość. Dochodziło bo kompromitacji strony zagranicznej, która początkowo naiwnie wierzyła, że zgłaszane im do odszkodowania nieruchomości były trwale zabudowane, a praktycznie okazywało się, że nigdy nie były zabudowane lub, że po wojnie istniała tylko kupa gruzu, która kosztem państwa polskiego musiała być odgruzowana i uporządkowana.

Wyceniano je bez uwzględnienia kosztu odgruzowania. Ogólna kwotowa wysokość zapłaconego odszkodowania, za roszczenia z terenu Ziem Odzyskanych przeliczona po współcześnie stosowanych kursach walutowych, i według współczesnych cen złota monetarnego, wyniosła aż ponad trzynaście  miliardów dolarów amerykańskich.

 Warto dla przypomnienia wiedzieć, że ogółem Polska Ludowa zapłaciła odszkodowanie za pożydowskie mienie/nieruchomości w liczbie ponad 21 500 pozycji z terenu powojennej Polski, o łącznej współczesnej równowartości zapłaconego odszkodowania na ponad 11 mld dolarów amerykańskich.

Zapłacono więc za wszelkie mienie pożydowskie w stopniu całkowitym i ostatecznym, co także potwierdzono w czasie masowej emigracji żydów rosyjskich z Polski po marcu 1968 roku.

  Należy tu podkreślić, że te umowy odszkodowawcze dotyczące w około 90 % mienia pożydowskiego, utajniono przed Polakami, aby tym którzy wyemigrowali w czasie wojny z kraju, w tym walczyli na wielu frontach na Zachodzie,  nie otrzymali żadnego odszkodowania

 Mimo to, nadal do Polski bezprawnie, nawet w sposób niemal terrorystyczny zgłaszają roszczenia różnorodni zagraniczni i krajowi oszuści, a także antypolskie różnorodne organizacje diaspory  żydowskiej z Zachodu. Zgłaszają się także podstawieni kombinatorzy z samego Izraela. Mimo zapłaty ponowne przestępcze roszczenia o odszkodowania lub zwroty w naturze nieruchomości zapłaconych z terenu Ziem Odzyskanych zgłosiło 450 oszustów.

   A jak stwierdził w polskiej telewizji Szymon Szurmiej, były dyrektor Teatru Żydowskiego, w Polsce żyje 4 miliony Żydów zarejestrowanych w światowych organizacjach żydowskich. A ile żyje niezarejestrowanych ?

Zgłaszali ponowne roszczenia mimo, że w dokumentacji będącej podstawą do ówczesnej wypłaty odszkodowania, były wykazane z imienia i nazwiska ich przedwojenni właściciele i z imienia i nazwiska spadkobiercy, którym przyznano odszkodowania. Znaczna liczba prób tych wyłudzeń i oszustw była skierowana z terenu współczesnych Niemiec, Izraela i Polski i dotyczyła zupełnie innych spadkobierców, nie tych ujętych w umowach odszkodowawczych którym przyznano i wypłacono odszkodowania. Roszczenia zgłaszane współcześnie do Polski dotyczą także mienia z terenu Kresów wschodnich, terenów dziś należących do Ukrainy, Białorusi, Litwy czy Federacji Rosyjskiej.

Czyli Polska nie będąc agresorem, a jednocześnie będąc gronie państw zwycięskich, ma płacić za mienie pożydowskie na terenach, które straciła na Wschodzie i na terenach, które zyskała zrujnowane na Zachodzie.

 Dziwnym zbiegiem okoliczności roszczeń do mienia  przedwojennych Żydów polskich z tych utraconych przez Polskę po drugiej wojnie światowej terenów, do Związku Radzieckiego nigdy nie były zgłaszane, przynajmniej publicznie nie jest to znane, tylko do Polski.

 Jakub Zawadzki

 /Londyn, sierpień, 2016/

Izrael dogadał się z Polską ??? w sprawie wypłaty 1 BILIONA ZŁ !?

jack caleib Opublikowany 15 kwi 2018

( znaczna część zniekształcona przerwami przez rządową cenzurę ale napisy są widoczne )

[ https://www.youtube.com/watch?v=1cfgRwZVW7k – niestety wkrótce po opublikowaniu tej informacji konto Jacka Caleiba na youtube zostało zamknięte, co tylko uwiarygodniło tą szokującą dla Polaków informacje, jednak została potwierdzona w ciągu roku przez inne źródła !!! ]

PS od redakcji KIP. Polecamy dla Dociekliwych i Samodzielnie Myślących przeczytanie w tym temacie i przeanalizowanie, co najmniej zamieszczone na poniższych linkach teksty na temat zapłaconych przez Polskę odszkodowań, wykazu spłaconych nieruchomości,   oszustw na mieniu spłaconym i zwiększających się roszczeń żydowskich. Zalecamy czytanie i analizowanie w podanej kolejności.

ZERO ODSZKODOWAŃ ŻYDOM ! -Oszczerczy Pozew i Wyrok Sądu USA wydany 3 marca 2006 – Dlaczego Panowie Tusk, Komorowski, Bartoszewski, Bracia Kaczyńscy i Duda ukrywali fakt istnienia takiego wyroku przed Polakami ?
dr Ryszard Ślązak – POWOJENNE ODSZKODOWANIA POLSKI WOBEC ZACHODU
Wywiad z dr Ryszardem Ślązakiem o reprywatyzacji i odszkodowaniach
WYPŁACONE PRZEZ POLSKĘ ODSZKODOWANIA ZA MIENIE POŻYDOWSKIE
POWOJENNE ODSZKODOWANIA ZAPŁACONE WIELKIEJ BRYTANII.
dr Ryszard Ślązak – KAMIENICE DLA OSZUSTÓW
Wykaz nieruchomości w Warszawie za które Polska wypłaciła odszkodowania dla USA
Wyłudzane powtórnie odszkodowania

 

Wypowiedz się