Wojskowy lekarz demaskator składa bombowe oświadczenie na poparcie zakazu szczepień przeciwko Covid dla sił zbrojnych!

Opublikowano  autor: State of the Nation

AUTOR: PATRICK BYRNE

Głębokie przechwytywanie

Ja, podpułkownik Theresa Long, MD, MPH, FS należycie zaprzysiężona, dezawuuję i oświadczam, co następuje:

1. Składam niniejsze oświadczenie, jako sygnalista zgodnie z ustawą o ochronie sygnalistów wojskowych, tytuł 10 U.S.C. § 1034, na poparcie wyżej wymienionego WNIOSKU jako zeznania biegłego na jego poparcie.

2. Opinie ekspertów wyrażone tutaj są moimi własnymi opiniami i pochodzą od moich: osób, doświadczeń zawodowych i edukacyjnych podjętych w kontekście, w stosownych przypadkach, przez dane naukowe, publikacje, traktaty, opinie, dokumenty, raporty i inne informacje istotne dla przedmiotu i niekoniecznie są opiniami armii lub Departamentu Obrony.

Doświadczenie i referencje
 1. Jestem kompetentna do składania zeznań na temat faktów i spraw określonych w niniejszym dokumencie. Prawdziwa i dokładna kopia mojego życiorysu jest załączona do tego dokumentu jako Załącznik A.
 2. Po uzyskaniu tytułu licencjata na University of Texas Austin, ukończyłam studia medyczne na University of Texas Health Science Center w Houston Medical School w 2008 roku. Służyłem jako chirurg polowy przez dziesięć lat, a następnie ukończyłem rezydencję w dziedzinie lotnictwa i medycyny pracy w United States Army School of Aviation Medicine, Fort Rucker, AL. Posiadam tytuł magistra zdrowia publicznego i zostałam przeszkolona przez Centrum Gotowości Bojowej w Ft. Rucker jako oficer bezpieczeństwa lotniczego. Dodatkowo przeszkoliłam się w zakresie medycznego zarządzania przyczynami chemicznymi i biologicznymi w Fort Detrick i USAMIIRD.
 3. Posiadam certyfikat zarządu w zakresie medycyny lotniczej i kosmicznej oraz uprawnienia w zakresie medycyny pracy.
 4. Obecnie służę jako chirurg brygady dla 1st Aviation Brigade Ft. Rucker, Alabama i jestem odpowiedzialna za certyfikację zdrowia, zdolności psychicznych i fizycznych oraz gotowości dla wszystkich prawie 4000 osób na statusie lotu na tym stanowisku.
 5. Mój załączony życiorys dodatkowo pokazuje moje osiągnięcia akademickie i naukowe w ciągu ostatnich trzynastu lat.
 6. Przed wybuchem pandemii otrzymałam specjalistyczne szkolenie wojskowe od lekarzy chorób zakaźnych z armii, marynarki wojennej i sił powietrznych na temat pojawiających się zagrożeń chorobami zakaźnymi, szkolenia FEMA, szkolenia w zakresie gotowości na wypadek sytuacji kryzysowych, medycznych skutków promieniowania jonizującego, OSHA, toksykologii lotniczej, epidemiologii, biostatystyki, badań medycznych i planowania katastrof. Ostatnio pracowałam jako doradca medyczny i naukowy Brygady Szkoleniowej Lotnictwa, starając się zidentyfikować strategie ograniczania ryzyka oraz bio statystyczną analizę zakażeń SARS-Cov-2 (“Covid 19”) zarówno u zaszczepionych, jak i nieszczepionych żołnierzy. W ten sposób zidentyfikowałam, zdiagnozowałam i leczyłam infekcje chorobotwórcze Covid 19. Obserwowałem działania niepożądane szczepionek po podaniu szczepionek EUA i śledziłem sukces żołnierzy, którzy uzyskali różne terapie Covid 19 poza wojskiem. Większość członków służby w populacji DOD jest młoda i w dobrej kondycji fizycznej. Lotnicy wojskowi są podzbiorem populacji wojskowej, która musi spełniać najbardziej rygorystyczne normy medyczne, aby mieć status lotu. Populacja studentów pilotów, którą się opiekuję, to przede wszystkim osoby w wieku 20-30 lat, mężczyźni i doskonała kondycja fizyczna. Ryzyko poważnej choroby lub śmierci w tej populacji z powodu SARs-CoV-2 jest minimalne, a wskaźnik przeżycia wynosi 99,997%.
 7. Obserwując, badając i analizując wszystkie dostępne dane, informacje, próbki, doświadczenia, historie i wyniki tych zabiegów i szczepień, sformułowałem profesjonalną opinię, która wymaga ode mnie zgłaszania tych ustaleń przełożonym w łańcuchu dowodzenia i kolegom w wojsku. Zrobiłam to z mieszanymi rezultatami pod względem akceptacji, odrzucania i gróźb ukarania za takie dzielenie się.
 8. Zastosowanie zarządzania ryzykiem ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i sukcesu zarówno w medycynie, jak i lotnictwie. Medycyna lotnicza to specjalność poświęcona bezpieczeństwu lotu poprzez dyspozycję lotniczą i leczenie członków załogi lotniczej, co osiąga się poprzez konsekwentne i staranne stosowanie strategii ograniczania ryzyka i zarządzania. ATP 5-19, 1-3. Zarządzanie ryzykiem (RM)1 określa zdyscyplinowane podejście do wyrażania poziomu ryzyka w terminach łatwo zrozumiałych na wszystkich szczeblach.

1 adminpubs.tradoc.army.mil/regulations/TR385-2withChange1.docx 4

Sprawa 1:21-cv-02228-RM-STV Dokument 17 Złożony 09/24/21 USDC Colorado Strona 7 z 269

 1. 1-6. Stwierdza: “Decyzja o ryzyku to determinacja dowódcy, przywódcy lub jednostki, aby zaakceptować lub nie zaakceptować. Ryzyko związane z działaniem, które podejmie lub pokieruje innymi. RM jest skuteczny tylko wtedy, gdy określone informacje o zagrożeniach i ryzyku są przekazywane do odpowiedniego poziomu dowodzenia w celu podejmowania decyzji o ryzyku. Podwładni muszą przekazywać określone informacje o ryzyku w górę łańcucha dowodzenia. “
 2. “Gdy konkretne informacje o zagrożeniach i ryzyku są przekazywane do odpowiedniego szczebla dowodzenia w celu podejmowania decyzji o ryzyku. Podwładni muszą przekazywać określone informacje o ryzyku w górę łańcucha dowodzenia. I odwrotnie, wyższe dowództwo musi zapewnić podwładnym podejmującym decyzje dotyczące ryzyka lub wdrażającym kontrole ustaloną tolerancję ryzyka – poziom ryzyka, który odpowiedzialny dowódca jest gotów zaakceptować. Wniosek o RM musi być inkluzywny; osoby wykonujące operację i kierujące nią uczestniczą w zintegrowanym procesie”.
 3. 1-7. Stwierdza: “W kontekście RM kontrola jest działaniem podejmowanym w celu wyeliminowania zagrożenia lub zmniejszenia jego ryzyka. Dowódcy ustalają lokalne zasady i przepisy, jeśli jest to właściwe”.
 4. Pięć etapów zarządzania ryzykiem obejmuje: 1. Zidentyfikuj zagrożenia, 2. Ocena zagrożenia, 3. Rozwijanie kontroli i podejmowanie decyzji dotyczących ryzyka, 4. Sterowanie narzędziami, 5. Nadzorowanie i ocenianie.
 5. W związku z tym moim obowiązkiem i obowiązkiem wszystkich przywódców jest zastosowanie etapów zarządzania ryzykiem w związku z obecną pandemią i stosowanymi środkami zaradczymi. CDC i FDA są agencjami cywilnymi, które nie mają misji Obrony Narodowej, którą ma DOD. Wytyczne i zalecenia tych agencji cywilnych muszą być przefiltrowane przez strategiczną perspektywę obrony narodowej i potencjalnego ryzyka, jakie zalecenia mogą mieć dla zdrowia całej siły bojowej. Zapewnienie, że zdrowie sił bojowych nie jest zagrożone, jest strategicznym imperatywem, za który każdy lekarz wojskowy jest odpowiedzialny za całą siłę bojową. Zapewnienie, że zdrowie sił bojowych nie jest zagrożone, jest strategicznym imperatywem, za który odpowiedzialny jest każdy lekarz wojskowy.
 6. Krok 1: Identyfikacja zagrożeń: Zgodnie z definicją w WARUNKACH operacyjnych FM 1-02.1, str. 1-48, zagrożenie jest stanem, który może spowodować obrażenia, chorobę lub śmierć personelu; uszkodzenie lub utrata sprzętu lub mienia; lub degradacja misji.
 7. Krok 2: Ocena zagrożeń: Istnieje wiele środków terapeutycznych, które okazały się znacznie zmniejszają infekcję, a tym samym zapewniają ochronę przed szkodliwym działaniem SARs-CoV-2.
 8. Literatura wykazała, że naturalna odporność jest trwała, kompletna i lepsza od odporności na szczepienia od SARs-CoV-2. Szczepionki mRNA produkowane przez Pfizer i Moderna zostały powiązane z zapaleniem mięśnia sercowego, szczególnie u młodych mężczyzn w wieku 16-24 lat, 2 Większość młodych nowych lotników armii ma dwadzieścia kilka lat. Wiemy, że istnieje ryzyko zapalenia mięśnia sercowego przy każdym szczepieniu mRNA. Dodatkowo wiemy teraz, że szczepienie niekoniecznie zapobiega zakażeniu lub przenoszeniu SARs-CoV-2. Zatem osoby w pełni zaszczepione szczepionkami mRNA mają co najmniej dwa niezależne czynniki ryzyka zapalenia mięśnia sercowego po szczepieniu. Dodatkowe strzały boaster zwiększają ryzyko. Niemożliwe jest przeprowadzenie analizy ryzyka / korzyści w zakresie stosowania mRNA jako środków przeciwdziałających SARs-CoV-2 bez dalszych danych… Stosowanie szczepionek mRNA w naszych siłach bojowych stanowi ryzyko o nieokreślonej skali, w populacji, w której mniej niż 20 aktywnych pracowników z 1,4 miliona zmarło z powodu leżących u podstaw SARs- CoV-2.
 9. Program szkolenia załóg samolotów (ATP) 5-19, 1-8. Zaakceptuj niepotrzebne ryzyko, stwierdza: “Niepotrzebne ryzyko to każde ryzyko, które, jeśli zostanie podjęte, nie przyczyni się znacząco do realizacji misji lub niepotrzebnie zagrozi życiu lub zasobom. Dowódcy armii akceptują tylko taki poziom ryzyka, w którym potencjalna korzyść przewyższa potencjalną stratę.
 10. Badania pokazują, że większość osób z zapaleniem mięśnia sercowego nie ma żadnych objawów. Powikłania zapalenia mięśnia sercowego obejmują kardiomiopatię rozstrzeniową, arytmie, nagłą śmierć sercową i śmiertelność wynosi 20% po roku i 50% po 5 latach. Według National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine, “pomimo optymalnego zarządzania medycznego, ogólna śmiertelność nie zmieniła się w ciągu ostatnich 30 lat”.
 11. Krok 3: Opracowanie kontroli i podejmowanie decyzji dotyczących ryzyka: Ponieważ szczepienie mRNA zwiększa ryzyko zapalenia mięśnia sercowego, należy natychmiast wdrożyć kompleksowy program badań przesiewowych w celu identyfikacji osób, które zostały dotknięte chorobą i próby złagodzenia bezpośredniego ryzyka i długotrwałej niepełnosprawności.
 12. Krok 4: Wdrożenie kontroli: Wyślij jasne wytyczne do wszystkich pracowników służby zdrowia DOD na temat ryzyka związanego ze szczepieniem zapalenia mięśnia sercowego. Obowiązkowy program szczepień mRNA SARs-CoV-2 należy natychmiast zawiesić do czasu zakończenia badań w celu określenia prawdziwej wielkości ryzyka zapalenia mięśnia sercowego u osób, które zostały zaszczepione. Musimy ocenić i natychmiast wdrożyć alternatywy dla szczepionek mRNA, w tym iwermektynę (zatwierdzoną przez FDA w 1996 r.), Remdesivir (zatwierdzoną przez FDA w 2020 r.), Hydroksychlorochinę (zatwierdzoną przez FDA w 1955 r.), Regeneron (zatwierdzoną przez FDA w UE w 2020 r.). Przejrzyj dane VAERS dotyczące zgonów z powodu COVID pod kątem danych dopasowanych do wieku i danych z aktywnych zgonów z powodu COVID w doD, aby przeprowadzić analizę ryzyka / korzyści.
 13. Krok 5: Nadzór i ocena: Musimy ustanowić program badań przesiewowych w celu identyfikacji osób o zwiększonym ryzyku zapalenia mięśnia sercowego, tj. tych, którzy otrzymali szczepienia mRNA z Comirnaty, BioNTech lub Moderna, lub mają którykolwiek z następujących objawów ból w klatce piersiowej, duszność lub kołatanie serca Powinni zlecić badanie przesiewowe wykonane zgodnie z zaleceniami CDC przed powrotem do obowiązków lotniczych. Zgodnie z wytycznymi CDC wstępna ocena osób zidentyfikowanych zgodnie z powyższymi kryteriami obejmuje; EKG, poziom troponii, markery stanu zapalnego, takie jak białko C-reaktywne i szybkość sedymentacji erytrocytów. Należy zauważyć, że złotym standardem w diagnostyce zapalenia mięśnia sercowego jest końcowa biopsja mięśnia sercowego (EMB).
 14. Biorąc pod uwagę, że etykiety dla Comirnaty i BioNtech wyraźnie stwierdzają, że szczepienia nie należy podawać osobom uczulonym na składniki. Zauważyłam, że jednym z podstawowych składników systemu dostarczania nanocząstek lipidowych jest “ALC 1035” (dwa załączniki, części podświetlone) w ujęciach Pfizera. Czwartym załącznikiem jest raport toksyczności dotyczący ALC-1035, który zawiera od 30 do 50% wszystkich składników.3 Karta charakterystyki (załączona jako załącznik B) dla tego podstawowego składnika stwierdza, że jest to kategoria 2 zgodnie z przepisami OSHA HCS (21 CFR 1910) i zawiera kilka ostrzeżeń, w tym między innymi:
  • Poszukaj pomocy medycznej, jeśli wejdzie w kontakt ze skórą;
  • W przypadku wdychania i gdy oddychanie jest trudne, należy poddać się resuscytacji krążeniowo-oddechowej
  • Ewakuować w przypadku wycieku środowiskowego
  • Właściwości chemiczne, fizyczne i toksykologiczne nie zostały w pełni zbadane
  • Uwaga: Produkt nie został w pełni zatwierdzony do zastosowań medycznych. Wyłącznie do użytku badawczego
 15. Inne czasopisma i prace naukowe również wskazują, że ten konkretny składnik nigdy wcześniej nie był stosowany u ludzi. 4 Aby było jasne, jednym z wymienionych podstawowych wstrzykiwanych składników  jest glikol polietylenowy (“PEG”), który jest pochodną tlenku etylenu. Glikol polietylenowy jest aktywnym składnikiem środka przeciw zamarzaniu. Chociaż trudno uwierzyć, że jest to kluczowy składnik tych szczepionek, wyjaśniałoby to zwiększone ryzyko sercowo-naczyniowe użytkownikom szczepionek BioNTech lub Comirnaty. Nie mogę rozpoznać, jaką formę alchemii odkryły Pfizer i FDA, która uczyniłaby płyn niezamarzający w zdrową kurację ludzkiego ciała. Inni wydają się zgadzać z moim punktem widzenia na niedawne badania naukowe, które spowodowały, że grupa 57 lekarzy i naukowców wezwała do natychmiastowego wstrzymania programu szczepień.5 Krótko mówiąc, ten składnik przeciw zamarzaniu jest badany po raz pierwszy w ludzkich zastrzykach. Zgodnie z danymi VAERS, które co prawda zaniżają nawet 100 razy więcej niż rzeczywiste SAE, istnieje ponad 600 000 udokumentowanych poważnych zdarzeń niepożądanych (wymagających pomocy medycznej) i ponad 13 000 zgonów bezpośrednio związanych z tą konkretną szczepionką. Nie mogę zrozumieć, jak ta szczepionka pozostaje na liście dostępnych opcji leczenia Covida, skoro dostępnych jest tak wiele innych nieśmiercionośnych lub szkodliwych opcji.
 16. W związku z tym uważam, że uzasadnione jest stwierdzenie, że wielu ludzi jest uczulonych na te niebezpieczne i śmiertelne toksyny i dlatego nie powinno przyjmować szczepień ani Comirnaty, ani BioNtech. Ponownie zidentyfikowałam środek, który stanowi poważne zagrożenie dla żołnierzy, który podlegałby normom bezpieczeństwa toksycznego DA Pam 385-61 cytowanym w 2-11.
 17. Moja ocena jest taka, że ALC 0315 jest znaną toksyną z niewielkimi badaniami, w szczególności ograniczoną do “tylko badań” i w rzeczywistości nie ma wcześniejszej historii stosowania, z oznaczeniem SDS (GHS02), wymienioną jako H315 i H319, innymi słowy, niebezpieczną w przypadku wdychania, połknięcia lub kontaktu ze skórą i zagrożeniem dla zdrowia z oznaczeniem (P313). Przegląd SDS określa, że nie jest on przeznaczony do stosowania u ludzi ani do celów weterynaryjnych,
 18. Nie poświęciłam wiele czasu na określenie ryzyka związanego z innymi szczepionkami na Covid 19, innymi niż karta charakterystyki kluczowego składnika Moderny, SM-102 (załączona jako Załącznik C). Wystarczy powiedzieć, że SM-102 jest znacznie bardziej niebezpieczny niż Pfizer ALC 3015 i wydaje się, że DOD nie nabywa aktywnie ani nie dystrybuuje tego IND / EUA. Jeśli DOD miałby podjąć się stosowania szczepionki Moderna, można spodziewać się znacznie wyższego poważnego zdarzenia niepożądanego i śmiertelności, biorąc pod uwagę, że SM-102 ma wyraźne ostrzeżenie “Czaszka i kości skrzyżowane” scharakteryzowane pod GHS06 i GHS08. Innymi słowy, ten składnik Moderny jest śmiertelny.
 19. Biorąc pod uwagę, że te szczepionki Covid 19 były zarówno nowymi lekami eksperymentalnymi, jak i szczepionkami do użytku w nagłych wypadkach, poświęciłam dużo czasu, aby zrozumieć potencjalne ryzyko, zagrożenia i niebezpieczeństwa, jakie te i wszelkie nowe leki lub eksperymentalne nowe leki mogą mieć na zdrowie, bezpieczeństwo i gotowość operacyjną lub zdolność pilotów pod moją opieką i na tym stanowisku. Starałam się badać dokumentację wojskową i systemy śledzenia do rejestrowania zdarzeń i poważnych zdarzeń niepożądanych oraz zgonów związanych ze szczepionkami, nowymi szczepionkami i użyciem w nagłych wypadkach, szczepionkami eksperymentalnymi w komputerowych systemach danych zalecanych przez Generalne Biuro Rachunkowe w 2002 r. i zleconych do opracowania i wdrożenia przez Sekretarza Obrony w 2003 r.
 20. Cotygodniowy raport MEDSITREP nie zawiera danych CDC z VAERS ani wewnętrznych danych dotyczących zdarzeń niepożądanych poszczepiennych. Pomimo zalecenia wydanego przez Rządowe Biuro Odpowiedzialności w ankiecie GAO na temat pilotów straży i rezerwy oraz załogi lotniczej GAO-02-445, opublikowanej 20 września 2002 r., W której zalecono, aby Sekretarz Obrony polecił ustanowienie aktywnego programu nadzoru (w przeciwieństwie do pasywnego VAERS) w celu identyfikacji i monitorowania zdarzeń niepożądanych, nie został wdrożony. Nie byłam w stanie zlokalizować, uzyskać dostępu ani ocenić żadnych danych, bazy danych ani wewnętrznego systemu do śledzenia, przechowywania, oceny lub badania wpływu szczepionek na naszych członków wojskowych lub pilotów.
 21. Dokonałem również przeglądu danych naukowych i recenzowanych badań, które omawiają, analizują wyniki i dochodzą do wniosku, że naturalna odporność jest co najmniej tak samo dobra, jeśli nie znacznie lepsza niż jakakolwiek szczepionka Covid dostępna w tym czasie. Zapoznałem się również z zaprzysiężonym oświadczeniem dr Petera McCullougha na poparcie i w związku ze skargą złożoną w tej sprawie i dokonałem przeglądu jej danych potwierdzających. Dodatkowe recenzowane badanie, o którym nie wspomniano w materiałach dr McCullougha, również potwierdza te same wyciągnięte wnioski i informuje, że naturalna odporność zapewnia 13-krotnie lepszą ochronę przed infekcjami Covid 19 niż jakakolwiek obecnie dostępna szczepionka Covid 19 (6). Niedawno, na spotkaniu Komitetu Doradczego FDA w dniu 17 września tego roku, czternastu z siedemnastu członków głosowało przeciwko autoryzacji jakichkolwiek szczepionek przypominających Covid w grupie wiekowej dla nieletnich, po zauważeniu, że program szczepień naruszył definiujący test zgodnie ze statutem EUA, czy korzyści z eksperymentalnego leczenia przewyższają ryzyko; w rzeczywistości stwierdzili, że strzały są znacznie bardziej niebezpieczne niż pomocne w tej grupie wiekowej i niektórzy wyrazili obawy, że dotyczy to ogólnie wszystkich grup wiekowych. (7)
 22. Jestem również świadoma nakazu Sekretarza Obrony Austina w odniesieniu do mandatów szczepionkowych Covid złożonych w tym tygodniu. W dokumencie informacyjnym stwierdzono, że “personel jednostki powinien używać tylko tyle siły, ile jest konieczne, aby pomóc personelowi medycznemu w szczepieniach”. Użycie siły w celu podania leczenia lub terapii wbrew woli osoby kompetentnej umysłowo stanowi baterię medyczną i powszechnie narusza etykę lekarską. Obecnie nie znam Comirnaty dostępnego w DoD. Zatwierdzone szczepionki do użytku w nagłych wypadkach, pomimo próby scharakteryzowania niektórych z nich jako zatwierdzonych, mimo że takie zatwierdzone wersje nie są dostępne i niezależnie od wcześniejszej odporności członka wojska na Covid 19; nawet w przypadku gdy można to wykazać za pomocą niedawnego testu na obecność przeciwciał.
 23. Wreszcie dokonałam przeglądu niedawnego badania zatytułowanego “Udowodniono, że amerykańskie szczepionki COVID-19 powodują więcej szkód niż pożytku w oparciu o kluczowe dane z badań klinicznych analizowane przy użyciu właściwego naukowego punktu końcowego, wszystkie powodują ciężką zachorowalność”, autorstwa J. Barta Classena, MD i opublikowane w Trends in Internal Medicine; Sierpień 25, 2021. Załączony jako Załącznik D.
 24. Widziałam również polityki, memoranda i wytyczne dotyczące zwolnień dla szczepień, jak w pełni wyszczególniono w rozporządzeniu wojskowym 40-562, które rzekomo eliminują wszelkie zwolnienia z obowiązku wcześniejszego zwolnienia z immunitetu przez nasz personel wojskowy.
Opinia
 1. Dokonałem przeglądu wniosku o wydanie nakazu wstępnego, który omawia tę kwestię wcześniejszych korzyści z odporności przewyższających ryzyko związane ze stosowaniem eksperymentalnego Covid 19

Szczepionki wraz z proponowanymi eksponatami i materiałami w nie cytowanymi. W opinii na ten temat wyciągam również własne wnioski, które zostaną wprowadzone w życie w mojej obecnej roli chirurga lotniczego armii, doskonale znając przerażające reperkusje, jakie ta decyzja może mnie spotkać w zakresie mojej kariery, moich relacji i życia jako lekarza wojskowego.

 1. Osobiście obserwowałam najbardziej sprawną fizycznie kobietę żołnierza, jaką widziałem od ponad 20 lat w armii, przejście od treningu sportowca na poziomie Colligate dla Ranger School, do fizycznego osłabienia z powodu problemów sercowych, nowo zdiagnozowanego guza mózgu przysadki mózgowej, dysfunkcji tarczycy w ciągu kilku tygodni od zaszczepienia. Kilku lekarzy wojskowych podzieliło się ze mną swoim doświadczeniem z pierwszej ręki ze znacznym wzrostem liczby młodych żołnierzy z migrenami, nieprawidłowościami menstruacyjnymi, rakiem, podejrzenią zapaleniem mięśnia sercowego i zgłaszaniem objawów sercowych po szczepieniu. Wielu żołnierzy i cywilów DoD opowiedziało mi o tym, jak byli chorzy, przykuci do łóżka, osłabieni i niezdolni do pracy przez kilka dni do tygodni po szczepieniu. Niedawno przejrzałem również dokumentację medyczną trzech członków załogi lotniczej, z których wszystkie przedstawiały zarówno znaczące, jak i agresywne ogólnoustrojowe problemy zdrowotne. Dzisiaj otrzymałem wiadomość o jednej ofiarie śmiertelnej i dwóch przypadkach OIOM w Fort Hood; zmarły był pilotem wojskowym, który mógł latać w tym czasie. Wszystkie trzy zdarzenia zatorowości płucnej wystąpiły w ciągu 48 godzin od szczepienia. Nie mogę przypisać tego wyniku niczemu innemu niż szczepionkom Covid 19 jako źródłu tych wydarzeń. Każda osoba była w najlepszej kondycji fizycznej przed szczepieniem i każda doznała zdarzenia w ciągu 2 dni po szczepieniu. Korelacja sama w sobie nie równa się przyczynowości, jednak istnieją znaczące wzorce przyczynowe, które podnoszą korelację do prawdopodobnej przyczyny; a ciężar udowodnienia, że jest inaczej, spada na władze, takie jak CDC, FDA i producenci farmaceutyczni. Uważam, że obserwowane choroby, urazy i zgony są ścisłym i przyczynowym skutkiem szczepień przeciwko Covid 19.
 2. Mogę zgłosić, że znam ponad piętnastu lekarzy wojskowych i pracowników służby zdrowia, którzy podzielili się doświadczeniami z ignorowaniem ich obaw dotyczących bezpieczeństwa i ostracyzmem za wyrażanie lub zgłaszanie obaw dotyczących bezpieczeństwa w odniesieniu do szczepień COVID. Upolitycznienie SARs-CoV-2, terapii i strategii szczepień całkowicie zagroziło długotrwałym mechanizmom bezpieczeństwa, otwartemu i uczciwemu dialogowi oraz zaufaniu członków naszych służb do ich systemu opieki zdrowotnej i dostawców opieki zdrowotnej.
 3. Przedmiot niniejszego wniosku o wydanie nakazu wstępnego i jego niszczycielskie skutki dla członków wojska zmuszają mnie do zawarcia i postępowania w następujący sposób:

a) Żadna z zamówionych szczepionek Emergency Use Covid 19 nie może lub nie zapewni lepszej odporności niż osoba wyleczona z infekcji;

b) Wszystkie trzy szczepionki EUA Covid 19 (Comirnaty nie jest dostępny), w grupie wiekowej i na poziomie sprawności moich pacjentów, są bardziej ryzykowne, szkodliwe i niebezpieczne niż brak szczepionki, niezależnie od tego, czy dana osoba jest wyleczona z Covid, czy też stoi w obliczu infekcji Covid 19;

c) Istnieją bezpośrednie dowody sugerujące, że wszystkie osoby, które otrzymały szczepionkę przeciwko Covid 19, są uszkodzone w układzie sercowo-naczyniowym w nieodwracalny i nieodwołalny sposób;

d) Ze względu na produkcję białka Spike, która jest modyfikowana w genomie użytkownika, każdy taki biorca szczepionek Covid 19 ma już mikrokrzepy w układzie sercowo-naczyniowym, które stanowią zagrożenie dla jego zdrowia i bezpieczeństwa;

e) że takie mikro skrzepy z czasem staną się większymi skrzepami z samej natury kształtu i składu wytwarzanych białek Spike, a wspomniane białka znajdują się w całym ciele użytkownika, w tym w mózgu;

f) że w początkowej fazie tego uszkodzenia mikrokrzepy można wykryć tylko za pomocą biopsji lub rezonansu magnetycznego (“MRI”);

g) Ze względu na fakt, że obecnie nie prowadzi się funkcjonalnych badań przesiewowych mięśnia sercowego, moim zdaniem zawodowej istnieje obecnie znaczne przewidywane ryzyko, które wymaga odpowiedniej kontroli bezpieczeństwa wszystkich załóg lotniczych.

h) że ze względu na swoje zawody wspomniane załogi lotnicze stanowią nadzwyczajne zagrożenie dla siebie i innych osób, biorąc pod uwagę sprzęt, który obsługują, amunicję przewożoną na nich i obszary działania w pobliżu obszarów zaludnionych.

i) Że bez żadnych aktualnych procedur przesiewowych, w tym jakiegokolwiek komunikatu aerodynamicznego (zawiadomienia chirurga lotniczego) odnoszącego się do tego możliwego do wykazania i możliwego do zidentyfikowania ryzyka, muszę i w związku z tym uziemię cały aktywny personel lotniczy, który otrzymał szczepienia, do czasu, gdy przyczyna tych poważnych systemowych zagrożeń dla zdrowia będzie mogła być pełniejsza i odpowiednio oceniona.

j) Że w oparciu o własne protokoły i badania Departamentu Sprawiedliwości jedyne dwie cenne metodologie odpowiedniej oceny tego ryzyka to obrazowanie MRI lub biopsja kardio, które należy przeprowadzić.

k) Zgodnie z powyższym niniejszym zalecam Sekretarzowi Obrony, aby wszyscy piloci, załoga i personel lotniczy w służbie wojskowej, którzy wymagali hospitalizacji z powodu wstrzyknięcia lub otrzymali jakiekolwiek szczepienie przeciwko Covid 19, zostały podobnie uziemieni do dalszej oceny dyspozytywnej.

l) Aby Trybunał udzielił natychmiastowego nakazu zaprzestania dalszego wyrządzania szkód całemu personelowi wojskowemu w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa naszej czynnej służby, rezerwistów i oddziałów Gwardii Narodowej.

40 Jestem kompetentna do wypowiadania się na temat medyczne i gotowości do lotu wobec tych zarzutów w oparciu o moje wyżej wymienione wykształcenie i doświadczenie zawodowe medyczne, lotnicze i wojskowe, a podstawy moich opinii powstają w wyniku mojego wykształcenia, praktyki, szkolenia i doświadczenia.

41 Jako specjalista medycyny lotniczej i kosmicznej oraz chirurg lotniczy odpowiedzialny za życie pilotów naszej armii, potwierdzam i potwierdzam dokładność i prawdziwość moich powyższych stwierdzeń, analiz i załączników lub odniesień do niniejszej ustawy:

_______________/S/__________________ LTC Theresa Long, MD, MPH, FS

Ja, podpułkownik Theresa Long, MD, MPH, FS, oświadczam pod karą krzywoprzysięstwa praw Stanów Zjednoczonych Ameryki i oświadczam według osobistej wiedzy, że:

THERESA MARIE LONG, MD, MPH, FS LTC, KORPUS MEDYCZNY, US Army

Edukacja medyczna

United States Army School of Aviation Medicine Aerospace /
Occupational Medicine Residency University of West Florida Graduate Student -MPH

06/2019-6/2021

Carl R. Darnall Army Medical Center, Fort
Hood, Texas Family Medicine Internship 06/2008-11/2010
Nieograniczona licencja medyczna, IN

09/2003 – 06/2008
University of Texas Medical School w Houston, Houston, Texas 06/2008 M.D.

08/2001 – 08/2004
Licencjat – University of Texas at Austin, Austin, TX 05/2004 B.S. Neurobiologia

Doświadczenie badawcze

08/2018 –
5/2020 School
of Aviation Medicine University of West Florida MPH program https://tml526.wixsite.com/website Przeprowadzono przekrojowe badanie choroby krążka międzykręgowego wśród lotników wojskowych i załogi lotniczej

08/2002 – 05/2003

University of Texas at Austin, Texas Research Assistant,
Dr. Dee Silverthorn Prowadził badania akademickie w celu aktualizacji faktów medycznych i najnowszych informacji badawczych do publikacji czwartego wydania Human Physiology

09/2000 – 11/2000

Neuropharmacology Research,
Texas Lab Tech,
Dr. Silverthorn Nabycie móżdżków szczurów do badań nad sekwencjonowaniem genów. Celem projektu było określenie sekwencji DNA receptora w rozwijającym się mózgu płodu, który wiąże się z etanolem i indukuje apoptozę prowadzącą do płodowego zespołu alkoholowego.

Publikacje/Prezentacje/Sesje posterowe Prezentacje/Plakaty

Plakat: Choroba krążka międzykręgowego wśród lotników wojskowych i załogi lotniczej, zaprezentowany podczas Amerykańskiej Konferencji Medycyny Pracy w 2021 roku.
Long, Theresa M., Sorensen, Christian, Victoria Zumberge. (2003, maj). Zależny od sodu transport wychwytu czerwieni chlorofenolu przez kanaliki Malpighian acheta domesticus. Plakat prezentowany na: University of Texas w Houston; Austin, Teksas.

Doświadczenie wolontariackie

08/2005 – 09/2005
University of Texas – Houston, Health Science Ctr, Texas
Medical Student – Zapewnił pomoc medyczną i wsparcie dla ostrej opieki i segregacji ewakuowanych z huraganu Katrina.

Doświadczenie zawodowe

06/2021-
Obecny 1 Chirurg
Brygady Lotniczej TOMS 
Pełni funkcję Doradcy Medycznego Dowódcy 1 Brygady Lotniczej w zakresie zdrowia i sprawności ponad 3600 oficerów, chorążych i żołnierzy. Brygada składa się z trzech batalionów szkoleniowych lotnictwa, odpowiedzialnych za wstępne wejście do wiropłata / szkolenia w locie stałopłata, zaawansowane szkolenie samolotów. a także Szczególne obowiązki obejmują zapewnienie bezpieczeństwa lotu w operacjach lotnictwa wojskowego poprzez funkcjonowanie jako chirurg lotniczy, przy jednoczesnym zapewnieniu zdrowia i sprawności żandarmerii wojskowej, strażaków i wojskowych psów roboczych, które wspierają Ft. Rucker. Zadaniem jest przeprowadzanie epidemiologicznej i biostatystycznej analizy urazów i chorób (SAR CoV-2) oraz trendów medycznych występujących podczas szkolenia oraz identyfikowanie i wdrażanie strategii łagodzenia opóźnień lub straconego czasu szkolenia.

05/2018-06/2021
Rezydent Medycyny Lotniczej i Pracy

Absolwent kształcenia medycznego w dziedzinie lotnictwa i medycyny pracy, uzyskując tytuł magistra zdrowia publicznego. Szkolenie specjalistyczne obejmowało kurs chirurga lotniczego, kurs instruktora / trenera, kurs kadry kosmicznej, medyczne skutki promieniowania jonizującego, kurs medycznego zarządzania ofiarami chemicznymi i biologicznymi w USAMIIRD, Ft. Detrick, NASA, 7th Special Forces, Aviation Safety Officer Course, Global Medicine Symposium, OSHA, Dept of Transportation, Textron Bell Helicopters, Brigade Healthcare Course, Preventative Medicine Senior Leaders Course, Wspólny kurs intensywnej opieki w drodze, wojskowa aktywność aeromedyczna, badania nad chorobą krążka międzykręgowego.

05/2015-05/2018

Zakład Usług Rehabilitacyjnych Lekarz Ogólny

Przydzielony do carl R. Darnall Army Medical Center Klinika medycyny fizycznej ze specjalnymi obowiązkami Funkcja jako ogólny oficer medyczny, w celu zmniejszenia liczby pacjentów wysokiego ryzyka, którzy są kierowani poza pocztę do klinik leczenia bólu i PM & R. Pełnił funkcję specjalisty ds. Poprawy wydajności w PM & R, Klinice Chiropraktyki OIC oraz Eksperta Merytorycznego MEB / IDES w multidyscyplinarnym zespole IPMC. Znacznie zwiększono dostęp do opieki w klinice Medycyny Fizycznej. Odegrał zasadniczą rolę w doprowadzeniu do przejścia do szpitala dla kliniki chiropraktyki, przyczyniając się do późniejszej udanej inspekcji Wspólnej Komisji. Zwiększono dostęp do opieki w klinice chiropraktyki o 500%.

9/2013- 5/2015

Zakład Pediatrii / Zakład Medycyny Wdrożeniowej i Operacyjnej
Ogólny Oficer Medyczny
Przydzielony do Carl R. Darnall Army Medical Center Pediatric Clinic ze specjalnymi obowiązkami w ramach Departamentu Rozmieszczenia i Medycyny Operacyjnej. Zapewnił ostrą i rutynową opiekę medyczną dla noworodków w wieku do 18 lat i współpracował z liderem zespołu laktacyjnego w celu opracowania matrycy badawczej w celu zapewnienia efektywnego wykorzystania zasobów w celu spełnienia podstawowych środków okołoporodowych PC-05 do akredytacji Wspólnej Komisji. Zademonstrował inicjatywę, zapewniając pomoc medyczną w nagłych wypadkach jednej z ofiar strzelaniny w FT Hood 2 kwietnia 2014 r.

10/2012-9/2013

Zakład Medycyny Wdrożeniowej/Medycyny Ratunkowej Ogólny Oficer Medyczny

Przydzielony do Departamentu Rozmieszczenia i Medycyny Operacyjnej w Carl R Darnall Army Medical Center (CRDAMC) z określonymi obowiązkami kierowanymi przez CRDAMC DCCS. Wspierał rozmieszczenie żołnierzy / przerzucanie z walki, a także wykonywał rotacje kliniczne w ramach Oddziałów Ratunkowych i Chorób Wewnętrznych w celu zwiększenia dostępu do opieki nad ciężko chorymi pacjentami. Zwiększono produktywność SMRC poprzez prowadzenie ETS, Chapter, Special Forces, Airborne, Ranger, SERE i OCS/WOCS physicals. Zapewnił sukces DODM dzięki 90% zgodności personelu CRDAMC z ich rocznymi PHA. Wybrany na instruktora ACLS.

06/2012-10/01/2012

Departament Inspektora Generalnego Armii Agencja Ekspert Medycyny Niepełnosprawności (MŚP) – Tymczasowy Oddział Generalnego Inspektora Armii Asystent Inspektora Generalnego ds. Niepełnosprawności

Medycznej (Ekspert Merytoryczny) Wybrany powyżej moich rówieśników, z całej armii AMEDD jako jeden z trzech medycznych ekspertów merytorycznych NARSUM do pracy jako tymczasowy asystent Inspektora Generalnego, w kontrolowanej przez SECARMY inspekcji systemu MEB / IDES. Zaplanowano, skoordynowano i przeprowadzono inspekcje agencji/dowództw oraz zebranie wymaganych danych i perspektyw istotnych dla tematu inspekcji. Opracowanie koncepcji inspekcji, celów, metodologii przy jednoczesnej koordynacji wymagań miejsca inspekcji z głównymi dowództwami armii ASCC, DRU, instalacjami i komponentami. Zidentyfikowano trendy, przeanalizowano przyczyny źródłowe problemów systemowych i zaproponowano rozwiązania dla IG, szefa sztabu armii i sekretarza armii w celu wdrożenia w całej służbie.

06/2011-06/2012

Carl R. Darnall
Army Medical Center
Zintegrowany system oceny niepełnosprawności
 Zwiększono dostęp pacjentów do opieki poprzez przeprowadzenie 203 wizyt w ostrej opiece w ciągu czterech miesięcy. Zwiększono produktywność o 25% dzięki ukończeniu 202 NARSUM, 12 TDRL, 42 dodatków psychiatrycznych w ciągu dziewięciu miesięcy, przy tylko jednym przypadku zwróconym z PEB. Wykonywał obowiązki szefa MEB i lekarza QA pod ich nieobecność, wykonując QA na siedmiu NARSUMS i przeglądając 13 przypadków pod kątem wstępnego spożycia. Funkcjonował jako oficer szkoleniowy IDES Physician, stosując szkolenie PDA w celu opracowania kompleksowego programu szkoleniowego dla nowych lekarzy MEB / IDES NARSUM.

11/2010-05/2011

Carl R. Darnall Army Medical Center, operacje szpitalne, plany kliniczne i oficer operacji medycznych

Pełnił funkcję Clinical Plans and Medical Operations Officer for Hospital Operation (HOD), odpowiedzialnego za synchronizację zewnętrznych i wewnętrznych operacji MEDCEN wspierających ponad 3000 pracowników MEDCEN, a także największą instalację wojskową DoD i otaczającą ją ludność cywilną; asystował przy opracowywaniu i realizacji planów medycznych wspierających instalację, garnizon, MEDCEN oraz cywilne wydarzenia AT/FP i MASCAL

06/2005 – 07/2005

United States Army, Texas, Oficer Podstawowy Kurs – sierżant 1 klasy

Nadzorował 306 stypendystów medycznych, dentystycznych i weterynaryjnych HPSP na szkolenie podstawowe oficera. 10/2002 – 08/2003

United States Army – Texas National Guard, Texas Flight Medic –szkolenie instruktorów EMT/BCLS

10/2001 – 10/2002

United States Army Reserve, Teksas, instruktor/trener

___
Źródło: https://www.deepcapture.com/2021/09/affidavit-of-ltc-theresa-long-m-d-in-support-of-a-motion-for-a-preliminary-injunction-order/

Wypowiedz się