Światowy syjonizm dąży do III wojny światowej

Zbrodnie z żądzy zysku i władzy

Syjonizm 3Tylko budowa politycznej, historycznej i narodowej świadomości – w Polsce polskiej – polskiego nacjonalizmu – może nas uchronić przed dramatem kolejnej wojny.

Żydowskie reżimy całego Zachodu robią wszystko, żeby nie tylko mordować nacjonalizm w zarodku, ale także każdy przejaw narodowej postawy i walki z żydowskim szowinizmem. Planują także wyeliminować z przestrzeni publicznej możliwość prezentowania niezależnych, narodowych poglądów – będzie temu niebawem służyć cenzura internetu.

Miesiąc wrzesień skłaniać nas winien do pogłębienia politycznej refleksji nad rzeczywistymi przyczynami i inspiratorami światowych wojen. Stąd przypomnienie tekstu z lutego 2015r.

 ____________________

Zbrodnie z żądzy zysku i władzy

Syjonizm 4Międzynarodowa żydowska (MŻ) finansjera dąży do III wojny światowej

Wiemy z historii ekonomii, że USA stały się w 1882r. pierwszą światową potęgą pod względem produkcji przemysłowej i rolniczej. Wlk.Brytania musiała zadowolić się drugą pozycją. Kilkanaście lat później, ale jeszcze przed I wojną światową, w klasyfikacji potęg gospodarczych Niemcy wyprzedziły Wlk.Brytanię i zaczęły konkurować z USA o pierwsze miejsce. Na trzecią pozycję zaczęła wysuwać się Rosja. Żydowski kapitalizm Wlk.Brytani i USA ukazał swoje genetyczne wady systemowe.
Oto odpowiedź na pytanie o rzeczywiste przyczyny i sprawstwo I wojny światowej i żydo-bolszewickiej rewolucji w Rosji. O pretekst do wybuchu wojny nie było trudno, zajął się tym wywiad brytyjski i żydo-masoneria, które na wykonawców zamachu na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda Habsburga wybrało serbskich nacjonalistów.
(Podobnie było z zamachem na żydowskiego prezydenta II RP, G.Narutowicza, którego w 1922r. zastrzelił nacjonalista E.Niewiadomski, co miało stanowić asumpt dla Piłsudskiego do zamachu stanu i wymordowania przywódców endecji.)

Przed I wojną światową politycy niemieccy długo nie potrafili zrozumieć, dlaczego Wlk.Brytania zniszczyła własne rolnictwo i zaniedbała przemysł. Był to rezultat polityki liberalizmu gospodarczego, polityki realizowanej przez żydowskie rządy Wlk.Brytanii, zresztą dość szybko zarzuconej. (Wlk.Brytania rządzona jest przez MŻ od czasów rewolty Cromwella, od połowy XVIIw.)
Z podobną liberalną polityką mamy do czynienia współcześnie na całym tzw. Zachodzie, z którego wyprowadza się produkcję do państw z tanią siłą roboczą, a zyski z importu tańszej produkcji przejmują żydowskie korporacje handlowych i bankowych pośredników –zysk bez pracy !.

Syjonizm 5Rabini żydowscy i bankierzy świętują podpisanie Federal Reserve Act.

Po zakończeniu I w. światowej 40% światowej wymiany towarowej zaczęto rozliczać w $ USA. Korzyści odnosili prywatni właściciele centralnego banku USA, tzw. Rezerwy Federalnej – FED. FED został przejęty przez Żydów w grudniu 1913r. W tym samym roku w żydowskich kręgach bankierskich pojawił się pomysł stworzenia Stanów Zjednoczonych Europy – USE (zrealizowany 40 lat później jako Europejska Wspólnota Węgla i Stali, potem EWG i w końcu UE z walutą €).
Zaczynem dla USE miała być Liga Narodów powołana traktatem wersalskim w 1919r. z inicjatywy prezydenta USA, W.Wilsona, tego samego, który 6 lat wcześniej podpisał ustawę oddającą FED w żydowskie ręce.
Funkcje kierownicze w Lidze Narodów należały do Żydów i członków żydo-masonerii.

Tzw. Układ z Dorotheenstrasse w 1918r., wymuszony na Niemcach (na II Rzeszy) przez żydo-masonerię i żydowską finansjerę, pozwolił Żydom przejąć całą władzę w Niemczech. Powstała Replika Weimarska, znana z totalnej degeneracji kultury w Niemczech, co stanowiło istotny element procesu atomizacji i niszczenia narodu niemieckiego. Podobne zjawisko obserwujemy dzisiaj w Polsce, ale występuje ono także we wszystkich państw Zachodu.

Nie udało się Żydom wywołać rewolucji europejskiej i połączyć rządzonych przez Żydów państw, Republiki Weimarskiej i żydo-bolszewickiej Rosji. To m.in. z tego powodu Żydzi w Wersalu (R.Dmowski mówił o nich: podziemne mocarstwo) podejmowali ogromne wysiłki, żeby zablokować restytucję Państwa Polskiego, które stanowiło naturalną przeszkodę w połączeniu rewolucyjnych mas w Niemczech z masami żydo-bolszewickiej Rosji.
MŻ tzw. małym traktatem wersalskim z 1919r. zmusza kraje Europy środkowo-wschodniej do objęcia ochroną i do finansowego utrzymywania mniejszości żydowskich przez nadanie im szczególnych przywilejów (np. żydowscy właściciele domów byli zwolnieni z płacenia podatków – podobnie dzisiaj Żydzi i ich korporacje nie płacą podatków na Zachodzie).

Wojna Polsko – żydo-bolszewicka w 1920r. została sprowokowana przez J.Piłsudskiego, agenta niemieckiej żydo-masonerii. Było niemal pewne, że młode państwo, które borykało się z wieloma granicznymi konfliktami, z organizacją podstaw własnej państwowości, musi taką wojnę przegrać.
J.Beck, Żyd, sławny minister MSZ w IIRP, jako attaché wojskowy RP w Paryżu i Brukseli w okresie 1922–1923 przekazywał Niemcom wszystkie informacje na temat uzbrojenia, które Polska otrzymywała od Francji. Na żądanie Francuzów został wycofany do kraju.
Rodzina J. i L.Kaczyńskich utrzymywała bliskie kontakty towarzyskie z J.Beckiem.

Początkowe sukcesy w budowie USE, ze względu na rosnący opór społeczny (spotęgowany biedą i kryzysem z 1929r. wywołanym przez Żydów z Wall Street) i wzrost nastrojów narodowych, czyli wzrost antysemityzmu jak głoszą powszechne żydo-media, zostały zastopowane w całej Europie.
W latach 1930. zarówno w Niemczech jak i w ZSRR następuje proces odżydzania struktur władzy państwowej. W III Rzeszy proces odżydzania jest rezultatem zawartego w 1934r. w Palestynie porozumienia jej władz z syjonistami (budowa państwa Żydowskiego w Palestynie) i zgody syjonistów na brutalne traktowanie mniejszości żydowskiej – cel uświęca środki.

Proces budowy Izraela był inicjatywą światowej żydowskiej finansjery. Miały w nim swój udział również żydo-sanacyjne władze IIRP z polecenia, których WP szkoliło żydowskie oddziały specjalne, IIRP przekazała także syjonistom w Izraelu ogromne ilości broni i amunicji, których tak brakowało polskim żołnierzom we wrześniu 1939r.

Syjonizm 6Aparat władzy w IIIRzeszy, w przeciwieństwie do ZSRR, pozostał jednak zdominowany przez element żydowski, który został wprzęgnięty przez MŻ do realizacji projektu budowy USE z 1913r.

I tym razem mechanizmem porządkującym europejską politykę zgodnie z wytyczonymi przez żydowską finansjerę kierunkami miała być wojna – II wojna światowa.

Jedną z głównych przeszkód zaatakowania Rosji i budowy USE od Władywostoku do Madrytu, tak jak w roku 1920, tak w końcu lat 1930. stanowiła Polska. MŻ podjął skuteczne starania swoimi żydo-masońskimi kanałami, żeby w obliczu niemieckiego zagrożenia II RP nie zawarła porozumienia z Rosją. Żydo-masoński rząd sanacyjny podpisał odnośne porozumienie z Francją i z Wlk.Brytanią, które umożliwiło szybką likwidację Polski w 1939r. Powiedzmy sobie jednak szczerze, że II wojnę światową Polska przegrała już w maju 1926r., gdy z inspiracji anglosaskiego żydostwa żydo-masoneria zorganizowała zamach majowy i ponownie obsadziła swojego agenta, J.Piłsudskiego, na czele państwa.Rezultatem rządów Piłsudskiego i jego kamaryli była dezorganizacja armii i gospodarki.

II wojna światowa oprócz wzrostu finansowej potęgi żydostwa anglosaskiego (70% światowej wymiany handlowej rozliczane było w $ USA do końca lat 1990.) umożliwiła objęcie większą kontrolą Europy zachodniej, a po roku 1990 także Europy środkowo-wschodniej.
MŻ w 1986r. wprowadził nową walutę ECU, walutę europejskiego państwa, która w formie gotówkowej pojawiła się w 2002r. jako € UE. Żeby jednak nie budzić uzasadnionych podejrzeń, co do autorstwa tego pomysłu, państwo to nie nazywa się wzorem USA, czyli United States of Europa, ale Unia Europejska. Waluta € UE, obok $ USA, ma powiększać dochody MŻ oraz poszerzać obszar jego władzy.

Dzisiaj waluta € UE ma zastąpić $ USA, który w wyniku zniszczenia przez MŻ gospodarki amerykańskiej staje się bezwartościowym papierem.
Problem w tym, że € UE funkcjonuje na identycznych zasadach, powiela te same mechanizmy kreacji, lichwy, globalizacji, co doprowadzony przez Żydów do upadku $ USA, więc również i € UE znalazło się w strefie zagrożenia upadkiem.

Początek XXI w. to dynamiczny rozwój gospodarczy Rosji, Chin, Indii i równie dynamiczny upadek kultury i gospodarki Zachodu – imperium MŻ, którego światowa pozycja jest już mocno zachwiana. Wystraszony utratą zysków w wyniku odstąpienia przez państwa rozwijające się od rozliczania się w $ USA i € UE, a tym samym zagrożony utratą władzy w skolonizowanych i doprowadzonych przez niego do ruiny państwach wchodzących w skład jego imperium, dąży do wywołania III wojny światowej. Widzi w niej jedyną szansę na utrzymanie władzy i niezasłużonych zysków, na dalsze pasożytowanie na organizmach państw obcej mu cywilizacji białego człowieka.

Trudno dokładnie przewidzieć moment rozpoczęcia III wojny światowej. Jeśli jednak MŻ zdecyduje się na nią, musi to nastąpić w ciągu najbliższych kilku, kilkunastu lat, zanim jego militarna potęga – USA -, nie zostanie zdławiona przez trawiący ją kryzys gospodarczy z winy pasożyta wszechczasów.

Każdy rok bez wojny pracuje na naszą korzyść, na korzyść nie żydowskich nacji i na niekorzyść MŻ. Słuszną jest, więc polityka unikania otwartego konfliktu, którą realizuje Rosja na Ukrainie i także poza nią.

 Syjonizm 7____________________________________________________

Syjonizm 8

Niejaki B.Komorowski z żydowskiej PO wzywał wojska NATO na pomoc. Żydowski PiS po objęciu władzy poszedł krok dalej, sprowadził do Polski wojska USA – jak widać na zdjęciu odbyło się to z błogosławieństwem żydo-ktaolickiego Kościoła. Gdy zaistnieje potrzeba wojska USA w IIIŻydo-RP staną w obronie żydowskiego reżimu i będą strzelać do Polaków – wszystko w zgodzie z uchwalonym „prawem”. Zatem polscy żydo-katolicy i ateiści, w przyszłych wyborach oddajcie swój głos na PO lub na PiS – macie taki i żydo-katolicki i europejski obowiązek.

  D.Kosiur     wrzesień 2017r.

_______________________________________________________

Całkowicie opanowana przez MŻ IIIRP jest dzisiaj państwem bez politycznego i militarnego znaczenia. Nie może się równać ani z II RP, ani tym bardziej z PRL-em. MŻ wyznaczył, więc rządzącym w IIIRP, syjonistycznym kreaturom, rolę eskalowania nienawiści do Rosji oraz eskalowania wojennego napięcia. W końcu planowana przez niego III wojna światowa za główny teatr wojny ma obrać ponownie państwa zamieszkałe przez Słowian i najlepiej, gdyby popychani przez MŻ Słowianie zaczęli mordować się nawzajem. A że MŻ potrafi organizować bratobójcze wojny obserwujemy to na Bliskim Wschodzie, gdzie zorganizowane i wyposażone przez MŻ, sterowane przez CIA, MI6 i Mossad, hordy islamskich fundamentalistów mordują arabskich współbraci.

 Dariusz Kosiur

PS

Niniejszy tekst jest kontynuacją tematu  Żydo-reżimy Zachodu kontra Rosjahttps://wiernipolsce1.wordpress.com/2015/02/01/zydo-rezimy-zachodu-kontra-rosja/   – pełny tekst poniżej…

Syjonizm 9

KOMENTARZ

Żydzi mają swoją koncepcję Narodu.

Zgodnie z ich wiarą istnieje tylko jeden „Naród” i jest to naród żydowski.
Reszta go goje czyli podludzie których jedynym zadaniem jest służyć „narodowi” czyli żydom.

Globalna mafia żydowska usiłuje z innych narodów zrobić bezkształtna masę wymieszanych bezideowych gojów i stąd te zabiegi migracyjne w Europie.

W USA im się udało zdobyć pełnię władzy bo narody amerykańskie (Indianie) zostały brutalnie wymordowane przez przybyłych tam gojów czyli mieszankę innych narodów które zatraciły swoją własne kultury na emigracji.

Globalna mafia żydowska walcząc z narodami świata jednocześnie kultywuje swój skrajny i zbrodniczy nacjonalizm bazujący na ich wierze.

A Polacy wierzą tego samego skrajnie nacjonalistycznego ( w sensie pro żydowskim) zdaniem żydów Boga.
Polacy wierzą w swojego największego i najbardziej zaciekłego wroga.
To skrajny idiotyzm.
I tacy obecnie rządzą Polską.

Z taką mentalnością daleko nam do wolności.

Oscar 04.09.2017 11:59:55

Opublikowano za: http://wps.neon24.pl.neon24.pl/post/140014,swiatowy-syjonizm-dazy-do-iii-wojny-swiatowej

Żydo-reżimy Zachodu kontra Rosja

 Syjonizm 10

Czy USA (NATO) zaatakują Rosję?

 Określenie „żydo-reżimy Zachodu” nie jest jednoznaczne politycznie i zawiera w sobie bardziej złożoną treść.
Główną linię polityczną Zachodu wyznaczają dwa państwa, USA i Wlk.Brytania (niektórzy publicyści podają odwrotną kolejność), a ujmując rzecz precyzyjnie: światowa żydowska finansjera, która w tych właśnie państwach ulokowała swoje główne ośrodki władzy finansowo-politycznej.
Skuteczne instalowanie żydo-reżimów w państwach Europy zachodniej rozpoczęło się w 1945r. (Niemcy, Austria) i trwało do 1986r. (data zamordowania premiera O.Palme). Szwecja była ostatnim krnąbrnym państwem (socjalistycznym), które nie chciało podporządkować się żydowskiemu kapitalizmowi.
Instalowanie żydo-reżimów umożliwiła II wojna światowa, która zakończyła się podziałem Europy na dwie strefy wpływów: strefa zachodnia – kontrolowana przez USA i Wlk.Brytanię (dla demokratycznego kamuflażu, także przez Francję), czyli przez międzynarodowe żydostwo () świata anglosaskiego i strefa wschodnia – kontrolowana przez ZSRR, w którym od lat 1930. do roku 1953 trwał proces eliminacji żydostwa z bezpośredniego wpływu na system władzy.

Tu warto zwrócić uwagę, że ZSRR zaledwie po 24 latach od zydo-bolszewickiej rewolty, mimo zbrodniczego żydowskiego terroru, zdobył się na ogromny wysiłek wojenny. To ZSRR musiał przyjąć na siebie główny ciężar wojny i zakończył ja zwycięstwem. Było to możliwe dzięki gospodarczej efektywności ZSRR – i chyba nikt myślący temu nie zaprzeczy (?).
Apologeci wyższości żydowskiego kapitalizmu nad komunizmem (socjalizmem) winni o tym pamiętać i wyciągnąć wniosek, że efektywność gospodarcza nie jest zdeterminowana czynnikiem własności kapitału (np. prywatna własność systemu finansowego jest czynnikiem niszczącym gospodarkę państwa).

Między tymi strefami, blokami, od 1945r. trwała tzw. zimna wojna. Przez pierwsze dwa lata od zakończenia II w. światowej Zachód nosił się z zamiarem zaatakowania ZSRR – główną siłą uderzeniową miała być ponownie armia niemiecka. Ostatecznie zaniechano ataku, głównie z powodu braku bomb atomowych (pierwszą doświadczalnie zdetonowano, dwie zrzucono na Japonię), a ZSRR był już bliski uzyskania własnej bomby atomowej.
Układ poczdamski sankcjonujący podział Europy na strefy wpływów zawarty został na 50 lat. Dotrwał do 1989r. przy pomocy własnej agentury, rekrutującej się głównie z żydowskiej mniejszości, czyli z V żydowskiej kolumny w państwach bloku wschodniego i podstępnego szantażu ekonomicznego (wstrzymanie kredytów blokujące ukończenie inwestycji – głównie w Polsce) oraz inspirowanej w Polsce rewolty Solidarności wspieranej przez Kościół, doprowadził do likwidacji bloku wschodniego.
Widzimy więc, że zawieranie z MŻ (Zachodem) jakichkolwiek pokojowych porozumień ma sens jedynie wtedy, gdy ich przestrzeganie może wymusić siła militarna i polityczna. Jeśli jedna z tych sił ulegnie destrukcji MŻ natychmiast złamie porozumienie dążąc do poszerzenia własnej strefy wpływów (siła polityczna – władza w bloku wschodnim – uległa działaniom agentury ).

Powyższy wniosek winni rozważyć ci patriotyczni politycy i publicyści, którzy zgadzają się na polityczną niezależność RP, ale widzą ją wolną od strategicznych sojuszy zarówno z USA, jak i z Rosją – (?). Niestety, nie jest to możliwe. Polska nie dysponuje ani siłą polityczną (w tym także gospodarczą), ani siłą militarną – i długo jeszcze nie będzie nimi dysponowała. Zatem na sojusz strategiczny jesteśmy skazani. Należy tylko wybrać właściwego z punktu widzenia naszych interesów sojusznika.

W Rosji udało się powstrzymać demontaż państwa wraz z dojściem w 2000r. do władzy W.Putina. Od tego momentu obserwujemy wzrost politycznego napięcia miedzy Rosją a siłami (Zachodem). Pojawiają się w Rosji zamachy terrorystyczne, w tym na duchownych muzułmańskich – cel: radykalizacja nastrojów antypaństwowych i antyrosyjskich. Nasilają się działania wojenne w ramach II wojny czeczeńskiej, ma miejsce atak Gruzji na Rosję. Ostatnio żydo-rebelia na ukraińskim Majdanie, obalenie legalnej władzy i eliminacja wpływów Rosji na Ukrainie.

Powszechne żydo-media, zwłaszcza te w państwach byłego bloku wschodniego, w atakowaniu Rosji i prezydenta W.Putina nie przebierają w środkach. Prymitywizm tych ataków często przybiera formy groteskowe – żydowska mrówka za wszelką cenę chce kopnąć słonia, a on jej nie może dostrzec ku rozpaczy syjonistycznej hałastry. Użyteczni żydo-reżimowi idioci pełniący rolę autorytetów wieszczą, że Rosja rozpocznie wojnę w Europie wschodniej. Ciekawe, czy w związku z taką wizją żydo-reżim IIIRP bardziej obawia się utraty władzy, czy może jednak życia i nie koniecznie z rąk Rosjan.

Syjonizm 11Gen. Stanisław Koziej: Rosja, będąc w narożniku, może zaatakować Polskę

                   MŻ (Zachód) kontra Rosja

Według powszechnych żydo-mediów Rosja ponosi odpowiedzialność za agresję na Ukrainę, czyli za zajęcie Krymu i za wspomaganie separatystów.
Faktycznie, Rosja zajęła Krym bez jednego wystrzału i w wyniku referendum – czy można nazwać to agresją? Porty Krymu mają dla Rosji, dla jej marynarki wojennej, znaczenie strategiczne i stratedzy winni to wiedzieć i umieć przewidzieć, że Krymu Rosja oddać (USA) nie zechce.
Prawdą jest, że Rosja udziela pomocy separatystom. Prawdą niepodważalną jest także fakt, że brutalną rebelię – kijowski Majdan – i obalenie legalnych władz Ukrainy przeprowadził (USA) czym chwalili się urzędnicy podając informację, ile milionów $ USA kosztowała ta rebelia. Zatem rzeczywistym agresorem są te same siły, które demontowały blok wschodni w latach 1980/90.

Ważniejsze są jednak odpowiedzi na pytania:
jak to jest możliwe, że armia 50 mln państwa nie jest w stanie poradzić sobie z dywizją (15-20 tys. ludzi) separatystów?
Można wnioskować, że gospodarka Ukrainy musi być zdezorganizowana i jest rozkradana. Likwidowana przez lata armia nie posiada zdolności bojowych (vide armie państw UE!).
Dlaczego USA nie dostarczą armii żydo-reżimu Ukrainy odpowiedniej ilości sprzętu i amunicji?
Może nie mają zaufania do ukraińskiej armii, która mogłaby przeciwstawić się żydo-banderowskiej władzy z nadania MŻ (USA) i totalnemu rozgrabianiu Ukrainy przez miejscowe żydostwo i już teraz przez MŻ (?). A być może dlatego, żeby konflikt trwał i rozprzestrzeniał się (jak w Syrii) w celu oczyszczenia Ukrainy z elementu słowiańskiego (?). A może sprawa jest bardziej prozaiczna: imperium MŻ (USA) trawi upadek i kurczą się rezerwy rzeczowe (?).
Dlaczego na Ukrainę nie wejdą siły NATO?
nie podejmie takiego ryzyka. Oznaczałoby to otwarty konflikt Zachód – Rosja.
Zadaniem głównym sił NATO w Europie, łącznie z armiami państw UE, jest zagwarantowanie trwania władzy żydo-reżimów. Ich siła bojowa jest daleko niewystarczająca do stawiania czoła Rosji (pomijam motywacje żołnierzy Zachodu, co ma wpływ na morale i bojowe zaangażowanie armii).
Konsekwencją takiego kroku mogłaby by być utrata państw byłego bloku wschodniego, więc nie zdecyduje się na użycie NATO w tej fazie konfliktu.

W każdym razie Rosyjska taktyka unikania otwartego konfliktu Rosja – Ukraina, ku wściekłości , przynosi spodziewane efekty: osłabia morale armii żydo-banderowskiej Ukrainy, trwająca destabilizacja ukraińskiej gospodarki działa na niekorzyść żydo-banderowskiej władzy i , rośnie niezadowolenie społeczne z żydo-rządów niszczących Ukrainę, rośnie niechęć do syjonistycznego Zachodu.

Można się natomiast spodziewać podobnych do ukraińskiego konfliktów na Łotwie, Litwie, w Estonii, a więc w państwach z mniejszościami rosyjskimi. Oczywiście inspiracja do konfliktów wyjdzie od , który w ten sposób będzie zmierzał do rozciągnięcia frontu walk i osłabiania Rosji. Jednak podjąłby w ten sposób podobne ryzyko utraty państw bałtyckich.
podjął grę, która nie może dla niego dobrze się skończyć.
W tym scenariuszu nie ma – na szczęście – miejsca dla Polski. Głównie dlatego, że nie ma u nas mniejszości rosyjskiej – ku utrapieniu wojowniczego żydo-reżimu IIIRP i .

ma poważny problem do rozwiązania: jak wciągnąć Rosję w otwarta wojnę, ale tak, żeby USA (NATO) nie były w niej stroną i żeby nie stracić Europy, przynajmniej jej zachodniej części. Na dłuższa metę obecna struktura polityczna Europy z UE kończącą się na Bugu będzie nie do utrzymania i to wie.

Europa dla MŻ to dzisiaj jego „być albo nie być”. Po nieodwracalnym upadku żydowskiego kapitalizmu w USA ustala w tajnych rozmowach z unijnym sanhedrynem warunki dotyczące „strefy wolnego handlu między USA i UE” – takiego eufemizmu używają powszechne żydo-media. Natomiast chodzi o:
pozbawienie wszelkiej ochrony pracowników korporacji USA w UE,
wypłacanie żydowskim korporacjom z USA działającym w UE kosztów ryzyka finansowego jakie mogą !!! ponieść w UE,
wypłacanie kosztów strat jeśli je poniosą działając na obszarze UE itp.

Chodzi o to, że UE, czyli podatkowa trzoda Europy, ma wziąć na hol upadające geszefty MŻ.

Gospodarka UE, choć znajduje się w lepszej kondycji od gospodarki USA, nie może się równać z dynamiką wzrostu gospodarczego Rosji. Wprowadzone przez rozpaczliwe sankcje wobec Rosji są bronią obosieczną, żydo-reżimy także na nich tracą, co przekłada się niejako automatycznie na wzrost nastrojów nacjonalistycznych – dla MŻ stanowią one śmiertelne zagrożenie, bo mogą zabić jego międzynarodowe geszefty i usunąć go jako czynnik degenerujący, z całego obszaru kultury, prawa i gospodarki.


Dariusz Kosiur

Który z żydo-reżimów Zachodu może pochwalić się podobną do rosyjskiej dynamiką wzrostu gospodarczego? A ona przekłada się wprost na poparcie dla polityki rosyjskich władz, czyli dla W.Putina.

Syjonizm 12

https://wiernipolsce.wordpress.com/2014/07/13/13524/

PKB wzrósł z 195 miliardów dolarów w 1999 roku do 2113 mld dolarów  w roku 2013.
PKB per capita – wzrost z 1 320 dolarów do 14 800 dolarów.
Inflacja poszła z 36,5% do 6,5%.
Rezerwy złota wzrosły z 12,6 mld $ do 511 mld dolarów.
Dług publiczny zmalał z 78% PKB do 8% PKB.
Średnia miesięczna emerytura wzrosła z 499 rubli do 10 000 rubli.
Średnia miesięczna płaca wzrosła z 1 522 rubli do 29 940 rubli.
by rzeczpospolitapolska | 1 lutego 2015 · 16:07
Opublikowano za: https://wiernipolsce1.wordpress.com/2015/02/01/zydo-rezimy-zachodu-kontra-rosja/

Wypowiedz się