Tłumaczenia hebrajskiej Biblii nie są poprawne

Mojżesz i dekalog

Aviya Kushner opowiada nam w „Gramatyce Boga”, ciekawą i informacyjną książką, że czytelnicy Hebrajskiej Biblii, którzy nie znają hebrajskiego i czytelnika, tylko tłumaczenia, na ogół nie wiedzą, co mówi Biblia. To, co mówi Biblia jest często źle przedstawiane lub ukryte w tłumaczeniu. Niezwykła teza Aviya Kushner jest słuszna.

Dorastała w rodzinie, która mówiła po hebrajsku i uczyła się hebrajskiej Biblii w swoim pierwotnym języku. Kiedy poszła do szkoły i słyszała, jak jej nauczyciel czytał angielskie tłumaczenie, wiedziała, że ​​to, co usłyszała, nie było tym, co mówi Biblia. Rozmawiała o tym ze swoim nauczycielem, który się z nią zgodził, i nauczyciel zainspirował ją do napisania tej książki, która zawiera wiele przykładów tego, jak tłumaczenie jest inne niż hebrajskie oryginały.

Pisze: „Nie ma doskonałego tłumaczenia, ponieważ nie ma sposobu, aby w pełni przenieść tekst z jednej kultury do innej, jednego języka na drugą, jednej osoby na drugą”. Przypomina nam o oświadczeniu poety hebrajskiego Chaim Nachmana Bialika: tłumaczenie jest jak „pocałunek przez chusteczkę” i amerykańskiego poety Roberta Frosta: „poezja jest tym, co utracone w tłumaczeniu”.

Na przykład: nazywamy to, co Mojżesz otrzymał na Synaju „Dziesięć Przykazań”. Hebrajski aseret hadibrot , „Dziesięć Oświadczeń”, których uczeni i liczne duchowieństwa rozpoznają, ma więcej niż dziesięć poleceń.

Jedno z poleceń jest tłumaczone „Nie zabijaj”, ale hebrajski pozwala na zabijanie; to faktycznie stwierdza się „nie morderstwo”. Chrześcijanie i żydzi uznają, że Dekalog jest znaczący. Kushner przedstawia wykres pokazujący, że żydzi, protestanci i rzymscy katolicy różnią się od rozbicia dziesięciu wypowiedzi. Na przykład wśród kilku innych różnic, ani protestanci, ani rzymscy katolicy nie uwzględniają „ja jestem Bogiem” jako osobnego oświadczenia, a rzymscy katolicy i luteranie złamali „pożądliwość” w dwa stwierdzenia.

Wiele biblijnych słów jest niejednoznacznych, a niektóre nawet niejasne. Pierwsze zdanie w Biblii jest niejasne w języku hebrajskim. Tłumaczenia angielskie różnią się. Na przykład Biblia Króla Jakuba zdaje się rozumieć, że stworzenie nieba i ziemi było pierwszym boskim stworzeniem: „Na początku Bóg stworzył Niebem i Ziemię”. Biblia Schocken i komentator Biblii Rashi nie zgadzają się: „W Początek Bożego stworzenia nieba i ziemi (pewne rzeczy zostały stworzone). „

Podobnie, jak należy przetłumaczyć hebrajski lechem. Oznacza to zarówno „chleb”, jak i bardziej „pokarm”. Elohim znaczy „potężny”, „Bóg” (idol) i „Bóg”. Jakie były bnei elohim w Księdze Rodzaju 6? Czy byli boskimi istotami, być może aniołami, którzy kohabitowali z ludzkimi kobietami, czy też inteligentnymi mężczyznami, jak twierdzi uczony Abraham ibn Ezra? Jak powinien być przeliczony w Księdze Wyjścia 2: 2, jako „jak piękny (on był)”, sugerując, że był niezwykle piękny, czy mniej stanowczy, że „był piękny”.

Kushner pisze, że pierwszy samiec Adam otrzymał to imię, które pochodzi od adamy , „ziemi”, aby podkreślić jego pochodzenie i los oraz stwierdza:

„Od Adama dalej, prawie na każdym kroku w Biblii, imiona mężczyzn, kobiet , A dzieci mają wyraźne znaczenia, a często reprezentują rzeczywistość fizyczną i emocjonalne przeznaczenie. Jednak znaczenie tych hebrajskich nazw zostało utracone w tłumaczeniu. ”

Krótko mówiąc, Kushner uznaje w tej książce, że czytelnicy hebrajskiej Biblii w tłumaczeniu nie rozumieją pełnej intencji wersetów i wydarzeń. „A przecie, podobnie jak biblijny Noah, oni (tłumacze) zdecydowali się uratować to, co mogli, dla nas”.

11 czerwca 2017 r., Godz. 14:51

Blogger

Israel DrazinIzrael Drazin Dr Israel Drazin służył przez 31 lat w wojsku USA i uzyskał rangę brygadyjskiego generała. On jest … [Więcej]

Translations of the Hebrew Bible are not correct

Aviya Kushner tells us in her “The Grammar of God,” an interesting and informative book, that readers of the Hebrew Bible who do not know Hebrew and read only a translation will generally not know what the Bible is saying. What the Bible states is misrepresented or obscured in the translation, and often just plain wrong. As extraordinary as this sounds, Aviya Kushner is correct. She grew up in a family that spoke Hebrew and learnt the Hebrew Bible in its original language. When she went to graduate school and heard her teacher read the English translation, she knew that what she heard was not what the Bible was saying. She discussed the issue with her teacher who agreed with her, and the teacher inspired her to write this book, a book that gives many examples of how the translation is unlike the Hebrew original.

She writes: “There is no perfect translation, because there is no way to bring a text fully from one culture to another, one language to another, one person to another.” She reminds us of the Hebrew poet Chaim Nachman Bialik’s statement: translation is like “a kiss through a handkerchief” and that of the American poet Robert Frost: “poetry is what is lost in translation.”

For example: We call what Moses received at Sinai “The Ten Commandments.” The Hebrew is aseret hadibrot, “Ten Statements,” which scholars and many clergies recognize has more than ten commands. One of the commands is translated “Do not kill,” but the Hebrew allows some killing; it actually states “Do not murder.” While Christians and Jews recognize that the Decalogue is significant, Kushner has a chart showing that Jews, Protestants, and Roman Catholics have unlike breakdowns of the ten statements. For instance, among several other differences, neither the Protestants nor Roman Catholics include “I am God” as a separate statement, and Roman Catholics and Lutherans break “Covetousness” into two statements.

Many biblical words are ambiguous and some even obscure. The very first sentence in the Bible is obscure in Hebrew. English translations differ. The King James Bible, for instance, seems to understand that the creation of heaven and earth were the first divine creations: “In the beginning God created the Heaven, and the Earth.” The Schocken Bible and Bible commentator Rashi disagree: “At the beginning of God’s creating of the heaven and the earth (certain things were created).”

Similarly, how should the Hebrew lechem be translated. It means both “bread” and the more inclusive “food.” Elohim means “mighty,” and “god” (an idol), and the “God.” So what were the bnei elohim in Genesis 6? Were they divine beings, perhaps angels, who cohabitated with human women, or mighty or more intelligent male humans, as the scholar Abraham ibn Ezra contends? How should ki be translated in Exodus 2:2, as “how (beautiful he was)” suggesting he was extremely beautiful, or the less emphatic, “that (he was beautiful).”

Kushner writes that the first male Adam was given this name which is drawn from adama, “earth,” to emphasize his origin and fate, and states: “From Adam onward, at nearly every turn in the Bible, the names of men, women, and children have clear meanings, and they often represent physical reality and emotional destiny. Yet the meaning of these Hebrew names are lost in translation.”

In short, Kushner recognizes in this book that readers of the Hebrew Bible in translation fail to grasp the full intent of verses and events. “And yet, like the biblical Noah, they (the translators) chose to save what they could, for us.

June 11, 2017, 2:51 pm

Blogger

Israel DrazinIsrael Drazin Dr. Israel Drazin served for 31 years in the US military and attained the rank of brigadier general. He is … [More]

More in this blog

Opublikowano za: http://blogs.timesofisrael.com/translations-of-the-hebrew-bible-are-not-correct/

STARE PRZYMIERZA, PRAWO MOJŻESZA

Mojżesz i złoty cielec

Zakon Mojżesza został nadany aby wykazać ludziom, że są grzesznikami i żeby wskazywać im na potrzebę Zbawiciela. Stare przymierze to nie duch ale litera, a litera zabija – 2 Koryntian 3:6. Stare Przymierze to służba śmierci – 2 Koryntian 3:7 : „służba śmierci wyryta literami na tablicach kamiennych”.
2 Koryntian 3:9 nazywa to też : „służbą potępienia”.
Nie obowiązuje nas ani stare przymierze, ani Zakon/Prawo Mojżesza. Zakon Mojżesza to zakon grzechu i śmierci – nikt przez niego nie będzie usprawiedliwiony, ale on miał wykazywać grzeszność człowieka. Jesteśmy pod Prawem Chrystusowym – Prawem Ducha które daje żyje w Chrystusie Jezusie – Rzymian 8:2

” Końcem bowiem prawa jest Chrystus ku sprawiedliwości każdego, kto wierzy.” – Rzymian 10:4 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

” I stałem się dla Żydów jako Żyd, aby Żydów pozyskać; dla tych, którzy są pod zakonem, jakobym był pod zakonem, chociaż sam pod zakonem nie jestem, aby tych, którzy są pod zakonem, pozyskać. (21) Dla tych, którzy są bez zakonu, jakobym był bez zakonu, chociaż nie jestem bez zakonu Bożego, lecz pod zakonem Chrystusowym, aby pozyskać tych, którzy są bez zakonu ” – 1 Koryntian 9:20-21 Biblia Warszawska – w 20 wersecie Paweł pisze, że nie jest pod prawem Mojżesza. W 21 wersecie pisze że jest pod Prawem Chrystusowym.

” Albowiem ja przez zakon umarłem zakonowi, abym żył Bogu ” – Galacjan 2:19 BW – przez Prawo Chrystusa, Paweł umarł Prawu Mojżeszowemu.

Galacjan 3:24-25 – Zakon Mojżesza był przewodnikiem do Chrystusa. Paweł pisze że gdy wypełnił się czas przewodnik czyli Zakon/Prawo Mojżesza nie jest już potrzebny. Wszyscy którzy polegają na Prawie Mojżesza są pod przekleństwem – Galacjan 3:10.
O Zakonie, Prawie Chrystusa mowa też w Galacjan 6:2. Miłość jest wypełnieniem Prawa Chrystusowego, wszystkie przykazania jak nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij i wszelkie inne wypełniają się w przykazaniach miłości – Rzymian 13:8-10.
Efezjan 2:15 – Chrystus zniósł Zakon Przykazań i Przepisów – chodzi o te ceremonialne w tym sabat. Zmieniło się kapłaństwo, nastąpiła zmiana Zakonu/Prawa na Chrystusowe. Pan wypełnił Prawo. Ukazał prawdziwe, najgłębsze znaczenie praw moralnych a ceremonialne z sabatem włącznie zniósł, bo wypełniły się one w Nim.
Dzieje Apostolskie 15:5 – mówią, że niektórzy faryzeusze którzy nawrócili się do Pana Jezusa Chrystusa chcieli aby poganie się obrzezywali i przestrzegali Prawa Mojżeszowego.

Polecam przeczytać ludziom mającym wątpliwości wokół sabatu m.in list do Galacjan, list do Hebrajczyków. Najlepiej w sumie czytać cały Nowy Testament w kontekście sabatu i prosić Pana Jezusa o ukazanie prawdy. Ale Piotr powiedział że tego jarzma nie mogli unieść ani oni ani ich ojcowie. I tak jak mówi Pismo – jeśli usprawiedliwienie jest przez Zakon Mojżesza to Pan Jezus umarł na darmo – Galacjan 2:21

Nowy Testament wymienia, potwierdza 9 z 10 przykazań dekalogu – potwierdza, utwierdza te 9 przykazań bo są one przykazaniami moralnymi. Ale jednego z nich nie potwierdza. Zgadnijcie którego 🙂 Tak nigdzie w Nowym Testamencie nikt – ani Pan Jezus, ani apostołowie nie nakazali przestrzegać tygodniowego sabatu. Apostołowie milczą na temat sabatu, a jeden raz gdy mówią o nim, to mówią aby was nikt nie potępiał z powodu sabatów.

1) pierwsze przykazanie powtórzone jest ok 50 razy w Nowym Testamencie
2) drugie przykazanie powtórzone jest 12 razy
3) trzecie przykazanie powtórzone jest 4 razy
4) ani razu
5) piąte przykazanie powtórzone jest 6 razy
6) szóste przykazanie powtórzone jest 6 razy
7) siódme przykazanie powtórzone jest 12 razy
8) ósme przykazanie powtórzone jest 4 razy
9) dziewiąte przykazanie powtórzone jest 4 razy
10) dziesiąte przykazanie powtórzone jest 9 razy

lista z wymienionym występowaniem : http://www.exadventist.com/home/sabbath/sabbathsunday/tabid/516/default.aspx#references http://www.exadventist.com/home/sabbath/sabbathsunday/tabid/516/default.aspx#references

wiele różnych argumentów, pokazujących błędy adwentyzmu i błędne wymuszanie sabatu przez adwentyzm : http://www.exadventist.com/home/sabbath/sabbathsunday/tabid/516/default.aspx

Opublikowano za: http://mieczducha888.blogspot.com/2015/11/dlaczego-dekalog-nie-obowiazuje-sabat.html

Wypowiedz się