dr Ryszard Ślązak – Pomoc dla anonimowych firm zagranicznych i zwrotność dotacji, część IX

ryszard_slazak-2Część IX Korekcyjno-naprawczego programu gospodarczego

32. Nierozpoznawalność firm obcych przed udzieleniem dotacji. Nieznane kapitałowo i rodzajem działalności firmy żądają w różnorodny przebiegły sposób dotacji. Służby wewnętrzne Ministerstwa Gospodarki rozpatrujące wnioski o dotacje nie wiedzą nawet, która firma jest zagraniczna, a która krajowa i która zagraniczna, od której zagranicznej centrali jest uzależniona i w jakim stopniu. Jeżeli rozpoznają to tylko pozornie, z powodu obco brzmiącej nazwy takiej firmy. Innym negatywnym zjawiskiem/stanem jest jakiś automatyzm lekkomyślności w przyjmowaniu realizowanych przez te firmy zadań gospodarczych, na które przyznaje się łatwo i lekko bezzwrotną dotację, których z nie zrozumiałych względów nie dostają firmy krajowe, choć to one przede wszystkim i w pierwszej kolejności, po krótszym procesie rozpoznawczym powinny je otrzymywać. Za firmę uprawnioną do otrzymania tych bezzwrotnych dotacji, należy uważać tylko ten podmiot gospodarczy, który jest zupełnie samodzielny w swojej działalności w Polsce, podlega polskiej jurysdykcji prawnej, nie jest afiliacją firmy zagranicznej, nie jest zależny w jakimkolwiek stopniu od koncernów zagranicznych, i w żadnym stopniu w jego kapitale akcyjnym czy udziałowym nie występują akcjonariusze czy udziałowcy zagraniczni i w żadnym też stopniu nie transferuje zysku w formie bezpośredniej czy ukrytej na zagranicę.     

33. Zabezpieczanie udzielanych bezzwrotnych dotacji ze środków unijnych. Wszystkie projekty realizowane przez różne firmy i finansowane dotacjami bezzwrotnymi z funduszy unijnych muszą być objęte okresem tzw. trwałości przez 5 lat od zakończenia realizacji. Muszą być przeprowadzane kontrole trwałości zrealizowanych projektów, na które wykorzystano datacje pomocowe z puli unijnej. Kontrole te przeprowadza się właśnie w okresie 5 lat od zakończenia realizacji, głównie w ostatnim piątym roku, czy firma go nie zniszczyła, zaniechała, czy projekt nie uległ ciężkiej awarii lub technicznie wysiadł, i czy firma nie zlikwidowała tej działalności, w której był czy miał być zrealizowany ten projekt na który wykorzystała te środki. Kontroli tej musi dokonywać także Ministerstwo Gospodarki, a jak wiadomo pełni ją cząstkowo. Może to grozić poważnymi konsekwencjami finansowymi nakładanymi przez Komisję Europejską. Z przezorności i zawczasu należy temu przeciwdziałać.

34. Zwrotność unijnych dotacji. Zwrotność unijnych dotacji następuje w sytuacji, kiedy jakikolwiek warunek przyznanej dotacji unijnej nie zostanie dotrzymany i kiedy beneficjent/pomocobiorca musi zwrócić pobraną dotację, to musi on być wpisany do rejestru karnego podmiotów wykluczonych z dalszego jakiegokolwiek korzystania z funduszu unijnego, czy ulg stosowanych przez Ministra Finansów w przeciągu lat 3-ch. W tej sytuacji każdorazowo przed podpisaniem umowy o przyznanie unijnych środków dotacyjnych na realizację jakiegokolwiek projektu inwestycyjnego, aparat Ministerstwa Gospodarki, musi uzyskać informacje z Ministerstwa Finansów, że ten podmiot gospodarczy/spółka, beneficjent/ubiegający się o dotacje, nie jest wpisany do tego rejestru karnego, i że nie jest objęty zakazami, i może korzystać z przyznania dotacji. Tego warunku, jak wiem, aparat MG przestrzega stosunkowo starannie.

 Zagrożenie w zwrotności/ściągalności środków z przyznanej dotacji, wtedy gdy dotacja podlega zwrotowi, jest aktualnie poważne, realne i grozi poważnymi konsekwencjami finansowymi / stratą tych środków/, z sankcją unijną nakładaną na państwo. Zagrożenie to wynika z faktu, że aparat MG z naiwności lub braku należytej staranności, czy też z braku wiedzy finansowej, przyjmował i nadal przyjmuje tylko jeden /wekslowy i to ułomny rodzaj/. Sposób zabezpieczenia zwrotności tych środków w przypadku ich przecież warunkowego wykorzystywania na bezbłędne wykonanie projektu i jego trwałości gwarancyjnej.

35. Weksel In blanco, choć w polskiej praktyce gospodarczo-finansowej występuje aż 7-dem rodzajów stosowanych zabezpieczeń, to w udzielaniu bezzwrotnych dotacji od firm zagranicznych, pobiera się tylko ten jedyny dokument jako, formę wszelkiego zabezpieczenia na przypadki nieprawości, wyłudzenia czy nawet oszustwa beneficjenta/pomocobiorcy. Były już przypadki, że beneficjent/pomocobiorca firma obca, oszust, wykorzystał środki unijne i tak poprowadził działalność, że projektu nie zrealizował, a poprzez weksel In blanco nie było z czego i nawet z kogo ściągnąć należności, gdyż ze wszystkim, po uprzednim zbyciu sam przedsiębiorca i z pobranymi środkami finansowymi uciekł z naszego kraju za granicę.

     Sprawa zabezpieczaniem się tylko wekslem In blanco w stosunku do firm zagranicznych, musi być poważnie zweryfikowana. Tak się jakoś dziwnie to wszystko zdarza, że krajowe firmy nie dokonują takich oszustw, nie ma z nimi takich problemów i zabezpieczenie wekslowe jest wystarczające. Nie znane są przypadki aby takich przekrętów dokonała jakakolwiek firma czysto polska. Ta prawość i rzetelność postępowania naszych przedsiębiorców powinna być uwzględniana przy preferencji narodowych podmiotów gospodarczych w udzielaniu im wszechstronnej pomocy, doradczej i finansowej. Ten sposób zabezpieczenia przyjęto w roku 2004/5, a więc w okresie słabej jeszcze wiedzy o problematyce unijnej naszego aparatu gospodarczego. Mimo tego i takiego grożącego w każdym momencie niebezpieczeństwa, aparat MG jakoś z inercji nawyku lepszego zabezpieczenia przed ryzykiem utraty środków państwowych, nie dokonuje i dotychczas nie dokonał. Trwa w pierwotnym stanie wiedzy mimo upływu 9-ciu lat już naszego członkostwa w UE.

dr Ryszard Ślązak

Koniec części IX

 Opublikowane wcześniej części:

Część I – A. Promocja eksportu i gospodarki.

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/07/dr-ryszard-slazak-korekcyjno-naprawczy-program-gospodarczy-czesc-i/

Część II – Celowość ekonomiczna stowarzyszeń branżowych

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/07/dr-ryszard-slazak-korekcyjno-naprawczy-program-gospodarczy-czesc-ii/

Część  III  – Państwowa prawna, finansowa i gwarancyjna obsługa eksportu. https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/08/dr-ryszard-slazak-korekcyjno-naprawczy-program-gospodarczy-czesc-iii/

Część IV – Branżowa przynależność podmiotów gospodarczych

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/08/dr-ryszard-slazak-korekcyjno-naprawczy-program-gospodarczy-czesc-iv/

Część V – Międzypaństwowa współpraca gospodarcza

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/09/dr-ryszard-slazak-miedzypanstwowa-wspolpraca-gospodarcza-czesc-v/

Część VI – https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/09/dr-ryszard-slazak-bezzwrotna-pomoc-finansowa-przyznawana-podmiotom-gospodarczym-czesc-vi/

Cześć VII – https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/09/dr-ryszard-slazak-separatyzm-instytucjonalny-i-bledne-kryteria-przyznawania-srodkow-pomocowych-czesc-vii/

Część VIII – https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/10/dr-ryszard-slazak-nowe-dziwne-branze-gospodarki-narodowej-czesc-viii/

Wypowiedz się