dr Ryszard Ślązak: Separatyzm instytucjonalny i błędne kryteria przyznawania środków pomocowych, część VII

Ryszard_Slazak3Część VII Korekcyjno-naprawczego programu gospodarczego

27. Bezzasadne wstrzymywanie płatności zatwierdzonych wniosków beneficjentów/pomocobiorców krajowych. Występują stosunkowo często i w dużej liczebności zaniedbania w nieobsługiwaniu, nawet przez dwa lata, wniosków o wypłatę beneficjentom krajowym przyznanej pomocy finansowej z wielu działań, z takich jak 4.4 oraz 4.5 które realizuje Ministerstwo Gospodarki, czy 8.1 oraz 8.2, które wykonuje prezes agencji PARP, a nadzoruje ją V-ce minister Gospodarki. Oczekujący otrzymania tej pomocy wyrażają ostre niezadowolenie i to wszędzie, gdzie mogą, poza MG, gdyż w obawie, że w przypadku protestów kierowanych do MG, mogą jej nie otrzymać, pokornie żebrzą o łaskawe jej wypłacenie. Jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności znów w większości tych przewlekłości, powstających z niedbalstwa, lenistwa czy nieudolności odpowiedzialnych, za ten niczym nieuzasadniony stan, odpowiedzialnych pracowników w MG, przeważnie dotyczy to naszych krajowych firm.

     Powinno nastąpić, szybkie uruchomienie płatności z wszelkich tego typu samowolnych zaniedbań, tak aby nasze firmy krajowe nie popadały tylko z tego powodu, że ktoś odpowiedzialny i zobowiązany do troski o gospodarkę, swoim zaniedbaniem paraliżuje im działalność gospodarczą i opóźnia ich procesy rozwojowe. To nasze, a nie zagraniczne firmy, muszą korzystać z przywilejów pierwszeństwa obsługi w państwowym aparacie gospodarczym. To do nich muszą być w pierwszej kolejności kierowane środki, także w ramach bezzwrotnych dotacji pochodzących z funduszy unijnych którymi gospodarują, przyznawane im przez poszczególne instytucje państwowe, i resortowe ministerstwa, gospodarki, finansów, rolnictwa, czy transportu i budownictwa.

28. Instytucje pośredniczące. Zastosowane instytucje pośredniczące powinny pracować wyłącznie w roli sprawdzającego poprawność sprawozdawczości sporządzanej przez obsługującego wnioski beneficjenta, a zatwierdzone wnioski i płatność i kierować do wypłaty. Muszą kierować środki na ściśle określone zadania produkcyjne, które należy wspierać, rozwijać, nawet reaktywować produkcję wielu asortymentów wyrobów grupy przemysłowej, gdyż Polska obecnie i praktycznie niczego bardziej złożonego technicznie i technologicznie nie produkuje. Społeczeństwo nie może tego zrozumieć i rażąco krytycznie ocenia ten i taki stan. Te i tego rodzaju zadania powinien określać departament nadzoru przemysłowego, który należy w możliwie krótkim czasie reaktywować czy z przekształcenia powołać. Przyznawanie unijnej dotacji powinno być ukierunkowane przede wszystkim na produkcję, produkcję proeksportową, na nowe wdrożenia produkcyjne, na patenty a nawet na modelarstwo, a nie na byle jakie usługi, z których jeszcze następuje transfer środków dewizowych w paru tytułach, nawet w tytule płac, na zagranicę.

29. Korekta programów operacyjnych. Należy dokonać korekty wdrażania programów operacyjnych przez departament ich wdrażania. W tej służbie pozostają od paru lat nawet niezweryfikowane wnioski o płatność pomocową z funduszy unijnych, co skutkuje brakiem certyfikacji wydatków i dezorganizuje prace innych służb obsługujących fundusze Europejskie. Z powodu słabości i nieporadności spółka zagraniczna Samsung, uzyskała jedno z największych kwotowo dofinansowań na zadanie z działania 4.5.1, którą to dotację firma Samsung, w kwocie aż 63 230 500 złotych wykorzystuje nie zgodnie z warunkami jej przyznania. Służba kontroli poprawności wykorzystywania przyznanych unijnych środków pomocowych i już w przeszłości wykazała, że zakup urządzeń na które przyznano firmie Samsung tę unijną dotację, został dokonany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

     Firma Samsung postępuje w sposób nieprawy, dofinansowanie kombinacyjnie przeznaczyła na pokrycie swoich pierwotnych wydatków, które uprzednio pokryła/sfinansowała w ramach swojej działalności, czy przesłała jej koreańska centrala, a oni teraz usiłują sobie to pokryć dofinansowaniem unijnym otrzymanym z Ministerstwa Gospodarki. Teraz poszukują zasadności jej zatrzymania, kombinują i usiłują, dążąc do jej przywłaszczenia. Umowę dotacyjną należy unieważnić i pełną kwotę przyznanej dotacji w trybie możliwie natychmiastowym, poprzez zwrot odzyskać do MG, a oszustów ukarać przez umieszczenie w rejestrze karnym MF i przez podanie prasowo do wiadomości publicznej. Z powodu niecelowego wykorzystania tej dotacji, pełna według umowy, kwota wraz z odsetkami powinna być natychmiast zwrócona. Brak decyzji w kwestii odzyskania/zwrotu tych środków, może spowodować ich utratę i niemożność przekazania ich innemu bardziej potrzebującemu polskiemu podmiotowi gospodarczemu, np. Gromadzie na cel informatyzacji.

dr Ryszard Ślązak

Koniec części VII

Opublikowane wcześniej części:

Część I – A. Promocja eksportu i gospodarki.

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/07/dr-ryszard-slazak-korekcyjno-naprawczy-program-gospodarczy-czesc-i/

Część II – Celowość ekonomiczna stowarzyszeń branżowych

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/07/dr-ryszard-slazak-korekcyjno-naprawczy-program-gospodarczy-czesc-ii/

Część  III  – Państwowa prawna, finansowa i gwarancyjna obsługa eksportu. https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/08/dr-ryszard-slazak-korekcyjno-naprawczy-program-gospodarczy-czesc-iii/

Część IV – Branżowa przynależność podmiotów gospodarczych

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/08/dr-ryszard-slazak-korekcyjno-naprawczy-program-gospodarczy-czesc-iv/

Część V – Międzypaństwowa współpraca gospodarcza

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/09/dr-ryszard-slazak-miedzypanstwowa-wspolpraca-gospodarcza-czesc-v/

Część VI – https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/09/dr-ryszard-slazak-bezzwrotna-pomoc-finansowa-przyznawana-podmiotom-gospodarczym-czesc-vi/

Wypowiedz się