Nowa globalna religia. #1

Nowa Religia NWOObserwowane dzisiaj globalne zmiany oprócz całej plejady zjawisk związanych z globalizacją obejmują również religię. Unifikuje się globalny handel, standaryzuje ekonomia, przeplatają się kultury i idee, globalna migracja przyspiesza procesy, które wcześniej trwały setki, jeśli nie tysiące lat dając początek multikulturowym społecznościom. Nie ma już czasu na asymilację uchodźców do lokalnych kultur, fale emigrantów po prostu zalewają zachodnie społeczeństwa zmieniając ich chrześcijański charakter. Odgórna (najczęściej rządowa) presja na tolerancje wszystkich filozofii, wyznań i kultur jest wszechobecna, co gorsza realizowana jest zawsze kosztem kultur narodowych. Proces asymilacji emigrantów do lokalnych kultur został drastycznie odwrócony i obecnie to większość ma się dostosowywać do migrującej mniejszości. Obywatele stają się obcymi na swojej własnej ziemi. Podobnie dzieje się z religią, jaskrawy charakter chrześcijaństwa, islamu czy buddyzmu był kiedyś nie do pogodzenia, jednak obecnie dąży się do politycznie poprawnej retoryki, dialogu, tolerancji, akceptując nawet inkorporowanie pewnych obcych elementów religijnych czy religijne fuzje. Tolerancja i przymykanie oka na “poszukiwania prawdy” doprowadziły już do sytuacji gdzie wielu obywateli nie widzi nic złego we wspólnych nabożeństwach chrześcijan, buddystów czy żydów. Wraz z falami uchodźców zaczyna pojawiać się masowa migracja religijna i dziesiątki nowych religii zaczynają wypływać na powierzchnie żądając uznania, tolerancji i podobnie jak przy emigracji kulturowej dostosowania się ogółu społeczeństwa do faktu ich istnienia i postawienia znaku równości pomiędzy nimi a religiami głównego nurtu. Stąd nawet ostatnio sataniści chcą otwarcie odprawiać czarne msze na stadionach w USA, przeciwko czemu protestują Chrześcijanie.

Procesy te nie są jednak przypadkowe, zmiany w kontekście globalnym były szeroko omawiane wiek temu i ostrożnie wdrażane w życie. Wiadomym było, iż rozwój technologii komunikacji, transportu i innych dziedzin sprawi, że świat się niejako “zmniejszy” i rozpocznie się proces przeplatania i homogenizacji świata. W tym procesie istotnym było narzucenie wyniku tego procesu, kultury, ekonomii, czy religii, która zdominuje zglobalizowany świat. Tematem tego artykułu jest właśnie religia i jej kontekst globalny, to co anglo-amerykańskie elity określiły mianem nowej globalnej religii. Proces jej wdrażania został zapoczątkowany około 100 lat temu i jak zobaczymy, niepostrzeżenie, zbliża się ku końcowi.

Wstęp
Tajna organizacja Cecila Rhodesa, która w 1919 roku oficjalnie wypłynęła na światło dzienne w postaci Królewskiego Instytutu Spraw Zagranicznych RIIA (obecnie Chatham House / CFR), odpowiedzialna była za pierwszą próbę ustanowienia globalnego rządu pod Ligą Narodów. Projekt ten okazał się jednak tylko połowicznym sukcesem (przystąpiło do ligi tylko 58 krajów). W tle politycznych wydarzeń wokół formułowania się Ligii miała również miejsce próba ustanowienia głowy rządzącej Ligą w osobie Jiddu Krishnamurti, który należał do ruchu teozoficznego (odłamu masonerii) i wobec którego antycypowano, iż będzie oczekiwanym przez zniszczony pierwszą wojną światową glob wybawcą, wielkim zbawicielem świata i nauczycielem, lub jak to określa religia teozofii – awatarem Chrystusa. Krishnamurti był od 11 roku życia przygotowywany przez Teozofistów na “Nauczyciela Świata”, mimo tego gdy nadeszła długo oczekiwana chwila sam zrezygnował z tej roli i rok później wycofał się ze ścisłej współpracy z ruchem Teozoficznym. To dość niespotykane wydarzenie w Lidze Narodów obnażyło jednak siły kryjące się za tą, podobnież sensu stricto, polityczną instytucją.

Nowa religia NWO 1Po porażce Teozofia zrobiła krok wstecz by przeorientować swoje cele w ścisłej współpracy z grupą Rhodesa/RIIA. Bliski współpracownik Cecila Rhodesa odpowiedzialnego za stworzenie w 1891 r. wspomnianego powyżej tajnego stowarzyszenia dla budowy globalnego imperium, Sir Abraham Bailey (multimiliarder na tamte czasy) wsparł finansowo cały plan (również stworzenie Society for Psychical Research) a jego córka Alice Ann Bailey przeszła do ruchu teozoficznego by stać się najważniejszą pisarką Teozoficzną po Helenie Bławatskiej (która w 1875 r. założyła ruch w bliskiej współpracy z Albertem Pike, głową Masonerii).

Po migracji do USA Ann Bailey wraz z mężem założyła wydawnictwo Lucifer Publishing Co. obecnie Lucis Trust (główny wydawca publikacji Organizacji Narodów Zjednoczonych) gdzie zaczęła publikować swoje książki. W nich opisała co się dzieje na świecie z punktu widzenia Hierarchii rządzącej światem i jakie ma ona plany ustanowienia zmian na ziemi i wprowadzenia jednej globalnej religii. Hierarchię tą opisała tymi słowy: “Jesteśmy skłonni patrzeć na członków Hierarchii jako radykalnie różnych od człowieczeństwa, zapominając, że Hierarchia jest wspólnotą ludzi, który poddali się wcześniej oczyszczającym płomieniom codziennego życia, pracując na własne zbawienie jako mężczyźni i kobiety, jako ludzie biznesu, jako mężowie i żony, rolnicy i władcy znający tym samym życie, we wszystkich jego fazach i gradacjach. Oni przezwyciężyli doświadczenia życia; Ich wielkim mistrzem jest Chrystus; przeszli oni przez inicjację nowe narodziny, chrzest, przemienienie, ostateczne ukrzyżowanie i zmartwychwstanie.” Hierarchia, opisywana w książkach w sposób ezoteryczny (A. Bailey twierdziła, że ma kontakt telepatyczny z mistrzem Djwal Khul który kazał jej spisać tekst książek), była więc po prostu brytyjskim establishmentem, do którego należał również ojciec Ann, Sir Abraham Bailey. Jeżeli więc miała jakiś telepatyczny kontakt to co najwyżej ze swoim ojcem. To co pisała w swoich książkach było po prostu scenariuszem zmian wprowadzanych przez tą grupę, która do dziś, poprzez Chatham House/CFR i ONZ, kontroluje większość świata.

Nowa religia NWO 2Analizując więc prace Ann Bailey możemy mieć wgląd w planowane przez anglo-amerykański establishment zmiany dążące w kierunku jednej globalnej religii, plany które rozciągnięte są na sto lat, powolnych, niemalże niewidocznych zmian. Główną książką Bailey, która dotyka tego tematu jest “Eksternalizacja Hierarchii” (ang. “The externalisation of the hierarchy”, pisana na przestrzeni 1934- 1949) w której autorka opisuje różne aspekty wprowadzania przez anglo-amerykański establishment zmian na świecie do około 2025 roku. Jest ona podstawą tego artykułu, do którego pomocniczo sięgnęliśmy również do innych jej książek.

Restrukturyzacja Chrześcijaństwa.
Według oficjalnych książek Teozofistów generalny scenariusz budowania nowej globalnej religii zakłada powolny proces konwergencji pomiędzy Chrześcijaństwem, Buddyzmem i Masonerią, pomiędzy religiami Zachodu i Wschodu. W procesie tym wplatane będą wszelkie religie okultystyczne takie jak Teozofia, Masoneria czy późniejszy New Age wraz z ich systemem misteriów. Generalny motyw Teozofii głosi, iż wszystkie religie są jednym, wszystkie są równe, że wszystkie współdzielą takie same prawdy, które są transcendentne wobec potencjalnych różnic. Zacierając lub rozmywając więc oczywiste różnice możliwe jest połączenie religii świata w jeden koherentny system- Nową Globalną Religię.

O systemie New Age:

Odkrywając ruch Nowej Ery. ( New Age ) 1#5

https://youtu.be/HB_UaCmZWVs

OGLĄDAJ DALEJ>>>

Proces ten został zapoczątkowany przez początkowe grupy, założone w latach trzydziestych XX wieku, mające wdrożyć proces zmian do roku około 2025 określając doktryny transcendentalnego mistycyzmu, transcendentalnego okultyzmu, transcendentalnej religii.

“[…] Platforma nowej światowej religii będzie miała w sobie trzy główne prezentacje prawdy lub trzy główne doktryny, jeśli tak niepożądane słowo może być dozwolone. Tematem szóstej grupy uczniów będzie opracowanie tych trzech punktów widzenia, czy przywoływania prawdy. Są to:
1. Fakt, Bożego Ducha, zarówno transcendentnego jak i immanentnego, będzie zademonstrowany, podobnież jak podobny fakt w odniesieniu do człowieka. Tryb odniesienia ich względem siebie za pomocą duszy będzie wskazany. Ten aspekt rodzącej się prawdy można nazwać Transcendentalnym mistycyzmem.
2. Fakt boskiej jakości sił przyrody i człowieka oraz metod ich wykorzystania przez człowieka do boskich celów. Może być to nazwane Transcendentalnym Okultyzmem.
3. Fakt, dorozumiany, w pierwszym punkcie, że Ludzkość, jako całość, jest ekspresją boskości, kompletną ekspresją, oraz sprzymierzony fakt boskiej natury i pracy planetarnej Hierarchii, oraz sposób podejścia do tych dwóch grup, w formie grupy względem siebie. Może to być nazwane  Transcendentalną Religią.”
Praca początkowych grup. styczeń 1938

Bailey omawiała szeroko problematykę wdrożenia globalnej religii pisząc o pozornych problemach z jej implementacją i generalnym brakiem zrozumienia, wśród wierzących, podstaw ich wiary (co jest dziś jeszcze bardziej realne). U tak zagubionych mas możliwe jest więc pominięcie konfliktów związanych z odmiennymi credo i skupiając się na religijnych przeżyciach a nie doktrynach można znaleźć płaszczyznę porozumienia.

“Jeśli rozważymy religię w nowym porządku świata, to mamy do czynienia z dużo bardziej skomplikowanym problemem, i jednocześnie, o wiele łatwiejszym. Powodem dla tego jest to, że dla większości ludzi przedmiot religii jest badany i jako tako zrozumiały. W interpretacjach teologicznych istnieją znaczne różnice; o powszechne uznanie powszechnej Boskiej Inteligencji lub Boga (o dowolnej nazwie, można by nazwać wszechobecnego życia) istnieje ogólnie podobieństwo w reakcji. Formy religii są tak różne, a teologiczni zwolennicy są tak zajadli w ich lojalności i podziałach, że pojawienie się światowej religii jest niezwykle trudne. Jednak pojawienie się jej jest bardzo blisko, a różnice są stosunkowo powierzchowne.

Nowa światowa religia jest bliżej niż wielu myśli, a to ze względu na dwie rzeczy: po pierwsze, teologiczne kłótnie mają miejsce wokół nie-zasadniczych spraw, a po drugie, młodsze pokolenie jest zasadniczo duchowe, ale dość niezainteresowane teologią. Inteligentna młodzież z wszystkich krajów szybko odrzuca ortodoksyjną teologię, państwowe kościelnictwo i kontrolę kościoła. Nie jest zainteresowana ludzką interpretacją prawdy, ani najnowszymi kłótniami między głównymi religiami świata. W tym samym czasie, są głęboko zainteresowani wartościami duchowymi i usilnie poszukują weryfikacji ich głęboko zakorzenionego poznania. Patrzą nie na Biblię lub system tzw natchnionej, duchowej wiedzy i objawienia, ale ich oczy zwrócone, są na nieokreśloną większą całość, z którą starają się scalić i zagubić, takich jak państwo, ideologia, lub sama ludzkość. […]

W związku z tym, w nowym porządku świata, duchowość zastąpi teologię; żywe doświadczenie zajmie miejsce teologicznej akceptacji. Rzeczywistość duchowa objawi się coraz wyraźniej i zaniknie aspekt formy; dynamiczna, wyrazista prawda będzie myślą przewodnią nowej światowej religii. Żyjący Chrystus obejmie należne mu miejsce w ludzkiej świadomości i zobaczy urzeczywistnienie Jego planów, poświęcenia i służby, a siła kościelnych zakonów osłabi się i zniknie. Pozostaną tylko ci przewodnicy i przywódcy ludzkiego ducha, którzy mówią z życiowego doświadczenia, i którzy nie znają barier wiary; będą rozpoznawać dalszy marsz objawienia i nowe wschodzące prawdy. Prawdy te będą oparte na dawnych realiach, ale będą dostosowane do potrzeb i będą stopniowo manifestowały objawienia boskiej natury i wartości. Bóg będzie wtedy znany jako inteligencja i miłość. To dała nam przeszłość. Musi być znany jako Wola i Cel, i to objawi przyszłość.” Nadchodzący nowy porządek, kwiecień 1940.

Dalej, Bailey określiła nowe, globalne święta które będą powoli wypierały tradycyjny kalendarz świąt. Festiwal Wielkanocy, Festiwal Wesak, Festiwal Dobrej Woli mają stać się nową tradycją zunifikowanego systemu religijnego. Tłumaczy również to iż rozumienie religii jako generalnego nurtu w historii świata podlega procesowi ewolucji.

“Nowa Światowa Religia
Ta nowa forma jednej religii będzie w rzeczywistości Religią Wielkich Podejść- między ludźmi i wielkimi duchowymi centrami, które działają za kulisami, między grupami pracowników na płaszczyźnie fizycznej, i w trzech światach ewolucji człowieka oraz duchowych grupach na wewnętrznych przestrzeniach, takich jak aśramy mistrzów i grupy ezoteryczne z którymi wszystkie istoty ludzkie są w subiektywnej, choć zazwyczaj nieświadomej – relacji.

[…] Religia stała się czynnikiem rozwoju ludzkiego ducha i Bóg zbliżył się do jego własnego stworzenia. Transcendentny Bóg pierwszy ustanowił ludzki koncept Bóstwa. Wtedy Bóg jako krajowy regulator przejął kontrolę nad umysłem człowieka, i pojawiło się pojęcie Jehowy; następnie Bóg był postrzegany jako doskonały człowiek, gdy bóg-człowiek chodził po Ziemi w osobie Chrystusa. Dzisiaj mamy szybko rosnący nacisk na Boga obecnego w każdym człowieku.

[…] Wiele kościelnych festiwali jest ustalonych przez odniesienie do księżyca lub zodiakalnych konstelacji. Badania wskazują na to, że jest to najczęściej prawdą, a gdy rytuał nowej światowej religii będzie powszechnie ustanowiony będzie to jeden z ważnych czynników branych pod uwagę.
Po drugie, ustanawianie pewnej jednolitości w świecie rytuałów religijnych pomoże ludziom wzmocnić wzajemną pracę i zwiększyć potężnie prądy myślowe skierowane na życie duchowe. Obecnie religia chrześcijańska ma swoje wielkie festiwale, Buddyzm posiada inny zestaw wydarzeń duchowych, a Hindusi mają jeszcze inną listę świętych dni. W świecie przyszłości, kiedy będzie on zorganizowany, wszyscy ludzie o duchowych inklinacjach i intencjach będą wszędzie zachowywali te same święta. […] Będą trzy takie główne święta każdego roku, koncentrujące się w trzech kolejnych miesiącach, prowadząc tym samym do długotrwałego wysiłku duchowego, który będzie miał wpływ na pozostałą część roku. Będą to:
1. Festiwal Wielkanocy. Jest to festiwal zmartwychwstałego, żyjącego Chrystusa, nauczyciela wszystkich ludzi i przywódcy Duchowej Hierarchii. Jest on wyrazem miłości Boga. W tym dniu duchowa hierarchia, którą On prowadzi i kieruje zostanie rozpoznana, a charakter miłości Boga będzie podkreślany. Ten festiwal jest zawsze obchodzony w pierwszą pełnię księżyca wiosny, i jest wielkim festiwalem Zachodu i Chrześcijaństwa.
2. Festiwal Wesak. Jest to festiwal Buddy, duchowego pośrednika między najwyższym duchowym centrum, Szambali i hierarchią. Budda jest wyrazem mądrości Bożej, ucieleśnieniem światła i drogowskazem Bożego Celu. Festiwal będzie ustalany corocznie w odniesieniu do majowej pełni księżyca, jak to ma obecnie miejsce. Jest to wielki wschodni festiwal.
3 . Festiwal Dobrej Woli. To będzie festiwal ducha ludzkości – aspirującego do Boga, szukającego zgody z wolą Boga i poświęconego ekspresji właściwej ludzkiej relacji. Święto to będzie ustalane corocznie w odniesieniu do czerwcowej pełni księżyca. To będzie dzień, w którym duchowy i boski charakter ludzkości będzie uznany.

Globalizacja, technologia i dialog pomiędzy Buddyzmem i Chrześcijaństwem 2012. Wdrożenie  transcendentalnej religii:

[…] Te trzy święta są już odprawiane na całym świecie, ale nie są jeszcze ze sobą powiązane, w ramach zunifikowanego duchowego podejścia ludzkości. Nadchodzi czas, gdy wszystkie trzy festiwale będą jednocześnie odprawiane na całym świecie, a przez nie zostanie osiągnięta jedność duchowa, a efekty wielkiego Podejścia, tak bliskiego nas w tym czasie, będą stabilizowane przez zjednoczoną inwokację ludzkości na całej planecie.”  Komunikat specjalny wesak, kwiecień 1943.

Proces tworzenia globalnej religii według autorki nie jest jednak tylko i wyłącznie dziełem agentów Teozofii. Główną bazą dla zmian jest chrześcijański kościół, loże masońskie i edukacja. Przez te instytucje, ich infiltracje i powolne zmiany możliwa będzie migracja ku jednemu celowi. Co ważne Masoneria, choć posiada swój kanon religijny, objawiany na wyższych stopniach wtajemniczenia to wstępując do niej nie ma żadnych obostrzeń co do przynależności religijnej. Można być żydem, muzułmaninem, satanistą czy chrześcijaninem by być przyjętym do loży. Taki uniwersalizm również przyświeca nowej globalnej religii oczekującej od chrześcijaństwa podobnej otwartości, i postawienia znaku równości pomiędzy wszystkimi religiami świata. Jak podaje Bailey Powszechna edukacja natomiast zostanie zunifikowana globalnie (czym zajmuje się UNESCO), a okultyzm stanie się “tematem edukacji światowej w zmodyfikowanej formie.“

“[…] Po drugie, ruch kościoła, podobnie jak wszystko inne, jest tylko tymczasowy, i służy za przejściowe miejsce rozwoju życia. W końcu, objawi się Powszechny Kościół a jego konkretne zarysy pojawią się u schyłku tego stulecia. W związku z tym, nie zapomnijmy o mądrym proroctwie H.P.B. jako wzruszającym wydarzeniu na zakończenie tego wieku. Ten Kościół będzie powołany do działalności przez Chrystusa i Jego uczniów, gdy zostanie ustanowiona zasada Chrystusa, kiedy dokona się jego prawdziwe drugie przyjście.” pisze Bailey. “[…] Trzy główne kanały, przez które trwa przygotowanie na nową erę mogą być określone jako Kościół, Masoneria i pole edukacyjne. Wszystkie z nich są jednak obecnie w stanie stosunkowo statycznym, i nie spełniają jeszcze potrzeby odpowiedzenia na wewnętrzną presję. Ale w każdym z tych trzech ruchów, można znaleźć uczniów Wielkich [Great Ones] którzy stale nabierają tempa i wkrótce dojdą do realizacji ich wyznaczonego zadania. Ruch Masonerii kiedy będzie można go oddzielić od polityki i celów społecznych, i od jego obecnego paraliżującego stanu bezwładności, będzie zaspokajał potrzeby tych, którzy mogą i powinni sprawować władzę. Jest Masoneria strażnikiem prawa; jest to dom dla misteriów i siedziba inicjacji. Posiada w swojej symbolice rytuał Bóstwa, a droga do zbawienia jest obrazowo zachowana w jej pracy. Metody działań Bóstwa są zademonstrowane w jej świątyniach, i pod wszystko widzącym okiem praca może iść naprzód. Jest to znacznie bardziej okultystyczna organizacja niż może się wydawać, i jest szkołą dla przyszłych zaawansowanych okultystów. W jej obrzędach kłamstwa skrywają dzierżenie sił związanych ze wzrostem i życiem królestw natury oraz wyjawienie boskich aspektów człowieka. W zrozumieniu jej symboliki przyjdzie moc do współpracy nad boskim planem. Spełnia potrzeby tych, którzy pracują na pierwszym poziomie Promienia Woli lub Mocy.”  Uwolnienie energii atomowej, 09 sierpnia 1945

“Pozwól mi podsumować kilka rzeczy, które zostały podjęte przez naszą wspólną pracę, by można było wyraźnie zobaczyć kontekst naszego nadchodzącego wysiłku i zrozumienia pracy jako całości.
1. Pierwszym działaniem było pisanie i dystrybucja okultystycznych nauk za pośrednictwem książek, które AAB pomagała mi pisać. Będą one służyć (gdy skończy się wojna), dla doprowadzenia ludzkość bliżej czasu, gdy obecny okultyzm będzie tematem edukacji światowej w zmodyfikowanej formie.“ 
Praktyczne kroki w rekonstrukcji. wrzesień 1941

Kluczowym w całym procesie formułowania nowej religii jest dla Bailey pozbycie się wszystkich różnic, którymi najeżone są oczywiście religie i drastyczne uproszczenie credo. Jeśli nie jest to możliwe, a nie było możliwym gdy pisała te słowa, wyzbycie się ortodoksyjnego myślenia, proponowała stopniowy rozkład religii, strasząc, iż jeśli nie będzie to zrealizowane to jedyną opcją będzie nowa wojna (trzecia wojna światowa pomiędzy religiami o której pisał Albert Pike, głowa Masonerii).

“Obecne religie świata muszą wrócić do ich początkowej prostoty a ortodoksyjny judaizm, z głęboko zakorzenioną nienawiścią, musi powoli zniknąć; wszystko musi być zmienione w ramach przygotowań na objawienie, które przyniesie Chrystus.

[…] Dlatego wyizolowaliśmy (jeżeli mogę użyć takiego słowa ) trzy czynności, którym oddał się w tej chwili Chrystus:
1. Reorganizacja świata religii, jeśli w jakikolwiek sposób możliwa, tak, aby ich obecnie nieaktualne teologie, ich ograniczony nacisk i ich absurdalne wierzenia, w których to oni wiedzą, co jest w umyśle Boga, mogły być zmienione by kościoły mogły ostatecznie być odbiorcami duchowej inspiracji.
2. Stopniowy rozkład- ponownie, jeśli jest możliwy- ortodoksyjnej żydowskiej wiary, z jej nauczaniem, jej przestarzałym naciskiem na odseparowywanie się, jej nienawiścią do pogan i nie uznaniem Chrystusa. Mówiąc to nie zapominam uznać tych Żydów na całym świecie, którzy widzą zło i którzy nie są ortodoksyjni w swoim myśleniu; należą do arystokracji duchowej wiary, do której przynależy sama Hierarchia.
3. Przygotowanie na objawienie, które zainauguruje nową erę i ustanowi ton nowej światowej religii.

[…] Jeśli żadna z tych rzeczy się nie wydarzy to ludzkość zmierzać będzie ku wojnie religijnej, która sprawi, że przeszłe wojny będą wyglądać jak dziecinna zabawa; antagonizmy i nienawiści uwikłają całą ludzkość, a politycy wszystkich narodów będą w pełni wykorzystać sytuację, aby pochopnie przyspieszyć wojnę, która może okazać się końcem ludzkości.

[…] 1 . Reorganizacja Religii Świata.
Przyczyny:
a. Aby zrobić miejsce dla Światowej Religii, uniwersalnej religii.
b. Aby ludzkość powróciła do prostoty, która jest w Chrystusie.
c. Aby uwolnić świat od teologii i kościelnictwa.

2. Stopniowe rozwiązanie ortodoksyjnego judaizmu.
Przyczyny:
a. Ze względu na jego przedstawienie gniewnego Jehowy, troszczącego się tylko o swój lud wybrany. To jest podstawowe zło. Pan tego Świata, Bóg, w którego żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jest zupełnie czymś innym.
b. Ze względu na jego odseparowywanie się.
c. Ponieważ jest tak starożytny, że jego nauki są w dużej mierze nieaktualne.
d. Ponieważ gdy żydzi staną się uduchowieni to będą ogromną korzyścią dla ludzkości, ponieważ można ich znaleźć w każdym kraju.

3. Przygotowanie do Nowego Objawienia.
Przyczyny:
a. Gdzie nie ma wizji ludzie giną.
b. Ponieważ ludzkie oczekiwanie wskazuje na jego zbliżającą się obecność.
c. Ponieważ nowa inwokacja nieuchronnie przyniesie je nam.

[…] Chrystus działa dla wszystkich ludzi, niezależnie od ich wiary; należy on do świata chrześcijańskiego nie mniej niż do buddysty, wyznawcy Mahometa lub innej wiary. Nie ma potrzeby, dla żadnego człowieka, by przyłączał się do kościoła chrześcijańskiego, aby był związanym z Chrystusem. Wymagane jest by kochać swojego bliźniego, prowadzić zdyscyplinowane życie, uznając boskość wszystkich wyznań i wszystkich istot, i poddawać codzienne życie miłości. A.A.B. *

[…] Pełnia czasu; ta pełnia czasu, w odniesieniu do konkretnego planowania, z którym mamy do czynienia jest od teraz do roku 2025 AD- krótki okres czasu, w którym rzeczywiście zobaczymy realizację większych celów planetarnego Logosu, działającego przez trzy główne centra w jego ciele manifestacji.”   Hierarchiczne przygotowanie na festiwal Wesak. Kwiecień- maj 1946

Konflikt czy raczej wojna o nową globalną religię według Bailey, pomijając temat trzeciej wojny światowej, nie będzie odbywała się za pomocą rozwiązań siłowych. Będzie to raczej powolna infiltracja religii i kultury narodów świata. Chrześcijaństwo będzie zmienione od wewnątrz, a następnie przez domagające się zmian masy.

“[…] Lata temu powiedziałem, że wojna, która może nastąpić po obecnej będzie prowadzona w dziedzinie religii świata. Taka wojna nie będzie jednak skuteczna w podobnym okresie skrajnej rzezi i krwi; będzie prowadzona w dużej mierze z pomocą broni mentalnych i w świecie idei/myśli; będzie ona obejmować również sferę emocjonalną, z punktu widzenia idealistycznego fanatyzmu. To nieodłączny fanatyzm (który można spotkać zawsze w grupach reakcyjnych) będzie walczył z wyłaniającą się nadchodzącą światową religią i rozprzestrzenianiem się ezoteryzmu. Do tej walki niektóre z dobrze zorganizowanych kościołów, poprzez ich konserwatywne elementy (ich najsilniejsze elementy) już się przygotowują. Ci którzy są wrażliwi na nowe wpływy duchowe są wciąż dalecy od szerokiego wpływu. To, co jest nowe zawsze stoi przed najwyższą trudnością zastąpienia i przezwyciężenia tego, co stare i ustalone. Fanatyzm, zakorzenione stanowiska teologiczne, i materialistyczny egoizm, są aktywnie organizowane w kościołach na wszystkich kontynentach i we wszystkich wyznaniach. Należy się spodziewać, że będą walczyli o ich ustalony kościelny porządek, ich zyski i ziemską władzę, i już się na to szykują. Nadchodząca walka wyłoni się wewnątrz samych kościołów; będzie także przyśpieszana przez oświecone elementy, które już istnieją w istotnych ilościach i szybko rosną w siłę poprzez wpływ ludzkiej konieczności. Walka następnie przeniesie się na myślących mężczyzn i kobiety na całym świecie, którzy – w proteście i buncie – zaprzeczą ortodoksyjnemu kościelnictwu i teologii. Nie są niewierzącymi, ale poprzez ból i smutek, nauczyli się (bez pomocy kościelnej), że wartości duchowe są jedynymi wartościami, które mogą ocalić ludzkość, że Hierarchia działa, i że Chrystus, jako symbol pokoju i Lider Sił Światła nie jest nieistotną siłą, ale taką która wywołuje reakcje w sercach ludzi na całym świecie. Prawdziwa religia będzie interpretowana w odniesieniu do woli-do czynienia-dobra i jego praktycznej ekspresji, dobrej woli.” Cykl konferencji. marzec 1945

W tym miejscu należy podkreślić, iż bez względu na samą wiarę jednostek, instytucje chrześcijańskie zostały w pełni zinfiltrowane od przynajmniej XIX wieku (patrz działalność Carbonari, The Permanent Instruction of Alta Vendita) do lat sześćdziesiątych XX wieku. Powyżej opisane, zaplanowane zmiany zostały w dużej części wprowadzone w życie. Najlepszym tego przykładem w kościele katolickim jest Kongres Watykański II gdzie oprócz całej masy antychrześcijańskich zapisów ustalono równość pomiędzy religiami, do tego stopnia, iż nawet religie Hinduskie czy Buddyzm uznano za prawdziwą drogę dojścia do oświecenia (Nostra aetae #2).

Nowa religia NWO 3Z tego ruchu wyszła hybryda tradycji Chrześcijaństwa i Masonerii wraz z całą menażerią stricte pogańskich czy satanistycznych religii dookoła. Wszelkie granice zatarto, w niektórych krajach spowodowało to do dnia dzisiejszego redukcję powołań o 90%, a protestujących wewnątrz instytucji kościelnych (patrz np. Towarzystwo Piusa X) odsunięto na bok jako “staroświeckich szaleńców”, którzy sprzeciwiają się bez przyczyny. Taki obrót spraw doprowadził niedługo potem do organizowanych przez kościół katolicki spotkań globalnych religii gdzie chrześcijanie, żydzi, buddyści, animiści i wyznawcy wszystkich innych religii modlili się razem do jednego boga. Do dziś pozostaje otwarte pytanie, do jakiego?

Fr. Zago, OMI, and the prayer for peace in Assisi – October, 27, 1986 https://youtu.be/foi-c2ElW6o

Mając tak przygotowany/wyrównany grunt pod nową globalną religię i ewolucyjny motyw religii w świadomości kulturalnej, będzie możliwe wprowadzenie nowej, można by powiedzieć trójcy teozofii składającej się z Sanat Kumara (anagram Satan Kumara), Buddy i Chrystusa. Jak pisała Bailey w 1940 roku “[…] Aby doprowadzić do tego poznania i by doprowadzić do tego objawienia, jest tworzony żywy Trójkąt Energii, skoncentrowany poprzez trzy wielkie duchowe osoby, które wywołują uznanie zarówno na Wschodzie jak i na Zachodzie. Są one znane wierzącym wszystkich wyznań i narodowości. Są to:
1. Władca Świata, Przedwieczny, Sanat Kumara, planetarny Logos, Melchizedek, Ten do którego Chrystus odniósł się, gdy powiedział: “Ja i Ojciec jedno jesteśmy.”
2. Budda, oświecony, objawiający światło i mądrość, która przychodzi do nas ze źródeł znacznie większych od naszego planetarnego życia, posłaniec bogów.
3. Chrystus, Syn Ojca, Zbawiciel świata, Odkupiciel. Ten, który pozostał z nami, i który zbiera swoje owce do Jego owczarni, Pan Miłości.”

CZYTAJ DALEJ>>>

Do 2050 Klub Rzymski planuje konwersję Chrześcijaństwa w zieloną religię.  |   Religia, kultura i wielka wojna. #1   |  Religia, kultura i wielka wojna. #2   |  Przeciwko masonerii.  |   Film: Odkrywając ruch Nowej Ery. ( New Age )   |  Film: Megiddo 1. Nowy Porządek Świata z punktu widzenia religii.   |  Film: Megiddo 2. Nowy Porządek Świata z punktu widzenia religii.   |  A teraz w ramach pogłębiania religijnej tolerancji sataniści chcą publicznie odprawiać czarne msze.   |  Anglo- Amerykański establishment.  |  Kto rządzi światem. Wykład Stanleya Monteitha, Braterstwo Mroku.   |

 Więcej na ten temat

Karta Ziemi – Agenda 21. Marks w zielonej kominiarce.
Bractwo Muzułmańskie, Naziści i AlKaida.
Religia, kultura i wielka wojna. #1
Religia, kultura i wielka wojna. #2
Wieczna wojna- konflikt kulturowy.
Kto rządzi światem. Wykład Stanleya Monteitha,…
Film: Neo-Eugenika. Wojna przeciw ludzkości. #2
Alan Watt. Nowy wspaniały świat i wielka globalna…
Alan Watt. Nowy wspaniały świat i wielka globalna…
Film: Odkrywając ruch Nowej Ery. ( New Age ) #1

 Opublikowano za: http://www.prisonplanet.pl/kultura/nowa_globalna_religia_1,p1791599272

Wypowiedz się