Zbigniew Dąbrowski – TRANSFORMACJA USTROJOWA W DEMOKRACJĘ KOLONIALNĄ

Tekst pod wymienionym tytułem jest głosem w dyskusji, zawartym w publikacji z Konferencji Naukowej pt. „Autonomiczne i prospołeczne systemy finansowe w warunkach kryzysu” zorganizowanej przez Krajową Radę Spółdzielcza – Naczelny Organ Samorządu Spółdzielczego w Polsce i Warszawską Szkołę Zarządzania – Szkołę Wyższą w dniu 27 marca 2014 r w Warszawie.

Konferencja ta podjęła problemy: pieniądza jako długu, spekulacji na rynkach finansowych, anulowania długów jak w starożytności, koncentracji własności w rękach nielicznych, państwa chroniącego bogatych, opatrznie rozumianego indywidualizmu i wolności, które powodują rozpad ustroju kapitalistycznego i współczesnej cywilizacji.

Najważniejszym postulatem eksponowanym przez referentów i uczestników konferencji była powszechnie przemilczana, kwestia anulowania długów, jak w starożytności. W epoce niewolniczej w: Sumerze, Asyrii, Babilonie, Egipcie, Starożytnym Izraelu i Grecji, anulowano długi co 7 do kilkunastu lat, rzadko rzadziej.

Prelegenci – w większości członkowie Stowarzyszenia „Klub Inteligencji Polskiej”– wskazali drogi i sposoby wyjścia z sytuacji opresji finansowej, (deflacja, zadłużenie, bankructwa, bezrobocie, wykluczenie społeczne) oraz nowe koncepcje rozwiązań ustrojowych wobec wyzwań współczesności, w tym koncepcje: ekonomii obywatelskiej, gospodarki dobra wspólnego, nowych mechanizmów pieniężnych, w tym walut lokalnych.

Całość materiałów z Konferencji, razem uzupełniającymi suplementami, zawarta jest w publikacji książkowej pod takim samym tytułem, wydanej przez Organizatorów w tym roku.

Spis treści tematyki zawartej w liczącej 310 stron książce jest zaprezentowany poniżej głosu w dyskusji, z informacjami gdzie i jak można nabyć tą publikację.

Zbigniew Dąbrowski, także członek Klubu Inteligencji Polskiej, dokonał w poniższym tekście wielopoziomowej, interdyscyplinarnej, historycznej, a jednocześnie syntetycznej wiwisekcji transformacji ustrojowej w Polsce, jako globalistycznej kolonialnej grabieży naszego kraju, w marketingowo-medialnej obudowie: pozorowanej demokracji, wolności dla obcych, silnych i bogatych, według zasady Róbta Co Chceta, tolerancji dla kłamstwa i patologii oraz wojny informacyjnej z umysłami Polaków.

Procesy neoliberalnej globalizacji niszczą w mniejszym lub większym stopniu wszystkie kraje świata. Jednak ich destrukcyjny nacisk na Polskę i Polaków jest znacznie większy, niż w innych krajach, tak jak dwie wojny światowe i Komunizm Wojenny do 1956 r., spowodowały w naszym kraju ponad dwa razy większe straty ludnościowe i materialne ( w procentach do całego potencjału) niż w jakimkolwiek innym kraju na świecie, co historia oficjalna fałszuje, czyniąc z ofiar – oprawców, a z oprawców i ludobójców – ofiary. Dokumentuje to najlepiej książka dr Ludwika Staszyńskiego wydawana z własnych środków autora ( a-mail: lstaszynski@op.pl ) żołnierza Armii Krajowej pt. „W SZPONACH LUDOBÓJCÓW I GRABIEŻCÓW” ( II wydanie).

Redakcja

 

Zbigniew DąbrowskiTransformacja ustrojowa w demokrację kolonialną

Na wstępie pragnę zauważyć, że nie jestem teoretykiem ekonomii i finansów, ale posiadam 30 letnie doświadczenie kierownicze z zakresu zarządzania finansami budżetowymi i gospodarczymi w skrajnych warunkach. Jednak od czterdziestu kilku lat śledzę z pozycji analizy krytycznej zjawiska zachodzące w tej dziedzinie w czasie historycznym, jak i rzeczywistym, w powiązaniu z procesami społeczno-gospodarczymi i prawno-ustrojowymi.

Na tej podstawie mogę stwierdzić, że teoria nauk ekonomicznych zaszła na poziom rozwoju, który można określić tylko “jako rozwój myśli sam w sobie i sam dla siebie”. Jest to typowe zjawisko dla każdej doktryny, bez względu na to, z czego wypływa i czego dotyczy, kiedy odrywa się od rzeczywistości i otaczającego świata.

Współczesne doktryny ekonomiczno-ideologiczne oparte na liberalizmie, neoliberalizmie czy syjono – liberalizmie ( nie przypadkowo używam tego sformułowania), czyli na zasadzie działania: bez żadnych zasad i żadnej odpowiedzialności za słowa i czyny, bez względu na skutki tych działań.

Oceniając je z poziomu biblijnego Dekalogu ogłoszonego przez Mojżesza, stanowiącego prawo naturalne dla wyznawców: Chrześcijaństwa, Islamu i Judaizmu, wypełniają te doktryny następujące grzechy – zasady w stosunku do zapisów dekalogu:

Przykazanie I –  nie będziesz miał innych bogów poza mną,

Przykazanie  IV –  czcij ojca swego i matkę swoją,

Przykazanie  V  – nie zabijaj,

Przykazanie VII –  nie kradnij,

Przykazania VIII – nie mów fałszywego świadectwa przeciwko bliźniemu swemu,

Przykazanie X –  żadnej rzeczy bliźniego, która jego jest.

Jak z powyższego wynika, obecnie modne doktryny ekonomiczno-ideologiczne łamią 6 z 10 przykazań Dekalogu:

 1. Współczesna myśl ekonomiczno – finansowa opiera się na następujących zasadach:
 • zastąpienia podmiotowości człowieka przedmiotowością,
 • braku jakiejkolwiek refleksji o tym, co zostawi się kolejnym pokoleniom,
 • realizacji zasady z okresu rządów Wettynów w Polsce z XVIII wieku, zastaw się, a postaw się,
 • odrzucenia świadomości o ograniczoności bogactw naturalnych,
 • odrzuceniu całego dorobku intelektualnego i materialnego istnienia ludzkiej cywilizacji,
 • niszczenia nieodnawialnych zasobów naturalnych limitujących przetrwanie życia na naszej planecie,
 • odrzucenie zasady służebnej roli nauki i ideologii wobec obywateli,
 • prymatu interesów korporacyjnych nad interesem społeczeństwa.
 1. W konsekwencji realizacji tych zasad nastąpiło:
 • zastąpienie podmiotowości człowieka przedmiotowością – jako narzędzia do produkcji, reprodukcji oraz jako biologicznego robota pozbawionego prawa do posiadania obiektywnej wiedzy i informacji;
 • zastępowania realnych środków płatniczych, wirtualnymi środkami płatniczymi, (instrumenty pochodne);
 • zastępowanie realnego obrotu gospodarczego obrotem spekulacyjnym (giełdy);
 • pozbawiania społeczeństw i członków społeczeństw wypracowanej wartości dodanej i nieodpłatne   przekazywanie tych wartości strukturom finansowym;
 • przerzucanie kosztów funkcjonowania struktur finansowych na barki pozostałych podatników, a przede wszystkim obywateli;
 • zwolnienie struktur finansowych z obciążeń i danin na rzecz państwa i społeczeństwa,
 • tworzenie i przyjmowanie rozwiązań prawnych, ekonomicznych i prawno – społecznych pozbawiających obywateli wpływu na jakiekolwiek decyzje ich obejmujące, na poziomie jednostkowym i zbiorowym;
 • zastąpienie wolności słowa, głoszenia poglądów – indoktrynacją, cenzurą i zgiełkiem informacyjnym,
 • atomizację społeczeństwa przy pomocy systemu organizacji pozarządowych,
 • zastępowanie form demokracji bezpośredniej, formami pozorowanej demokracji,
 • realizacja faktycznego globalnego ubożenia społeczeństwa,
 • realizacja pozbawienia obywateli do prawa ochrony dóbr osobistych,
 • zastępowanie środków płatniczych posiadających pokrycie w sferze materialnej i niematerialnej, środkami wirtualnymi – nie posiadającymi żadnego pokrycia materialnego, czyli realnej wartości,
 • nadawanie wirtualnym środkom płatniczym wartości materialnej, poprzez systemowe i planowe pozbawianie praw majątkowych ogółu społeczeństwa i indywidualnych obywateli, pracobiorców i drobnych pracodawców,
 • powodowanie ogólnego zubożenia społeczeństw poprzez wciąganie ich w konsumpcjonizm     ( konsumpcję dla samej konsumpcji) oraz uniemożliwianie dostępu do rzetelnej informacji, co do faktycznej potrzeby posiadania takich dóbr.
 1. Upadek każdej cywilizacji poprzedzały i poprzedzają   te same procesy:
 • relatywizacja norm prawa naturalnego,
 • zastąpienie podmiotowości osoby ludzkiej, jej       uprzedmiotowieniem,
 • oderwanie się elit od rzeczywistości,
 • zastąpienie rzeczywistości wiarą w myślokształty,
 • monumentalizm,
 • upadek autorytetów,
 • psucie waluty,
 • bizantynizm w stosunkach władza obywatel,
 • integracja kościoła z państwem,
 • stosowanie dyskryminacji ekonomicznej i majątkowej dla uzyskania efektu w formie dyskryminacji społecznej we wszystkich możliwych formach,
 • nadrzędność zasad patologii prawnych, ekonomicznych, społecznych i seksualnych, nad zasadami: podmiotowości człowieka, legitymizmu prawno – społecznego, solidarności społecznej, podmiotowości własności społecznej, wspólnej i państwowej.
 1. Pozbawiano struktury państwowe samodzielności poprzez stosowanie ekonomicznych instrumentów w postaci:
 • generalnych zasad funkcjonowania systemów finansów publicznych i bankowych   polegających na:
 • przelewaniu z pustego w próżne,
 • ideologii posiadania dla samego posiadania, cel sam w sobie i dla siebie,
 • przyjęciu zasady że 2+2 to nie 4 a np. 7.
 • wyalienowanie się elit intelektualnych, politycznych, gospodarczych społecznych i duchownych od świata realnego oraz ich:
 • samo-deprawację ( relatywizm ocen i prawd),
 • samo-dez-intelektualizację – zasklepienie się w ideologii ,
 • samo-ubóstwienie – zamknięcie się intelektualnych oderwanych od rzeczywistości gettach – tzw świątyniach wiedzy, jako mechanizm pasożytowania na dorobku ogółu społeczeństwa czyli pariasów ( rasizm majątkowo-intelektualny).
 1. Doprowadziło to do tego, że budowę III Rzeczpospolitej rozpoczęto o oparciu o następujące doktryny ekonomiczne w zakresie źródeł tworzenia Produktu Narodowego:
L.p Autor wdrożenia doktryny Realizowane zasady tworzenia dochodu narodowego
1 Leszek Balcerowicz Import artykułów konsumpcyjnych, likwidacja produkcji realizowanej przez polskie kapitałowe struktury gospodarcze, likwidacja konkurencyjności polskich struktur gospodarczych, likwidacja źródeł zasilania podatkowego.
2 Janusz Lewandowski Przychód z wyprzedaży za bezcen majątku narodowego i środków produkcji, likwidacja tajemnic handlowych i technologicznych.
3 Krzysztof Bielecki Prywatyzacja systemu bankowego i wprowadzanie jako nadrzędnej formy działań gospodarczych – obrotu papierami wartościowymi (czyli zastąpienie obrotu gospodarczego hazardową grą na giełdzie-bowiem giełda w niewielkim stopniu różni się od kasyna ).
4 Tzw. obrońcy praw człowieka, wolności słowa i demokracji Wolność prasy traktowana jako prawo do bezkarnej dezinformacji, indoktrynacji, szkalowania i oszczerstw.
5 Świat prawniczy Legitymizacja zorganizowanych działań świata przestępczego, przestępczo-politycznego, przestępczo-gospodarczego.
6 Świat liberałów Bezkarność dla oszustw, uchylania się od płacenia podatków, wyłudzeń środków publicznych i uchylanie się od łożenia na środki publiczne – w imię nieposkromionej wolności.
7 Świat polityczny Zaciąganie kredytów dla ukrycia niegospodarności i braku koncepcji sprawowania rządów w interesie ogółu swoich obywateli i ich zawłaszczania , depolonizacja struktur państwowych, gospodarczych i finansowych, obniżanie poziomu edukacji i ochrony zdrowotnej i.t.d.
8 Świat tzw. antykomunistycznej opozycji Przeprowadzenie procesu dekomunizacji i reprywatyzacji – samego w sobie i dla siebie.
Przekonanie, że bogaci wujkowie ze Stanów Zjednoczonych rozwiążą polskie problemy z korzyścią dla Polaków i Polski.
Eliminacja wpływu państwa i społeczeństwa na funkcjonowania gospodarki i finansów.
Realizacja ideologii posiadania materialnego dla samego posiadania, jako celu samego w sobie i dla siebie.
Efekt prymatu interesów korporacji gospodarczych nad interesem obywateli, narodu i państwa.

 Skutki prywatyzacji gospodarki w latach dziewięćdziesiątych w dużym uproszczeniu są następujące:

Udział w całości gospodarki Udział w tworzeniu dochodów państwa
sprywatyzowana cześć gospodarki 50% 5 %
nie sprywatyzowana cześć gospodarki polskiej 50 % 95 %

Jest to wynik przekonania, że środki materialne biorą z nieba, czy też są efektem tajemniczej ręki wolnego rynku, która również wbije gwóźdź w ścianę.

Dochód Narodowy Brutto szacowano w 1989 r. na poziomie 35-40 mld $ USA przy systemie wyliczania obowiązującego w państwach socjalistycznych, co w przeliczeniu na obecną metodologię obliczania Produktu Krajowego Brutto dałoby wartość 55-65 mld.

Stan zobowiązań kredytowych państwa był formalnie szacowany na kwotę około 40 mld $ USA (27 mld.). Jednak faktyczny stan zobowiązań był o wiele niższy na skutek działań Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego.

 1. Na to nakładają następujące ekonomiczne efekty działań I-go Rządu III Rzeczpospolitej na dzień 31 grudnia 1992 roku:
Wyszczególnienie Efekty dla innych – straty dla Polskiej Gospodarki Wartościowo Przeliczona krotność PKB za 1989 rok
Podpisanie tzw. “Traktatu Waszygtonskiego” przez Premiera Mazowieckiego o treści nieujawnionej do dnia dzisiejszego przyniosło gospodarce USAoszczędności finansowe rząd   wielkości ok. 2 bilionów $ USA 50 krotność PKB
oszczędności czasowe szacowane na rzędu 20 lat,    
Koszty niekontrolowane otworzenia się na “Europę” wypływ gotówkowy w dewizach wywiezionych   przez Obywateli do państw Unii 48 mld $ USA  1, 2 krotności PKB
  utratę wpływów dewizowych z zawartych i niezrealizowanych kontraktów Handlowych przejętych przez korporacje gospodarcze państw Unii I USA   165 mld $ USA  4 krotność PKB
  dla porównania koszty Przyjaźni Polsko Radzieckiej z lat 1945-1989 wyniosły bez uwzględniania wartości korzyści ekonomicznych uzyskanych przez Polskę    aż 25 mld $ USA  

Powyższe dane nie obejmują strat z tytułu zaniżonej wartości prywatyzowanych części składników majątku narodowego, wprowadzenia sztywnego zaniżonego kursu $ USA, szacowane na kwotę przeszło 100 mld USA i innych operacji finansowych, których koszty szacuje się na kolejne setki mld USA.

Przewodniczący Bawarskiej CSU w Republice Federalnej Niemiec pan Stoiber na parteigu członków tej partii w 1991 roku na forum liczącym przeszło 5000 aktywistów tej Partii publicznie wymieniając nazwiska polskich polityków z III RP stwierdził, że 453 tysiące marek zainwestowanych w tych polityków, w tym i noszących profesorskie tytuły, było inwestycją tysiąclecia państwa niemieckiego. Nie można pominąć faktu, że pan Stoiber odmówił przyjęcia fotela pierwszego “Prezydenta Unii” uważając że swoje talenty obowiązany jest poświęcić własnemu Państwu.

Powyższe uruchomiło procesy takie, jak między innymi ten opisany poniżej.

 1. Działania istniejącej III RP i zapowiadanej IV RP, obce w formie, bo tłamszące i ograniczające, opisał w inny sposób, w poemacie “ODA DO MŁODOŚCI” Adam Mickiewicz słowami:

 “Bez serc bez ducha to szkieletów ludy,
Młodości
niechaj nad martwym wzlecę światem
w rajską krainę ułudy………”

Naród polski zareagował między innymi tak, jak prezentują poniższe cytaty {za: Maciej Zakrzewski „Śmierć Narodu. Testament Jarosza Bejły”, wyd. ARCANA, Kraków nr 114 (6/2013)}:

 • I stało się. Polacy, idąc za swoim pradawnym instynktem wypowiedzieli posłuszeństwo rządowi. Nie idzie o to, czy rząd własny czy obcy, czy ruski, pruski, czerwcowy czy nasz – a rząd w ogóle. I o ile bunt nie jest Polakom obcy, o tyle forma jest całkiem nowatorska i niestety destrukcyjnie skuteczna. Polacy przestali się rozmnażać…”;
 • Tendencje samobójcze są zawsze oznaką chorobową…”
 • Z rzędu narodu aspirującego do imperium zejdziemy do poziomu plemienia…”
 • “Jednak Narody nie giną w wymiarze politycznym. Zawsze jest niższe stadium upadku. Potem następuje już tylko proces rozkładu“.

I w tym miejscu jesteśmy. Jest to też wynik teologo-talmudyzcji nauk społeczno – ekonomicznych oraz praktyki społecznej i politycznej, czyli w tym przypadku jest to dzielenie na czworo włosa, który nie istnieje – nieistniejącego problemu w teorii i praktyce – nie należy tego mylić z krytyką wiary w Boga i nauczaniem o Bogu – ponieważ     w Boga się wierzy albo nie wierzy.

 1. A teraz przytoczę trochę historii dla refleksji:
 • Około 1100 Zakon Templariuszy – Rycerzy Boga utworzyli europejski system bankowy, którego rozwiązania zostały oparte na wzorcach biblijnych. Templariusze wdrożyli jednolity prosty system pożyczkowy i dokumentacji pożyczkowej. W tym systemie nie pobierano odsetek, tylko jednorazowa opłatę ( odpowiednik dzisiejszej prowizji) w wysokości 10%, czyli tak jak dziesięcinę.
 • W 1306 roku król francuski Filip Piękny rozbił Zakon Templariuszy, a tym samym cały stworzony przez nich system pożyczkowy. W rezultacie zostało zwolnione pole dla systemów finansowych wywodzących się od Greków i Fenicjan prowadzonych przez Genueńczyków, Wenecjan i Żydów.
 • W 1308 powstaje Państwo Zakonu Krzyżackiego w Prusach. Wzorce gospodarcze i polityczne funkcjonowania tego państwa były zbieżne z zasadami funkcjonowania PRL po roku 1956. Powstanie Zakonu   przyspieszyło rozwój cywilizacyjny państwa polskiego i jednocześnie spowodowało:

– masowy napływ ludności Polskiej na teren Zakonu,

– podatki dla podbitych Prusów wprowadzono dopiero w 1411  r., czyli po przeszło 100 latach;

– likwidację i ograniczanie dużej własności ziemskiej,

– państwo zakonne samo prowadziło własną działalność gospodarczą, z której finansowało potrzeby struktur państwowych, jak i dotowało osadników,

– kolonizacja i osadnictwo prowadzono w sposób planowy, bez naruszania istniejących praw podbitej ludności,

– duchowieństwo mogło zajmować się tylko głoszeniem wiary, i edukacją podstawową, mogło posiadać źródła dochodu tylko na pokrycie podstawowych potrzeb,

– przekazywanie nieruchomości na rzecz struktur zakonnych i parafialnych wymagało zgody zakonu, której z zasady nie udzielano,

– zakon prowadził akcje pożyczkowe wobec swoich poddanych na zasadach, które wypracowali Templariusze,

– równość wobec prawa.

 1. Obecnie ideolodzy nowych przemian w III RP starają się zapomnieć o podstawowych uniwersalnych prawach i definicjach opisujących funkcjonowanie rzeczywistości gospodarczej takich m.in., że:
 • popyt kształtuje podaż,
 • ilość przechodzi w jakość, a jakość w ilość, – myśl W.I Lenina
 • zły pieniądz wypiera dobry pieniądz – dotyczy to również nauki, teorii, ideologii i polityki,- myśl M. Kopernika
 • byt kształtuje świadomość, a świadomość kształtuje byt, – myśl W.I Lenina,
 • cała władza w ręce Rad – myśl W.I Lenina,
 • Europa bez granic i likwidacja struktur państwowych – myśl Róży Luksemburg i Karola Liebeknechta,
 • samostanowienie się narodów – myśl W.I. Lenina i Józef Stalina,
 • podatek od wartości dodanej – myśl Karol Marksa.
 1. Przy obecnej koncentracji pustego pieniądza niezbędne jest radykalne ograniczenie kumulacji kapitałów w ręku nielicznych osób indywidualnych i korporacji. W celu likwidacja anomalii które powstały, niezbędne jest m.in. jednorazowe opodatkowanie, nacjonalizację,  bądź umorzenie tych aktywów do rozsądnej wielkości, w drodze działań władz państwowych i przeznaczenie tych środków na likwidację długów publicznych oraz likwidację zobowiązań kredytobiorców, które powstały w wyniku nieuzasadnionych opłat i odsetek w nieuzasadnionej wysokości.

Niezależnie od powyższego część tych uzyskanych kapitałów powinna zostać skierowana na cele zabezpieczenia społecznego ( we wszystkich możliwych formach), czyli tym samym na cele podwyższenia popytu na dobra podstawowe niezbędne do życia oraz na nakłady ograniczające tempo wykorzystania nieodnawialnych dóbr naszej planety.

Niezbędne też jest uspołecznienie własności wszelkiego rodzaju funduszy celowych i wprowadzenie faktycznego nadzoru i kontroli nad ich funkcjonowaniem, gromadzeniem i wykorzystywaniem zgromadzonych środków nadzorowi państwowemu i społecznemu. Konieczne staje się ustalenie minimalnych i maksymalnych wielkości stopy zysków.

 1. Ponadto niezbędnym jest w istniejącej rzeczywistości:
 • Ustalenie górnych granicy koncentracji kapitału, jak i też zakresu kontroli kapitałowej działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby trzecie: fizyczne jak i prawne, w skali krajowej i międzynarodowej, po ich nacjonalizację włącznie.
 • Wdrożenie nowych kryteriów kontroli państwowe i społecznej nad korporacjami gospodarczymi, wg parytetów progowych obowiązujących w Wielkie Brytanii, a rozpoczynającymi się od progu 1% posiadanych udziałów bądź akcji.
 • Wprowadzenie obowiązku gromadzenia środków i dokonywania transakcji bankowych za pomocą Banku Gospodarstwa Krajowego przez struktury państwowe, samorządowe, organizacje pozarządowe, instytucje i organizacje finansowane i dofinansowywane przez budżet, struktury gospodarcze z udziałem skarbu Państwa, oraz monopolistów naturalnych.
 • Wyłączenie z ochrony danych osobowych i stanów majątkowych obywateli zatrudnionych na stanowiskach merytorycznych i kierowniczych struktur ponadpaństwowych, państwowych, samorządowych, w korporacjach finansowych i gospodarczych wraz historią stanu posiadania ich i ich przodków. Te zasady powinny też dotyczyć parlamentarzystów, radnych, osoby sprawujące funkcje kierownicze w strukturach gospodarczych z udziałem skarbu państwa. Podobne rozwiązania należy zastosować dla funkcjonariuszy organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości, polityków i tzw. działaczy społecznych itp. Powyższe jest katalogiem otwartym.
 • Opodatkowanie obrotów giełdowych podatkiem obrotowym, zapewnienie efektywnej kontroli nad tą dziedziną życia i wprowadzenie twardego prawa antymonopolowego, anty-kartelowego i innych tego typu rozwiązań prawnych i organizacyjnych.
 • Wprowadzenie bezwzględnego zakazu kapitalizacji odsetek od zobowiązań podatkowych, kredytowych i cywilno-prawnych.
 • Założenie i prowadzenie ewidencji: udzielanych i udzielonych dotacji, subwencji, zwolnień i ulg podatkowych, połączonej z ewidencja nabytego i nabywanego mienia stanowiącego własność organów państwowych, samorządowych, monopolistów naturalnych i osób fizycznych przez osoby fizyczne i osoby prawne.
 • Powszechnego nieodpłatnego dostępu do internetu bez pośredników.
 • Wprowadzenie zakazu sprzedaży ziemi cudzoziemcom, tak jak w wielu krajach Starej Unii, oraz ograniczenie wielkości prywatnych gospodarstw rolnych.
 • Przywrócenie zasad ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz ich rekultywacji wprowadzonych w PRL w latach 70 XX wieku.
 • Zakaz zbywania nabytego mienia od Samorządu, Skarbu Państwa przez okres 30 do 50 lat.
 • Przywrócenie bezwzględnego prawa pierwokupu w stosunku zbywanego mienia, mienia, które zostało nabyte od Samorządu, Skarbu Państwa, lub ich jednostek organizacyjnych po upływie wskazanego wyżej okresu.
 1. Niezbędnym i koniecznym staje się ograniczenie jednostkowego czasu pracy w celu uzyskania nowych miejsc pracy, oraz ograniczenie i likwidacji zakresu rozwarstwienia dochodowego z tytułu świadczenia pracy poprzez wprowadzenie następujących regulatorów:
  • określenia wysokości płacy minimalnej i maksymalnej – brutto,(płacy minimalnej ustalonej urzędowo) bez względu na formę organizacyjną i rodzaj własności danego pracodawcy,
  • określenie wysokości płacy minimalnej i maksymalnej – netto, określenie rozpiętości pomiędzy płacą minimalną netto i maksymalną netto np: nie więcej niż 1:5 – 1:8;
  • podatku progresywnego od wynagrodzeń i wszelkiego dodatków nie wchodzących w skład wynagrodzenia, poza dodatkami za pracę w warunkach groźby utraty życia, opartego nie na przedziałach progów dochodowych, ale na opracowanej jednoznacznej w stosowaniu funkcji matematycznej, – zamiast dotychczasowych progów podatkowych przy przyjęciu górnej granicy opodatkowania na poziomie 95% dochodów brutto.
  • podwyższonego podatku dochodowego od wynagrodzeń drugim i kolejnym miejscu pracy, w okresach kiedy istnieje bezrobocie do ograniczenia;
  • zakazu podejmowania dodatkowego zatrudnienia przez osoby których dochody netto przekraczają 1,5 krotność średniego wynagrodzenia netto;
  • likwidacji zwolnień z obowiązkowych opłat świadczeń na rzecz ubezpieczeń społecznych ( składek zdrowotnych i emerytalnych), dotyczy to również likwidacji takich przywilejów w służbach publicznych,
  • doliczanie do podstawy opodatkowania wszelkich zakładowych przywilejów socjalnych, finansowych itp. które nie może dotyczyć osób z ułomnościami uniemożliwiającymi pełne funkcjonowanie w normalnym życiu.
  • pilnie należy wdrożyć jawny centralny rejestr gruntów i budynków zamiast dotychczasowego zdecentralizowanego (poprzez ich scalenie), który uniemożliwia jakąkolwiek formę obrotu nieruchomościami (gruntowymi, budynkowymi i lokalowymi), i jest jednym ze źródeł patologii.
 1. Ideolodzy nowych przemian w III RP w dalszym ciągu zaciekle zwalczają społeczne, gospodarcze i intelektualne osiągnięcia teoretyków myśli socjalizmu – pod hasłami: wolności słowa, swobód obywatelskich, demokracji, wolnego rynku, na bazie których funkcjonuje kapitalizm i obecny ustrój III Rzeczpospolitej. Tymi „szczytnymi” z pozoru metodami, realizują systemowo ludobójstwo instrumentami ekonomicznymi, czyli popełniają czyny klasyfikowane, jako zbrodnia przeciwko ludzkości, przy równoczesnym pozbawianiu obywateli faktycznych uprawnień publicznych i obywatelskich.

Zbigniew Dąbrowski

 

 

Spis treści publikacji książkowej pt.

“Autonomiczne i prospołeczne systemy finansowe

w warunkach kryzysu”

Myśli przewodnie publikacji:

„Macie oczy, a nie widzicie, macie uszy, a nie słyszycie i nie pamiętacie…(Ew. Marka 8:18)

„Uważam, że jest lepiej być wolnym człowiekiem niż niewolnikiem, nawet jeśli to pierwsze oznacza niebezpieczny, a to drugie bezpieczny styl życia. Uważam, że najlepsze wartości człowieka mogą się rozwijać tylko na wolności – wszelki postęp w cieniu pałki policjanta jest błędny i nie ma stałego  znaczenia. Uważam, że jeśli jakikolwiek człowiek zabiera wolność innemu, to stanie się tyranem. Każdy człowiek, który odda najmniejszą odrobinę swojej wolności – stanie się niewolnikiem.”

Henry Louis Mencken (1880-1956) publicysta, satyryk i krytyk amerykańskiej kultury

„Czynnikiem sukcesu gatunków, także człowieka, jest kooperacja, a nie konkurencja w rozumieniu darwinizmu.”

Piotr Kropotkin – na podstawie badań królestwa zwierząt

„Głównym hasłem ruchu spółdzielczego jest samopomoc i wzajemna pomoc stowarzyszonych, a zarazem ich solidarność i karność w dążeniu do wytkniętego celu.”

Franciszek Stelczyk

„Zawsze byłem stronnikiem polskiej idei, nawet wtedy, gdy moje sympatie opierały się wyłącznie na instynkcie (…) Moja instynktowna sympatia do Polski zrodziła się pod wpływem ciągłych oskarżeń miotanych przeciwko niej; i – rzec mogę – wyrobiłem sobie sąd o Polsce na podstawie jej nieprzyjaciół. Doszedłem mianowicie do niezawodnego wniosku, że nieprzyjaciele Polski są prawie zawsze nieprzyjaciółmi wielkoduszności i męstwa. Ilekroć zdarzało mi się spotkać osobnika o niewolniczej duszy, uprawiającego lichwę i kult terroru, grzęznącego przy tym w bagnie materialistycznej polityki, tylekroć odkrywałem w tym osobniku, obok powyższych właściwości, namiętną nienawiść do Polski. Nauczyłem się oceniać ją na podstawie tych nienawistnych sądów – i metoda okazała się niezawodną.”
Gilbert Keith Chesterton (1874 – 1936) pisarz angielski

 

Zagadnienia wstępne

Od wydawcówdr Krzysztof Lachowski, prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka

Fragment:Uczestnicy konferencji w trakcie dyskusji postulowali kontynuację prac nad stworzeniem pozytywnego programu przezwyciężenia obecnej sytuacji kryzysowej przy rozwinięciu wskazań z referatów. Z inicjatywy uczestników wystosowany został Apel (zamieszczony w publikacji) o włączenie się do udziału w tych pracach ludzi nauki oraz promujących konstruktywne i innowacyjne rozwiązania. Uczestnicy opowiedzieli się w nim za stworzeniem POZYTYWNEJ PRZESTRZENI duchowej, intelektualnej i fizycznej, która pozwoli na porozumienie i przyciągnie ludzi pełnych inicjatywy, w celu realizacji właściwych rozwiązań i stworzenia godnych warunków życia dla Polaków w Polsce. Około połowy biorących udział w Konferencji zadeklarowało chęć wzięcia udział w dalszych pracach nad tworzeniem prospołecznych rozwiązań nowego systemu służących zwykłym ludziom, a nie korporacjom. Prace te są kontynuowane w kilku zespołach roboczych i organizacjach.”

Wprowadzenie do obradAlfred Domagalski Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej – Naczelnego Organu Samorządu Spółdzielczego w Polsce

Fragmenty: Jak podają źródła ONZ na świecie żyje dziś około 1,5 miliarda ludzi, których dochód nie przekracza 1 dolara dziennie, uznawany za granicę absolutnego ubóstwa. Jeszcze nie tak dawno taki poziom dochodów posiadało 1 miliard ludzi. Połowa ludności świata ma do dyspozycji zaledwie 1% bogactwa naszego globu. Jednocześnie 2% najbogatszych ludzi posiada ponad połowę bogactwa globu, a 10% populacji dysponuje 85% światowego majątku.

Od wielu lat świat żyje na kredyt. Pożyczają rządy, pożyczają przedsiębiorstwa, pożyczają wreszcie obywatele. Byłoby wszystko w porządku gdyby pożyczano z głową, czyli w miarę. Już dawno jednak ta miara została zgubiona. Jeśli nowym kredytem spłaca się ten wcześniejszy to najwyższa pora pójść po rozum do głowy. Czas, w którym należało to zrobić dawno minął. Świat stanął na granicy bankructwa.

(…) Sytuacja ta musiała spowodować głęboką refleksję wśród wielu intelektualistów na całym świecie. Zastanawiają się oni jak zmieniać świat aby był bardziej bezpieczny, bardziej przyjazny dla ludzi i zapewniał trwały, zrównoważony rozwój. Kierunki myślenia są jeszcze różne i zapewne daleko do ukształtowania się określonej doktryny, ale widoczne są pewne wspólne elementy.

Jednym z nich jest podważenie wiary w nieomylność i niezawodność rynków, a także zachwianie wiary w racjonalność zachowań ekonomicznych ludzi. To przecież także indywidualne pomyłki i błędy doprowadziły do poważnego kryzysu. Jednym słowem dominują poglądy, że ustrzeżenie się przed kolejnymi tak groźnymi kryzysami wymaga zasadniczych zmian w strategii rozwoju społeczno-gospodarczego świata przy zaangażowaniu wszystkich Rządów. W szczególności dotyczy to polityki regulacyjnej dotyczącej rynków finansowych.”

 

Część pierwsza

Przemoc finansowa i rewolucja pracy

Myśli przewodnie:

„Istnieją dwa sposoby na podbicie i zniewolenie narodu. Pierwszy to miecz, a drugi to dług.”           John Adams

”Są ludzie, którzy uważają, że kradzież traci całą swoja niemoralność, gdy staje się legalna.”      Frederic Bastiat

„Są dwa sposoby, aby zrobić z siebie głupca.
Jeden to wiara w to, co nie jest prawdą;
drugi to niewiara w to, co jest prawdą.”

Soren Kierkegaard [1813-1855]

„Władza pieniądza nie chce i nigdy nie chciała ulepszenia systemu pieniężnego. Tarcia społeczne, wojny i sabotaż to jest dokładnie to, czego ona chce.”                                                                                     Clifford Hugh Douglas założyciel szkoły Kredytu Społecznego

„Naszym największym społecznym zadaniem jest zniesienie niewolnictwa odsetek. Odpowiedzialność wykonania tego zadania, zniesienia niewolnictwa procentowego, góruje nad wszystkimi innymi problemami współczesności. Jest to też jedyne rozwiązanie dla największego problemu naszych czasów. Zniszczenie niewolnictwa odsetkowego jest najważniejszym imperatywem moralnym w kategoriach społecznych, wznosi się w ogólnym znaczeniu daleko ponad wszystkie zagadnienia codzienności, jest to rozwiązanie kwestii problemów społecznych, jest jedynym wyjściem z tej strasznej pułapki. Zniesienie niewolnictwa odsetek wyzwoli nas spod dominacji ultra-kapitalistycznej, jednocześnie unikniemy zarówno komunistycznej destrukcji ludzkiego ducha, jak też kapitalistycznej degradacji ludzi pracy. Zniesienie niewolnictwa odsetkowego otwiera drogę dla gospodarki prawdziwie społecznej poprzez uwolnienie nas od przytłaczającej dominacji pieniądza. To otwiera drogę do państwa opartego na pracy twórczej i prawdziwego spełnienia społecznego”.              Gottfried Feder, 1919 r.

 

Autorzy i tematy zagadnień

Prof. dr hab. Włodzimierz Bojarski – Sprzeciw wobec władzy łupieskich systemów finansowych

Dr Aleksander Kisil – Rewolucja pracy, czyli jak zapewnić społeczeństwu służbę systemów finansowych

Wojciech Sawicki – Ocena nadzoru Państwa nad działalnością kredytową                                                                                              

Stanisław Jan Adamczyk – Formy przemocy finansowo-prawnej. Analiza wybranych instytucji prawnych pod względem nadawanej siły przetargowej

 

Część druga

Kryzys jako stymulator zmian

Uwarunkowania kredytowe

Myśli przewodnie:

„Nie jest zbrodnią bycie ignorantem w kwestiach ekonomii, która, właściwie, jest wyspecjalizowana nauką, którą większość ludzi postrzega jako ‘nudną’. Ale jeśli jest się ignorantem, jest totalną nieodpowiedzialnością wygłaszanie głośnych, wrzaskliwych opinii w dziedzinie ekonomii.”
M.N. Rothbard, „Making Economic Sense”

“Celem wykształcenia nie jest napełnienie umysłu człowieka faktami; zadaniem jest nauczyć go, jak ma używać umysłu do… myślenia. A często zdarza się, że człowiek lepiej umie myśleć, nie będąc krępowany wiedzą przeszłości.”                                 Henry Ford

“W poszukiwaniu nowego wroga, by nas zjednoczył, wpadliśmy na pomysł, żeby wykorzystać zanieczyszczenie środowiska naturalnego, niedobór wody, głód, itp., to powinno spełnić tą rolę… Wszystkie te zagrożenia są wywołane ludzką ingerencją… Prawdziwym wrogiem, wobec tego, jest sama ludzkość.”
Rada Klubu Rzymskiego (100 liderów-globalistów)

 „Wydajemy więcej, ale posiadamy mniej, kupujemy więcej, ale odczuwamy rzadziej przyjemność. Mamy większe domy i mniejsze rodziny, więcej wygód, ale mniej czasu. Mamy więcej tytułów, wyższe wykształcenie, ale mniej rozsądku, więcej wiedzy, ale mniej opinii, więcej specjalistów, a jednocześnie więcej problemów, bardziej rozwiniętą medycynę, ale gorsze zdrowie”
George Carlin

Autorzy i tematy zagadnień

Prof. dr hab. Artur Śliwiński – Indywidualizm i wolność – jako fundament współczesnych doktryn społeczno-ekonomicznych i ograniczenie ekonomii społecznej

Dr Szczęsny Zygmunt Górski – Koniec Kapitalizmu ?

Jacek Andrzej Rossakiewicz – Zasady anulowania długów

Prof. dr hab. Andrzej Kaźmierczak – Banki spółdzielcze a rozwój kredytów dla sektora małych i średnich   przedsiębiorstw

Dr Krzysztof Zaczek ZaczyńskiBezpieczeństwo a społeczna gospodarka rynkowa

 

                                               Część trzecia

Nowe koncepcje wobec wyzwań współczesności

Myśli przewodnie:

„Nie ma nic trudniejszego do zaplanowania, nic bardziej wątpliwego do osiągnięcia, i nic bardziej niebezpiecznego do wprowadzenia, niż stworzenie nowego systemu. Jest tak, gdyż inicjator zmiany ma przeciwko sobie wszystkich tych, którzy mogliby czerpać korzyści z utrzymania starego systemu oraz niewielu obojętnych sprzymierzeńców wśród tych, którzy mogliby skorzystać na nowym systemie.”                                                                             Nicollo Machiawelli

Myśląc o władcy: „Wejdź do miasta, powiedz, że potrzebujesz ludzi do rządzenia, i weź tych, którzy uciekną”.                                                             Platon

„Wyborcy muszą nalegać, żeby emisja pieniędzy i kontrola nad nimi była w rękach rządu, gdzie prawnie być powinna.”                                      Willim Carry

 „Cokolwiek się czyni, czynić trzeba z jasną świadomością celu tego czynu i z pasją by ten czyn był doskonały. Cokolwiek człowiek robi, niech robi to tak dobrze, jak tylko może, jak jest naprawdę zdolny.”                                   Stanisław Witkiewicz

“Ziemia, ze względu na swoją unikalną naturę i ważną rolę jaką odgrywa w ludzkich siedliskach, nie może być traktowana jako zwykła własność, kontrolowana przez osoby prywatne, podlegające naciskom i niedomogom rynkowym. Prywatne posiadanie ziemi jest również głównym instrumentem akumulacji i koncentracji bogactwa i stąd, jeśli nie będzie powstrzymane, może się stać wielką przeszkodą w planowaniu i implementacji planów rozwoju… społecznej sprawiedliwości… a zdrowe warunki, środowisko dla ludzi może być osiągnięte jeśli ziemia jest użyta w interesach społeczeństwa jako całości. Dlatego publiczna kontrola użytku ziemi jest nieodzowna.”                          Konferencja ONZ na temat Ludzkiego Osadnictwa,
wstęp do “Agenda 21″, Punkt 10.

 

Autorzy i tematy zagadnień

Dr Krzysztof Lachowski – Zarys koncepcji ekonomii obywatelskiej i nowego ustroju

Janusz Lewicki – Bezpieczeństwo ekonomiczne. Dywidenda Kredytu Społecznego a dochód gwarantowany

Mirosława Machnicki – Gospodarka Dobra Wspólnego w świetle zasad Społecznej Gospodarki Rynkowej

Dariusz Brzozowiec – Rys historyczny rozwoju lokalnych walut

 

Część czwarta

Suplementy

Myśli przewodnie:

 „Nauka jest tylko swoim zaprzeczeniem, jeśli jej celem nie jest poprawa ludzkości.”                               Nicola Tesla 1919

 „Umysły mierne potępiają wszystko co przechodzi ich miarę.”                                                                                        La Rochefoucauld

Służba despotyzmowi i fałszowi to patriotyzm… wszarzy. Nie wolno być po stronie zarazy.                   Abert Camus

„Naprawdę skuteczne państwo totalitarne to takie, w którym wszechpotężna egzekutywa politycznych przywódców oraz ich armia menadżerów kontroluje populację niewolników, których nie potrzeba do niczego zmuszać, ponieważ kochają swoją niewolę.”                                                                                        Aldous Huxley

Mamy w naszym kraju jedną z najbardziej skorumpowanych instytucji, jaką zna cały świat. Mam tu na myśli zarząd Federalnych Rezerw. Ta szatańska ekspozytura doprowadziła nie tylko do strasznej biedy amerykańskich obywateli, ale także praktycznie zbankrutowała nasz rząd. Stało się tak w wyniku korupcyjnej działalności finansowych sępów, którzy ją kontrolują.”

Lewis T. McFadden, kongresmen USA, w czasie „Wielkiego Kryzysu” w 1932 r. ( zamordowany przez banksterów)

 

Autorzy i tematy zagadnień

Zbigniew Dąbrowski – głos w dyskusji – Transformacja ustrojowa w demokrację kolonialną

Maria Smejda – głos w dyskusji – Model społecznej gospodarki rynkowej

APEL szwajcarskich i francuskich wykładowców i naukowców: Odnowienie badań i nauczania w dziedzinie finansów, ekonomii i zarządzania dla lepszego służenia dobru wspólnemu

 PROTEST Towarzystwa Spółdzielców w obronie spółdzielczości i spółdzielców

 APEL UCZESTNIKÓW KONFERENCJI Autonomiczne i prospołeczne systemy finansowe w warunkach kryzysu (ostatnia strona okładki)

 

Publikację można zakupić pod adresem: klachowski@krs.com.pl lub tel. 22 828 65 15. Cena – 35 zł pojedynczego egzemplarza + koszt przesyłki za zaliczeniem pocztowym. W przypadku zamówienia co najmniej 10 egzemplarzy – cena 1 egz. 30 zł + koszt przesyłki. Można też zakupić i odebrać osobiście w Warszawie, ul. Jasna 1, lok. 216.

dom pod orlami

“Dom pod orłami” siedziba Krajowej Rady Spółdzielczej – Naczelnego Organu Samorządu Spółdzielczego w Polsce

Redakcja

Trackbacks

 1. […] Ruch „Solidarność” i wywodzące się z niego partie polityczne: w tym UW i AWS oraz dominujące obecne na scenie politycznej PO i PiS wdrożyły w Polsce neoliberalny wolnorynkowy kapitalizm oparty na bezwzględnej rywalizacji, chciwości, egoizmie i dominacji, nazywanych konkurencją. Ten ludobójczy ustrój wdrożony w Polsce w postaci demokracji kolonialnej, doprowadził do nienotowanego wcześniej olbrzymiego zadłużenia państwa, do zniszczenia i przejęcia polskiego przemysłu, wykupienia za bezcen wirtualnymi pieniędzmi bez pokrycia wielkich obszarów ziemi, nieruchomości i przedsiębiorstw. Doprowadził do upadku rolnictwo oraz państwo do rozkładu. Spowodował również największą w historii wielką emigrację Polaków – ponad 3 miliony wyjechało szukać pracy u obcych. Wzrosła liczba samobójstw. Ze względów ekonomicznych 7 tysięcy Polaków popełniło w zeszłym roku samobójstwo, to więcej niż ofiar śmiertelnych na drogach. W konsekwencji tego ludobójstwa dokonywanego metodami ekonomicznymi, przyrost naturalny w Polsce spadł do poziomu 1,23 dziecka na 1 kobietę w wieku rozrodczym, co klasyfikuje nas na 212 miejscu na świecie wśród 224 krajów. Rozwinięcie tej tematyki zawierają materiały z konferencji, w tym tekst Zbigniewa Dąbrowskiego pt. TRANSFORMACJA USTROJOWA W DEMOKRACJĘ KOLONIALNĄ, na linku: https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/02/zbigniew-dabrowski-transformacja-ustrojowa-w-demokrac… […]

Wypowiedz się