Zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej o przestępstwach popełnionych przez Rząd wobec legalnych demonstracji w dniu 24 października 2020 r. w Warszawie.

warszawa marsz o wolność

fot. LUKASZ SZELAG /REPORTER
——-

Łódź, dnia 28 października 2020 r.

Paweł Ziemiński

Przewodniczący Partii

Polska Patriotyczna

EwP  296

ul. Kosynierów Gdyńskich 18

93-357 Łódź

adres korespondencyjny:

ul. Mulinowicza 15 m.7

93-334 Łodź

t. 510 070 755

e-mail: zieminskipawel@gmail.com

Prokuratura Okręgowa w Warszawie

ul. Chocimska 28

00-791 Warszawa

do bezpośredniej wiadomości

Zbigniew Ziobro

Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny

Warszawa

Zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Na podstawie art. 304 §1 k.p.k. , w nawiązaniu do art. 57 ustawy Prawo o prokuraturze, w oparciu o art.1, art.2, art.7, art.8 pkt.1, art.9, art.13, art.37 pkt.1, art.54 pkt.1, art.57 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,  oraz w nawiązaniu do §3 i §6 statutu partii Polska Patriotyczna zawiadamiam o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa (szczegóły w uzasadnieniu) przez  osoby wymienione w zawiadomieniu:

 1. Mateusz Morawiecki – prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Jarosław Kaczyński – wiceprezes Rady Ministrów, szef Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych
 1. Mariusz Kamiński – minister spraw wewnętrznych i administracji, minister- członek Rady Ministrów
 1. Gen. insp. Jarosław Szymczyk – Komendant Główny Policji

Jako zawiadamiający o przestępstwie oraz jednocześnie pokrzywdzony wnoszę o zabezpieczenie, w tym na podstawie art. 308 §1 k.p.k.:

 1. dokumentacji pisemnej sporządzonej zgodnie z 11. pkt.5 Zarządzenia Nr 20 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie metod i form przygotowania i realizacji działań policyjnych w związku ze zdarzeniami szczególnymi (Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji , Warszawa 16 lipca 2020 r. poz. 35, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360 i 956) )
 2. urządzeń elektronicznych (komputerów stacjonarnych, przenośnych typu notebook lub laptop, tabletów i telefonów, kamer cyfrowych i innych kamer rejestrujących wydarzenia) oraz nośników danych (typu pendrive, karta SD lub podobne), którymi posługiwały się osoby wskazane w zawiadomieniu  i lub funkcjonariusze Policji działający na ich polecenie lub rozkaz, dla celów dalszych badań
 3. kopii, sporządzonych przy udziale biegłego z zakresu informatyki, materiałów filmowych w serwisie internetowym YouTube ( wskazanych jako dowody), a następnie zwrócenie się do Alphabet Inc ( 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) właściciela serwisu YouTube , o zabezpieczenie w/w materiałów filmowych jako dowodów w sprawie przeciwko działaniom o charakterze totalitarnym, o znamionach faszyzmu.

Wnoszę o przesłuchanie w charakterze świadka, o ile zajdzie potrzeba uzupełnienia danych zawartych w zawiadomieniu, w tym przypadku prowadzenia postępowania w trybie art. 307 §3 k.p.k.

Wnoszę także o przesłuchanie w charakterze świadków następujących osób:

 1. Justyna Socha, osoba zgłaszająca zgromadzenie publiczne w dniu 24 października 2020 r. na Placu Defilad w Warszawie, będąca jedną z osób współprzewodniczących zgromadzeniu
 2. Grzegorz Braun, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, jedna z osób współprzewodniczących zgromadzeniu na Placu Defilad w Warszawie, w dniu 24 października 2020 r., interweniujący w trakcie działań Policji wobec uczestników
 3. Andrzej Poneta, redaktor naczelny społecznościowego kanału internetowego na YouTube „Głos Obywatelski”, biorący udział w zgromadzeniu na Placu Defilad w Warszawie, w dniu 24 października 2020 r. , rejestrujący przebieg zgromadzenia, i poszkodowany w wyniku użycia gazu przez Policję
 4. Piotr Korczarowski, redaktor naczelny społecznościowe kanału internetowego na YouTube „eMisjaTv”, rejestrujący przebieg zgromadzenia na Placu Defilad w Warszawie, w dniu 24 października 2000 r.
 5. Michał Rola, redaktor naczelny telewizji internetowej wRealu24.tv, uczestnik zgromadzenia na Placu Defilad w Warszawie w dniu 24 października 2020 r., relacjonujący przebieg wydarzeń
 6. Tobiasz Żuchewicz, osoba zgłaszająca zgromadzenie publiczne w dniu 24 października 2020 r, na Placu Powstańców Warszawy w Warszawie i poddana presji przez Policję w celu rozwiązania zgromadzenia
 7. Zbigniew Okrasiński, zamieszkały w Ełku, członek partii Polska Patriotyczna, uczestnik zgromadzeń publicznych w Warszawie w dniu 24 października 2020 r. na Placu Defilad i na Placu Powstańców Warszawy, rejestrujący przebieg fragmentów zgromadzenia na Placu Powstańców Warszawy
 8. Inne, nie wymienione w zawiadomieniu osoby, które zgłoszą się jako świadkowie i poszkodowani.
UZASADNIENIE:

W dniu 24 października 2020 r. byłem bezpośrednim uczestnikiem dwóch zgromadzeń publicznych w Warszawie zgłoszonych zgodnie z wymaganymi procedurami, a także w oparciu o art.57  oraz art.54 pkt.1. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyły się na Placu Defilad i na Placu Powstańców Warszawy.

Do prowokacyjnych, agresywnych działań  Policji z zużyciem fizycznego przymusu bezpośredniego dochodziło już w trakcie zbierania się uczestników zgromadzenia na Placu Defilad w Warszawie. Następnie, w trakcie przebiegu zgromadzenia na Placu Defilad, Policja komunikowała nieustannie o nielegalności zgromadzenia i wzywała do opuszczenia miejsca zgromadzenia, a następnie doszło do eskalacji działań Policji z użyciem środków przymusu bezpośredniego wobec uczestników. Byłem świadkiem, a także ofiarą agresywnej, i często brutalnej operacji policyjnej, której dowódców nie udawało się ustalić.

Wobec uczestników legalnego zgromadzenia na Placu Defilad zastosowano taktyczne działania okrążeniowe, presję propagandową, a także bezpośrednie, agresywne ataki fizyczne w odniesieniu do poszczególnych osób. Dezorganizowano zgromadzenie i stwarzano niebezpieczeństwo dla zdrowia uczestników poprzez używanie gazu. Stosowano także dezinformację, stwarzając zagrożenie dla ładu i bezpieczeństwa, polegającą na wzywaniu do opuszczenia miejsca zgromadzenia przy jednoczesnym uniemożliwianiu przez zwarte pododdziały Policji opuszczenia obszaru wyizolowanego przez Policję. Niemożliwe było uzyskanie informacji o osobach dowodzących i odpowiedzialnych za czynności operacyjne. Przez długi czas przetrzymywano uczestników w zamkniętej strefie gwałcąc obywatelskie prawa swobody poruszania się. Wobec wielu osób zastosowano zatrzymania, a następnie wywieziono je poza obszar Warszawy, często do odległych komisariatów, a następnie zastosowano wielogodzinne przetrzymywanie zatrzymanych, co nosiło charakter zamierzonej presji psychicznej i zastraszania.

W odniesieniu do pokojowego zgromadzenia na Placu Obrońców Warszawy doszło także do ciągłej presji Policji wobec organizatorów i uczestników w postaci dezinformowania, że zgromadzenie jest nielegalne oraz wzywania, bez podstaw prawnych oraz bez zagrożenia bezpieczeństwa,  do rozwiązania zgromadzenia i zmuszenia ostatecznie organizatorów do zakończenia zgromadzenia.

Działania Policji w przypadku obu zgromadzeń ze względu na skale przedsięwzięć organizacyjnych, taktycznych, osobowych i materiałowo-technicznych  wskazują na realizację operacji policyjnej zaplanowanej, dowodzonej i koordynowanej przez sztab operacji powołany przez Komendanta Głównego Policji. Skala działań operacyjnych, zakres użytych środków, a także sposób działania funkcjonariuszy Policji oraz pododdziałów prewencji skłaniają do uzasadnionego przypuszczenia, że wydane były nie tylko polecenia drogą służbową, ale że podjęte działania miały umocowania polityczne i rządowe na najwyższym szczeblu władzy.

Wskazuje to na istnienie zorganizowanej, hierarchicznej grupy, która swój program polityczny realizuje metodami siłowymi z naruszeniem podstawowych praw obywatelskich i konstytucyjnych, stosując przemoc, czym wypełnia warunki istnienia organizacji totalitarnej – zabronionej art.13,  Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – której celem jest stworzenie warunków dla przeprowadzania, zabronionych art. 39 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, eksperymentów medycznych ( przymusowego noszenia maseczek szkodzących zdrowiu i naruszającej wolność i godność człowieka, przymusowego wykonywania szczepień), które mogą prowadzić do zbrodni ludobójstwa. Działania wspomnianej grupy prowadzą także do segregacji społecznej, do wartościowania osób pod względem stopnia podporządkowania instrukcjom rządowym, do uniemożliwiania obywatelom powszechnego dostępu do instytucji publicznych oraz infrastruktury medycznej, handlowej i socjalno-bytowej. Są to działania zbliżone do praktyk ustroju faszystowskiego, zabronionego na podstawie wymienionego już wyżej art.13 Konstytucji RP.

Dowody:

https://www.youtube.com/watch?v=eeeX2QS2AZI

https://www.youtube.com/watch?v=-rxW_g-ODqo

https://www.youtube.com/watch?v=W8EKoHqej5o&t=13072s

https://www.youtube.com/watch?v=jARuNERvoEw

https://www.youtube.com/watch?v=pT9lF1fnuZM

https://www.youtube.com/watch?v=WZP290GQcuI

https://www.youtube.com/watch?v=_mNN6ZTZocM&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=MxtvnNwd0Pk&feature=emb_logo

Paweł Ziemiński

Do wiadomości:

 1. Andrzej Duda – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Elżbieta Witek – Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
 3. Tomasz Grodzki – Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 4. płk Krzysztof Wacławek   –  Szef ABW
 5. Rajmund T. Andrzejczak – Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
 6. Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej
 7. Opinia Publiczna
Uzupełnienie Pawła Ziemińskiego – Autora powyższego zawiadomienia do prokuratury, w 2 nagraniach filmowych ( zablokowanych przez youtube) na linku ( należy skopiować i wkleić w wyszukiwarkę, bo zablokowano bezpośrednie wyświetlanie):

https://www.icloud.com/photos/#03DQZRUY8j8qzGjPcfDJMtj5A

Wypowiedz się