List Otwarty Zdzisława R. GĄGALSKIEGO do Prezydenta RP Andrzeja DUDY i kolejny wniosek o odpowiedź

Prezentujemy List Otwarty Zdzisława R. GĄGALSKIEGO   do Prezydenta RP Andrzeja Dudy i zwrócenie się po raz 3 o merytoryczną odpowiedź, w związku z wypowiedzią Prezydenta  w Katowicach na temat będący przedmiotem listu.

Redakcja KIP

***

Szanowny Panie Prezydencie

Uprzejmie informuję, iż do dnia dzisiejszego nie otrzymałem merytorycznej odpowiedzi ani na moją Petycję/list otwarty z 26.04.2017 roku (załączam ponownie), ani też na mój wniosek z 09.07.2019 roku o udostępnienie informacji publicznej (załączam ponownie).

Odpowiedź na powyższe pisma byłaby jednocześnie doprecyzowaniem wypowiedzi Pana Prezydenta wygłoszonej w Katowicach dnia 15 sierpnia 2019 roku a budzącej tak wiele kontrowersji zarówno wśród byłych żołnierzy zawodowych i ich rodzin, jak również wśród funkcjonariuszy pozostałych służ mundurowych, a nawet polityków i prawników

 Z uszanowaniem

Zdzisław R. GĄGALSKI                                                                                   Pułkownik WP w stanie spoczynku

Dodatkowo do wiadomości:

 • Związki i Stowarzyszenia Emerytów WP
 • media

List Otwarty

Sieradz, 26.04. 2017 roku

 Zdzisław R. GAGALSKI Pułkownik WP w stanie spoczynku Ul. Marsz. J. Piłsudskiego 3A/13 98 – 200 Sieradz

 zdzisław.gagalski@wp.pl

PT

Andrzej DUDA

PREZYDENT RP – ZWIERZCHNIK SIŁ ZBROJNYCH.

Ul. Wiejska 10,

00-902 Warszawa.

Dotyczy:

Projektu “Ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 1994 r., nr 10, poz. 36 ze zm.)” – Druk Sejmowy nr 1105. 

Prawa nabyte muszą być chronione

Andrzej Duda (wrzesień 2015 r.)

„Prawo silniejszego jest najsilniejszym bezprawiem”

– „Ubi ius incertum, ibi ius nullum”

„Gdzie prawo niepewne, tam nie ma prawa”

– Marie von Ebner-Eschenbach

 

Do wiadomości:

 1. Pani Beata SZYDŁO, Prezes
 2. Pan Marek KUCHCIŃSKI, Marszałek Sejmu
 3. Pan Stanisław KARCZEWSKI, Marszałek Senatu
 4. Pan Adam BODNAR, Rzecznik Praw Obywatelskich
 5. E. gen. bryg. Józef GUZDEK, Biskup Polowy Wojska Polskiego
 6. Związki i stowarzyszenia byłych Żołnierzy Zawodowych oraz pozostałych służb mundurowych
 7. Media

 Amnezja, niewiedza, czy zła wola?

List otwarty-

W projekcie:

 “Ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 1994 r., nr 10, poz. 36 ze zm.)” – Druk Sejmowy nr 1105

użyto sformułowania:

 „służba na rzecz totalitarnego państwa”. 

Pojęcie “służby na rzecz totalitarnego  państwa” jest absurdalne  i nawołujące do

 nienawiści za służbę wojskową przed transformacją ustrojową.

W tym miejscu   przypominam o art. 13 Konstytucji RP,

Każdy z nas, żyjąc w tamtych latach służył temu Państwu, w którym żył i pracował, bądź uczył się. Innego państwa (Ojczyzny) nie było.

Rodzice obecnych polityków również żyli i służyli „tamtej” Ojczyźnie.

Autor (autorzy) tegoż projektu Ustawy chyba nie rozumie albo dla celów czysto populistycznych posługuje się tym określeniem.

Totalitaryzm cechuje:

 • monopartyjność,    kult siły i jednostki

oraz

 • dyktatura silnej jednostki (wodza, fuehrera, duce, generalissimusa itd).

Totalitaryzm (dawniej też: totalizm, z łac. totalis – cały, całkowity)

– to system rządów (reżim polityczny), w którym państwo posiada całkowitą kontrolę nad społeczeństwem  i stara się kontrolować  wszystkie aspekty  życia publicznego    i prywatnego na tyle, na ile jest to możliwe.

W państwie totalitarnym nie ma miejsca na własność prywatną, czy nawet spółdzielczą. A w Polsce (RP, PRL) prywatna i spółdzielcza własność środków produkcji i PKB były znaczące. I tym też, między innymi Polska różniła się od pozostałych krajów demokracji ludowej.

W państwie totalitarnym działalność jakichkolwiek organizacji opozycyjnych nie ma szans. Natomiast w PRL działały m.in.

czy też

Dla przypomnienia:

Do 1952 roku Państwo Polskie ( jako relikt umów jałtańskich, czyli WB, USA i ZSRR)

– uznawane przez inne państwa świata nosiło nazwę Rzeczpospolita Polska, i działało w oparciu o Konstytucję z 1947 a następnie z 1957 roku.

(Tylko Watykan i Malta nie uznawały Polski) 

 Mała Konstytucja z 1947 roku (Ustawa  Konstytucyjna z dnia 19 lutego 1947 r.   o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej) (Dz.U. 1947 nr 18 poz. 71, ze zm.) – była tymczasową konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Ustawa ta odwoływała się również do artykułów Ustawy z dnia 17 marca 1921 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1921 nr 44 poz. 267) jako nadal obowiązujących: 21-22, 24, 40, 42-54, 56-63.

 Najwyższymi organami państwa były:

Sejm Ustawodawczy – w zakresie władzy ustawodawczej,

  Prezydent     Rzeczypospolitej, Rada         Państwa i Rada     Ministrów     (Rząd Rzeczypospolitej) – w zakresie władzy wykonawczej,

oraz niezawisłe sądy – w zakresie wymiaru sprawiedliwości.

Było to formalne nawiązanie do monteskiuszowskiego trójpodziału władzy przyjętego w Konstytucji marcowej; a więc system demokratyczny a nie totalitarny.

Nie znajdujemy tu zapisów typu: Wódz. Duce, Fuehrer (ani nawet przewodniczący/ prezes partii). 

A   przede   wszystkim,     to   nie   nasze   pokolenie  ustanawiało     tę   Konstytucję. To robiło pokolenie Waszych Rodziców.

Nasze pokolenie nie służyło też w Wojsku Polskim w tym okresie.

Od 1952 roku, również uznawane przez inne państwa nosiło nawę Polska Rzeczpospolita Ludowa, natomiast wojsko nosiło nazwę WOJSKO POLSKIE a nie “Ludowe” – jak to imputują dziś politycy na potrzeby siania nienawiści społeczeństwa do byłych żołnierzy.

Ale to nie żołnierze decydowali o zmianie nazwy.

Ustrój PRL być może zbliżał się w niektórych aspektach do totalitaryzmu, lecz nigdy takim się nie stał.

Dla przypomnienia:

Konstytucja

Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej1

z dnia 22 lipca 1952 r.

Polska Rzeczpospolita Ludowa jest republiką ludu pracującego.

Polska Rzeczpospolita Ludowa nawiązuje do najszczytniejszych postępowych tradycji Narodu Polskiego i urzeczywistnia idee wyzwoleńcze polskich mas pracujących. (…………………..)

Rozdział 1 Ustrój polityczny

1 Dz. U. 1952, nr 33, poz. 232.

Artykuł 1.
 1. Polska Rzeczpospolita Ludowa jest państwem demokracji ludowej
 2. W Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej władza należy do ludu pracującego miast i wsi.
Artykuł 2.
 1. Lud pracujący sprawuje władzę państwową przez swych przedstawicieli, wybieranych do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i do rad narodowych w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, w głosowaniu
 2. Przedstawiciele ludu   w   Sejmie   Polskiej   Rzeczypospolitej   Ludowej   i w  radach  narodowych są  odpowiedzialni przed swymi  wyborcami i  mogą być przez nich odwoływani.
Artykuł 3.

Polska Rzeczpospolita Ludowa:

 • stoi na straży zdobyczy polskiego ludu pracującego miast i wsi, zabezpiecza jego władzę i wolność przed siłami wrogimi ludowi,
 • zapewnia rozwój i nieustanny wzrost sił wytwórczych kraju przez jego uprzemysłowienie, przez  likwidację  zacofania  gospodarczego,  technicznego  i kulturalnego,
 • organizuje gospodarkę planową, opierając się na przedsiębiorstwach stanowiących własność społeczną,
 • ogranicza, wypiera i likwiduje klasy społeczne, żyjące z wyzysku robotników i chłopów,
 • zabezpiecza stały wzrost dobrobytu, zdrowotności i poziomu kulturalnego mas ludowych,
 • zapewnia wszechstronny rozwój kultury
Artykuł 4.
 1. Prawa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej są wyrazem interesów i woli ludu pracującego.
 2. Ścisłe przestrzeganie praw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej jest podstawowym obowiązkiem każdego organu państwa i każdego
 3. Wszystkie organy władzy i administracji państwowej działają na podstawie przepisów
Artykuł 5.

Wszystkie organy władzy i administracji państwowej opierają się w swej działalności na świadomym, czynnym współdziałaniu najszerszych mas ludowych i obowiązane są:

 • zdawać narodowi sprawę ze swej działalności,
 • uważnie rozpatrywać i uwzględniać słuszne wnioski, zażalenia i życzenia obywateli w myśl obowiązujących ustaw,
 • wyjaśniać masom pracującym zasadnicze cele i wytyczne polityki władzy ludowej w poszczególnych dziedzinach działalności państwowej, gospodarczej i
 Artykuł 6.

 Siły    zbrojne    Polskiej    Rzeczypospolitej    Ludowej   stoją    na    straży  suwerenności  i   niepodległości  Narodu  Polskiego,  jego   bezpieczeństwa i pokoju.

A  więc Polska Rzeczpospolita Ludowa    była państwem demokracji ludowej a nie państwem komunistycznym (totalitarnym). 

I gdzie tu znajdujecie dowody na potwierdzenie niedorzecznej tezy zawartej w wyżej cytowanym projekcie  ustawy o państwie totalitarnym? 

Zastosowanie na gruncie aktu ustawowego nieprawdziwych sformułowań (“służba na rzecz totalitarnego państwa”)      przeczy założeniu racjonalności prawodawcy  oraz

 narusza zasadę przyzwoitej  legislacji (art. 2 Konstytucji), jak również  stanowi   o sprzecznym z Konstytucją nawoływaniem do nienawiści art. 13 Konstytucji RP.

Burzy zaufanie obywatela do Państwa i tak skandalicznie stanowionego Prawa

(art. 2 Konstytucji). 

Byliśmy funkcjonariuszami Państwa Polskiego i służyliśmy temu Państwu, tak, jak wszyscy obywatele żyjący w tamtym okresie (może z wyjątkiem tych, którzy wbrew legalnym rozkazom biegali z bronią po lasach, strzelali do ludności cywilnej, podpalali i grabili ludność).

Nawet tzw. „badylarze” i „prywatna inicjatywa” (z Bazaru Różyckiego) służyli tamtemu Państwu, bo to państwo nadawało im stosowne koncesje i pobierało podatki na rzecz Państwa (ogółu społeczeństwa).

Jakiemu państwu służyli ?:

prokuratorzy; sędziowie;

urzędnicy;

nauczyciele i pracownicy dydaktyczno-naukowi; politycy;

rolnicy (chłopi) indywidualni;

i wszystkie pozostały grupy zawodowe? 

Karać  za  łamanie  prawa  trzeba,  bo  tego  wymaga  porządek  prawny. Ale od tego są stosowne organy i procedury. A naruszanie tych zasad porządku prawnego jest ewidentnym przejawem totalitaryzmu przez partie rządzącą.

 To jak dziś, sędziowie i prokuratorzy, którzy służyli „totalitarnemu państwu”, mają osądzać mnie za to, że żyłem, uczyłem się, pracowałem jako nauczyciel w szkole podstawowej, służyłem w Wojsku Polskim tej samej Ojczyźnie, co i oni.

To jest chore!!

Również Wasi Rodzice służyli tamtemu (wg Was- totalitarnemu) Państwu, i zgodnie z Waszym pomysłem powinni zostać objęci zakresem tej ustawy (Zasada równości wobec prawa (art. 32 ust. 1 Konstytucji: 1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

Czy zamierzacie odebrać swoim Rodzicom dyplomy studiów, stopnie i tytuły naukowe, ich dorobek materialny oraz emerytury?
A może zamierzacie dobrowolnie zrzec się dyplomów uzyskanych w “totalitarnym państwie”?
Powiedzcie to swoim rodzicom!!!

Z uszanowaniem-

Zdzisław  R. GĄGALSKI

Rozesłano pocztą elektroniczną 26.04.2017  r.

https://www.petycjeonline.com/petycja_do prezydenta_rp-_zwierzchnika_sz

 


 

Sieradz, dnia 09.07.2019 r.

 Zdzisław Roman GAGALSKI ul. Marsz. J. Piłsudskiego 3A/13 98 – 200 Sieradz

 zdzisław.gagalski@wp.pl

PT

Andrzej DUDA
PREZYDENT RP – ZWIERZCHNIK SZ
WNIOSEK

Działając w imieniu własnym, na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji w formie dokumentu stanowiącego, że Polska Rzeczpospolita Ludowa była państwem totalitarnym (ustawa zasadnicza, ustawa niższego rzędu, prawomocny wyrok sądu/trybunału krajowego lub międzynarodowego)

Odpowiedź proszę przekazać w formie pisemnej- potwierdzonej (np. skanów w pdf, nagranie w postaci pliku mp3) na adres (zwykły, internetowy).

Z uszanowaniem Zdzisław R. GAGALSKI

Wypowiedz się