3 PETYCJE DO WŁADZ O: wstrzymanie procedowania i dymisję urzędników odpowiedzialnych za wciskanie ludobójczej technologii 5G w ustawie !!!

ID:224716957

Ogromna liczba dowodów naukowych na temat szkodliwości technologii bezprzewodowej 5 G dowodzi (w linkach poniżej), że jest to próba dokonania ludobójstwa na MEGASKALĘ PLANETARNĄ.

Rosnąca szybko fala protestów w Polsce i w świecie wskazuje, na coraz większą świadomość tego zagrożenia, które jest nie tylko przestępstwem w prawie międzynarodowym, ale ZBRODNIĄ PRZECIWKO LUDZKOŚCI, która nie ulega przedawnieniu.

Po uchwaleniu tej ustawy w Sejmie, gdzie Partia POPiS-owa przegłosowała niemal jednogłośnie tą MEGAWAŻNĄ DLA ŻYCIA  ustawę, nasze Stowarzyszenie  wysłało w dniu 10 lipca 2019r. do blisko 80 Senatorów RP, imiennie do każdego, MIĘDZYNARODOWY APEL o powstrzymanie 5G na Ziemi i w przestrzeni kosmicznej.

Apel ten ( którego jesteśmy Sygnatariuszem) jest znakomicie udokumentowany naukowo przez nieskorumpowanych naukowców. W Apelu tym, podpisanym przez ponad  100 tysięcy Organizacji i Osób Fizycznych z 187 krajów świata jest wyraźnie  stwierdzone, że wprowadzanie technologii  5 G jest przestępstwem w świetle prawa międzynarodowego.

Apelujemy do czytelników o powszechne podpisywanie 3 następujących rodzajów Petycji do Władz:

 1. Petycja o moratorium na 5G i redukcję ekspozycji ludności na pola elektromagnetyczne
 2. Petycja w sprawie wstrzymania inicjatywy legislacyjnej Ministerstwa Cyfryzacji – „MegaUstawy” cyfrowej (druk senacki nr 1225).
 • PETYCJA WS. DYMISJI URZĘDNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA SKANDALICZNE PROCEDOWANIE CYFROWEJ MEGAUSTAWY

Należy tu jeszcze dodać istotne informacje techniczne i prawne:

 • Struktury telekomunikacyjne zabezpieczają dla 5 G częstotliwości używane przez TV  o poziomie 700MGhz.
 • Wypowiedziano umowy na częstotliwości nadawcom nakazując wymianę urządzeń nadawczych.
 • Także odbiorcy będą musieli wymienić telewizory albo dokupić specjalne domowe modemy.

Właśnie w marcu: Prezydent podpisał nowelę ustawy, która ma ułatwić wdrożenie 5G ( tekst poniżej), która ma zabezpieczyć m.in. częstotliwości.

Na linkach w Apelu Międzynarodowym i w samych petycjach oraz w zestawieniu na końcu, zawarte jest ogromnie dużo dowodów, o wielkiej szkodliwości tej infrastruktury dla ZDROWIA I ŻYCIA  LUDZI ORAZ EKOSYSTEMÓW, w których żyjemy.

Redakcja KIP

PETYCJA  I

Do: Prezydent i Premier RP, Minister Zdrowia, Minister Środowiska, Minister Cyfryzacji, Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Minister Edukacji, posłowie i senatorowie

Petycja o moratorium na 5G i redukcję ekspozycji ludności na pola elektromagnetyczne

Podpisz tę petycję teraz na linku: https://naszademokracja.pl/petitions/petycja-o-moratorium-na-5g-i-redukcje-ekspozycji-ludnosci-na-pola-elektromagnetyczne?just_launched=true

Tysiące niezależnych badań naukowych potwierdzają, że niejonizujace pola elektromagnetyczne (PEM) są szkodliwe dla ludzi i środowiska. Do udokumentowanych skutków zdrowotnych należą: uszkodzenia DNA, nowotwory, efekty neurologiczne/neuropsychiatryczne (w tym choroba Alzheimera, autyzm, ADHD i zaburzenia zachowania u dzieci), wzrost zjawiska apoptozy (zaprogramowanej śmierci komórki), rozszczelnienie bariery krew-mózg, problemy kardiologiczne, stres oksydacyjny/uszkodzenia spowodowane przez wolne rodniki, zaburzenia układu hormonalnego, bezpłodność, poronienia, nadwrażliwość elektromagnetyczna (electrohypersensitivity – EHS) i wiele innych.
Technologia 5G spowoduje drastyczny wzrost ekspozycji na pola elektromagnetyczne, których nie da się uniknąć.

Jako Suweren, Konsument i Wyborca:

 1. Domagam się MORATORIUM NA 5G do czasu, aż badania przeprowadzone przez naukowców niezależnych od przemysłu nie wykażą ponad wszelką wątpliwość, że technologia ta jest bezpieczna dla ludzi i środowiska.
 2. Żądam ZAOSTRZENIA (OBNIŻENIA) NORM PEM z zakresu mikrofal do poziomu zalecanego w wytycznych Europejskiej Akademii Medycyny Środowiskowej „EUROPAEM EMF Guideline 2016 for the prevention, diagnosis and treatment of EMF-related health problems and illnesses”, czyli 100 μW /m2 dla kumulatywnej ekspozycji na RF EMF w dzień, 10 μW /m2 w nocy oraz 1 μW /m2 dla populacji wrażliwej (dzieci, kobiety w ciąży, osoby cierpiące na nadwrażliwość elektromagnetyczną (obecna norma w Polsce wynosi 100 000 μW /m2).

W przypadku wykrycia przekroczenia normy żądam, by operator został ukarany zakazem działania na terenie danej gminy lub miasta na okres 1 roku.

 1. Domagam się budowy infrastruktury komunikacyjnej w oparciu o bezpieczne dla ludzi i środowiska sieci przewodowe (np. światłowodowe).
 2. Żądam wycofania wi-fi ze szkół, przedszkoli, żłobków i szpitali i zastąpienia go bezpieczną siecią przewodową w terminie do końca roku 2020.
 3. Domagam się, by naukowcy i eksperci uczestniczący w pracach legislacyjnych dotyczących bezpieczeństwa niejonizującego PEM lub redagujący raporty w tym zakresie na zlecenie rządu oraz wypowiadający się publicznie na ten temat składali każdorazowo oświadczenie o braku konfliktu interesów oraz żądam wprowadzenia bezwarunkowej kary pozbawienia wolności na okres 5 lat dla osób poświadczających nieprawdę w ww. oświadczeniu.
OŚWIADCZAM, ŻE NIE BĘDĘ GŁOSOWAŁ/A NA POLITYKÓW, KTÓRZY NIE REALIZUJĄ POWYŻSZYCH PODSTAWOWYCH DLA ZDROWIA I WOLNOŚCI WARUNKÓW.
ŚWIADOMY WYBORCA

Imienny wykaz głosowania w Sejmie zamieszczamy na linku: http://orka.sejm.gov.pl/Glos8.nsf/nazwa/83_44/$file/glos_83_44.pdf

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Szkodliwy wpływ PEM na organizmy żywe został już dawno udowodniony w tysiącach badań naukowych. Zaobserwowane skutki biologiczne mają charakter kumulatywny i po dłuższym okresie ekspozycji niektóre z nich stają się niedowracalne. Dotyczy to zwłaszcza skutków neurologicznych/neuropsychiatrycznych, kardiologicznych, obniżonej płodności oraz uszkodzeń DNA – te ostatnie mogą prowadzić do nowotworów oraz do mutacji genetycznych, przekazywanych następnie kolejnym pokoleniom. Konsekwencją może być masowe występowanie wad wrodzonych i nieznanych dotąd chorób na tle genetycznym.

Uczeni z wielu krajów wielokrotnie apelowali o powstrzymanie ekspansji technologii bezprzewodowej i o moratorium na stawianie nowych stacji bazowych telefonii komórkowej w dziesiatkach petycji i apeli (http://www.cellphonetaskforce.org/governments-and-organizations-that-ban-or-warn-against-wireless-technology/). Zagrożenie dostrzegła także funkcjonująca przy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC), ktora w 2011r. zaklasyfikowała mikrofale, emitowane przez stacje bazowe telefonii komórkowej oraz urządzenia bezprzewodowe takie jak router wifi, komórka czy bezprzewodowy telefon domowy, jako możliwy czynnik rakotwórczy. W tej samej grupie (grupa 2B) znajdują się również DDT i ołów. IARC mogła stwierdzić, że istnieją wystarczające dowody na to, że PEM nie powoduje raka (grupa 4) lub też że aktualnie nie ma wystarczających dowodów na jego działanie rakotwórcze (grupa 3), jednakże tego nie zrobiła.

W 2015 roku 215 naukowców z 41 krajów zaapelowalo do ONZ, Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i rządów krajów członkowskich o ograniczenie ekspozycji na PEM i przyjęcie niższych, bardziej ochronnych norm, stwierdzajac, że „wiele najnowszych publikacji naukowych wykazało, iż pola elektromagnetyczne wpływają na żywe organizmy przy poziomie mocy dużo poniżej wytycznych międzynarodowych i krajowych”. (The EMF Scientist Appeal https://emfscientist.org/images/docs/transl/Polish-Apel-naukowcow_2017.pdf)

W roku 2017 ponad 180 naukowców i lekarzy z 36 krajów wystosowalo do Unii Europejskiej apel o moratorium na 5G w Europie (The 5G Appeal http://mywolniludzie.net/artykuly/naukowcy-ostrzegaja-przed-potencjalnymi-powaznymi-skutkami-zdrowotnymi-technologii-5g/) domagając się wstrzymania wdrażania tego standardu, dopóki badania przeprowadzone przez naukowców niezależnych od przemysłu nie wykażą, że technologia ta jest bezpieczna dla ludzi i środowiska.

W sieci 5G anteny stawiane będą co kilka budynków, montowane będą na przystankach, słupach, lampach ulicznych i znakach drogowych. Według analizy przeprowadzonej na zlecenie Parlamentu Europejskiego (http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_IDA(2019)631060), będą one rozmieszczane co 20-150 metrów. Lokalizacja co 20 m oznacza aż 800 anten na jeden kilometr kwadratowy! Również w ramach Internetu Rzeczy (Internet of Things – IoT) przewiduje się docelowo ok. miliona urządzeń na jeden kilometr kwadratowy! Ma on połączyć wszystkie sprzęty domowe i biurowe, maszyny przemysłowe, samochody, autobusy i transport komercyjny. Działał będzie w oparciu o urządzenia bezprzewodowe, które będą napromieniowywać wszystkich bez wyjątku 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.

Uruchomienie technologii 5G odbywa się bez wcześniejszego przeprowadzenia jakichkolwiek badań nad jej bezpieczeństwem dla ludzi i środowiska, a masowe narażenie całych pokoleń mieszkańców od poczęcia do starości na pola elektromagnetyczne o mocy i cechach nie występujących w przyrodzie może doprowadzić do wzrostu chorób i zaburzeń wywoływanych przez PEM na niespotykaną dotąd skalę.

W swym pośpiechu, by jak najszybciej wprowadzić technologię 5G, rząd igra ze zdrowiem i życiem Polaków. Wdrażanie 5G i planowane podwyższenie norm ekspozycji na PEM to eksperyment na nieświadomej zagrożeń ludności, a więc pogwałcenie konstytucyjnych praw obywateli oraz przestępstwo w świetle prawa międzynarodowego.

Opublikowano za:  https://naszademokracja.pl/petitions/petycja-o-moratorium-na-5g-i-redukcje-ekspozycji-ludnosci-na-pola-elektromagnetyczne?just_launched=true

PETYCJA  II

Petycja w sprawie wstrzymania inicjatywy legislacyjnej Ministerstwa Cyfryzacji – „MegaUstawy” cyfrowej (druk senacki nr 1225).

Podpisz tę petycję teraz na linku: https://www.citizengo.org/pl/172381-petycja-w-sprawie-wstrzymania-inicjatywy-legislacyjnej-ministerstwa-cyfryzacji-megaustawy!

Adresat/Adresaci petycji: Senat RP

Petycja w sprawie wstrzymania inicjatywy legislacyjnej Ministerstwa Cyfryzacji  oraz zastosowanie Zasady Ostrożności ustanowionej na podstawie art. 191 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, o zastosowaniu prewencji w rozwoju usług mobilnych 4G i 5G w Polsce w celu ochrony zdrowia i życia ludzkiego oraz ochrony środowiska naturalnego przed szkodliwym wpływem promieniowania elektromagnetycznego z zakresu radiofalowego (RF EMF).

W związku z przedstawionymi w petycji zagadnieniami i wątpliwościami wzywamy Senat RP do podjęcia inicjatywy uchwałodawczej polegającej na odrzuceniu projektu zmiany ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1225) w całości i cofnięcia jej do dalszych prac parlamentarnych.

Czytając „Uzasadnienie do projektu UD172” niejednokrotnie odnosi się wrażenie, że głównymi beneficjentami proponowanych zmian legislacyjnych mają być operatorzy telekomunikacyjni. Planuje się, bowiem, drastyczne podwyższenie norm dopuszczalnego promieniowania, by umożliwić tej branży postawienie dowolnej liczby stacji bazowych telefonii komórkowej (SBTK) w dowolnych miejscach bez kontroli ze strony instytucji państwowych i bez konsultacji z mieszkańcami, lekceważąc negatywny wpływ RF EMF na ludzkie zdrowie i środowisko, i stosując absurdalną argumentację w rodzaju: „Użytkowanie telefonów komórkowych powoduje wystawienie na działanie znacznie silniejszego pola elektromagnetycznego niż przebywanie w okolicy stacji bazowej” (str.8 ww. dokumentu). Pragniemy zwrócić uwagę, że korzystanie z telefonu komórkowego jest decyzją indywidualną (obywatel może z niego nie korzystać, jeśli nie chce) oraz że nikt nie używa tego urządzenia nieprzerwanie przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Natomiast ekspozycja na promieniowanie z SBTK jest ciągła i przymusowa, i dotyczy wszystkich bez wyjątku, w tym małych dzieci, niemowląt i płodów znajdujących się w łonie matki. Narażenie ludności na RF EMF należy bezwzględnie redukować, a komunikację mobilną ograniczyć do niezbędnego minimum ze względu na wysoką szkodliwość.

Z uwagi na fakt, że promieniowanie elektromagnetyczne ma negatywny wpływ na ludzkie zdrowie i środowisko, problematyka związana z emisją PEM nie jest kwestią czysto techniczną, wymagającą samodzielnej interwencji Ministra Cyfryzacji. Dlatego też dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku są określane obecnie przez Ministra do spraw Środowiska w porozumieniu z Ministrem Zdrowia. Natomiast omawiany projekt MC przewiduje, że normy powinien ustalać Minister Zdrowia samodzielnie, bez konsultacji z Ministrem Środowiska, co wychodzi poza jego kompetencje ustawowe i konstytucyjne.

Ponadto, postulujemy, aby Ministerstwo Cyfryzacji przy pracach nad nowym projektem skupiło się na rozwiązaniach, które będą miały za zadanie eliminację braków, wykazanych w wynikach kontroli NIK z 2015 i 2019 roku.

Ponieważ stronnicze raporty wykorzystane przez Ministerstwo Cyfryzacji i zawarte w nich fałszywe tezy o braku szkodliwości RF EMF nie zmniejszą narażenia społeczeństwa i środowiska na to promieniowanie i ponieważ technologię 5G wprowadza się bez uprzedniego przeprowadzenia jakichkolwiek badań nad jej bezpieczeństwem dla ludzi i naturalnych ekosystemów, Senat ma swój konstytucyjny obowiązek (art. 38 oraz 95 Konstytucji) powstrzymać jej wdrażanie poprzez wstrzymanie procesu legislacyjnego, dopóki nie zostaną przeprowadzone niezależne badania potwierdzające jej nieszkodliwość.

Wnosimy również o zbadanie zgodności zachowania regulaminowych terminów przy procedowaniu niniejszej ustawy w Parlamencie. Szczególnie w zakresie Art. 80 Regulaminu Senatu, tj: “1. Pierwsze czytanie przeprowadza się nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia doręczenia senatorom projektu ustawy. Zawiadomienie o pierwszym posiedzeniu komisji w tej sprawie doręcza się wszystkim senatorom nie później niż na 7 dni przed posiedzeniem.” W Sejmie głosowanie odbyło się 04.07.2019, pomimo Art. 44 Regulaminu Sejmu “3. Drugie czytanie może się odbyć nie wcześniej niż siódmego dnia od doręczenia posłom sprawozdania komisji, chyba że Sejm postanowi inaczej.” Drugie czytanie odbyło się 03.07.2019, a data jego opublikowania to 01.07.2019. W konsekwencji, prace parlamentarzystów oparte o niedostateczny poziom wiedzy (przykład – raport IMP w Łodzi) oraz bardzo ograniczoną zdolność do informowania ich przez stronę społeczną w zakresie skomplikowanej i rozbudowanej materii, jaką porusza ustawa.

Przykład godny naśladowania stanowi Szwajcaria, w której, pomimo intensywnych wysiłków lobbingowych ze strony branży telekomunikacyjnej, parlament odrzucił wniosek o podwyższenie dopuszczalnego limitu promieniowania, niezbędne dla wdrożenia 5G, kierując się m. in. obawami o zdrowie obywateli.

W Polsce taką odwagą wykazała się np. Rada Miasta Krakowa, która wystąpiła do ustawodawców, Parlamentu i Prezydenta RP z apelem o wstrzymanie procedowania projektu MegaUstawy.  http://www.wspolnota.org.pl/aktualnosci/aktualnosc/rada-krakowa-apeluje-…

Państwo powinno zachować kontrolę nad rozmieszczaniem stacji bazowych telefonii komórkowej utrzymując obowiązek każdorazowego uzyskiwania przez operatorów pozwolenia na budowę. Z tej samej przyczyny SBTK traktować należy, jako przedsięwzięcie znacząco oddziałujące na środowisko, wymagające każdorazowo opinii środowiskowej.

Właściwe instytucje państwowe powinny również opracować i wdrożyć szeroko zakrojone kampanie informacyjne dla społeczeństwa, w szczególności dla młodzieży, w temacie szkodliwości promieniowania elektromagnetycznego(zob. Rezolucja 1815).

Ze względu na szczególną szkodliwość PEM dla młodych organizmów, należy jak najszybciej rozpocząć zastępowanie bezprzewodowej komunikacji Wi-Fi sieciami przewodowymi w szkołach i innych placówkach przeznaczonych dla dzieci, zgodnie z zaleceniami zawartymi w Rezolucji 1815 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z 2011 r.

Z poważaniem,
[Imię i nazwisko]

Za: https://www.citizengo.org/pl/172381-petycja-w-sprawie-wstrzymania-inicjatywy-legislacyjnej-ministerstwa-cyfryzacji-megaustawy

PETYCJA  III

Do: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Premier RP, POSŁOWIE I SENATOROWIE

PETYCJA WS. DYMISJI URZĘDNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA SKANDALICZNE PROCEDOWANIE CYFROWEJ MEGAUSTAWY

Podpisz tę petycję teraz na linku: https://naszademokracja.pl/petitions/petycja-ws-dymisji-urzednikow-odpowiedzialnych-za-skandaliczne-procedowanie-cyfrowej-megaustawy?just_launched=true

W związku ze skandalicznym procedowaniem cyfrowej megaustawy (1), która m.in. umożliwi podniesienie normy ekspozycji ludności na pola elektromagnetyczne (PEM) (planuje się 100-krotnie podwyższenie obowiązującej wartości), znosi obowiązek uzyskiwania przez operatorów pozwolenia na budowę i uchyla zakaz stawiania anten telefonii komórkowej na terenach chronionych

jako SUWEREN, PODATNIK I WYBORCA żądam natychmiastowej dymisji:

– ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego i ministra cyfryzacji Marka Zagórskiego z powodu zatajenia przed posłami, senatorami i opinią publiczną raportu Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi na temat oddziaływania 5G na organizm człowieka (2). W dniu 4 lipca 2019r. megaustawę poddano pod głosowanie Sejmu. Posłowie, pozbawieni możliwości zapoznania się z raportem, głosowali w ciemno opierając się nie na ekspertyzie niezależnych naukowców, lecz na „Białej Księdze”, tendencyjnej publikacji Ministerstwa Cyfryzacji, wśród której autorów nie ma ani jednego lekarza.

– Podsekretarza stanu w ministerstwie Zdrowia Janusza Cieszyńskiego, który publicznie skłamał twierdząc, że ww. raport nie istnieje, a w konsekwencji wprowadził w błąd parlamentarzystów i stronę społeczną, która domagała się ujawnienia tej ekspertyzy przed głosowaniem w Sejmie (3).

– marszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego, który zarządził głosowanie megaustawy w Sejmie pomimo, że strona społeczna poinformowała go dwa dni wcześniej o istnieniu ww. raportu, o tym, że jest on ukrywany i że nie został przekazany sejmowej Komisji Cyfryzacji podczas pierwszego i drugiego czytania projektu megaustawy (4).

– Podsekretarz stanu w ministerstwie cyfryzacji Wandy Buk, która wielokrotnie wprowadzała w błąd parlamentarzystów i opinię publiczną twierdząc, że megaustawa nie dotyczy technologii 5G (czemu przeczy tekst uzasadnienia projektu megaustawy (1)) oraz że nie ma naukowych dowodów na szkodliwość pól elektromagnetycznych – twierdzeniu temu zadają kłam tysiące recenzowanych publikacji naukowych, w których wykazano skutki biologiczne PEM, oraz liczne apele naukowców i lekarzy o redukcję ekspozycji ludności na pola elektromagnetyczne i o moratorium na nieprzebadaną technologię 5G (5).

– dyrektora Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego Jerzego Żurka, który wielokrotnie wprowadzał w błąd społeczeństwo zaprzeczając publicznie istnieniu skutków biologicznych (nietermicznych) PEM oraz który za pieniądze polskich podatników zorganizował trzy międzynarodowe konferencje poświęcone polom elektromagnetycznym, do udziału w których zapraszał głównie prelegentów powiązanych z branżą telekomunikacyjną i naukowców przeczących nietermicznemu oddziaływaniu PEM (dla przykładu Zenona Sienkiewicza, członka powiązanej z branżą prywatnej organizacji ICNIRP (6), czy Emili Van Deventer, szefową „EMF Project” w WHO, wobec której niezależni naukowcy wystosowali votum nieufności (7)), a na których zabrakło niezależnych ekspertów, wśród nich polskich naukowców takich jak prof. Alicja Bortkiewicz czy prof. Włodzimierz Klonowski, autorów badań, które wykazały skutki biologiczne PEM (8).

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Rząd, w wielkim pośpiechu i naruszając zasady wprowadzania nowych przepisów prawa, proceduje cyfrową megaustawę, która umożliwi bezprecedensowe zwiększenie skażenia elektromagnetycznego środowiska oraz pozwoli przemysłowi telekomunikacyjnemu wprowadzić w Polsce nieprzebadaną technologię 5G.

5G jest narzucane obywatelom bez konsultacji lub jakiegokolwiek odniesienia do zasady ostrożności. Wszelkie możliwości upowszechnienia informacji o bardzo niebezpiecznych konsekwencjach, o których ostrzegają naukowcy i lekarze, zostały zablokowane przez rządzacych i kontrolowane przez nich media. Odmawiając upublicznienia bezprecedensowych niebezpieczeństw związanych z 5G i zwiększeniem natężenia PEM w środowisku, rząd działa na szkodę własnego narodu. Obywatele będą królikami doświadczalnymi w tym niebezpiecznym eksperymencie, a środowisko naturalne ulegnie degradacji na niespotykaną dotąd skalę, bowiem sztuczne PEM stanowi zagrożenie nie tylko dla zdrowia i życia ludzi, lecz również zwierząt, owadów i roślin.

Podpisz również
PETYCJĘ O MORATORIUM NA 5G I REDUKCJĘ EKSPOZYCJI LUDNOŚCI NA POLA ELEKTROMAGNETYCZNE
https://naszademokracja.pl/petitions/petycja-o-moratorium-na-5g-i-redukcje-ekspozycji-ludnosci-na-pola-elektromagnetyczne?just_launched=true

(1) Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3484)
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=3484&fbclid=IwAR3YaDMdZ84j70Ky5_0JTwNNT8tT_hg5CDXQQcrauWqKkFSkgHVQmULSCHg

(2) Oddziaływanie elektromagnetycznych fal milimetrowych na zdrowie pracowników i projektowanych sieci 5G i populacji generalnej
https://drive.google.com/file/d/1-At9BBYoly2hNBbLEdFh0x8UAgU0Mj6u/view?fbclid=IwAR3EnmzdL0_9VJ3PtOy9ycVd7hkxHD4xBu1hcTIwd8t5Vm1Iazwz2JmWtZo

(3). Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (ok. 19:08):
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PlanPosKom.xsp?view=1&unid=5987211247B2A4BCC12583F4002F0FDE&fbclid=IwAR3DKDjD2CyWWutuPWCMQsjzoEd6HxUZBT4cuTQ9pSYyGGTzXepbRXCOiNI

(4) Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (ok. 17:08):
http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=47E89C8CDC5655DBC1258431002DE439#

(5) The EMF Scientist Appeal https://www.emfscientist.org/
Polskie tłumaczenie apelu:
https://emfscientist.org/images/docs/transl/Polish-Apel-naukowcow_2017.pdf

The 5G Appeal http://www.5gappeal.eu/
Polskie tłumaczenie apelu:
http://mywolniludzie.net/artykuly/naukowcy-ostrzegaja-przed-potencjalnymi-powaznymi-skutkami-zdrowotnymi-technologii-5g/

Dziesiątki petycji i apeli naukowców i lekarzy:
https://www.cellphonetaskforce.org/governments-and-organizations-that-ban-or-warn-against-wireless-technology/

(6) The EMF call https://www.emfcall.org/

(7) BioInitiative Working Group Issues a “No Confidence” Letter to the WHO EMF Program Manager http://www.bioinitiative.org/bioinitiative-working-group-issues-a-no-confidence-letter-to-the-who-emf-program-manager/

(8) 04 Forum Bortkiewicz (pl) / Materiał wideo w języku polskim

https://youtu.be/lhvrpa-Ampc

prof. Włodzimierz Klonowski

https://youtu.be/oDeR5vNy8kw

Za: https://naszademokracja.pl/petitions/petycja-ws-dymisji-urzednikow-odpowiedzialnych-za-skandaliczne-procedowanie-cyfrowej-megaustawy?just_launched=true

Prezydent podpisał nowelę ustawy, która ma ułatwić wdrożenie 5G

Technologie
Prezydent podpisał nowelę ustawy, która ma ułatwić wdrożenie 5G
Polsat News/Zdj. ilustracyjne

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę Prawa telekomunikacyjnego, która ma m.in. ułatwić wdrożenie technologii 5G w Polsce – poinformowała Kancelaria Prezydenta.

Przygotowana przez resort cyfryzacji nowela ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw przede wszystkim dostosowuje polskie przepisy do prawa unijnego, ma także na celu wprowadzenie zmian, które mają usprawnić wprowadzenie technologii 5G w Polsce. Chodzi m.in. o nadanie większych kompetencji prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Ministrowi Cyfryzacji, które pozwolą im szybciej uporządkować częstotliwości pod 5G.

W trakcie prac nad nowym prawem parlamentarzyści zdecydowali, by odebrać prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej przyznane mu wcześniej tekstem noweli kompetencje związane z zagospodarowaniem pasma 700 MHz. Pasmo to, które będzie przeznaczone pod 5G, zajmują w tej chwili telewizje naziemne.

Początkowo nowela Prawa telekomunikacyjnego przewidywała, że porządkowaniem tego pasma i przenoszeniem telewizji na niższe częstotliwości zajmie się prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w związku z tym nadano mu nowe uprawnienia, które miały ułatwić to zadanie. Jednak w trakcie prac resort cyfryzacji zmienił zdanie i uznał, że wykorzystanie tego zakresu częstotliwości ureguluje odrębnie – specustawą.

Przeciw tej zmianie protestował UKE, argumentując, że choć sama specustawa jest dobrym pomysłem, to należało było uchwalić ją dwa lata temu, a teraz jest już na to za późno.

„Naruszenie niezależności UKE”

UKE nie podoba się też inny z przepisów noweli, nadający ministrowi cyfryzacji możliwość określenia w drodze rozporządzenia harmonogramu rozdysponowania określonych zasobów częstotliwości użytkowanych jako cywilne w użytkowaniu cywilnym lub cywilno-rządowym. Przedstawiciele Urzędu podnosili, że narusza to niezależność UKE jako regulatora, pomija prezesa UKE w planowaniu zagospodarowania widma radiowego i grozi paraliżem na rynku, gdyż minister cyfryzacji może wprowadzić harmonogram, który dla prezesa UKE będzie niewykonalny z punktu widzenia efektywności zarządzania widmem radiowym. Ponadto – zdaniem UKE – wprowadzenie tego przepisu może w przyszłości spowodować podważanie decyzji Prezesa UKE w sądzie.

Przedstawiciele Urzędu podnosili w dyskusji, że narusza to niezależność UKE jako regulatora, pomija prezesa UKE w planowaniu zagospodarowania widma radiowego i grozi paraliżem na rynku, gdyż minister cyfryzacji może wprowadzić harmonogram, który dla prezesa UKE będzie niewykonalny z punktu widzenia efektywności zarządzania widmem radiowym. Ponadto – zdaniem UKE – wprowadzenie tego przepisu może w przyszłości spowodować podważanie decyzji Prezesa UKE w sądzie.

Ustawa modyfikuje ponadto zasady przyznawania rezerwacji częstotliwości na kolejny okres, w tym w szczególności wprowadzić dodatkowy warunek odmowy dokonania przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej takiego przedłużenia (chodzi o sytuację, w której uniemożliwiałoby to realizację zobowiązań wynikających z prawa Unii Europejskiej lub wiążących Polskę umów międzynarodowych dotyczących gospodarowania częstotliwościami).

Umożliwia też prezesowi UKE ogłoszenie z własnej inicjatywy przetargu, aukcji albo konkursu na rezerwację częstotliwości, nie tylko w przypadku posiadania wiedzy o zainteresowaniu zasobami częstotliwości, które są już dostępne (postępowanie będzie mogło być ogłoszone także w stosunku do zasobów, które będą dostępne dopiero w przyszłości z zastrzeżeniem, że częstotliwości te będą mogły być wykorzystywane po tym jak staną się dostępne).

W myśl nowych przepisów prezes UKE będzie mógł także w drodze decyzji zmieniać przydzielone rezerwacje częstotliwości w celu zapewnienia ładu w gospodarce częstotliwościami oraz zwiększenia efektywności wykorzystywanych częstotliwości.

Za: https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2019-02-18/financial-times-brytyjskie-sluzby-nie-wykluczaja-wykorzystania-huawei-w-sieci-5/?ref=series

Od redakcji KIP:

W uzupełnieniu przedkładamy opracowania i strony na temat szkodliwości tej technologii:

5G Gigantyczne zagrożenie dla zdrowia – dr Barrie Trower w rozmowie z sir Julianem Rose

https://www.youtube.com/watch?v=mElVn08aZQk

5G APOKALIPSA – Wyginięcie – Lektor PL

https://www.youtube.com/watch?v=-8Ur3_vQb8Q&t=1927s

Zabójcze systemy? Zamach na nasze życie i bezpieczeństwo??? Nie chcemy!!!

HOLOKAUST_85% LUDNOŚCI z użyciem CHIŃSKO-IZRAELSKIEJ BRONI 5G ! – Ewa Pawela © VTV- https://www.youtube.com/watch?v=3FXdH9jQTSw

„Lista śmierci” – GSM – Kraków – Szokująca lista zmarłych i chorych

https://www.youtube.com/watch?v=DxePFHZL0Rg&t=255s

STOP 5G dr Barbara Gałdzińska-Calik & Marta Patena: Szokująca lista zgonów z jednego tylko budynku w Krakowie

https://www.youtube.com/watch?v=KqRCPxFlnxM

Polskie NIE dla 5G  https://www.facebook.com/groups/304446007058524/

KOALICJA POLSKA WOLNA OD 5G | #STOP5G  http://stop5g.com.pl/

Stowarzyszenie PRAWO DO ZYCIA  https://prawodozycia.pl/

CZERWONY ALARM: LUDOBÓJSTWO 5G Ponad Prawem
„Oni” nie mogą czytać moich myśli … prawda? Błąd !

Trackbacks

 1. Office 365 migration support

  3 PETYCJE DO WŁADZ O: wstrzymanie procedowania i dymisję urzędników odpowiedzialnych za wciskanie ludobójczej technologii 5G w ustawie !!!

 2. Tech Support on the Web

  3 PETYCJE DO WŁADZ O: wstrzymanie procedowania i dymisję urzędników odpowiedzialnych za wciskanie ludobójczej technologii 5G w ustawie !!!

Wypowiedz się