CHAZARZY KIEDYŚ, CHAZARZY DZIŚ

Przypominamy ważny tekst ze strony prowadzonej przez emerytowanych oficerów ( analityków) amerykańskiego wywiadu, która jest uważana za tubę propagandową Pentagonu. Autorzy odkrywają głęboko skrywaną prawdę o Chazarach, wykorzystując m.in. zaawansowaną wiedzę na ten temat, laureata nagrody Nobla Aleksandra Sołżenicyna w książce “Rosja i Żydzi. 200 lat razem” i Davida Icke z książki “Największy Sekret” . Tłumaczenie artykułu z oryginalnego tekstu angielskiego  na polski – zdanie po zdaniu prezentujemy poniżej.

Redakcja KIP

Khazarians Then, Khazarians Now

Chazarzy kedyś, Chazarzy dziś

Chazaria 4

It’s a well-established historical fact that Khazaria was destroyed by both Russia and Persia (now Iran) in approximately 1250 AD, and with good reason.

Jest to dobrze znany fakt historyczny, że Chazaria została zniszczona przez Ruś i Persję (obecnie Iran) w około 1250 roku ne i nie bez powodu.

Many years of prior very stern warnings had been given by Russia and Persia with no changes by the Khazarians.

Wiele lat wcześniej wiele bardzo surowych ostrzeżeń zostało wydanych przez Ruś i Persję, bez żadnych zmian ze strony Chazarian.

The reason for this final destruction of the Kingdom of Khazaria was that its rulers and its people ignored these warnings that were made jointly by Russia and Persia.

Powodem ostatecznego zniszczenia Królestwa Chazarii było to, że jego władcy i ludność zignorowali te ostrzeżenia, które zostały wspólnie ogłoszone przez Ruś i Persję.

Russia and Persia had repeatedly instructed Khazarian leadership that Khazaria as a nation and people had to change from its evil, inhuman ways and stop parasitizing its neighbors, or suffer complete destruction.

Ruś i Persja wielokrotnie instruowały przywódców Khazarii, że Khazaria jako naród i ludzie muszą zmienić swoje złe, nieludzkie sposoby i zaprzestać pasożytowania na sąsiadach, lub doznają całkowitego zniszczenia.

Khazarians were known by those living in bordering countries to generally be liars, deceivers, cons, robbers, road warriors, rapists, pedophiles, murderers, identity thieves and social parasites of the worst variety.

Chazarowie byli znani mieszkańcom sąsiednich krajów, na ogół byli kłamcami, oszustami, przeciwnikami, złodziejami, rozbójnikami drogowymi, gwałcicielami, pedofilami, mordercami, złodziejami tożsamości i pasożytami społecznymi najgorszej odmiany.

And to make matters worse, their ruler King Bulan did nothing to reverse this because he too was like them.

Co gorsza, ich władca, król Bulan, nie zrobił nic, aby to odwrócić, ponieważ on też był taki jak oni.

When Khazaria was finally destroyed in about 1250 AD by Russia and Persia, it had been literally terrorizing, robbing, murdering and parasitizing neighbors and travelers for over 500 years.

Zanim Chazaria została ostatecznie zniszczona  około 1250 roku przez Ruś i Persję, przez ponad 500 lat dosłownie terroryzowała, rabowała, mordowała i pasożytowała na sąsiadach i podróżnikach.

These endemic Khazarian criminal behaviors were institutionally supported by their leaders and by the Khazarian culture.

Te endemiczne chazarskie zachowania przestępcze były instytucjonalnie wspierane przez ich przywódców i przez kulturę Khazarian.

There was no rule of law in Khazaria, only the rule of manipulation, sociopathy, might, violence and evil.

W Chazarii nie było żadnych rządów prawa, tylko zasada manipulacji, socjopatia, moc, przemoc i zło.

Khazarians had repeatedly preyed on travelers at their borders or anyone who tried to travel through Khazaria.

Chazarianie wielokrotnie polowali na podróżnych na ich granicach lub każdego, kto próbował podróżować przez Khazarię.

Traveling in or near or through Khazaria was usually a fatal mistake.

Podróżowanie w Chazarii lub w jej pobliżu lub przez nią było zazwyczaj fatalnym błędem.

Women were often raped and then murdered afterwards or, if young enough, taken as sex slaves.

Kobiety były często gwałcone, a następnie mordowane, a jeśli były wystarczająco młode, brane były za niewolników seksualnych.

Khazaria was known by other surrounding nations as a lawless, evil nation that allowed the worst crimes against neighbors and travelers imaginable.

Chazaria była znana przez inne otaczające narody jako bezprawny, zły kraj, który dopuszczał się najgorszych zbrodni przeciwko sąsiadom i podróżnikom, których można sobie wyobrazić.

Khazaria was known as the epitome of selfishness and evil, from the King all the way down to the average citizen.

Chazaria była znana jako uosobienie samolubstwa i zła, od króla, aż po przeciętnego obywatela.

* *

It is now known for certain from peer-reviewed genetic studies done at Johns Hopkins that Khazarians carry absolutely no ancient Hebrew blood and are not Semites at all, and never were.

Obecnie wiadomo na podstawie badań genetycznych prowadzonych przez Johnsa Hopkinsa, które mówią, że Chazarzy nie zawierają absolutnie żadnej starożytnej hebrajskiej krwi i wcale nie są Semitami, i nigdy nimi nie byli.

Chazaria 5

Khazarians’ origin is believed to have been a hybridization between Turks and Mongols, with absolutely no genetic ties to the ancient Hebrews.

Pochodzenie Chazarów uważa się za hybrydyzację pomiędzy Turkami i Mongołami, bez absolutnie żadnych powiązań genetycznych ze starożytnymi Hebrajczykami.

It is truly interesting that these Khazarians have absolutely no ancient Hebrew Blood at all, none, although their leaders usually claim to carry ancient Hebrew Blood and to be Semites, when they are not Semites at all, and have absolutely no ancestral rights to any land in the Mideast.

To naprawdę interesujące, że ci Chazarzy absolutnie nie mają żadnej starodawnej krwi hebrajskiej, żadni, chociaż ich przywódcy zazwyczaj twierdzą, że niosą starożytną hebrajską krew i są Semitami, kiedy w ogóle nie są Semitami i nie mają absolutnie żadnych praw przodków do żadnej ziemi na Bliskim Wschodzie.

About 80% of the Palestinians carry ancient Hebrew Blood and thus are true Semites, and hold an un-abandoned, absolute ancestral right to all of Palestine, despite any Khazarian claims, which are all based on lies and political intrigue.

Około 80% Palestyńczyków nosi starożytną hebrajską krew, a zatem są prawdziwymi Semitami i posiadają bezwzględne prawo do całej Palestyny, pomimo wszelkich chazarskich roszczeń, które opierają się na kłamstwach i politycznej intrydze.

Thus it is fair to claim that the Israelis are not only NOT Semites at all, but are the biggest anti-Semites in the whole world for their massive land theft of Palestinian land and genocide against Palestinians.

Można więc twierdzić, że Izraelczycy nie tylko nie są Semitami, ale są największymi antysemitami na całym świecie, za masową kradzież ziemi w Palestynie i ludobójstwo  Palestyńczyków.

And despite this stark reality, top Khazarians immediately accuse anyone that criticizes them or Israel of being anti-Semites – an obvious fallacy.

I pomimo tej surowej rzeczywistości, czołowi Chazarzy natychmiast oskarżają każdego, kto krytykuje ich lub Izrael za bycie antysemitami – oczywisty błąd.

It is now becoming obvious to many that Israel is a deeply racist Khazarian state that is continuing the same anti-social criminal patterns that led to its destruction around 1250 AD.

Dla wielu staje się teraz oczywiste, że Izrael jest głęboko rasistowskim chazarskim państwem, które kontynuuje te same antyspołeczne wzorce przestępcze, które doprowadziły do ​​jego zniszczenia około roku 1250.

Chazaria 6The site of the Khazar fortress at Sarkel, sacked by Sviatoslav c.

Miejsce chazarskiej twierdzy w Sarkel, zniszczonej przez Światosławica. 965 (aerial photo from excavations conducted by Mikhail Artamonov in the 1930s) (Courtesy of newworldencyclopedia.org) 965 (zdjęcie lotnicze z wykopalisk przeprowadzonych przez Michaiła Artamonova w latach trzydziestych) (dzięki uprzejmości newworldencyclopedia.org)

Why did Russia and Persia destroy Khazaria in about 1250 AD?

Dlaczego Ruś i Persja zniszczyły Chazarię około roku 1250?

The Russian and Persian leaders had had enough, in about 750 AD – Khazaria’s King Bulan was given an ultimatum jointly by both Russia and Persia that he had to select one of the three Abrahamic religions to “clean up” the Khazarian People.

Przywódcy rusińscy i perscy mieli dość Chazarów, w około 750 AD – Khazaria’s King Bulan otrzymał wspólne ultimatum od Rusi i Persji, że musi wybrać jedną z trzech religii Abrahamowych, aby “oczyścić” Khazarian People.

Khazarians at the time were known by those living in bordering countries to generally be liars, deceivers, cons, robbers, road warriors, murderers, identity thieves and social parasites of the worst variety.

Chazarowie w tym czasie byli znani mieszkańcom sąsiednich krajów, na ogół byli kłamcami, oszustami, przeciwnikami, złodziejami, drogowymi wojownikami, mordercami, złodziejami tożsamości i pasożytami społecznymi najgorszej odmiany.

And to make matters worse, their ruler did nothing to reverse this because he too was like them.

Co gorsza, ich władca nie zrobił nic, by to odwrócić, ponieważ on też był taki jak oni.

They repeatedly preyed on travelers at their borders or anyone who tried to travel through Khazaria, usually a fatal mistake.

Wielokrotnie żerowali na podróżnych na ich granicach lub każdego, kto próbował podróżować po Khazarii, zwykle fatalnym błędem.

When the problem reached epic proportions and could no longer be accepted by the surrounding nations and peoples, the Russian and Persian leaders formed a coalition and delivered a stern ultimatum to the Khazarian King Bulan.

Kiedy problem osiągnął epickie rozmiary i nie mógł już być zaakceptowany przez otaczające go narody i ludy, rosyjscy i perscy przywódcy utworzyli koalicję i postawili surowe ultimatum królowi Chazarian Bulanowi.

This ultimatum was that Khazaria as a nation had to immediately change its ways, and to do this, King Bulan must select one of the three Abrahamic religions and institute it as the official required Khazarian state religion.

To ultimatum było takie, że Chazaria jako naród musiał natychmiast zmienić swoje drogi, i aby to zrobić, Król Bulan musi wybrać jedną z trzech religii Abrahamowych i wprowadzić ją jako oficjalną wymaganą religię państwową Khazarian.

King Bulan was told in no uncertain terms that the religion chosen must be indoctrinated in all Khazarians to serve as rules of conduct and as a basis for integrity and ethics that were previously completely absent.

Królowi Bulanowi powiedziano bez żadnych wątpliwości, że wybrana religia musi być indoktrynowana u wszystkich Chazarów, aby służyć jako zasady postępowania i jako podstawa uczciwości i etyki, które wcześniej były całkowicie nieobecne.

King Bulan agreed and selected Torah Judaism as Khazaria’s official religion.

Król Bulan zgodził się i wybrał judaizm z Tory jako oficjalną religię Chazarii.

This worked somewhat for a while, but soon Khazarians were drifting back to their old ways of national banditry, murder and gross parasitism of others from surrounding nations.

Trochę to działało przez jakiś czas, ale wkrótce Chazarzy powracali do swoich dawnych sposobów narodowego bandytyzmu, morderstw i paskudnego pasożytnictwa innych z otaczających narodów.

Instead of working to establish morals and ethics in his nation by making a serious attempt to practice Torah Judaism, King Bulan and his top staff actually were inducted into the Black Arts and Black Magic of Babylonian Talmudism, better known as Baal worship or Satanism.

Zamiast pracować nad ustanowieniem moralności i etyki w swoim kraju, czyniąc poważną próbę praktykowania judaizmu z Tory, król Bulan i jego najlepsza kadra faktycznie zostali wprowadzeni w Czarną Magię i Talmudyzm Babiloński, lepiej znany jako kult Baala lub satanizm.

Externally this looks a lot like Torah Judaism and can be used as false cover, which it was.

Zewnętrznie wygląda to podobnie jak judaizm z Tory i można go użyć jako fałszywej osłony, którą był.

Chazaria 7Khazar Empire flag

Flaga Imperium Chazarskiego

The reason this choice by King Bulan failed to become a permanent solution to the Khazarian mass sociopathy was because he himself never really accepted or practiced only Orthodox Torah Judaism and merely displayed a phony outward appearance of such.

Powodem, dla którego wybór króla Bulana nie stał się trwałym rozwiązaniem dla socjalizmu masowego Chazarian, było to, że on sam nigdy nie akceptował i nie praktykował ortodoksyjnego judaizmu z Tory i jedynie stwarzał fałszywy pozory zewnętrzne.

Instead, he learned the black arts of Babylonian Talmudism and practiced the secret occult rites of Satanic demonology to gain more power, wealth and status.

Zamiast tego nauczył się czarnej sztuki talmudyzmu babilońskiego i praktykował tajne okultystyczne rytuały satanistycznej demonologii, aby zdobyć więcej władzy, bogactwa i statusu.

King Bulan’s secret worship of Babylonian Talmudism (Baal worship, Satanism) was well-disguised by his phony outward presentation of Orthodox Torah Judaism as cover.

Tajny kult króla Bulana z Talmudyzmu Babilońskiego (kult Baala, satanizm) był dobrze ukryty przez jego fałszywą zewnętrzną prezentację ortodoksyjnego judaizmu Tory jako przykrywki.

His heart was not in setting an example and leading his people away from the cultural sociopathy, inhumanity and criminality Khazaria had become known for.

Jego serce nie dawało przykładu i nie wyprowadzało ludzi z kulturowej socjopatii, nieludzkości i zbrodni, z której słyneła Chazaria.

At first when the ultimatum was delivered jointly by Russia and Persia, the Khazarians backed off somewhat from their ways for a while, fearing destruction.

Początkowo, gdy ultimatum zostało wydane wspólnie przez Rosję i Persję, Chazarianie wycofali się nieco ze swoich sposobów, obawiając się zniszczenia.

But their culture remained the same;

Ale ich kultura pozostała taka sama;

and their old ways of abusing, robbing and murdering neighbors started back up again – this time even worse than before.

a ich dawne sposoby nadużywania, rabowania i mordowania sąsiadów znów zaczęły się pojawiać – tym razem jeszcze gorsze niż wcześniej.

Chazaria 8Alexander Solzhenitsyn with Vladimir Putin

Aleksander Sołżenicyn z Władimirem Putinem

Finally, in about 1250 AD, the situation became completely unacceptable to both Russia and Persia and they jointly decided to invade Khazaria and destroy it top to bottom.

Wreszcie, około roku 1250, sytuacja stała się całkowicie nie do zaakceptowania zarówno dla Rusi, jak i Persji i wspólnie zdecydowali się na inwazję na Chazarię i zniszczenie jej od góry do dołu.

The current King and his court were warned by his spies, and the top Khazarian nobility were able to flee with their great wealth of silver and gold before the invasion and destruction of Khazaria.

Ówczesny król i jego dwór zostali ostrzeżeni przez swoich szpiegów, a najlepsi szlachcice chasydzcy mogli uciec z ich wielkim bogactwem srebra i złota przed inwazją i zniszczeniem Chazarii.

It is hard to know all the details about where this Khazarian Royalty went, but it appears that they continued practicing the Black Magick occult arts of Babylonian Talmudism and migrated to Italy and other western European nations.

Trudno jest poznać wszystkie szczegóły dotyczące tego, dokąd chazarski król uciekł z dworem, ale wygląda na to, że kontynuowali praktykę okultystyczną czarnej magii z talmudyzmu babilońskiego i wyemigrowali do Włoch i innych zachodnioeuropejskich narodów.

Khazarian history has been carefully excised from most libraries in the Western world and one must dig to find it.

Historia Chazarian została starannie usunięta z większości bibliotek zachodniego świata i trzeba się jej nauczyć.

Fortunately, Solzhenitsyn documented a fair amount of Khazarian history before he died.

Na szczęście Sołżenicyn udokumentował sporo historii Chazarian przed śmiercią.

The Truth about King Bulan and Khazaria’s destruction by Russia and Persia for its unrepentant evil is a closely guarded Khazarian secret even today, and Khazarian leaders greatly fear the disclosure of this to the masses.

Prawda o zniszczeniu  Króla Bulana i Chazarii przez Ruś i Persję za jej nieprzeciętne zło jest ściśle strzeżoną tajemnicą chazarską jeszcze dziś, a przywódcy Chazarian bardzo obawiają się ujawnienia tego masom.

These Khazarian royals who specialized in Babylonian Talmudic Satanism participated in child sacrifice because they believed it would provide them with more and more satanic powers. Ci

Chazaria 9Ci Chazarowie specjalizowali się w babilońskim satanizmie talmudycznym i uczestniczyli w ofiarach dzieci, ponieważ wierzyli, że dostarczy im to coraz więcej mocy szatana.

Chazaria 10Solzhenitsyn, historian – This book can be read online here.

Sołżenicyn, historyk – tę książkę można przeczytać online tutaj.

These top Khazarians became known as the world’s greatest impostors, usually hiding in other groups by claiming to be part of that group’s genetic and cultural heritage.

Ci czołowi Chazarzy stali się znani jako najwięksi na świecie oszuści, zwykle ukrywając się w innych grupach, twierdząc, że należą do genetycznego i kulturowego dziedzictwa tej grupy.

Eventually these Khazarian Royals became adept at Babylonian Talmudic “money-magick” that is, making money from nothing by the use of pernicious usury.

Ostatecznie te Khazarian Royals stały się mistrzami w babilońskiej talmudycznej “magii pieniędzy”, czyli zarabianiu pieniędzy z niczego, przy użyciu szkodliwej lichwy.

They often assumed the identity of Judaics and claimed to have ancient Hebrew blood, when they had none and only carried Khazarian blood.

Często zakładali tożsamość judaistyczną i twierdzili, że mają starodawną hebrajską krew, kiedy jej nie mieli i nosili jedynie krew Chazarian.

Soon they became the Vatican’s Bankers and were known as “Hof Juden” or “Court Jews” by the various Kings, Queens and royalty of the European nations.

Wkrótce stali się bankierami Watykanu i znani byli jako “Hof Juden” lub “dworscy Żydzi” przez różnych królów, królowe i członków królewskich narodów europejskich.

They were easily accepted by the Old Black European Nobility families that hijacked the Vatican who also practiced Babylonian Talmudism and gained power from the satanic, dark-side using secret child sacrifice.

Łatwo ich zaakceptowały rodziny Czarnej Szlachty Europejskiej, które przejeły Watykan, który również praktykował talmudyzm babiloński i zyskiwały władzę z satanistycznej, ciemnej strony, wykorzystując tajne ofiary z dzieci.

Chazaria 11Cutouts and tools.

Wycięcia i narzędzia.

Will anyone be sad when they are swept away?

Czy ktokolwiek będzie smutny, kiedy zostaną zmiecione?

Khazarians became accepted as Cutouts and tools of the Old Black European Nobility who were also Satanists practicing Black Magick occult rituals.

Chazarzy zostali zaakceptowani jako marionetki i narzędzia Starej Czarnej Szlachty europejskiej, którzy byli także satanistami praktykującymi okultystyczne rytuały czarnej magii.

But it is clear that these Khazarians were easily accepted by the Old Black Nobility because they worshiped Satan just like they, and shared in the secret Black Arts and Occult rituals such as child sacrifice.

Oczywiste jest jednak, że ci Chazarianie byli łatwo akceptowani przez Starą Czarną Szlachetę, ponieważ czcili Szatana tak jak oni i dzielili się sekretnymi Czarnymi Sztukami i okultystycznymi rytuałami, takimi jak ofiary z dzieci.

Soon the Khazarians bred their way into the British Royal families and other European Royal Families.

Wkrótce Chazarzy wybrali się do brytyjskich rodzin królewskich i innych europejskich rodzin królewskich.

These top Khazarian leaders became known for their expertise in political intrigue, human compromise and blackmail, as well as the administration of hypnotic drugs and special poisons to create deaths that appeared to be due to medical conditions.

Ci czołowi przywódcy chazarscy stali się znani ze swojej wiedzy na temat intryg politycznych, kompromisu i szantażu, a także podawania leków nasennych i specjalnych trucizn, by wywołać śmierć, która wydawała się być spowodowana stanami chorobowymi.

They gained control over the City of London when Napoleon was defeated, and proceeded to eventually gain control over all the western world’s monetary creation and distribution systems, which were all set up as private fiat systems with pernicious usury.

Zdobyli kontrolę nad City of London, kiedy Napoleon został pokonany, i ostatecznie przejęli kontrolę nad wszystkimi systemami monetarnymi do tworzenia i dystrybucji pieniądza zachodniego świata, które zostały ustanowione jako prywatne systemy pieniężne ze szkodliwą lichwą.

These top Khazarian “Black Magick” occult masters hijacked the American monetary creation and distribution system by setting up their own private so-called banking system – the Federal Reserve System in 1913. This was done by using sophisticated bribery, blackmail and human compromise schemes to gain enough votes in Congress and the President’s support to pass this clearly illegal, unconstitutional aberration, the greatest financial crime in history.

Ci topowi chazarscy “czarni magicy” – okultystyczni mistrzowie, przejeli amerykański system monetarny tworzenia i dystrybucji pieniędzy, ustanawiając własny prywatny, tak zwany system bankowy – System Rezerwy Federalnej w 1913 roku. Dokonano tego za pomocą wyrafinowanych programów przekupstwa, szantażu i kompromisu, aby zdobyć wystarczającą liczbę głosów w Kongresie i poparcie prezydenta, aby przejść tę wyraźnie nielegalną, niekonstytucyjną aberrację, największą przestępczość finansową w historii.

* *

Chazaria 12As an example – PNAC’s Khazarian Kagan family: Donald (dad) Victoria, Robert and Fred Kagan

Jako przykład – rodzina Khazarian Kagan z PNAC: Donald (tata) Victoria, Robert i Fred Kagan

 Khazarian Kingpins established a beachhead in America. Khazarian Kingpins założył przyczółek w Ameryce.

Once the Khazarian Kingpins established a beachhead in America, they were able to buy up, bribe or human compromise almost all elected and appointed USG officials.

Po tym, jak Khazarian Kingpins utworzyli przyczółek w Ameryce, byli w stanie wykupić, przekupić lub osiągnąć ludzki kompromis prawie wszystkich wybranych i mianowanych urzędników USG.

Those that didn’t comply were sidelined or driven out by supporting competitors chosen by the Khazarian Kingpins.

Ci, którzy tego nie zrobili, zostali odsunięci na bok lub wyparci przez konkurentów wspieranych przez Khazarian Kingpins.

Soon all the American political, governmental, corporate, law enforcement, Military and Intel systems were hijacked using the same methods.

Wkrótce wszystkie amerykańskie systemy polityczne, rządowe, korporacyjne, policyjne, wojskowe i Intel zostały przejęte przy użyciu tych samych metod.

This has allowed the Khazarian Kingpins to parasitize America, which in practice means making serfs and wage slaves out of most Americans with little recourse.

Pozwoliło to Khazarian Kingpins na pasożytowanie na Ameryce, co w praktyce oznacza wyzyskiwanie Amerykanów jak  niewolników.

America was then transformed into the Khazarian Kingpins’ tool to parasitize the rest of the whole world, as so well-described by John Perkins in his classic book, Confessions of an Economic Hitman.

Ameryka została następnie przekształcona w narzędzie Khazarian Kingpins, aby pasożytować na reszcie całego świata, co tak dobrze opisał John Perkins w swojej klasycznej książce “Wyznania ekonomicznego Hitmana”.

Chazria 13The Khazarian Kingpins’ motto: buy everyone if possible, otherwise sidetrack them or kill them.

Motto Khazarian Kingpins: kup wszystkich, jeśli to możliwe, w przeciwnym razie zepchnij  ich na boczny tor lub zabij .

Money creation and distribution systems were hijacked by the Khazarian Kingpins (called “the Moneychangers” by insiders) in every western nation of the world.

Systemy tworzenia i dystrybucji pieniądza zostały przejete przez Khazarian Kingpins (zwane “Moneychangers” przez insiderów) w każdym zachodnim kraju na świecie.

The Islamic nations refused to set up banking systems with pernicious usury;

Islamskie narody odmówiły ustanowienia systemów bankowych z szkodliwą lichwą;

and that is why Islamic nations have been targeted for destruction by the Khazarian leaders ever since.

i dlatego od tego czasu celem przywódców Chazarian było  niszczenie narodów islamskich.

The USG is now being used to provoke any nation like Russia and China and some Mideast nations that refuse to let the Khazarians run their banking.

USG jest obecnie wykorzystywane do sprowokowania każdego narodu, takiego jak Rosja i Chiny, oraz niektórych krajów Bliskiego Wschodu, które nie pozwalają Chazarianom prowadzić swojej bankowości.

Khazarian Kingpins are called the leaders of the Rothschild Khazarian Mafia, because that is what it is, a Khazarian Mafia run by the Rothschild family Banksters who have been alleged to be high satanic masters.

Khazarian Kingpins są nazywani przywódcami Rothschild Khazarian Mafia, ponieważ tak właśnie jest, mafia Khazarian prowadzona przez rodzinę Rothschildów Banksterów, którzy rzekomo są wysokimi satanistycznymi mistrzami.

* *

Conclusion
Wniosek

History documents what the Khazarians were as a people back in the period of 750 AD to 1250 AD before Russia and Persia destroyed Khazaria for their unrepentant and unimaginably evil ways.

Historia dokumentuje to, co Chazarzy czynili jako ludzie w okresie od 750 AD do 1250 AD, zanim Ruś i Persja zniszczyły Chazarię za ich nieprzyzwoite i niewyobrażalnie złe sposoby.

Their rulers and their people in general were bad to the bone suggesting that criminal psychopathology was institutional and culturally based.

Ich władcy i ich ludzie w ogóle byli źli do szpiku kości, co sugeruje, że psychopatologia kryminalna była instytucjonalna i kulturowa.

Others have claimed it is genetic too, but this remains to be studied scientifically.

Inni twierdzili, że jest to również genetyczne, ale pozostaje to do zbadania naukowo.

When King Bulan claimed to have selected Judaism for his own and as Khazaria’s official state religion, he lied and promoted only an outward phony appearance of such while encouraging satanic Black magick practices and unimaginably evil occult rituals such as pedophilia and child sacrifice and blood drinking.

Kiedy król Bulan twierdził, że wybrał judaizm na swoją własną i jako oficjalną religię państwową Khazarii, skłamał i promował tylko pozorne fałszywe pojawienie się takich zachowań, jednocześnie zachęcając do satanistycznych praktyk Czarnej magii i niewyobrażalnie złych rytuałów okultystycznych, takich jak pedofilia i składanie ofiar z dzieci i picie krwi.

The question needs to by asked and answered – after well over 1,400 years, have the Khazarian bloodlines and their leaders changed their ways at all?

Pytanie należy zadać i odpowiedzieć – CZY po ponad 1400 latach mają oni rabinów z Chazarii, a ich przywódcy w ogóle zmienili swoje metody?

Are they still a bandit race of hijackers, impersonators, deceivers, cheaters, thugs, and murderers?

Czy wciąż są rasą bandytów porywaczy, podrabiaczy, oszustów, oszustów, bandytów i morderców?

Obviously, their top leaders have not changed at all and are in fact worse, because now they have destroyed whole nations and peoples at will, using the American military as canon fodder to commit genocide by war.

Oczywiście ich czołowi liderzy w ogóle się nie zmienili i są w rzeczywistości jeszcze gorsi, ponieważ teraz niszczyli całe narody, używając amerykańskiego wojska jako narzędzia do popełniania ludobójstwa przez wojnę.

Or have only their top Kingpins and their chosen Khazarians undeservedly placed in top positions of power remained so unimaginably evil and inhuman?

Czy tylko ich najwyżsi Królowie i ich wybrani Chazarianie niezasłużenie umieszczeni na najwyższych pozycjach władzy pozostali tak niewyobrażalnie źli i nieludzcy?

Since Khazaria was destroyed in about 1250 AD, over 150 nations have booted out the Khazarians for their evil ways.

Odkąd Chazaria została zniszczona około roku 1250 ne, ponad 150 narodów wyrzuciło Chazarian za ich złe praktyki.

Now because of the Internet, there is a growing awareness that top Khazarians are anti-human thieves, mass-murderers, deceivers and parasites upon the whole world.

Teraz, dzięki Internetowi, rośnie świadomość, że czołowi Chazarzy są antyludzkimi złodziejami, masowymi mordercami, oszustami i pasożytami na całym świecie.

The Boycott, Divest, Sanction movement (BDS) is evidence of this growing awareness.

Ruch Bojkotu, Divest, Sankcji (BDS) jest dowodem tej rosnącej świadomości.

Looks like soon the whole world will repeat the actions of Russia and Persia in dealing with the Khazarians.

Wygląda na to, że cały świat powtórzy działania Rusi i Persji w kontaktach z Chazarami.

Chazaria 14City of London statue. Posąg w centrum Londynu

Yes, the whole world is getting informed fast about this Khazarian problem, the world’s biggest problem, and has just about had enough of the Khazarians’ abuse and inhumanity.

Tak, cały świat szybko otrzymuje informacje na temat  problemu Chazarian, największego problemu na świecie, i ma już dość nadużywania i nieludzkości Chazarian.

It’s almost a certainty that the Khazarian City of London private Rothschild FIAT World Banking System is going to soon be eliminated in the coming months.

Jest prawie pewne, że prywatny system Rothschilda FIAT World Banking w Khazarian City w Londynie wkrótce zostanie wyeliminowany w nadchodzących miesiącach.

This alone will decapitate the Khazarian command and control and power base worldwide.

Tak samo dekapitalizuje się chazarski system dowodzenia, kontroli i moc baz na całym świecie.

Doubt this then do some basic research on BRICS, AIIB, Silk Road System, Shanghai Gold Exchange, and the recent erosion of the US Petro Dollar system with Saudi Arabia accepting currencies besides the USD.

Wątpmy w to, aby przeprowadzić podstawowe badania BRICS, AIIB, Silk Road System, Shanghai Gold Exchange i niedawnej erozji amerykańskiego systemu Petro Dollar z Arabią Saudyjską przyjmującą waluty poza USD.

Khazarian Kingpins always hold their timeless, inter-generational grudge.

Khazarian Kingpins zawsze mają ponadczasowy, międzypokoleniowy żal.

The Bolshevik Revolution was revenge against Russia for its destruction of Khazaria in about 1250 AD.

Rewolucja bolszewicka była zemstą przeciwko Rosji za zniszczenie Chazarii około roku 1250.

Approximately 80% of the Bolsheviks were godless Khazarians who raped, pillaged, tortured and murdered over 100 million non-Khazarian Russian citizens.

Około 80% bolszewików było bezbożnymi Chazarami, którzy zgwałcili, splądrowali, torturowali i zamordowali ponad 100 milionów nie-chazarskich – rosyjskich obywateli.

These Bolsheviks did the same thing to Germans when they entered East Germany at the end of WWII.

Ci bolszewicy zrobili to samo Niemcom, gdy weszli do NRD pod koniec II wojny światowej.

It’s a fact that Bolshevism was Khazarianism in disguise.

Faktem jest, że bolszewizm był w przebraniu chazaryzmem.

Same for Maoism.

To samo dotyczy maoizmu.

America has been infiltrated and hijacked by the Rothschild Khazarian Mafia, which is dead set on destroying the Christian and Deist Heritage of our Founding Fathers, along with our economy, borders, language, culture sex roles and marriage.

Ameryka została zinfiltrowana i PRZEJĘTA przez mafię Rothschild Khazarian, która jest martwa, nastawiona na niszczenie dziedzictwa chrześcijańskiego i dziedzictwa naszych Ojców Założycieli, wraz z naszą gospodarką, granicami, językami, rolami seksualnymi i małżeństwem w kulturze.

Khazarians have become the destroyers of society and everything that occurs naturally, that is, the natural order of things.

Chazarzy stali się niszczycielami społeczeństw i wszystkiego, co zachodzi naturalnie, to znaczy naturalnego porządku rzeczy.

Unless Americans and citizens of the world wake up and displace these Khazarian Kingpins from their high positions of control that they obtained by hijacking, bribery, blackmail and human compromise or murder, America is doomed and so is the whole world.

Dopóki Amerykanie i obywatele świata nie obudzą się i nie usuną tych Khazarian Kingpins z ich wysokich stanowisk kontroli, które uzyskali przez porwanie, przekupstwo, szantaż i ludzki kompromis lub morderstwo, Ameryka jest skazana i tak samo jest cały świat.

by Preston James and Mike Harris

* *

Chazaria 15Mike Harris is the Veteran’s Today Financial Editor and radio show host of Short End of the Stick (Tues & Thur, 7-9 CST). Mike Harris jest redaktorem naczelnym Veteran’s Today i gospodarzem krótkometrażowego programu Short End of the Stick (wtorek i czwartek, 7-9 CST). Mr Harris has enjoyed 30+ yrs in the manufacturing, financial, and technology sectors. Pan Harris ma ponad 30 lat w branży produkcyjnej, finansowej i technologicznej. He’s been core to numerous domestic and international start-ups, acquisitions and mergers, skyrocketing profit margins through a highly co-operative/collaborative team approach. Był kluczem do wielu start-upów, przejęć i fuzji krajowych i międzynarodowych, zwiększając marże zysku poprzez wysoce kooperatywne / zespołowe podejście zespołowe. His sharp intellect and a fluid intuition was a significant boon during his 2005/6 run for the Governor of Arizona where he emphasized the need to initiate immediate, practical, working solutions to the issues at hand. Jego ostry intelekt i płynna intuicja były znaczącym dobrodziejstwem podczas jego kampanii 2005/6 dla gubernatora Arizony, gdzie podkreślił potrzebę natychmiastowego, praktycznego, działającego rozwiązania problemów.

From 1995 to 2000 Mr Harris served as a technical advisor to the Committee on Science and Technology of the US Congress, as well as sitting as Chairman of various boards over the years. W latach 1995-2000 pan Harris służył jako doradca techniczny Komisji Naukowo-Technicznej Kongresu Stanów Zjednoczonych, a także przez wiele lat pełnił funkcję przewodniczącego różnych zarządów. With an MBA in finance, from a foundation of Applied Physics and Economics, he has proven an exceptional ability to function well-above and beyond “the box”. Z dyplomem MBA w dziedzinie finansów, od podstaw fizyki stosowanej i ekonomii, wykazał wyjątkową zdolność do dobrego funkcjonowania – ponad i poza “pudełkiem”. Dubbed “Iron Mike” through his many years as a martial artist, Mr. Harris has clearly demonstrated the resiliency to take blows and to come back fighting. Nazywany “Iron Mike” przez wiele lat jako artysta sztuk walki, pan Harris wyraźnie wykazał odporność na bicie i powrót do walki. He now brings this extraordinary skill-set to apply his ultimate Vision for a free, abundant, and prosperous society. Teraz przynosi ten niezwykły zestaw umiejętności, aby zastosować swoją ostateczną wizję do wolnego, obfitego i dostatniego społeczeństwa.

WYBRANE KOMENTARZE
 1. StanDelCarloDC 8 września 2017 o 10:13

Kiedy poziom skażenia przekracza kontrolę nad szkodami spowodowanymi infiltracją i porwaniem, niech wszystko idzie jak słup dymu w dzień i słup ognia w nocy, dopóki nic nie pozostanie, z wyjątkiem najbielszego popiołu w kielichu potrójnego płomienia .

 1. MileHighLife 7 września 2017 o 15:45

Oczywiście, Chazarowie / fałszywi Joowie odgrywają swoją nikczemną rolę, ale nawet powyższy artykuł dwukrotnie wspomina dokładnie, kim są ich mistrzowie (jako ich “handlarze pieniędzmi”) – papieża / jezuitów – ukrytych szumowin, którzy są prawdziwie winni humanistom wieki szaleństwo. Ci lucyferyjscy, kochający dzieci jezuici kontrolują także większość tajnych stowarzyszeń, takich jak masoni i rosikrurianie, społeczeństwa, które zaatakowały światowe rządy.

Nie martwcie się, ponieważ WSZYSTKO wkrótce zostanie objawione, a ci, którzy celowo ukrywają Prawdę, zostaną wreszcie odsłonięci, aby wszyscy mogli zobaczyć

 1. StanDelCarloDC 7 września 2017 o 12:28

“Nie będzie pokoju na Ziemi, dopóki ten fałszywy związek religii / rasy nie zostanie całkowicie rozwiązany” (Semjase, 6 stycznia 1977 r.).

 1. Porywający 7 września 2017 o 7:10

Larry Cross: Zio-Chrześcijanie zostali oszukani przez swoich fałszywych lub oszukanych nauczycieli, którzy kształcili się w tak zwanych chrześcijańskich szkołach i seminariach, które zostały przejęte przez antychrystów. Sam Jezus prorokował, że nawet ci, którzy wyznają Jego imię, zostaną zwiedzeni, Mateusz 24 ..

 1. jensingr 6 września 2017 o 13:57

Szatańska rasa była w stanie ukryć się, przeniknąć i rozprzestrzenić narody, w tym “rodziny królewskie” i ktokolwiek “wydaje się” być pod kontrolą, które są wyłącznie marionetkami diabolicznego planu popartego przez Lucyfera i demoniczny świat. aby przełamać delikatną zasłonę i pozwolić, by “ciemna materia” i wszystkie powiązane chaotyczne demoniczne byty zaczęły wlewać się do naszego królestwa za pomocą rozbijanego Hadronowego Zderzacza Hadronów z 666 CERN-a, którego rażące są okazywanie.

Wojna duchowa dopiero się zaczyna, ale koniec ich epoki jest bliski.

Mateusza 13:49 Tak samo będzie pod koniec epoki: aniołowie przyjdą i oddzieli niegodziwych od sprawiedliwych,

 1. Amelius 6 września 2017 o 9:47

Doskonały artykuł Preston, dziękuję. Człowieku, ta rodzina Kagana jest brzydka. Pasowanie do nazwy, ponieważ (jeśli się nie mylę) król Chazarii nazywany był Kagan.

 1. Trakkath 5 września 2017 o 23:28

Niech zgadnę, dlaczego lata temu spalono część rosyjskiej biblioteki w Moskwie? Myślę, że to sekcja zawierała wystarczającą wiedzę o tych bandytach, o których sądzili, że się ich pozbywają.

 1. Wysokościomierz 5 września 2017 o 23:22

Jest jasne, dlaczego Iran i Rosja są zawsze demonizowane, kontrolują USA z myślą o 1000-letniej urazie. Zamiast ulepszać się, noszą ten chip na ramionach. Ta czerwona wysypka na ich tylnej kończynie sprawdziła się do tej pory, co jest szkodliwe dla każdego innego. Iron Mike ma prawdziwą liczbę bezrobotnych na poziomie około 100 000 000 lub więcej niż 40%.

 1. Eduardo 5 września 2017 o 20:49

Więc mamy fałszywych Żydów, fałszywych białych supremacjonistów, fałszywe religie, fałszywego Watykanu, fałszywe demokracje i polityków i naród o nazwie USA, który stał się anty amerykański, a nowa Khazaria reszta fałszywego świata z pomocą Izraela i poprzez masę – oszust, oszustwo i więcej fałszu.
Być może nadszedł czas, aby Rosja i Iran zakończyły to, co zaczęły w 1250 roku, ale się nie skończyły.
Pozbądź się wszystkich fałszerstw na świecie zaczynając od dzisiejszych Stanów Zjednoczonych, zanim “wyzwolisz” angielskich żołnierzy i ich poddanych.

Podoba mi się twój sposób myślenia Ed, może nowa Rosja i wschodzący Iran mogą dokończyć robotę za nas.
Cieszę się, że P James umieścił przemówienie Freedmansa w swoim artykule, Amerykanie stracili 58 tys. Żołnierzy w wojnie w Wietnamie przez 30 lat, ale nic w porównaniu z 120 tys. Żołnierzy zabitych w czasie krótszym niż 2 lata podczas pierwszej wojny światowej. Teraz wiemy, kogo winić. Pamiętajcie, że Wielka Brytania była wtedy potęgą światową.
Nie musisz tego wszystkiego słuchać, pierwsze 15 min da ci doskonały przegląd.

Żaba, wtedy (WW1) Wielka Brytania była pod takim samym wpływem jak dzisiaj. Królewska krew była zawsze przedmiotem handlu za szekle, wojny i wpływy od średniowiecza. Gdy zupa zostanie zepsuta, wymiana bulionu nie poprawi jakości. Graliśmy od wieków. W Żabie nic się nie zmieniło. Dzisiaj jest dokładnie tak, jak wczoraj było. Jesteśmy zajęci argumentami dotyczącymi tych samych faktów i faktur. Niewidzialne kajdany niewolnictwa – rozproszenie uwagi, dezinformacja i oszustwo.

 1. Pan C 5 września 2017 o 20:27

Cześć Preston,
(Ich władcy i ich ludzie w ogóle byli źli do kości, co sugeruje, że psychopatologia kryminalna była instytucjonalna i kulturowa, inni twierdzili, że jest to również genetyczne, ale pozostaje to do zbadania naukowo.)
Dzieci z CAIN, przypuszczam.

Pan C
Dobra robota!! wszyscy utrzymujesz dobrą walkę,
Och i dzięki za twoje oczy

 1. Łowca paedo 5 września 2017 o 15:53

Więc … fałszywy Żyd (nie żyd, bo nie ma czegoś takiego jak żyd), mongolska satanistyczna satanistka została wypędzona z setek narodów przez ponad 100 lat, po czym zdecydowali się osiedlić po tym, jak nie zmienili “błędu swoich dróg”. “, więc może nadszedł czas, aby pozbyć się ich całkowicie z planety … … oni się nigdy nie zmienili … dlaczego wierzą, że teraz ……. czasu na eksterminację zmiennokształtnych … nie ma zakazu … … wszyscy z nich … ..młode i stare … .To jest w ich genach …… nie ma litości … .Ale nie mają dla nas … ..zamknięcia dla niektórych trochę zbyt … Jeśli więc weźmiesz je do swojego domu … Trzeba być długo, zanim stanie się ich domem … ..nie drugie szanse dla satanistów w mojej książce

Łowczyni Paedo, mimo że tak zwana żydowska rasa została stworzona syntetycznie przez syjonistów (Zakon Syjonu Chazarskiego przywódców satanistycznych) bez starożytnej krwi hebrajskiej, osobiście nigdy nie miałem problemu z Żydami Tory, którzy nie wierzą w Talmud lub tajny Talmud babiloński. To szatańscy przywódcy sieci pedofilów muszą zostać wypędzeni, a Khazarian Tribalists, którzy awansowali na wysokie stanowiska bez odpowiednich kwalifikacji, ponieważ są członkami plemienia, muszą zostać wyparci. Khazarian FRS musi zostać całkowicie wykorzeniony, wszystkie aktywa przejęte i odzyskane jak najdłużej od akcjonariuszy i ich rodzin aż do 1913 r. Z wykorzystaniem amerykańskich Intel i Wojskowych, jeśli takie aktywa są w obcym kraju. Ci, którzy nie naruszyli Konstytucji Stanów Zjednoczonych, nie popełnili kumoterstwa bez odpowiednich kwalifikacji (również technicznie zbrodniarza RICO), muszą zostać pozostawieni sami, ale wyjaśnili, że przywódcy plemienni nie pozwolą więcej kumoterstwa.

 1. MOABitches 5 września 2017 o 14:47

Testowanie!

Chazarianie byli “najemnikami”. Zrobili licytację tego, kto ich sfinansował. Które należy zrozumieć o ich etosie.
Trzeba też zrozumieć, że Chazarowie byli fallicznym kultem kultu. Kiedy stali się “żydowscy” – kontynuowano ich metody odwrotu. Włączyli oni praktykę talmudyczną (także Tora) obrzezania. Co robi Mohel, do dnia dzisiejszego? W niektórych “tradycjach” brit milah będą ssać winkie chłopca po tym, jak dokonają cięcia. Wysysają krew z winnego maleńkiego niemowlęcia – do dziś niektóre sekty praktykują to. To wszystko jest powrotem do fallicznej czci Khazara i ich mash-up. I pamiętajcie dzieci, to jest “świąteczna” okazja. . . Dzieci w każdym wieku stoją i patrzą, jak wycina się maleńkie niemowlę, a następnie głowa starego człowieka pochyla się i zaczyna ssać krew. A społeczeństwo nie wzywa ich do tej chorej, wypaczonej “tradycji”? Falliczny kult prosto z Chazarów! Ciekawe, czy Bibi, gdy był małym dzieckiem, ssał swojego winia, przez starca? To może wszystko wyjaśnić. . . jest to w ich sucking fallicznych kultowych drogach czarów / okrętów. To ich etos. Niektórzy myślą, że to normalne. . .

 1. zadane rany starszym ludziom, aby ustanowić kontrolę umysłu nad tym człowiekiem na zawsze. MK Ultra robi to w ten sam sposób.
 1. rachunek 5 września 2017 o 11:02

Jeśli Chazarowie stali się wówczas “dworskimi Żydami” z “Czarnej Szlachty”, którzy “porwali Watykan” i tak zasadniczo nic więcej, niż ich bankierów bankierów … jak to się stało, że cała uwaga wciąż przyciąga zwykłych błaznów Rothschilda? raczej niż “czarne Szlachetne” ręce kierujące nimi i czyje instrukcje są im posłuszne? Czy Watykan naprawdę * porwał *? … czy rzeczywiście była to pełna kulminacja biblijnej, satanistycznej “nowej” narracji, zidentyfikowana, wyśledzona i prorokowana przez księgi Daniela i Objawienia?

Biblia wyraźnie identyfikuje Kościół rzymskokatolicki * jako * mały róg / antychryst / bestia / babilońska kurwa (objawiona przez Daniela / Objawienie), która ustanawia ostateczny biblijny czas końca jednego światowego kościoła / rządu państwowego … tak jak KAŻDY oryginał Katolicki reformator * człowiekowi * (Huss, Knox, Luther, Calvin, Wesley, Wycliffe, et AL) głośno głosił się tak silnie i jednoznacznie w swoich pismach.

WSZYSTKIE drogi [STILL] prowadzą do Rzymu

Bingo, Ringo!

 1. wjabbe 5 września 2017 o 10:08

Oto niedawny cytat z Haaretz: “Premier Benjamin Netanyahu oświadczył w poniedziałek, że nie będzie ewakuował izraelskich osiedli na Zachodnim Brzegu.
“Jesteśmy tu, aby zostać na zawsze” – powiedział premier na wydarzeniu w osadzie Barkan, upamiętniającej 50. rocznicę okupacji Zachodniego Brzegu Izraela. ”
czytaj dalej: http://www.haaretz.com/israel-news/1.809444 Oto moje pytanie do autorów: Czy jest to przykład kradzieży ziemi omówionej w tym artykule? Jeśli tak, jak można rozwiązać tę nielegalną kradzież bez użycia siły zbrojnej? Oczywiście, jeśli taka kradzież wydarzyłaby się w USA po udowodnieniu do sądu, sędzia po prostu nakazałby partii przegranej zwolnienie i gdyby odmówiono, wszystkie niezbędne siły zbrojne zostałyby wyniesione, aby zmusić ich do opuszczenia ziem, na których oni wkroczyli. Jak Izrael może zostać zmuszony do opuszczenia ziem, które nielegalnie skradziono Palestyńczykom, kiedy Stany Zjednoczone pomagają i współuczestniczą w ich zbrodniach? Czy musimy mieć WWIII tylko po to, by wyeksmitować zwykłych intruzów?

 1. Larry Cross 5 września 2017 o 8:45

Prawdziwe słowa i dobrze mówione. Syjonistyczni chrześcijanie po prostu mnie zadziwiają z powodu braku wiedzy i podstawowej głupoty.

 1. CharlieBravo 5 września 2017 o 8:21

Interesujący artykuł. Nigdy nie znam tak szczegółowej historii Khazarian. Jeśli istnieje w historii Persji i Rosji, powinno być więcej szczegółów do wykopania.

Co masz na myśli “jeśli” istnieje w rosyjskiej historii? Zdajesz sobie sprawę, co zrobili bolszewicy, prawda?!? Jak myślisz, skąd pochodzą?

Mam na myśli drogę powrotną przed bolszewikami
Do tej pory myślałem tylko, że khazarian to wędrowne plemiona, a nie kraj z monarchą. Tak, wydaje mi się, że wciąż używam odniesienia do teorii migracji z Egiptu.

Charlie,
To ta sama grupa, która została wyparta z większości krajów europejskich w latach 50-tych.

Opublikowano za: https://www.veteranstoday.com/2017/09/05/khazarians-then-khazarians-now/

Wypowiedz się