!!!XXI Spółdzielczość: przyczyny, źródła i techniki ataków na spółdzielczość w III RP

kapitalizm

1. Spółdzielczość jest dzieckiem Kapitalizmu z XIX wieku.

2. Celem Spółdzielczości była ochrona swoich członków przed zezwierzęceniem ówczesnych form kapitalizmu – i tę rolę pełni do dnia dzisiejszego.

3.Celem Spółdzielczości było i jest pomnażanie majątku wspólnego swoich członków i zapewnienie im bezpieczeństwa socjalnego oraz realizacja takich zadań jak podnoszenie poziomu edukacji, samokształcenia, umiejętności zbiorowego zorganizowanego współdziałania, udostępnianie dostępu do kultury, poprawę warunków bytowych, przygotowanie do świadomego uczestnictwa w życiu społecznym i politycznym, obrona ich interesów wobec wrogich działań na szkodę spółdzielców, wymuszanie zmian w systemie prawnym, i zarządzaniu mieniem państwowym i komunalnym.

4. Spółdzielnie realizowały idee wywodzące się z okresu wspólnoty pierwotnej wspólna praca i wspólne efekty.

Swoistymi wspólnotami były w okresie wczesnego chrześcijaństwa gminy chrześcijańskie, których wadą było utrzymywanie się z wnoszonych wkładów ze sprzedanych majętności nowo przyjmowanych wyznawców, bez ich pomnażania ( nieudany eksperyment).  To skutkuje do dnia dzisiejszego, wrogością środowisk teologicznych do wszystkiego co wspólne,  co powstaje na bazie wspólnej pracy i działalności tworząc majątek wspólny, o którego losach współdecydują wszyscy członkowie spółdzielni bez względu na ich status majątkowy

kapitalizm-75. Spółdzielnie są tworem obywatelskim opartym na zasadach humanistycznych i tym samym a-politycznym, a-rasowym, a-wyznaniowym i a- ustrojowym, opartym na personalnej demokracji bezpośredniej, ale w której obowiązuje zasada, że demokracja się kończy w momencie podjęcia decyzji -, dalej obowiązują prawne reguły działania oparte na bazie prawa państwowego i wewnątrz spółdzielczego.

6. Spółdzielnie są odwzorowaniem państwa, ale państwa nie takiego jak III RP, w którym jego jedynym skutecznie uprawianym zachowaniem jest marnowanie środków publicznych w celu wzbogacania nielicznych kosztem ogółu obywateli. To państwo kreuje: niekontrolowane zaciąganie kredytów na finansowanie marnotrawstwa, ograbianie swoich obywateli i deprawowanie wszystkich struktur Państwowych, samorządowych, gospodarczych oraz obywateli i ich dzieci.

Ten niezgodny z Konstytucją proceder legitymizuje się nie mającymi nic wspólnego z prawem i praworządnością, ideologicznymi Orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, jak i uchwalanymi przez Parlament ustawami.  Celem tych ideologicznych rozwiązań i orzeczeń prawnych nie jest dobro Obywateli i Państwa, ani też ochrona, ulepszanie i pomnażanie majątku narodowego, ani ochrona samych obywateli.

7. Parlament i Trybunał konstytucyjny przyjęły i podjęły się wdrożenia idei maltuzjanizmu, czyli polityki ludobójstwa, realizowanej instrumentami ekonomicznymi i kulturowymi – działającego na terenie III RP pod szyldem: liberalizmu, neoliberalizmu, konserwatyzmu i neokonserwatyzmu, socjal-demokratyzmu, syjonizmu i rasizmu poprzez traktowanie ogółu obywateli jako Podludzi.
8. Dzisiaj na drodze tym prądom stoją w III RP tylko dwie struktury:
 • Spółdzielczość
 • Ogrody Działkowe

9. Dla zniszczenia tych struktur używa się przede wszystkim instrumentów prawnych w postaci tworzonego prawa, nie tylko bezpośrednio dotyczącego tych struktur, ale w wielu innych dziedzinach, które dotykają tych organizacji i ich członków, a mają na celu ich powolne rozbijanie, skłócanie, wywłaszczanie przez uwłaszczanie, obarczanie pomocą socjalną dla swoich członków, w sytuacji, gdy Państwo zajmuje się ochroną i pomocą dla bogatych. W ciągu całej 27 letniej transformacji kolonialnej w Polsce, było ustanowionych ponad 50: ustaw i ich nowelizacji prawa spółdzielczego, co jest absolutnym światowym rekordem.

 Autor: Zbigniew Dąbrowski  wrzesień 2015 rok

 Post scriptum na m-c grudzień 2016

Co zmieniło się:

Papież Franciszek w jednym ze swoich ostatnich wystąpień ( w okresie ostatnich 7 dni)  zakwestionował linię ideologiczną polskich teologów z której wynika, że nie powinno się podejmować prób realizacji programów społecznych, których celem jest znoszenie nierówności materialnych i budowy bezkonfliktowego społeczeństwa jako działania sprzecznego z nauką Kościoła Katolickiego.

 Prawo i Sprawiedliwość

 • podjęła pewne pozytywne działania na rzecz najuboższych wynikające z jej programu wyborczego,
 • realizowała ważną dla Państwa i Obywateli sprawę funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego,  
 • podjęła sprawę  afery Amber Gold.

Nie podjęło jednak działań prawnych, których celem byłoby przerwanie pozbawiania zakresu obywatelskiej podmiotowości  na rzecz uprzedmiotowienia obywateli. Temu celowi służy spora część tzw. organizacji pozarządowych,  których liczba sięga 200 tysięcy oraz kilkudziesięciu tysięcy różnego rodzaju fundacji oraz prawie cała prasa I obiegu w III RP.

Odsunęła się od jawnej destrukcji w sprawach niszczenia spółdzielczości i podjęła próbę renacjonalizacji struktur Bankowych.

Nie podjęto działań renacjonalizacji struktur gospodarczych w kluczowych działach gospodarki.

kapital-nielegalny-transfer
Nie podjęto działań przywracających w zapisach konstytucyjnych własności spółdzielczej  i zrównania w prawach z innymi graczami społecznymi i gospodarczymi spółdzielczości np:  w sferze podatkowej i ulg finansowych, tak jak innych polskich i zagranicznych uczestników procesów gospodarczych.

 Nie podjęto działań zmierzających do wydania zakazu kapitalizacji odsetek od wszelkiego rodzaju należności gospodarczych i publiczno-prawnych i innych oraz kierowania środków na pokrycie należności w pierwszej kolejności na spłatę zadłużenia podstawowego, a w dalszej kolejności na spłatę opłat i dopiero po uregulowaniu poprzednio wymienionych zobowiązań na spłatę należnych odsetek .

 Nie podjęto działań w zakresie:

 • związanym z likwidacją nieuzasadnionego rozziewu indywidualnych dochodów jak i uporządkowania systemów płacowych, poprzez ustalenia maksymalnego w stosunku do normatywnie ustalonego wynagrodzenia minimalnego netto w stosunku do też normatywnie ustalonego wynagrodzenia maksymalnego brutto np 1:8 i analogicznie do tego ustalając minimalne wynagrodzenie brutto oraz maksymalne wynagrodzenie brutto ustalając na bazie wyżej wskazanych wartości krzywoliniową funkcję matematyczną służącą do natychmiastowego wyliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w oparciu o wskazane wynagrodzenie brutto,
 • całkowitego bądź częściowego zwolnienia od opłacania należności podatkowych  między innymi posłów i senatorów jak i różnych grup pracowników sfery budżetowej oraz takowych przywilejów syndykalistycznych struktur stanowiących część sfery budżetowej, jak i takich struktur spoza sfery budżetowej,
 • wiązania wynagrodzeń w sferze budżetowej  z możliwościami dochodowymi Państwa w formie czystej bez zasilania kredytowego budżetu,
 •  normatywnych działań ograniczających maksymalne oprocentowanie kredytów i pożyczek bankowych z instytucji finansowych, oraz ustalenia maksymalnego progu wartości uzyskanych przychodów z odsetek i bankowych opłat manipulacyjnych,
 • działań wprowadzających odpowiedzialność cywilną i finansową członków obieralnych organów państwowych, samorządowych i gospodarczych i korporacyjnych,
 • działań likwidacji niekontrolowanych przez nikogo działań struktur korporacyjnych,
 • unormowań umożliwiających niekontrolowany wywóz z terenu Państwa zasobów dewizowych i surowców strategicznych,
 • nie uchylono zapisu konstytucyjnego o nadrzędności prawa międzynarodowego nad prawem państwowym, jak i też zapisów zakazującego rządowi zaciągania kredytów w Narodowym Banku Polskim a zmuszających rząd do zaciągania kredytów w międzynarodowych strukturach kapitałowych,
 • nie wprowadzono obowiązku posiadania kont bankowych przez jednostki budżetowe państwowe i samorządowe tylko w Banku Gospodarstwa Krajowego jak i organizacje pozarządowe otrzymujących dotacje budżetowe Polskie i Unijne, to samo dotyczyć powinno partii politycznych,
 • nie ustalono maksymalnych wysokości wynagrodzeń indywidualnych, które mogą być wliczane w koszty, a nadwyżki z dochodu netto,
 • nie podjęto działań ustalenia  maksymalnej rozpiętości pomiędzy płaca netto i brutto i zastąpienia obecnego podatku od wynagrodzeń podatkiem progresywnym celu zachowania wymienionych parytetów płacowych,
 • nie podjęto działań obligujących posłów i senatorów do pobytu  co najmniej dwóch dni roboczych na terenie swojego okręgu wyborczego,
 • nie wydano zakazu zwoływania komisji podczas obrad plenarnych obu izb Parlamentu,
 • nie podjęto tematu poszerzenia i uskutecznienia efektywnej kontroli nad parlamentarzystami poprzez wprowadzenie możliwości odwołania posła i senatora w drodze referendum zwołanego z poparciem podwójnej liczby obywateli w stosunku do ilości głosów uzyskanych w głosowaniu, a ważnego przy ilości głosujących wynoszącej dwukrotność ilości głosów które otrzymała lista, z której startował w danym okręgu,
 • nie podjęto tematu wprowadzenia kadencyjności orzekania przez sędziów w danym sądzie  przez okres nie dłuższy niż 7 lat we Francji jest okres 5 lat, i analogicznie podobnego rozwiązania dla Prokuratorów,
 • nie przerwano normatywnie wdrażanych bądź realizowanych żadnego z realizowanych w tym zakresie działań  prawnych ograniczających podmiotowe prawa obywateli.
 • nie podjęto też tematu określenia minimalnego okresu utrzymywania na terenie państwa zainwestowanych kapitałów zagranicznych.

Likwidując wszelkiego rodzaju przywileje pracownicze pracowników sfery gospodarczej, nie ograniczono żadnego z rozdętych  przywilejów finansowych i socjalnych w sferze budżetowej.

Kontynuuje się procesy urbanizacyjne skierowane na wyłączenie z produkcji rolnej, bez żadnej kontroli gruntów rolnych o najwyższej bonitacji.

Nie przerwano normatywnie żadnego z procesów prawnych ograniczających podmiotowe prawa obywateli, suwerenność polityczną, terytorialną, prawną i gospodarczą i narodową RP.

Nie przywrócono prawa bezwzględnego obowiązku zamieszczania przez prasę replik i sprostowań przez ofiary pomówień prasowych.

Nie zlikwidowano żadnego z zapisów prawnych przekształcających procesy sądowe w spektakl  jednego aktora, a instancyjność sądową w farsę – wręcz odwrotnie rozpatruje się pomysły pogłębiające ten stan rzeczy.

Nie jest to totalna krytyka, ale jest to próba wywołania,  zdiagnozowania sytuacji i otoczenia, w których obracają się Obywatele  III RP, terroryzowani totalnymi akcjami medialnymi, prowadzonymi na wzór akcji,  których autorem był Geobbels  w III Rzeszy,   jak Beria oraz Jeżow w ZSRR,  nie wspominając II RP i PRL, czy  też senatorze Mac Carty w USA.

ZD

Od redakcji KIP:

Wybitni myśliciele i politycy o spółdzielczości

„Wszystko co szkodzi innym społecznie trzeba hamować, jak trzeba hamować to co nam szkodzi, zabijając w nas wyższe władze duszy na rzecz niższych instynktów”

Stanisław Wojciechowski – prezydent II RP

„Zamiast człowieka o duszy niewolniczej, który ogląda się tylko na cudze rozkazy i cudzą pomoc, wytwarza się w stowarzyszeniach typ człowieka silnego, o niepodległym umyśle i charakterze, który poznał i własną wartość jako człowieka, i wartość dobrowolnej solidarności – jako potęgi ludzkiej”

Edward Abramowski

„My spółdzielcy chcemy dźwignąć nasz kraj i zadziwić nim cały świat – nie jego brutalnością i siłą, nie bogactwem, lecz urzeczywistnieniem w nim najwznioślejszych i najpiękniejszych ideałów ludzkości: wolnością, rozumem, cnotą i dobrobytem jego obywateli, wzorowością urządzeń”

Marian Rapacki

„Głównym hasłem ruchu spółdzielczego jest samopomoc i wzajemna pomoc stowarzyszonych, a zarazem ich solidarność i karność w dążeniu do wytkniętego celu

Franciszek Stelczyk”

„Spółdzielczość musi stać się jedną z głównych podstaw gospodarki narodowej”

Wincenty Witos – III krotny premier II RP

„Wierzę, że każdy człowiek, który odbiera wolność innym w swoje posiadanie, musi stać się tyranem. I każdy, kto oddaje swoje swobody w jakimkolwiek stopniu, musi stać się niewolnikiem”

Mencken

„Kooperatywa jest szkołą w której kształcą się i dojrzewają talenty administracyjne, techniczne i organizatorskie”

Romuald Mielczarski

„Spółdzielni nie zakłada się po to aby być bogatym, ale po to aby nie być biednym”

Alfred Domagalski

„Ruch spółdzielczy bierze ludzi takimi jakimi są, ale ogarniając ich i uspołeczniając ich interesy życiowe od najniższych do najważniejszych przez praktykowanie braterstwa, robi z nich nowych ludzi, celowo usuwających z nich wszystko to, co jest krzywdą i poniżeniem istoty ludzkiej”

Stanisław Wojciechowski

„Prawdziwa siła spółdzielni spożywców tkwi nie w liczbie jej członków i ilości towarów, ale w przejęciu się jej członków duchem spółdzielczości”

 1. Segilles

„Przyjdzie bowiem czas, kiedy to wielu nie zechce już słuchać zdrowej nauki; pójdą za własnymi pożądaniami, gromadząc zresztą wokół siebie nauczycieli, którzy będą im mówić tylko to, czego sami zechcą słuchać. Przestaną liczyć się z prawdą, odwrócą się od niej i pójdą za nieprawdopodobnymi baśniami.”
2 Tym. 4,3-4

„Kooperatywy, powołując jak najszersze warstwy ludu do prowadzenia spraw gospodarczych i kulturalnych, niszczą w ludziach poddańczą bierność i z człowieka czynią wolnego twórcę życia”

Edward Abramowski

„Każdy, kto podporządkowuje się niesprawiedliwemu prawu, ponosi odpowiedzialność za to wszystko, co jest tego konsekwencją. Toteż, jeżeli prawo i sprawiedliwość są w konflikcie, musimy wybrać sprawiedliwość i nieposłuszeństwo wobec prawa.”
Gandhi

„Nigdy się nie obrażaj, nie podejrzewaj – nie upatruj wszędzie intryg i sam ich nie knuj między współtowarzyszami pracy. Myśl przede wszystkim o tym, jaki jest twój stosunek do nich, a potem dopiero, jaki jest ich do ciebie”

Z prostego alfabetu pracy – Marii Dąbrowskiej

„Tylko całkiem wolna spółdzielczość może być pomocą dla państwa, umacniając więź społeczną i wychowując obywateli zdolnych do samodzielnej walki o byt”

Stanisław Thugutt

„W państwie rządzonym dobrze, wstyd być biednym, w państwie rządzonym źle, hańbą być bogatym”

Konfucjusz

„Prawość, wiedza, uzdolnienie są nieodzownymi kwalifikacjami osób wybieranych i zarządzających, nie zamożność, ani znaczenie”

Z rad dla członków Statutu Roczdelskiego

„Najlepszym umocnieniem niepodległości jest świadomość i czynna postawa obywatelska szerokich mas ludu polskiego, znajdująca swój wyraz w dziedzinie gospodarczej – w ruchu spółdzielczym”

Marian Rapacki

„Kiedy daję chleb biednym, nazywają mnie świętym.
Gdy pytam dlaczego biedni nie mają jedzenia, nazywają mnie komunistą”

Arcybiskup Helder Camara

„Odjąć spółdzielczości idee, byłoby tym samym, co odjąć miłości jej uduchowienie”

Maria Dąbrowska

„Ruch spółdzielczy, chociaż był ruchem powszechnym, międzynarodowym, nie stał się nigdy i nigdzie ruchem antynarodowym, przeciwnie nawet stanowił wszędzie jeden z najskuteczniejszych środków wzmacniania siły i świadomości narodowej”

Franciszek Stefczyk

Reklama pewnej uczelni w Brazylii z ogromnym zdjęciem Osama Ben Ladena i podpisami:

” Osama bin Laden, inżynier” – u góry z lewej;

 „Łatwiej jest kształcić specjalistów, trudniej wychować obywateli” – u dołu

„Wykształcenie jest dla wszystkich potrzebne: dla spółdzielców jest ono kwestią życia”

Stuart Mill

„Nikt tak jak spółdzielczość, nie zdoła zjednoczyć u dołu słabe jednostki, nikt lepiej nie wychowuje, nikt taniej nie gospodarzy jak spółdzielczość”

Ks A. Adamski

„Gdy byłem mały, uczono mnie jak dzielić się wszystkim co mam i brać nic ponad to czego potrzebuje. Wszystkiego tego zapomniałem, gdy mnie ucywilizowano” 

Stojący Niedźwiedź – indiański wódz

„Spółdzielczość to prosty alfabet pracy”

Maria Dąbrowska

„Podobnie jak komórki rakowe próbują ukryć się przed systemem immunologicznym organizmu udając zdrowe komórki, rzecznicy kapitalizmu próbują skrywać się przed  systemem immunologicznym społeczeństwa udając rzeczników zdrowej ekonomii rynkowej”

David C. Korten

„Duch demokracji, kształcący się w małych kooperatywach poszczególnych, przejść musi do powszechnego zrzeszania się w jedną organizację

Edward Abramowski

„Miłość i ochrona małego człowieka są najistotniejszymi, najbardziej charakterystycznymi cechami spółdzielczości”

Stanisław Thugutt

„Bóg nie stworzył ubóstwa. To my je stworzyliśmy, ponieważ nie potrafimy się ze sobą dzielić”

Matka Teresa z Kalkuty

„Wychowanie spółdzielcze powinno przyczynić się do triumfu prawdziwej idei społecznej nad wszystkimi egoizmami ludzkimi”

 1. Jaeggi

„Pomyślny rozwój kooperacji – to wspólnota społeczna i ekonomiczna, rewolucja w najszerszym zakresie i rewolucja tak przeprowadzona, że nie pozostawia po sobie ani cierpień ani goryczy”

Lightfoot

„Musimy się  w naszym ruchu spółdzielczym opamiętać, zatroszczyć o niego serdecznie, dać mu to, co jest koniecznym, aby mógł działać i dawać członkom tę pomoc i siłę, jakich im potrzeba do zwalczania przeciwności i dźwigania się w dobrobycie moralnym i materialnym”

Franciszek Stefczyk

„Główną cecha stowarzyszeń spółdzielczych w przeciwstawieniu do przedsiębiorstw prywatnych jest to, że przeprowadzają one u siebie w praktyce zasady sprawiedliwości, uczciwości i porządku”

Stanisław Wojciechowski

„Spółdzielczość ma na celu tylko dobro i obronę człowieka”

Ks W. Bliziński

„Ale to właśnie warto sobie uprzytomnić, że nawet potężny kapitalizm, jak wielkobrytyjski, nie zdołał spółdzielczości swego kraju ani zahamować, ani bodaj na chwilę zachwiać”

Maria Dąbrowska

„Sprawa wyzwolenia ludu pracującego nie czeka ani na barykadach, ani na postumenty, ani na mających przyjść zbawców ludu: przeciwnie zeszła ona w głąb życia, w reformy małe drobne, codzienne, zwyczajnymi ludźmi dokonywane, rozproszyła się na mnóstwo ognisk, w których przeobrazi się i życie i dusza człowieka”

Edward Abramowski

„Jako obywatele kraju możemy należeć do wrogich sobie stronnictw i zwalczać się na zebraniach politycznych, ale jako członkowie kooperatywy musimy nie pytając o przekonania, zgodnie, społem pracować”

Romuald Mielczarski

„Prawdę swą należy mówić głośno, nie schlebiając ani rzeczom, ani wypadkom, ani

stosunkom, ani ideom”

Żeromski Stefan

„Rolnik musi poznać zasady ekonomii społecznej – zrozumieć że tylko droga spółdzielczości i zawodowego życia organizacyjnego, społecznego i oświatowego może się rozwijać wieś ekonomicznie i kulturalnie”

Jadwiga Dziubińska

„Kooperacja – to solidarne zrzeszanie słabych celem wspólnego wytworzenia potęgi”

 1. Milewski

Spółdzielczość dowartościowuje człowieka, chroniąc słuszne interesy osoby ludzkiej.

Papież Jan Paweł II

„Cokolwiek się czyni, czynić trzeba z jasną świadomością celu tego czynu i z pasją by ten czyn był doskonały. Cokolwiek człowiek robi, niech robi to tak dobrze, jak tylko może, jak jest naprawdę zdolny”

Stanisław Witkiewicz

„Głównym zadaniem spółdzielczości jest planowe wytwarzanie dóbr i ich podział na zasadach sprawiedliwości. Ustrój społeczno-gospodarczy, oprzeć należy o interes spożywcy i do tego interesu dostosować produkcję i wszystko, co się z nią wiąże”

Ks. A. Zalewski

„Spółdzielnia uczniowska uczy dobrego gospodarowania, szacunku dla uczciwie zarobionych pieniędzy, a nade wszystko pracy zespołowej i zbiorowej zaradności”

Jadwiga Dziubińska

„Dla innych narodów spółdzielczość jest tylko siłą dalszego rozwoju społecznego w kierunku sprawiedliwości, dla nas zaś czymś więcej, bo jest także siłą obrony narodowej, siłą mogącą ustrzec przed zagładą i zniszczeniem”

Edward Abramowski

„Grzechem śmiertelnym wobec lepszej przyszłości Polski byłoby krepowanie,

a choćby lekceważenie, jakichkolwiek twórczych poczynań społecznych”

Stanisław Grabski

„Starajcie się być zawsze Polakami w cały znaczeniu tego wyrazu i bądźcie dumni z tego, że jesteście Polakami, uczcie się u obcych, ale nie naśladujcie ich niewolniczo, a przede wszystkim nie obniżajcie swojej wartości. Świadomość  pielęgnowania ducha polskiego musi żywo tętnić w wolnych obywatelach wolnej Polski”

Stanisław Wojciechowski – prezydent RP

„Jeśli istotnie nastąpi przebudzenie powszechne i powstawać zaczną w kraju coraz to liczniejsze ośrodki pracy spółdzielczej, wówczas nie będzie w Polsce takich stosunków gospodarczych, które by pchały ludność za granicę lub skazywały na wegetację i głód”

Jasiński

„Kooperacja organizująca siły społeczne ludności, ma prawo z całą słusznością uważać się za czynnik wykorzeniający zło bezładu społecznego i krzywdy w sposób najskuteczniejszy”

Müller

„Kooperacja spożywców, będąc formą ruchu mas ludowych, prowadzi je stopniowo do zamożności i do znaczenia ekonomicznego w społeczeństwie – przez to, że zachowuje na dobro ludu miliardy, zagarniane dotąd przez pośrednictwo”

Milewski

 

Wypowiedz się