Cudzoziemskie, spekulacyjne doradztwo prywatyzacyjne.

prywatyzacja 11

W poprzedniej części ‘Pośpieszna prywatyzacja’ z konieczności technicznej przedstawiono nie pełny opis procesu wynikowego prywatyzacji z pierwszego etapu lat 1990-94 to jest do roku denominacji złotego. W tym opracowaniu uzupełniamy ten okres prezentując dopełnienie jakby całości tego okresu. W przytoczonym poprzednim artykule zaprezentowaliśmy wpływy ze sprzedaży prywatyzacyjnej przedsiębiorstw/spółek państwowych oraz strukturę kosztów za doradztwo prywatyzacyjne z pierwszego roku tego okresu. Doradztwo prywatyzacyjne zachodnich instytucji i to z różnych krajów było realizowane ze szczególna intensywnością w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych minionego wieku, niemal wyłącznie przez różnorodne zachodnie firmy doradcze, banki i ich spółki, które nigdy w przeszłości do roku 1990 nie współpracowały z polskimi instytucjami, bankami, przedsiębiorstwami czy mówiąc ogólnie nawet z Państwem. Nagle we wszystkich dziedzinach życia gospodarczego doradzały jak i w całości wytwórczą –produkcyjną, a nawet usługową gospodarkę polską i dla kogo sprywatyzować. Doradzały jak i dla kogo prywatyzować najważniejsze branże przemysłowe gospodarki, zamiast zmieniać tylko strukturę rodzajowo-asortymentową wytwarzanej produkcji. W końcu lat osiemdziesiątych autor ogłosił zasadę-program koniecznej nowej polityki gospodarczej jako tzw. restrukturyzacji przedsiębiorstw wytwórczych i usługowych w gospodarce narodowej, analogicznie jak program oddłużenia zagranicznego Państwa. Ta idea ekonomicznej restrukturyzacji choć początkowo została przyjęta, to w krótkim czasie z powodu powszechnego jej bezzasadnego nadużywania zmęczyła opinię publiczną do stopnia znużenia.

To ten i taki program miał być konsekwentnie realizowany, on odpowiadał interesom rozwoju gospodarczego i stabilizacji siły gospodarczej Państwa, a był skrzętnie wyciszany, tłamszony i ukrywany aż do zapomnienia.. Pojawiła się nagle niemal rewolucyjnie politycznie doktryna prywatyzacyjna, zatajana w przebiegu w praktyce gospodarczej znana tylko dla wybranych wykonawców i korzystających nabywców. Nazwano ją programem przyśpieszonej koniecznej prywatyzacji, zbawczej na wszelkie trudności gospodarczej, głównie ze względu na potrzebę wzrostu dochodów budżetowych Państwa. Miało to świadczyć o przyspieszonym wzroście stopy życiowej obywateli w porównaniu do epoki socjalistycznej. Przesłanką główną lansowaną od początku miesiąca października roku 1989 i w latach dalszych było przeświadczenie, publicznie wmawiane opinii publicznej, że dużymi polskimi przedsiębiorstwami, szyderczo nazywanymi ‘molochami’ nie da się sprawnie zarządzać, choć nie było wiadomym przez kogo, nie mogły by być sprawnie zarządzane, choć w tym okresie w Polsce żyło ponad 1,5 mln obywateli z wyższym wykształceniem.

Pozbawiony narodowej kontroli program z doktryny przyśpieszonej dekomunizacji gospodarki poprzez prywatyzację był realizowany bez dostępu polskich ośrodków naukowo-technicznych do jego oceny, realizacji i kontrolnego nadzoru. Z tego względu stał się dewiacją gospodarczą, pociągającą w średnim horyzoncie czasowym biedę niedostatek, a nawet nędzę do stopnia niedożywienia licznych grup lokalnej społeczności i emigracji młodzieży, niosącą nieład społeczny, niezadowolenie społeczne świata pracy wywołując w społeczeństwie apatię i krytyczność nastrojów społecznych przejawiających się w krótkotrwałych ocenach różnych partyjnych ekip rządzących. Wyzwalając jednocześnie powszechność krytyki całego procesu prywatyzacyjnego, który prawdę mówiąc, jest  rażąco krytycznie oceniany  przez Naród, choć wychwalany przez zagraniczne koncerny i służące im media.

Prywatyzację w latach 1990-94 prowadzono na kilku szczeblach, rządowym i wojewódzkim, a nawet na poziomie starosty powiatowego Główne decyzje zapadały na poziomie i szczeblu centralnym, na którym nie dostrzegano jakby krajowych ośrodków doradczych i ośrodek ten nie miał praktycznie krajowych, poza doktrynalnymi, doradców gospodarczych, a doradcy zagraniczni nie znali lub udawali, że nie znają prawa dewizowego, gdyż nabywcom zagranicznym nie stawiano wymogu, aby zobowiązania za nabywane polskie podmioty gospodarcze regulowali właśnie w dewizach, i dopiero po wpłacie należności, a nie przed wpłatą, następowało przeniesienie praw własności z nabywanej spółki i to w stopniu takim /np.51, 70, 80 procent/, w jakim nastąpiło nabycie pakietu akcji/udziałów w zakupywanym/nabywanym polskim podmiocie gospodarczym. Tak jednak nie było, występowała zasada własnego uznania. Nabywcy zagraniczni, nabywając pakiet, nawet nie kontrolny akcji/udziałów sami i bezprawnie zmieniali nazwę firmy/spółki i z polskiej na zagraniczną, przez co niemal natychmiast zrywali jej dotychczasowe stosunki ekonomiczne z zagranicą, a nawet z rynkiem krajowym i już na rzekomo swoje wyroby czy usługi radykalnie podnosili ceny.

Nabywcy zagraniczni nabywali polskie przedsiębiorstwo/spółkę bez względu na wielkość/wysokość procentową nabywanego pakietu akcji/udziałów w całości 100-procentowej prawo własności, które od momentu jego nabycia dawało im prawo swobodnego nim dysponowania, nawet do natychmiastowego zbycia włącznie. Zastanawiającym jest, że doradcy zagraniczni na kwestię dewizową w ogóle nie zwracali uwagi, pomijali ją, wiedząc, że złoty polski nie jest walutą wymienialną i że wszelkie stosunki ekonomiczne Polski z zagranicą /z Polski i do Polski/ były regulowane w wyrażeniu finansowym tylko w obcych wymienialnych walutach. Rozliczenia dewizowe z zagranicą prowadziły wówczas w kraju tylko trzy uprawnione dewizowo państwowe podmioty gospodarcze, NBP jako bank centralny kraju, Bank Handlowy w Warszawie S.A. oraz Bank Pekao S.A.

W statystyce dewizowej z tego okresu niewiele tych wpływów dewizowych można się doszukać, co znaczy, że większość tych prywatyzacyjnych zagranicznych zobowiązań była kombinacyjnie regulowana w złotych, a wiec środkami finansowymi pochodzącymi z różnych operacji i spekulacji dokonywanych na rynku polskim, w tym także ze sprzedaży już nabytego mienia po uzyskaniu przeniesienia prawa własności ze zbywanej spółki na danego zagranicznego nabywcę. Zagraniczni doradcy postępowali jakby mieli jakieś odmienne przywileje dewizowe, czy nawet zwolnienia podatkowe, które dziś są jakby przez ekonomistów zapomniane czy zgubione w mentalności i w ocenach analitycznych. Wszystkie te wykombinowane ulgi, upusty czy zwolnienia i płatności dokonywane w złotych zamiast w dewizach wpływały bezpośrednio na poziom ceny i wartość zbywanej/nabywanej spółki, na którą te wszystkie czynniki wpływały na zaniżanie wartości firmy do gotówkowej zapłaty i ostatecznie łącznej wartości zbywanej spółki.

Prywatyzacja 13 stocznie

Wartość zbywanych przedsiębiorstw była różnie ,nawet dziwnie określana. Przypomnieć tu należy wypowiedz publiczną jednego z ówczesnych premierów początku lat dziewięćdziesiątych, że ‘przedsiębiorstwo jest tyle warte ile nabywca chce za niego dać’. W życiu nawet codziennym trudno jest znaleźć durnia, który by chciał dać sam pełną wartość, gdyby nie miał określonej ceny przez sprzedającego. Przecież te wszystkie zachodnie ekspertyzy rzekomo wybitnych geniuszy którym polskie umysły nie dorastały nie dostrzegali polskiego państwa jego interesu, wykorzystywali naiwność młodego wówczas naszego aparatu gospodarczego i politycznego, jego niska stopę życiową i mamili ich obiecankami przyszłych i wysoko płatnych prac w przejętych prze ich zagranicznych nabywców firmach.

Firmy zagraniczne, które nabywały w naszych przedsiębiorstwach/spółkach pakiety akcji czy udziałów stawiały poniżający warunek, że ekspertyza prywatyzacyjna nie może być wykonywana przez firmę polską. bo jej nie uznają, uznają tylko te ekspertyzy/analizy, które zostaną wykonane przez firmę zagraniczną. Dlatego dla niektórych prywatyzowanych przedsiębiorstw/spółek takie analizy/ekspertyzy były wykonywane przez kilka zagranicznych firm doradczych z żądaniem niemal natychmiastowej zapłaty nawet po byle jakim jej wykonaniu. Nie uznawały naszych suwerennych podmiotów doradczych, nawet placówek naukowo-badawczych czy branżowych instytutów, można więc domniemać, że nie uznawały jakby suwerenności naszego Państwa.

Prywatyzacja – Firmy doradzające  w  1992 roku
Kurs średnioroczny NBP  1 USD = 13 631,26 zł

 

L.p. Nazwa doradcy / wykonawcy analiz Nazwa prywatyzowanego zakładu/spółki Koszt doradztwa / analiz Przedmiot doradztwa / analiz
w starych zł w USD
1 2 3 4 5 6
1 Access Sp.z o.o.  Banku Pekao S.A. w Warszawie Koszalińskie Zakłady Piwowarskie, Browary Koszalin 0 Analiza  przed prywatyzacyjna, III etap prywatyzacji
2 Access Sp. z o.o. Banku Pekao S.A. w Warszawie Szczeciński Przemysł Drzewny w Szczecinie 53 710 000 3 940 Analiza, kampania promocyjna prywatyzacji
3 Access Sp. z o.o. Banku Pekao S.A. Sądeckie Zakłady  Elektro-Węglowe Polgraph w Nowym Sączu 100 000 000 7 336 Memorandum informacyjne spółki
4 Access Sp. z o.o. Banku Pekao S.A. w Warszawie Lódzkie Z-dy Wyrobów Metalowych  Wizamet S.A., w Lodzi /Gilette/ 1 066 034 000 78 205 Doradztwo przy prywatyzacji, prowizja za prywatyzację
5 Access Sp. z o.o. Banku Pekao S.A. w Warszawie Browary Okocim 1 060 501 300 77 799 Analiza finansowa, przed prywatyzacyjna
6 Allen and Overy, Londyn /Kancelaria  prawna/ 1 118 998 900 82 091 Analiza masowej prywatyzacji przedsiębiorstw/spółek
7 Altheimer and Gray, Chicago, USA Zakłady Przetwórstwa Owoców ‘Alima-Geber’    w  Rzeszowie 458 625 600 33 645 Analiza, usługi prawne prywatyzacji
8 American Appraisal  Milwaukee, USA Cementownia  Warta  w Trebaczewie-Działoszyn 102 000 000 7 483 Analiza prywatyzacyjna, obsługa i sprzedaż akcji
9 American Appraisal Milwaukee, USA PPMS, Zakłady Mięsne ‘Opole’, w Opolu 31580000 2 317 Analiza prywatyzacyjna, publiczne rokowania
10 Arnold  Hill, Wielka  Brytania Huta Szkla Gospodarczego ‘Rozalia’ w Radomsku 55 000 000 4 035 Memorandum informacyjne
11 Arthur D. Little, Boston, USA WSK- PZL Krotoszyn 2 226 160 650 163 313 Analiza, projekty prywatyzacyjne
12 Arthur D. Little, Boston,USA Zakłady Metalurgiczne Przemysłu Maszyn Rolniczych Agromet w  Kutnie 4 351 868 650 319 257 Analiza, projekty prywatyzacyjne
13 Arthur Andersen, Chicago, USA Cementownia Warta w Trębaczew- Działoszyn 343 650 000 25 210 Analiza, przed prywatyzacyjna, ocena finansowa
14 Arthur Andersen, Chicago, USA /FSO Warszawa-Zakład Samochodów Dostawczych w Nysie /ZSD/ potem GM Daewoo, potem Nysa Motor sp z o.o. 614 400 000 45 073 Prywatyzacyjne analizy ekonomiczno-finansowe
15 Arthur Andersen, Chicago, USA Zakłady Mięsne Ostrołęka w Ostrołęce 732 720 000 53 753 Memorandum informacyjne
16 Arthur Andersen, Chicago, USA Zakłady Mięsne ‘Tormięs’  w Toruniu 732 720 000 53 753 Memorandum informacyjne
17 Arthur Andersen, Chicago, USA Zakłady Celulozowo-Papiernicze Kwidzyń w Kwidzyniu 1 382 368 000 101 412 Opracowanie sprawozdania finansowego spółki
18 Arthur Andersen, Chicago, USA Chemobudowa Kraków 1 092 546 000 80 150 Doradztwo prywatyzacyjne, memorandum informacyjne
19 Arthur Andersen, Chicago, USA Zakłady Celulozowo –  Papiernicze ‘Krapkowice’ 189 658 000 13 913 Analiza przed prywatyzacyjna spółki
20 Arthur Andersen, Chicago, USA Sektor Lożysk tocznych 2 153 300 000 157 968 Analiza, przed i prywatyzacyjna
21 Arthur Andersen, Chicago, USA Zakłady Mięsne Pozmeat w  Poznaniu 732 720 000 53 753 Memorandum informacyjne
22  Hurst Morris Associates ,USA Zakłady Przetwórstwa Owoców ‘Alima-Gerber’ w  Rzeszowie 709 965 000 52 084 Analiza prywatyzacyjna spółki
23 Hurst Morris Associates, USA Zakłady Koncentratów Spożywczych ‘Amino’ S.A., w Poznaniu 709 865 000 52 076 Analiza prywatyzacyjna
24 BAA Business Analysts and Advicers,Londyn Szczeciński Przemysł Drzewny w Szczecinie 500 000 000 36 680 Analiza, przygotowanie i przeprowadzenie sprzedaży spółki
25 BAA Business Analysts and Advicers, Londyn Las – Piła S.A. w Pile 167 652 000 12 299 Analiza restrukturyzacji przemysłu drzewnego
26 Bain  and Company, Boston, USA Polgaz Gdańsk 6 206 545 500 455 317 Analiza prawne i finansowe
27 Bain and Company, Boston, USA Zakłady ‘Telfa – Telkom’ w Bydgoszczy 11 215 186 610 822 755 Analiza procesu prywatyzowania spółki
28 Bain and Company, Boston, USA Sektor elektroniki polskiej 3 459 390 100 253 784 Analiza prywatyzacyjna
29 Bain and Company, Boston, USA Sektor telekomunikacji 2 513 195 100 184 370 Analiza, doradztwo i analizy prywatyzacyjne
30 Bain and Company, Boston, USA Pollena Racibórz 5 159 889 800 378 534 Analiza prywatyzacyjna, badanie środowiska naturalnego
31 Bain and Company, Boston, USA Pollena Nowy Dwór 3 518 555 000 258 124 Analiza prywatyzacji spółki
32 Bain and Company, Boston, USA Pollena Bydgoszcz 110 652 300 8 118 Ogłoszenia w prasie zagranicznej
33 Bain and Company, Boston, USA Pollena Uroda w Warszawie 4 350 024 500 319 121 Analiza prywatyzacyjna
34 Bain and Company, Boston, USA Pollena Wrocław 631 426 300 46 322 Analiza prywatyzacyjna spółki
35 Baltic Acconntants and  Consultants, Warszawa /zagraniczna/  Reszelski Zakład Przemysłu Maszynowego Rema  S.A. w Reszlu 146 936 700 10 779 Memorandum informacyjne, sprzedaż akcji spółki
36 Bankers Trust International, Londyn Fabryka Narzędzi Chirurgicznuych  i  Dentystycznych  Mifam w Milanówku 921 005 900 67 566 Analiza prywatyzacyjna
37 Bankers Trust International, Londyn Fabryka Narzędzi Chirurgicznych ‘Chifa’ w Nowym Tomyślu 921 005 900 67 566 Analiza prywatyzacyjna
38 Bankers Trust International, Londyn Zakłady Azotowe Tarnów S.A. w Tarnowie 1 006 863 600 73 864 Analiza prywatyzacyjna
39 Bankers Trust International, Londyn Zakłady  Włókien Syntetycznych ‘Stilon’ w Gorzowie Wielkopolskim 1 006 863 600 73 864 Analiza prywatyzacyjna
40 Barclays de Zoete Wedd /Barclays Bank/, Nowy Jork, USA Sektor podzespołów samochodowych 1 929 185 900 141 527 Analiza, przed i prywatyzacyjna
41 Bradbury, USA Fabryka Samochodów  Rolniczych ‘Tarpan’ w Poznaniu 380157600 27 889 Analiza, ocena stanu środowiska  naturalnego spółki
42 Bradbury, USA Zakłady Teleelektroniczne Telfa – Telkom w Bydgoszczy 148 012 500 10 858 Analiza, oszacowanie stanu środowiska prywatyzowanej. spółki
43 CA Investment Banking, USA Zakłady Przetwórstwa Owoców ‘Alima – Geber’ w  Rzeszpwie 3 759 113 100 275 772 Analiza prywatyzacyjna spółki
44 CA Investment Banking, USA Nadodrzańskie Zakłady Przemysłu Tłuszczowego ‘Brzeg’ w Brzegu 966 722 700 70 920 Analiza,  wycena i sprzedaż prywatyzacyjna
45 Ca Investment Banking, USA Tolmicko , Tolmicko 812 568 000 59 611 Analiza prywatyzacji spółki
46 CA Investment Banking, USA Zakłady Koncentratów Spożywczych ‘Amino’ S.A. w Poznaniu 2 696 098 500 197 788 Analiza prywatyzacyjna
47 Central Europe Trust Company, Londyn Przedsiębiorstwo Turystyki Zagranicznej Orbis w Warszawie 843 192 300 61 857 Analiza, wycena majątku spółki
48 Central Europe Trust Company, Londyn Zakłady Cukiernicze ‘Olza’ w Cieszynie 899 336 000 65 976 Ogłoszenia prasowe o prywatyzacji
49 Company Assistance, Londyn Sektor obrabiarkowy 6 279 093 100 460 639 Analiza, przed i prywatyzacyjna
50 Company Assistance, Londyn Sektor budownictwa 1 180 705 000 86 617 Analiza, doradztwo przy prywatyzacji spółek
51 Company Assistance, Londyn Zakłady Obuwnicze ‘Modex’ w Bielsku Białej 347 802 700 25 515 Analiza prywatyzacyjna spółki
52 Company Assistance, Londyn  Sektor obuwniczy 4 552 001 900 333 938 Analiza przed prywatyzacyjna
53 Coopers and Lybrand, Londyn Sektor handlu zagranicznego 995 536 600 73 033 Analiza, raport na temat restrukturyzacji handlu zagranicznego
54 Creditanstalt  Investment /zagraniczna/ SZPT Katowice 2 242 600 000 164 519 Analiza prywatyzacyjna
55 CSFB – Credit Suisse First Boston, Boston, USA Fabryka Samochodów Osobowych ‘FSO’, w Warszawie 122 512 900 8 988 Analiza prywatyzacyjna fabryki produkcji samochodów
56 Deloittle and Touche, Londyn Polifarb Cieszyn 400 000 000 29 344 Analiza, przygotowanie do sprzedaży spółki
57 Deloitte and Touche, Londyn  Polifarb Wrocław 169 770 000 12 454 Memorandum Informacyjne
58 Deutsche Bank, Niemcy 6 131 352 600 449 801  Analiza sektorowa, prywatyzacyjna
59 Dickinson Wright, Detroit, USA Nadodrzańskie Zakłady Tłuszczowe ‘Brzeg’, w Brzegu 202 860 000 14 882 Analiza prawna prywatyzowania spółki
60 Dickinson Wright, Detroit, USA Telfa – Telkom w Bydgoszczy 391 875 000 28 748 Usługa – przy zawarciu umowy kupna sprzedaży
61 Dickinson Wright,Detroit, USA SZPT Katowice 587 960 000 43 133 Analizy prawne
62 Drawlane Consultants, Londyn Miejskie Zakłady Komunikacyjne w Warszawie 1 213 865 200 89 050 Analiza prywatyzacyjna
63 DRT Poland Polifarb Wrocław 400 000 000 29 344 Prowizja za sprzedaż zakładów
64 DRT Poland Sektor Farb i lakierów 66 420 000 4 873 Analiza o zanieczyszczeniu środowiska spółki
65 Echoli Regie Publicitare Zakłady Koncentratów Spożywczych ‘Skawina w Skawinie 57 353 600 4 208 Ogłoszenia o prywatyzacji  w prasie zagranicznej
66 Ernst and Young , Londyn Sektor przetwórstwa ziemniaka 243 738 000 17 881 Analiza przed i prywatyzacyjna
67 Ernst and Young, Londyn Zakłady Mięsne ‘Meat’ w Gdyni 13 260 000 973 ogłoszenia w prasie zagranicznej
68 Ernst and Young, Londyn Zakłady Mięsne ‘Polmeat’ w Brodnicy 12 000 000 880 Ogłoszenie w Rzeczypospolitej
69 Ernst and Young, Londyn Sektor mięsny 868 149 200 63 688 Analiza  przed i prywatyzacyjna
70 Ernst and Young, Londyn WSK -PZL Swidnik 2 119 080 000 155 457 Analiza prywatyzacji spółki
71 Evip International sp z o.o., Warszawa Lubelska Fabryka Maszyn Rolniczych ‘ Agromet’ Lublin w Lublinie 192 214 700 14 101 Analiza restrukturyzacyjna spółki
72 Evip International, sp z o.o., Warszawa Zakłady  Wyrobu Tworzyw  Sztucznych Dozachem sp z o.o. w  Pionkach 104 000 000 7 630 Analiza, sprzedaż udziałów prywatyzowanej spółki
73 Evip International, sp z o.o., Warszawa Huta Sędzimira w Krakowie 380 000 000 27 877 Analiza, projekt restrukturyzacji spółki
74 Evip International, sp z o.o., Warszawa Pomorska Fabryka Mebli ‘Klose’ ,Nowe n/Wisła 350 000 000 25 676 Analiza, sprzedaży udziałów  prywatyzowanej spółki
75 Evip International sp z o.o., Warszawa Huta Oława S.A. w Oławie 263 000 000 19 294 Ogłoszenia, sprzedaż akcji
76 Hambros Bank, Londyn Cieszyńskie Zakłady Kartoniarskie w Cieszynie 678 772 900 49 795 Prowizja za sprzedaż akcji
77 Hambros Bank, Londyn Zakłady Celulozowo -Papiernicze Kwidzyń 24 149 000 000 1 771 590 Prowizja za sprzedaż akcji spółki
78 Hambros Bank, Londyn Zakłady Papiernicze ‘Malta’, w Poznaniu 3 219 795 000 236 207 Prowizja za sprzedaż akcji spółki
79 Hambros Bank, Londyn Sektor celulozowo-papierniczy 15 868 139 700 1 164 099 Analiza przed i prywatyzacyjna
80 Henry Schroders, Londyn Sektor  farb i lakierów 4 667 295 200 342 396 Analiza przed prywatyzacyjna
81 Hestia Consultants sp z o.o., Sopot ZIPO Gdańsk S.A. w Gdańsku 35 000 000 2 568 Analiza przygotowawcza do sprzedaży spółki
82 ING Bank, Austria Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego Juwenia  Cieszyn 144 235 000 10 581 Memorandum informacyjne
83 ING Bank, Austria Zakłady Konfekcji Technicznej ‘Lubawa’ w Lubawce 144 235 000 10 581 Memorandum informacyjne
84 ING Consultants, Austria Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego ‘Opolanka’ w Opolu 338 273 800 24 816 Doradztwo prywatyzacyjne
85 InterBank S.A.,Warszawa Zakłady Wyrobów Sanitarnych ‘Koło’ 50 000 000 3 668 Memorandum informacyjne
86 InterBank S.A.,Warszawa Cersanit Krasnystaw 50 000 000 3 668 Memorandum informacyjne
87 Kleinwort Benson Bank, Londyn Sektor Lożysk tocznych 775 280 000 56 875 Analiza prywatyzacyjna
88 Kon-Gos S.A., krajowa Sektor przemysłu owocowo-warzywnego 92 500 000 6 786 Analiza, restrukturyzacja przemysłu przetwórczego
89 KPMG  Reviconsalt,  Londyn Tolmicko , Tolmicko 357 550 000 26 230 Analiza prywatyzowania spółki
90 KPMG Reyiconsult, Londyn SZPT Katowice 501 947 400 36 823 Analizy finansowe spółek
91 Lawyer Service, Nowy Jork, USA 123 347 9
92 Maison Lazard et Cie, Paryż, Francja Fabryka Samochodów Ciężarowych  ‘Star’ 513 258 000 37 653 Prowizja za sprzedaż akcji spółki
93 Maison Lazard et Cie, Paryż, Francja  Sektor naftowy 6 165 544 000 452 309 Analiza wstępnej fazy prywatyzacji
94 Maison Lazard et Cie, Paryz, Francja Sektor samochodowy 15 113 657 700 1 108 750 Analiza prywatyzacyjna
95 Martech Sektor Lożysk tocznych 197 657 000 14 500 Analiza, ocena środowiska prywatyzowanych spółek
96 Monciereff Consortium /zagraniczna Sektor elektroniki polskiej 2 182 359 900 160 100 Analiza prywatyzacyjna branży
97 Monciereff Consortium /zagraniczna Refa,Swiebodzice 140 165 600 10 283 Analiza prywatyzacyjna spółki
98 Monciereff Consortium /zagraniczna Telfa – Telkom w Bydgoszczy 140 795 000 10 329 Analiza prywatyzacyjna spółki
99 Morgan,  Grenfell and Co. Londyn Sektor przemysłu tytoniowego 3 599 166 000 264 038 Doradztwo, raport w sprawie prywatyzacji spółek
100 MPW Zakłady Przetwórstwa Owoców  ‘Alima’ Rzeszów 2 959 500 000 217 111 Analiza, koszty usługi sprzedaży spółki
101 MPW Tonsil S.A. we Wrześni 2 980 000 219 Wypłata prowizji za sprzedaż akcji
102 NBS Holding, USA Przedsiębiorstwo Turystyki Zagranicznej Orbis w  Warszawie 345 484 100 25 345 Analiza prywatyzacji i restrukturyzacji spółki
103 NBS Holding, USA Sektor Farb i Lakierów 152 750 000 11 206 Analiza prywatyzacyjna
104 NMB – BH Consultants/ zagraniczna/ Warszawska Fabryka Platerów Hefra  w  Warszawie 599 942 600 44 012 Analiza, memorandum informacyjne
105 NMB – BH Consultants /zagraniczna/ Stocznia Remontowa Radunia w Gdańsku 9 594 500 704 Analiza prywatyzacyjna spółki
106 NMB – BH Consultants /zagraniczna/ Stocznia Remontowa  Parnica w Szczecinie 9 594 500 704 Analiza prywatyzacyjna spółki
107 NMB Bank France Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego Juwenia w Cieszynie 544 685 800 39 959 Analiza prywatyzacyjna
108 NMB Bank France Zakłady Konfekcji Technicznej ‘Lubawa’ w Lubawce 515 313 700 37 804 Analiza prywatyzacyjna
109 NMB Bank France Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego ‘Opolanka’ 515 313 700 37 804 Analiza prywatyzacyjna
110 NMB-BH Consultants /zagraniczna/ Fabryka Porcelany w Wałbrzychu ‘Porcelana Wałbrzych’ 397 355 000 29 150 Analiza, memorandum informacyjne
111 Dom Maklerski ‘Penetrator’ S.A. w Krakowie Zakłady Koncentratów Spożywczych ‘Amino’ S.A. w Poznaniu 139 196 300 10 212 Obsługa maklerska
112 Dom Maklerski ‘Penetrator’ S.A. w Krakowie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Karpinż w Bydgoszczy 6 549 300 480 obsługa maklerska
113 Price Water house, Londyn Sektor samochodów dostawczych 552 912 000 40 562 Analiza, przegląd finansowy
114 Price Waterhouse, Londyn Fabryka Samochodów  Rolniczych ‘Tarpan’ w Poznaniu 603 735 800 44 291 Analiza oceny finansowej spółki, wycena środków trwałych
115 Prince Waterhouse, Londyn Zakłady Samochodowe  ‘Jelcz’ w Jelczu k/Wrocławia 896 408 000 65 761 Analiza prawna, ekonomiczno-finansowa spółki
116 Pro-Invest International sp z o.o.w Warszawie Huta Szkła Gospodarczego ‘Irena’ w Inowrocławiu 586 944 200 43 059 Analiza, sprzedaż akcji prywatyzowanej spółki
117 Pro-Invest International sp z o.o.,Warszawa Rena – Kord S.A. 330 000 000 24 209 Analiza ekonomiczno-finansowa spółki
118 Samuel Montagu Bank   and Co. Londyn Fabryka Transformatorów i Aparatury Trakcyjnej ‘Elta’ Sp z o.o. w Lodzi 1 383 710 500 101 510 Analiza prywatyzacji spółki
119 Sankt Annane Bank, New Bedford, USA Porcelana Wałbrzych 62 797 200 4 607 Analiza finansowa, zaproszenie do publicznych rokowań, przed prywatyzacyjna
120 Sankt Annane Bank  and Co. USA Browar Warmińsko-Mazurski ‘Olsztyn’ 946 250 300 69 418 Analiza, wycena i zasady prywatyzacji Browaru
121 S.G.Wartburg Bank and Co. Londyn 12 177 863 500 893 378 Analiza masowej prywatyzacji przedsiębiorstw/spółek
122 The Lek Partnership, Londyn Sektor produkcji opon i wyrobów gumowych 6 960 403 200 510 621 Analiza przed i prywatyzacyjna
123 Skadden,  Arps, Slate, Nowy York Fabryka Samochodów Małolitrażowych Bielsko Biała 3 690 937 100 270 770 Obsługa prawna, doradztwo strategiczne negocjacje z Fiatem
124 Uni – Expert, sp z o.o, Kutno Przedsiębiorstwo Turystyki Zagranicznej Orbis w Warszawie 1 000 000 000 73 361 Analiza stanu prawnego spółki
125 Union Bank of Switzerland, Zurich 1 306 077 500 95 815 Analiza prywatyzacyjna za bony  prywatyzacyjne
126 Vinson and Elkins, USA Przedsiębiorstwo Turystyki Zagranicznej Orbis w Warszawie 148 402 300 10 887 Analiza prywatyzacji spółki
127 White and Case, Nowy York, USA Zakłady Samochodowe, Nysa 115 029 000 8 439 Analiza prawna przed prywatyzacyjna
128 White and Case, Nowy York, USA Zakłady Wyrobów Metalowych Polmo SHL w  Kielcach 115 029 000 8 439 Analiza prywatyzacji zakładu, analizy prawne
129 White and Case, Nowy York, USA Fabryka Samochodów Ciężarowych FSC Lublin w Lublinie 9 290 Analiza prawna ,prywatyzacja spółki
130 White and Case, Nowy York, USA Fabryka Samochodów .Rolniczych ‘Tarpan’  w Poznaniu 126 639 100 9 290 Analiza prawna, prywatyzacja spółki
131 York Trust, Londyn, Wielka Brytania Państwowe Wydawnictwa Naukowe w Warszawie 399 751 900 29 326 Analiza prywatyzacyjna spółki
132 pozostałe polskie podmioty gospodarcze uczestniczące doradczo i prasa krajowa w której zamieszczano ogłoszenia 68 638 480 543 5 035 373  Różnorodne  analizy i oceny prywatyzacyjne
x Ogółem x 289 666 141 400 21 250 137 x

Trudno zrozumieć, że władze krajowe godziły się na takie upokarzające warunki przy sprzedaży własnych narodowych przedsiębiorstw i szły na tak dalekie ustępstwa nie mając żadnego czynnika do przymusowej prywatyzacji. Koszty tych zagranicznych usług doradczych w roku 1992 i 93 stanowiły poważny wydatek dewizowy, wpływając na bezzasadny import zbędnych usług płatnych dewizowo powiększających w sposób bezpośredni zadłużenie zagraniczne, które przy racjonalnej gospodarce dewizowej i dbałości władz mogło być znacznie mniejsze i nie tak dokuczliwe w stopniu corocznych spłat. Strukturę tych wydatków dewizowych za doradztwo zagraniczne w przyporządkowaniu do poszczególnych prywatyzowanych przedsiębiorstw/spółek z procesu prywatyzacyjnego lat 1992 i 1993 przedstawia, analogicznie tabela 1 i 2.

Z danych tabeli 1 wynika, że w roku 1992 na 132 doradców instytucjonalnych, doradzających przy prywatyzacji aż 115 było zagranicznymi, pobierających i transferujących pobraną, a właściwie wyłudzoną, zapłatę na zagranicę, Doradzali przy prywatyzacji niemal wszystkich zakładów piwowarskich, browarów, nabywanych przez firmy zagraniczne, przedsiębiorstw branży celulozowo-papierniczej, przemysłu centowo-wapienniczego, chemicznego, maszynowego, motoryzacyjnego, elektronicznego, radiowego, przemysłu maszyn rolniczych, zakładów przetwórstwa owocowo-warzywnego, stoczniowego, handlu zagranicznego, a nawet hotelarskiego i turystycznego. W odniesieniu do ówczesnych polskich warunków ekonomicznych koszt wykonywania tych analiz, często pseudo ekspertyz był rażąco zawyżony, co w  porównaniu do zapłat jakie pobierali polscy instytucjonalni doradcy, a zagraniczni to stosunek ten jest parokrotnie wyższy na nie korzyść krajowych, stanowiąc bardzo wysoki wydatek dewizowy państwa za to zbędne doradztwo. Koszt jakiejkolwiek analizy wykonywanej przez zagranicznego doradcę z zasady zawsze był parokrotnie wyższy w porównaniu z analogiczną pracą wykonywaną przez polski podmiot doradczy.

prywatyzacja 12 opuszczczone-hale-prefabetu

Z danych tabeli 1 wynika również zasada samowolnej uznaniowości, że dla tego samego zbywanego/prywatyzowanego przedsiębiorstwa/spółki analizy prywatyzacyjne  wykonywały niemal wyłącznie doradcy zagraniczni, a nawet kilku doradców dla tej samej polskiej spółki. Kilku instytucjonalnych zagranicznych doradców przejęło całe branże do prywatyzacji, faktycznie decydując niemal o wszystkim, i których koszt doradczy obniżał wartość zbywanej prywatyzacyjnie spółki, a w szeregu przypadkach nawet poważnie i to parokrotnie ją przewyższał. Można na tym etapie analizy prywatyzacyjnej jeszcze przypuszczać, że koszt tych doradczych prac wykonanych na, czy dla jednej i tej samej spółki nie będzie wyższy od wartości kwotowej uzyskanej ze sprzedaży prywatyzacyjnej danej spółki. Krajowe, wysoko specjalistyczne firmy naukowo-gospodarcze, analityczne i konsultingowe tylko w niewielkim procencie uczestniczyły w prywatyzacyjnym procesie doradczym i to tylko w odcinkowych zagadnieniach. Wszystkie poważniejsze i dla całych branż gospodarczych analizy prywatyzacyjne wykonywały firmy zagraniczne.

Żadna krajowa instytucja/firma doradcza czy naukowo badawcza  nie wykonywała branżowych analiz prywatyzacyjnych jako tak zwanych sektorowych dla całej danej branży narodowego przemysłu czy sektora bankowo-ubezpieczeniowego, choć również i takie pojedyncze były w jakiś dziwny sposób skoligacone z amerykańskimi. Zapanowała moda na zagraniczne, cudzoziemskie, nazwy zakładanych spółek, które chciały skorzystać z przywilejów zwolnienia od płacenia podatku dochodowego, nawet ceł, analogicznie jak to presyjnym oddziaływaniem na nasze władze gospodarcze uzyskały firmy zagraniczne, i to wtedy kiedy w ogólne nie współpracowały z Polską, nie znając polskiej gospodarki, przedsiębiorstw oraz struktury polskiego handlu zagranicznego ze światem. Tajemniczo i po cichu, bez prasowych informacji publicznych, opracowywały zasady i projekty prywatyzacji  poszczególnych i całych branż przemysłowych i finansowych i to jako kierunków długoterminowego rozwoju gospodarki polskiej.

Prywatyzacja – Firmy doradcze 1993 rok
Kurs średnioroczny NBP  1 USD = 18 145,47zł
L.p. Nazwa doradcy / wykonawcy analiz Nazwa prywatyzowanego zakładu/spółki Koszt doradztwa / analiz Przedmiot doradztwa / analiz
w zł w USD
1 2 3 4 5 6
1 Access Sp. z o.o. Banku Pekao S.A w Warszawie Polgraph S.A. w Nowym Sączu 100 000 000 5 511 Prowizja za sukces II fazy prywatyzacji
2 Access Sp. z o.o. Banku Pekao S.A.w Warszawie Kieleckie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego ‘Bick’ S.A. w Kielcach 412 931 000 22 757 Doradztwo prywatyzacyjne. Prowizja za sukces w sprzedaży akcji
3 Access Sp, z o.o. Banku Pekao S.A. w Warszawie Szczeciński Przemysł Drzewny w Szczecinie 486 000 000 26 784 Prowizja za sprzedaż akcji spółki
4 Access Sp. z o.o. Banku Pekkao S.A. w Warszawie Wizamet S.A. w Lodzi 165 985 200 9 147 Prowizja za sukces w sprzedaży spółki
5 American Apraisal Zakłady Mięsne ‘Opole’ 422 990 000 23 311 Prowizja za sukces w sprzedaży spółki
6 Arthur Andersen Fabryka Samochodów Małolitrażowych, Bielsko Biała 9 512 093 200 524 213 Przygotowanie dokumentacji finansowej do NEWCO
7 Arthur Andersen Zakłady Mięsne  ‘Ostrołęka’, Ostrołęka. 867 927 700 47 832 Prowizja za sukces w sprzedaży akcji
8 Arthur Andersen Chemobudowa Kraków S.A.w Krakowie 70 000 000 3 858 Doradztwo w prywatyzacji spółki
9 Arthur Andesen Zakłady Mięsne ‘Pozmeat’, w Poznaniu 1 755 920 000 96 769 Przeprowadzenie prywatyzacji obsługa prawna sprzedaży akcji
10 BAA-Business Analysts and Advicers Przemysł Drzewny ‘Las Piła’ w  Pile 207 304 800 11 425 Memorandum informacyjne, ogłoszenie w prasie zagranicznej
11 BAA-Business Analysts and Advicers Zakłady Mięsne ‘Sokołów Podlaski’ 300 000 000 16 533 Przygotowanie prospektu sprzedaży akcji spółki
12 BAA-Business Analysts and Advicers Fabryka Kuchenek ‘Amika – Wronki’, we Wronkach 329 439 500 18 155 Memorandum informacyjne, przygotowanie prywatyzacji, wycena fabryki, zaproszenie do rokowań.
13 Bain and Coimpany,  USA Zakłady Wytwórcze Urządzeń Telefonicznych ‘ZWUT’ Warszawa 12 056 595 500 664 441 Analiza stanu prawnego, badania finansowe, raport o stanie środowiska, prowizja za sukces prywatyzacyjny
14 Bain and Company,  USA PZT Warszawa 14 450 274 200 796 357 Prywatyzacja, nagroda za sukces prywatyzacyjny
15 Bain and Company,  USA Teletra  Poznań 17 524 228 600 965 763 Analiza prywatyzacyjna, premia za sukces w sprzedaż akcji
16 Bain and Company,  USA Telkom-Telfa Bydgoszcz 336 215 600 18 529 Prowizja za sukces prywatyzacyjny, sprzedaży akcji
17 Bain and Company,  USA Elwro Wrocław 9 181 235 500 505 979 Analiza stanu prawnego, badania finansowe, raport o stanie środowiska
18 Bain and Company,  USA Fabryka Lin i Drutu ‘Drumet’ we Włocławku 1 425 866 500 78 580 Prywatyzacja pilotażowa, ogłoszenia w prasie zagranicznej
19 Bain and Company,  USA Fabryka Kabli w Bydgoszczy 17 953 348 500 989 412 Umowa pilotażowej sprzedaży spółki, sprzedaż, ogłoszenia w prasie zagranicznej
20 Bain and Company,   USA Pollena Wrocław 5 920 922 900 326 303 Prowizja za sukces prywatyzacyjny, sprzedaż spółki
21 Interbank S.A. Zakłady Wyrobów Sanitarnych ‘Koło’, w Kole 468 700 000 25 830 Prowizja za sukces w sprzedaży udziałów
22 Bankers Trust Internacjonal, Londyn Chifa w Nowym Tomyślu 1 583 458 000 87 265 Analiza prawna, prowizja za sukces w sprzedaży akcji
23 Bankiers Trust International, Londyn Chirmed sp z o.o. 1 196 843 500 65 958 Prowizja za sprzedaż akcji spółki
24 BMP International Ltd /zagraniczna/ Agencja Kapitałowo Rozliczeniowa S.A. /Huty Warszawa/ 325 665 000 17 947 Opracowanie projektu propozycji układowych
25 Bradbury, /zagraniczna/ Fabryka Samochodów Rolniczych Tarpan, Poznań 157 016 000 8 653 Analiza, oszacowanie stanu środowiska spółki
26 Bradbury, /zagraniczna/ Fabryka Autobusów ‘Jelcz’, w Jelczu 46 410 400 2 558 Analiza oceny stanu  środowiska
27 Brekinson, Wright, PZT Warszawa 634 139 800 34 948 Analizy prawne
28 Brinkman and Partner,Londyn Zakłady Przemysłu Odzieżowego ‘Confex’ 128 618 600 7 088 Memorandum informacyjne i analiza prawna
29 Brinkman and Partner, Londyn PPHU ‘Izopol’ S.A. 49 995 600 2 755 Opracowanie memorandum Informacyjnego i strategii prywatyzacyjnej
30 Cental Europe Trust Company Orbis S.A. 46 290 500 2 551 Projekt wyceny wartości spółki przed prywatyzacją
31 Central Europe Trust Company Koncentraty Spożywcze ‘Skawina’ w Skawinie 6 633 067 800 365 550 Analiza ekonomiczno-finansowa, memorandum informacyjne.
32 Central Europe Trust Company Z-dy Wyrobów Cukierniczych ‘Olza’ w Cieszynie 1 866 592 200 102 868 Prowizja za sukces prywatyzacyjny, sprzedaży akcji
33 Central Europe Trust Company Zakłady Przemysłu Cukierniczego’ San’ w Jarosławiu 725 576 000 39 987 Przygotowanie memorandum informacyjnego
34 Company  Assistance Ponar Zywiec 845 873 800 46 616 Przeprowadzenie prywatyzacji spółki
35 Company  Assistance Enegoaparatura S.A. 1 771 289 600 97 616 Prowizja za sukces prywatyzacyjny w sprzedaży spółki
36 Company Assistance Prefabet Rakowice 2 207 829 800 121 674 Prowizja za sukces w prywatyzacji spółki
37 Company Assistance Browary Wielkopolskie ‘Lech’ w Poznaniu 10 333 996 500 569 508 Przeprowadzenie prywatyzacji, usługi prawne i sprzedaż akcji
38 Company Assistance Famot Pleszew 590 082 700 32 520 Przeprowadzenie prywatyzacji spółki
39 Company Assistance Browary Szczecin 21 317 100 1 175 Wycena wartości fabryki do sprzedaży
40 CPC Europe Consumer Foods Ltd Amino, Poznań 2 038 800 000 112 359 Zwrot poniesionego kosztu prywatyzacji
41 Creditanstalt Financial Advisers Zakłady ‘Fasing’ S.A. 1 082 291 000 59 645 Opinia prawna, raport o stanie środowiska, analizy operacyjno-ekonomiczne, przegląd rynku
42 Creditanstalt Financial Advisers Nadodrzańskie Zakłady Tłuszczowe w Brzegu 1 050 298 000 57 882 Analiza  operacyjno-ekonomiczna, raport o przeglądzie rynku
43 Creditanstalt Investment SZPT Katowice 1 627 083 900 89 669 Prowizja za sprzedaż akcji spółki
44 Deloitle and Touche Fabryka Samochodów Małolitrażowych, Bielsko Biała 192 385 000 10 602 Usługi związane z weryfikacja sprawozdań gospodarczych
45 Deloitle and Touche Polifarb Cieszyn 300 000 000 16 533 Analiza i w prowadzenie akcji na rynek do sprzedaży
46 Deloitle and Touche Skołowin w Szczecinie 500 000 000 27 555 Analiza prawna i ekonomiczno -finansowa
47 Dickinson and Wright SZPT Katowice 227 249 400 12 524 Prowizja za operacje kupna/sprzedaży akcji
48 Dickinson Wright Teletra Pozanań 596 443 600 32 870 Analizy prawne
49 Drawlane Consultants Miejskie Zakłady Komunikacyjne w Warszawie 464 847 700 25 618 Doradztwo prywatyzacyjne i restrukturyzacyjne spółki
50 Ernst and Young Zakłady Mięsne ‘Meat’ S.A. w Gdyni 878 800 500 48 431 Usługa związana ze sprzedażą Zakładu mięsnego
51 Ernst and Young Zakłady Mięsne ‘Polmeat’ S.A. w  Brodnicy 424 356 300 23 386 Prowizja za sprzedaż akcji spółki
52 Evip International  Huta Oława S.A. w Oławie 44 492 600 2 452 Ogłoszenie w prasie zagraniczne, Financial Times
53 Evip International sp z o.o. w Warszawie C.Hartwig  S.A. ,w Gdańsku 204 900 000 11 292 Prowizja za sukces w sprzedaży udziałów  spółki
54 Evip International sp z o.o. w Warszawie Proamed Sp z o.o. 291 340 800 16 056 Prowizja za sukces w sprzedaży udziałów spółki
55 Financial Times Zakłady Koncentratów Spożywczych ‘Skawina’  S.A., w Skawinie 44 009 400 2 425 Ogłoszenie prywatyzacyjne
56 Financial Times Elektrociepłownia  Kraków 44 361 900 2 445 Ogłoszenia o prywatyzacji spółki
57 GP Marketing Zakłady Mięsne ‘Sokołów’ w Sokołowie Podlaskim 3 820 452 500 210 546 Promocja, reklama, poligrafia, produkcja filmów, emisja w mediach
58 Hambros Bank, Londyn Zakłady Celulozowo-Papiernicze ‘Kwidzyń’ 11 731 427 400 646 521 Prowizja za sukces prywatyzacyjny, sprzedaży akcji
59 Hambros Bank, Londyn Zakłady Celulozowo -Papiernicze ‘Swiecie’ 26 238 922 700 1 446 032 Doradztwo prywatyzacyjne
60 Hambros Bank, Londyn Kluczewskie Zakłady Papiernicze ‘Kluczew’ 1 407 744 600 77 581 Doradztwo prywatyzacyjne
61 Hambros Bank, Londyn Warszawskie Zakłady Papiernicze ‘Jeziorna’ 1 407 744 600 77 581 Doradztwo prywatyzacyjne
62 Hambros Bank, Londyn Kostrzyńskie Zakłady Papiernicze ‘Kostrzyn’ 1 407 744 600 77 581 Doradztwo prywatyzacyjne
63 Hambros Bank, Londyn Kieleckie Zakłady Wyrobów Papierniczych 1 407 744 600 77 581 Doradztwo prywatyzacyjne
64 INC BH Consultants /zagraniczna/ Opolanka S.A. 351 289 800 19 360 Doradztwo prywatyzacyjne
65 ING Bank,  Austria Angella Białystok 108 835 000 5 998 Opracowanie memorandum Informacyjnego
66 ING Bank, Austria Juvenia Cieszyn 261 501 800 14 411 Opracowanie raportu ostanie spółki i przegląd finansowy
67 ING Bank, Austria  Texo w Lodzi 163 540 000 9 013 Opracowanie memorandum informacyjnego
68 InterBak S.A. w Warszawie Polam Mysłowice 314 981 200 17 359 Analiza przed prywatyzacyjna stanu prawnego, badanie finansowe, prowizja
69 Interbank S.A. Polam Szczecinek 333 030 200 18 353 Analiza stanu prawnego, badanie finansowe, prowizja
70 Interbank S.A. Prefabet Lisów Sp z o.o. 352 427 000 19 422 Analiza stanu prawnego, finansowego, wycena wartości spółki
71 Internationa Finance Corporation Cementownia ‘Strzelce Opolskie’ 1 336 305 000 73 644 Memorandum informacyjne, ogłoszenie w prasie zagranicznej.
72 International Fianancial Corporation,USA Sląskie Zakłady Premysłu Wapienniczego ‘Opolwap’. 6 294 276 500 346 879 Prowizja za transakcję sprzedaży spółki
73 International Finance Coirporation Cementownia ‘Małagoszcz’ 679 610 000 37 453 Projekt prywatyzacji spółki
74 International Finance Corporation Zaklady Cementowo-Wapiennicze ‘Górażdże’ 1 336 305 000 73 644 Memorandum informacyjne ogłoszenie w prasie zagranicznej.
75 International Finance Corporation Kombinat Cementowo-Wapienniczy ‘Warta’ 46 185 000 2 545 Ogłoszenia w prasie zagranicznej.
76 International Finance Corporation Cementownia ‘Ożarów ‘ S.A. w Ożarowie 862 205 000 47 516 Przygotowanie memorandum informacyjnego o sprzedaż spółki
77 International Finance Corporation Zakłady Przemysłu Wapienniczego ‘Wojcieszów’ 962 205 000 53 027 Przygotowanie memorandum informacyjnego o sprzedaż spółki
78 International Financial Corporation Cementownia ‘Odra’ S.A. w Opolu 3 650 233 700 201 165 Prowizja za udaną transakcję sprzedaży spółki
79 Kleinword Benson Ltd Fabryka Lożysk Tocznych ‘Iskra’ w Kielcach 864 313 300 47 632 Doradztwo prywatyzacyjne
80 Kleinword Benson Ltd Fabryka Lożysk Tocznych w Poznaniu 864 313 300 47 632 Doradztwo prywatyzacyjne
81 Kleinword Benson Ltd Prema-Milmet w Sosnowcu 864 313 300 47 632 Doradztwo prywatyzacyjne
82 KPMG Elwro w Pszczynie 2 546 143 000 140 318 Obsługa procesu udostępniania udziałów   ogłoszenia
83 KPMG Peat Marwick, Amsterdam, Holandia Czerskie Fabryki Mebli w Czersku 1 208 160 700 66 582 Usługi przy zamknięciu transakcji prywatyzacyjnej
84 KPMG-Prywatyzacja SZPT Katowice 218 231 000 12 027 Opracowanie raportu finansowego o stanie spółki
85 Meagher,/zagraniczna/ Fabryka Samochodów Małolitrażowych, Bielsko Biała 1 197 000 000 65 967 Usługa  w zakresie otwarcia-zamknięcia operacji prywatyzacji.
86 Media Banko Broker /zagraniczna/ Polifarb Cieszyn 4 208 425 000 231 927 Ogłoszenia, filmy, reklamy, rozliczenie kampanii prywatyzacyjnej
87 Multi-Expert  Sp z o.o.,w 300 000 000 16 533
88 NBS /zagraniczna/ Orbis S.A. 171 211 700 9 436 Restrukturyzacja i prywatyzacja spółki
89 Nicom Consulting Wytwórnia Lożysk Slizgowych ‘Bimet’ S.A. w Gdańsku 20 000 000 1 102 Przygotowanie memorandum informacyjnego
90 NM Rothschild, Londyn, Wielka Brytania Hoetel Orbis i Grand w Warszawie 2 647 566 800 145 908 Przeprowadzenie prywatyzacji pilotażowej
91 Price Waterhouse, Lonndyn Huta Szkła Gospodarczego w Białymstoku 1 933 247 000 106 542 Prowizja za sukces w Sprzedaż udziałów spółki
92 Pro-Invest Zakłady Włókien Technicznych ‘Novita’ S.A. w Zielonej Górze 287 500 000 15 844 Transakcja prywatyzacyjna w sprawie spółki
93 Pro-Ivest Elektrociepłownia  Kraków 138 000 000 7 605 Prowizja za udostępnienie akcji spółki
94 Samuel Montagu Bank, Londyn Fabryka Kotłów Przemysłowych ‘Fakop’ Sp z o.o. w Sosnowcu 4 249 850 000 234 210 Doradztwo prawne i finansowe w prywatyzacji
95 Samuel Montagu Bank, Londyn Mikołowska Fabryka Transformatorów ‚Mefta’ w Mikołowie 4 622 682 200 254 757 Analiza prywatyzacyjna spółki
96 Samuel Montagu Bank, Londyn Fabryka Transformatorów i Aparatury Trakcyjnej Elta-ABB Sp z o.o. w Lodzi 5 906 463 400 325 506 Doradztwo prywatyzacyjne, praca zlecona z kontroli zawarcia  i realizacji umów prywat
97 Skadden, Arps, Slate,Meagher, USA Fabryka Samochodów Małolitrażowych /FSM/ w Bielsku Białej 3 222 911 700 177 615 Usługi prawne, doradztwo strategiczne
98 Societe Generale Stomil Sanok 3 685 723 100 203 121 Analiza stanu prawnego, finansowego, raport o stanie środowiska, sprzedaż spółki, prowizja za sprzedaż, prowizja od zobowiązań inwestycyjnych
99 Societe Generale Stomil Debica 1 472 961 500 81 175 Analiza stanu prawnego, finansowego, raport o środowisku, prowizja za sprzedaż
100 Societe Generale Stomil Poznań 1 010 488 100 55 688 Analizy jak wyżej
101 Societe Generale Stomil Olsztyn 452 242 200 24 923 Analiza prawno-finansowa, raport o stanie środowiska
102 Sunkt Annae Bank Zaklady Piwowarskie,Browary Warka, w Warce 382 936 900 21 104 Analiza prywatyzacyjna, ogłoszenia, sprzedaż akcji
103 Vinson and Elkins Huta Szkła Gospodarczego ‘Jarosław’ 1 135 919 600 62 601 Memorandum informacyjne, ocena prawna, prowizja za sukces sprzedaży
104 WGK-Wielkopolska Grupa Konsultingowa sp z o.o. w Poznaniu Zakłady Odzieżowe  ‘Dalia’, w Zamosciu 300 060 000 16 536 Prowizja za sukces w sprzedaży akcji spółki
105 WGK-Wielkopolska Grupa Konsultingowa sp z o.o. w Poznaniu Zakłady Przemysłu Odzieżowego ‘Wistula’ w Krakowie 193 000 000 10 636 Przygotowanie projektu prywatyzacyjnego  sprzedaży spółki
106 WGK-Wielkopolska Grupa Konsultingowa sp z o.o. w Poznaniu  Silesiana  S.A. 100 000 000 5 511 Opracowanie analiz przed prywatyzacyjnych
107 White and Case Goleniowskie Fabryki Mebli w Goleniowie 243 747 000 13 433 Analizy prawne dla Jednoosobowych Spółek Skarbu Państwa
108 White and Case  Gościcińska Fabryka Mebli w Gościcinie 240 622 000 13 261 analiza prawna spółki
109 White and Case Czerskie Fabryki Mebli w Czersku 841 012 000 46 348 Analizy prawne spółki
110 Winson and Elkins Pollena Racibórz 211 241 700 11 642 Doradztwo prawne
111 York Trust, Londyn, Wielka Brytania Państwowe Wydawnictwa Naukowe w Warszawie 1 509 170 700 83 171 Doradztwo prywatyzacyjne przy sprzedaży spółki
112 Cementownia ‘Górażdże’ w  Choruli /Heidelberg Group/ 95 336 200 5 254 Analiza, projekt prywatyzacyjny cementowni
 113 pozostałe 37 polskich podmiotów gospodarczych uczestniczących doradczo i prasa krajowa w której zamieszczano ogłoszenia 63 002 935 600 3 472 103  
x Ogółem x 307 946 141 900 16 970 965 x

Zaskakującym i nie zrozumiałym jest, że w całym tym długoterminowym procesie prywatyzacyjnym nie uczestniczyły i nadal niemal nie uczestniczą polskie uczelnie ekonomiczne, instytuty uczelniane, naukowo-badawcze i inne choćby branżowe, tzw. resortowe, a nawet Polskiej Akademii Nauk, które mogłyby zarobić na swoje utrzymanie podnosząc swój poziom badawczy w służbie gospodarczej i przez to zmalałoby dofinansowanie budżetowe na ich utrzymanie. Zarzuca się tym placówkom niski stopień badawczy w przydatności dla praktyki gospodarczej, a z drugiej strony jakby nie dopuszcza się ich do takich prac i to wtedy kiedy z niezrozumiałych względów preferuje się obcych płacąc im w dewizach i dalej nierozważnie zadłużając państwo za granicą do stopnia niemal nie wypłacalności, o czym już społeczeństwo nie jest dostatecznie informowane.

W trzecim, 1993 roku procesu prywatyzacyjnego, w doradztwie prywatyzacyjnym uczestniczyło 113 doradców instytucjonalnych w tym, aż 97 zagranicznych, nadal wykonujących te cicho zlecane prace doradcze. W już trzecim roku prywatyzacji to polskie instytucje powinny prowadzić cały proces doradczy i to one powinny weryfikować to co robiły zagraniczne, czy nie prowadziły doradztwa będąc w zmowie z zagranicznymi nabywcami, którym jednocześnie wyceniały nasze zbywane spółki dla nabywców zagranicznych i doradzały we wszechstronnym nabywaniu naszych podmiotów gospodarczych. Doradzały na dwie strony raz sprzedającej polskiej stronie rządowej, drugi raz nabywcy zagranicznemu, któremu określały nawet cenę nabycia naszego przedsiębiorstwa /spółki. Analizując aspekt prywatyzacyjny można dostrzec w sposób wyraźnie odczuwalny w strukturach ekonomicznych, ściślej finansowych, brak jakiejkolwiek koordynacji zadaniowej, a nawet analitycznej na szczeblu rządowym. A te zagadnienia należą do podstawowych obowiązków doradców rządowych i ministerialnych, jeżeli takowi rzeczywiście byli. Nominalne utytułowanie nie wykazuje mądrości i szerokiej wiedzy ekonomicznej, głownie słabe nawet prymitywne poruszanie się w przedmiocie ekonomicznym praktyki gospodarczej i brak dbałości o sprawy Państwa, może powodować poza ciężkimi skutkami ekonomicznymi, także kompromitację aparatu władzy danej rządzącej partii. Potwierdzeniem jest choćby fakt, że np. rząd zatwierdza z pełną wiarą w rzetelność podaną mu cenę zbycia przedsiębiorstwa/spółki, a z drugiej strony zataja się /nie podając mu/ poniesionego kosztu obsługi doradczej, kto i za jaka cenę realizował to doradztwo. Tak np. rząd zatwierdził cenę zbycia spółki państwowej firmie zagranicznej za złotówki wbrew ówczesnemu prawu dewizowemu. Prawo dewizowe przewidywało jeszcze na początku lat 90-tych, że zagraniczne podmioty gospodarcze i cudzoziemcy, jako dłużnicy regulują swoje zobowiązania wobec Polski /jej podmiotów i osób fizycznych/ w walutach wymienialnych. Ta zasada nie była przez nasze władze w pełni stosowana od początku roku 1990. Nowy rząd  z roku 1989 jakby dowolnie stosował zasadę dochodowości dewizowej.

Prywatyzacja 2

Pierwszym zakładem/spółką było Przedsiębiorstwo Eksportu Budownictwa ‘Exbud’ S.A. w Kielcach, której 45% pakiet akcji został sprzedany firmie amerykańskiej ITI -International Team for Implantology. Zaskakującym jest, że ta nie budowlana i nie przemysłowa firma kupiła akcje słynnego polskiego eksportera budownictwa, a ekspertyza wykonana przez zagranicznego doradcę, jak i za ile prywatyzować tę spółkę kosztowała Exbud 130 tys. dolarów. A przecież wszystkie partie parlamentarne miały przydzielane przez Państwo fundusze na doradztwo z którego mogli opłacać prace różnorodnych tematycznie i specjalistycznie doradców i powinny mieć rozpracowane problemy gospodarcze i kierunki rozwoju, które w kampanii wyborczej mogłyby być konsultowane z wyborcami. W całym długoletnim procesie przekształceń prywatyzacyjnych prawie nikt nie nadzorował tego procesu, bo gdyby był nadzorowany to nie pominięto by kosztu  doradczej i poza doradczej obsługi prywatyzacyjnej, bo organa przeprowadzające prywatyzację nie informowały w swoich sprawozdaniach wykonawczych z dokonanej prywatyzacji o kosztach jej obsługi i o poziomie uzyskanych środków, a nie odprowadzonych bezpośrednio do budżetu, czy o wydatkach dewizowych dokonanych zapłat doradcom zagranicznym i jaki jest stosunek kosztu doradztwa zagranicznego w stosunku do ceny uzyskanej ze sprzedaży danej spółki. W materiałach sejmowych nie można się też doszukać stałości, czy ciągłości takich informacji, a te które są mają charakter uzupełniający przedkładany jakby na żądanie Sejmu.

Prywatyzacja – Firmy doradzające w procesie prywatyzacji w roku  1994
Kurs średnioroczny NBP  1 USD = 22 726,95 zł
L.p. Nazwa doradcy / wykonawcy analiz prywatyzacyjnych Nazwa prywatyzowanego zakładu/spółki objętego ekspertyzą Koszt doradztwa / analiz Przedmiot doradztwa / analiz – ekspertyz
w zł w USD
1 2 3 4 5 6
1 Access  sp z o.o.   Banku Pekao S.A, Warszawa Milfor – Schwarte sp z o.o. w Olsztynie 331 036 800 14 566 Memorandum informacyjne, analizy prawne, ekonomiczno-finansowe oraz ogłoszenia prasowe
2 American Appraisal USA  Cementownia Warta w Działoszynie 183 787 000 8 087 Badanie ochrony środowiska spółki
3 Arthur Andersen, Nowy Jork, USA Zakłady Celulozowo-Papiernicze ‘Kwidzyń’ S.A. w Kwidzyniu 561 540 000 24 708 Analizy finansowe, Przygotowanie niezweryfikowanego bilansu i rachunku wyniku spółki
4 BAA-Business Analysts and Advicers, Londyn Fabryka Kuchenek ‘Amica – Wronki’, we Wronkach 2 483 847 000 109 291 Prowizja za sukces w sprzedazy akcji spółki
5 BAA-Business Analysts and Advicers, Londyn Zakłady Farmaceutyczne ‘Jelfa’ w Jeleniej Górze 22 800 000 1 003 Przygotowanie prospektu sprzedaży akcji spółki
6 BAA-Business Analysts and Advicers, Londyn Zakłady Piwowarskie ‘Warka’, w Warce 475 800 000 20 935 Analiza prawna i ekonomiczno-finansowa oracz wycena  Zakładu
7 BAA-Business Analysts and Advicers ,Londyn Zakłady Farmaceutyczne ‘Polfa’ w  Kutnie 22 800 000 1 003 Przygotowanie prospektu sprzedaży akcji
8 Bain and Company, Boston, USA Fabryka Kabli ‘Kable’ Bydgoszcz 1 080 672 600 47 550 Usługi prawne w negocjacjach z inwestorem w spółce
9 Bain and Company, Boston, USA Zakłady Wytwórcze Urządzeń Telefonicznych ‘ZWUT’, Warszawa 672 059 900 29 571 Doradztwo prawne przy prywatyzacji spółki
10 Bain and Company, Boston, USA Wrocławskie Z-dy Elektroniczne Elwro we Wrocławiu 689 794 000 30 351 Doradztwo prawne przy prywatyzacji spółki
11 Bain and Company, Boston,USA Fabryka lin i Drutu ‘Drumet’ we Włocławku 4 426 050 000 194 749 Prowizja za sukces w sprzedaży spółki
12 Bain and Company, Boston, USA Zakłady Baterii I Akumulatorów Centra, Poznań 1 212 279 600 53 341 Memorandum Informacyjne
13 Baltic Brokers S.A., Sopot Stocznia Szczecin w Szczecinie 539 000 000 23 716 Doradztwo prawne i ekonomiczne, przygotowanie sprzedaży akcji spółki
14 Bank Handlowy w Warszawie S.A. Rolimpex S.A. w Warszawie 3 130 861 500 137 760 Prowizja za sukces w sprzedaży akcji spółki
15 Bankowy Dom Maklerski Banku Pekao S.A. w Warszawie Fabryka Kotłów Przemysłowych Rafako w Racibórzu 190 000 000 8 360 Przygotowanie projektu sprzedaży akcji spółki
16 Bankowy Dom Maklerski Banku Pekao S.A. w Warszawie Fabryka Kotłów Przemysłowych Rafako w Racibórzu 7 648 572 000 336 542 Prowizja za sprzedaż akcji spółki
17 Campany Assistance Ltd, Zagraniczna PRiM Lublin 1 533 718 800 67 485 Prowizja za sukces w sprzedaży akcji spółki
18 Cental Europe Trust Company, Londyn Energomontaż – Zachód Wrocław 115 658 600 5 089 Memorandum informacyjne, strategia prywatyzacji
19 Cental Europe Trust Company, Londyn Zakłady Cukiernicze ‘Hanka’, w Siemianowicach 190 544 000 8 384 Przygotowanie wyceny zakładu oraz memorandum informacyjne
20 Central Europe Trust Company, Londyn Zakłady Cukiernicze ‘San’, w Jarosławiu 17 105 280 500 752 643 Analiza ,II etap selekcji inwestorów do nabywania spółki, oraz prowizja za sukces w sprzedaży spółki
21 Central Europe Trust Company, Londyn Energomontaż – Północ Warszawa 115 658 600 5 089 Memorandum informacyjne i opracowanie strategii prywatyzacyjnej spółki
22 Company Assistance Ltd, zagraniczna Browar Wielkopolski  ‘Lech” w Poznaniu 915 781 300 40 295 Doradztwo i analizy prawne  dla prywatyzacji spółki
23 Company Assistance Ltd Zakłady Piwowarskie ‘Browary Szczecin’, w Szczecinie 4 042 483 800 177 872 Doradztwo prawne, analizy prawne spółki, oraz prowizja za sukces w sprzedaży spółki
24 Company Assistance Ltd Hydrobudowa 6 S.A. w Warszawie 5 222 502 700 229 793 Prowizja za sukces w sprzedaży akcji spółki
25 Creditanstalt Financial Advicers S.A.,Austria Nadodrzańskie Zakłady Przemysłu Tłuszczowego ‘Brzeg’ S.A. w Brzegu 4 493 101 900 197 699 Memorandum Informacyjne, wycena Zakładu do prywatyzacji oraz prowizja za sukces w sprzedaż akcji spółki
26 Creditanstalt Financial Advicers S.A.,Austria Fabryka Wagonów i Lokomotyw ‘Pafawag’, we Wrocławiu 2 755 932 700 121 263 Memorandum informacyjne, analiza stanu środowiska, przegląd przemysłu, strategia prywatyzacji, analizy techniczne o stanie spółki oraz ogłoszenia prasowe
27 Creditanstalt Financiał Advicers, Austria Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych  ‘Fasing’ w Katowicach 2 403 709 700 105 765 Memorandum informacyjne, przygotowanie strategii prywatyzacji oraz wycena wartości spółki
28 Dames and Moore, Los Angelles,USA Zakłady Celulozowo-Papiernicze Kwidzyń S.A. w Kwidzyniu 44 036 500 1 938 Analiza, przegląd środowiska spółki
29 Dames and Moore,Los Angeles, USA Zakłady Papiernicze Malta w Poznaniu 43 464 500 1 912 Analiza o przeglądzie środowiska spółki
30 Dames and Moore,Los Angeles, USA Kostrzyńskie Zakłady Papiernicze S.A. w Kostrzyniu n/Odrą 43 464 500 1 912 Analiza, przegląd oceny środowiska spółki
31 Dames and Moore,Los Angeles, USA Zakłady Celulozowo-Papiernicze ‘Swiecie’, Swiecie n/Wisłą 43 464 500 1 912 Analiza przeglądu środowiska naturalnego spółki
32 Dames and Moore,Los Angeles, USA Zakłady Papiernicze ‘Kielce’  w Kielcach 44 041 700 1 938 Przegląd środowiska naturalnego spółki
33 Dames and Moore, Los Angeles, USA Zakłady Celulozowo-Papiernicze w Krapkowicach 43 464 500 1 912 Przegląd środowiska naturalnego spółki
34 Dames and Moore,Los Angeles, USA Zakłady Papiernicze Konstancin – Jeziorna 43 464 400 1 912 Przegląd środowiska naturalnego spółki
35 Dames and Moore,Los Angeles, USA Zakłady Papiernicze ‘Kluczew’, w Kluczewie 43 464 400 1 912 Przegląd środowiska naturalnego spółki
36 Dames and Moore International, Los Angeles, USA Zakłady Papiernicze ‘Skołowin’, w Szczecinie 43 464 500 1 912 Przegląd środowiska naturalnego spółki
37 Deloitte and Touche, Nowy Jork,USA Polifarb Wrocław 700 280 000 30 813 Kontrakt na sporządzenie prospektu sprzedaży akcji spółki
38 Dickinson, Wright, Mon Van Dusen, USA Huta Szkła ‘Biaglass’  w  Białymstoku 125 904 000 5 540 Doradztwo przy negocjowaniu umowy kupna-sprzedaży spółki
39 Dickinson,Wright,Mon  Van Dusen,USA Nadodrzańskie Zakłady Przemysłu Tłuszczowego ‘Brzeg’, w Brzegu 456 035 000 20 066 Analizy prawne o spółce
40 Dom Maklerski Banku Sląskiego S.A. w Katowicach Polifarb Cieszyn 90 224 200 3 970 Prowizja za sprzedaż akcji spółki
41 Dom Maklerski Banku Sląskiego w Katowicach Zakłady Mięsne ‘Sokołów’, W Sokołowie Podlaskim 203 044 400 8 934 Prowizja za sprzedaż akcji spółki
42 Dom Maklerski Wrocławskiego Banku Zachodniego S.A. we Wrocławiu Polifarb Wrocław 2 859 289 800 125 811 Prowizja za sukces w sprzedaży akcji spółki
43 Dom Maklerski Wrocławskiego Banku Zachodniego S.A. we Wrocławiu Zakłady Farmaceutyczne ‘Jelfa’, w Jeleniej Górze 9 317 384 400 409 971 Prowizja za sukces w sprzedaży akcji spółki
44 ERM Bydgoskie Fabryki Mebli w Bydgoszczy 200 247 000 8 811 Raport o I etapie przeglądu środowiskowego
45 Ernst and  Young, Londyn,Wielka Brytania Fabryka Samochodów Małolitrażowych  /FSM/ w Bielsku 226 732 000 9 976 Prace autorskie w przedmiocie motoryzacji  i w tytule ‘Founders Report’
46 Ernst and Young, Londyn, Wielka Brytania Zakłady Mięsne ‘Polmeat’ , w Brodnicy 523 868 000 23 051 Prowizja z tytułu sprzedaży akcji spółki
47 Ernst and Young, Londyn, Wielka Brytania  Warszawska Fabryka Platerów Hefra S.A, w Warszawie 562 761 700 24 762 Memorandum informacyjne, analiza prawnego stanu zakładu oraz ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki
48 Evip International Sp z o.o. w Warszawie Z-dy Przetworcze Surowców Chemicznych i Mineralnych Piotrowice /Zawichost 402 600 000 17 715 Prowizja za  zobowiązania inwestycyjne II etapu, oraz za II etap prac związanych ze sprzedażą akcji spółki
49 Fin Corporation, Nowy Jork, USA Stomil Olsztyn 325 008 000 14 301 Wykonanie prospektu prywatyzacyjnego, aktualizacja wyceny spółki, wniosek o wdrożenie do publicznego obrotu papierów wartościowych
50 International Finance Corporation /Korporacja Banku Swiatoweg/, Waszyngton, USA  Cementownia Odra w Opolu 596 054 500 26 227 Prowizja, II rata za sprzedaż/zakup akcji spółki 
51 International Finance Corporation,/B.S./,Waszyngton Cementownia ‘Górażdże’ w Tucholi 31 775 573 100 1 398 145 Prowizja za udaną transakcję sprzedaży akcji
52 International Finance Corporation /Bank Swiatowy/,Waszyngton Cementownia ‘Strzelce Opolskie’, w Strzelcach Opolskich 11 600 000 000 510 407 Prowizja za udaną transakcję sprzedaży akcji
53 International Finance Corporation /Bank Swiiatowy/,Waszyngton Cementownia Warta, Działoszyn 6 767 422 000 297 771 Prowizja za sukces w sprzedaży akcji spółki
54 International Finance Corporation /Bank Swiatowy/, Waszyngton Kombinat Cementowo-Wapienniczy /Cementownia. Kujawy/ 21 838 000 961 Ogłoszenia o prywatyzacji spółki
55 International Finance Corporation /Bank Swiatowy/, Waszyngton Cementownia ‘Ożarów’, w Ożarowie 894 290 000 39 349 Memorandum informacyjne
56 International Finance Corporation /.Bank Swiatowy/, Waszyngton Wapno Wojcieszów 4 599 093 000 202 363 Memorandum sprzedaży, prowizja za sukces w sprzedaży akcji spółki
57 JNG Bank- Austria Zakłady Odzieżowe ‘Angella’ w Białymstoku 1 550 810 200 68 237 Opracowanie projektu prywatyzacji spółki
58 JNG Bank -Austria Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego Juwenia Cieszyn 449 490 000 19 778 Prowizja za sprzedaż akcji spółki
59 KPMG ,USA Elwo Pszczyna 5 364 760 700 236 053 Prowizja za sukces w sprzedaży spółki
60 KPMG Peat Marwick, Amsterdam, Holandia Gościcińska Fabryka Mebli w Gościcinie 2 694 739 400 118 570 Prowizja za sukces w sprzedaży spółki
61 KPMG Peat Marwick, Amsterdam, Holandia Fabryka Mebli ‘Goleniów’, w Goleniowie 3 953 071 600 173 938 Prowizja za sukces w sprzedaży akcji spółki
62 KPMG Peat Marwick, Amsterdam, Holandia Słupska Fabryka Mebli ‘Słupsk’, w Słupsku 4 258 792 400 187 390 Prowizja za sukces w sprzedaży akcji spółki
63 Management Focus International Consulting Group Sp z o.o.,Warszawa /angielsko-polska/ Zakłady ‘Contex’, w Jeleniej Górze 120 000 000 5 280 Analiza ekonomiczno-finansowa spółki
64 Morgan Grenfell and Company, Londyn Lódzka Wytwórnia Papierosów /Tytoń Lódż/ w Lodzi 1 243 725 000 54 725 Usługi doradcze przy prywatyzacji spółki
65 Morgan Grenfell Company,Londyn Przedsiębiorstwo Wyrobów Tytoniowych ‘Augustow’, w Augustowie 1 243 725 000 54 725 Usługi doradcze przy prywatyzacji spółki
66 MPW Z-dy Chemii Gospodarczej Pollena Bydgoszcz 65 995 700 2 904 Prowizja za zbycie akcji spółki
67 Multi-Expert sp z o.o.,Grodzisk Mazowiecki Zakłady Odzieżowe ‘Bytom’ w Bytomiu 439 200 000 19 325 Przygotowanie projektu sprzedaży akcji i aktualizacja wyceny wartości spółki
68 Nicon Consulting, Waszyngton, USA Wytwórnia Lożysk Slizgowych Bimet w Gdańsku 602 065 700 26 491 Prowizja za sukces w sprzedaży akcji
79 PIM – Polish Instytute of Management sp z o.o, Warszawa Polam Szczecinek 8 374 197 700 368 470 Prowizja za sukces w sprzedaży akcji spółki za zawarcie transakcji na podwyższenie kapitału akcyjnego i zobowiązań  inwestycyjnych
80 PIM – Polish Instytute of Management sp. z o.o., Warszawa Polam Mysłowice 138 750 000 6 105 Prowizja za sukces w sprzedaży akcji spółki
81 PIM – Polish Instytute of Management sp z o.o.,Warszawa Energopomiar S.A. w Gliwicach 69 720 100 3 068 Memorandum informacyjne i opracowanie strategii prywatyzacyjnej spółki
82 Price Waterhouse, Londyn,Wielka Brytania Huta Szkła Gospodarczego ‘Jarosław’, w Jarosławiu 9 122 021 700 401 375 Prowizja za sukces w sprzedaży akcji spółki
83 Price Waterhouse, Londyn,Wielka Brytania Huta Szkła Gospodarczego ‘Kunice’ 5 364 891 200 236 059 Prowizja za sukces w sprzedazy akcji
84 Pro Invest International sp z o.o.,Warszawa /krajowa/  Elektromontaż Warszawa 1 077 265 400 47 400 Prowizja za sukces w sprzedaży akcji spółki
85 Pro Invest International sp z o.o.,Warszawa /krajowa/ Zakłady Aparatury Elektrycznej Elester w Lódzi 1 005 500 000 44 243 Prowizja za sukces w sprzedaży akcji
86 Pro-Invest International sp z o.o., Warszawa /krajowa/ Elektrociepłownia Kraków 138 000 000 6 072 Prowizja za sprzedaż akcji spółki
87 NM. Rothschild Bank, Londyn Orbis Warszawa 2 487 850 000 109 467 Memorandum informacyjne o spółce
88 S.C.Elinex,/zagraniczna/ Fabryka Samochodów Ciężarowych ‘Star’ w Starachowicach 247 800 000 10 903 Szkolenie wyższej kadry kierowniczej Spółki
89 Societe Generale Finance, Paryż, Francja Zakłady Chemiczne ‘Rudniki’, w Rudnikach 211 777 300 9 318 Memorandum informacyjne i opracowanie strategii prywatyzacyjnej spółki
90 Skadden, Arps,Slate,Meagher, Nowy Jork, USA  FSM – Fabryka Samochodów Malolitra Małolitrażowych ,Bielsko Biała 90 507 000 3 982 Usługi prawne
91 WGK- Wielkopolska Grupa Konsultingowa S.A. w Poznaniu Fabryka Lożysk Tocznych w Poznaniu 143 000 000 6 292 Analizy ekonomiczno-finansowe spółki
92 White and Case, Nowy Jork, USA Gościcińska Fabryka Mebli w Gościcinie 657 780 000 28 943 Usługa doradztwa prawnego
93 White and Case,Nowy Jork, USA Fabryka Mebli ‘Goleniów’, w Goleniowie 672 840 000 29 605 Doradztwo i usługi prawnicze
94 White and Case, Nowy Jork, USA Słupska Fabryka Mebli ‘Słupsk’, w Słupsku 979 580 000 43 102 Analizy prawne i ostateczna wersja umowy sprzedaży spółki
95 White and Case, Nowy Jork, USA Zakład Wapienniczy Wapno Wojcieszów 347 530 100 15 292 Analizy prawne o spółce
96 Pozostałe drobne polskie firmy, które opracowywały cząstkowe i wyrywkowe analizy 40 617 248 500 1 787 184  
x Ogółem x 228 937 886 300 10 073 410 x

Z różnorodnych materiałów  państwowych, nawet Sejmowych nie można uzyskać informacji, poza tym, że w prasie zagranicznej zamieszczano informacje o prywatyzacji gospodarki polskiej, w jaki sposób te zagraniczne firmy doradcze nabywały te zamówienia na to doradztwo i z jakim polskim organem gospodarczym były prowadzone te rokowania, i na jakich kryteriach szacowano cenę takiego doradztwa, do wykonania którego strona polska dostarczała tym instytucjonalnym doradcom zagranicznym wszelkie dane liczbowe i opisowe, wynikowe i planistyczne, podczas gdy analitykom krajowym utrudniano dostęp do tych i takich informacji zbywając ich rzekomym brakiem doświadczenia prywatyzacyjnego.

Nie zrozumiałym jest też fakt, że w rządzie i przy rządzie oraz w Sejmie byli różnorodni pracownicy naukowi z naszych uczelni ekonomicznych i prawnych /profesorowie, docenci, doktorzy/ i nie zadbali aby większość tych ocen doradczych wykonywały ich macierzyste uczelnie, instytuty czy inne krajowe specjalistyczne podmioty gospodarcze . Nie informowali naukowej czy gospodarczej opinii publicznej, że są takie prace do wykonania i, że są potrzebni specjaliści do ich wykonania,. co gorsze, że nie organizowano żadnych wolno dostępnych spotkań w towarzystwach naukowo – technicznych czy ekonomicznych, na których przedkładano by zadania stojące przed rządem do wykonania prze krajowych ekspertów. Zatajano to jakby z nihilizmu, czy z obawy aby ten świat intelektualny nie znał tych celów i zadań i aby nie mogli przez ich znajomość uczestniczyć w procesie krytyki rządzących partii. Z analizy struktury zadaniowej i kosztowej wynika duża i bez zasadna ekonomicznie liczebność tych firm zagranicznych, nie płacących podatku WAT, którego do roku 1993 w naszym kraju nie było, a z innych podatków i opłat zostały zwolnione. Po wprowadzeniu WAT w lipcu 1993 roku większość tych zagranicznych firm uzyskała zwolnienia, podczas gdy krajowe takich zwolnień nie uzyskały. Niektóre z nich uzyskały zadziwiająco wysokie dochody i to jeszcze ze zwolnieniem podatkowym w długoletnim okresie.

Z analizowanych materiałów nie można wywnioskować czy i kiedy zwolnienia te wygasły i czy nadal firmy obce korzystają z tych przywilejów podatkowych. Gdyby od wydatków za to zagraniczne doradztwo pobierano należne podatki bez żadnych ulg czy zwolnień, to środków finansowych starczyłoby na regulacje wałów przeciwpowodziowych w głównych zalewowych rejonach kraju dotykanych niemal corocznymi  wylewami rzek i rzeczek w całym po socjalistycznym okresie.

Drugą spółka sprzedaną amerykańskiej firmie za złote, a nie za dolary była Fabryka Maszyn Papierniczych ‘Fampa’ w jeleniej Górze, której amerykanie zakupili 80% pakiet akcji, i dla której analizę prywatyzacyjną wykonały inne amerykańskie firmy doradcze za 232 100 dolarów płatnej w dolarach, co stanowiło 5,1 % ceny/wartości sprzedaży tego pakietu akcji. Amerykański system walutowy nie przewidywał żadnych rozliczeń  w innych walutach i to jeszcze nie wymienialnych, poza dolarem. Zaskakującym jest dlaczego nam płacili w złotych i dlaczego wartość tych kilku spółek określano w złotych, a nie w dolarach. Kolejną spółką której 80% pakiet akcji zbyto firmie niemieckiej Montana za złote, zamiast za dolary czy marki, były Zakłady Przemysłu Odzieżowego ‘Bobo’ S.A. w Pilawie Górnej, w województwie dolnośląskim, na ziemiach odzyskanych z niewoli niemieckiej. Zakład ten zbyto za 6.400 mln starych złotych. Także nowoczesną technicznie spółkę Hydrotest S.A. w Krakowie zbyto funduszowi amerykańskiemu za złote zamiast za dolary. Analogicznie sprzedano Hartwig Gdański firmie niemieckiej, potem Fabrykę Wtryskarek Ponar-Zywiec firmie z Honkongu. Zupełnie nie zrozumiałym jest, że w tym samym czasie kiedy Polska prowadziła rozmowy z Zachodem o umorzenie części długu zagranicznego z epoki stanu wojennego, to w tym samym czasie sprzedano 42% pakiet akcji, tak potężnej cementowni w Strzelcach Opolskich za złote firmie belgijskiej, a następnie Stomil-Sanok funduszowi amerykańskiemu, i spółkę Prefabet-Rakowice znów firmie niemieckiej, czy 80% pakiet akcji Zakładów Przemysłu Cukierniczego ‘San’ w Jarosławiu firmie brytyjskiej za złote, choć jednocześnie za analizę prywatyzacyjną dla tej spółki zapłacono instytucjonalnemu doradcy zagranicznemu w dolarach, podobnie jak wykonawcom analiz prywatyzacyjnych dla tych właśnie wymienionych spółek zbytych firmom zagranicznym, nie stosując zasady wzajemności płatniczej i rozliczeniowej.

Koszty i struktura podmiotowa zagranicznego doradztwa prywatyzacyjnego w piątym roku procesu prywatyzacyjnego tj. w 1994 nie uległa zmianie. W roku 1994 na ogólną prywatyzację 97 przedsiębiorstw/spółek dokonanych bezpośrednio prze rząd, aż 67 spółek prywatyzowali doradcy zagraniczni. Nabywcami tych prywatyzowanych przez zagranicznych doradców zawsze były firmy, koncerny zagraniczne. Dziwnym zbiegiem okoliczności doradcy zagraniczni nie prywatyzowali tych spółek, które nabywali polscy inwestorzy, różne polskie podmioty gospodarcze. Polscy rzekomi doradcy prywatyzowali zaledwie kilka przedsiębiorstw/spółek. Ten liczbowy stosunek nie jest analitycznie pełny i całkowity. Pełny obraz daje dopiero porównanie kosztu poniesionego za to doradztwo zagraniczne, realizowane tylko w tym 1994 roku przez firmy amerykańskie, angielskie, francuskie i niemieckie. Z całorocznego kosztu doradztwa prywatyzacyjnego ,które wyniosło prawie 228.938 mld starych złotych o równowartości 10 073 410 dolarów amerykańskich, stanowiąc ponad 10 procent ogólnych wpływów ze sprzedaży prywatyzacyjnej tego  roku.

prywatyzacja

Z danych wynika, że najdroższe  doradztwo realizowały firmy amerykańskie i angielskie, które za te nabywane za to doradztwo środki finansowe nabywają w naszym kraju różnorodne majątki nie płacąc wcale  lub płacąc w znikomym stopniu z zagranicy niemal żadnych środków dewizowych, a przeciwnie transferując je z naszego kraju, przed którym nasze władze są jakby dziecinnie bezradne, nie nadzorując celowości i zasadności wydatków dewizowych i kombinacyjnych operacji kantorowych. W całym czteroletnim okresie zarobek doradczy firm zagranicznych w większości został skierowany na nabywanie w Polsce różnorodnych majątków, na zakładanie banków, spółek konsultingowych, audytorskich, informatycznych, biur maklerskich, pośrednictwa, domów handlowych, zakup sklepów, zakładanie firm developerskich, budowę biurowców i lokali na wynajem polskim instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym, czy na zakup mieszkań dla spekulacji itp. Wystarczy spojrzeć na śródmieście stolicy Państwa aby na każdym kroku dostrzec proces wywłaszczania polskich instytucji ze śródmieścia i plasowania się różnego  rodzaju zagranicznych i to usługowych obsługujących instytucje państwowe. Uzyskują one ogromne zyski które natychmiast transferują na zagranicę nad czym polskie władze nie sprawuję niemal żadnej kontroli ekonomiczno-dewizowej. Aby mogły tak w Polsce funkcjonować musiały najpierw w Polsce zarobić, a łatwy i nie odpowiedzialny zarobek wystąpił na doradztwie prywatyzacyjnym.

Na polskim rynku giełdowo-walutowym spekulują aż 963 firmy zagraniczne, w tym 762 angielskie. Z głębszych analiz ekonomicznych wynika, że różnorodne firmy zagraniczne obsługują większość naszego aparatu gospodarczego, niemal w całości obsługują finanse państwowych i samorządowych instytucji eliminując z naszego rynku narodowego resztki polskich tego rodzaju podmiotów gospodarczych. Stosunkowo często publicznie widać członków rządu w otoczeniu doradców zagranicznych, a nie krajowych. Towarzystwo doradców zagranicznych jakby dodawało im splendoru i prestiżu i jakby się wstydzili korzystać z doradztwa polskich, własnych indywidualnych doradców i firm krajowego doradztwa, którym nie zlecają niemal żadnych problemów analitycznych do zbadania zarówno bieżących jak i perspektywicznych.

 

Zagraniczne krajowe firmy doradzające przy prywatyzacji przedsiębiorstw w latach 1990 – 1997 (zestawienie zbiorcze według firm) – kwotowo
L.p. Nazwa instytucjonalnego doradcy) wykonawcy analiz
w nowych złotych w dolarach USA
1 2 3 4
1. Morgan Grenfell and Company Ltd, Londyn 35 910 211 13 828 896
1 Bain and Company, Boston, USA 16 512 289 10 318 157
3 International Finance Corporation,Waszyngton,USA 13 465 777 10 003 385
2 Hambros Bank, Londyn 13 994 398 7 973 342
4 Boston Consulting Group, Boston, USA 4 101 607 3 276 624
5 Assistance Company Ltd, Londyn 5 140 082 3 204 222
2. PIM-Polish Institute of Management. 10 255 171 3 034 435
42 BZW – Barclays de Zoete Wedd,brytyjski bank inwestycyjny, Londyn 9 027 681 2 965 777
6 Arthur Andersen, Chicago, USA 3 915 083 2 935 190
73 Union Bank of Switzerland, Zurich,Szwajcarta 8 760 134 2 726 129
10 Gide Loryette Nouel, Paryż, Francja 3 737 873 2 429 550
7 Maison Lazard et Cie, Paryż, Francja 3 015 262 2 388 706
9 Central Europe Trust Company, Londyn 4 860 955 2 310 522
8 S. G. Wartburg Bank and Co. Londyn 3 218 907 2 287 405
16 KPMG 3 032 126 1 446 334
11 Bankue Pallas Stern, Paryż, Francja 2 209 572 1 290 830
12 Samuel Montagu Bank and Co. Londyn 1 864 873 1 150 921
14 Rotschild and Sons 1 307 152 1 110 470
15 Kleinwort Benson Bank, Londyn 2 269 181 1 050 027
13 Price Waterhouse, Londyn 2 004 412 1 043 033
17 Werdell Amstrong, Londyn 1 058 256 1 000 000
19 Mc Kinsey, USA 2 155 338 939 650
20 Moore Stephen,Londyn 974 125 920 500
66 Fincorporation,USA 2 252 321 852 419
21 Coopers and Lybrand, Londyn 813 818 847 978
22 Credit Suisse Group, Szwajcarta 874 888 826 727
23 Arthur D. Little, Boston, USA 920 690 730 985
59 Sankt Annane Bank, New Bedford, USA 2 104 858 729 064
52 Pro-Invest International 1 856 842 720 225
24 Ernst and Young, Londyn 996 122 718 959
25 CA Investment Banking, USA 823 450 604 091
29 KPMG Peat Marwick 3 032 126 596 021
30 Creditanstalt Financial Advisers S.A. 1 231 866 564 254
31 Lek Partnership, Londyn 696 040 510 621
32 Societe Generale Finance 846 810 454 235
45 BAA Business Analysts and Advicers,Londyn 1 016 885 451 418
33 Deutsche Bank, Niemcy 613 135 449 801
35 Bankers Trust International, Londyn 663 604 436 087
79 Vinson and Elkins, Group, USA 988 185 430 297
38 White and Case, Nowy York, USA 705 660 395 442
57 Evip International 845 932 387 075
39 Bank PKO S.A. – Dom Maklerski, /zagraniczny/ 783 857 344 901
40 NMB Bank France 434 705 344 476
41 Henry Schroders, Londyn 466 730 342 396
44 Business Management Finance (Access 519 569 328 404
43 American Appraisal,Milwaukee,USA 446 791 313 007
51 Nicom Consulting Ltd 444 757 280 383
46 Rotschild NM 252 419 238 524
47 Media Banko Broker 420 843 231 933
62 NBS Holding Communication 348 422 225 987
49 CPC Europe Consumer Foods Ltd 203 880 212 362
50 GP Marketing Inc.Boston, USA 382 045 210 551
61 Bank Handlowy/City w Warszawie, /zagraniczny/ 446 127 192 636
53 ING Bank, Holandia 352 384 183 415
54 Monciereff Consortium 246 332 180 712
55 Dickinson Wright, Detroit, USA 304 287 177 764
56 Baltic Acconntants and Consultants, Dania 231 056 176 267
58 HBS Holding 162 505 153 560
60 DRT Poland 175 587 150 298
63 Deloittle and Touche, Londyn 226 244 127 303
71 Dames and Moore International, USA 281 942 121 401
64 Drawlane Consultants 167 871 114 669
67 York Trust 327 205 112 499
68 Bradbury,USA 182 033 109 958
69 Brinkman and Partner Investment,Niemcy 199 315 109 843
72 Hurst Morris Associates, USA 141 983 104 160
16. Doradca Consultants, Ltd. 163 458 87 972
76 Allen and Overy, Kancelaria prawna zagraniczna 111 900 82 091
77 Arthurst Brown,Wielka Brytania 85 343 80 945
81 Meagher 119 700 65 969
18.  ABN Amro Bank,Amsterdam,Holandia 215 042 65 546
82 KPMG Reyiconsult 85 950 63 053
19. Tetra Trading 136 214 56 185
83 X -Nieznany dokładnie z nazwy wykonawca, /pomylona nazwa wykonawcy dla Zakładów Wapienniczych „Górażdże/. 99 534 54 855
84 Lege Artis 53 000 50 083
21. COK 161 865 49 337
85 Management Focus International 102 908 45 280
86 S. C. Elinex 92 960 40 903
87 CSFB-Credit Suisse First Boston, Boston,USA 53 146 38 988
90 Brekinson Wright 63 414 34 948
88 Arnold Hill,londyn 46 394 34 035
91 Altheimer and Gray,Chicago, USA 45 863 33 645
92 Pont Corporation 34 926 33 004
93 Baltic Brokers/Baltic City 53 900 23 716
24. SJOS Silesian Investment Company 63 938 23 685
25. Metrum Consulting 53 333 21 998
94 Lawyer Service, Nowy Jork, USA 26 581 19 500
94 ERM 42 752 18 811
95 BMP International Ltd, USA 17 948
28. Invest Service 31 720 11 750
99 Hestia Consultants, Sopot 13 042 9 568
100 Presspublica 5 664 5 352
101 Financial Times 8 837 4 870
102 Echoli Regie Publicitare 5 735 4 208
Razem doradztwo firm zagranicznych
Doradztwo firm krajowych
WGK – Wielkopolska Grupa Konsultingowa, Poznań 4 609 250 1 646 669
Bankowy Dom Maklerski /nie przyporządkowany do danej spółki/ 1 465 692 604 559
Wroclawski Bank Zachodni – Dom Maklerskie 1 246 994 548 684
TDI – Towarzystwo Doradztwa Inwestycyjnego 1 114 152 341 921
Bank WBK -Centralne Biuro Maklerskie 897 000 273 409
MPW 313 753 228 234
Bank Gdański – Biuro Maklerskie 519 505 214 282
Bank PBK – Biuro Maklerskie 431 735 164 211
Penetrator – Agencja Informacyjna 358 605 153 033
Bank, Polski Bank Rozwoju – Biuro Maklerskie 4 561 250 140 591
Bank Śląski – Dom Maklerski 29 327 121 904
Mar-Tech 156 078 114 500
Inter-Bank, Warszawa 184 176 108 305
Bank Pekao – Centralne Biuro Maklerskie /zagraniczny/ 283 240 104 923
Uni – Expert, Kutno 100 000 73 361
Proexim – Biuro Ekspertyz i Doradztwa Ekonomicznego 107 754 40 601
Multi-Expert 73 920 35 858
Arcanum – Przedsiebiorstwo Doradztwa i Wdrożeń 76 236 29 544
Premium Econ 77 760 28 805
DGA – Doradztwo Gospodarcze, Poznan 52 000 19 262
Kon-Gos S.A. 22 881 16 786
Ortep – Spółdzielcze Przedsiebiorstwo Doradztwa Gospodarczego 42 506 15 746
Uniconsult – Biuro Ekspertyz Finannsowych 31 350 11 613
x Razem doradztwo firm krajowych
x Pozostale koszty prywatyzacyjne nie przyporządkowane do poszczególnych przedsiebiorstw/spółek
a Analizy sektorowe za lata 1990 -94, /dla 21 branż ówczesnej gospodarki/, i inne  im towarzyszące koszty, np.  zwolnienia z podatku obrotowego, potem VAT. 32 703 523 23 789 248
b Pozostałe Inne, małe firmy uczestniczące doradczo i prasa w której zamieszczano ogłoszenia 21 519 694 9 468 800
c Zagraniczne firmy doradcze i zarządzające przy uruchomieniu NFI 13 636 170 6 596 450
d Pozostałe różne  analizy wyłapane w ostatnim momencie i nie przyporządkowane do zamawiającego 13 876 050 8 658 705
e Promocja przetargu spółek Skarbu Państwa od I do VII transzy do dalszej sprzedaży 2 682 004 993 519
f Firmy zagraniczne zarządzające 14 NFI, pobierające roczne wynagrodzenie ryczałtowe 180 000 000 65 263 018
x OGÓŁEM 276 732 511 180 844 228

Wypowiedz się