Nie przestrzeganie polskiego prawa w kwestii symboli banderowskich przez straż graniczną i policję

Banderowcy_UPA_zbrodnieUPA_Ukraina

Publikujemy dwa pisma inż. Stanisława Żółkiewicza Prezesa Stowarzyszenie Obrońców Pamięci Orląt Przemyskich  w Przemyślu do: Komendanta Głównego Straży Granicznej i  Prokuratury Rejonowej w Przemyślu, sprawie nieprzestrzegania polskiego prawa przez straż graniczną i policję.

Redakcja KIP

Przemyśl, 25.04.2016r.

Stowarzyszenie Obrońców Pamięci Orląt Przemyskich

w Przemyślu

ul. Ujejskiego 3

37-700 Przemyśl

 

Komendant Główny Straży Granicznej

Al. Niepodległości 100

02-514   W A R S Z A W A

Stowarzyszenie Obrońców Pamięci Orląt Przemyskich w Przemyślu z przykrością informuje, że otrzymana odpowiedź Zarządu Granicznego KG-ZG-1334/WSG/SB/16 z dnia 07.04.2016r. nie w pełni nas satysfakcjonuje.

Pismo Wasze wprawdzie wspomina o tym, że funkcjonariusze SG są zobligowani do „weryfikacji wątpliwości w zakresie potencjalnego zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, również pod kątem ewentualnych przesłanek do wszczęcia postępowania karnego”, a także o ewentualnym skutku „wydania decyzji dotyczącej odmowy wjazdu na terytorium R.P.” – nie odpowiada to w pełni na nasze pismo z dnia 22.03.2016r.

Po pierwsze nie prawdziwe jest twierdzenie, iż demonstrowanie w samochodach obywateli Ukrainy wjeżdżających na teren R.P. flag banderowsko – nazistowskich  o barwach czerwono – czarnych ma charakter sporadyczny i jednostkowy. Takie przypadki wg Waszego pisma miały miejsce jedynie w I połowie 2014r., natomiast w rejonie działania Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej takich przypadków w roku 2015 i 2016 nie stwierdzono. Tymczasem tylko na przejściu granicznym w Medyce w br. właściciel parkingu samochodowego w Medyce stwierdził kilkanaście takich przypadków gdy samochody obywateli ukraińskich zaparkowane na parkingu przygranicznym miały umieszczone w widocznym miejscu (na podszybiu) te banderowskie symbole. W dwu przypadkach z sierpnia 2015r. i marca 2016r. toczą się postępowania przed organami ścigania z doniesień właściciela parkingu, a także naszego Stowarzyszenia o statusie pokrzywdzonego. Tymczasem z Waszego pisma dowiadujemy się, że w Bieszczadzkim Oddziale S.G. takich spraw w roku 2015 i 2016 nie było?! Czy to tylko brak informacji z Waszego Oddziału w Przemyślu, czy próba zakłamywania rzeczywistości w imię tzw. „poprawności politycznej”? Nie jest dla nikogo w Przemyślu tajemnicą, że wielu funkcjonariuszy Straży Granicznej w Przemyślu jest narodowości ukraińskiej. Może to ich działania ukrywają prawdę w tym haniebnym procederze demonstrowania symboli faszystowskich przez ukraińskich postbanderowców? Może to Związek Ukraińców w Polsce gloryfikujący OUN i UPA tak skutecznie oddziaływuje na swoich „ziomków”, by dopuszczać tolerowanie tych symboli w Polsce? Nie znamy przyczyn tej próby zakłamywania rzeczywistości. Domagamy się jednak prawdy i jasnych kryteriów oceny postaw tych funkcjonariuszy, którzy fałszując prawdę usiłują ukrywać przestępczy charakter tego haniebnego procederu.

Po drugie, nie do przyjęcia jest Wasze tłumaczenie, jakoby to funkcjonariusze S.G. mieli prawo oceniać czy demonstrowania symboli (barw) banderowskich jest „potencjalnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego”. To nie Wasza rola! To rozstrzygnął Kodeks Karny! Nie Wasi funkcjonariusze mają rozstrzygać o tym, czy to zagraża, czy nie zagraża! Samo demonstrowanie tych barw i symboli jest przestępstwem. Tak jak przestępstwem jest demonstrowanie w Polsce swastyki hitlerowskiej. Nie próbujcie interpretować prawa tak, by unikać „problemów” ze strony nacjonalistów ukraińskich. Prawo należy bezwzględnie stosować. Cofanie na Ukrainę samochodów z tymi banderowskimi symbolami powinno być „najniższym wymiarem kary”. Regułą powinny być wysokie grzywny, a także kary dożywotniego zakazu wjazdu na teren R.P. oraz kary więzienia.

O tym w Waszym piśmie jakoś nie wspominacie. Tymczasem nacjonaliści ukraińscy triumfują.

Nie znaleźliśmy także w waszej odpowiedzi wzmianki o ewentualnym wykorzystaniu, przesłanego przy naszym piśmie z dnia 22.03.2016r., ekspertyzy z dnia 19.10.2015r. pracownika naukowego IPN pana dra Wojciecha Jerzego Muszyńskiego. Z tą lekturą winien zapoznać się każdy Wasz funkcjonariusz kontrolujący obywateli Ukrainy przekraczających granicę R.P.

                                                                                                          PREZES

                                                                                              inż. Stanisław Żółkiewicz

Otrzymują do wiadomości:

  1. Pan Wojciech Bakun, Poseł na Sejm R.P..
  2. Organizacje Kresowe i Patriotyczne w Polsce.

——————————————————————-

Przemyśl, 25.04.2016r.

Stowarzyszenie Obrońców Pamięci Orląt Przemyskich

w Przemyślu

ul. Ujejskiego 3

37-700 Przemyśl

Prokuratura Rejonowa w Przemyślu

ul. Waygarta 6

37-700 Przemyśl

Stowarzyszenie Obrońców Pamięci Orląt Przemyskich w Przemyślu, w ślad za otrzymanym z Posterunku Policji w Medyce w dniu 20.04.2016r. pouczeniem o uprawnieniach pokrzywdzonego oraz kserokopią postanowienia o umorzeniu dochodzenia przed jego wszczęciem – pragnie uzupełnić swoje pismo z dnia 08.04.2016r. do Waszej Prokuratury o następujące wątki:

– Powodem umorzenia przez Komisariat Policji w Medyce dochodzenia było wyjaśnienie posiadaczki (współwłaścicielki) samochodu obywatelki Ukrainy Oksany Olijnyk, że demonstrowanie barw faszystowskich w postaci flagi czerwono – czarnej miało charakter „jednorazowy i niezamierzony” i nie wskazywało „na działanie celowe i ukierunkowane”. Na jakiej podstawie Komisariat Policji przypisuje sobie prawo do interpretowania artykułów prawa karnego. Samo  demonstrowanie tych nazistowskich barw jest przestępstwem w myśl art. 256, k.k. a nie intencje osoby demonstrującej. Okoliczności umieszczenia tych barw w samochodzie na widocznym dla wszystkim miejscu mogą być jedynie brane pod uwagę przy określaniu stopnia i wysokości kary, a nie być powodem do zaniechania wszczynania dochodzenia.

– Korzystając z uprawnień pokrzywdzonego Stowarzyszenie nasze prosi o dopuszczenie przesłanej przy naszym piśmie z dnia 08.04.2016r. ekspertyzy biegłego IPN dr Wojciecha Jerzego Muszyńskiego z dnia 19.10.2015r, jako dowodu również w tej sprawie (oryginał ekspertyzy w posiadaniu Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu – spr. Nr RSD 1581/14).

                                                                                              PREZES

                                                                               inż.  Stanisław Żółkiewicz

Otrzymują do wiadomości:

  1. Pan Jacek Kurcek.
  2. Pan Wojciech Bakun, Poseł na Sejm RP
  3. Organizacje Patriotyczne i Kresowe w Polsce.

Wypowiedz się