Do ogólnokrajowych władz związków zawodowych. Możliwość zaskarżenia ustaw i posunięć rządu do Tybynału Konstytucyjnego

KIP Pismo do ZZx3

 

 

W artykułach 188 i 191 Konstytucja zawiera postanowienia umożliwiające Trybunałowi Konstytucyjnemu zakwestionowanie zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych, co implicite musi się odnosić także do rządzących ugrupowań politycznych.

Art. 188.  Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach: […]

3. zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe, z Konstytucją,  ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami,

4. zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych,

Drugi z przywołanych artykułów upoważnia związki zawodowe do występowania z odpowiednimi wnioskami do Trybunału. […]

Art. 191.

1.    Z wnioskiem w sprawach, o których mowa w art. 188, do Trybunału Konstytucyjnego wystąpić mogą: […]

4) ogólnokrajowe organy związków zawodowych oraz ogólnokrajowe władze organizacji pracodawców i organizacji zawodowych,

 Może się więc zdarzyć, że związki zawodowe właśnie w Trybunale Konstytucyjnym upomną się o elementarne prawa świata pracy […] Trudno sobie wyobrazić, by w takiej sytuacji Trybunał mógł kontynuować swą praktykę odwoływania się do Konstytucji w sprawach mniej ważnych, czasem nawet drugorzędnych, milczeniem pomijając ułomności ustrojowe o znaczeniu tak kluczowym dla całego społeczeństwa.

 

prof. dr hab. Tadeusz Kowalik  

 

(fragment)

Czytaj cały artykuł prof. Kowalika

 

tadeusz_kowalik3

Comments

 1. zbigniew says:

  Formalizm czy święta naiwność ?
  czy też próba pozbawienia praw Związków Zawodowych do strajków?

  dotyczy Trybunału Konstytucyjne w Polsce

  Trybunał Konstytucyjny nie pełni roli która powinien pełnić.

  Trybuna Konstytucyjny jest de facto sądem realizujacym w orzeczeniach okresloną ideologię:
  antypaństwowa,
  antypolską,
  legitymizującym realizacją polityki ludobóstwa instrumentami ekonomicznymi,
  legitymizujący i wdrażający system bezprawia w zyciu politycznym prawnym i społecznym w Polsce,
  legitymizujący działania i orzecznictwo sądowe pozbawiające obywateli pochodzenia etnicznego niż Pana Rzeplinskiego-Prezesa tego trybunału prawa do dóbr osobistych i prawa do ich ochrony,
  legitymizuje terroryzm prasowy
  itd itd

Wypowiedz się