Pani dr Grażyna Niegowska oskarża. (Cz. II)

Część II

Warszawa, dnia 28.03.2013 r.

 

Do: KPP Legionowo

w Legionowie

ul. Jagiellońska 26 B

05-120 Legionowo

 

Oraz

 

WPG w Warszawie

ul. Nowowiejska 26 B

00-911 Warszawa

 

Wnioskodawca:

Grażyna Niegowska

ul. Piaskowa 1 m.9

05-119 Legionowo

 

 

Sygn. akt KPP – D – 894/13 (KPP Legionowo)

Sygn. akt PG. Śl 24/13 (WPG w Warszawie)

 

 

                                                                       Wniosek dowodowy

 

W związku z zawiadomieniem złożonym w dniu 11 marca 2013 r. w KPP Legionowo i w dniu 18 marca 2013 r. w WPG w Warszawie o podejrzeniu popełnienia na moją szkodę czynu zabronionego spenalizowanego w treści art. 231 par. 1 kk w zw. z art. 267 par. 1 i 2 kk w zw. z art. 235 kk, modyfikuję mój wniosek z dnia 26.03.2013 r., złożony w KPP Legionowo i wnoszę o przeprowadzenie dowodu z:

– wykazów wszystkich połączeń zarejestrowanych dnia 11 listopada 2012 r. przez operatora sieci Orange, związanych z numerem abonenckim 518 169 798,

– wykazów wszystkich komórek rozróżnianych za pomocą numeru CID, które były w dniu 11 listopada 2012 r. obsługiwane przez stacje bazowe w pobliżu ul. Piaskowej 1 w Legionowie,

– wykazów wszystkich połączeń z dnia 11 listopada 2012 r. z sieci mobilnych w obrębie naziemnych stacji bazowych (BTS) najbliższych geograficznie ul. Piaskowej 1 w Legionowie, do których mogły się logować połączenia z/do numeru 518 169 798 oraz z/do numerów znajdujących się w zasięgu tych stacji,

– numeru IMSI, z którego 11 listopada 2012 r. inicjowane były połączenia na policyjny numer 997,

– danych MCC, MNC, CELL ID i LAC, należących do BTS-u, do którego podłączony był terminal użyty do wykonywania tych połączeń,

– innych parametrów, którymi dysponuje operator sieci komórkowej, a które umożliwią identyfikację opisanego w zawiadomieniu zdarzenia oraz wykrycie sprawcy czynu,

– ze strony internetowej: http://bytom.naszemiasto.pl/artykul/1682705,krotko-z-rudy-do-bytomia-z-marihuana,id,t.html, na której umieszczony jest komentarz o treści:

 

„retoryczne pytanie (gość) 2013-01-10 13:44”

                       

„płk. Krzysztof Badei, oficer, który wywołał lawinę przestępstw z udziałem oficerów WSI, SKW oraz szeregu funkcjonariuszy publicznych, włączając w to prokuratorów poniósł jakąś karę ???”, na okoliczność ustalenia autora wpisu, który na forum publicznym zauważa poważne uchybienia w działaniu instytucji WSI, SKW oraz organów ścigania.

 

Jednocześnie wnoszę o:

 

– wystąpienie do Sądu Okręgowego w Warszawie z zapytaniem, czy wydawano w nim zgodę na wykonanie czynności polegającej na naruszeniu w dniu 11 listopada 2012 r. mojej autonomii informacyjnej poprzez przełamanie zabezpieczeń elektronicznych telefonu komórkowego marki Samsung, model SGH – C300 (IMEI: 355092/01/035524/4) i karty SIM o numerze 518 169 798 w celu podszycia się pod ten numer i wykonania połączeń na policyjny numer 997,

– załączenie do akt sprawy i do materiału dowodowego publikacji pt. „Oskarżenie pułkownika SKW”, która ukazała się na łamach portalu Klubu Inteligencji Polskiej, na okoliczność podejrzenia popełnienia przestępstwa przez płk. Krzysztofa Badeję ze SKW w związku z przedmiotową sprawą,

– przesłuchanie płk. Krzysztofa Badei ze Służby Kontrwywiadu Wojskowego w mojej obecności, w charakterze świadka, na okoliczność czynu opisanego w zawiadomieniu oraz czynów, które są mu przypisywane przez szereg osób.

 

Uzasadnienie

 

I. Zdalne połączenia na numer 997 z wykorzystaniem mojego aparatu i karty SIM o numerze 518 169 798 były najprawdopodobniej zainicjowane przy użyciu komórkowej stacji pośredniczącej, która w krytycznym czasie (objętym zawiadomieniem) wysyłała sygnał silniejszy niż stacje bazowe, do których zwyczajowo logował się aparat (w postaci numeru IMEI) i karta SIM (w postaci numeru abonenckiego oraz numeru IMSI).

W czasie, gdy stacja pośrednicząca wysyłała silniejszy sygnał, była w stanie przechwycić inne telefony komórkowe, będące w zasięgu najbliższych BTS- ów. W trakcie kierowania połączeń na numer 997, nadajnik pośredniczący mógł przechwycić wszelkie połączenia telefonów, które powinny logować się do rzeczywistej stacji bazowej.

Należy dodać, że stacja pośrednicząca działa w sieci z zainstalowaną w niej kartą SIM o konkretnym numerze abonenckim. O tym, że połączenia wychodzące na numer 997 były inicjowane z karty SIM zainstalowanej w urządzeniu pośredniczącym, a nie z karty o numerze 518 169 798, mogą przekonać następujące parametry: numer IMSI, z którego inicjowane były połączenia oraz MCC, MNC, CELL ID i LAC – należące do BTS-u, do którego podłączony był terminal użyty do wykonywania prowokacji.

 

 

II. W związku z powyższym, oprócz wykazów połączeń, zawierających dane lokalizacyjne, symbole stacji wejściowych i wyjściowych, numery abonenckie i numery IMEI, w przedmiotowej sprawie konieczne jest pozyskanie następujących danych:

1. numer IMSI (ang. International Mobile Subscriber Identity), z którego inicjowane były połączenia, ponieważ pozwoli on jednoznacznie określić kartę SIM pracującą w sieci GSM lub UMTS. Numer ten zapisany jest nie tylko na karcie SIM, lecz także w rejestrze HLR, co umożliwia identyfikację abonenta na drodze radiowej.

Pozyskując numer IMSI pozyskany zostanie jednocześnie:

  1. 1.kod kraju stacjiMCC (ang. Mobile Country Code), który identyfikuje jednoznacznie macierzysty kraj abonenta ruchomego. MCC obejmuje trzy cyfry (np. Francja – 208, Niemcy – 262, Polska – 260);
  2. 2.kod sieci MNC Mobile Network Code), który identyfikuje macierzystą sieć abonenta ruchomego. MNC zawiera dwie lub trzy cyfry identyfikujące sieć.
  3. 3.numer identyfikacyjny abonenta ruchomego MSINMobile Subscriber Identification Number), zwany numerem abonenckim.

Pozyskanie numeru IMSI jest konieczne także dlatego, że numer Caller ID może być za zwyczaj dowolnie modyfikowany.

2. numer Cell ID (Cell Identifier: C-Id, C-ID, Cell Id, CID) – czyli parametr przypisywany przez operatora telefonii komórkowej poszczególnym komórkom zdefiniowanym na obszarze należącej do niego sieci. Specyfikacja 3GPP opisuje parametr Cell IDjako liczbę całkowitą o wartościach 0 .. 65535. Parametr ten musi być unikatowy wśród komórek zdefiniowanych na obszarze zarządzanym przez BSC (w GSM) lub RNC (w UMTS).

Powyższe pozwoli zapisać nazwę komórki w formacie: MCC + MNC +LAC + Cell Identifier. Taki zapis definiuje nazwę komórki jednoznacznie i opisuje ją wśród wszystkich komórek we wszystkich sieciach mobilnych. W tym formacie, zwanym Global Cell Id (GCI), zapisywana jest w rejestrze VLR komórka, z której rozmawia (lub z której ostatnio rozmawiał) dany abonent.

3. numer LAC (ang. Location Area Code), czyli kod przypisywany do obszarów (Location Area, LA), na które jest podzielona sieć radiowa używana w sieciach telefonii komórkowej. LAC jest unikatowy na poziomie sieci komórkowej (dwa obszary LA w danej sieci na pewno będą mieć różne numery LAC). Każdy obszar LA  zawiera zazwyczaj kilkadziesiąt lub kilkaset komórek rozróżnianych za pomocą numeru CID. Stacje bazowe obsługujące je, przesyłają na kanale rozgłoszeniowym (ang. Broadcast Channel) informację o LAC przypisanym do tego Location Area. Gdy terminal loguje się do sieci, lub w stanie Idle (czyli w sytuacji gdy jest włączony, ale nie nadaje i nie odbiera danych) przechodzi pod kontrolę stacji bazowej z/do komórki należącej do innego Location Area, wysyła do sieci operację Location Update. Przenoszona w niej informacja Location Area Identity (LAI = MCC + MNC + LAC) jest zapisywana w bazie danych VLR, związanej z kontrolującym dany obszar Mobile Switching Centre. W sytuacji, gdy dla abonenta będzie zestawiane połączenie, informacja ta posłuży do jego lokalizacji. Warto dodać, że każdy operator dla każdego z pasm GSM oraz UMTS samodzielnie określa sposób podziału kraju na obszary LA i nadane im numery LAC.

 

Zawnioskowane wyniki, gdy zostaną uzyskane od operatora, pozwolą stwierdzić, czy do prowokacji posłużono się urządzeniem przeznaczonym do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych. Należy podkreślić, że opisaną w zawiadomieniu czynność służby specjalne i policja wykonują jedynie na podstawie obowiązujących je ustaw i konieczna jest pisemna zgoda sądu.

 

Numer IMSI, z którego inicjowane były połączenia, pozwoli określić kartę SIM w sytuacji, gdy numer Caller ID może być dowolnie modyfikowany, a dane BTS-u, do którego podłączony był nadajnik (w postaci parametrów: MCC, MNC, CELLID, LAC) pozwolą określić w przybliżeniu pozycję nadajnika użytego do prowokacji.

 

III. Wnosząc o załączenie do akt sprawy i do materiału dowodowego publikacji pt. „Oskarżenie pułkownika SKW”, która ukazała się na łamach portalu Klubu Inteligencji Polskiej informuję, że złożyłam do Szefa SKW wniosek o treści zamieszczonej przez Klub Inteligencji Polskiej.

 

IV. Wnosząc o przesłuchanie płk. Krzysztofa Badei ze Służby Kontrwywiadu Wojskowego w mojej obecności, w charakterze świadka, mam na uwadze nie tylko czyn opisany w zawiadomieniu, ale również szereg innych czynów karnie zabronionych, związanych z podszywaniem się pod moje i cudze numery abonenckie (por. sygn. akt 1Ds.1003/08, PR w Legionowie). Proceder ten trwa to już co najmniej osiem lat – w sytuacji całkowitej bezkarności sprawców.

W związku z tym zamierzam zadać płk. Krzysztofowi Badeja ze Służby Kontrwywiadu Wojskowego m.in. następujące pytanie:

Czy jestem “królikiem doświadczalnym”, na którym bezkarny oficer WSI, a obecnie SKW testuje nowe metody i techniki operacyjne oraz moją wytrzymałość psychiczną?! 

Podkreślam, że wszystkie naruszenia mojej autonomii informacyjnej zawsze były zgłaszane organom ścigania, jakkolwiek by one nie były dla tych organów „dziwne”. Jednak jak do tej pory organy ścigania nie przeprowadziły na tę okoliczność dogłębnego, skutecznego i właściwego postępowania karnego, co doprowadziło do utraty dowodów i zatarcia śladów domniemanych przestępstw.

 

Przedłożony wniosek dowodowy zmierza do wykazania, że w dniu 11 listopada 2012 r. doszło do popełnienia przestępstwa na moją szkodę przez Krzysztofa Badeję i pomagających mu funkcjonariuszy publicznych – w związku z pełnioną służbą.

Realizacja tego wniosku daje realną perspektywę postępu w wykryciu wszelkich okoliczności procederu podszywania się pod moje numery abonenckie w celu wykonywania z nich połączeń poza moją wiedzą.

 

 

                                                                                                   Z poważaniem

 

 

                                                                                                  Grażyna Niegowska