Nieważność logiczna i nieważność prawna Organizacji Narodów Zjednoczonych

Za pojawieniem się nieskutecznego uniwersalnego instrumentu pokoju kryje się rzeczywistość instrumentu imperializmu USA na świecie.

Autor: Claudio Resta -20 września 2023 r.

Uważam, że zasadniczo organizacja międzyrządowa, której celem jest promowanie pokoju oraz poprawa dobrobytu i jakości życia istot ludzkich, powinna koniecznie i obowiązkowo, pod karą nieskuteczności, stronniczości, a przede wszystkim braku neutralności, zostać ustanowiona przy udziale możliwie wszystkich chętnych narodów świata, a przynajmniej jak największej liczby narodów. Bez żadnego szkodliwego wykluczenia. I to właśnie w czasach pokoju.

Przeszkodą w tym uczestnictwie jest istnienie narodów bez suwerenności, kolonii i protektoratów.

Podobnie jak w przypadku wszystkich tych narodów afrykańskich i azjatyckich, które w 1945 r. były jeszcze koloniami brytyjskimi i francuskimi.

Podobnie jak w przypadku formalnie wolnych i niepodległych narodów, ale zasadniczo z ograniczoną suwerennością.

https://imasdk.googleapis.com/js/core/bridge3.590.0_en.html#goog_816908732

Tak będzie m.in. w Niemczech, Japonii i Włoszech od 1945 roku do dziś.

I byłoby bardzo właściwe, aby te narody o ograniczonej suwerenności (z powodu USA) publicznie i oficjalnie potępiły ten warunek na Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych.

Ale cóż mogę powiedzieć, może wszyscy ich przywódcy są marionetkami USA.

Il sito web Rethinking Guernica
Guernica Picassa: wczoraj ostrzeżenie przed nazistowskimi Niemcami, dziś przed USA

Jestem przekonany, że statut organizacji międzyrządowej, której celem jest promowanie pokoju oraz poprawa dobrobytu i jakości życia ludzi, musi obejmować wszystkie istniejące narody.

I że w przypadku nieobecności jednego lub więcej narodów w pracach przygotowawczych mających na celu opracowanie statutu tej organizacji, z pewnością rezolucje tego traktatu nie mogą być wiążące dla narodów wykluczonych lub nawet po prostu nieobecnych w uczestnictwie w takich pracach.

Innymi słowy, prawo międzynarodowe nie może i nie powinno wiązać nie tylko tych, którzy go nie podpisali, ale także tych państw, które nie miały możliwości uczestniczenia w opracowywaniu statutu organizacji międzyrządowej odpowiedzialnej za cele wskazane powyżej.

Ponadto oczywiste jest, że traktat, którego celem jest promowanie pokoju oraz poprawa dobrobytu i jakości życia istot ludzkich, musi, podkreślam, być neutralny i bezstronny, nigdy z jakiegokolwiek powodu nie może być stronniczy.

Co więcej, wszystkie te absolutnie demokratyczne i logiczne zasady, które głoszę, ponieważ wynikają z mojej refleksji etycznej, politycznej i osobistych badań, zostały również uznane przez Konwencję wiedeńską o prawie traktatów (KWPT) z dnia 23 maja 1969 r.

Z tych wszystkich powodów uważam, że traktat ustanawiający

Karta Narodów Zjednoczonych z 25 kwietnia 1945 r. jest nieważny.

Głównie dlatego, że w tym czasie, jak powiedziałem implicite powyżej, Europa kontynentalna i Japonia były nadal w stanie wojny i / lub po prostu zniszczone przez wojnę, jeńcy wojenni, w ferworze głodu, najechani przez obce armie, a ich obywatele bez wolności często padali ofiarami przemocy partyzanckiej i terroryzowani przez nich, a następnie w procesie czystek, a następnie denazyfikacji, w niektórych przypadkach bezdomnych uchodźców.

WSPÓLNA DEKLARACJA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ, ZWIĄZKU SOCJALISTYCZNYCH REPUBLIK RADZIECKICH, CHIN, AUSTRALII, BELGII, KANADY, KOSTARYKI, KUBY, CZECHOSŁOWACJI, REPUBLIKI DOMINIKANY, SALWADORU, GRECJI, GWATEMALI, HAITI, HONDURASU, INDII, LUKSEMBURGA, HOLANDII, NOWEJ ZELANDII, NIKARAGUI, NORWEGII, PANAMY, POLSKI, REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI, JUGOSŁAWII

Rząd sygnatariusz niniejszej Umowy,

podpisawszy się pod wspólnym programem celów i zasad zawartych we Wspólnej Deklaracji Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki i Premiera Wielkiej Brytanii z dnia 14 sierpnia 1941 r., znanej jako Karta Atlantycka,

Przekonani, że całkowite zwycięstwo nad wrogami jest niezbędne do obrony życia, wolności, niepodległości i wolności religijnej oraz do zachowania praw człowieka i sprawiedliwości na ich własnych ziemiach, jak również na innych ziemiach, i że są teraz zaangażowani we wspólną walkę przeciwko dzikim i brutalnym siłom dążącym do podporządkowania świata…

OŚWIADCZYĆ:

1) Każdy Rząd zobowiązuje się do użycia wszystkich swoich zasobów, wojskowych lub gospodarczych, przeciwko tym członkom Paktu Trójstronnego i jego zwolennikom, z którymi taki rząd jest w stanie wojny.

(2) Każdy Rząd zobowiązuje się do współpracy z Rządami-sygnatariuszami niniejszej Umowy i nie do zawierania oddzielnego zawieszenia broni lub pokoju z wrogami.

Powyższa deklaracja może być przyjęta przez inne narody, które udzielają lub mogą udzielać pomocy materialnej i wkładać wkład w walkę o zwycięstwo nad hitleryzmem.

Prezydent USA Franklyn Delano Roosevelt był twórcą Organizacji Narodów Zjednoczonych, krytykując Ligę Narodów, ponieważ była zbyt demokratyczna i reprezentowała interesy zbyt wielu narodów.

Prezydent powiedział radzieckiemu ministrowi spraw zagranicznych Wiaczesławowi Mołotowowi, że “nie wyobraża sobie organizacji ze zbyt wieloma państwami do zaspokojenia, więc była i będzie porażką”.

Jego propozycją z 1941 r. było utworzenie nowego międzynarodowego ciała kierowanego przez powiernictwo wielkich mocarstw, które “nadzorowały” mniejsze narody, jako nieletnie, które miały być chronione.

Prezydent Franklyn Delano Roosevelt obmyślił plan, zgodnie z którym przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Związku Radzieckiego i Chin będą rządzić wszystkimi.

Trzech mężczyzn, Stalin, Roosevelt i Churchill, siedzi razem łokieć w łokieć
Stalin, Roosevelt i Churchill na konferencji w Teheranie w 1943 roku

Nazywał ich Czterema, Czterema Szeryfami lub Wielką Czwórką. Ale poprzez ten bardzo semantyczny wybór demonstruje swoją świadomość przekazania tym czterem mocarstwom monopolu na użycie siły na poziomie globalnym.

To systematyczne nadużywanie władzy w skali globalnej.

Przywilej bycia reprezentowanym w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (RB ONZ) zostanie później rozszerzony również na Francję (zwycięzcy II wojny światowej + Chiny: 5 stałych członków.

Później przywilej zostanie rozszerzony na pozostałych 10 członków wybieralnych co dwa lata przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych.

Ale zasadniczo ci, którzy naprawdę się liczą, są stałymi członkami Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Monopol globalnej władzy!

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Cairo_conference.jpg
Czang Kaj-szek, Roosevelt i Churchill na konferencji w Kairze w 1943 roku

Teraz, poza tym, co może wydawać się niestosownie przeprosinami za Pakt Trójstronny i/lub hitleryzm, co nie jest zamierzone jako moja krytyka;

Każdy rząd zobowiązuje się do użycia wszystkich swoich zasobów, wojskowych lub gospodarczych, przeciwko tym członkom Paktu Trójstronnego i jego zwolennikom, z którymi taki rząd jest w stanie wojny.

Każdy rząd zobowiązuje się do współpracy z sygnatariuszem rządu i nie do zawierania oddzielnego zawieszenia broni lub pokoju z wrogami.

Powyższa deklaracja może być przyjęta przez inne narody, które udzielają lub mogą udzielać pomocy materialnej i wkładu w walkę o zwycięstwo nad hitleryzmem.

Pokornie i uprzejmie pytam czytelnika, z absolutnie demokratycznego i liberalnego punktu widzenia, czy treść powyższej deklaracji brzmi jak akt konstytutywny organizacji międzyrządowej, której celem jest promowanie pokoju i zwiększenie dobrobytu i jakości życia ludzi, czy też koalicji wojskowej dążącej do wyeliminowania trzech ważnych graczy z gry wielkich mocarstw na korzyść zwycięzców.

Zwycięzca bierze wszystko!

W świecie wciąż zdominowanym przez kolonializm (1945) z kolonialnymi łupami pokonanych krajów.

Pytam zatem ponownie, czy jest to traktat neutralny, nie stronniczy, ale sporządzony z jak najszerszym i możliwie całkowitym udziałem wszystkich narodów świata w celu promowania pokoju oraz poprawy dobrobytu i jakości życia istot ludzkich?

Nie tylko kontynentalna Europa była nadal polem bitwy zniszczonym przez wojnę i bombardowania 25 kwietnia 1945 r., ale w Japonii wojna wciąż była u szczytu, uniemożliwiając ją nie tylko tym, których nazywano wrogami, ale także ewentualnemu ewentualnemu rządowi opozycyjnemu na uchodźstwie. Jak ekskluzywny i nieinkluzywny był ten wybór, aby założyć Organizację Narodów Zjednoczonych nie tylko bez Niemiec, Włoch i Japonii, ale także bez całej Europy kontynentalnej?

A co z wykluczeniem Francji, która również była w stanie wojny z trójstronnym sojusznikiem z Wielką Brytanią, USA i ZSRR?

Francja, która reprezentowała również wszystkie francuskojęzyczne kolonie Afryki i Azji Południowo-Wschodniej!

Organizacja Narodów Zjednoczonych?

Moim zdaniem jest to największa mistyfikacja na świecie, rabunek suwerenności i bogactwa ze szkodą dla wielu narodów europejskich i afrykańskich, zbrodnicze nadużycie władzy maskowane fałszywymi dobrymi intencjami, które przez pryzmat potężnej propagandy wydawały nam się wręcz nieskuteczną gwarancją pokoju. W rzeczywistości Organizacja Narodów Zjednoczonych jest instrumentem amerykańskiego imperializmu na świecie.

Dopóki surowa rzeczywistość jego nieudanej misji nie obudziła nas ze snu, który sprawił, że wyraźnie zobaczyliśmy to, co powinniśmy byli zobaczyć dawno temu.

Claudio Resta

Claudio Resta

Claudio Resta urodził się w Genui we Włoszech w 1958 roku, jest obywatelem świata (Spinoza), niezależnym filozofem i interdyscyplinarnym ekspertem, a także artystą.

Dorastał w rodzinie naukowców, w której wiele nauk było reprezentowanych przez filozofię do psychoanalizy, od ekonomii do historii, od matematyki do fizyki, i gdzie nauki te były przedmiotem publicznego wystawiania przez członków rodziny ich ekspertów przedmiotowych, a wszyscy, których byli częścią, mogli uczestniczyć w publicznym dialogu rodzinnym / debacie na te tematy, jeśli chcieli. Przeczytaj pełną biografię

Opublikowano za: https://www.vtforeignpolicy.com/2023/09/the-failure-and-legal-nullity-of-the-united-nations/

Wypowiedz się