Co kombinuje syjonistyczna banda – pardon – elita IIIRP/Polin?

Poniżej ta sama „elita” w wersji uaktualnionej z 2023r.

Przygotowania do wojny?

________________

tekst za: https://zygumntbialas.neon24.org/post/172171,26-05-2023-przygotowania-do-wojny

____________

Zmiana konstytucji w Polsce?

07 kwietnia ub.r wpłynąl poselski projekt zakładający wprowadzenie artykułu 234a w rozdziale ‚Zagrożenie bezpieczeństwa państwa’. Projekt ten brzmiał:

„W razie napaści zbrojnej dokonanej przez obce państwo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub powodującej bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej napaści na terytorium innego państwa, majątek osób fizycznych niebędących obywatelami polskimi, osób prawnych oraz innych podmiotów, który znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może zostać przejęty przez Skarb Państwa z mocy prawa i bez odszkodowania, w przypadku gdy można domniemywać, że majątek ten jest lub może być wykorzystany w jakiejkolwiek części do finansowania lub wspierania w innej formie napaści zbrojnej dokonanej przez obce państwo lub działań związanych z tą napaścią, w szczególności ze względu na osobiste, organizacyjne lub finansowe powiązania właściciela majątku z władzami publicznymi tego państwa”.

Artykuł ten został zmieniony po pierwszym czytaniu. W sprawozdaniu komisji z 27 kwietnia br. czytamy:

„W razie zbrojnej napaści na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zbrojnej napaści na terytorium innego państwa powodującej bezpośrednie, zewnętrzne zagrożenie Rzeczypospolitej Polskiej lub jej porządku publicznego majątek, który znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może zostać przejęty przez Skarb państwa z mocy prawa i bez odszkodowania, w przypadku gdy można domniemywać, że majątek ten jest wykorzystywany lub może być wykorzystany w jakiejkolwiek części do finansowania lub wspierania w innej formie tej napaści lub działań z nią związanych, w szczególności ze względu na osobiste, organizacyjne lub finansowe powiązania właściciela majątku z podmiotem dokonującym napaści”.

W drugim projekcie rozszerzono znacznie zakres osób, którym będzie można zabrać majątek. Mogą to być też Polacy. Jest to złamanie artykułu konstytucji dotyczącego prawa do własności. Jest to próba wprowadzenia demokratury, próba wprowadzenia twardego autorytaryzmu. Władza przygotowuje się do konfliktu zbrojnego. Usiłuje przymusić obywateli, którzy nie zgadzają się na awanturniczą politykę, do posłuchu. Nie powinno być na to zgody. Działania władz są sprzeczne z polską racją stanu.

_______________________________________

Rozdział XII
ZMIANA KONSTYTUCJI

Art. 235.

 1. Projekt ustawy o zmianie Konstytucji może przedłożyć co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów, Senat lub Prezydent Rzeczypospolitej.
 2. Zmiana Konstytucji następuje w drodze ustawy uchwalonej w jednakowym brzmieniu przez Sejm i następnie w terminie nie dłuższym niż 60 dni przez Senat.
 3. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie Konstytucji może odbyć się nie wcześniej niż trzydziestego dnia od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy.
 4. Ustawę o zmianie Konstytucji uchwala Sejm większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz Senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.
 5. Uchwalenie przez Sejm ustawy zmieniającej przepisy rozdziałów I, II lub XII Konstytucji może odbyć się nie wcześniej niż sześćdziesiątego dnia po pierwszym czytaniu projektu tej ustawy.
 6. Jeżeli ustawa o zmianie Konstytucji dotyczy przepisów rozdziału I, II lub XII, podmioty określone w ust. 1 mogą zażądać, w terminie 45 dni od dnia uchwalenia ustawy przez Senat, przeprowadzenia referendum zatwierdzającego. Z wnioskiem w tej sprawie podmioty te zwracają się do Marszałka Sejmu, który zarządza niezwłocznie przeprowadzenie referendum w ciągu 60 dni od dnia złożenia wniosku. Zmiana Konstytucji zostaje przyjęta, jeżeli za tą zmianą opowiedziała się większość głosujących.
 7. Po zakończeniu postępowania określonego w ust. 4 i 6 Marszałek Sejmu przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej uchwaloną ustawę do podpisu. Prezydent Rzeczypospolitej podpisuje ustawę w ciągu 21 dni od dnia przedstawienia i zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

____________________

____________________

Niestety, jak widzimy syjonistyczna banda – elita IIIRP/Polin -, może sobie wprowadzać do Konstytucji RP dowolne zapisy. Cóż, mamy w końcu demorację w zachodnim stylu, tego przecież chcieliśmy od 1945r., a na pewno od 1980r. lub 1989r., sam św. JPII wskazywał nam tę drogę. Czy wypada teraz narzekać? 

____________________

Tytuł oraz ilustracje: D.Kosiur

Opublikowano za: https://wiernipolsce1.wordpress.com/2023/05/26/co-kombinuje-syjonistyczna-banda-pardon-elita-iiirp-polin/

Comments

 1. czystesale says:

  Kontrybucja

  Należy sobie przypomnieć pojęcie „kontrybucja” z czasu okupacji w II. Wojnie.

  Okupant ma wszelkie możliwości plądrowania majątku okupowanej ludności. W tym przypadku okupant Polski przygotowuje formalne ramy do takiego plądrowania Polaków.

  Trudno jest wielu sobie wyobrazić, że kadry wyznaczone do pełnienia funkcji administracyjnych przez siły okupanta po 1989. roku

  https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/06/kolonia-usa/

  to zwykli kolaboranci. Liczni mieszkańcy Polski nie są w stanie nawet pojąć, że Polska znajduje się znowu pod okupacją, ale tak niestety jest. Okupant zainstalował w międzyczasie w Polsce swe oddziały, których jedyne zadanie jest nadzorowanie kadr wyznaczonych do pełnienia funkcji, aby
  a. nie rozkradły z produktu Polaków więcej, niż im okupant zezwolił
  b. nie bryknęły i nie spróbowały poszukać sobie innych „opiekunów”, jak to już raz dokonały w latach 80-tych.

  Polacy będą musieli z procentami zapłacić za „500+” i inne dobrocie, jakimi im banda pełniąca funkcje organów państwa zamydliła oczęta, oślepiając ich przy tym i rabując ich bezlitośnie, bo za zaciągnięte kredyty na tę „dobroczynność” będą Polacy musieli jeszcze długo płacić należną lichwę. Jak widać rozrzutność lichwiarzy dobiegła końca i bandy w organach państwa

  https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/slowni/#PPZ

  chcą zapewnić dopływ środków finansowych na drodze bezpośredniego rabunku Polaków.

  Przykro mi, że realia zmuszają mnie do posiłkowania się tak nieeleganckimi terminami jak „banda”, ale chodzi w tym przypadku o grupy przestępcze, partie, zawiązane do celów rabunkowych i innych przestępstw czy zbrodni, że przypomnę masowy zamach na życie Polaków w ramach plandemii.

Wypowiedz się