List otwarty funkcjonariuszy Polskiej Policji do Komendanta Głównego Policji

https://akademiageopolityki.pl/bundles/upload/c339ead7efd3cd936cf578704b70df94f06062d5.pdf

 Stowarzyszenie Bronimy Munduru – Dla Przyszłych Pokoleń ul. Tadeusza Kościuszki 20, skr. p. nr 17 78-600 Wałcz KRS: 0000930049, REGON: 520379787

kontakt@bronimymunduru.pl Wałcz, dnia 24.01.2022 r.

 List otwarty funkcjonariuszy Polskiej Policji do Komendanta Głównego Policji

 SZANOWNY PANIE KOMENDANCIE KAŻDY POLICJANT ŚLUBUJE

„Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuje:

służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażaniem życia.”

Czy stanie Pan jako Generał Policji w obronie ustanowionego KONSTYTUCJĄ RP porządku prawnego?

Czy obroni Pan wiernie Naród przed segregacją sanitarną zgodnie z treścią art. 32 Konstytucji:

1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

2. NIKT nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym, lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Już dziś mamy pierwsze interwencje wobec przejawu dyskryminacji sanitarnej.

 NIE MOŻNA ŻADNYM PRAWEM USANKCJONOWAĆ BEZPRAWIA.

Odmowa dostępu do basenu, stolika w restauracji, odmowa obsłużenia w sklepie bez maski, która z medycznego punktu widzenia jest zupełnie nieuzasadniona.

Tak samo jest z faktem segregacji – ponieważ zaszczepieni chorują i transmitują chorobę.

Jaki był cel szczepienia, skoro osoby zaszczepione nadal muszą być testowane, zakażają innych i podlegają izolacji oraz kwarantannie ?

Niezbywalne prawa obywatelskie wynikają z Konstytucji, na której straży my Policjanci mamy stać !

 Str. 2 / 7

Prawa obywatelskie nie wynikają z faktu przyjęcia lub nieprzyjęcia eksperymentalnego produktu koncernów farmaceutycznych.

Wszelkie WARUNKOWANIE TYCH PRAW JEST NIEDOPUSZCZALNYM ZŁAMANIEM FUNDAMENTALNEGO PRAWA CZŁOWIEKA I OBYWATELA WYNIKAJĄCEGO Z SUPRAKONSTYTUCYJNEJ NORMY PRAWNEJ ART.30 KONSTYTUCJI, który mówi, cyt.: „Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.”

Wszystko, w tym też ustanowione prawo, które jest w sprzeczności z tą normą, traci przymiot legitymizmu. Jest nieobowiązujące. Wszelka segregacja, dyskryminacja człowieka godzi w jego godność i wolność. KTO dziś ma wyegzekwować od władz publicznych poszanowanie i ochronę niezbywalnej godności, wolności i praw jak nie stojący na czele 100- tysięcznej formacji Generał ślubujący: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny.

Porządek Konstytucyjny jest wręcz RAŻĄCO deptany przez władzę wykonawczą i ustawodawczą. Obowiązek zasłaniania ust i nosa – stanowi naruszenie art. 31 ust. 3 Konstytucji, w tym przypadku art. 116 par.1a nie wskazuje wprost na czym, miało by polegać wykroczenie (zachowanie łamiące normę prawną), nie jest też to unormowane przepisami ustawy tylko Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06.05.2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

NIE WIERNIE SŁUŻYMY, BO NA TAKIEJ PODSTAWIE KARZEMY, ZAMIAST CHRONIĆ USTANOWIONY KONSTYTUCJĄ RP PORZĄDEK PRAWNY. A NASZYM OBOWIĄZKIEM JEST, SŁUŻYĆ WIERNIE NARODOWI STRZEGĄC JEGO PRAW I WOLNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z KONSTYTUCJI.

Maski nie są uzasadnione medycznie, co potwierdzają lekarze oraz były minister zdrowia Pan SZUMOWSKI. Wielokrotnie w mediach pojawiały się stwierdzenia, iż maski nie chronią, a mają zabieg psychologiczny – kształtujący charakter, należało by zadać sobie pytanie, do czego w takim razie służą? KTO i jak odpowie za krzywdy, jakich doznali ludzie w związku z nie legalnymi przepisami rozporządzenia? KTO MA CHRONIĆ W TAKIEJ SYTUACJI LUDZI? OBOWIĄZEK EKSPERYMENTALNYCH SZCZEPIEŃ?

Str. 3 / 7

ART. 39 KONSTYTUCJI NIKT NIE MOŻE BYĆ PODDANY EKSPERYMENTOM NAUKOWYM, W TYM MEDYCZNYM, BEZ DOBROWOLNIE WYRAŻONEJ ZGODY.

Dobrowolność to akt woli człowieka wolnego od przymusu. Największym skutkiem ubocznym tego genetycznego produktu medycznego wytwarzanego przy pomocy abortowanych płodów dzieci jest ŚMIERĆ.

Preambuła Konstytucji mówi, o gorzkich doświadczeniach czasów łamania w naszej Ojczyźnie podstawowych wolności i praw człowieka dlatego w odpowiedzialności przed BOGIEM przed własnym sumieniem ustanowiono KONSTYTUCJE. Ustanowiono Konstytucje, by prawo w niej zawarte było gwarantem poszanowania wolności i sprawiedliwości. Wolność w żadnym wypadku nie polega na przymusie.

Na pewno nie jest sprawiedliwe zmuszanie kogokolwiek w żaden sposób, ani bezpośredni oraz pośredni do przyjęcia preparatu eksperymentalnego powstałego z abortowanych maleńkich dzieci. Produkt który może spowodować śmierć i inne poważne skutki uboczne, a Producent nie bierze za nie odpowiedzialności.

Dopiero w grudniu 2023 r. Pfizer oraz w maju 2024 r. Johnson, mają określić czy szczepionki są skuteczne i bezpieczne. NIE jest też sprawiedliwe ani nie szanuje wolności zastraszanie Narodu Polskiego, że „albo się zaszczepisz, albo płatny urlop” – buisness insider oprac. Mateusz Madejski „Minister zdrowia: powoli myślimy o obowiązkach szczepieniach” „Szczepienie albo niższe wynagrodzenie, albo bezpłatny urlop?”

INFOR z dnia 8 września 2021 r. ART. 191 KODEKSU KARNEGO należy do grupy przestępstw przeciwko wolności. Wolność jako swoboda decyzyjna człowieka. Par.1 – Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia osoby do określonego działania, zaniechania, lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 trzech. Przestępstwo zmuszania nie ma charakteru skutkowego. Wzbudzenie obawy urzeczywistnienia groźby nie może być ujmowane jako skutek zachowania z art. 191kk. Przestępstwo to wprost dotyczy zmuszania w tym do zmuszania nieskorzystania z art. 39 Konstytucji. Jest to niedopuszczalne. Długotrwały charakter tego działania wobec całego Narodu to już znęcanie się nad Narodem. Terror.

 Str. 4 / 7

STRACH przed pandemią, przed wirusem jest perfidnie sztucznie podsycany, a ma to na celu tylko i wyłącznie spowodować by ludzie ze strachu przed pandemią byli skłonni BEZ walki po kawałku oddać swoje prawa i wolności aż do sytuacji, kiedy ustanowiony status quo- stały, permanentny stan narzucanych nakazów i zakazów nie mający nic, absolutnie nic wspólnego z prawami i wolnościami ustanowionymi Ustawą Zasadniczą nastanie na zawsze.

NIE MOŻNA POZWOLIĆ DOPUŚCIĆ DO SYTUACJI, W KTÓREJ METODĄ MAŁYCH PODSTĘPNYCH KROKÓW ODBIERA SIĘ WOLNOŚĆ, ZA KTÓRĄ PRZODKOWIE NASI PRZELEWALI KREW, ZA KTÓRĄ GINĘLI W BOJU. ODBIERA SIĘ PRAWA KONSTYTUCYJNE. TA DROGA PROWADZI NIE TYLKO DO BEZPRAWIA – TO JEST DROGA DO TOTALITARNEGO PAŃSTWA, W KTÓRYM CZŁOWIEK BEZ GWARANCJI RESPEKTOWANIA JEGO KONSTYTUCYJNYCH PRAW PRZESTAJE BYĆ PODMIOTEM, A STAJE SIĘ PRZEDMIOTEM…. STAJE SIĘ NIEWOLNIKIEM – ZALEŻNYM OD WOLI OSÓB, KTÓRE ZACZYNAŁY TEN STAN RZECZY WPROWADZAĆ WŁAŚNIE POPRZEZ NIE STOSOWANIE SIĘ DO NORM PRAWNYCH WYNIKAJĄCYCH Z KONSTYTUCJI.

Łamane permanentnie są : Konstytucja art. 2,7,8, 22 w związku z 233 ust. 3, 32, 47 (paszport covidowy), 51, 52, 31 ust.3. Ponadto, próbuje się odebrać prawo do art. 39 i 47 w związku z art. 233 ust 1 Konstytucji czego nie można w ogóle ograniczyć nawet w stanie wojennym.

Otóż wszelkie próby zamachu na wolności i prawa Narodu Rzeczypospolitej Polskiej prowadzą nieustannie do sytuacji, w której to Naród będzie zmuszony do obrony koniecznej i w pełni usprawiedliwionej, do obrony swojej wolności i wolności swoich dzieci oraz przyszłych pokoleń naszego Narodu, nawet jeśli wiązałoby się to z ostateczną i całkowitą eliminacją zagrożenia niewolnictwem.

Policja, w tym zaczynając od Generała Policji, powinna stać twardo i wiernie na straży Konstytucyjnego porządku prawnego, aby nie doszło do wojny domowej, do której prowadzą haniebne czyny NIE- przedstawicieli Narodu, a raczej okupanta uzależnionego i realizującego politykę odbierania wolności na rzecz reglamentowania jakichkolwiek praw w zależności od ich subskrypcji, subskrypcji praw obywatelskich u Pfizera i innych koncernów farmaceutycznych.

To – KONSTYTUCJA – tylko i wyłącznie Konstytucja jako najwyższy akt prawny w hierarchii aktów prawnych jest gwarantem godności i wolności oraz praw obywatela Rzeczpospolitej Polskiej ! NIE decyduje o prawach obywatela fakt przyjęcia eksperymentalnego preparatu genetycznego, nie decyduje posiadanie maski na twarzy, nie decyduje fakt posiadania lub nie posiadania paszportu covidowego – tworu konkurującego nielegalnie z Konstytucją.

 Str. 5 / 7

Komendancie, Generale co zrobiła Policja pod Pańskim dowództwem, gdy łamano: art. 7 Konstytucji – Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa zamykanie działalności gospodarczej w tym fryzjerów i nazywanie tego „lockdownem” – naruszenie art. 22 – nie było to ograniczenie ustawowe, nie wynikało ze stanu nadzwyczajnego, który ma swoje ograniczenia czasowe i prawo do odszkodowania za poniesione straty ?

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii same w sobie jest nielegalne, bo rażąco przekracza delegację ustawową, dotyczy całego terytorium RP i ogranicza prawa obywateli w sprzeczności z art. 31 ust. 3 Konstytucji. Stoi w sprzeczności z art. 230 Konstytucji, gdyż jest źródłem ograniczania praw i permanentnego dręczenia Narodu – a nawet stan nadzwyczajny jest przewidziany z ograniczeniem czasowym !!!

Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w oczywistej kolizji z Konstytucją NIE może pełnić rolę stanu nadzwyczajnego. Niestety wraz Rozporządzeniem RM służy do okrutnego gnębienia Polaków, w tym do ich segregowania sanitarnego na lepszych i gorszych z rażącym i okrutnym łamaniem art. 32 Konstytucji.

Te haniebne praktyki wzbudzają coraz większy niepokój społeczny. Twór bezprawny o nazwie paszport covidowy – ken karta- stanowi jawne pogwałcenie art. 7; 32 oraz 47 Konstytucji. Zgodnie z treścią art. 47 Konstytucji: Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz decydowania o swoim życiu osobistym.

Żadna ustawa nie ma prawa (nawet w stanie wyjątkowym art. 233 Konstytucji) nakładać obowiązku legitymowania się paszportem covidowym – sanitarnym celem dopuszczenia do życia społecznego i praw obywatelskich. Żadna ustawa nie ma prawa nakładania na zdrowych obywateli obowiązku noszenia maski. JEST TO TWÓR TOTALITARNY !

Ten niczym nieuzasadniony totalitaryzm niechybnie doprowadzi do usprawiedliwionej otwartej walki wolnych Polaków o zachowanie wolności dla nich i następnych pokoleń. Można tego uniknąć jeśli, Policja wypełni rotę ślubowania zgodnie z art. 58 ustawy o policji i będzie służyć wiernie Narodowi i chronić ustanowiony Konstytucją porządek prawny – wbrew niekonstytucyjnym działaniom rządu, parlamentu oraz ich popleczników.

Str. 6 / 7

Powinniśmy bronić polskiego porządku prawnego oraz Obywateli jako formacja, a nie tylko jako poszczególni policjanci którzy i tak staną w obronie ludzi i przyszłości swoich dzieci !!! W tym celu, powstało Stowarzyszenie Bronimy Munduru Dla Przyszłych Pokoleń. Wszyscy wypełnimy nasze obowiązki wobec Narodu do samego końca.

My, piszący to wolimy umrzeć w walce o wolność niż być niewolnikami.(???)

1. CZY WYPEŁNI PAN ROTĘ ŚLUBOWANIA I STANIE DO WALKI W OCHRONIE KONSTYTUCJI SŁUŻĄC WIERNIE NARODOWI?

2. Czy rozliczymy wspólnie tych, którzy rozporządzeniem i pandemią strachu, namową i wprowadzeniem w błąd korzystając, z autorytetu doprowadzili, do pogwałcenia art. 39 Konstytucji oraz art. 23 a i 23 b w związku z art. 58 ust 5 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty wprowadzając ogromną dyskryminację w szeregach Wojska Polskiego, a także innych służb mundurowych ?

Miało to miejsce z celowym pomijaniem podania do publicznej wiadomości informacji, że jest to eksperyment. Tymczasem z Charakterystyki Produktu wynika wprost, iż preparat medyczny znajduje się w III fazie badania klinicznego i w takiej zostanie co najmniej aż do grudnia 2023 r. Co do charakteru prawnego szczepienia nie pozostawia żadnych wątpliwości art. 37a ust. 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U.2021.974 t.j. z dnia 2021.05.28), dalej „ust. PF”, który wskazuje wprost, cyt.: Badanie kliniczne produktu leczniczego jest eksperymentem medycznym z użyciem produktu leczniczego przeprowadzanym na ludziach w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 r. poz. 790), zwanej dalej “ustawą o zawodzie lekarza”.

Szczepionka na Covid-19 nie została wpisana do Rejestru szczepień ochronnych na rok 2022 określonych w komunikacie Głównego Inspektora Sanitarnego, wydanym na podstawie art. 17 ust. 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Aktualnie nie tylko nie jest obowiązkowa oraz nawet nie jest zalecana przez GIS. Powyższe, zostało w sposób nieuprawniony zastąpione słowem: szczepionka i zwrotem: „Narodowy Program Szczepień Przeciw Covid 19.” Zgodnie z treścią art. 23 a ust 1 pkt 3 Ustawy o zawodzie lekarza i zawodzie dentysty (Dz. U. 1997 Nr 28 poz. 152) cyt.:

 Str. 7 / 7

„Zabrania się przeprowadzania eksperymentu badawczego na : (…) żołnierzu i innej osobie pozostającej w zależności hierarchicznej ograniczającej swobodę dobrowolnego wyrażania zgody” oraz art. 58 ust. 5 cyt. Ustawy, który stanowi, że : „kto przeprowadza eksperyment medyczny wbrew warunkom, o których mowa w art. 23 a lub 23 b podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2.”

Działania niekonstytucyjne rządu i dużej części parlamentarzystów to zamach na suwerenność Narodu Polskiego. W obliczu międzynarodowych wydarzeń, dążenia grup interesów do nowego ładu światowego – a pojęcie to jest używane stale przez władze, jako suwerenny Naród Polski w trosce o praworządność wynikającą z Konstytucji i o wolność Naszą i Naszych przyszłych pokoleń, Dzieci, Dzieci Naszych Dzieci i kolejnych potomków Narodu Polskiego, chcąc uniknąć kontrolowanego przez obce służby przewrotu w kraju, wzywamy Komendanta Głównego Policji do:

1. SŁUŻENIA WIERNIE NARODOWI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POPRZEZ BEZKOMPROMISOWE, AKTYWNE I SKUTECZNE CHRONIENIE KONSTYTUCYJNEGO PORZĄDKU PRAWNEGO NAWET Z NARAŻENIEM ŻYCIA !

2. NAWET JEŚLI WIĄZAŁOBY SIĘ TO Z ODMOWĄ WYKONYWANIA POLECEŃ TYCH, KTÓRZY DZIŚ ŁAMIĄC, KONSTYTUCYJNY PORZĄDEK PRAWNY DOKONUJĄC, PODSTĘPNEGO ZAMACHU NA SUWERENNY NARÓD RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (ART. 4 UST. 1 KONSTYTUCJI). CZYLI WZYWAMY DO ODMOWY WYKONYWANIA POLECEŃ PRZEŁOŻONEGO – MINISTRA oraz PREZESA RADY MINISTRÓW.

3. WZYWAMY JAKO OBROŃCY KONSTYTUCJI, DO POZOSTANIA PRZEZ PANA GENERAŁA NA STANOWISKU, DO CZASU WYŁONIENIA SIĘ PO WYBORACH PARLAMENTARNYCH RZĄDU, KTÓRY W SWOICH DZIAŁANIACH KIEROWAĆ SIĘ BĘDZIE PEŁNYM I NIEUGIĘTYM PRZESTRZEGANIEM KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ – GWARANTEM NASZYCH WOLNOŚCI I SYSTEMU WARTOŚCI. NIE JEST PAN SAM! PANIE GENERALE, MY POLICJANCI DOTRZYMAMY ŚLUBOWANIA.

 Z poważaniem: Polscy Funkcjonariusze Policji.

Opublikowano za: https://kochanezdrowie.blogspot.com/2022/01/list-otwarty-funkcjonariuszy-polskiej.html

Comments

 1. czystesale says:

  24 lata temu …

  wykonano wyrok śmierci dintojry na komendancie głównym policji Marku Papale. Policja, w tym komendant główny, jest elementem struktur przestępczych w Polsce oznaczanych jako PPZ:

  https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/slowni/#PPZ

  Nie wiem co robi na obecnym komendancie głównym większe wrażenie, ten list otwarty czy groźba dontojry ? Jeszcze mniej jest mi znany stosunek komendanta do cytowanego powyżej prawa, bowiem jak dotąd cały system prawny w Polsce stoi na straży przestępców, zrzeszonych w PPZ, choć przyznam, że PPZ jest tą mniej istotną formą przestępczości. Podstawową formą bowiem jest środowisko kapitału włącznie z tzw. “zagranicznymi inwestorami”.

  Powyższe nie jest żadną wyłączną własnością demokracji w III RP, bowiem podobne stosunki można obserwować w demokracji za zachodnią granicą, gdzie n.p. “zagraniczny inwestor” z USA E. Musk z całą swobodą i przy wsparciu ze strony tamtejszej PPZ (administracji) łamie wszelkie prawa a nawet buduje wielki zakład produkcyjny w rejonie, gdzie jego zapotrzebowanie na wodę oznacza jedynie redukcję dostawy wody dla ludności, bowiem infrastruktury wodnej i samej wody brakuje w rejonie.

  “Transformacja ustrojowa” dokonana przez grupy przestępcze z NSZZ “S”

  https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/06/kolonia-usa/

  jak też przestępców takich jak Jaruzelski i Kiszczak była przygotowaniem do masowego rabunku mienia społecznego w Polsce w ramach programu rabunku Blcerowicza i późniejszych aktów rabunku, dokonanych z pomocą grup przestępczych zrzeszonych w tzw. rządzie wzgl. partiach. Skąd się bierze ochota Polaków do uczestnictwa w wolnych i niezależnych wyborach operatywnej grupy rabunkowej, określanych mianem wybrów do sejmu i mniejszej rangi

  https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/polacy-bojkotuja-wybory/

  jest dla mnie nirozwiązaną zagadką. Być może, że chcą sprawić przyjemność dintojrze.

  Każdy policjant ma do wyboru albo respektować prawo, albo przystąpić do wspomnianej organizacji przestępczej PPZ, co też nie jest pozbawione ryzyka.

  • krnabrny1 says:

   Z gruntu dobre obserwacje. Tyle tylko, że to nie trwa dziesiątki lat czy setki ale tysiące. Takie zdarzenia znajduje się w całej rozciągłości znanej nam historii.
   Niech choćby kolega zainteresuje się “naszym” Janem Kazimierzem. Jak to możliwe, że za jego panowania wybuchła niezwykła wojna ze Szwecją, skoro Jan Kazimierz był skoligacony z królem szwedzkim?;-)

   Jan Kazimierz był tak naprawdę takim samym typem człowieka jak dzisiaj choćby Trudeau w Kanadzie. Przyszedł tutaj z “rozdania” i tyle:-)

   I jedna uwaga. Kolega używa słowa dintojra w znaczeniu takim jakby to była jakaś organizacja, ale to nie organizacja ale sąd. Kiedy ktoś z bractwa bandytki wyłamywał się lub zdradzał, wówczas urządzano sąd zwany dintojrą, gdzie jego kamraci decydowali co z nim zrobić. Czasami sama egzekucja również zwana była dintojrą.

   To słowo zresztą ba bezpośrednie tradycje w kulturze żydowskiej. Tam określano tym słowem sąd polubowny. Czyli próba załatwienia sporu nim trafi do “wyższej instancji” czyli do rabina:-)

   Można by się zastanawiać dalej czym podpadł cytowany tutaj Papała, że go wykończyli, ale generalnie możliwe że człowiek się po prostu postawił.

   Pozdrowionka,

Wypowiedz się