Trafna ocena męża stanu Aleksandra Łukaszenki i list z okazji jego urodzin

Przywódcy państwowi, tacy jak A. Łukaszenko, są groźni, gdyż nie poddają się totalnej kontroli, nie są bezwolnymi marionetkami

 z26301947V,Ceremonia-zaprzysiezenia-Aleksandra-Lukaszenki-na-

W dniu jutrzejszym, 30 sierpnia, prezydent Aleksander Grigoriewicz Łukaszenko obchodzić będzie 67 rocznicę swoich urodzin. Prezydent – stojący od 1994 r. na straży suwerenności Białorusi, wzbudza nie tylko niechęć zwolenników antynarodowego, antyludzkiego – niewolniczego globalizmu, ale wręcz nienawiść.
Prezydent A. Łukaszenko ma swoich wrogów zarówno na zachodzie, co w pewnym sensie nie dziwi, ale  i na wschodzie. W wydawałoby się bratniej Rosji, istnieją  także pasożytujące na narodzie rosyjskim pseudoelity, wysługujący się swym mocodawcom – którzy przez kilkaset lat gromadząc kapitał i władzę, dążą do zamordowania ludzkości.
Materialnie nienasycone, obłąkane nadzieją na absolutną władzę nad światem, te psychopatyczne elity, pozbawione zdolności twórczych, chcą żyć w urojonym świecie „jednego miliona wybranych”, którym ma służyć „konieczny miliard” współczesnych niewolników – uzależnionych od kredytów i kontrolowanych totalnie przez technologie elektroniczne i sparaliżowanych strachem o codzienną egzystencję, albo inicjowanymi sztucznie „pandemiami” chorób o zasięgu światowym ( rzeczywistych, albo jedynie stworzonych przez należące do psychopatów media – siejące dezinformację i strach).
Pozostałe ( obecnie 6,5-7 mld )  ludności świata uznawane jest za ” ludzi zbędnych”, za ” nawóz historii” – przez globalistycznych psychopatów spotykających się na różnego rodzaju ” elitarnych sabatach”, jak w Davos, albo niejawnie, w zacisznych gabinetach różnych klubów i lóż.
Przywódcy państwowi,  tacy jak A. Łukaszenko, są groźni, gdyż nie poddają się totalnej kontroli, nie są bezwolnymi marionetkami, ale mężami stanu, gotowymi bronić swojej ziemi i , mając wsparcie narodu, chcącymi żyć po swojemu- często skromniej, mniej konsumpcyjnie, ale według własnych scenariuszy i planów oraz zgodnie z własnymi wartościami, a nie według skompromitowanych ” wartości” pseudo demokracji i pseudo wolnego rynku.
Przykład białoruski jest niebezpieczny dla tych samowybranych elit, które stworzyły chory konglomerat:  korupcyjny zlepek prywatnych interesów i chciwości z państwowym aparatem zwyrodniałego prawnego przymusu i nagiej siły fizycznej ( „nagiej”  w cudzysłowie, gdyż jest to coraz lepiej wyposażona technicznie siła, której sprawność opłacają z podatków zniewolone ofiary, czyli „obywatele”).
Atak na A. Łukaszenkę trwa i trwać będzie tak długo, aż ogłupiałe społeczeństwa nie zrozumieją, że atakując takich przywódców jak prezydent Białorusi, i póki co nielicznych jemu podobnych, społeczeństwa i narody działają w interesach globalistycznych psychopatów i ich lokalnych marionetek, a zarazem niszczą swoją wolność i dobrobyt, i tym samym  wspierają współczesne niewolnictwo – są mimowolnymi budowniczymi ” cywilizowanych” obozów koncentracyjnych.
PZ
Łódź-Warszawa, dnia 28 sierpnia 2021 r.
logo-pp-internet
logo-wps
Prezydium Rady Krajowej
Partii „ Polska Patriotyczna ”
Łódź, Polska
Zarząd Stowarzyszenia
Wierni Polsce Suwerennej
Warszawa, Polska
/ WPS Production – Studio TV i Radio /
Warszawa-Łódź (Polska), Wisconsin (USA)
Aleksander Grigoriewicz Łukaszenko
Prezydent Republiki Białoruś
Mińsk, Białoruś
Szanowny Panie Prezydencie,
w imieniu władz i członków partii Polska Patriotyczna oraz Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej, a także kierownictwa internetowego studia telewizyjnego i radiowego WPS Production – z okazji 67 rocznicy urodzin, składam Panu szczere, płynące z duszy, życzenia zdrowia i wytrwałości w realizacji niezwykle odpowiedzialnej służby państwowej na stanowisku prezydenta Republiki Białoruś.
Od wielu lat nasze środowisko, ale także wielu Polaków z kraju i emigracji – życzliwych i przyjacielsko nastawionych do bratniego narodu białoruskiego – z troską i uznaniem obserwuje Pana konsekwentne działania na rzecz zachowania suwerenności Białorusi oraz zapewnienia bezpieczeństwa i dobrobytu mieszkańcom Waszego państwa.
Znamy dobrze wysiłki białoruskich władz krajowych i regionalnych pod Pana kierownictwem na przestrzeni ponad ćwierćwiecza. WPS Production na własną prośbę, i za zgodą władz Białorusi, miało okazję na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat realizować reportaże telewizyjne pokazujące prawdziwe oblicze Waszego kraju ( m.in. „ Polacy na Białorusi” i „ Druga Japonia” i wiele innych ). W tych reportażach przeciwstawialiśmy się kłamliwej, sformatowanej propagandzie światowych mediów, tzw. „ głównego nurtu”, zaprogramowanych i finansowanych przez globalne ośrodki wrogie tak Białorusi, jak i Polsce, i innym krajom słowiańskim. Jest to tym bardziej godne potępienia, że ludobójstwo Słowian jakie dokonało się w XX wieku oraz jego autorzy do tej pory nie zostało dostatecznie wyraźnie nazwane i ukazane światu, jego inspiratorzy i sprawcy nie zostali ukarani, a ofiary tych zbrodni, i ich następcy prawni, nie uzyskali należnego zadośćuczynienia.
Nie rozliczając się z wcześniejszych zbrodni, współcześnie, niemal te same ośrodki dyspozycji władzy i pieniędzy, na naszych oczach, w nieco tylko innych póki co dekoracjach, chciałyby kontynuować praktyki ludobójstwa i kolonizacji narodów.
Pana Prezydenta osobista postawa jako męża stanu – na przestrzeni sprawowania funkcji państwowej, a szczególnie w bardzo trudnym okresie ostatniego 1,5 roku – dodaje odwagi i wskazuje sposób działania wobec wichrzycieli, złoczyńców i niemal genetycznych grabieżców dorobku cudzej pracy.
Nie chcąc być jedynie obserwatorami, zmagań narodu białoruskiego pod Pana przywództwem z brutalnymi działaniami neokolonizatorów i wrogów Słowian, oferujemy gotowość współuczestniczenia w przedsięwzięciach zarówno medialnych, jak również w konkretnych działaniach na rzecz nie tylko podtrzymywania ( w obecnych warunkach należałoby to nazwać wręcz przywróceniem stosunków na normalnych zasadach dobrosąsiedztwa i wzajemnych korzyści, z poszanowaniem suwerenności i nieingerencji) , ale rozwoju stosunków kulturalnych i gospodarczych między bratnimi, słowiańskimi narodami naszych sąsiadujących ze sobą państw. Jesteśmy przekonani, że musimy to czynić wbrew wbrew scenariuszom naszych wrogów, którzy chcą skłócić Polaków z Białorusinami, Rosjanami i innymi narodami słowiańskimi.
Aby skutecznie przeciwstawić się prowokatorom, siłom destrukcji i zagłady, podejmijmy możliwe i efektywne działania, wykorzystujące inteligencję, siły twórcze i nowoczesne technologie pozostające orężem wobec agresji naszych wspólnych – historycznych i współczesnych wrogów. Łącząc naszą wiedzę faktograficzną, doświadczenie, wiedzę techniczną, zasoby archiwalne i materialne z twardymi narzędziami suwerennego państwa, jakim pozostaje Białoruś pod pana przywództwem – przeciwstawimy się złu i odniesiemy zwycięstwo.
Deklarując gotowość do współpracy, raz jeszcze, w tym trudnym okresie dla świata i naszych narodów, życzymy Panu zdrowia i wszelkiej pomyślności. A skromnym prezentem urodzinowym na Pana ręce, niech będzie jeden z naszych reportaży, z lat wcześniejszych, który załączamy do niniejszego listu
Pokoju i szczęścia dla Pana, szanowny Aleksandrze Grigoriewiczu, Pana rodzinie,
Waszym towarzyszom broni i całemu narodowi Białorusi!
Przewodniczący Partii
Polska Patriotyczna
Prezes Stowarzyszenia
Wierni Polsce Suwerennej
Dyrektor Programowy
WPS Production
Paweł Ziemiński
Лодзь-Варшава, 28 августа 2021 г.
logo-pp-internet
logo-wps
Президиум Национального Совета
Партии „Патриотическая Польша”
Лодзь, Польша
Правление ассоциации
Верныe Суверенной Польше
Варшава, Польша
/ WPS Production – Студия ТВ и Радио /
Варшава-Лодзь (Польша), Висконсин (США)
Александр Григорьевич Лукашенко
Президент Республики Беларусь
Минск, Беларусь
Уважаемый Господин Президент,
От имени властей и членов партии Патриотическая Польша и ассоциации Верныe Суверенной Польше, а также руководства интернет-теле- и радиостудии WPS Production – по случаю 67-й годовщины вашего рождения хочу предложить Вам искренние пожелания здоровья и стойкости в выполнении исключительно ответственной государственной службы Президенту Республики Беларусь.
На протяжении многих лет наша среда, а также многие поляки из страны и эмигранты, добрые и дружелюбные по отношению к братскому белорусскому народу, с заботой и признательностью наблюдают за вашими последовательными усилиями по сохранению суверенитета Беларуси и обеспечению безопасности и процветания жители вашей страны.
Нам хорошо известны усилия белорусских республиканских и региональных властей под Вашим руководством на протяжении более четверти века. WPS Production по собственному желанию и с согласия белорусских властей имела возможность делать телерепортажи, показывающие истинное лицо вашей страны за последние несколько лет (в том числе «Поляки в Беларуси» и «Вторая Япония» и многие другие). В этих репортажах мы выступили против лживой пропаганды мировых средств массовой информации, т.е. «Мейнстрим», программируемый и финансируемый глобальными центрами, враждебными как Беларуси, так и Польше и другим славянским странам. Тем более осуждается то, что геноцид славян, имевший место в 20 веке, и его авторы до сих пор не были достаточно четко названы и показаны миру, его вдохновители и исполнители не понесли наказания, а жертвы этого преступления и их правопреемники не получили должной компенсации.
Не будучи ответственными за предыдущие преступления, в настоящее время почти те же центры власти и размещения денег на наших глазах, в несколько иных пока декорациях, хотели бы продолжить практику геноцида и колонизации наций.
Личное отношение г-на президента как государственного деятеля – в течение пребывания на государственной должности и особенно в очень трудный период последних 1,5 лет – придает смелости и показывает, как действовать против смутьянов, злодеев и почти генетических грабителей чужого труда .
Не желая быть просто наблюдателями борьбы белорусского народа под вашим руководством с жестокими действиями неоколонизаторов и врагов славян, мы предлагаем готовность участвовать как в средствах массовой информации, так и в конкретных мероприятиях не только ради сохранения (в нынешних условиях это можно было бы даже назвать восстановлением отношений на нормальных принципах добрососедства и взаимной выгоды, с уважением суверенитета и невмешательства.), но развитие культурных и экономических отношений между братскими, славянскими народами соседних государств. Мы убеждены, что мы должны делать это вопреки сценариям наших врагов, которые хотят поссорить поляков с белорусами, русскими и другими славянскими народами.
Чтобы эффективно противостоять провокаторам, силам разрушения и истребления, давайте предпримем возможные и эффективные действия, используя интеллект, творческие силы и современные технологии, которые являются оружием против агрессии наших общих – исторических и современных врагов. Объединив наши фактические знания, опыт, технические знания, архивные и материальные ресурсы с твердыми инструментами суверенного государства, которым является Беларусь, под вашим руководством, мы будем противостоять злу и победить.
Заявляя о своей готовности к сотрудничеству в этот непростой для мира и наших народов период, мы желаем вам здоровья и всего наилучшего. И скромный подарок на день рождения вам, пусть это будет один из наших отчетов за предыдущие годы, который мы прилагаем к этому письму.
Мира и счастья Вам, уважаемый Александр Григорьевич, Вашей семье,
Вашим соратникам и всему народу Беларуси!
Лидер партии
Патриотическая Польша
Президент ассоциации
Верныe Суверенной Польше
Программный директор
WPS Production
Павел Зиеминьски

Wybrane komentarze

WPS
Antysłowiańskie kreatury stawiające 1*
mają świadomość, że są syjonistyczną zgnilizną i boją się podpisać nawet nickiem.
Łoj Baćka Baćka
Do ostatnich wyborów także uważałem Łukaszenkę za prawdziwego Męża Stanu bo nim był. Mimo wielkiego “brudu za paznokciami” trzymał jednak Białoruś w takcie nie dając jej przywłaszczyć ani Rosji ani rozkraść zachodnim banksterom. No ale trzeba wiedzieć kiedy i jak odejść bo można popsuć wszystko nad czym się męczyło i budowało. Na dzień dzisiejszy
dla niego dwa najprawdopodobniejsze scenariusze. Jeden to scenariusz Ceaușescu a drugi to piątkowy samobójca prawdopodobnie ze wschodu
gdy spełni dla nich swoją rolę. Pożyjemy zobaczymy. Dobrze to nie wygląda. W najlepszym wypadku skończy jak Janukowicz z Ukrainy.
@Stara Baba 23:07:05

Babo z amerykańskiego obozu koncentracyjnego, pilnuj swoich paznokci i dłub w nosie, i martw się o swoich sklerotycznych prezydentów i i miejscowych bossów mafijnych rodzin.

Kał- bojom, czyli gównianym chłopcom, wydaje się, że maja glejt na pouczanie świata. Zadekowałeś się tam chłopie w Hameryce, to płać haracz miejscowym żydom i uważaj żeby cię IRS do jaila razem homosiami nie posadził, bo będziesz wtedy miał brud nie tylko za paznokciami :))))

@Rzeczpospolita 21:55:12
Żydo-anglosaskie pieski są na służbie w dzień powszedni i święta :)))), trzeba ich zostawić w ich smrodku, szkoda czasu i energii. To tylko poszczekujące kundelki :))))
@Rzeczpospolita 21:55:12
A ja dałem 5 za treść i za piękny styl. Bo Stanislav potrafi ująć treść w znakomitym stylu. Co do Putina miałem od dawna stosunek w dużej mierze negatywny, za te jego ,,partnory” za utratę Ukrainy, za trzymanie w Rosji oligarchów i złodziej niewiadomego rodowodu korzennego
Łukaszenka bez wątpienia dziś największy mąż stanu.
Można jedynie żałowanie że nie na Kremlu
Dołączam się do życzeń. Niech żyje w zdrowiu i niech mu wszelka pomyślność dopisuje.
Najbardziej mi się podobał z kałachem w ręku. Widać, że to chłop z charakterem.
@puuuq 12:39:09

//Polacy więzieni na Białorusi //

No właśnie.
Nieszczęsny Roman Protasiewicz jęczy w białoruskich kazamatach a rodacy zupełnie i nim zapomnieli.Pomijam że pół roku temu nosili Protasiewicza na rękach, ale zaledwie dwa miesiące temu jeszcze dręczono się jego niepewnym losem.A teraz nic.Cisza.Jakby Roman Protasiewicz nie istniał.
Nieładnie ze strony polskich współrodaków.Jak zwykle “dusza ochotna ale ciało mdłe”

@puuuq 12:39:09
To ty, nieszczęsna ofiaro watykańsko-pisowskiej obróbki mózgu jesteś prowokatorem i powolnym, ślepym narzędziem w rękach żydo-anglosaskich okupantów, którzy usiłują skłócić Polaków ze słowiańskim, bratnim narodem, aby spróbować jeszcze raz wymordować gospodarzy tych ziem i zainstalować tu swoje Jeruzalem bis.
WPS

“Jeśli pozycja SOW ( Szanghajska Organizacja Współpracy – P.Z.) i OUBZ ( Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym – P.Z.) zostanie skonsolidowana, to poradzimy sobie z tą sytuacją. I pomożemy narodowi afgańskiemu przezwyciężyć wszystkie te komplikacje i trudności. Jeśli na tych afgańskich skrzypcach każdy będzie grać po swojemu, to będzie bieda. To jest skomplikowany region, i rzecz nie tylko w Afganistanie. Trudna sytuacja w sąsiednich państwach, na Bliskim Wschodzie, cały ten radykalizm, który dziś niestety ma obiektywne podstawy i powody – powiedział białoruski przywódca. – Wlazły tam czołowe państwa zachodnie, stworzyły jeszcze gorszą sytuację niż ona była. I, oczywiście, dały początek jeszcze większemu radykalizmowi. Kto jest za to winny? Otóż oni są winni ”.

“Częściowo może my też. Ponieważ tak siedzieliśmy i myśleliśmy: to nas nie dotyczy. Ale nie, wszystkich to dotknie” – dodał Aleksander Łukaszenko.

Poprosił dyplomatę o wyrażenie swojej oceny sytuacji w regionie Azji Centralnej. „Może w czymś Pan mnie zorientuje” – zauważył prezydent.

Z kolei Mahmadszarif Hakdod podkreślił, że w Tadżykistanie, gdzie w połowie września odbędą się szczyty OUBZ i SOW, prezydent Białorusi jest zawsze mile widziany. Na zbliżających się forach międzynarodowych będą dyskutowane sprawy, interesujące całą społeczność światową, a przede wszystkim sytuacja w Afganistanie. „Jestem wdzięczny za zwrócenie uwagi na tę kwestię. Wiem, że Pan zajmuje się bardzo kwestiami bezpieczeństwa nie tylko w przestrzeni WNP, ale na całym świecie. Jest ważny Pana osobisty pogląd na te problemy” – powiedział dyplomata.

https://www.youtube.com/watch?v=acF7l1r3D8I&t=106s

za: https://www.belta.by/president/view/lukashenko-esli-na-afganskoj-skripke-kazhdyj-budet-igrat-po-svoemu-byt-bede-457503-2021/ ( tłum. – P.Z.)

@puuuq 17:57:34
Przenieś się szabas goju lub pospolity żydzie na inny wątek. Dobrze ci radzę.
@stanislav 18:11:44

30 sierpnia Mińsk / Koresp.. BELTA /. Prezydenci Białorusi i Rosji Aleksander Łukaszenko i Władimir Putin spotkają się 9 września w Moskwie. Termin został uzgodniony przez głowy państw podczas dzisiejszej rozmowy telefonicznej. BELTA dowiedziała się o tym od służby prasowej prezydenta Białorusi.

Podczas spotkania prezydenci po raz kolejny omówią programy związkowe przygotowane przez rządy obu krajów, a także inne aktualne kwestie agendy bilateralnej oraz kwestie międzynarodowe.

Jak poinformowano BELTA, Aleksander Łukaszenko przeprowadził szereg rozmów telefonicznych rankiem 30 sierpnia. Ich głównym tematem była sytuacja w Afganistanie. “Konsultacje w sprawach, które zostały zgłoszone na spotkanie OUBZ w Duszanbe. Plus wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie Afganistanu” – zaznaczyła służba prasowa.

Przede wszystkim temat ten został szczegółowo omówiony z prezydentem Tadżykistanu, następnie odbyła się rozmowa z prezydentem Rosji.

Poinformowano również o planowanej rozmowie prezydenta Białorusi z kolegą z Uzbekistanu

za: https://www.belta.by/president/view/lukashenko-i-putin-vstretjatsja-9-sentjabrja-v-moskve-457535-2021/ ( tłum.- P.Z.)

Autor

“Przywódcy państwowi, tacy jak A. Łukaszenko, są groźni, gdyż nie poddają się totalnej kontroli, nie są bezwolnymi marionetkami, ale mężami stanu, gotowymi bronić swojej ziemi.”

Za notkę 5***** – dodam tylko, ze nawet “koszer car” był zmuszony to uszanować, gdyż osłania On “miękkie podbrzusze Rosji” Wymusił tylko na “Baćce” przystosowanie się do hucpy covidowej – w “pozorowanej” wersji.
Zresztą nie jest On już osamotniony, gdyż dołączli Do niego Taliby / dziwnym cudem stając się potęgą militarną/ i Kim. Psuje to trocha plany tych od globalizmu. Ciekawe nieprawdaż ?

Opublikowano za: https://wps.neon24.pl/post/163352,jutro-urodziny-prezydenta-a-lukaszenki

Comments

 1. krnabrny1 says:

  KRÓTKA HISTORIA POLA MAGNETYCZNEGO ZIEMI.

  Większość z nas zna historię , która składa się z wojen, podbojów czy innych ludzkich działań. Jednakże cała ta historia zależna jest w zasadzie, od tego co się dzieje wyżej.

  Ponad naszymi głowami również dzieje się historia, która ma wpływ na tą znaną nam oraz odwrotnie, każda istota ma wpływ na to co się dzieje powyżej, ponieważ każdy z nas również wytwarza swoje własne pole elektromagnetyczne, które w sumie powoduje zmianę w polu magnetycznym Ziemi, każdy człowiek, każde zwierzę i każda roślina.

  Dziś przedstawię co się działo z polem magnetycznym Ziemi w ostatnich latach, a działy się rzeczy niebywałe.

  Nie będę niczego sugerował, jedynie przedstawię kilka wycinków zapisów ze swojego archiwum.

  Zatem, zacznijmy od rezonansu Schmanna, który jest niewielkim wycinkiem z całego spektrum oddziaływań elektromagnetycznych.
  Określony oddzielną nazwą, ponieważ jest to tak zwana fala stojąca, czyli fala, która w zasadzie jest niezmienna, a raczej w teorii nie powinna być zmienna. Wytwarzana jest pomiędzy powierzchnią Ziemimi, a górnymi warstwami atmosfery, niczym fala dźwiękowa w pudle rezonansowym gitary.

  Przez wiele lat w zasadzie nic się zatem nie działo. Normalny zapis Schumanna wygląda tak:
  https://www.k13.com.pl/assets/schumann/a1.jpg

  Jest to stała i niezmienna linia, która tylko w zależności od pory roku robi się raz grubsza, a raz cieńsza.

  Tutaj muszę dodać, że ten jeden obraz zmodyfikowałem ręcznie. Niestety nie posiadam w archiwum czystego zapisu, nie robiłem tego ponieważ nie było sensu, dopiero wówczas gdy rozpoczęły się zmiany, rozpocząłem archiwizację.

  Powyższy obraz pochodzi z 2017 roku, wówczas nie było już tak spokojnie, ale to zapis gdzie jeszcze jedna doba wyglądała jak zwykle, zatem zduplikowałem ją na cały 3 dniowy zapis.

  Zrobiłem to aby pokazać różnicę, pomiędzy tym co było, a tym co jest.

  Zatem, taki wykres, zupełnie nudny i bez większych zmian był przez wiele lat.

  Jednakże, w pewnym momencie, gdzieś około 2015 roku odnotowałem pierwsze zmiany, które z czasem zaczęły się nasilać.

  Tutaj mamy również rok 2017, widać, że pojawiają się jakieś dodatkowe impulsy
  https://www.k13.com.pl/assets/schumann/a2.jpg

  Powoli zapis przestawał być już tylko linią. Zaczęły się pojawiać coraz gęstsze rozbłyski, narazie w formie dłuższych lub krótszych ale wciąż jednak impulsów

  Rok 2018:
  https://www.k13.com.pl/assets/schumann/a3.jpg

  Po tych dziwacznych impulsach, zaczęło się pojawiać jeszcze coś dziwniejszego.
  Bardzo krótkie impulsy, powtarzające się mniej więcej co 15 minut. One występują okresowo nawet do tej pory. Dzisiaj kiedy piszę te słowa, one znów się pojawiły.

  Zapis również z roku 2018
  https://www.k13.com.pl/assets/schumann/a4.jpg

  Od roku 2019 rozpoczęły się naprawdę silne uderzenia energii. Tak silne, że zapis zaczynał wychodzić poza skalę, mam również zrzuty liczb, ale nie będę ich zamieszczał. Chcę to pokazać na przykładzie obrazów.

  Zaczęły się pojawiać w zasadzie białe ściany na wykresie, tak silna była energia wzbudzenia.

  Tutaj zapis z lutego 2019 roku:
  https://www.k13.com.pl/assets/schumann/a5.jpg

  lub w marcu 2019 roku:
  https://www.k13.com.pl/assets/schumann/a8.jpg

  W tym samym czasie na wykresach pojawiały się rzeczy które teoretycznie nie powinny się pojawiać, dla przykładu sygnał o zmiennej częstotliwości:

  Również rok 2019:
  https://www.k13.com.pl/assets/schumann/a7.jpg

  Taki zapis rezonansu Schumanna był przez cały 2019 rok i dalej.

  Jednakże w tym samym czasie, ośrodek uniwersytecki w TOmsku na Syberii skąd pochodzą te zapisy, zapisywał również całe spektrum pola magnetycznego Ziemi.

  Poniżej przedstawiam w miarę normalny zapis tego spektrum, z czerwonym paskiem, który pokazuje mniej więcej jak się ma zapis Schumana , który przedstawiałem do tej pory do całego pola magnetycznego.

  https://www.k13.com.pl/assets/schumann/b0.jpg

  Ten zapis jest w miarę normalny ponieważ nie powinno być tych zielonych pionowych linii, które są już czymś zewnętrznym.

  Zatem jeszcze raz ten sam obraz z Sierpnia, 2019 roku:
  https://www.k13.com.pl/assets/schumann/b1.jpg

  Podobnie i tutaj rozpoczęły się jakieś drastyczne zmiany, Czerwiec 2019 roku:
  https://www.k13.com.pl/assets/schumann/b3.jpg

  Luty, 2019 roku:
  https://www.k13.com.pl/assets/schumann/b4.JPG

  Kwiecień, 2019 roku:
  https://www.k13.com.pl/assets/schumann/b5.JPG

  Styczeń, 2020 roku:
  https://www.k13.com.pl/assets/schumann/b7.JPG

  Marzec, 2020 roku:
  https://www.k13.com.pl/assets/schumann/b8.JPG

  Aż w okolicach Sierpnia 2020 roku, rozpoczął się naprawdę olbrzymi napływ energii.
  Nie widzę tutaj korelacji z działaniem słońca, zatem wygląda, że to wielkie doładowanie nie pochodziło z tego źródła, jednakże efekt był niezwykły!

  Sierpień, 2020 roku:
  https://www.k13.com.pl/assets/schumann/b9.JPG

  Sytuacja zaczęła się uspakajać dopiero koło Października 2020 roku. Co dziwne jednak, udało mi się uchwycić zakończenie tego głównego uderzenia energii. Intersujące jest, że skończyło się to nagle, w zasadzie jakby nożem uciął.

  Październik, 2020 roku:
  https://www.k13.com.pl/assets/schumann/b10.JPG

  Jeszcze dziwniejsze jednak jest to, że po uspokojeniu się całej sytuacji, zapis pola magnetycznego Ziemi nie wyglądał już tak jak wcześniej. Stał się piękną sinusoidą, niezmienną i stałą. Zależną jedynie od pory roku.

  Czerwiec, 2021 roku:
  https://www.k13.com.pl/assets/schumann/b11.jpg

  https://www.k13.com.pl/assets/schumann/b12.jpg

  Co ciekawe, taki zapis utrwalił się i jest tak aż do dzisiaj, co każdy może sprawdzić tutaj:
  http://sosrff.tsu.ru/

  Zatem można śmiało wywnioskować , że na planie energetycznym wydarzyły się w tym okresie niezwykłe i wielkie rzeczy, jaki to będzie miało wpływ na życie na Ziemi?

  Zobaczymy!:-)

Wypowiedz się