„SUWERENNY WIELONARODOWOŚCIOWY NARÓD JEST JEDYNYM ŹRÓDŁEM NAJWYŻSZEJ WŁADZY” SKŁADAJĄCY SIĘ WYŁĄCZNIE Z SUWERENÓW, ŻYWYCH MĘŻCZYZN I KOBIET.

W nagraniu zrobiłam publiczne obwieszczenie jako warunek energetyczny odrodzenia Ziemi Da’Aria i Rodów Słowiańskich na mocy prawa dziedziczenia na podstawie Dekretu Aleksandra Macedońskiego, datowanego na 324 rok p.n.e. przeniesionego z kategorii dokumentów historycznych do dokumentów ze statusem obowiązującego aktu prawnego z dniem 28 grudnia 2014 r na całej przestrzeni określonej w statucie №2014-12-28/15:00:00/SU-MSK.

Tym OGŁOSZENIE PUBLICZNYM spełniłem energetyczny warunek Prawa Uniwersalnego Wolnej Woli i darem Mowy, na mocy prawa dziedziczenia przekazanego mi i moim potomkom przez mój Szlachetny Ród Słowian jako nosicielom i opiekunom najwyższego Prawa Uniwersalnego, zgodnie z którym mam niezbywalne, nietykalne, niezaprzeczalne i nabyte od urodzenia prawo wyrażania swojego GŁOSU słownie i na piśmie zgodnie ze swoim sumieniem, godnością, honorem, dumą i pełną odpowiedzialnością za własne słowa i czyny.

Opracowanie tłumaczenia Dekretu Aleksandra Macedońskiego wraz z pełną dokumentacją historyczną w tym mapy historyczne było sporządzone w 2012 roku i zgłoszone do wszystkich instytucji z możliwością oprotestowania.

W związku z brakiem jakiegokolwiek oprotestowania otrzymał status obowiązującego aktu prawnego w 2014 roku.

Przedstawiam polskie tłumaczenie wybranych elementów opracowania ważnego z dniem 28 grudnia 2014 r, które według mnie jest podstawą do zorganizowania referendum narodowego w związku z darowaniem do użytku wiecznego szlachetnej rasie Słowiańsko-Aryjskie jej spadkobiercom, którzy pójdą ścieżką Światła przestrzeń (czyli ziemia, morza, oceany, powietrze i czas) półkuli Północnej do panowania (czyli posiadania z honorem) i zarządzania zgodnie z Dekretem Aleksandra Macedońskiego.

Wybrane teksty z nagrania mojego publicznego ogłoszenia

Jako Wolny Człowiek, Żywa Kobieta, korzystając z prawa formalnego opublikowania swojej Deklaracji Samostanowienia i Samoidentyfikacji w dniu 04 kwietnia 2021 roku publicznie i jawnie obwieszczam wszystkim Wielkim Córkom i Wielkim Synom Wielkich Rodów.

Wolny Człowiek Żywa Kobieta oraz moje żywe dzieci Jesteśmy potomkami i spadkobiercami dziedzictwa kulturowego i Mowy naszego pierworodnego Rodu, dobra moich przodków, do którego prawa sobie i swoim dzieciom roszczę i pieczę nad dziedzictwem tym z honorem podejmuję. Mój szlachetny Ród Słowian zamieszkuje na ziemiach Da’Aria Planety Ziemia od wieków.

Na mocy prawa pierworodztwa przekazanego mi i moim potomkom przez mój Szlachetny Ród Słowian jesteśmy nosicielami i opiekunami najwyższego, niezbywalnego, absolutnego Prawa Naturalnego.

Na mocy prawa dziedziczenia, wraz ze wszystkimi Rodami Słowiańskimi, posiadam, zachowuję z poszanowaniem do historii i bronię z honorem moją Ojczyznę, Ziemię Da’Aria i Mowę daną na wieczność naszym szlachetnym Rodom Słowiańskim na podstawie:

Biorąc pod uwagę, że większość Słowian na Planecie Ziemia zamieszkuje współczesne państwa słowiańskie, w tym w państwach mojego zamieszkania gdzie udział Słowian w % według danych na 2002 roku wynosi: Ukraina 96,4 % (2001) i Polska 97,4 % (2002).

Biorąc pod uwagę, że Dekretem Aleksandra Macedońskiego od 324 rok p.n.e. darowano do użytku wiecznego szlachetnej rasie Aryjsko-Słowiańskiej i jej spadkobiercom, którzy pójdą ścieżką Światła przestrzeń ( czyli ziemia, morza, oceany, powietrze i czas) półkuli Północnej.

Niniejszym jawnie i publicznie obwieszczam, że:
  1. Uznaję absolutne prawo do wiecznych czasów szlachetnej rasy Słowian do panowania (czyli posiadania z honorem) nad całą przestrzenią określoną w Dekrecie Aleksandra Macedońskiego.
  2. Uznaję absolutne prawo Szlachetnych Słowian do zarządzanie całą przestrzenią zgodnie z Dekretem Aleksandra Macedońskiego.
  3. Informuję, że wszystkie władze istniejące na Ziemi są zobowiązane wystąpić do narodowej władzy Rodów Słowiańskich jako przedstawicieli Szlachetnych Słowian o prawo do legitymizacji ich działalności na określonych ziemiach, a także o rozstrzygnięcie wszelkich kwestii związanych z bezprawnym wykorzystaniem tych ziem i ludności oraz zwrot wszystkiego, co należy do szlachetnej rasy Słowian.
  4. Informuję, że wszystkie instytucje i władzę istniejące na Ziemi są zobowiązane wspierać szlachetną rasę Słowian jako Suwerenów w tworzeniu własnych organów zarządzających w celu przestrzegania Dekretu Aleksandra Macedońskiego.
  5. Ogłaszam ustanowienie święta „Odrodzenie Ziemi Da’Aria Rodów Słowiańskich 25 stycznia każdego roku od 2021 roku jako Dzień Zwycięstwa o czym uroczyście oznajmiłam publicznie tego dnia.
  6. Ogłaszam ustanowienie święta „Odrodzenie Słowiańskich Rodów” w dniu 28 grudnia każdego roku, począwszy od 2014 roku daty przeniesienia Dekretu Aleksandra Macedońskiego w status obowiązującego aktu prawnego.
  7. Ogłaszam Przeniesienie terminu obchodów Nowego Roku z 1 stycznia na dzień Przesilenia Wiosennego – 20 marca (jak to było w zwyczaju Słowian).

Dekret Aleksandra Wielkiego Macedończyka

Oryginał Dekretu Aleksandra Macedońskiego z 324 rok p.n.e. znajduje się w Watykanie, gdzie były gromadzone wszystkie ważne dokumenty.

Dekret w oryginale napisany w starosłowiańskim języku na złotym pergaminie, był kiedyś powielany na papierze w różnych językach i przekazywany ustnie.

Następnie przez dłuższy czas ukrywany i zakazany.

W 1516 r. czeski historyk Iosif Pervolf z Uniwersytetu Warszawskiego znajduje kopię tego dokumentu w języku łacińskim.

W 1551 roku dokument ten został wydrukowany najpierw w języku polskim, a następnie w innych europejskich językach.

Znajdował się również w dokumentach Katarzyny Wielkiej.

Najbardziej integralny tekst dokumentu jest podany w książce: „Historiografia imienia, chwały i ekspansji narodu słowiańskiego oraz ich królów i władców o wielu imionach, z wieloma królestwami i prowincjami”.

Jest to zbiór historycznych dokumentów przechowywana obecnie w Rosyjskiej Bibliotece Państwowej gdzie można zwrócić się o wydanie kopii wybranego dokumentu poświadczonej jako „kopia autentyczna”. Co polecam uczynić każdemu Słowiańskiemu Rodu jako podstawa swego Statutu i Prawa Rodowego.

My Aleyandr Filippovich, car Macedonii, władca monarchii, przedstawiający przywódcę państwa greckiego, syn Wielkiego Dyaboga przez Natawana obwieszczony  Właścicielem Augustowa, i braminów i Arbonów, od wschodu Słońca, aż po Zachód, od Południa na Północ (1), szlachetnej rasie Słowian i ich mowie, pokój na świecie i zdrowie od nas i od naszych potomków; którzy będą kontynuować naszą ścieżkę Światła (2)

Przed nami zawsze byliśmy wierni wobec prawdy, odważni w broni, jako nasi przewodnicy i potężni wojownicy, dajemy wam za to obficie na zawsze,(3) całą część ziemi Północnej, aż do granicy ostatniego południa Włoch i aż do gór Perskich,(4)  jest tak, że nikt nie śmiał tam przybywać, pozostać, lub zamieszkać, opróć tylko twój. A jeśli niektórym spodoba się osiedlenie się, niech będą wam niewolnikami a ich dzieci, niech będą niewolnikami dla twoich synów (5).

Został darowany w mieście Nowo Aleksandrii, które zostało założone przez nas na wielkich rzece Nil w drugim roku z dziesięciu naszego panowania, aby reprezentować nas przed wielkim bogiem Jvishem Marsem i Plutonem oraz bogini Wenery . Świadkami tego są szlachetny Alceta, nasz kanclerz, i pozostałe jedenaście książąt (!) , którzy po naszej śmierci z braku aktu dziedzictwa, zostawiamy spadkobiercami naszymi i całego Wszechświata.

Ten Dekret umocowany jest jako jeden ze starożytnych zarządzeń których żaden inny naród we wszechświecie nie posiada, na dowód odwagi ich przodków (6).

Nie powinno być dziwnie w ogłoszonym Dekrecie wyrazy, Slavona, a nawet Slavony, i Slawy (chwały) oznaczają chwalebne i sławne, wszystkie są tą samą esencją, jak zostało powiedziane powyżej: miasto Agria, które istniało w Dakia zostało stworzona tyliż Agrianami między górami Ema i Rodopy sąsiednimi z Macedonią. (7)

Wybrane komentarze historyków-kulturoznawców wraz z tłumaczeniem komentarzy do Tekst Dekretu Aleksandra Macedońskiego (tłumaczenie własne):

 (1) My Aleksandr Fyleppovich, car Macedonii, władca monarchii, przedstawiający przywódcę państwa greckiego, Syn Wielkiego Dyaboga przez Natawana obwieszczony  Właścicielem Augustowa, i Braminów i Arbonów, od wschodu Słońca, aż po Zachód, od Południa na Północ

Podkreślono Boskie pochodzenie (My = Ducha i Duszy) Aleksandra Wielkiego z Macedonii, który pochodzi od Wielkiego Dyaboga. Słowianie znają tego Boga jako głowę najwyższego dziewiątego panteonu bogów, składającego się z jednego Boga o imieniu Dyi (Dyi, Div, a Grecy – Διός patrz Zeus, por. Także Dyaus).

„Natavan” prawdopodobnie prorok (człowiek przypuszczalnie będący w kontakcie z siłami nadprzyrodzonymi lub boskimi i służący jako pośrednik między nimi a ludzkością, ogłaszający nadprzyrodzoną wolę (proroctwo)) obwieścił że Aleksander jest nie tylko ziemskim władcą, a także „właścicielem”, a następnie coraz większej liczby rządzących jednostek „Augustow” – ziemscy władcy; „Brahmanov” są Stwórcami i Absolutami; „Arbonov” to duchy Stwórcy i Absoluta, dominujące i rządzące na suwerennej półkuli Kosmosu zwanej БѣлСвѣтъ онъ же Міръ. W związku z tym w stosunku prawnym Aleksandr Fyleppovich, car Macedonii, Suweren Monarchii jest uprawniony do wykonywania czynności opisanych w niniejszym statucie. A następnie jest wskazane, komu i co on przekazuje.

 (2) szlachetnej rasie Słowian i ich mowie, pokój na świecie i zdrowie od nas i od naszych potomków; którzy będą kontynuować naszą ścieżkę Światła.

Słowa „szlachetny”, w różnych starych językach brzmiały „aria”, „ariya”, aryjska (arya).

Nie tylko Słowianom, ale także ich MOWIE jako nosicielom najważniejszego daru SŁOWA Duchów – Bogów, nie bez powodu źródła biblijne wspominają o frazie: „Na początku było Słowo …”

W ten sposób Aleksander przekazał do wiecznego użytku ziemie Półkuli Północnej, nie tylko „szlachetnej rasy Słowian” mającej aryjskie korzenie, ale tym kto jako spadkobierca pójdzie ścieżką Światła śladami Aleksandra.

 (3) Przed nami zawsze byliśmy wierni wobec prawdy, odważni w broni, jako nasi przewodnicy i potężni wojownicy, dajemy wam za to obficie na zawsze,

Z tego wyrazu wynika, że ​​te cechy są nieodłączne od Słowian, za to właśnie w wyrazie wdzięczności On „dajemy wam za to obficie na zawsze”.

W związku z tym te rody, plemiona i ludy, które gloryfikowały siebie i ludzkość, nazywane są Słowianami. Osoby znane ze swoich negatywnych działań nie są bohaterami i nie mają żadnego związku ze Słowianami, nawet jeśli pochodzą od Słowian, a ich działania upokarzają i poniżają ich rody, plemiona i ludy w oczach całej ludzkości.

 (4) na zawsze całą część ziemi Północnej, aż do granicy ostatniego południa Włoch i aż do gór Perskich

W tym zdaniu wskazana jest Północna część Ziemi (planety) czyli Półkula Północna, zaczynające się od bieguna północnego „aż do granicy ostatniego południa Włoch i gór Perskich”.

Jest to tak zwany niebiański południk, który przecina słońce w południe, rzutowany na najbardziej wysunięty na południe punkt Włoch – pierwszy punkt na mapie, wskazany w liście.

Drugim punktem w górach perskich (kaukaskich) jest południowe podnóże gór Kaukazu, których granica znajdowała się na terytorium Imperium Aleksandra Wielkiego (patrz Mapa imperium Aleksandra Filipowicza Wielkiego).

Łącząc te dwa punkty i rysując linię (36 ° 43’00 ″ szerokości geograficznej północnej (równoleżników) na całej Ziemi), ponieważ nie przewidziano ograniczeń z zachodu na wschód, otrzymujemy na północ od wskazanej linii części Ziemi która należy do Słowian, darowanej na zawsze, Aleksandrem, carem Macedonii, ABSOLUTNIE PRAWOWITEGO cara słowiańskiego.

 (5) jest tak, że nikt nie śmiał tam przybywać, pozostać, lub zamieszkać, opróć tylko twój. A jeśli niektórym spodoba się osiedlenie się, niech będą wam niewolnikami a ich dzieci, niech będą niewolnikami dla twoich synów

W tym zdaniu wskazuje się, kto ma pozwolenie zamieszkać, a także jak postrzegać tych, kto niema pozwolenie przebywać na tym terytorium bez odpowiednich legalnych (prawnych, prawnych) dokumentów.

 (!) Świadkami tego są szlachetny Alceta, nasz kanclerz, i pozostałe jedenaście książąt

Świadkami tej Deklaracji jest 12 apostołów – Alceta i innych 11 książąt.

 (6) Ten Dekret umocowany jest jako jeden ze starożytnych zarządzeń których żaden inny naród we wszechświecie nie posiada, na dowód odwagi ich przodków

W tym zdaniu wskazuje się, że Dekret jest integralną częścią wielu innych starożytnych uchwał/zarządzeń otrzymany przez lud słowiański dotyczących zarządzania nie tylko Ziemią (Planetą), ale całym Wszechświat.

Wskazane są bardziej starożytne Dekrety dotyczące zarządzania Ziemią (Planetą) i całym Wszechświatem zostały przez wcześniej określone.

Teraz trwa ustalenie ich lokalizacja ze wskazaniem ich  nosicieli (spadkobiercy). Jednocześnie wskazuje się tutaj, że inne ludy wszechświata nie mają takich zarządzeń.

 (7) Nie powinno być dziwnie w ogłoszonym Dekrecie wyrazy, Slavona, a nawet Slavony, i Slawy (chwały) oznaczają chwalebne i sławne, wszystkie są tą samą esencją, jak zostało powiedziane powyżej: miasto Agria, które istniało w Dakia zostało stworzona tyliż Agrianami między górami Ema i Rodopy sąsiednimi z Macedoniją. “

W tym zdaniu wskazuje się, że znaczenie słów Slavona, Slavony, i Slawy oznacza chwalebny i uwielbiany.

W związku z tym te rody, plemiona i ludy, które gloryfikowały siebie i ludzkość, nazywane są Słowianami.

Stąd Słowianinem może być człowiek o dowolnym kolorze skóry, żyjący na dowolnym kontynencie Ziemi, który gloryfikował ludzkość swoimi czynami (wyczynami).

Osoby znane ze swoich negatywnych działań nie są bohaterami i nie mają żadnego związku ze Słowianami, nawet jeśli pochodzą od Słowian, a ich działania upokarzają i poniżają ich rody, plemiona i ludy w oczach całej ludzkości.

*Pełny tekst Dekretu Aleksandra Macedońskiego w pisowni rosyjskiej podaję dla tych kto potrafi zrobić lepsze tłumaczenie niż moje – KLIK

Opracowanie i tłumaczenie własne: Olga Puszczyńska

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.

Opublikowano za: https://www.odkrywamyzakryte.com/dekret-aleksandra-macedonskiego/