Polska-Białoruś, epilog groteskowej polityki wschodniej.

Szkodliwe skutki polityki ignorantów i wasali

Działalność polskiej dyplomacji, polskich mediów, polskich służb wywiadu i kontrwywiadu wojskowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a wreszcie-, czy raczej przede wszystkim-, prezydenta RP i jego kancelarii oraz ścisłego kierownictwa rządu z premierem na czele – przy okazji wyborów prezydenckich na Białorusi, świadczą nie tylko o formacie zawodowym i politycznym kadr tych instytucji, ale uwidaczniają ogólny charakter i status państwa polskiego oraz rzeczywiste miejsce Polski na mapie politycznej współczesnej Europy i świata.
Wnioski jakie płyną z działań wszystkich wyżej wymienionych instytucji muszą także wzbudzić olbrzymi niepokój o konsekwencje dla bytu państwa polskiego w sytuacji spodziewanej zaostrzającej się coraz bardziej międzynarodowej sytuacji gospodarczej i politycznej w kontekście wejścia współzawodnictwa między USA i Chinami w fazę otwartego konfliktu globalnego, mającego jednak swoje regiony o szczególnie podwyższonej temperaturze. Za takie naszym zdaniem należy uznać :
1) Azję Pd.-Wsch. wraz z Morzem Południowochińskim,
2) Azję Środkową wraz z jej ludami muzułmańskimi,
3) Bliski Wschód wraz z Iranem,
4) Afrykę oraz …
5) Europę, głównie w aspekcie korytarza euro-azjatyckiego wiodącego przez Rosję, Białoruś i Polskę do Europy Zachodniej oraz poprzez południowy korytarz, tj. Pakistan, Iran, Turcję do Europy Zachodniej i Afryki Pn.
Zauważmy jedynie, że olbrzymie i ostre współzawodnictwo ma miejsce także na terenie macierzystym obu mocarstw, tj. USA i Chin. Jest to jednak temat sam dla siebie, i w tym miejscu tylko go sygnalizujemy.
Zauważmy jedynie, że w USA trwa ostry spór między zwolennikami „klasycznego globalizmu internacjonalnego” – w najbliższych wyborach opcja Bidena i demokratów oraz „ globalizmu konserwatywnego”- w najbliższych wyborach opcja Trumpa i republikanów.
Opcja Bidena preferuje inwestycje amerykańskie w Chinach, nieskrępowany eksport światowy produktów chińskich oraz znaczącą, agresywną obecność anglosasko-żydowskiego kapitału w Chinach, kooperującego z tzw. komsomolcami, czyli tą grupą postkomunistów chińskich, którzy nastawieni są na współpracę z Zachodem, i gotowych wchodzić nawet w ograniczone konflikty z Rosją i krajami muzułmańskimi.
Opcja Trumpa, to perspektywa ostrego współzawodnictwa produkcyjnego i technologicznego z Chinami, protekcjonizm wobec firm i produktów amerykańskich oraz twarda polityka militarna mająca zahamować gospodarczą ekspansję Chin, głównie na zachodnią półkulę, zarówno drogą morską ( tutaj USA ma wyraźną przewagę w powstrzymywaniu), ale także oboma wyżej wymienionymi kanałami kontynentalnymi : północnym przez Rosję, i południowym przez Pakistan, Iran, Turcję (na tych kierunkach USA nie mają póki co skutecznej zdolności powstrzymywania).
Na tle zarysowanego wyżej globalnego współzawodnictwa USA i Chin powróćmy na grunt polityki polskiej.
Polska i Białoruś leżą na trasie północnego korytarza globalnego handlu. Jednakże najważniejszym jego elementami jest przestrzeń gospodarcza Rosji, a także preferencje polityczne rządzących nią elit.
Nawet jeśli Rosja za czasów W. Putina nie jest już tak biernym czynnikiem globalnej gry elit anglosasko-żydowskich, jak za czasów B. Jelcyna , to jednak nie wykorzystała ona dostatecznie okresu 20 lat rządów W. Putina do zbudowania mocnych podstaw suwerenności gospodarczej i politycznej. Rosja, póki co, realizując model quasi- państwowego kapitalizmu oligarchicznego, ekstensywnego w sensie technologicznym, bazującego niemal wyłącznie na eksporcie własnych zasobów w postaci surowcowej, bądź w niewielkim stopniu przetworzonych.
Rosja w zasadzie zgłosiła się jedynie do przetargu o udział „swoich elit” przy anglosasko-żydowskim stole globalnych decyzji. Rozdająca karty przy tym stole globalna oligarchia finansowa, jeśli nawet dopuszcza Rosję do zysków, to jedynie chwilowo, mając nadzieję na przejęcie całości jej aktywów i pozbycie się potem zbędnych wspólników.
Narzędziem szantażu gospodarczego wobec Rosji jest osłabienie politycznych i gospodarczych wpływów rosyjskich w dawnych republikach, a obecnie niepodległych krajach postradzieckich.
Zasoby i przestrzeń Rosji potrzebne są światowej mafii anglosasko-żydowskie jedynie do napędzania kontrolowanych prze siebie gospodarek w Europie i obu Amerykach, a także do ostatecznej konfrontacji z Chinami, albo w najgorszym wypadku podzielenia się z Chinami zasobami Syberii.
Takiemu scenariuszowi przeciwstawia się obecnie Xi Jinping i jego zaplecze z resortów siłowych i zwolennicy suwerenistycznej wizji Chin, będącej nie do pogodzenia z dyktatem anglosasko-żydowskim.
Xi Jinping stawia na sojusz z Rosją, chcąc mieć nie tylko gwarancje zaplecza surowcowego, ale także współpracy wojskowej oraz bezpieczeństwa granic od północy i częściowo od zachodu.
Jak napisaliśmy wyżej strategia wobec Rosji polega na jej stopniowym i ciągłym osłabianiu. Rozpad ZSRR nie był pierwszym z kroków, gdyż poprzedziły go udane próby rozmontowania systemu gospodarczej współpracy krajów RWPG, następnie tzw. transformacje rynkowo-demokratyczne w krajach socjalistycznych Europy Środkowej, zlikwidowanie sojuszu militarno-obronnego Układu Warszawskiego. Rozpad ZSRR był drugim z posunięć anglosasko-żydowskich planistów.
Kolejny krok, to aneksja Polski i innych krajów postradzieckich do NATO i UE – organizacji albo w pełni podporządkowanych ośrodkom anglosasko-żydowskim lub , jak w przypadku UE, kontrolowanych przez system bankowy bądź wprost szantażowanych handlowo i gospodarczo przez korporacje amerykańskie i banki żydowskie.
Jednym z niewielu, prawie że rozpaczliwych, ale dalekowzrocznych posunięć w okresie rozpadu ZSRR było powołanie potencjalnych ram organizacyjnych i mechanizmów obrony oraz integracji gospodarczej w postaci Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym ( wcześniej Traktat Taszkiencki, z maja 1992 r., powiększony w 1993 r. o nowe kraje, m.in. o Białoruś ) i, po podpisaniu Traktatu w Kiszyniowie z 7 października 2002 r., powołanie Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym.
Drogę do współpracy, a potencjalnie do integracji gospodarczej wyznaczyło powołanie Euro-Azjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej w październiku 2000 r ( po trwających od roku 1996 pracach przygotowawczych opierających się o koordynację współpracy gospodarczej i działań humanitarnych), następnie poprzez utworzenie Euro Azjatyckiej Unii Celnej , aż do powołania, 10 października 2014 r., Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.
Najdalej posuniętą inicjatywą integracyjną polityczno-gospodarczą jest bez wątpienia Związek Rosji i Białorusi. Mający swój początek w roku 1992, ale faktyczny proces integracyjny nabrał tempa już za czasów prezydentury A. Łukaszenki. W dniu 29 kwietnia 1996 roku w St. Petersburgu podpisano porozumienie dwustronne o Zgromadzeniu Parlamentarnym, a w rok później 2 kwietnia 1997 r. prezydenci obu krajów podpisali umowę o Związku Białorusi i Rosji. 23 maja 1997 r. podpisano statut Związku Białorusi i Rosji, powołano Radę Najwyższą i Komitet Wykonawcy i w dniu 8 grudnia 1999 r, podpisano ostatecznie w Moskwie umowę o powołaniu Państwa Związkowego, którą ratyfikowały parlamenty obu krajów w dniu 26 stycznia 2000 r., i tym samym umowa weszła w życie.
Przypominamy te fakty jedynie po to, aby pokazać, że polityka polska realizowana na kierunku wschodnim, jak gdyby nie zauważała istniejących faktów. Choć gwoli prawdy należy tu mówić o anglosasko-żydowskiej polityce realizowanej za pośrednictwem i ostatecznie na rachunek Polski.
Z anty oligarchicznej postawy A. Łukaszenki, wyrażającej się w realizowanym modelu państwa względnie samodzielnego w stosunku do modelu ustrojowego i polityki rosyjskiej ( głównie społeczno-gospodarczej), wyciągano wniosek o gotowości -, jeśli nie samego A.Łukaszenki, to większości białoruskich elit władzy i społeczeństwa -, do zerwania związków z Rosją i włączenia w struktury Zachodu.
Takie rozumowanie nie uwzględniało realnych, choć do tej pory nie w pełni wykonywanych, powiązań organizacyjno-instytucjonalnych Federacji Rosyjskiej z Republiką Białoruś wynikających z istniejącego de jure Państwa Związkowego . Bagatelizowano także czynnik bezpieczeństwa militarnego Rosji, a także nie doceniono stopnia lojalności służb siłowych i wojska białoruskiego w stosunku do prezydenta Łukaszenki. Zastosowano scenariusz ukraiński, który nie sprawdził się w odniesieniu do Białorusi, ze względu na inną organizację państwa, inną jakość elit politycznych Białorusi, a także odmienny charakter mentalny społeczeństwa ukraińskiego, w stosunku do białoruskiego – które jest bardzo propaństwowe, wyzbyte awanturnictwa, bardziej jednolite i w przeważającej mierze doceniające rolę A. Łukaszenki w niewątpliwym awansie cywilizacyjnym Białorusi po roku 1994. Na dodatek, w przeciwieństwie, do przywództwa ukraińskiego z lat 2013/2014 , A. Łukaszenka okazał się być wojownikiem, a nie przestraszonym kapitulantem.
Rekapitulując w tym miejscu należy stwierdzić niepokojący fakt. Pomimo niepowodzenia polityki polskiej wobec Rosji i Białorusi, polityka ta o wyraźnie antypolskich skutkach, będzie kontynuowana dopóki wasalny układ polityczny, zrodzony przy Okrągłym Stole, nie zostanie zastąpiony przez polskie, narodowe kadry polityczne myślące i działające w myśl zasad suwerenności państwa polskiego oraz bezpieczeństwa i pomyślności Polaków.
PZ
Dodatek medialny:
https://www.youtube.com/watch?v=kQrMZAbGlbo&feature=emb_logo
 
więcej: https://wiernipolsce1.wordpress.com/2020/09/10/polska-bialorus-epilog-groteskowej-polityki-wschodniej/

Wybrane komentarze

Białoruś też to czeka jak się nie wybronią przed atakiem globalnej mafii.

„Populacja dzieci na Ukrainie spadła o 40% po zamachu stanu w 2014 roku ..
.
https://regnum.ru/news/society/3057177.html

„W Polsce solidaruchów jest tak samo.
W Rosji liberastów było identycznie.
We wszystkich podbitych koloniach globalnej mafii tak jest.
Tak było też z Niemcami zachodnimi (podbitymi przez zachód czyli przez globalną mafię) w NRD przyrost naturalny był już normalny..

To jest największa zbrodnia przeciw podbitym przez mafię Narodom.
To oczywiście działanie planowe bo w miejsce nienarodzonych dzieci można wprowadzić wrogich Narodom imigrantów którzy w ten sposób wzmocnią dyktaturę globalnej mafii.
W NRF sprowadzili Turków,
W Polsce banderowców
W Jugosławii islamistów albańskich
W Syrii islamistów z bliskiego wschodu..
W Banderlandii nie mają kogo sprowadzać poza najemnikami z Gruzji, Litwy, Polski do trzymania za mordę Ukraińców.

Oscar 10.09.2020 12:30:10

To zasada kuli śniegowej.

Każda podbita przez globalną mafię kolonia staje się w rękach tej mafii
najostrzejszym ekstremistycznym narzędziem do atakowania kolejnych krajów w interesie globalnej mafii.

To jest starannie przemyślany i zaprojektowany system.
Podobnie jak struktura władzy, struktura mediów, struktura własności, struktura prawa… i struktura ”elyt”…

To system to działanie metodyczne a jego celem jest władza nad światem.

@Oscar 12:30:10

A to przypadkiem nie twoja partia robi sobie takie jaja z Polski?

Jarek Ruszkiewicz SL 10.09.2020 12:57:24

@Jarek Ruszkiewicz SL 12:57:24

wcale nie moja… jestem bezpartyjnym ateistą a nie Rydzyko lubnym katolikiem,
Potępiam politykę zagraniczną PISu.
a więc g..no moja partia.

Ale popieram politykę socjalną, gospodarczą .. podobnie jak uznaje taką politykę w przypadku Hitlera wobec Niemiec przez II wojną światową…
i tylko „idiota” ok wredny złośliwiec może mi sugerować że popieram Hitlera. Nie popieram zbrodni Hitlera.
Podobnie jak u kobiety mogę popierać fajne cycuszki i tyłeczek a nie popierać a wręcz krytykować wrednych charakter…
albo odwrotnie bo są i takie przypadki.

Oscar 10.09.2020 13:12:57

Inne uroki demokracji globalnej mafii czyli po żydowsku.

Łotwa kradnie pieniądze z kont firmowych

Po wybuchu wojny sankcyjnej dumne i niezależne władze łotewskie nałożyły sankcje na Rosję. Władze zaczęły zmieniać prawo z mocą wsteczną, blokując rachunki zagranicznych firm płacących podatki do łotewskiego budżetu …
.https://aftershock.news/?q=node/902311

Oscar 10.09.2020 13:13:33

@Oscar 13:13:33

Zapamiętajcie sobie że przed wyzwoleniem Polski spod okupacji globalnej mafii trzeba odpowiednio wcześniej wycofać z mafijnych banków (czyi wszystkich) swoje pieniądze… bo ukradną jak nic..

Alternatywą jest nacjonalizacja tych banków ale to będzie za późno ..ukradną wcześniej..

Przechlapane będą mieli kredytobiorcy.. bo mafia natychmiast przed wyzwoleniem zażąda natychmiastowej spłaty kredytów i zajmie wasze zabezpieczenia… i z tymi „tytułami własności” będzie was prześladować do końca waszych dni i kilka pokoleń dłużej.

Oscar 10.09.2020 13:18:29

@Oscar 12:33:41

„To jest starannie przemyślany i zaprojektowany system.
Podobnie jak struktura władzy, struktura mediów, struktura własności, struktura prawa…”

Ja myślę inaczej. Są to naturalne procesy, podobne miały miejsce w różnych epokach i na różnych kontynentach.

Ani Rzymianie, ani Aztecy nie zaplanowali z samego początku, aby zbudować swoje imperia. „Zrobili to momencie roztargnienia” 😉

 

Grupy dążące do władzy i dominacji, wcale nie składają się z mądrych ludzi, tylko kierują się instynktem, chciwością i ambicją. Ci co są mądrzejsi, zajmują się czymś innym.

Patrz: Michels – żelazne prawo oligarchii, albo koniec piosenki Kaczmarskiego „Mury”.

Pedant 10.09.2020 14:09:14

@Pedant 14:09:14

I tak i nie…
„Grupy dążące do władzy i dominacji, wcale nie składają się z mądrych ludzi, tylko kierują się instynktem, chciwością i ambicją.

ok ..tak…
ale w celu realizacji swoich celów budują system który umożliwi im osiągnięcie tych celów oraz ich obronę..
To tak budowanie płotów… tu potrzebna jest dobra technika dobry pomysł…a nie działania instynktowne…
instynkt wyznacza cele ale taktyka to już przemyślane działania.

Oscar 10.09.2020 14:25:38

@Stara Baba 14:04:07

” Nie ma tu nic o muzułmanizacji Europy Zachodniej co jest następnym mrożącym krew w żyłach scenariuszem dla bytu Polski. „

Z tym muzułmańskim zagrożeniem dla Europy to przesada. Islam wydaje się być silny bo byli chrześcijanie w Europie popadli w dekadencję, wytworzyli duchową próżnię i przestali się rozmnażać.

Ale sami muzułmanie też ulegają sekularyzacji, są tylko zapóźnieni o dwa pokolenia, podczas gdy polscy katolicy o jedno pokolenie. Sprawdźcie tylko jak spada współczynnik dzietności (2.1 na kobietę jest potrzebne do stabilności), na przykład w Turcji:

https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN?locations=TR

Albo w Bangladeszu:

https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN?locations=BD

Pedant 10.09.2020 14:28:44

WPS

Jakieś problemy z linkiem pod tekstem więc przesyłam raz jeszcze:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=144&v=kQrMZAbGlbo&feature=emb_logo

stanislav 10.09.2020 14:48:56

Autor ☆☆☆☆☆

Podzielam opinię dotyczącą podążania obecnie przez PiS a wcześniej przez PO i SLD PSL drogą do konfrontacji z Rosją ze stratą dla Narodu Polskiego.

Winni tej zaistniałej wrogiej polityce w stosunku do Rosji są niestety także wyborcy, którzy bezkrytycznie głosują tak na PiS jak i na PO czy kiedyś na SLD i PSL. Wszystkie były i są za osłabieniem i zniszczeniem Rosji a najbardziej zostało to uwidocznione w sprawie ciągle ponad stan akcentowanego Katynia i bagatelizowania potwornych ukrainskich zbrodni na Wołyniu i w Małopolsce. Gdzie po dzień dzisiejszy 200 tysięcy Polaków jest zapomnianych i rządy po 1989 roku nie chciały zadbać o prawdę historyczną, a przy tym o okazany szacunek dla bestialsko zamordowanych przez ukraińskie bandy Polaków.

Szczytem zdrady interesów Polski było wspieranie zamachu stanu w 2014 roku w Kijowie i poparcie ze strony wszystkich istotnych w Polsce partii politycznych neobanderowskiej junty która krwawo obaliła legalną demokratycznie wybraną władzę. Oraz popieranie agresji armii ukraińskiej w pacyfikowaniu ludności Donbasu. Co spowodowało ponad 12 tysięcy ofiar śmiertelnych i zniszczenia infrastruktury żywotnej dla ludności cywilnej.

Jakie dla Polski wynikły z poparcia neobanderyzmu na Ukrainie korzyści ?
Tylko same straty, pomoc idącą w milionach dolarów kosztem polskiego podatnika oraz wroga jawna działalność banderowskich partii i organizacji domagających się bezczelnie polskich ziem i wychwalanie zbrodniarzy mających krew Polaków jako bohaterów.

Alfax 10.09.2020 15:02:06

@stanislav 14:48:56

Groteskowy ” Napoleon” wakcji :

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-mateusz-morawiecki-z-liderami-ue-o-bialorusi-chinach-i-turcji.html

stanislav 10.09.2020 15:06:24

@stanislav 15:06:24

Na jakie określenie zasługuje premier, który prowadzi rozmowy na szczeblu państwowym z osobami chcącymi dokonać przewrotu państwowego
” Premier poinformował również przywódców UE o swoim dzisiejszym spotkaniu z S. Cichanouską, P. Łatuszką i W. Kawalkawą oraz wsparciu Polski dla społeczeństwa białoruskiego.” za: https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-mateusz-morawiecki-z-liderami-ue-o-bialorusi-chinach-i-turcji.html

stanislav 10.09.2020 15:10:47

@stanislav 15:10:47

Polacy muszą domagać się wyjaśnienia od premiera polskiego rządu : na podstawie jakich kompetencji i jakiej delegacji ze strony obywateli polskich finansuje obywateli i instytucje innego suwerennego państwa, bez zgody władz tego państwa?

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-podczas-spotkania-z-s-cichanouska-wszystkie-sily-polityczne-w-polsce.html

stanislav 10.09.2020 15:17:07

@stanislav 15:17:07

Informacja dla polskich przedsiębiorców w okresie tzw. pandemii:

” Program Poland. Business Harbour – szansa dla białoruskich firm
Rusza program Poland. Business Harbour, za pomocą którego polski rząd wspiera przedsiębiorczych Białorusinów z sektora ICT. To komplementarny zestaw narzędzi i usług, promujący budowę sukcesu Białorusinów na terytorium Polski, w oparciu o wiedzę, nowoczesne standardy i bliskie relacje handlowe z sąsiadami oraz światem. Program opiera się na założeniu, że sukces białoruskich przedsiębiorców w Polsce przełoży się sukces całej nowoczesnej Białorusi.

Ten kompleksowy pakiet wsparcia ułatwi freelancerom, start-upom, MŚP i dużym firmom, bezproblemową realokację na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Koordynatorami programu są Ministerstwo Rozwoju oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu. W inicjatywie uczestniczy również GovTech Polska z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i fundacja Startup Hub Poland. ”

za: https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-podczas-spotkania-z-s-cichanouska-wszystkie-sily-polityczne-w-polsce.html

stanislav 10.09.2020 15:35:53

@Pedant 14:09:14 Ja patrzę na to wszystko w sposób ZOOLOGICZNY. To jest atak na Planetę zżerającego wszystko MEGA RAKA

przez Aleksandra Zinowiewa niezróżnicowanym „człowiekowiskiem” nazwanego (Russka tragedia, 2002)

A jeśli chodzi o Pedanta uwagę //Ja myślę inaczej. Są to naturalne procesy, podobne miały miejsce w różnych epokach i na różnych kontynentach.//

To te naturalne procesy (ZRAKOWACENIA SIĘ ludzkości) w ten sposób opisali Marks z Engelsem przed ponad 170 laty:

//Wielki przemysł stworzył rynek światowy, przygotowany przez odkrycie Ameryki. Rynek światowy wywołał niebywały rozwój handlu, żeglugi, środków komunikacji lądowej. Rozwój ten wpłynął z kolei na rozrost przemysłu, i w tym samym stopniu, w jakim rozwijał się przemysł, handel, żegluga, koleje żelazne, w tym samym stopniu rozwijała się burżuazją, mnożyła swoje kapitały, spychała w cień wszystkie klasy odziedziczone po średniowieczu. …

Ciągły przewrót w produkcji, bezustanne wstrząsanie wszystkimi stosunkami społecznymi, wieczna niepewność i wieczny ruch – wyróżniają epokę burżuazyjną spośród wszystkich innych. Wszystkie stężałe, zaśniedziałe stosunki, wraz z nieodłącznymi od nich z dawien dawna uświęconymi pojęciami i poglądami ulegają rozkładowi, wszystkie nowopowstałe starzeją się, zanim zdążą skostnieć. Wszystko co stanowe i znieruchomiałe znika, wszelkie świętości zostają sprofanowane i ludzie są nareszcie zmuszeni patrzeć trzeźwym okiem na swe stanowisko życiowe, na swoje wzajemne stosunki.
Potrzeba coraz szerszego zbytu dla swych produktów gna burżuazję po całej kuli ziemskiej. Wszędzie musi się ona zagnieździć, wszędzie ugruntować, wszędzie zadzierzgnąć stosunki.

Przez eksploatację rynku światowego burżuazja nadała produkcji i spożyciu wszystkich krajów charakter kosmopolityczny. Ku wielkiemu żalowi reakcjonistów usunęła spod nóg przemysłu podstawę narodową.

Odwieczne narodowe gałęzie przemysłu uległy zniszczeniu i ulegają mu codziennie w dalszym ciągu. Zostają one wyparte przez nowe gałęzie przemysłu, których wprowadzenie staje się kwestią życia dla wszystkich narodów cywilizowanych, przez gałęzie przemysłu, które przerabiają już nie miejscowe, lecz sprowadzane z najodleglejszych stref surowce i których fabrykaty spożywane są nie tylko w danym kraju, lecz także we wszystkich częściach świata….//

Czyli NIHIL NOVI od lat blisko 500, kiedy to odkrycie Ameryki wyzwoliło siły społeczne BEZWZGLĘDNIE podążające za ŚWIATŁEM BOGA-PIENIĄDZA. I Łukaszenka celnie określił ZADYMĘ na Białorusi jako produkt ambicji „młodych burżujszczyków”, walczących ZDALNIE, za pomocą prostackich haseł z INTERNETU.

lektura uzupełniająca:

PODHALAŃSKA AKADEMIA NAUK (3): Czy “globalizm” to program Globalnego Raka Świata? http://markglogg.eu/?p=1089
Posted on 19 March 2015

Berkeley72 10.09.2020 16:18:08

@Berkeley72 16:18:08

„Czyli NIHIL NOVI od lat blisko 500, kiedy to odkrycie Ameryki wyzwoliło siły społeczne BEZWZGLĘDNIE podążające za ŚWIATŁEM BOGA-PIENIĄDZA.”

Komercyjna cywilizacja oparta na kontroli mórz. Obj. Św. Jana, rozdział 17

„«Chodź, ukażę ci wyrok na Wielką Nierządnicę,
która SIEDZI NAD WIELU WODAMI, z którą nierządu się dopuścili królowie ziemi, a mieszkańcy ziemi się upili
winem jej nierządu».
I zaniósł mnie w stanie zachwycenia na pustynię.
I ujrzałem Niewiastę siedzącą na Bestii szkarłatnej,
pełnej imion bluźnierczych,
mającej siedem głów i dziesięć rogów.
A Niewiasta była odziana w purpurę i szkarłat,
cała zdobna w złoto, drogi kamień i perły,
miała w swej ręce złoty puchar pełen obrzydliwości
i brudów swego nierządu.
A na jej czole wypisane imię – tajemnica:
„Wielki Babilon.
Macierz nierządnic i obrzydliwości ziemi”.

Pedant 10.09.2020 16:33:20

@Alfax 15:02:06

Odnośnie poparcia wszystkich parlamentarnych sił politycznych. Wczoraj dowiedziałem się, że niedawno w Krakowie odbyło się spotkanie przedstawicieli wszystkich partii parlamentarnych ( sojusz ponad podziałami) gdzie omawiane były działania destabilizujące sytuację na Białorusi łącznie z zupełnie poważnie omawianym planem wkroczenia wojska polskiego i tzw. ” firm ochraniarskich” na teren Białorusi rzekomo pod pretekstem obrony ” prześladowanych Polaków” , którzy mieli domagać się przyłączenia grodzieńszczyzny do Polski. Okrągłostołowi szaleńcy naprawdę gotowi są utopić Polskę we krwi.

stanislav 10.09.2020 17:10:12

@stanislav 17:10:12

Jednym słowem scenariusz Hitlera który aktywnie bronił Niemców mieszkających w Polsce przed Polskimi prześladowaniami…
no w Bydgoszczy.
W Bydgoszczy prześladowania Niemców były i represje ze strony najeźdźców też.
Analogiczna tylko odwrotna sytuacja wystąpiła za Piłsudskiego we Lwowie.. gdzie najpierw Polacy „zdobyli władzę” prześladując Ukraińców a potem Ukraińcy odbili Lwów prześladując Polaków.

Teraz solidaruchy powtarzają te historyczne błędy.
a na Białorusi nikt nikogo nie prześladuje za wyjątkiem kolorowych rewolucjonistów prześladujących legalne władze.

Na tym tle fakt że Morawiecki z wykształcenia jest historykiem…kompletnie go dyskwalifikuje… bo ma pełną świadomość tego jakie błędy powtarza.

Miałem cień sympatii do Morawieckiego (był moim szefem jakiś czas)
ale tn cień się rozwiewa w oparach jego zbrodniczej polityki zagranicznej..
Rozumiem że to pachołek i musi wykonywać polecenia przełożonych ale mógłby się chociaż migać ..tak jak np Merkel w sprawie NS2.

Oscar 10.09.2020 17:24:49

Polska przyjmuje coraz więcej Białorusinów

Przyjęliśmy w Polsce już sto kilkadziesiąt osób, które były ofiarami na Białorusi – tortur, pobić, wymagali diagnostyki, leczenia, rekonwalescencji – poinformował w czwartek minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau.

https://niezalezna.pl/351279-polska-przyjmuje-coraz-wiecej-bialorusinow#komentarze

Ps..Teraz każdy będzie opowiadał pierdoły o tym, ile wycierpiał, tak samo jak po wojnie „świadkowie” holokitu. Polska wysłała czytelne Wilkommen do Białorusinów, tak jak niegdyś Merkel do Arabów. Wilkommen! tutaj wszystko wam damy, przyjeżdżajcie, bo takie mamy potrzeby polityczno-propagandowe. Mało nam było Ukraińców. Dla wszystkich jest miejsce, tylko dla Polaków jakby coraz mniej. Po tym jak będą wydawać pieniądze na Białorusinów, ja już więcej na PiS nie zagłosuję.

kula Lis 69 11.09.2020 07:58:06

Prof. Zbigniew Rau w wywiadzie dla „Gazety Polskiej”: Zmiany na Białorusi są nieodwracalne

Bariery strachu w społeczeństwie białoruskim już nie ma. Przekroczona została również bariera przyzwolenia. Nie ma już legitymacji dla władzy, która jest władzą tylko dlatego, że może fizycznie rządzić. Społeczeństwo uznało, że potrzebne jest inne uprawnienie. Władza może mieć mandat do rządzenia, ale musi to być na zasadzie przyzwolenia narodu. Społeczeństwo stało się samodzielnym podmiotem, niezorganizowanym, bez jednego programu politycznego, którego wspólnym mianownikiem jest jednak wrażliwość w kwestiach demokracji – mówi w wywiadzie dla „Gazety Polskiej” minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Rozmawiają Katarzyna Gójska i Tomasz Sakiewicz.
https://niezalezna.pl/351261-prof-zbigniew-rau-w-wywiadzie-dla-gazety-polskiej-zmiany-na-bialorusi-sa-nieodwracalne#komentarze

Ps…Owszem będą nieodwracalne, większa integracja z Rosją. Polskie „mocarstwo” odniosło sukces. Republikanie się znaleźli ….Słabo mi się robi, jak czytam definicję „racji stanu” w ostatnim akapicie wywiadu… A gdzie coś o interesie Polski? Zachód, zachód i zachód – zakompleksione bobki nie mogą wytrzymać bez „akceptacji” Zachodu..jak można uzależniać rację stanu od czyjejś akceptacji? A czy już ustalono kto będzie Bolkiem? i kto będzie białoruską wersją Aronów Bucholtz i Langman. A na marginesie zapytam na jaki ochłap liczą Polacy kiedy to nie zostaną nawet dopuszczeni w pobliże złodziejskiego stołu? My jak zwykle za frajer, do tego zostaliśmy wyznaczeni przez wielkich graczy… Minister prof. a głupi jak but, nie wolno się wtrącać w sprawy obcych bo zawsze dostaniemy po tyłku durniu jeden z drugim.. Niech pan sobie pojedzie prywatnie samochodem do Wilna, to zobaczy pan, jak nas tam kochają. Życzę wielu ciekawych wrażeń! Może pan minister zajmie się ważniejszymi sprawami dla Polski.

https://wprawo.pl/ukraincy-scieli-krzyz-upamietniajacy-wymordowanych-polakow-apel-o-interwencje-do-ministra-spraw-zagranicznych/

kula Lis 69 11.09.2020 08:22:57

WPS

Warto przeczytać, jedna z lepszych analiz sytuacji na Białorusi: https://www.tygodnikprzeglad.pl/wojna-o-bialorus/

stanislav 11.09.2020 11:18:53

@stanislav 11:18:53

Tutaj jest coś oryginalnego – trzecia perspektywa. „O sytuacji Łukaszenki opowiada Polak z Białorusi Eugeniusz Onufryjuk w rozmowie z Ronaldem Laseckim”:

https://www.youtube.com/watch?v=DyYDehHYmH0

Pedant 11.09.2020 11:49:10

@Pedant 11:49:10

Nie mam na razie czasu, aby przesłuchać całość, ale z tego co wysłuchałem, to jest to na pewno świadomy i trzeźwo myślący młody człowiek.

stanislav 11.09.2020 14:04:39

@Pedant 11:49:10

Przesłuchałem całość wywiadu z Eugeniuszem Onufyjukiem i mogę mu pogratulować mu wiedzy i poglądów w tak młodym wieku. Bardzo trzeźwa i prawdziwa analiza rzeczywistości białoruskiej.

Najsłabszy jest końcowy fragment rozmowy, głównie dotyczący omówienia stosunków chińsko-białoruskich. Tu zabrakło wystarczającej znajomości tematu, przez co rozmowa oderwała się od realizmu i właściwych ocen chińskiego zaangażowania na Białorusi, jak także rzeczywistych korzyści Białorusi ze współpracy dwustronnej- tak dotychczasowej, jak i ewentualnie przyszłej.

Pan Lasecki, który dobrze prowadził całą rozmowę, w kwestii realacji chińsko-białoruskich też niestety niewiele miał do powiedzenia.

Ten ważny wątek został zatem stracony póki co.

stanislav 11.09.2020 18:31:11

@stanislav 18:31:11

„Najsłabszy jest końcowy fragment rozmowy, głównie dotyczący omówienia stosunków chińsko-białoruskich. Tu zabrakło wystarczającej znajomości tematu, przez co rozmowa oderwała się od realizmu i właściwych ocen chińskiego zaangażowania na Białorusi”

Trochę to zrobili na siłę, ale kryła się tam pewna myśl. Pan Onufryjuk wcześnie ją drążył, mówiąc o tym, że nie warto wpadać w „odmęt demokracji liberalnej”, i że należy wybrać własny kurs.

Po tym jak Łukaszenko stracił możliwość polityki „wielowektorewej”, zostały mu dwa wektory. I być może model chiński jest rozwiązaniem?

Pedant 11.09.2020 20:10:41

@stanislav 18:31:11

A sankcje to na razie Łukaszenka nakłada, zamknął granice z Litwą, Łotwą i Estonią, cały ruch towarowy leży, Litwini załamani ….

kula Lis 69 12.09.2020 08:55:28

Opublikowano za: https://wps.neon24.pl/post/157532,polska-bialorus-epilog-groteskowej-polityki-wschodniej

Comments

 1. krnabrny1 says:

  Francuzi wyczuli krew nosem i nie odpuszczają takiej porażki!:-)

  TŁUMACZENIE WŁASNE:

  https://fort-russ.com/2020/09/major-france-hit-with-fresh-wave-of-yellow-vest-protests-after-antagonizing-belarus-over-color-revolution/

  Francja uderzyła świeżą falą protestów żółtych kamizelek po przeciwstawieniu się Białorusi, Kolorowej rewolucji.
  Przez Joaquin Flores W dniu wrz 12, 2020

  PARYŻ – Po raz pierwszy od kilku miesięcy w Paryżu i innych miastach Francji wybuchły protesty żółtych kamizelek. W rezultacie siły bezpieczeństwa zatrzymały dwieście osób.

  Według francuskich mediów ukarano także 35 kolejnych protestujących. I to pomimo faktu, że nie wszystkie deklarowane demonstracje zostały zakazane.

  Według gazety „Le Parisien”, prefektura Paryża zakazała dwóch demonstracji, ale kilka innych zgodziło się w szczególności na marsze z Place de Exchange i Place Wagram.

  Kiedy konwój ruszył wzdłuż Wagram Avenue, doszło do starć między protestującymi a siłami bezpieczeństwa. Podczas zatrzymań policja użyła granatów z gazem łzawiącym. Z kolei według doniesień medialnych protestujący podpalili śmietniki i przewrócili miejskie dekoracje.

  Ponadto policja przeszukiwała i przeszukiwała przechodniów na Polach Elizejskich i przyległych ulicach, gdzie demonstracje zostały zakazane od czasu protestów „żółtych kamizelek” pod koniec 2018 roku.

  W tej chwili wiele stacji metra i linii RER jest zamkniętych w stolicy Francji.
  W sierpniu prezydent Francji Emmanuel Macron zaproponował swojemu białoruskiemu odpowiednikowi Aleksandrowi Łukaszence mediację w nawiązaniu dialogu z opozycją.

  W odpowiedzi Łukaszenka powiedział, że sam jest teraz gotów pomóc Macronowi i zostać pośrednikiem między nim a żółtymi kamizelkami.

  Miało to szczególne znaczenie, ponieważ Białoruś, kraj bliski Rosji, pomimo medialno-holograficznej rzeczywistości, która często wskazuje na coś przeciwnego, została uderzona protestami Colour Revolution przy wsparciu Macrona. Podobnie, wśród francuskiego establishmentu od dawna panował pogląd, że Rosja brała udział w protestach Żółtej Kamizelki. Wydaje się, że koniec protestów Yellow Vest nastąpił w tym samym czasie, gdy Francja zaczęła wspierać Rosję przeciwko Turcji w Libii.

Wypowiedz się