Kulturowa i prawno – religijna nienawiść Żydów do Polaków (0) inspiracja do napisania i spis treści

Słowo wstępne od autora.

Inspiracją do napisania niniejszej książki bez wątpienia byli sami żydzi, a dokładniej ich zbrodnicze niepohamowane zapędy niszczenia Polski i eksterminacji Polaków, dlatego też wychodząc naprzeciw myśli wielkiego Żyda Andrzeja Niemojewskiego, który w książce swojej „Dusza Żydowska w zwierciadle Talmudu” – wywodził następującą tezę za konieczność: „musi powstać u nas żydoznawstwo, które pouczałoby systematycznie nasz Naród, czym są w istocie nasi Żydzi talmudyczni i jaką kierują się etyką”, dlatego pomny tego trafnego zdania przedkładam Państwu niniejsze opracowanie.

W ramach edukacji społeczno-historycznej w odpowiedzi na zakłamaną i powszechną już politykę tworzenia kultu żyda powstała niniejsza książka.

Książka stanowi studium przypadku żydostwa, obnażając jego rzeczywisty stan. Kult żyda jest nachalnie wpajany tam gdzie Żydzi (w istocie patologia ludzkości) przejęli rządy, a jak to jest w Polsce ?

Po lekturze niniejszej książki szanowny czytelniku przekonasz się jak bardzo i brutalnie byłeś i jesteś okłamywany. Niniejsza książka jest w istocie przeglądem wybranej literatury oraz faktów historycznych, które zwróciły moją uwagę i to zapewne w bardzo okrojonym zakresie, ponieważ wszelkie fakty i dowody odsłaniające rzeczywisty obraz żydostwa są z wielkim pietyzmem ukrywane, tuszowane i ośmieszane.

Każdy w miarę inteligentny czytelnik po zapoznaniu się z treścią mojej książki na bazie własnych wartości aksjologicznych wyciągnie dla siebie konieczne wnioski i zapewne będą one zasadniczo odmienne od tych, które posiada w tej chwili. Ponieważ przedmiot niniejszej lektury stanowi w zasadniczym znaczeniu wyświetlenie dokładnie odmiennej, sprzecznej kultury moralnej i aksjologicznej niż nasza Słowiańska (chrześcijańska) dlatego uprzedzam już tutaj, żebyś czytelniku nie starał się zrozumieć kultury żydowskiej w pojęciu wartości jakie zostały nam wpojone.

Ponieważ nie prawda, a fałsz, stanowi sedno kultury żydowskiej, której znakiem rozpoznawczym w obliczu bezsprzecznych udowodnionych faktów jest żydowskie zaklęcie: antysemityzm, rzekomo nieprawda itp. Już na początku należy wyzbyć się wytresowanych hamulców pt. „to nie może być możliwe” – niestety nie dość, że to jest możliwe to co gorsza powszechnie wokół nas w praktyce stosowane.

Żyda determinuje Talmud do tego stopnia jak w następujących cytatach : zwykła rozmowa rabinów, ma być uważana zarówno, jako cały Zakon, Słowa rabinów są słowami żywego Boga.“ : „jeżeli rabin do ciebie rzecze: twoja prawa ręka jest lewą? a lewa zaś prawą, to nie powinieneś odstępować od słów jego, tem bardziej jeśli ci powie: że prawa jest prawą, a lewa, lewą.“ Maimonides zwany „orłem synagogi“ mówi : Bojaźń rabina jest bojaźnią Boga”. „Kto się sprzeciwia swojemu rabinowi czyli nauczycielowi, kto się z nim kłóci, przeciw niemu szemrze, czyni tyle, jak gdyby się sprzeciwiał Majestatowi boskiemu, z nim się kłócił, przeciw niemu szemrał czyni tyle, jak gdyby się sprzeciwiał Majestatowi boskiemu, z nim się kłócił, przeciw niemu szemrał”. Ponieważ się jednak zdarza, że rabini pomiędzy sobą nie są zgodni, więc wspomniany już Menachem usunął ten niedostatek obszernie wydanym twierdzeniem, że Wszelkie słowa rabinów, w któremkolwiekby czasie i pokoleniu żyli, tak samo, jak słowa proroków są słowami Boga, chociażby się nie zgadzały z sobą; zatem; kto się im sprzeciwia, z niemi się kłóci, przeciw nim szemrze, tyle czyni, jak gdyby się tego przeciw samemu dopuszczał Bogu. Tak samo twierdzi wiele innych ksiąg żydowskich, że także całkiem niezgodne z sobą słowa i objaśnienia rabinów z nieba pochodzą, dlatego też: „kto te słowa wyszydza, karanym będzie w piekle we wrzącym kale. Rabini, którzy Talmud pisali, żądają tej samej wiary dla swoich zdań sprzecznych.” W. Gruszecki, Tajemnice Talmudyczne, Warszawa, 1902

W niniejszej książce czytelniku przekonasz się jak bardzo i brutalnie jesteś okłamywany.

Jeżeli mogę prosić, to proszę Ciebie mój czytelniku do polecania niniejszej lektury każdej bliskiej Tobie osobie, ponieważ wiedza w niej zawarta stanowi elementarne źródło niezbędnych determinantów, jakie należy zastosować, aby dać szansę na ochronienie siebie i bliskich przed tragicznym losem jaki dla Nas Polaków oraz ogółu nie-żydów żydzi zaplanowali i realizują konsekwentnie od setek lat.

Miro-Sław Rod-Perun, Poznań 05.2018

Spis treści

 1. Spis treści ………………………………………………………….. str. 1
 2. Wstęp..………………………………………………………….. str.2 – 6
 3. Żydokracja – rządy terroru w celu wymordowania inteligencji narodu na którym żyd pasożytuje    str.       7 – 26
 1. I Zadłużenie Żydów wobec Polaków ……………… str.   27 – 28
 2. II Broń się Polaku …………………………………………… str. 29 – 32
 3. III Mord rytualny fakty nie mity …………………….. str.   33 – 38
 4. IV Sędzia Żyd – Prawo Żyda nie dotyczy ………… str.   39 – 41
 5. V Antysemityzm zaklęcie do bezkarność……………. str. 42 – 49
 6. VI Rasizm i szowinizm jako fundament żydostwa  str.    50 – 53
 7. VII Testament profesora Stanisława Trzeciaka dla Polaków   str.   54 – 61
 8. VIII Żółta Łata   ……………………..     62 – 63
 9.  IX Przestroga dla Polski ………….………… str. 64-66
 10. X   Wynarodowienie Polski z Polaków – plan żyda J. Bermana, realizowany nieprzerwanie …………………… str.67-71
 11. XI Żyd na urzędzie, Polakowi bieda będzie    str. 72-75
 12. XII Nienawiść Żydów do Polaków to wrodzona i kulturowa cecha Żyda. str.   76 – 79
 13. XIII Jak Żydzi dziękują Polakom za ich ocalenie od zagłady .str.   80 – 85
 14.  XIV  Eskalacja żydowskiej nienawiści w globalnym działaniu w celu uniemożliwienia odrodzenia się państwa Polskiego  str.86-92
 15. XV  Instytucjonalny wymiar ludobójstwa dokonany przez żydowskich komunistów na Polakach po II wojnie św.  str.93 – 104
 16. XVI Istota tzw. Holokaustu  – narzędzia grabieży str. 105 – 113
 17. XVII Kościół w służbie Diabła ….………………str. 114 – 116
 18. XVIII Demokracja, klucz i narzędzie do władzy żydów nad gojami …str. 117 – 120
 19. XIX Choroba umysłu przypadłość żydowska …str. 121 – 127
 20. XX Konkluzja ..…..………………………….str.  128 – 137
 21. Słownik ……………………………………………str.138
 22. Źródła ……….……………………………str. 139 – 140
 23. Wołanie o przebudzenie sumień Polaków w wierszu .str. 140 – 141

Uwagi do słowa wstępnego książki autora, podpisującego się jako Miro-Sław Rod-Perun…

Klub Inteligencji Polskiej opublikował właśnie słowo wstępne do książki Miro-Sława Rod-Peruna:
http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2020/02/kulturowa-i-prawno-religijna-nienawisc-zydow-do-polakow-0-inspiracja-do-napisania-i-spis-tresci/
Nie zabierałbym w tej sprawie głosu, ale jest w owym słowie wstępnym takie zdanie:

„Ponieważ przedmiot niniejszej lektury stanowi w zasadniczym znaczeniu wyświetlenie dokładnie odmiennej, sprzecznej kultury moralnej i aksjologicznej niżnasza Słowiańska (chrześcijańska) dlatego uprzedzam już tutaj, żebyś czytelniku nie starał się zrozumieć kultury żydowskiej w pojęciu wartości jakie zostały nam wpojone.”

„…niż nasza Słowiańska (chrześcijańska)…” 

Od kiedy to żydowskie oszustwo podrzucone gojom – chrześcijaństwo – będące kultem żydzizmu, kultem żydowskich idoli i żydo-biblii jest „naszą Słowiańską kulturą”? Przecież chrześcijaństwo jest bardziej nawet załgane i hipokrytyczne niż judaizm. Zgodnie z żydowską biblią Tanach – chrześcijańskim Starym Testamentem – Jahwe obiecał wyznawcom judaizmu – żydom – panowanie nad całym światem. Dał im prawo do oszukiwania, okłamywania, ograbiania, zniewalania i mordowania gojów. Podam konkretne przykłady:

Przykład pierwszy – Abraham z żoną w Egipcie. Najpierw mówi do żony:
„Mów więc, że jesteś moją siostrą, aby mi się dobrze wiodło ze względu na ciebie”
Następnie Sara ląduje w łożu faraona. Abraham za jej usługi seksualne dorobił się majątku.
„Abramowi zaś wynagrodzono za nią sowicie. Otrzymał bowiem owce i woły, niewolników i niewolnice oraz oślice i wielbłądy.”
Na koniec Jahwe ukarał faraona:
„Pan jednak dotknął faraona i jego otoczenie wielkimi karami za zabranie Saraj”
Choć ten został oszukany. Zapytał wszak Abrahama:
„Czemu mi nie powiedziałeś, że ona jest twoją żoną? Dlaczego mówiłeś: że to moja siostra, tak że wziąłem ją sobie za żonę?”

Tak więc zgodnie z biblią Abraham nie tylko był kłamcą i oszustem, ale i stręczycielem własnej żony. Ona była cudzołożnicą i oszustką. Na koniec Jahwe ukarał niewinnego faraona, a oszustom nie zrobił nic – odeszli z wielkim majątkiem z Egiptu:
„A był Abram już bardzo zasobny w trzody, srebro i złoto.”
https://opolczykpl.wordpress.com/2012/07/17/slowo-boze/

Przykład drugi: przed „wyjściem z Egiptu” Jahwe dobrze usposabia Egipcjan do żydów i ci pożyczają żydowskim niewolnikom złoto, srebro i drogie szaty. Po czym w nocy uciekają. Tak pisze o tym żydo-biblia:

“Synowie Izraela uczynili według tego, jak im nakazał Mojżesz, i wypożyczali od Egipcjan przedmioty srebrne i złote oraz szaty. Pan wzbudził życzliwość Egipcjan dla Izraelitów, i pożyczyli im. I w ten sposób [Izraelici] złupili Egipcjan.”
Wj 12, 35-36

Dodać tu należy, że ekspedycję karną wysłaną przez faraona za złodziejami Jahwe wytopił w Morzu Czerwonym.
https://opolczykpl.wordpress.com/biblijne-korzenie-zydowskiego-rasizmu/

Tu jeszcze jedna obietnica Jahwe złożona żydom:

Gdy Pan, Bóg twój, wprowadzi cię do ziemi, o której poprzysiągł przodkom twoim: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, że da tobie miasta wielkie i bogate, których nie budowałeś, domy pełne wszelkich dóbr, których nie zbierałeś, wykopane studnie, których nie kopałeś, winnice i gaje oliwne, których nie sadziłeś…
Pwt 6, 10-11

.I jeszcze kilka cytatów z chrześcijańskiego Starego Testamentu:

„Wytracisz więc wszystkie narody, które twój Bóg, Jahwe, wyda tobie. Nie będziesz znał litości nad nimi.”
Pwt 7, 2

„…wywyższy cię Pan, Bóg twój, ponad wszystkie narody ziemi”
Pwt 28, 1

“Przyjdą do Ciebie i będą twoimi; chodzić będą za tobą w kajdanach; na twarz przed tobą będą padać i mówić do ciebie błagalnie.”
Izajasza 45, 14

“Tak mówi Pan Bóg: “Oto skinę ręką na pogan i między ludami podniosę mój sztandar. I odniosą twych synów na rękach, a córki twoje na barkach przyniosą.  I będą królowie twymi żywicielami, a księżniczki ich twoimi mamkami. Twarzą do ziemi pokłon ci będą oddawać i lizać będą kurz z twoich nóg.“
Izajasza 49, 22-23

„Cudzoziemcy odbudują twoje mury, a ich królowie będą ci służyć, gdyż w moim gniewie cię uderzyłem, lecz w mojej łaskawości nad tobą się zlituję. I twoje bramy będą stale otwarte, ni w dzień, ni w nocy nie będą zamykane, aby można było sprowadzić do ciebie skarby narodów pod wodzą ich królów. Bo naród i królestwo, które tobie nie będą służyć, zginą, i takie narody będą doszczętnie wytępione.”
Izajasza, 60, 10-12

“I stawią się obcy, aby paść wasze owce, a cudzodziemcy będą waszymi oraczami i winiarzami, a Wy będziecie nazwani kapłanami Pana, sługami naszego Boga mianować was będą; zużyjecie bogactwa narodów i w ich sławę odziewać się będziecie.”
Izajasza 61, 5-6

„Niech synowie Syjonu radują się swym  Królem,
Niech chwała Boża będzie w  ich ustach,
a  miecze  obosieczne  w ich ręku:
aby  dokonać  pomsty wśród pogan
i  karania pośród narodów;
aby ich królów  zakuć w kajdany,
a  dostojników  w żelazne  łańcuchy
by wypełnić na nich pisany wyrok.”
Ps 149 1-8

“Ja wzmocnię cię i rozmnożę cię bardzo. Z ciebie wyjdą królowie i będą rządzić wszędzie, gdzie tylko dojdą ludzkie ślady. Twemu potomstwu dam całą ziemię pod niebem i będą rządzić wszystkimi narodami, tak jak bedą tego pragnęli…”
Jub. 32, 18-19

I oni się tego trzymają – realizują wolę ich „boga” Jahwe z ich biblii – „Pisma świętego” – które jest równocześnie chrześcijańskim „Starym Testamentem”. Natomiast „Nowy Testament” nakazuje wyznawcom Jahwe i Joszue, pokorę, posłuszeństwo władzom i nastawianie gęby do obicia. W nagrodę za to obiecuje im „niebo” i „zbawienie”:

„Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie.”
Mt 5, 12

„Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb! A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi! Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz!”
Mt 5, 38-40

„Każdy niech będzie poddany władzom, sprawującym rządy nad innymi. Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga, a te, które są, zostały ustanowione przez Boga. Kto więc przeciwstawia się władzy – przeciwstawia się porządkowi Bożemu. Ci zaś, którzy się przeciwstawili, ściągną na siebie wyrok potępienia. Albowiem rządzący nie są postrachem dla uczynku dobrego, ale dla złego. A chcesz nie bać się władzy? Czyń dobrze, a otrzymasz od niej pochwałę. Jest ona bowiem dla ciebie narzędziem Boga, [prowadzącym] ku dobremu. Jeżeli jednak czynisz źle, lękaj się, bo nie na próżno nosi miecz. Jest bowiem narzędziem Boga do wymierzenia sprawiedliwej kary temu, który czyni źle. Należy więc jej się poddać nie tylko ze względu na karę, ale ze względu na sumienie. Z tego samego też powodu płacicie podatki. Bo ci, którzy się tym zajmują, z woli Boga pełnią swój urząd. Oddajcie każdemu to, mu się należy: komu podatek – podatek, komu cło – cło, komu uległość – uległość, komu cześć – cześć.”
Rz 13, 1-7
https://opolczykpl.wordpress.com/2020/01/22/judeochrzescijanstwo-religia-doskonala-autor-opracowania-metro/

No i nakazuje miłość bliźniego:

Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego”
Mk 12, 31

Zwłaszcza ten ostatni nakaz na przestrzeni ponad 1,5 tysiąca lat chrześcijaństwo nagminnie łamało, stosując terror, przymus, ucisk i wyzysk, dokonując wielokrotnie rzezi pogan, „heretyków” „schizmatyków”, „bezbożników”, „innowierców” i „czarownic”. Na ustach mieli chrześcijanie miłość, na piersiach nosili krzyże, w sercach nienawiść i pogardę, a w łapskach topory, miecze i pochodnie do podpalania stosów. Nie było drugiej podobnie załganej i tak pełnej hipokryzji religii jak chrześcijaństwo. A ponadto, o czym już wspomniałem, jest ono żydogenne – wywodzi się bezpośrednio z judaizmu. Wymyślone, stworzone zostało przez żydowskiego faryzeusza Szawła/Pawła i żydowskich ewangelistów. Jest też żydofilskie – nakazuje kochać żydowskiego boga Jahwe i „boga” Joszue, a także żydowską „matkę boską”, Miriam, od wieków zresztą uważaną przez polskich katolików za „Królową Polski”. A żydowskich „apostołów” i „ewangelistów” nakazuje czcić jako „świętych”.

Tak więc żydogenne chrześcijaństwo z kulturą Słowian nie ma absolutnie nic wspólnego. Więcej – jest jej śmiertelnym wrogiem i niszczyło kulturę słowiańską przy pomocy wszelkich dostępnych środków – także przy pomocy prześladowań i terroru.

Nie ma też podstaw do stwierdzenia, że Andrzej Niemojewski był Żydem („…dlatego też wychodząc naprzeciw myśli wielkiego Żyda Andrzeja Niemojewskiego…”). Wręcz przeciwnie – wg wiki po zerwaniu z socjalistami przeszedł on na pozycje narodowe i antyżydowskie (nazwane przez wiki „antysemityzmem”):

„Po rewolucji poróżnił się z socjalistami, przechodząc na pozycje nacjonalistyczne i antysemickie[5]. W latach 1906-1913 był działaczem Towarzystwa Kultury Polskiej.”
https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Niemojewski#Dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87_polityczna_i_spo%C5%82eczna

Na jakiej więc podstawie Miro-Sław Rod-Perun nazywa go Żydem. Ano zapewne dlatego, że mimo pięknie i słowiańsko brzmiącego pseudonimu, Miro-Sław Rod-Perun jest chrześcijaninem, gdyż uważa żydogenne chrześcijaństwo za „naszą Słowiańską kulturę”. A że Niemojewski był zdecydowanym wrogiem chrześcijaństwa i nawet był za antychrześcijańskie publikacje karany („Z powodu napastliwej antyreligijnej publicystyki został w 1911 roku skazany na rok pobytu w Cytadeli”), właśnie dlatego,  uznany został przez Miro-Sława Rod-Peruna Żydem. Tu tylko napomknę – mnie wielokrotnie turbokatoliccy fundamentaliści także okrzykiwali Żydem, gdyż – ich zdaniem – tylko Żyd może tak nienawidzieć katolicyzmu.

Zdanie Niemojewskiego, zacytowane przez „Rod-Peruna” a wyrwane z kontekstu, należy rozumieć tak:

„musi powstać u nas (Polaków) żydoznawstwo, które pouczałoby systematycznie nasz Naród (naród polski), czym są w istocie nasi (żyjący w Polsce) Żydzi talmudyczni i jaką kierują się etyką.”

Tu muszę ze zdziwieniem zaznaczyć, że i Niemojewski dał się nabrać chrześcijańskiej, głównie katolickiej propagandzie, o „talmudycznym” żydostwie. Sam wielokrotnie czytałem lub słuchałem prelekcje katolickich propagandystów, także przedstawicieli kleru (znanym jest m.in. ksiądz Chrostowski: https://pl.wikipedia.org/wiki/Waldemar_Chrostowski#Kontrowersje_wok%C3%B3%C5%82_Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82,_%C5%BBydzi,_Polska), którzy bez przerwy szermowali takimi wąaśnie określeniami – „talmudyczni żydzi/Żydzi” czy „judaizm talmudyczny”.
Są to jednak określenia całkowicie bzdurne. Wymyślono je po to, by negatywne cechy judaizmu, będącego korzeniami chrześcijaństwa, takie jak rasizm czy domniemane i opisane w żydo-biblii prawo żydów do oszukiwania, okradania, zniewalania a nawet mordowania gojów przedstawić jako biorące się z Talmudu, a nie ze „Starego testamentu” będącego żydowską biblią Tanach i jednocześnie chrześcijańskim „Pismem świętym”. No bo przecież nie wypada chrześcijanom głosić, że ich Pismo święte Starego Testamentu jest rasistowskie i że w nim „Bóg-Ojciec” Jahwe pozwala, wręcz nakazuje i pomaga swojemu ludowi wybranemu w ograbianiu, oszukiwaniu i mordowaniu gojów.
https://opolczykpl.wordpress.com/biblijne-korzenie-zydowskiego-rasizmu/
https://opolczykpl.wordpress.com/biblia-ksiega-zbrodni-2/

I stąd winę za te cechy judaizmu zwalają wyłącznie na Talmud. Talmud tymczasem jest integralnym składnikiem judaizmu, tak jak „nauki kościoła” i katechizm są integralnymi skladnikami, a wręcz głównymi treściami katolicyzmu.
Talmud jest dokładnie odpowiednikiem katolickich „nauk kościoła” streszczonych/zapisanych w katechizmie. A czy ktokolwiek używa określenia katolicyzm katechizmowy? Nie! A przecież dla katolików to katechizm, a nie żydo-biblia jest podstawą ich wiary. Ogromna większość katolików nigdy nie czytała biblii. Za to wszystkich katolików już w dzieciństwie na lekcjach religii indoktrynuje się katechizmem. Nie wiem wprawdzie, jak wygląda to obecnie, ale tak było wcześniej, gdy mnie matka w dzieciństwie zaganiała na tzw. „lekcje religii”. Nigdy nie czytano na nich biblii – nawet ewangelii. Za to wszystkie dzieciaki dostawały (naturalnie nie za darmo) tzw. „Mały katechizm” – czyli katolicki Talmud dla dzieci (tu wydanie jednego z nich jeszcze w czasach stalinowskich):


A tu fragment spisu treści współczesnego katolickiego małego katechizmu/talmudu dla dzieci:

Tutaj zaś spis treści jeszcze innego katolickiego talmudu dla dzieci (nieco starszych):


https://katakumbus.pl/maly-katechizm-red-ks-franciszek-blachnicki-ks-henryk-holubars-ks-marian-zielniok-p-9750.html

Oprócz tego mają katolicy ich katechizm/talmud dla „bierzmowanych”
I ogólny katechizm – dla dorosłych:


Nie ma więc judaizmu talmudycznego czy talmudycznych żydów/Żydów, tak jak nie ma katechizmowego katolicyzmu ani katechizmowych katolików. Talmud jest integralną częścią składową judaizmu; jest w nim odpowiednikiem tzw. „nauk kościoła” spisanych w katechizmie.

Tu jeszcze zaznaczyć należy, że początki tworzenia Talmudu sięgają okresu przed naszą erą, choć był wtedy tylko jeszcze nie spisaną „tradycją ustną” wymyślaną przez „uczonych w piśmie”.
Odrzucany był przez saduceuszów (https://pl.wikipedia.org/wiki/Saduceusze) bazujących wyłącznie na żydo-biblii. Podobnie i w chrześcijaństwie były i są odłamy odrzucające „nauki kościoła”, czyli katolicki Talmud. Przeciwnikami saduceuszy byli twórcy Talmudu – uczeni w piśmie – nazywni rabinami – mistrzami, nauczycielami (Joszeu też tak był wg ewangelii nazywany przez Marię Magdalenę). Według różnych katolickich interpretatorów istniały oddzielnie od siebie judaizm mozaistyczny/mojżeszowy (https://pl.wikipedia.org/wiki/Mozaizm), świątynny – i właśnie talmudyczny czy rabiniczny. Są to podziały całkowicie sztuczne. U wszystkich judaistów (także u „talmudystów”) najważniejszymi świętymi księgami była i jest Tora – Pięcioksiąg – zwany „Księgami mojżeszowymi”. Bo właśnie w nich zawarte jest podstawowe prawo judaizmu, zwane „prawem mojżeszowym”. Wszyscy, także „talmudyczni” wyznawcy judaizmu – żydzi – odwołują się właśnie do Tory i „praw” w nich zapisanych. Natomiast judaizm świątynny nie był żadnym odrębnym judaizmem, a dotyczył wyłącznie formy kultu – czyli składania ofiar w świątyni w Jerozolimie. I wszystkie ówczesne odłamy judaizmu (saduceusze, faryzeusze, zeloci i esseńczycy) do czasu zburzenia świątyni składali w niej ofiary. Tu dodać należy, że także Miriam, matka Joszue/Jezusa czterdzieści dni po połogu złożyła w tej świątyni ofiarę – bo i ona była ortodoksyjną żydówką:

„Święto Oczyszczenia N.M.P jest ostatnim z cyklu świąt w czasie po Objawieniu Pańskim. Jest to jedna z najstarszych uroczystości Najświętszej Panny, gdyż jeszcze w VII w. zajmowała w Rzymie drugie miejsce po Wniebowzięciu. Obchodzi się ją 2. lutego, ponieważ Maryja, chcąc być posłuszną prawu Mojżesza, musiała udać się z Panem Jezusem do Jerozolimy w 40 dni po Narodzeniu Dzieciątka (25.XII – 2.II), by tam w świątyni złożyć przepisane ofiary. Matka Boża udała się do Jerozolimy wraz z Bożym Dzieciątkiem.”
https://sanctus.pl/index.php?grupa=1&podgrupa=184&doc=74

Po zburzeniu świątyni znaczenie saduceuszów-kapłanów upadło całkowicie. Na czoło wysunęli się „uczeni w piśmie” – nauczyciele – rabini. I na przestrzeni wieków rozbudowali własne nauki (odpowiedniki nauk kościoła) spisując je ostatecznie w Talmudzie  – czyli żydowskim Katechizmie. Ale zawsze odwoływali się do biblii Tanach – chrześcijańskiego „Starego Testamentu” – i do zawartych w niej „prawach”. I choć wiele zmyślali sami od siebie, to samo można powiedzieć o naukach kościoła i katechizmie. Gdzie w żydo-biblii znajdziemy uzasadnienie do np. nakazów tzw. „przykazań kościelnych”? Nigdzie…
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przykazania_ko%C5%9Bcielne#Historia_wersji

Tu jeszcze na marginesie przypomnę, że pomiędzy saduceuszami a faryzeuszami dochodziło do krwawych wojen domowych. Jedna z nich miała miejsce w czasach panowania Aleksandra Jannaja – króla i arcykapłana. Wojna kosztowała życie (wg wiki) 50 tys. ludzi. Na jej koniec doszło do aktu wyjątkowego okrucieństwa:

„Jednak Jannaj nie był zainteresowany pojednaniem. Rozkazał ukrzyżować 800 buntowników i na ich oczach poderżnąć gardła ich żonom i dzieciom. Sam zaś przyglądał się temu widowisku ucztując ze swoimi nałożnicami. Wzmianki o tym wydarzeniu znajdują się w rękopisach znad Morza Martwego. Ponieważ mowa w nich o ekspansji Rzymian w Palestynie musiał być napisany już po upadku dynastii hasmonejskiej. Niektórzy uważają, że „gniewny lew”, który „wiesza żywcem ludzi” z qumrańskich rękopisów to naprawdę Demetriusz III, choć wydaje się to mało prawdopodobne. Wzmianki o ukrzyżowaniu buntowników i ucztowaniu Aleksandra w czasie niego znajdują się jednak u Flawiusza, co pozwala przyjąć historyczność tego wydarzenia.”
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Jannaj#Wojna_domowa_w_Judei_i_ukrzy%C5%BCowanie_buntownik%C3%B3w

Jak widzimy, solidaryzm żydowski to także jedna z głoszonych fikcji…

W pełni natomiast zgadzam się z tą wypowiedzią:

„Kult żyda jest nachalnie wpajany tam gdzie Żydzi (w istocie patologia ludzkości) przejęli rządy, a jak to jest w Polsce ?”

Wymaga jednak ważnego zuzpełnienia –  także chrześcijaństwo jest patologią ludzkości – o wiele większym zasiągu…

Dodam tu jeszcze – wpajane gojom jest też postrzeganie Żydów jako tylko i wyłącznie ofiary, a nigdy jako sprawców zbrodni. A także wpajane jest im przekonanie, że każdy nacjonalizm jest zły – każdy – za wyjątkiem nacjonalizmu żydowskiego – czyli syjonizmu. On jeden jest dobry, nieskalany, cacy cacy…

Zgadzam się i z poniższym stwierdzeniem:

„Ponieważ nie prawda, a fałsz, stanowi sedno kultury żydowskiej, której znakiem rozpoznawczym w obliczu bezsprzecznych udowodnionych faktów jest żydowskie zaklęcie: antysemityzm, rzekomo nieprawda itp.”

Ale muszę je uzupełnić – to samo należy powiedzieć i o żydogennym chrześcijaństwie – kłamstwa i fałsz to sedno „kultury” chrześcijańskiej i „cywilizacji łacińskiej”, której wielowiekowy terror i masowe ludobójstwa przedstawiane są przez katolicką propagandę jako świetlany okres w historii ludzkości, a samą „cywilizację łacińską” jako nalepszą ze wszystkich. A tych, którzy te kłamstwa demaskują, okrzykuje katolicka propaganda antyklerykałami,  wrogami kościoła i świętej wiary. Wcześniej, gdy papiestwo było potęgą polityczną, ginęło się za to na stosach, lub w masowych rzeziach (np. katarzy i hugenoci).

Zgadzam się z poniższymi cytatami autora:.

„Słowa rabinów są słowami żywego Boga.“ : „jeżeli rabin do ciebie rzecze: twoja prawa ręka jest lewą? a lewa zaś prawą, to nie powinieneś odstępować od słów jego, tem bardziej jeśli ci powie: że prawa jest prawą, a lewa, lewą.“ : Bojaźń rabina jest bojaźnią Boga”. „Kto się sprzeciwia swojemu rabinowi czyli nauczycielowi, kto się z nim kłóci, przeciw niemu szemrze, czyni tyle, jak gdyby się sprzeciwiał Majestatowi boskiemu, z nim się kłócił, przeciw niemu szemrał”.  „Wszelkie słowa rabinów, w któremkolwiekby czasie i pokoleniu żyli, tak samo, jak słowa proroków są słowami Boga, chociażby się nie zgadzały z sobą; zatem; kto się im sprzeciwia, z niemi się kłóci, przeciw nim szemrze, tyle czyni, jak gdyby się tego przeciw samemu dopuszczał Bogu.”  „…kto te słowa wyszydza, karanym będzie w piekle we wrzącym kale. Rabini, którzy Talmud pisali, żądają tej samej wiary dla swoich zdań sprzecznych.”

Ale tak samo będą prawdziwe, gdy wyraz rabin zastąpimy wyrazami kościół, ksiądz, kapłan boży

„Słowa kapłanów (kościoła) są słowami żywego Boga”. „Trzeba być zawsze gotowym wierzyć, że to, co ja widzę jako białe, jest czarne, jeśli tak to określi Kościół hierarchiczny” (Ignacy Loyola). „Bojaźń kapłana jest bojaźnią Boga”. „Kto się sprzeciwia swojemu kapłanowiczyli nauczycielowi, kto się z nim kłóci, przeciw niemu szemrze, czyni tyle, jak gdyby się sprzeciwiał Majestatowi boskiemu, z nim się kłócił, przeciw niemu szemrał”.  „Wszelkie słowa kapłanów bożych, w któremkolwiekby czasie i pokoleniu żyli, tak samo, jak słowa proroków są słowami Boga, chociażby się nie zgadzały z sobą; zatem; kto się im sprzeciwia, z niemi się kłóci, przeciw nim szemrze, tyle czyni, jak gdyby się tego przeciw samemu dopuszczał Bogu.”  „…kto te słowa wyszydza, karanym będzie w piekle we wrzącym kale. Ojcowie kościoła, którzy naukę kościoła tworzyli, żądają tej samej wiary dla swoich zdań sprzecznych.”

Kościół faktycznie przez wieki zabiegał o to, aby kler postrzegany był jako przedstawiciele samego Jahwe i Joszue na ziemi i że cokolwiek kler naucza, ma być traktowane jako słowa pochodzące od samego boga. I w tym katolicyzm był i jest młodszym bratem bliźniakiem judaizmu.

A teraz jeszcze kilka uwag ogólnie – dobrze że autor zakończył jego uwagi wstępne tymi słowami:

…aby dać szansę na ochronienie siebie i bliskich przed tragicznym losem jaki dla Nas Polaków oraz ogółu nie-żydów żydzi zaplanowali i realizują konsekwentnie od setek lat.

Rzecz w tym, że judaizm nakazuje nienawiść i pogardę do wszystkich gojów na całym świecie, obiecuje zniewolenie ich, przywłaszenie sobie ich bogactw, no i oczywiście eksterminację tych, którzy wyznawcom judaizmu nie będą chcieli służyć:

„Cudzoziemcy odbudują twoje mury, a ich królowie będą ci służyć, gdyż w moim gniewie cię uderzyłem, lecz w mojej łaskawości nad tobą się zlituję. I twoje bramy będą stale otwarte, ni w dzień, ni w nocy nie będą zamykane, aby można było sprowadzić do ciebie skarby narodów pod wodzą ich królów. Bo naród i królestwo, które tobie nie będą służyć, zginą, i takie narody będą doszczętnie wytępione.”
Izajasza, 60, 10-12

Natomiast tytuł: „Kulturowa i prawno – religijna nienawiść Żydów do Polaków…” sugeruje, że nienawidzą, także z powodów religijnych – wyłącznie Polaków. A tak nie jest. Jesteśmy dla nich gojami jak miliardy wszystkich innych gojów. A to, że od dziesięcioleci trwa żydowska wściekła nagonka na Polaków ma całkiem inne przyczyny – chodzi po prostu o wyłudzenie od nas gigantycznych odszkodowań za tzw. mienie bezpotomne czy bezspadkowe. Pech Polski i Polaków polega na tym, że w pewnym okresie Rzeczypospolita Obojga Narodów stała się (wolą jej władców) przytułkiem dla żydów wypędzanych z innych krajów. Wg różnych statystyk, gdzieś w wiekach XVII-XVIII żyło na terenach Rzeczypospolitej do 80% populacji żydowskiej. Podczas zaborów dużo ich opuściło te tereny, emigrując do bogatszych krajów zachodnich lub za „wielki staw” do usraela, ale nadal pozostało ich kilka milionów, w ogromnej większości niedomytej, zawszonej, niezasymilowanej biedoty. Duża część tej biedoty straciła życie podczas wojny i obecna nagonka na Polskę ma na celu wymuszenie na Polsce ogromnych „odszkodowań” za bezspadkowe mienie po tej biedocie. Gdyby jednak wcześniej Jagiellonowie czy jeszcze wcześniej władcy państwa Piastów wypędzili żydów, tak jak wypędzano ich z wielu innych krajów – nie mielibyśmy obecnie takich kłopotów. A nagonka „Przedsiębiorstwa holokaust” (https://pl.wikipedia.org/wiki/Przedsi%C4%99biorstwo_Holocaust) skierowana byłaby na inne państwo czy państwa – te które dałyby im schronienie.
Cierpimy więc za nadmierną gościnność wobec żydostwa w przeszłości…
Cóż zrobiliśmy im dobrego, że nas tak nienawidzą?
opolczyk
PS
Poniższe teksty związane są z żydowskimi roszczeniami, oskarżeniami wobec Polaków i judaizmem jako takim:

Comments

 1. marcin says:

  /./Kult żyda jest nachalnie wpajany tam gdzie Żydzi (w istocie patologia ludzkości) przejęli rządy, a jak to jest w Polsce ?/./

  Kult żyda jest nam wszędzie wpajany i faktycznie nie jest to żaden przypadek. Kult żyda to dziejowa konieczność w wigilię epoki mesjańskiej. Narody, które nie przyjmą „kultu żyda”, czeka wytracenie zgodnie ze słowami proroka Izajasza, 60:12: Bo naród i królestwo, które by ci nie służyły, wyginą,
  i poganie zostaną całkiem wygładzeni.
  O tym, że taki program jest realizowany, przekonuje nas rabbi Michael Higger w książce „The Jewish Utopia”, str 29, https://archive.org/details/TheJewUtopia1932/page/n31/mode/2up:

  ROZDZIAŁ III

  IZRAEL I NARODY

  Powstaje pytanie: jak ta idealna cywilizacja zapuści korzenie? Czy w epoce takiej jak nasza, kiedy każdy naród myśli i działa tylko dla własnych egoistycznych celów, ignorując wspólne dobro i dobrobyt ludzkości jako całości, istnieje jakakolwiek nadzieja, że narody na ziemi nagle powstaną z letargu i rozpoczną nowe życie utopijne? Odpowiedź brzmi: jeden naród musiałby ustanowić swoje życie na utopijnym fundamencie, prowadząc tym samym drogę dla reszty świata, aby poszedł za jego przykładem.
  Model, stan idealny, składający się z grupy prawych osób i prowadzących idealne życie, będzie stopniowo rozpowszechniał swoje nauki i wpływy z narodu na naród na całym świecie. Królestwo Boże stanie się wtedy faktem.
  Izrael jest jedynym narodem, który nadaje się do tego celu. Doświadczenia religijne Izraela i ideologia tego ludu, wyrażona przez proroków, kwalifikują go do przewodzenia światu w ustanowieniu powszechnej utopii. To, co Tennyson powiedział o ludzkości, można powiedzieć o idealnym Izraelu: „Jesteśmy pradawnymi mieszkańcami ziemi i porankiem czasów”. Rabini mieli wspaniały wgląd w historię i doświadczenia Izraela i ogólnie ludzkości; patrzyli na nie z punktu widzenia Bożego zamierzenia i sił duchowych na świecie, i często wyrażali swoją opinię, że Królestwo Boże przyjdzie tylko przez idealny Izrael. Izrael, żyjąc życiem, w którym funkcjonuje obecność Boża, będzie żywym świadectwem dla narodów ziemi o istnieniu, wielkości i chwale Boga. „Kiedy ten świat stanie się winnicą?
  Kiedy Święty, niech będzie błogosławiony, podniesie w oczach ludzkości pozycję ludu Izraela, który obecnie jest poniżony na świecie. W nadchodzącej epoce nowy Izrael będzie wychwalał Stwórcę w Jego chwalebnym Królestwie. Podobnie, słowami psalmisty: „Góry otaczają Jeruzalem: tak Pan otacza swój lud i teraz, i na wieki.” (Ps 125:2, http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=958). Znów w obecnej epoce nie słychać głosu Izraela; nie ma wpływu na cierpiącą ludzkość. Ale w epoce idealnej Izrael będzie miał możliwość zabrania głosu. Proroctwo Izajasza zostanie wówczas urzeczywistnione: „Plemię ich będzie znane wśród narodów i między ludami – ich potomstwo. Wszyscy, co ich zobaczą, uznają, że oni są błogosławionym szczepem Pana.” (Iz 61:9, http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=533). Izrael stanie się w ten sposób światłem, symbolem idealnego życia dla narodów tak, że jak mówi Izajasz, „I pójdą narody do twojego światła, królowie do blasku twojego wschodu.” (Iz 60:3, http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=532). Tradycję „narodu wybranego” należy interpretować w tym świetle. Tak jak oblubienica w dniu ślubu – zauważają rabini – nie jest lepsza od swoich sióstr, z wyjątkiem »klejnotów, które ona pokazuje, tak więc idealny Izrael będzie uważany za wyższego tylko w takim stopniu, w jakim jego światło lub życie duchowe i nauki będą miały wpływ na narody. Izraelici podbiją zatem duchowo narody ziemi, aby Izrael stał się wysoko ponad wszystkimi narodami ku chwale, imieniu i chwale. Mówiąc, że „To ziemia, którą stale nawiedza Pan, Bóg wasz, na której spoczywają oczy Pana, Boga waszego, od początku roku aż do końca.” (Pwt 11:12, http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=229), mamy na myśli, że On troszczy się o tę Ziemię Świętą, przez którą Jego opieka zostanie rozciągnięta na wszystkie inne lądy. Podobnie, kiedy mówimy, że „On nie pozwoli zachwiać się twej nodze ani się zdrzemnie Ten, który cię strzeże.” (Ps 121:3, http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=954), mamy na myśli, że On prowadzi Izrael, przez którego Jego przewodnictwo zostanie rozszerzone na resztę świata. Tak więc w języku rabinów Bóg mówi do Izraela: w ramach opieki nad wami udzielam dobroci wszystkim stworzeniom na świecie. To jest siła wersetu: „Będziecie dla Mnie święci, bo Ja jestem święty, Ja Pan, i oddzieliłem was od innych narodów, abyście byli moimi.” (Kpł 20:26, http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=112). Idealny Izrael został oddzielony jako ciągłe przypomnienie narodom ziemi, że powinny zmieniać swoje drogi i podążać ścieżkami Boga.
  (…) str 35:
  Wpływ na życie duchowe narodów będzie doniosły. Złe skłonności ludzi i narodów stopniowo znikną. Zatem ludzkość będzie w stanie zjednoczyć się dla wspólnego szczęścia. Po raz pierwszy narody zjednoczą się, aby wzywać imienia Pana, aby Mu służyć. Będzie to zgodne z przepowiednią Sofoniasza: „Wtedy bowiem przywrócę narodom wargi czyste, aby wszyscy wzywali imienia Pana
  i służyli Mu jednomyślnie.” (So 3:9, http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=814). Albowiem narody będą zazdrościć nowego, idealnego życia Izraela, idealnego narodu. Bardziej postępowe narody chętnie przyłączą się do Izraela, narodu idealnego, wzywając imienia Pana, aby Mu służyć; i uroczyście obiecają Bogu i Izraelowi odrzucić bałwochwalstwo i kult bożków w każdej formie. W epoce idealnej, zgodnie ze słowami Psalmisty, „zgromadzą się razem narody i królestwa, by służyć Panu” (Ps 102:23, http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=935); wszyscy będą brać udział w chwaleniu Pana przez Izrael.
  Narody niesprawiedliwe, przedstawione tradycyjnie pod postacią Ezawa, które trwają w swojej niegodziwości i niesprawiedliwości, nie będą uczestniczyć w epoce idealnej. Ich rządy zostaną zniszczone i znikną z ziemi przed nadejściem tysiąclecia. Przewrotność tych narodów polegać będzie głównie na gromadzeniu pieniędzy należących do ludu oraz uciskaniu i rabowaniu biednych. Narody te zostaną wezwane do sąd przed nadejściem Królestwa Bożego. Będzie to zgodne z proroctwem Obadiasza: „I zbawiciele przyjdą na górę Syjon, aby sądzić górę Ezawa; a królestwo należy do Pana”. Inną grupa niegodziwych narodów, tradycyjnie opisanych jako Edom i Rzym, spotka ten sam los, co pierwszą grupę. Ich niesprawiedliwość będzie manifestować się skorumpowanymi rządami i uciskiem Izraela. Narody te nie będą istnieć w epoce idealnej, a ich rządy zostaną zniesione przed nadejściem epoki mesjańskiej. Sprzymierzone z tymi niesprawiedliwymi narodami są te ludy, które posiadają nikczemne cechy tradycyjnych Amalekitów, Izmaelitów i Gibeonitów.
  Przed świtem nowej ery nadejdzie ich koniec. Nadejście nowej ery będzie zatem poprzedzone „trudem” czasów mesjanistycznych, a mianowicie wielkim cierpieniem, obcymi najazdami, zamieszaniem i upadkiem moralnym. Według innej tradycji trzy pokolenia poprzedzające okres mesjański będą miały obfitość srebra i złota oraz innych luksusów. Dlatego ludzie będą prowadzić niemoralne i bezbożne życie. Opis nieporozumień, niemoralności, zmagań, niezadowolenia i cierpień tego okresu znajduje się już w wielu miejscach w literaturze pseudoepigraficznej. Na ogół narody świata zostaną podzielone na dwie główne grupy, Izraelitów i nie-Izraelitów. Ci pierwsi będą prawi; będą żyć zgodnie z życzeniami jednego, uniwersalnego Boga; będą spragnieni wiedzy i gotowi, nawet do męczeństwa, szerzyć prawdy etyczne na świecie. Z drugiej strony wszystkie inne narody będą znane ze swoich obrzydliwych praktyk, bałwochwalstwa i podobnych aktów niegodziwości. Zostaną zniszczone i znikną z ziemi przed nadejściem ery idealnej. Wszystkie te niesprawiedliwe narody zostaną wezwane na sąd, zanim zostaną ukarane i zgubione.
  Surowy wyrok ich losu zostanie wydany na nich dopiero po sprawiedliwym procesie, kiedy stanie się oczywiste, że ich istnienie utrudni nadejście ery idealnej. Tak więc, gdy nadejdzie Mesjasz, kiedy wszystkie prawe narody oddadzą hołd idealnemu prawemu przywódcy i ofiarują mu dary, narody niegodziwe i skorumpowane, zdając sobie sprawę ze zbliżającego się losu, przyniosą podobne prezenty Mesjaszowi. Ich dary i pozorne uznanie nowej ery zostaną wprost odrzucone. Albowiem naprawdę niegodziwe narody, podobnie jak niegodziwe jednostki, muszą zniknąć z ziemi, zanim powstanie idealne ludzkie społeczeństwo sprawiedliwych narodów. Nie można ustanowić idealnej ery ludzkości, dopóki ludzie żyją bałwochwalczym, bezbożnym życiem; tak długo, jak są ciemiężcy sprawiedliwych, przyjaciele niewolnictwa, wrogowie wolności i wolności oraz wyzywający wrogowie Boga.
  Dlatego Izrael i inne prawe narody będą walczyć z połączonymi siłami niegodziwych, niesprawiedliwych narodów pod dowództwem Goga i Magoga (Ez 38-39, http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=742). Zgromadzeni w celu ataku na prawe narody w Palestynie pod Jerozolimą, niesprawiedliwi poniosą miażdżącą klęskę i odtąd Syjon stanie się centrum Królestwa Bożego. Klęska niesprawiedliwych oznaczać będzie unicestwienie władzy niegodziwców, którzy sprzeciwiają się Królestwu Bożemu i ustanowieniu nowej ery idealnej.
  Ta walka będzie nie tylko walką Izraela z wrogami narodowymi, ale punktem kulminacyjnym walki między dwoma ogólnymi przeciwstawnymi obozami prawych przeciwko niesprawiedliwym. Powiedzenie przypisywane Rabiemu mówi, że potomek domu Dawida pojawi się jako głowa epoki idealnej dopiero po tym, jak cały świat będzie cierpieć przez nieprzerwany okres dziewięciu miesięcy na skutek władzy niegodziwego skorumpowanego rządu, takiego jak historyczny niegodziwy Edom; Kolejny pogląd, implikujący tą samą ideę, jest przypisywany R. Ishmaelowi, a mianowicie, że trzy wojny w trzech różnych częściach świata odbędą się w okresie poprzedzającym nadejście ery idealnej . Najgorętsze z tych trzech wojen będą te, które odbędą się w Rzymie. Ponadto źródła rabiniczne, mówiąc o losie Izraela w epoce idealnej, przypisują duchowe zwycięstwo Izraela w przyszłości temu, że sprawiedliwość zwycięży nad niegodziwością i że prawym i sprawiedliwym uda się doprowadzić do zniknięcia niesprawiedliwych z ziemi. Chodzi o następującą wypowiedź rabinów: Kiedy proroctwo Izajasza się spełni: „raczej rozsądzi biednych sprawiedliwie i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok. Rózgą swoich ust uderzy gwałtownika, tchnieniem swoich warg uśmierci bezbożnego.” (Iz 11:4, http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=483) – wtedy Izrael powie za Psalmistą: „Wznoszę swe oczy ku górom: Skądże nadejdzie mi pomoc? Pomoc mi przyjdzie od Pana, co stworzył niebo i ziemię” (Ps 121:1-2, http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=954).
  Kiedy źródła żydowskie dyskutują o zwycięstwie sprawiedliwych nad niegodziwymi, rzadko sugerują ideę zemsty ze strony prawych i sprawiedliwych. Niegodziwi mają zostać wyeliminowani ze sceny tylko dlatego, że przeznaczeniem ludzkości będzie poddanie się kierownictwu i kontroli nowej armii, armii sprawiedliwych. Będzie musiała nastąpić zmiana władzy, w której prawi przyjmą na siebie odpowiedzialność za nowy stan spraw ludzkości. Opis tego przejścia można to znaleźć w jednej z ksiąg pseudoepigraficznych: „Dlatego ci, którzy wypełniają i wypełniają przykazania Boże, wzrastają i mają powodzenie. Ale ci, którzy grzeszą i nie przestrzegają przykazań, nie będą mieli wcześniej wspomnianych błogosławieństw; narody będą karane wieloma udrękami. Ale całkowite ich wykorzenienie i zniszczenie jest niedozwolone”.
  W konsekwencji, zanim zostanie ustanowione Królestwo Boże, nastąpi wiele ważnych zmian i reform. Bałwochwalcy i czciciele bożków, niegodziwcy, niesprawiedliwe narody znikną z ziemi. Rządy i inne organizacje społeczne ingerujące w swobodę i wolność jednostki nie będą już więcej znane. Fundamentami Królestwa Bożego będą sprawiedliwość i prawość. Będzie to zgodne z proroctwem Izajasza: „Pan Zastępów przez sąd się wywyższy, Bóg Święty przez sprawiedliwość okaże swą świętość” (Iz 5:16, http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=477). Każdy człowiek będzie miał wysokie standardy etyczne i moralne. Bałwochwalstwo, kradzież, rozbój, kazirodcze małżeństwo, morderstwo i podobne zło nie będzie już istniało. Mesjasz zostanie wtedy rozpoznany przez wszystkie narody ziemi, jako ten, który zapoczątkuje erę idealną. W związku z tym wszystkie narody przyniosą prezenty przywódcy nowej ery. „Liczni będą posłańcy niosący prezenty”, sam lud Izraela, idealny sprawiedliwy lud, będzie honorowym darem, który narody zaoferują Mesjaszowi, idealnemu prawemu przywódcy.
  Ostatecznie zapoczątkowanie idealnej epoki mesjanistycznej stanie się wydarzeniem powszechnym. Wtedy spełnią się słowa Psalmisty: „Żądaj ode Mnie, a dam Ci narody w dziedzictwo i w posiadanie Twoje krańce ziemi.” (Ps 2:8, http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=835). Palestyna i Jeruzalem ze swoim duchowym centrum, Świątynią, zostaną rozpoznane przez wszystkie narody ziemi jako święte miejsca Boże, które wyślą Słowo Boże reszcie świata. W ten sposób spełni się proroctwo Izajasza: „Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pańskiej stanie mocno na wierzchu gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną, mnogie ludy pójdą i rzekną: «Chodźcie, wstąpmy na Górę Pańską do świątyni Boga Jakubowego! Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami. Bo Prawo wyjdzie z Syjonu i słowo Pańskie – z Jeruzalem».” (Iz 2:2-3, http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=474). Miasto Jeruzalem stanie się metropolią całego świata, a narody będą chodzić przy jego duchowym świetle. Proroctwo Jeremiasza również się spełni: „W tamtych czasach Jerozolima będzie się nazywała Tronem Pana. Zgromadzą się w niej wszystkie narody w imię Pana i nie będą już postępowały według zatwardziałości swych przewrotnych serc.” (Jer 3:17, http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=644).
  W nadchodzącej epoce liczba dzieci Izraela czy sprawiedliwych będzie, według słów Ozeasza, jak piasek morski, którego nie będzie można zmierzyć ani policzyć. Między R. Jose i R. Meirem nie ma zgody co do tego, czy nieślubne dzieci, Nethinim i inni odrzuceni członkowie domu Izraela, zostaną przywróceni do owczarni w nadchodzącej epoce idealnej. Talmud babiloński opowiada się za opinią R. Jose, pobłażliwym poglądem. Tekst w Talmudzie jerozolimskim (Jeruszalmi), przedstawiający pogląd R. Józefa w pozornej sprzeczności z poglądem R. Józefa w Talmudzie babilońskim, jest wątpliwy i niewiarygodny. Profesor L. Ginzberg zwrócił moją uwagę na fakt, że w jego fragmentach Jeruszalmi tego stwierdzenia w ogóle nie znaleziono. Poza tym w Talmudzie babilońskim R. Joseph jasno i zdecydowanie stwierdza, że Samuel miał rację, stwierdzając, że ostateczne prawo jest zgodne z postawą R. Jose. Inne źródła rabiniczne popierają opinię R., Jose, że wszystkie linie demarkacyjne zostaną usunięte między różnymi grupami Izraela w nadchodzącej epoce idealnej. Ponadto tłumy prozelitów zostaną wchłonięte i zasymilowane. Z wyjątkiem dwóch lub trzech stwierdzeń, wszystkie źródła rabiniczne, nie tylko faworyzują prozelitów wraz z nadejściem epoki idealnej, ale nawet sugerują, że tylko dzięki metodzie prozelityzmu zrealizowana zostanie żydowska utopia idealnej epoki na ziemi. Tak więc nawiązując kontakt handlowe z Palestyną, zwłaszcza z Jerozolimą, siedzibą żydowskiej utopii, narody i władcy świata będą pod wielkim wrażeniem duchowej jedności Izraela, aby się nawrócili i dołączyli do Izraela. Znowu, w obecnej epoce tylko jednostki były nawracane. Lecz w nadchodzącej epoce wszyscy sprawiedliwi zostaną poddani wpływowi Bożej obecności, jak to mówi: „Wtedy bowiem przywrócę narodom wargi czyste, aby wszyscy wzywali imienia Pana i służyli Mu jednomyślnie.” (So 3:9, http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=814). Stwierdzenie, że w okresie mesjanistycznym żaden prozelita nie zostanie przyjęty, odnosi się tylko do takich kandydatów, którzy będą kierowani egoistycznymi pobudkami, a nie moralnymi i etycznymi naukami Izraela. Pogląd, że prozelici mogą zapobiec bądź opóźnić nadejście ery mesjańskiej, odnosi się również do tych nawróconych, którzy nie żyją zgodnie z ideologią i standardami moralnymi Izraela. Innymi słowy, tylko ci, którzy są przekonani o boskim celu Izraela na świecie, będą mile przyjęci do Izraela w budowie idealnie duchowego życia na ziemi. Izrael, idealny, prawy lud, stanie się w ten sposób duchowo panem świata i rozprzestrzeni swój moralny i duchowy wpływ z jednego krańca świata na drugi. Wszystkie narody będą wierzyć w jednego, sprawiedliwego Boga, jak to mówi: „A Pan będzie królem nad całą ziemią. Wówczas Pan będzie jeden i jedno będzie Jego imię” (Za 14:9, http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=830). W końcu sprawiedliwość będzie dla powszechnego szczęścia tym, czym są narzędzia robotników dla jego pracy. Sama atmosfera nowego porządku społecznego Wszechświata zostanie nasycona sprawiedliwością i prawością. Stąd wraz z nadejściem Mesjasza, który zapoczątkuje erę idealną, wszystkie narodowe flagi i prawa, które są barierami dla prawdziwego pokoju międzynarodowego, braterstwa i szczęścia ludzkości, stopniowo znikną, pozostanie tylko flaga mesjanistyczna, symbol wiedzy, pokoju, spokoju indywidualnego umysłu i wszystkie narody będą koncentrować się wokół tego emblematu. W obecnej erze każdy rozpoznaje swój własny symbol lub flagę, a dzięki temu symbolowi jednostka identyfikuje się z podziałami ludzkości, ale w erze idealnej wszystkie te kasty i poddziały nie będą istnieć. Wszyscy rozpoznają jedną flagę lub wzorzec noszący imię Boga. Izrael oczekuje zatem na ten dzień, w którym spełni się proroctwo Izajasza: „Tak mówi Pan Bóg: «Oto skinę ręką na pogan i między ludami podniosę mój sztandar. I odniosą twych synów na rękach, a córki twoje na barkach przyniosą.” (Iz 49:22, http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=521). Nie będzie już problemu militaryzmu, przygotowań do wojen, fortyfikacji, koszar, armii, marynarki wojennej, imigracji, taryf celnych i tym podobnych. Ten problem będzie czystą sprawą historii i intelektualnej ciekawości. Narody, wraz ze swoimi kulturami, będą nie tylko tolerować się nawzajem, ale docenią swoje kulturowe i intelektualne pochodzenie oraz tradycje. Świat będzie jednym otwartym miastem, wolnym od stosunków handlowych, migracyjnych i edukacyjnych. Prawdziwa swoboda i wolność będą hasłami nowego porządku społecznego na świecie. Cała ziemia będzie otwarta dla całej ludzkości.
  Narody konsekwentnie zmienią swój stosunek do Izraela. Zamiast gardzić Izraelem, będą szanować idealny naród. Będzie to zgodne z proroctwem Izajasza: „Tak mówi Pan, Odkupiciel Izraela, jego Święty, do wzgardzonego w swej osobie, do budzącego odrazę pogan, do niewolnika przemożnych: «Królowie zobaczą cię i powstaną, książęta padną na twarz, przez wzgląd na Pana, który jest wierny, na Świętego Izraelowego, który cię wybrał»” (Iz 49:7, http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=521). Po raz pierwszy w historii Izraela, od czasu ich rozproszenia, zapewnią sobie prawdziwą swobodę i wolność oraz nie będą obawiać się żadnego narodu ani jednostki. Nikt nie będzie rządził ani nie miał władzy nad ludźmi idealnymi. Każdy Izraelita będzie chodził wyprostowany i nie będzie się bał żadnego stworzenia na ziemi. Izrael, winnica Pańska, do tej pory deptana i wzgardzona, będzie teraz należycie szanowana i doceniana. Narody w końcu uświadomią sobie, że mimo wszystko rozproszenie żydów przez wieki było moralnie i duchowo błogosławieństwem dla ludzkości. Świat zatem zjednoczy się, wychwalając Pana za uniwersalizm Izraela. Dlatego wszystkie narody na ziemi chętnie pomogą w odkupieniu Izraela; i będą szczęśliwe w dniu tego doniosłego, historycznego wydarzenia, odkupienia Izraela. Narody te ogłoszą w ten sposób: „«Wielkodusznie postąpił z nimi Pan!»” (Ps 126:2, http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=959). Ku radości i zdumieniu zarówno żydów, jak i pogan, Izrael będzie teraz żył w pokoju i bezpieczeństwie. Ludzkość zjednoczy się w przekonaniu, że mogło się to dokonać tylko z woli i planu Boga.

  Cała książka jest przesycona mesjanistycznym językiem. Na uwagę zasługuje częste posługiwanie się przez rabbiego Higgera zwrotem „prawość i sprawiedliwość” (righteousness and justice) czy „prawi i sprawiedliwi” (righteous and just). Na pewno nazwa jednej z organizacji członkowskich POPiSu to nie jest przypadek 🙂

Wypowiedz się