Partia Demokratyczna przedstawiła projekt ustawy HR 1111, który przekazuje Stany Zjednoczone Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Tytuł oryginału angielskiego: Deep State Democrats Spise to Give America Away Away

Tytuł oryginału po polsku: „Spisek Demokratów z głębokiego państwa, by dać Ameryce pretekst”

fabuła demokratów

OSTRZEŻENIE!!! Ten artykuł jest bardzo niepokojący, ponieważ ujawnia prawdziwe intencje Demokratów, którzy próbują przejąć władzę, nielegalnie odwołując należycie wybranego prezydenta. Nowy prezydent ustanowi następujące zasady, które oznaczają koniec Ameryki.

Założę się, że nie wiedziałeś i nigdy nie słyszałeś, że Rep. Sheila Lee i 43 współautorzy Demokratyczni przedstawili projekt ustawy HR 1111, który przekazuje Stany Zjednoczone Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ustawa ta całkowicie niszczy Konstytucję, odbiera broń, przejmuje kontrolę nad szkołami i opieką zdrowotną oraz skutecznie rozbraja Stany Zjednoczone.

Zanim przedstawię horror tego projektu, chcę, abyś pomyślał o następujących faktach: projekt ustawy został wprowadzony w styczniu 2019 r., ale nigdy nie został poddany pod głosowanie. W rzeczywistości, w bardzo rzadkim przypadku, projekt ten nie otrzymał absolutnie dalszego biegu procedury. Jednak projekt ustawy pozostaje w „stanie aktywnym”.

To bardzo dziwne, a po drugie, ten sam projekt ustawy został wprowadzony w 2015 r. przez zasadniczo tych samych Demokratów. To nasuwa pytanie, dlaczego Demokraci wprowadzą ten sam radykalizowany projekt dwukrotnie, a następnie odmówią jego realizacji?

Daty tych dwóch podobnych ustaw mają kluczowe znaczenie dla zrozumienia motywów niekonstytucyjnych praktyk zawartych w tym projekcie. Pierwsza wersja, która została wprowadzona w 2015 roku, pojawiła się tuż przed wyborami powszechnymi, w których Hillary Clinton miała zostać wybrana w 2016 roku.

Ustawa ta dałaby Hillary uprawnienia wymienione poniżej, a ustawa była utrzymywana w „zatrzymaniu normalnego przepływu”, aż do momentu, w którym ustawa mogłaby zostać podjęta przez korzystnego prezydenta. Projekt ustawy na 2019 r. ma ten sam cel. Wiemy teraz, że złudzenie rosyjskie, złudzenie ukraińskie zaplanowano jeszcze przed objęciem urzędu przez Trumpa. Wersja HR 1111 na 2019 r. czeka na usunięcie Donalda Trumpa z władzy i wybór / koronację Hillary Clinton.

OSTRZEŻENIE!!! Poniższe akapity zawierają fragmenty projektu.

Jeśli ktoś zastanawia się, czy Demokraci naprawdę są w trakcie obalania rządu, powinno to usunąć wszelkie wątpliwości!

HR 1111: Ustawa o Departamencie Budowania Pokoju z 2019 r

Ta pierwsza część projektu jest preambułą i postrzeganą odpowiednią historią. Należy pamiętać, że w paragrafie 10 znajduje się wiele odniesień do Organizacji Narodów Zjednoczonych „Dzieci świata”. Cele ONZ i cele zrównoważonego rozwoju.

Należy zauważyć, że w paragrafach 11 i 12 znajdują się odniesienia do budowania pokoju ONZ, Komisji Ziemi, Karty Ziemi, a także odniesienia do budowy sprawiedliwego i „globalnego społeczeństwa”. Kongres został wybrany w celu ochrony narodu Stanów Zjednoczonych, a NIE służenia potrzebom i pragnieniom Narodów Zjednoczonych. W rzeczywistości Księga Rodzaju 1:26 mówi:

Następnie Bóg powiedział: „Uczyńmy ludzkość na nasz obraz, na nasze podobieństwo, aby mogli rządzić rybami w morzu i ptakami na niebie, zwierzętami gospodarskimi i wszystkimi dzikimi zwierzętami oraz wszystkimi stworzeniami, które poruszaj się po ziemi. ”

Język w poniższych akapitach bezpośrednio opisuje religię ONZ o nazwie GAIA. Gaja (/ ˈ dʒ iː ə / JEE-ə), jest personifikacją Ziemi i jednym z greckich pierwotnych bóstw.

Gaja, również pisana Gaja, jest personifikacją Ziemi i jednym z greckich pierwotnych bóstw. Gaja jest rodową matką wszelkiego życia: pierwotną boginią Matki Ziemi.

GAIA stara się cofnąć Słowo Boże i ustanowić następujące panowanie: Ziemia, Zwierzę, Ptactwo, Ryba, Człowiek. W oparciu o poniższe, projekt promuje wartości satanistyczne.

(5) Każdego roku ponad 300 000 ludzi ginie w wyniku przemocy z użyciem broni na całym świecie. W 2017 r. Prawie 40 000 osób zmarło w Stanach Zjednoczonych w wyniku przemocy z użyciem broni; najwyższa liczba zgonów od pistoletów od prawie 50 lat. Wskaźnik zgonów – 12 śmiertelnych strzelanin na 100 000 mieszkańców – jest również najwyższy od połowy lat 90. Około 20 weteranów dziennie popełnia samobójstwo w całym kraju. Każdego dnia rozstrzeliwuje się 47 dzieci i nastolatków, a każde obrażenia i śmierć z powodu broni powodują uraz członków rodziny i bliskich. Więcej osób zginęło od broni w Stanach Zjednoczonych od 1968 r. Niż na polach bitew wszystkich wojen w historii Stanów Zjednoczonych.

(10) Organizacja Narodów Zjednoczonych uznaje, że promowanie pokoju ma zasadnicze znaczenie dla pełnego korzystania ze wszystkich praw człowieka, a Deklaracja Narodów Zjednoczonych o prawie narodów do pokoju nakazuje, aby zachowanie prawa do pokoju jest podstawowym obowiązkiem każdego kraju. W 1999 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła Program działania na rzecz kultury pokoju, w którym stwierdza, że ​​kultura pokoju stanowi integralne podejście do zapobiegania przemocy i konfliktom z użyciem przemocy, alternatywę dla kultury wojny i przemocy i opiera się na edukacji dla pokój, promowanie trwałego rozwoju gospodarczego i społecznego, poszanowanie praw człowieka, równość kobiet i mężczyzn, demokratyczne uczestnictwo, tolerancja oraz swobodny przepływ informacji i rozbrojenie. Dzieci Świata , a ONZ wspiera kulturę pokoju. W 2015 r. ONZ przyjęła 17 celów zrównoważonego rozwoju , w tym promowanie pokojowych i integracyjnych społeczeństw.

(11) Budowanie pokoju jest definiowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych jako szereg środków mających na celu zmniejszenie ryzyka zapadnięcia się lub nawrotu konfliktu poprzez wzmocnienie krajowych zdolności na wszystkich poziomach zarządzania konfliktami oraz położyć podwaliny pod trwały pokój i rozwój.

Budowanie pokoju opiera się na badaniach nad pierwotnymi przyczynami przemocy w Stanach Zjednoczonych i na świecie, poprzez promocję i promowanie skutecznych polityk i programów, które „łagodzą” ( aby uczynić lepsze lub bardziej tolerowalnymi ) te pierwotne przyczyny przemocy, oraz poprzez zapewnienie wszystkim obywatelom, organizacjom i organom rządowym okazji do zapoznania się i przećwiczenia podstawowych narzędzi pokojowego rozwiązywania konfliktów i budowania pokoju.

(12) W 2000 r . Komisja Karty Ziemi wydała Kartę Ziemi, międzynarodową deklarację podstawowych wartości i zasad stworzoną w celu budowy sprawiedliwego, zrównoważonego i pokojowego społeczeństwa globalnego. Preambuła Karty Ziemi przewiduje: Aby iść naprzód, musimy uznać, że pośród wspaniałej różnorodności kultur i form życia jesteśmy jedną ludzką rodziną i jedną wspólnotą ziemską o wspólnym przeznaczeniu. Musimy połączyć się, aby stworzyć zrównoważone globalne społeczeństwo oparte na poszanowaniu przyrody, powszechnych prawach człowieka, sprawiedliwości gospodarczej i kulturze pokoju. Budowanie pokoju współpracuje ze wszystkimi krajami w celu ochrony życia i ziemi oraz utrzymania Ziemi w równowadze.

W poniższej sekcji HR 1111 wyraźnie stwierdzono, że 10. poprawka zostanie zatarta. Ta poprawka pozwala na wirtualny podział władzy, aby rząd federalny nie stał się wszechmocny. W tej części także kastruje się religię chrześcijańską, ponieważ nakazuje współuczestniczą akceptację wszystkich stylów życia. Ponadto w poniższym rozdziale jest delikatnie zawoalowane rozbrojenie amerykańskiego wojska.

Sekcja 102. Odpowiedzialność i uprawnienia

(1) opracowywanie nowych polityk i wspieranie istniejących polityk skutecznie zajmujących się przemocą osobistą i rodzinną, w tym samobójstwem, przemocą domową, wykorzystywaniem małżonków, wykorzystywaniem dzieci i znęcaniem się nad osobami starszymi;

(3) opracowywanie nowych polityk i programów oraz rozszerzanie istniejących polityk i programów, które skutecznie rozwiązują problem przestępczości, kar i rehabilitacji…

(A) działania na rzecz zmniejszenia wskaźników recydywy w więzieniach;

(B) wspieranie wdrażania edukacji i szkolenia w zakresie rozwiązywania konfliktów bez użycia przemocy dla ofiar, sprawców i osób z nimi współpracujących; i

(9) wspólnie z Sekretarzem Skarbu, wzmocnić egzekwowanie pokoju poprzez zatrudnianie i szkolenie obserwatorów i śledczych w celu pomocy w egzekwowaniu międzynarodowych embarg na broń;

(11) przedkłada prezydentowi zalecenia dotyczące zmniejszenia broni masowego rażenia i składa prezydentowi roczne sprawozdania na temat sprzedaży broni ze Stanów Zjednoczonych do innych krajów, wraz z analizą wpływu takiej sprzedaży na obronę Stany Zjednoczone i jak taka sprzedaż wpływa na pokój;

Oto dowód, że w tym rachunku nie chodzi tylko o „pokój”. Przenosi się na zmiany klimatu, otwiera możliwość przymusowej relokacji ludności i kontroluje wszystkie niezbędne zasoby (tj. Żywność, energię i wodę).

(e) Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa ludzi

Sekretarz ustosunkuje się i oferuje strategie rozwiązywania konfliktów bez użycia przemocy oraz sugeruje zasoby dla nieuzbrojonych cywilnych sił pokojowych odpowiednim stronom w kwestiach związanych z bezpieczeństwem ludzi, jeżeli takie bezpieczeństwo jest zagrożone konfliktem, niezależnie od tego, czy konflikt ten ma charakter geograficzny, religijny, etniczny, rasowy lub klasowy oparta na pochodzeniu, wynika z obaw ekonomicznych lub jest inicjowana w drodze sporów dotyczących niedoborów zasobów naturalnych (takich jak zasoby wodne i energetyczne), żywności, handlu lub klimatu i środowiska.

Ta ustawa stanowi przejęcie władzy w celu przejęcia kontroli nad mediami i edukacją.

(f) Obowiązki związane z mediami

Przestrzegając pierwszej poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz wymogu posiadania wolnych i niezależnych mediów, Sekretarz:

(2) badają rolę mediów w eskalacji i deeskalacji konfliktu na poziomie krajowym i międzynarodowym, w tym rolę mowy i działań wywołujących strach i nienawiści, oraz upubliczniają wyniki takich badań; i

(3) wydawać zalecenia dla profesjonalnych organizacji medialnych w celu zapewnienia możliwości zwiększenia świadomości medialnej na temat inicjatyw na rzecz budowania pokoju. (Propaganda)

(g) Obowiązki edukacyjne

Sekretarz powinien:

(1) przy wsparciu i w porozumieniu z „United States Institute of Peace” opracuje program nauczania pokoju, który obejmuje studia nad:

(C) patriarchalna struktura społeczeństwa (tj. Anty-męski) i nieodłączna przemoc takiej struktury w kształtowaniu relacji i instytucji;

(2) w porozumieniu z Sekretarzem Edukacji—

Spójrz na ogromny zasięg siły tej organizacji. Będzie znacjonalizować CPS (Child Protective Services), ERASE władzę rodzicielską i będzie kontrolować opiekę medyczną związaną z wiekiem (tj. Eutanazję)

Opis funkcji
W każdym przypadku, w którym Prezydent przekazuje Senatowi nazwisko osoby w celu potwierdzenia go jako funkcjonariusza Departamentu zgodnie z niniejszą podsekcją, Prezydent określa szczególne funkcje, które osoba ta będzie pełnić po objęciu urzędu.

(a) ogólnie

(1) Administracja ds. Dzieci i Rodzin;

(2) Administracja ds. Starzenia się;

(3) Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom; i

(4) National Institutes of Health.

(b) Program pokoju

Projekt ustawy wyraźnie przewiduje zmianę klimatu i konfiskatę broni. Ostateczne przyjęcie Nowego Zielonego Porozumienia przez AOC nastąpi na podstawie tej umowy.

 

W Departamencie będzie znajdować się Biuro Technologii Pokoju, którego kierownikiem będzie asystent sekretarza ds. Technologii pokoju. Zastępca sekretarza ds. Technologii na rzecz pokoju będzie pełnił w Departamencie funkcje wpływające na świadomość, badania i wpływ opracowywania nowych technologii na tworzenie i utrzymanie pokoju krajowego i międzynarodowego oraz rozpowszechnia obowiązujące polityki i badania w porozumieniu z odpowiednimi podmiotami Departament Stanu.

(b) Dotacje

Zastępca sekretarza ds. Technologii na rzecz pokoju przyzna dotacje na badania i rozwój technologii w transporcie, komunikacji, rolnictwie i energetyce, które:

(2) zachęcanie do ochrony i zrównoważenia zasobów naturalnych w celu zapobiegania przyszłym konfliktom dotyczącym rzadkich zasobów.

 1. Urząd kontroli zbrojeń i rozbrojenia

(a) ogólnie

W „Departamencie będzie Biuro Kontroli Zbrojeń i Rozbrojenia”, którego szefem będzie zastępca sekretarza ds. Kontroli zbrojeń i rozbrojenia. Zastępca sekretarza ds. Kontroli zbrojeń i rozbrojenia pełni w Departamencie te funkcje, które mają wpływ na programy kontroli zbrojeń i umowy o ograniczeniu zbrojeń.

(b) Obowiązki

Zastępca sekretarza ds. Kontroli zbrojeń i rozbrojenia:

(1) doradza Sekretarzowi w rozmowach między agencjami i negocjacjach międzynarodowych, w tym w rozmowach z udziałem Sekretarza Stanu, Komisji Energii Atomowej i Sekretarza Obrony, dotyczących ograniczenia i eliminacji broni masowego rażenia na całym świecie, w tym demontażu taka broń oraz bezpieczne przechowywanie związanych z nią materiałów;

(2) pomoc krajom (jest to przejęcie USA przez ONZ ), agencjom międzynarodowym i organizacjom pozarządowym w ocenie lokalizacji gromadzenia broni jądrowej i innej broni masowego rażenia;

Zastępca sekretarza ds. Informacji i badań dotyczących budowania pokoju:

(1) zlecać lub opracowywać badania dotyczące wpływu wojny i innych rodzajów przemocy, zwłaszcza na fizyczną i psychiczną sytuację dzieci (przy użyciu 10-punktowej agendy antywojennej w raporcie Funduszu Narodów Zjednoczonych dla Dzieci, State of the World Children 1996, jako wskazówka), która obejmie badanie wpływu wojny na środowisko i zdrowie publiczne;

Poniższy akapit przewiduje redystrybucję zasobów w stylu komunistycznym. (5) przeprowadzać analizy ekonomiczne niedoboru zasobów ludzkich i naturalnych jako źródła konfliktu oraz formułować zalecenia dla Sekretarza dotyczące pokojowego zapobiegania takim niedoborom, pokojowej interwencji w przypadku takiego niedoboru oraz opracowywania programów pomocy osobom stojącym w obliczu takich niedoborów niedobór spowodowany konfliktem zbrojnym, niewłaściwą dystrybucją zasobów lub przyczynami naturalnymi;

Ten uśpiony rachunek przekazuje Stany Zjednoczone kontroli polityki ONZ. To przejmuje kontrolę nad każdym aspektem rządu. To usuwa podział władzy i otwiera drzwi dla powstania dyktatora. Ten dyktator miał być i nadal może być Hillary Clinton. To koniec Ameryki.

Bez względu na to, co możesz mieć przeciwko prezydentowi Trumpowi lub co ci się w nim nie podoba, nie pozwoli on na to podstępne przejęcie Ameryki. Lepiej trzymajmy go w Białym Domu!

Steve Allen

Opublikowano za: https://thinkaboutit.news/deep-state-democrats-plot-to-give-america-away/

Tłumacz automatyczny: https://translate.google.com/translate?hl=pl&sl=en&u=https://thinkaboutit.news/deep-state-democrats-plot-to-give-america-away/&prev=search

[ Redakcja KIP składa podziękowania dla komentatora “Krnabrny1” za nadesłanie tego bardzo ważnego tekstu ]

Comments

 1. krnabrny1 says:

  To wiele wyjaśniający tekst.
  Pamiętacie jak wskazywałem na podobieństwa Imperium Rzymskiego z krajem U.S.A.?
  Wówczas wykazał podobieństwa nie tylko w budowie tego tworu ale również i w historii. Wskazałem tezę , że skoro i struktura i historia są podobne to prawdopodobnie i koniec będzie podobny.

  Wspomniałem, że w schyłkowej fazie Imperium Rzymskie zostało podzielone, aż w końcu samo obumarło i zostało wchłonięte przez poszczególne “kraje”.
  Tak skończyło się Bizancjum i …. nastały ciemne wieki średniowiecza. (później pociągnę jeszcze tą historię)

  W każdym razie, moja teza obejmowała stwierdzenie że i U.S.A. zostaną PODZIELONE.

  W tym artykule między innymi poznajemy chirurga który ma tego dokonać. Jest to Pan Doktor ONZ.

  Poznajemy również, asystę chirurga, Panią Doktor Hillary Clinton. Bo wygląda na to że ona już dawno zdecydowała się wziąść udział w tej “operacji”.

  Dowiadujemy się również o co chodzi w niespójnej postawie Pana Trumpa. Pan Trump zdaje się w sposób często histeryczny zapobiec tej “operacji” poprzez rozmaite manewry często ocierające się o blef.

  Myślę że sprawa już dawno była by załatwiona gdyby nie jeden słaby punkt.
  Otóż ustawa HR 1111, to tylko i wyłącznie słowa na papierze…deklaracja.
  Tak się jednak składa że KAŻDY Amerykański żołnierz składając rotę swojej przysięgi robił to wobec FLAGI U.S.A. !! NIE BYŁA TO FLAGA ONZ… ani innej organizacji.

  W związku z tym deklaracja ROZBROIĆ WOJSKO to jedno, ale to czy to wojsko DA SIĘ ROZBROIĆ ….. to drugie.

  Przypomnę również że KALIFORNIA obecnie NADAL PŁONIE. Dowiaduję się że PGE&E, miało wyłączać prąd podczas pożarów, a wiele z nowych zażewi powstaje właśnie poprzez WŁĄCZONE INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Wielu snuje przypuszczenia że jest to CELOWE DZIAŁANIE.

  W tym samym czasie w Nowym Jorku burmistrz Billa de Blasio wprowadził program SOTA. Polega on na WYEKSMITOWANIU bezdomnych rodzin z terenu miasta i rozesłanie ich po całym kraju. Wszyscy pytają się ile to kosztowało (około 12 000 ludzi) i czy miało sens? Ponieważ ludzie którzy zobaczyli miejsca zamieszkania jakie dostali od Państwa szybko zaczeli wracać….były to domy bez wody prądu i ogrzewania.
  https://www.activistpost.com/2019/10/nyc-secretly-shipping-homeless-people-to-over-350-cities-incellation-honolulu-houston.html

 2. krnabrny1 says:

  W kwestii Pana Trumpa dodam jeszcze, że wszelkie rozmowy z Chinami miały na celu odroczenie płatności, rozłożenie na raty tak aby pociągnąć jeszcze ten interes. Niestety Chińczycy odmówili, wiedzą że nie da rady tego uratować. Skąd to wiem?

  Ponieważ już od dłuższego czasu Chińczycy zajęci są inną “operacją” mają ma celu uratowanie ich przemysłu, ich życia, jest to operacja “wszczepiania bypasów” – Jedwabny Szlak.

 3. krnabrny1 says:

  Obawy Amerykanów

  Za każdym razem, gdy idę do sklepu spożywczego, jestem wdzięczny – jedzenie tam jest, wszystko wydaje się normalne. Widzę, jak ludzie chodzą na zakupy, jakby nie wiedzą o nadchodzących kryzysach żywnościowych. Modlę się za nas wszystkich.
  ——————

  SYSTEM SPOŻYWCZY ZAŁAMUJE SIĘ NIEZWYKLE SZYBKO – PILNE OSTRZEŻENIE
  https://youtu.be/cTGXsyRvPXo

  Epoka lodowcowa
  Premiera 105 minut temu

  Rolnictwo załamuje się, ponieważ niedobory propanu uniemożliwiają amerykańskim rolnikom suszenie upraw, co jest ostatnim ciosem w rekordowym mokrym roku. Niepowodzenia upraw nasiennych zapowiadają trudny sezon 2020. Susza w Australii zmusza ranczerów do uboju bydła – a nawet stada hodowlanego – NIEZWYKŁĄ utratę bezcennej genetyki. Christian wycofuje się dzisiaj, aby zbadać, w jaki sposób uderzenie w globalne rolnictwo jest częścią planu: otwarty, antyludzki program wyludnienia. Zacznij działać. Zacznij się przygotowywać. Szerz nowinę. Teraz. To znaczy ty.

 4. krnabrny1 says:

  Tutaj z kolei wiadomości z rynku prasowego

  Akcje „The Failing New York Times” gwałtownie spadają po tym, jak spółki kontynuują spadki w reklamie
  https://www.zerohedge.com/political/failing-new-york-times-stock-plunges-after-company-reports-continued-declines- reklama

Wypowiedz się