Wojna syjonistów z Polakami z WPS i PP, akt drugi

Jak już pisaliśmy wcześniej, Prokurator Maciej Młynarczyk z Prokuratury Warszawa-Praga Północ, na podstawie zawiadomienia Stowarzyszenia „Otwarta Rzeczpospolita” ( a dokładnie  prezesa tej organizacji, Marka Gumkowskiego ) wszczął postępowanie przygotowawcze ws. przeciwko Dariuszowi Kosiurowi, w wyniku czego doszło do przeszukania i zajęcia sprzętu elektronicznego w miejscach zamieszkania wspomnianego Dariusza Kosiura, jak i przeze mnie, Pawła Ziemińskiego, tuż po godzinie 6:00 rano, w dniu 8 czerwca 2018 r.

Pan Dariusz Kosiur i ja, Paweł Ziemiński, w kilka dni po najściu naszych domów przez Policję na polecenie prokuratora Macieja Młynarczyka poinformowaliśmy w audycji studia WPS Production oraz w publikacji na portalu wiernipolsce1.wordpress.com – jako dziennikarze i publicyści narodowi – opinię publiczną w Polsce o przebiegu wydarzeń z dnia 8.06.2018 r., mających represyjny charakter, o cechach terroryzmu państwa totalitarnego.

Po niemal półrocznych czynnościach prokurator Maciej Młynarczyk ( przy opieszałości Sądu Rejonowego Warszawa-Praga Północ, Wydział III Karny,  Sekcja Postępowania Przygotowawczego, który wobec mnie, Pawła Ziemińskiego, 5 miesięcy rozpatrywał zażalenie na zasadność podstaw do wszczęcia oraz przebieg czynności postępowanie przygotowawczego, i do tej pory nie przesłał uzasadnienia postanowienia o oddaleniu zażalenia, a wobec Dariusza Kosiura do tej pory nie rozpatrzył ostatecznie jego zażalenia) sformułował akty oskarżenia.  Wobec Dariusza Kosiura o czyn z art 256 § 1 kk i  art. 257 kk oraz o czyn z art. 241§ 1 kk w zw. z art.12 kk, a wobec mnie, Pawła Ziemińskiego  o czyn z art. 241§ 1 kk w zw. z art.12 kk.

Jako oskarżony, a tym samym osoba posiadająca prawo do złożenia wniosków dowodowych skorzystałem z niniejszego prawa.

Niżej publikuję treść wniosków dowodowych, przesłanych wczoraj, tj. w dniu 3 stycznia 2019 r., do Sądu Rejonowego  w Otwocku II Wydział Karny, który ma rozstrzygać  w przedmiotowej sprawie.

Jest to akt drugi walki Polaków o swe podmiotowe prawa narodowe i obywatelskie, walki wynikającej z obowiązku i poczucia odpowiedzialności o przeszłość narodu i państwa polskiego.

Zarząd Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej oraz Partii Polska Patriotyczna apeluje do polskich organizacji i Polaków o wsparcie naszych działań i walki o poszanowanie suwerennych praw narodu polskiego, obronę jego tożsamości i bezpieczeństwa, zagrożonego przez agresywne poczynania szowinistycznych środowisk żydowskich odwołujących się do ideologii syjonizmu oraz talmudycznej, psychopatycznej idei wybraństwa oraz pogardy wobec innych narodów, religii i światopoglądów.

PZ

Łódź, dnia 2 stycznia, 2019 r.

Paweł Ziemiński

ul. Mulinowicza 15 m.7

93 -334 Łódź

Sąd Rejonowy w Otwocku

II Wydział Karny

ul. Armii Krajowej 2

05 – 400 Otwock

Sygnatura akt II K 947/18

Wnioski dowodowe

Jako oskarżony przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa – Praga Północ, Macieja Młynarczyka, o czyn z art.241§ 1 kk w zw. z art.12 kk, na podstawie art 167 k.p.k i art. 169 k.p.k

wnoszę o :

  1. Przesłuchanie w charakterze świadka p. Macieja Młynarczyka, Prokuratora Prokuratury Warszawa-Praga Północ, na okoliczność wyjaśnienia mojego statusu prawnego w dniu dokonania przeszukania w dniu 08.06.2018 r. w miejscu mego zamieszkiwania oraz dokonania zajęcia sprzętu elektronicznego znajdującego się w przeszukanym mieszkaniu. Ma to istotne znaczenie z uwagi na przysługujące mi prawa konstytucyjne i prawa wynikające z Międzynarodowych Praw Człowieka.
  2. Przesłuchanie w charakterze świadka p. Macieja Młynarczyka jw. na okoliczność wyjaśnienia, czy celem zlecenia na jego polecenie badań zawartości danych na zajętych urządzeniach elektronicznych w miejscu mego zamieszkania było ustalenie i przejrzenie całej zawartości danych i ich ocena polityczna i światopoglądowa?
  3. Przesłuchanie w charakterze świadków pi. Danuty Przywary, prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, 00-018 Warszawa ul. Zgoda 11, oraz p. dr Piotra Kładocznego sekretarza Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, na okoliczność wyjaśnienia zasadności i zakresu zastosowania art, 241 kk w świetle praw konstytucyjnych RP i wynikających z Aktów Prawa Międzynarodowego oraz Orzecznictwa ETPCz
  4. Przesłuchanie w charakterze świadka pp. biegłych informatyków działających na zlecenie p. Prokuratora Macieja Młynarczyka, tj. inż. Piotra Błaszczyka, 91-046 Łódź, ul. Gnieźnieńska 11/15 m.29 oraz drugiego z biegłych informatyków ( dane osobowe w aktach sprawy) dla wyjaśnienia: czy celem badań zawartości danych na zajętych urządzeniach elektronicznych w miejscu mego zamieszkania było ustalenie i przejrzenie całej zawartości danych i ich ocena polityczna i światopoglądowa, czy wyłącznie wyjaśnienie przedmiotowych kwestii technicznych pozwalających ustalić, kto był autorem i kto umieszczał artykuły publicystyczne stanowiące przedmiot postępowania przygotowawczego?
  5. Przesłuchanie w charakterze świadka p. Józefa Białka , właściciela wydawnictwa „WEKTORY” , ul. Atramentowa 7, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, w celu wyjaśnienia, czy uważa publikowane przez siebie książki ( chociażby Douglas Reed, „Strategia Syjonu”, za informowanie i spełnianie obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej przed ludobójczym, szowinistycznym nurtem żydowskim opartym o program syjonizmu , a działającym w duchu antyludzkim i antypolskim, i czy prokuratura stawiała mu zarzut w świetle kodeksu karnego RP za tzw. „ mowę nienawiści”? Co ma znaczenie w świetle działalności informacyjno-dziennikarskiej prowadzonej przeze mnie.
  6. Zarządzenie biegłemu z zakresu historii stosunków polsko- żydowskich np. Ks. Waldemarowi Chrostowskiemu (Członek Komitetu Nauk Teologicznych PAN) ) ekspertyzy z książek: Izrael Szahak, Żydowskie dzieje i religia; Żydzi i goje – XXX wieków historii. Fijorr Publishing, Warszawa-Chicago 1997, Ks. dr St. Trzeciak, Talmud o gojach. Kwestia żydowska w Polsce, t. I i II, Warszawa 1939 oraz Andrzej L.Szcześniak, „Judeopolonia II. Anatomia zniewolenia Polski”, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne s.c. , Radom 2002, na okoliczność, czy uzasadnione są obawy Polaka o zagrożenie egzystencji narodowej przez szowinistyczne, ludobójcze środowiska żydowskie, a zatem czy istnieje obowiązek informowania opinii publicznej o wszelkich działaniach ignorujących i kamuflujących to zagrożenie i prześladujących Polaków za działania edukacyjno-informacyjne?
  7. Powołanie w roli eksperta i świadka prof. dr hab. Lecha Gardockiego, dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie na okoliczność wyjaśnienia „ kiedy mamy do czynienia z ochroną tajemnicy śledztwa i jej naruszeniem oraz upublicznieniem istotnych informacji o toczącym się postępowaniu przygotowawczym”?
  8. Powołanie w charakterze świadka pi. Prokurator Anny Zalewskiej – Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście -Północ na okoliczność wyjaśnienia wydaniu postanowienia z dnia 23.05.2018 , sygn. Akt. PR 4 Ds.640.2018.VI o odmowie wszczęcia śledztwa, co ma znaczenie wobec poinformowania przeze mnie opinii publicznej o działaniach Prokuratora Macieja Młynarczyka mających charakter represji światopoglądowych i politycznych.
  9. Powołania p. Krzysztofa Skowrońskiego, prezesa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, ul. Foksal 3/5, 00-366 Warszawa, w charakterze świadka odnośnie wyjaśnienia stanowiska SDP co do kwestii czy jest przestępstwem ujawnienie informacji ze śledztwa służące interesowi publicznemu w świetle prawa prasowego i art. 241 kk ?

Paweł Ziemiński

P.S. Oczywiście powyższe pismo zostało przeze mnie podpisane czytelnym, własnoręcznym podpisem

Komentarze

Paweł Samoń  5 stycznia 2019 o 08:46

W Polsko-żydowskich sądach piraci orzekają na podstawie prawa morskiego. Prawda broni się sama, kłamstwo musi mieć ochronę instytucji reżimów. – D.Kosiur

Paweł Samoń  5 stycznia 2019 o 09:07

Instrukcja carycy Katarzyny (1729- 1796):
„Trzeba – rozłożyć ten naród od wewnątrz, zabić jego moralność Jeśli nie da się uczynić zeń trupa, należy przynajmniej sprawić, żeby był jako chory ropiejący i gnijący w łożu. „Istnieją różne narody, a raczej różne narody mają różnego ducha. Jedne można podbić i przesiedlić w celu zagarnięcia ich ziem, a świat nie podniesie wrzasku – to małe narody, plemiona. Z innych można uczynić małym wysiłkiem niewolników i będą chętnie lizali rękę Pana – to narody o podłej duszy, od kolebki niegodne samostanowienia, w wielkich obszarach Azji roztopią się bez śladu. Z trzecimi wreszcie nie można zrobić ani tego, ani tego, przynajmniej nie od razu – to Polacy. Nie można zaanektować ich państwa, bo trzeba byłoby się dzielić z Prusami, Austrią, Turcją i Bóg wie jeszcze z kim; narzuca to europejska równowaga sił. Po drugie nie można tego zrobić od ręki, gdyż są to znakomici żołnierze, a cały naród gdy otwarcie zagrożony, przypomina wściekłego wilka w nagonce. Zbyt dużo by to kosztowało, należy więc zdemoralizować ich do szpiku kości. Trzeba … rozłożyć ten naród od wewnątrz, zabić jego moralność… Jeśli nie da się uczynić zeń trupa, należy przynajmniej sprawić, żeby był jako chory ropiejący i gnijący w łożu…
Trzeba mu wszczepić zarazę, wywołać dziedziczny trąd, wieczną anarchię i niezgodę… Trzeba nauczyć brata donoszenia na brata, a syna skakania do gardła ojcu. Trzeba ich skłócić tak, aby się podzielili i szarpali, zawsze gdzieś szukając arbitra w Sądyach. Trzeba ogłupić i zdeprawować, zniszczyć ducha, doprowadzić do tego, by przestali wierzyć w cokolwiek oprócz mamony i pajdy chleba. Będą Oni walczyć długo, bardzo długo, nasze prochy przepadną, ale przyjdzie czas gdy sami sprzedadzą swój kraj, sprzedadzą go jak najgorszą dziwkę. My rozpoczniemy ten proces Panin! Korupcją „milczących psów”, którzy będą nimi rządzić. Bogactwem i głodem, które biednych podjudzą przeciw możnym, tych drugich zaś napełnią takim strachem i podłością, że uczynią wszystko dla zachowania swego bogactwa. Zepsujemy ich kultem prywaty, złodziejstwa, rozpusty, wszelaką demoralizacją i wiodącym ku niej alkoholem Wódka. Stworzymy tam nową oligarchię, która będzie okradać własny naród nie tylko z godności i siły, lecz po prostu ze wszystkiego, głosząc przy tym, że wszystko co czyni, czyni dla dobra ojczyzny i obywateli.
Niższe szczeble tych krwiopijców będą uzależnione od wyższych w nierozerwalnej strukturze formalnej i nieformalnej piramidy. Trzeba będzie starać się, by w piramidę wpasowany był każdy zdolny i inteligentny człowiek, by zechciwał w niej i spodlał. Niedopasowywalnych szaleńców, nieuleczalnych fanatyków, nałogowych wichrzycieli i każdą inną wartościową jednostkę wyeliminujemy operacyjnie. Zadanie to jest wielkie panin, lecz i efekty będą wielkie. Polska zniknie w samych Polakach! Wtedy właśnie, gdy będzie wydawało się im, że mają wolność. Ale ja tego nie doczekam panin, zaczniemy jednak ten proces”.

Opublikowano za: https://wiernipolsce1.wordpress.com/2019/01/05/wojna-syjonistow-z-polakami-z-wps-i-pp-akt-drugi/

Wypowiedz się